Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-22-Speech-4-225"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040422.6.4-225"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, the Commission welcomes the adoption of the Karamanou report on women in South-East Europe and the many valuable observations and proposals which it contains. In its relations with the countries of South-East Europe the EU is striving to promote stability, democracy, the rule of law and respect for human and minority rights, including of course gender equality. As pointed out in the report, problems have also occurred and still exist in certain candidate countries. In order to address this situation, from 1999 to 2003 gender equality projects under the PHARE national programme and MEDA totalled more than EUR 13 million. During the same period, participation by the candidate countries in the Community programmes involved close to EUR 1 million and gender equality projects financed under civil society programmes totalled EUR 2.5 million. Once they are members of the European Union, these states will obviously be subject to the same obligations and benefit from the same instruments as other Member States. Issues related to gender equality and the improvement of women's employment are raised in the regular reports on Bulgaria, Romania and Turkey. This matter is being dealt with in the negotiations on the Union's social for the first two countries. Furthermore, as pointed out by the honourable Member, more that 20 projects have been financed for civil society actions to improve women's conditions. Recent legislation adopted in the three countries is improving the legal situation of women and the Commission is following the implementation of this legislation very closely. The Commission pays the utmost attention to ensuring that gender issues are integrated into the mainstream of all European Community assistance programmes as a cross-cutting issue. It is nevertheless clear that in a number of countries the situation is far from ideal and is a problem of great political importance. The Thessaloniki agenda for the Western Balkans as endorsed by the EU-Western Balkans Summit in June 2003 specifically states that support for activities to defend women's rights and improve their situation should be better reflected in EU policies towards the region. Involvement of non-governmental organisations, civil society and local authorities in EU-supported policies and activities is of paramount importance. Regarding trafficking in human beings, in the Thessaloniki agenda the EU also urges the countries of the region to act both domestically and regionally in line with the principles of the EU and proposals contained in the Brussels Declaration of September 2002. The EU assigns high priority to victim assistance, training programmes for competent bodies, exchange of information, public awareness, and strategy development. In this context, coordination of all international actors is essential. Most recently the Commission has pointed out in its 2004 report on the Stablisation and Association Process for South-East Europe that gender is insufficiently ensured and domestic violence remains a problem in several countries. Although improvements have been made in certain countries on issues such as equal salaries, equal treatment of men and women concerning employment, training, career advancement and working conditions, and women's participation in government, progress is generally slow and insufficient. Under the regional CARDS programme for 2002, the Commission published an open call for submission of proposals for support for the rule of law, good governance, public accountability and freedom of opinion. Promoting the equal participation of men and women in the democratisation process was one of the priorities of the CARD stabilisation programme for 2002. Of the twenty-two projects selected for funding which are ongoing until 2005, one is funding a women's leadership programme and another a project on women in media. The rest relate to work with various representatives of civil society to improve the access of citizens more generally to the democratic process. With regard to the 2003 CARDS regional programme on democratic stabilisation, an open call for submissions was issued recently and the deadline for receiving proposals is 28 April. While this programme does not specifically target women, it supports equality of men and women and the participation of diverse civil society groups and associations at local grassroots level in the process of strengthening democratic structures. Furthermore, an additional call for proposals under the 2003 CARDS regional programme is due to be issued soon. The programme proposes to strengthen capacities of civil society network associations in order to deliver better services to their member organisations. This constitutes a logical continuation of the 2002 initiatives and we expect and hope that women's associations will submit sound proposals in response to this call. Finally, a new CARDS multiannual programming cycle is currently under preparation and the suggestions in the Karamanou report will be duly taken into account in the context of this exercise."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, Kommissionen hilser vedtagelsen af Karamanou-betænkningen om kvinder i Sydøsteuropa og dens mange værdifulde betragtninger og forslag velkommen. I sine relationer til landene i Sydøsteuropa forsøger EU at fremme stabilitet, demokrati, retssamfund og respekt for menneskerettigheder og mindretalsrettigheder, herunder naturligvis ligestilling mellem kønnene. Som det påpeges i rapporten, har der også været - og der er stadig - problemer i visse kandidatlande. Derfor beløb projekter vedrørende kønnenes ligestilling under det nationale Phare-program og Meda sig til over 13 millioner euro i perioden 1999-2003. I samme periode beløb kandidatlandenes deltagelse i EU-programmer sig til næsten 1 million euro, og ligestillingsprojekter, der finansieredes under programmer i civilsamfundet, beløb sig til 2,5 millioner euro. Når de er kommet ind i EU, vil disse stater naturligvis være underlagt samme forpligtelser og nyde godt af de samme instrumenter som andre medlemsstater. Spørgsmål vedrørende ligestilling mellem kønnene og forbedring af arbejdsmulighederne for kvinder tages op i de regelmæssige rapporter om Bulgarien, Rumanien og Tyrkiet. Dette håndteres i forbindelse med forhandlingerne om EU's sociale for de to første lande. Desuden er der, som det ærede medlem påpegede, over 20 projekter, som er blevet finansieret i forbindelse med initiativer i civilsamfundet, der skal forbedre kvindernes forhold. Lovgivning, der for nylig er vedtaget i disse tre lande, forbedrer kvindernes retsstilling, og Kommissionen følger gennemførelsen af denne lovgivning meget nøje. Kommissionen lægger stor vægt på at sikre, at kønsspørgsmål integreres i alle EU's bistandsprogrammer som et centralt, gennemgående element. Det står dog klart, at situationen i en række lande er langtfra ideel, og det er et problem af stor politisk betydning. I Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan, som blev vedtaget på topmødet mellem EU og landene i det vestlige Balkan i juni 2003, står der udtrykkeligt, at støtte til aktiviteter til forsvar for kvinders rettigheder og til forbedring af deres situation bør afspejles bedre i EU's politikker over for regionen. Inddragelser af ngo'er, civilsamfundet og lokale myndigheder i EU-støttede politikker og aktiviteter er af afgørende betydning. Hvad angår handel med mennesker, så opfordrer EU via Thessaloniki-dagsordenen også landene i regionen til både internt og regionalt at handle i overensstemmelse med EU's principper og de forslag, der er indeholdt i Bruxelles-erklæringen fra september 2002. EU lægger stor vægt på assistance til ofrene, uddannelsesprogrammer for relevante organer, udveksling af oplysninger, offentlig bevågenhed og strategiudvikling. I den sammenhæng er det afgørende, at de internationale aktører arbejder sammen. Senest har Kommissionen i sin beretning fra 2004 om stabiliserings- og associeringsprocessen i Sydøsteuropa påpeget, at lighed mellem kønnene ikke sikres i tilstrækkelig grad, og at vold i hjemmet fortsat er et problem i flere lande. Selv om der i visse lande er sket fremskridt, når det gælder f.eks. ligeløn, ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse, uddannelse, forfremmelse og arbejdsforhold samt kvinders repræsentation, er fremskridtene generelt langsomme og utilstrækkelige. Under det regionale Cards-program for 2002 offentliggjorde Kommissionen en åben indkaldelse af forslag til støtte til udvikling af retsstatslige principper, god forvaltningspraksis, offentlig ansvarlighed og ytringsfrihed. Fremme af ligelig deltagelse af mænd og kvinder i demokratiseringsprocessen var en af prioriteringerne i Cards-stabliseringsprogrammet for 2002. De 22 projekter, der blev udvalgt til finansiering, og som løber frem til 2005, omfatter bl.a. finansiering af et ledelsesprogram for kvinder og et projekt om kvinder i medierne. Resten vedrører arbejdet med forskellige repræsentanter for civilsamfundet for at forbedre borgernes generelle adgang til den demokratiske proces. Med hensyn til det regionale Cards-program for demokratisk stabilisering for 2003 er der for nylig udsendt en åben indkaldelse af forslag med frist den 28. april. Dette program er ikke specifikt rettet mod kvinder, men det støtter lighed mellem mænd og kvinder og inddragelse af diverse grupper i civilsamfundet og lokale græsrodsorganisationer i styrkelsen af de demokratiske strukturer. Desuden vil der snart blive udsendt endnu en indkaldelse af forslag under det regionale Cards-program for 2003. Programmet skal styrke kapaciteten hos netværksforeninger i civilsamfundet, så de yder bedre service over for medlemsorganisationerne. Det er en logisk fortsættelse af initiativerne fra 2002, og vi forventer og håber, at kvindeforeningerne indsender gode forslag som svar på indkaldelsen. Endelig er en ny flerårig Cards-programcyklus under udarbejdelse, og forslagene i Karamanou-betænkningen vil blive taget i betragtning i den forbindelse."@da1
". Herr Präsident, die Kommission begrüßt die Annahme des Berichts Karamanou über Frauen in Südosteuropa und die darin enthaltenen vielen wertvollen Bemerkungen und Vorschläge. In ihren Beziehungen zu den Ländern Südosteuropas bemüht sich die EU um die Förderung von Stabilität und Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit sowie der Achtung der Menschenrechte und der Rechte von Minderheiten und natürlich um die Förderung der Gleichheit der Geschlechter. Wie im Bericht hervorgehoben wurde, gab es und gibt es auch in bestimmten Kandidatenländern Probleme. Um dieser Situation zu begegnen, wurden von 1999 bis 2003 für Gleichstellungsprojekte im Rahmen des nationalen PHARE-Programms und im Rahmen von MEDA insgesamt mehr als 13 Millionen Euro bereitgestellt. Im gleichen Zeitraum wurde für die Beteiligung der Kandidatenländer an den Gemeinschaftsprogrammen nahezu 1 Million Euro ausgegeben, und die Mittel aus den Programmen für die Zivilgesellschaft finanzierten Gleichstellungsprojekte beliefen sich auf insgesamt 2,5 Millionen Euro. Sobald diese Staaten Mitglieder der Europäischen Union sind, werden sie natürlich den gleichen Verpflichtungen unterliegen und aus den gleichen Instrumenten Nutzen ziehen wie andere Mitgliedstaaten. Fragen der Gleichstellung von Männern und Frauen sowie der Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen werden in den regelmäßigen Berichten über Bulgarien, Rumänien und die Türkei behandelt. Das Thema spielt auch eine Rolle in den Verhandlungen mit den beiden erstgenannten Staaten über den sozialen Besitzstand der Union. Darüber hinaus sind, wie die Frau Abgeordnete dargelegt hat, mehr als 20 Projekte für Aktionen der Zivilgesellschaft zur Verbesserung der Bedingungen für Frauen finanziert worden. Kürzlich in den drei Ländern verabschiedete Gesetze verbessern die rechtliche Situation der Frauen, und die Kommission verfolgt die Umsetzung dieser Gesetze sehr aufmerksam. Größtes Augenmerk schenkt die Kommission der Sicherung der Einbeziehung von Fragen der Gleichstellung in alle europäischen Hilfsprogramme als Querschnittaufgabe. Dennoch ist klar, dass die Situation in einer Reihe von Ländern bei weitem nicht ideal ist und dass das ein Problem von großer politischer Bedeutung ist. In der vom EU-Westbalkan-Gipfel im Juni 2003 gebilligten Thessaloniki-Agenda für den Westbalkan heißt es ausdrücklich, dass sich die Unterstützung von Aktivitäten zur Verteidigung der Rechte der Frauen und zur Verbesserung ihrer Lage besser in der EU-Politik gegenüber der Region widerspiegeln sollte. Die Einbeziehung von Nichtregierungsorganisationen, der Zivilgesellschaft und örtlicher Behörden in die von der EU geförderten Politiken und Aktivitäten ist von überragender Bedeutung. Was den Menschenhandel betrifft, drängt die EU in der Thessaloniki-Agenda die Länder der Region auch darauf, sowohl in der Innenpolitik als auch auf regionaler Ebene im Einklang mit den Prinzipien der EU und den in der Brüsseler Erklärung von September 2002 enthaltenen Vorschlägen zu handeln. Die EU misst der Opferhilfe, den Ausbildungsprogrammen für die zuständigen Gremien, dem Informationsaustausch, der Aufklärung der Öffentlichkeit und der Strategieentwicklung hohe Priorität bei. In diesem Zusammenhang ist die Koordinierung aller internationalen Akteure von ausschlaggebender Bedeutung. Erst kürzlich hat die Kommission in ihrem Bericht über den Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess für Südosteuropa 2004 darauf hingewiesen, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen nicht ausreichend gewährleistet ist und häusliche Gewalt in mehreren Ländern nach wie vor ein Problem darstellt. Obwohl sich in bestimmten Ländern Verbesserungen in Fragen wie gleicher Lohn, Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich der Beschäftigung, Ausbildung, Aufstiegschancen im Beruf und Arbeitsbedingungen sowie der Beteiligung von Frauen an der Regierung vollzogen haben, ist der Fortschritt im Allgemeinen schleppend und ungenügend. Im regionalen CARDS-Programm für 2002 veröffentlichte die Kommission eine offene Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit, guter Regierungstätigkeit, öffentlicher Rechenschaftspflicht und Meinungsfreiheit. Die Förderung gleicher Teilhabe von Männern und Frauen am Demokratisierungsprozess war eine der Prioritäten des CARD-Stabilisierungsprogramms für 2002. Von den 22 für eine Finanzierung ausgewählten und bis 2005 laufenden Projekten ist eines ein Projekt zur Finanzierung eines Programms zur Förderung von Frauen in Führungspositionen, während sich ein anderes Projekt Frauen in den Medien widmet. Die Übrigen beziehen sich auf die Arbeit mit verschiedenen Vertretern der Zivilgesellschaft, um den Zugang von Bürgern zum demokratischen Prozess ganz allgemein zu verbessern. In Bezug auf das CARDS-Regionalprogramm 2003 zur demokratischen Stabilisierung erging vor kurzem eine offene Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen. Termin für den Eingang der Vorschläge ist der 28. April. Dieses Programm richtet sich zwar nicht speziell an Frauen, unterstützt aber die Gleichstellung von Männern und Frauen und die Teilhabe diverser Gruppen und Vereinigungen der Zivilgesellschaft auf unterer lokaler Ebene am Prozess der Stärkung demokratischer Strukturen. Darüber hinaus soll in Kürze eine weitere Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen des CARDS-Regionalprogramms 2003 veröffentlicht werden. Das Programm beinhaltet den Vorschlag, die Möglichkeiten von vernetzten Verbänden der Zivilgesellschaft zu stärken, damit diese ihren Mitgliedsorganisationen bessere Dienstleistungen anbieten können. Es stellt eine logische Fortsetzung der Initiativen von 2002 dar, und wir erwarten und hoffen, dass Frauenverbände als Antwort auf diese Aufforderung tragfähige Vorschläge einreichen. Schließlich wird zurzeit ein neuer mehrjähriger CARDS-Programmzyklus erarbeitet, und die Vorschläge aus dem Bericht Karamanou werden in diesem Zusammenhang gebührende Berücksichtigung finden."@de7
"Ε Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση της έκθεσης Καραμάνου για τις γυναίκες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και τις πολλές αξιόλογες παρατηρήσεις και προτάσεις που περιέχει. Στη σχέση της με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει τη σταθερότητα, τη δημοκρατία, το δίκαιο και τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της ισότητας των φύλων. Όπως επισημάνθηκε στην έκθεση, έχουν επίσης εμφανιστεί προβλήματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν σε ορισμένες υποψήφιες χώρες. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το κόστος των προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων που υπάγονταν στο εθνικό πρόγραμμα PHARE και το MEDA την περίοδο 1993 έως 2003 ξεπέρασε τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια περίοδο, η συμμετοχή των υποψήφιων χωρών στα κοινοτικά προγράμματα ανήλθε στο 1 εκατομμύριο ευρώ και τα προγράμματα για την ισότητα των φύλων που χρηματοδοτούνταν από τα προγράμματα για την κοινωνία των πολιτών ανήλθαν στα 2,5 εκατ. ευρώ. Από τη στιγμή ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εν λόγω κράτη θα υπόκεινται προφανώς στις ίδιες υποχρεώσεις και θα επωφελούνται από τα ίδια όργανα όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Θέματα σχετικά με την ανισότητα των φύλων και τη βελτίωση της απασχόλησης των γυναικών θίγονται στις τακτικές εκθέσεις για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Το εν λόγω ζήτημα αντιμετωπίζεται στις διαπραγματεύσεις για το κοινωνικό κεκτημένο της Ένωσης αναφορικά με τις δύο πρώτες χώρες. Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε από την αξιότιμη βουλευτή, πάνω από 20 προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί για δράσεις της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών για τις γυναίκες. Η πρόσφατη νομοθεσία που υιοθετήθηκε στις τρεις χώρες βελτιώνει τη νομική κατάσταση των γυναικών και η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας πολύ στενά. Η Επιτροπή προσδίδει την μέγιστη προσοχή ώστε να διασφαλίζει ότι τα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων εντάσσονται στο κύριο μέρος όλων των προγραμμάτων βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εγκάρσια θέματα. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι σε πολλά κράτη η κατάσταση δεν είναι καθόλου ιδανική και αποτελεί πρόβλημα μεγάλης πολιτικής σημασίας. Η ατζέντα της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια όπως εγκρίθηκε στη Σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων τον Ιούνιο του 2003 επισημαίνει συγκεκριμένα ότι η στήριξη των δραστηριοτήτων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη βελτίωση της κατάστασης θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται καλύτερα στις πολιτικές της ΕΕ για την εν λόγω περιοχή. Η συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας πολιτών και των τοπικών αρχών στις πολιτικές και τις δραστηριότητες της ΕΕ είναι ύψιστης σημασίας. Αναφορικά με την εμπορία ανθρώπων, η ΕΕ καλεί στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης τα κράτη της συγκεκριμένης περιοχής να λάβουν μέτρα τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο που να συμβαδίζουν με τις αρχές της ΕΕ και τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη των Βρυξελλών του Σεπτεμβρίου 2002. Η ΕΕ προσδίδει απόλυτη προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας προς τα θύματα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα αρμόδια όργανα, την ανταλλαγή πληροφοριών, την ενημέρωση του κοινού και την ανάπτυξη στρατηγικής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο συντονισμός όλων των διεθνών παραγόντων είναι σημαντικός. Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή επεσήμανε στην έκθεση του 2004 σχετικά με τη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ότι η ισότητα των φύλων δεν διασφαλίζεται επαρκώς και η ενδοοικογενειακή βία παραμένει πρόβλημα για αρκετές χώρες. Παρόλο που σε ορισμένες χώρες έχει σημειωθεί βελτίωση σε θέματα όπως οι ίσοι μισθοί, η ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, η εκπαίδευση, η εξέλιξη της σταδιοδρομίας και οι συνθήκες εργασίας καθώς και η συμμετοχή των γυναικών στην κυβέρνηση, η πρόοδος είναι γενικά αργή και ανεπαρκής. Στο πλαίσιο του προγράμματος CARDS για το 2002, η Επιτροπή δημοσίευσε μία ανοιχτή έκκληση για την υποβολή προτάσεων, με σκοπό τη στήριξη του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της δημόσιας ευθύνης και της ελευθερίας έκφρασης. Η προώθηση της ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη διαδικασία εκδημοκρατισμού ήταν μία από τις προτεραιότητες του προγράμματος σταθεροποίησης CARD για το 2002. Από τα είκοσι δύο προγράμματα που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση και συνεχίζονται έως το 2005, ένα αφορούσε τη χρηματοδότηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ένα άλλο τη χρηματοδότηση των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Τα υπόλοιπα αφορούν την εργασία με διάφορους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την πρόσβαση πολιτών γενικότερα στη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Αναφορικά με το περιφερειακό πρόγραμμα CARDS 2003 για τη δημοκρατική σταθεροποίηση, έγινε πρόσφατα ανοιχτή έκκληση για υποβολή προτάσεων έως τις 28 Απριλίου. Παρόλο που το εν λόγω πρόγραμμα δεν στοχεύει συγκεκριμένα στις γυναίκες, στηρίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη συμμετοχή διαφόρων ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και ενώσεων στο επίπεδο των απλών μελών των τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία ενίσχυσης των δημοκρατικών δομών. Επίσης, μία επιπρόσθετη έκκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος CARDS 2003 αναμένεται σύντομα. Το πρόγραμμα εισηγείται την ενίσχυση των δυνατοτήτων του δικτύου συνδέσμων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στις οργανώσεις-μέλη. Αυτό αποτελεί λογική συνέχιση των πρωτοβουλιών του 2002 και αναμένουμε και ελπίζουμε ότι οι ενώσεις γυναικών θα καταθέσουν λογικές προτάσεις απαντώντας στην εν λόγω έκκληση. Τέλος, ένας νέος κύκλος πολυετούς προγραμματισμού CARDS βρίσκεται υπό προετοιμασία και οι προτάσεις στην έκθεση Καραμάνου θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στο πλαίσιο της εν λόγω άσκησης."@el8
". Señor Presidente, la Comisión acoge con agrado la aprobación del informe Karamanou relativo a las mujeres del sudeste de Europa y las numerosas y valiosas observaciones y propuestas que contiene. En sus relaciones con los países de Europa del sudeste, la UE pretende promover la estabilidad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y de las minorías, incluida por supuesto la igualdad entre hombres y mujeres. Como se señala en el informe, también ha habido y aún hay problemas en determinados países candidatos. Con el fin de afrontar esta situación, desde 1999 hasta 2003 los proyectos de igualdad entre hombres y mujeres pertenecientes al programa nacional PHARE y MEDA ascendieron a 13 millones de euros. Durante el mismo periodo, la participación de los países candidatos en los programas de la Comunidad conllevó cerca de 1 millón de euros, mientras que los proyectos para la igualdad de hombres y mujeres financiados por programas de la sociedad civil ascendieron a 2,5 millones de euros. Cuando estos países sean miembros de la Unión Europea, por supuesto estarán sujetos a las mismas obligaciones y se beneficiarán de los mismos instrumentos que los demás Estados miembros. Los asuntos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres y a la mejora del empleo para la mujer se reflejan en informes regulares de Bulgaria, Rumania y Turquía. En los dos primeros países se está tratando este tema en las negociaciones sobre el acervo social de la Unión. Además, como su Señoría ha señalado, se han financiado más de 20 proyectos para acciones de la sociedad civil y mejorar las condiciones de las mujeres. La legislación reciente adoptada en los tres países mejora la situación legal de la mujer y la Comisión está siguiendo muy de cerca la aplicación de dicha legislación. La Comisión presta la máxima atención a asegurar que las cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres estén integradas en los programas de asistencia de toda la Comunidad Europea como algo fundamental. Sin embargo, es evidente que en una serie de países la situación está lejos de ser ideal y supone un problema de gran importancia política. La agenda de Salónica para los Balcanes Occidentales, respaldada por la cumbre UE-Balcanes Occidentales de junio de 2003, señala específicamente que el apoyo de actividades para defender los derechos de la mujer y mejorar su situación deberían reflejarse mejor en las políticas de la UE con respecto a esa región. La participación de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y las autoridades locales en las políticas y actividades apoyadas por la UE es sumamente importante. Con respecto al tráfico de seres humanos, en la agenda de Salónica la UE también insta a los países de esa región a que actúen tanto a nivel nacional como regional en línea con los principios de la UE y las propuestas incluidas en la Declaración de Bruselas de septiembre de 2002. La UE otorga alta prioridad a la asistencia a las víctimas, programas de formación para los cuerpos competentes, intercambio de información, sensibilización de la opinión pública y desarrollo estratégico. En este contexto, es esencial la coordinación de todos los agentes internacionales. Hace poco la Comisión, en su informe de 2004 sobre el proceso de estabilización y asociación para la Europa del Sudeste, ha señalado que las diferencias entre hombres y mujeres no se han superado y la violencia doméstica continúa siendo un problema en varios países. Aunque se han logrado mejoras en algunos países en aspectos como la igualdad salarial, la igualdad de trato entre hombres y mujeres con respecto al empleo, la formación, la promoción profesional y las condiciones de trabajo, además de la participación de mujeres en el Gobierno, el progreso es por lo general lento e insuficiente. En el programa regional CARDS para 2002, la Comisión publicó una convocatoria pública para la presentación de propuestas de apoyo al Estado de derecho, la buena administración, la responsabilidad pública y la libertad de opinión. Una de las prioridades del programa de estabilización CARD para 2002 fue promover la participación equitativa de hombres y mujeres en el proceso de democratización. De los veintidós proyectos seleccionados para ser financiados que se llevan a cabo hasta 2005, uno consiste en crear un programa liderado por mujeres y otro en un proyecto acerca de las mujeres en los medios de comunicación. Los demás están relacionados con el trabajo de varios representantes de la sociedad civil para mejorar el acceso de los ciudadanos en general al proceso democrático. Con respecto al programa regional CARDS de 2003 sobre la estabilización democrática, recientemente se abrió una convocatoria pública para la presentación de propuestas cuya fecha límite es el 28 de abril. Aunque este programa no está específicamente orientado a la mujer, apoya la igualdad entre hombres y mujeres y la participación de diversos grupos de la sociedad civil y asociaciones de las clases populares a nivel local en el proceso de fortalecimiento de las estructuras democráticas. Además, próximamente se abrirá otra convocatoria de propuestas dentro del programa regional CARDS 2003. El programa propone fortalecer las capacidades de las asociaciones dentro de la sociedad civil para prestar mejores servicios a sus organizaciones miembros. Esto constituye una continuación lógica de las iniciativas de 2002 y esperamos y deseamos que las asociaciones de mujeres presenten propuestas sólidas en respuesta a esta convocatoria. Por último, actualmente se está preparando un nuevo ciclo plurianual de programas CARDS en el que se tendrán en cuenta las propuestas recogidas en el informe Karamanou."@es12
". Arvoisa puhemies, komissio suhtautuu myönteisesti Karamanoun mietintöön Kaakkois-Aasian naisista sekä sen sisältämiin lukuisiin huomioihin ja ehdotuksiin. Suhteissaan Kaakkois-Euroopan maihin EU pyrkii voimakkaasti edistämään vakautta, demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta sekä ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien sekä tietenkin sukupuolten tasa-arvon kunnioittamista. Kuten mietinnössä korostetaan, myös eräissä ehdokasvaltioissa on ilmennyt ongelmia, joista monet ovat vielä ratkaisematta. Ongelmien ratkaisemiseksi sukupuolten tasa-arvohankkeisiin varattiin maakohtaisen Phare-ohjelman ja Meda-ohjelman mukaisesti vuosina 1999–2003 yhteensä yli 13 miljoonaa euroa. Samana ajanjaksona ehdokasvaltioiden yhteisön ohjelmiin osallistumista varten myönnettiin miltei miljoona euroa, ja kansalaisyhteiskuntaan keskittyvien hankkeiden mukaisesti rahoitettujen sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävää ohjelmien rahoitusosuus oli yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Kun kyseiset valtiot ovat Euroopan unionin jäseniä, niiden on tietenkin noudatetteva samoja velvoitteita kuin muutkin jäsenvaltiot, ja ne saavat tukea samojen ohjelmien mukaisesti. Sukupuolten tasa-arvoon ja naisten työllisyystilanteen parantamiseen liittyviä kysymyksiä on käsitelty Bulgariaa, Romaniaa ja Turkkia koskevissa määräaikaiskertomuksissa. Asiaa käsitellään kahden ensimmäiseksi mainitun maan kanssa käytävissä neuvotteluissa, jotka koskevat yhteisön sosiaalilainsäädäntöä. Lisäksi haluan sanoa, että kuten parlamentin jäsen painotti, yli 20 kansalaisjärjestöjen toimiin liittyvää hanketta on rahoitettu naisten olojen parantamiseksi. Edellä mainituissa kolmessa maassa hiljattain vahvistetulla lainsäädännöllä parannetaan naisten oikeudellista tilannetta, ja komissio seuraa parhaillaan lainsäädännön täytäntöönpanoa hyvin tarkasti. Komissio aikoo kaikin tavoin varmistaa, että sukupuoliasiat otetaan keskeiseksi osaksi kaikkia Euroopan yhteisön kaikkien alojen avustusohjelmia. Siitä huolimatta on selvää, että monissa maissa tilanne ei ole lähimainkaan täydellinen, ja kyse on poliittisesti hyvin merkittävästä ongelmasta. Länsi-Balkania koskevassa Thessalonikin toimintasuunnitelmassa, joka vahvistettiin EU:n ja Länsi-Balkanin välisessä huippukokouksessa kesäkuussa 2003, nimenomaan sanotaan, että naisten oikeuksien puolustamiseen ja heidän tilanteensa parantamiseen tähtäävien toimien edistäminen pitäisi ottaa nykyistä paremmin huomioon aluetta koskevissa EU:n toimenpiteissä. On ensiarvoisen tärkeää, että kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta ja paikalliset viranomaiset osallistuvat EU:n tukemiin menetelmiin ja toimiin. Ihmiskaupasta voidaan todeta, että Thessalonikin toimintasuunnitelmassa EU myös kehottaa alueen maita toimimaan sekä kotimaata että aluetta koskevissa asioissa EU:n periaatteiden sekä syyskuussa 2002 annetun Brysselin julistuksen sisältämien ehdotusten mukaisesti. EU pitää erittäin tärkeinä asioina uhrien avustamista, toimivaltaisten elinten koulutusohjelmia, tiedonvaihtoa, tietoisuuden lisäämistä sekä strategian kehittämistä. Tältä osin kaikkien kansainvälisten tahojen välinen koordinointi on olennaisen tärkeää. Komissio korosti äskettäin vuoden 2004 Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessia koskevassa kertomuksessaan, ettei sukupuolten tasa-arvoa ole varmistettu riittävästi ja että perheväkivalta on edelleen ongelma monissa maissa. Vaikka joissakin maissa tilanne on kohentunut sellaisissa asioissa, kuten samansuuruiset palkat, miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu työelämässä, koulutuksessa, urakehityksessä ja työolosuhteissa sekä naisten osallistuminen hallituksen toimintaan, kehitys on yleisesti ottaen hidasta ja riittämätöntä. Komissio julkisti vuoden 2002 CARDS-alueohjelman mukaisesti ehdotuspyynnön oikeusvaltion, hyvän hallintotavan, julkisen selontekovelvollisuuden ja mielipiteenvapauden tukemiseksi. Yksi vuoden 2002 CARDSin vakautusohjelman tärkeimmistä painopisteistä oli se, että miesten ja naisten tasa-arvoisen demokratisoitumisprosessiin osallistumista tuetaan. Tuen kohteeksi valittiin 22 vuoteen 2005 asti ulottuvaa hanketta, joista yhdellä rahoitetaan naisten johtamisohjelma ja toisella ohjelma naisten asemaa tiedotusvälineissä. Muut liittyvät kansalaisyhteiskunnan eri edustajien kanssa tehtävään työhön, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisten yleisiä mahdollisuuksia osallistua demokratiaprosessiin. Vuoden 2003 demokraattista vakauttamista koskevan CARDS-alueohjelman osalta julkistettiin hiljattain avoin ehdotuspyyntö, ja määräaika ehdotusten vastaanottamiseksi on 28. huhtikuuta. Vaikka kyseinen ohjelma ei keskitykään erityisesti naisiin, sen avulla tuetaan miesten ja naisten tasa-arvoa ja erilaisten yhteiskuntaryhmittymien ja paikallisjärjestöjen osallistumista demokraattisten rakenteiden lujittamiseen. Lisäksi pian on tarkoitus julkistaa CARDS-alueohjelman alainen ylimääräinen ehdotuspyyntö. Ohjelmassa ehdotetaan, että kansalaisjärjestöjen verkoston valmiuksia lujitetaan niin, että ne kykenevät tarjoamaan entistä parempia palveluja jäsenjärjestöilleen. Näin jatketaan johdonmukaisesti vuonna 2002 esitettyjä aloitteita, ja me oletamme ja toivomme, että naisjärjestöt esittävät asianmukaisia ehdotuksia esittämäämme pyyntöä varten. Lisäksi parhaillaan on valmisteilla uusi monivuotinen CARDS-ohjelmakierros, ja Karamanoun mietinnössä esitetyt ehdotukset otetaan asianmukaisesti huomioon tämän hankkeen yhteydessä."@fi5
". Monsieur le Président, la Commission applaudit l’adoption du rapport Karamanou sur les femmes dans l’Europe du Sud-Est et les nombreuses observations et propositions pertinentes qu’il contient. Dans ses relations avec les pays de l’Europe du Sud-Est, l’UE tend à promouvoir la stabilité, la démocratie, l’État de droit et le respect des droits de l’homme et des minorités, dont bien sûr l’égalité de genre. Comme précisé dans le rapport, des problèmes sont également apparus et existent encore dans certains pays candidats. Pour faire face à cette situation, entre 1999 et 2003, les projets d’égalité de genre menés dans le cadre du programme national Phare et sous MEDA ont totalisé plus de EUR 13 millions. Pendant la même période, la participation des pays candidats aux programmes communautaires s’est élevée à près de EUR 1 million tandis que les projets d’égalité de genre financés dans le cadre de programmes de la société civile ont totalisé EUR 2,5 millions. Une fois qu’ils seront membres de l’Union européenne, ces États seront évidemment soumis aux mêmes obligations et bénéficieront des mêmes outils que les autres États membres. Les questions relatives à l’égalité de genre et à l’amélioration de l’emploi des femmes sont soulevées dans les rapports réguliers sur la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie. Cette question est traitée dans les négociations sur l’acquis social de l’Union pour les deux premiers pays. Par ailleurs, comme l’honorable parlementaire l’a fait remarquer, plus de 20 projets ont été financés pour des actions de la société civile visant l’amélioration des conditions des femmes. La récente législation adoptée dans les trois pays améliore la situation juridique des femmes et la Commission suit de très près la mise en œuvre de cette législation. La Commission accorde la plus grande importance à ce que les questions de genre soient intégrées dans l’ensemble des programmes d’assistance de la Communauté européenne en qualité de questions intersectorielles. Il est néanmoins évident que la situation est loin d’être idyllique dans certains pays, où elle pose un problème d’une grande importance politique. L’agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux, tel qu’approuvé par le Sommet UE-Balkans occidentaux de juin 2003, stipule spécifiquement que le soutien aux activités visant à défendre les droits des femmes et à améliorer leur situation devrait être mieux reflété dans les politiques régionales de l’UE. L’implication d’organisations non gouvernementales, de la société civile et des autorités locales dans les politiques et les activités soutenues par l’UE est d’une importance capitale. En ce qui concerne la traite des êtres humains, l’UE, dans l’agenda de Thessalonique, incite également les pays de la région à agir tant sur le plan national que régional dans le respect des principes de l’UE et des propositions de la déclaration de Bruxelles de septembre 2002. L’UE accorde la priorité à l’aide aux victimes, aux programmes de formation des organismes compétents, à l’échange des informations, à la sensibilisation du public et au développement d’une stratégie. Dans ce contexte, la coordination de tous les acteurs internationaux est essentielle. Très récemment, la Commission a fait remarquer dans son rapport 2004 sur le processus de stabilisation et d’association en faveur de l’Europe du Sud-Est que l’égalité de genre n’est pas suffisamment assurée et que la violence domestique reste un problème dans plusieurs pays. Bien que certains pays ont apporté des améliorations sur certains points tels que l’égalité des salaires, l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi, de formation, de carrière professionnelle et de conditions de travail, ainsi que la participation des femmes dans le gouvernement, les progrès sont généralement lents et insuffisants. Par la voie du programme régional CARDS 2002, la Commission a publié un appel d’offres ouvert pour la soumission de propositions pour le soutien de l’État de droit, de la bonne gouvernance, de la responsabilité publique et de la liberté d’opinion. Promouvoir l’égale participation des hommes et des femmes dans le processus de démocratisation était l’une des priorités du programme CARDS de stabilisation pour 2002. Parmi les vingt-deux projets sélectionnés pour un financement et se poursuivant jusqu’en 2005, l’un finance un programme sur le leadership des femmes tandis qu’un autre finance un projet sur les femmes dans les médias. Le reste des projets a trait au travail avec différents représentants de la société civile afin d’améliorer l’accès plus généralisé des citoyens au processus démocratique. En ce qui concerne le programme régional CARDS 2003 sur la stabilisation démocratique, un appel d’offres ouvert a été récemment lancé, et le délai de dépôt des propositions a été fixé au 28 avril. Bien que ce programme ne vise pas spécifiquement les femmes, il soutient l’égalité entre hommes et femmes et la participation de différents groupes et associations de la société civile au niveau local élémentaire dans le processus de renforcement des structures démocratiques. Par ailleurs, un autre appel à propositions dans le cadre du programme régional CARDS 2003 doit être bientôt lancé. Le programme propose de renforcer les capacités des associations de réseau de la société civile afin de fournir de meilleurs services à leurs organisations membres. Ce programme s’inscrit dans la continuité logique des initiatives de 2002 et nous attendons et espérons des associations de femmes qu’elles soumettront des propositions réfléchies en réponse à cet appel. Enfin, un nouveau cycle CARDS de programmation pluriannuelle est actuellement en cours de préparation, et les suggestions du rapport Karamanou seront dûment prises en considération dans le cadre de cet exercice."@fr6
". Signor Presidente, la Commissione accoglie con favore l’adozione della relazione Karamanou sulle donne nell’Europa sudorientale e il gran numero di valide osservazioni e proposte ivi contenute. Nei suoi rapporti con i paesi dell’Europa sudorientale, l’UE sta cercando di promuovere la stabilità, la democrazia, la legalità e il rispetto per i diritti umani e per quelli delle minoranze, compresa, naturalmente, la parità di genere. Come sottolineato nella relazione, in alcuni paesi candidati continuano ad esistere taluni dei problemi già incontrati. Dal 1999 al 2003, i progetti per le pari opportunità nel quadro del programma nazionale PHARE e MEDA hanno ricevuto, in totale, oltre 13 milioni di euro per far fronte alla situazione. Nello stesso periodo, la partecipazione dei paesi candidati ai programmi comunitari ha comportato un esborso pari a quasi 1 milione di euro mentre i progetti per la parità di genere, finanziati nel quadro di programmi predisposti dalla società civile, hanno totalizzato 2 milioni e mezzo di euro. Dopo la loro adesione all’Unione europea, questi Stati avranno ovviamente gli stessi obblighi e beneficeranno degli stessi strumenti degli altri Stati membri. Le tematiche legate alla parità di genere e alla promozione dell’occupazione femminile sono contenute nelle relazioni periodiche sulla Bulgaria, la Romania e la Turchia. La materia viene affrontata nel corso dei negoziati sull’ sociale dell’Unione per i primi due paesi. Inoltre, come ha evidenziato l’onorevole deputato, sono stati finanziati oltre 20 progetti per iniziative promosse dalla società civile volte a migliorare la condizione della donna. La recente legislazione adottata nei tre paesi sta migliorando la situazione giuridica delle donne, mentre la Commissione sta seguendo molto da vicino l’attuazione di tale legislazione. La Commissione presta la massima attenzione nel far sì che la parità di genere sia integrata come tematica trasversale in tutti i tradizionali programmi di assistenza della Comunità europea. E’ tuttavia chiaro che in alcuni paesi la situazione è tutt’altro che ideale ed è un problema di grande rilevanza politica. L’agenda di Salonicco per i Balcani occidentali sottoscritta dal Vertice UE-Balcani occidentali nel giugno 2003 dichiara specificatamente che il sostegno alle attività volte a tutelare i diritti delle donne e a migliorare la loro condizione dovrebbe trovare maggior riscontro nelle politiche dell’UE relative a quella regione. La partecipazione delle organizzazioni non governative, della società civile e degli enti locali nelle politiche e attività sostenute dall’UE è di primaria importanza. Per quanto riguarda la tratta di esseri umani, nell’agenda di Salonicco l’UE sollecita anche i paesi della regione ad agire, sia a livello interno che a livello regionale, in linea con i principi dell’UE e con le proposte contenute nella dichiarazione di Bruxelles del settembre 2002. L’UE attribuisce la massima priorità all’assistenza alle vittime, ai programmi di formazione per gli enti competenti, allo scambio di informazioni, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e allo sviluppo di strategie. In questo contesto, il coordinamento di tutti i soggetti internazionali assume un’importanza fondamentale. Più recentemente, nella sua relazione del 2004 sul processo di stabilizzazione e associazione dell’Europa sudorientale, la Commissione ha sottolineato che la parità tra i sessi è garantita in misura insufficiente e che la violenza domestica resta un problema in molti paesi. Anche se sono stati compiuti passi in avanti in alcuni paesi su tematiche quali parità di retribuzione, parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione, formazione, avanzamenti di carriera e condizioni lavorative, oltre alla partecipazione delle donne nelle attività di governo dei vari paesi, i progressi sono generalmente lenti e insufficienti. Nel quadro del programma regionale CARDS per il 2002, la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte di sostegno alla legalità, al buon governo, alla responsabilità pubblica e alla libertà di opinione. La promozione della pari partecipazione di uomini e donne al processo di democratizzazione era una delle priorità del programma di stabilizzazione CARD per il 2002. Dei ventidue progetti di cui è stato approvato il finanziamento, da attuarsi entro il 2005, uno finanzia un programma di femminile e un altro un progetto che promuove l’attività delle donne nei mezzi d’informazione. Il resto si riferisce al lavoro con vari rappresentanti della società civile volto a migliorare l’accesso dei cittadini al processo democratico più in generale. Rispetto al programma regionale CARDS del 2003 per la stabilizzazione democratica, è stato pubblicato di recente un invito a presentare proposte il cui termine di presentazione scade il 28 aprile. Pur non rivolgendosi nello specifico alle donne, questo programma favorisce l’uguaglianza tra uomo e donna e la partecipazione di vari gruppi e associazioni della società civile sul territorio impegnate nel processo di rafforzamento dalla base delle strutture democratiche. Inoltre, dovrebbe essere pubblicato a breve un ulteriore invito a presentare proposte nel quadro del programma regionale CARDS 2003. Il programma si propone di potenziare le capacità delle reti associazionistiche della società civile cosicché possano fornire servizi migliori alle organizzazioni che le compongono. Ciò costituisce una prosecuzione logica delle iniziative del 2002 e ci attendiamo e speriamo che le associazioni femminili presentino proposte valide in risposta all’invito. Infine, è attualmente in fase di preparazione un nuovo ciclo di programmazione pluriennale CARDS; nel contesto di questo lavoro si terrà debito conto dei suggerimenti presenti nella relazione Karamanou."@it9
". Mr President, the Commission welcomes the adoption of the Karamanou report on women in South-East Europe and the many valuable observations and proposals which it contains. In its relations with the countries of South-East Europe the EU is striving to promote stability, democracy, the rule of law and respect for human and minority rights, including of course gender equality. As pointed out in the report, problems have also occurred and still exist in certain candidate countries. In order to address this situation, from 1999 to 2003 gender equality projects under the PHARE national programme and MEDA totalled more than EUR 13 million. During the same period, participation by the candidate countries in the Community programmes involved close to EUR 1 million and gender equality projects financed under civil society programmes totalled EUR 2.5 million. Once they are members of the European Union, these states will obviously be subject to the same obligations and benefit from the same instruments as other Member States. Issues related to gender equality and the improvement of women's employment are raised in the regular reports on Bulgaria, Romania and Turkey. This matter is being dealt with in the negotiations on the Union's social for the first two countries. Furthermore, as pointed out by the honourable Member, more that 20 projects have been financed for civil society actions to improve women's conditions. Recent legislation adopted in the three countries is improving the legal situation of women and the Commission is following the implementation of this legislation very closely. The Commission pays the utmost attention to ensuring that gender issues are integrated into the mainstream of all European Community assistance programmes as a cross-cutting issue. It is nevertheless clear that in a number of countries the situation is far from ideal and is a problem of great political importance. The Thessaloniki agenda for the Western Balkans as endorsed by the EU-Western Balkans Summit in June 2003 specifically states that support for activities to defend women's rights and improve their situation should be better reflected in EU policies towards the region. Involvement of non-governmental organisations, civil society and local authorities in EU-supported policies and activities is of paramount importance. Regarding trafficking in human beings, in the Thessaloniki agenda the EU also urges the countries of the region to act both domestically and regionally in line with the principles of the EU and proposals contained in the Brussels Declaration of September 2002. The EU assigns high priority to victim assistance, training programmes for competent bodies, exchange of information, public awareness, and strategy development. In this context, coordination of all international actors is essential. Most recently the Commission has pointed out in its 2004 report on the Stablisation and Association Process for South-East Europe that gender is insufficiently ensured and domestic violence remains a problem in several countries. Although improvements have been made in certain countries on issues such as equal salaries, equal treatment of men and women concerning employment, training, career advancement and working conditions, and women's participation in government, progress is generally slow and insufficient. Under the regional CARDS programme for 2002, the Commission published an open call for submission of proposals for support for the rule of law, good governance, public accountability and freedom of opinion. Promoting the equal participation of men and women in the democratisation process was one of the priorities of the CARD stabilisation programme for 2002. Of the twenty-two projects selected for funding which are ongoing until 2005, one is funding a women's leadership programme and another a project on women in media. The rest relate to work with various representatives of civil society to improve the access of citizens more generally to the democratic process. With regard to the 2003 CARDS regional programme on democratic stabilisation, an open call for submissions was issued recently and the deadline for receiving proposals is 28 April. While this programme does not specifically target women, it supports equality of men and women and the participation of diverse civil society groups and associations at local grassroots level in the process of strengthening democratic structures. Furthermore, an additional call for proposals under the 2003 CARDS regional programme is due to be issued soon. The programme proposes to strengthen capacities of civil society network associations in order to deliver better services to their member organisations. This constitutes a logical continuation of the 2002 initiatives and we expect and hope that women's associations will submit sound proposals in response to this call. Finally, a new CARDS multiannual programming cycle is currently under preparation and the suggestions in the Karamanou report will be duly taken into account in the context of this exercise."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, de Commissie juicht de goedkeuring van het verslag-Karamanou over de vrouwen in Zuidoost-Europa toe, alsmede de vele waardevolle waarnemingen en voorstellen die het verslag bevat. In haar betrekkingen met de landen van Zuidoost-Europa streeft de EU naar het bevorderen van stabiliteit, democratie, de rechtsstaat en het eerbiedigen van mensen- en minderhedenrechten, uiteraard met inbegrip van gendergelijkheid. Zoals in het verslag naar voren wordt gebracht, hebben zich in bepaalde kandidaat-lidstaten ook problemen voorgedaan, die nog steeds voortduren. Om iets aan deze situatie te doen, werd er in de periode 1999-2003 in het kader van de nationale PHARE- en MEDA-programma’s in totaal meer dan 13 miljoen euro aan gendergelijkheidsprojecten besteed. In dezelfde periode beliep de bijdrage van de kandidaat-lidstaten aan de communautaire programma’s bijna 1 miljoen euro en werd er in totaal 2,5 miljoen euro besteed aan gendergelijkheidsprojecten die gefinancierd werden in het kader van programma’s voor het maatschappelijk middenveld. Zodra zij lid zijn van de Europese Unie, zullen voor deze staten uiteraard dezelfde plichten gelden en zullen zij profiteren van dezelfde instrumenten als de andere lidstaten. In de periodieke verslagen over Bulgarije, Roemenië en Turkije komen kwesties aan de orde die verband houden met gendergelijkheid en de verbetering van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze zaak wordt in het geval van de eerste twee landen behandeld in de onderhandelingen over het sociaal van de Unie. Bovendien zijn er, zoals de geachte afgevaardigde heeft verklaard, meer dan twintig projecten gefinancierd voor acties van het maatschappelijk middenveld ter verbetering van de omstandigheden van vrouwen. De juridische situatie van vrouwen is verbeterd door wetgeving die recent in de drie landen is aangenomen en de Commissie volgt de tenuitvoerlegging van deze wetgeving zeer nauwlettend. De Commissie doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat genderkwesties als intersectorale kwesties geïntegreerd worden in alle belangrijke hulpprogramma’s van de Europese Gemeenschap. Het is desalniettemin duidelijk dat in een aantal landen de situatie verre van ideaal is en dat het gaat om een probleem van groot politiek belang. In de agenda van Thessaloniki voor de Westelijke Balkan, zoals die in juni 2003 is aanvaard tijdens de top EU-Westelijke Balkan, wordt specifiek verklaard dat de ondersteuning van activiteiten ter verdediging van vrouwenrechten en ter verbetering van hun situatie beter weerspiegeld moeten worden in het EU-beleid voor deze regio. De betrokkenheid van non-gouvernementele organisaties, het maatschappelijk middenveld en de lokale autoriteiten bij beleidsmaatregelen en activiteiten die door de EU ondersteund worden is van het allergrootste belang. Met betrekking tot de mensenhandel verzoekt de EU de landen in de regio in de agenda van Thessaloniki met klem om zowel binnenlandse als regionale actie te ondernemen, overeenkomstig de beginselen van de EU en de voorstellen die zijn vastgelegd in de verklaring van Brussel van september 2002. De EU geeft veel prioriteit aan het bijstaan van slachtoffers, opleidingsprogramma’s voor bevoegde organen, de uitwisseling van informatie, bewustmaking van het publiek en de ontwikkeling van strategieën. In dit verband is afstemming met alle internationale actoren essentieel. Zeer recentelijk nog heeft de Commissie er in haar derde jaarverslag over het stabilisatie- en associatieproces voor Zuidoost-Europa op gewezen dat de gelijkheid van vrouw en man onvoldoende gewaarborgd is en dat huiselijk geweld in verschillende landen een probleem blijft. Hoewel er in bepaalde landen verbeteringen zijn doorgevoerd met betrekking tot kwesties als gelijke betaling, het arbeidsproces, beroepsopleidingen, promotiekansen, de arbeidsvoorwaarden en de participatie van vrouwen in de regering, is de vooruitgang over het algemeen traag en ontoereikend. In het kader van het regionale CARDS-programma voor 2002 heeft de Commissie een openbare oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd ter ondersteuning van de rechtsstaat, behoorlijk bestuur, het afleggen van publieke verantwoording en de vrijheid van meningsuiting. Een van de prioriteiten van het CARDS-stabilisatieprogramma voor 2002 was het bevorderen van de gelijke participatie van mannen en vrouwen in het democratiseringsproces. Van de 22 projecten die werden geselecteerd voor steun en die lopen tot 2005 heeft er één betrekking op het financieren van een programma voor vrouwenleiderschap en een ander op vrouwen in de media. De rest houdt verband met het samenwerken met diverse vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld om de toegang van burgers tot het democratische proces in bredere zin te verbeteren. Met betrekking tot het regionale CARDS-programma voor 2003 inzake democratische stabilisatie is onlangs een openbare oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd; de uiterste datum voor het ontvangen van voorstellen is 28 april. Hoewel dit programma niet specifiek gericht is op vrouwen, ondersteunt het de gelijkheid van mannen en vrouwen, evenals de betrokkenheid van verschillende groepen uit het maatschappelijk middenveld en verenigingen op plaatselijk niveau bij het proces van het versterken van de democratische structuren. Bovendien zal er binnenkort een aanvullende oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd worden in het kader van het regionale CARDS-programma voor 2003. Het programma beoogt de capaciteiten te versterken van netwerken van verenigingen uit het maatschappelijk middenveld, teneinde betere dienstverlening te kunnen bieden aan hun ledenorganisaties. Dit is een logische voortzetting van de initiatieven van 2002 en we verwachten en hopen dat verenigingen van vrouwen in reactie op deze oproep goede voorstellen zullen indienen. Tot slot wordt er op dit moment een nieuwe meerjarige programmeringscyclus voor CARDS voorbereid en er zal in dit verband naar behoren rekening worden gehouden met de suggesties die in het verslag-Karamanou worden gedaan."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão saúda a aprovação do relatório Karamanou sobre a situação das mulheres no Sudeste da Europa, bem como as numerosas observações e propostas válidas nele contidas. Nas suas relações com os países da Europa do Sudeste, a UE esforça-se por fomentar a estabilidade, a democracia, o Estado de direito e o respeito pelos direitos humanos e das minorias, incluindo, claro está, a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Como o próprio relatório sublinha, têm ocorrido e continuam a verificar-se problemas em determinados países candidatos. A fim de combater a situação, entre 1999 e 2003, foram despendidas, em projectos de apoio à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no âmbito do programa PHARE, a nível nacional, e do programa MEDA, verbas que ascenderam a mais de 13 milhões de euros. Durante o mesmo período, a participação nos programas comunitários por parte dos países candidatos representou uma despesa de cerca de 1 milhão de euros, e os projectos no domínio da igualdade de oportunidades financiados a coberto de programas da sociedade civil perfizeram um montante total de 2,5 milhões de euros. A partir do momento em que forem membros da União Europeia, estes Estados ficarão obviamente sujeitos às mesmas obrigações e beneficiarão dos mesmos instrumentos comunitários que os actuais Estados-Membros. As questões respeitantes à igualdade entre homens e mulheres e à melhoria da situação das mulheres no domínio do emprego são abordadas pela Comissão nos seus relatórios periódicos relativos à Bulgária, à Roménia e à Turquia. No caso dos dois primeiros países, essas questões são igualmente tratadas no âmbito das negociações sobre o acervo comunitário na sua vertente social. Além disso, como a relatora referiu, foram financiados mais de vinte projectos relativos a acções a empreender pela sociedade civil visando a melhoria da situação das mulheres. Nos três países referidos, foi recentemente adoptada legislação que está a contribuir para melhorar a situação jurídica da mulher, estando a Comissão a acompanhar de muito perto a aplicação dessa legislação. A Comissão zela atentamente por assegurar a integração das questões de género, enquanto elemento transversal, em todos os programas comunitários de ajuda. É patente, porém, que em numerosos países a situação nessa matéria está longe de ser a ideal e constitui um problema de grande peso político. A agenda de Salónica para os Balcãs Ocidentais, subscrita pela Cimeira UE-Balcãs Ocidentais de Junho de 2003, refere concretamente que as políticas da União Europeia em prol daquela região deveriam evidenciar um maior apoio às actividades que visam defender os direitos das mulheres e melhorar a sua situação. A participação das organizações não governamentais, da sociedade civil e das autarquias locais nas políticas e actividades apoiadas pela UE neste campo é de importância crucial. No que diz respeito ao tráfico de seres humanos, a UE, na agenda de Salónica, insta igualmente os países da região a actuar, quer internamente quer a nível regional, em conformidade com os princípios da UE e as propostas contidas na Declaração de Bruxelas de Setembro de 2002. A UE confere elevada prioridade à assistência às vítimas, aos programas de formação dos órgãos competentes, à troca de informações, à sensibilização da opinião pública e ao desenvolvimento de estratégias neste domínio. Neste sentido, é essencial a coordenação de todos os intervenientes a nível internacional. Mais recentemente, a Comissão assinalou, no seu relatório de 2004 sobre o processo de estabilização e associação para a Europa do Sudeste, que, em diversos países da região, a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres não está suficientemente assegurada e a violência doméstica continua a registar níveis preocupantes. Embora em alguns países se tenham registado melhorias em questões como a igualdade dos níveis salariais, a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres nos domínios do emprego, formação, progressão na carreira e condições de trabalho, e a participação das mulheres nos órgãos de governação, os avanços alcançados são, regra geral, lentos e insuficientes. No âmbito do programa regional CARDS, de ajuda comunitária à reconstrução, desenvolvimento e estabilização, para 2002, a Comissão lançou um concurso para a apresentação de propostas com vista à promoção do Estado de direito, da boa governança, da responsabilização ao nível do sector público, e da liberdade de opinião. Promover a participação equitativa de homens e mulheres no processo de democratização foi uma das prioridades do programa de estabilização no âmbito do CARDS, em 2002. Dos 22 projectos seleccionados para beneficiarem de financiamento, até 2005, um destina-se a financiar um programa de apoio à presença de mulheres em posições de chefia e outro irá financiar um projecto relacionado com a participação das mulheres nos meios de comunicação social. Os restantes projectos prendem-se com actividades levadas a cabo junto de diversos representantes da sociedade civil com vista a, de um modo geral, melhorar o acesso dos cidadãos ao processo democrático. No que se refere ao programa regional CARDS para 2003, e concretamente no quadro da sua vertente de estabilização regional, foi recentemente lançado um concurso público cuja data-limite para apresentação de propostas é o dia de 28 de Abril. O programa em causa, embora não se destine especificamente às mulheres, apoia o objectivo da igualdade entre homens e mulheres e a participação, a nível local, de diversos grupos e organizações da sociedade civil no processo de fortalecimento das estruturas democráticas. Ainda no âmbito do programa regional CARDS para 2003, será lançado em breve um novo concurso público. O programa propõe-se reforçar as capacidades das associações da sociedade civil que operam em rede, por forma a permitir-lhes prestar melhores serviços às organizações que as integram. Isto constitui uma continuação lógica das iniciativas de 2002 e a Comissão aguarda, com expectativa, que as associações de mulheres apresentem a concurso propostas de qualidade. Por último, encontra-se neste momento em fase de preparação um novo ciclo de programação plurianual CARDS, no quadro do qual serão devidamente tidas em consideração as sugestões contidas no relatório Karamanou."@pt11
". Herr talman! Kommissionen välkomnar antagandet av Karamanoubetänkandet om kvinnor i sydöstra Europa och de många värdefulla iakttagelser och förslag som det innehåller. I sina förbindelser med länderna i sydöstra Europa strävar EU efter att främja stabilitet, demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga och minoriteters rättigheter, liksom naturligtvis jämställdhet. Som påpekas i betänkandet har det också uppstått problem som kvarstår i vissa kandidatländer. I avsikt att ta itu med denna situation lät man jämställdhetsprojekt inom ramen för Phares nationella program och Meda uppgå till mer än 13 miljoner euro från 1999 till 2003. Under samma period omfattade deltagande av kandidatländerna i gemenskapens program nära 1 miljon euro, medan jämställdhetsprojekt som finansierades inom ramen för det civila samhällets program belöpte sig till sammanlagt 2,5 miljoner euro. När de väl är medlemmar av Europeiska unionen kommer dessa stater självklart att vara föremål för samma förpliktelser och ha nytta av samma instrument som andra medlemsstater. Frågor om jämställdhet och bättre villkor för kvinnors sysselsättning tas upp i de återkommande rapporterna om Bulgarien, Rumänien och Turkiet. Saken behandlas i förhandlingarna om unionens sociala regelverk för de första två länderna. Vidare har, som ledamoten påpekat, mer än 20 projekt finansierats för åtgärder av det civila samhället som förbättrar kvinnors villkor. Ny lagstiftning som har antagits i de tre länderna förbättrar den rättsliga situationen för kvinnor, och kommissionen följer genomförandet av denna lagstiftning mycket noga. Kommissionen ägnar största möjliga uppmärksamhet åt att se till att jämställdhetsfrågor integreras i huvuddelen av Europeiska gemenskapens alla hjälpprogram som en övergripande fråga. Det är likväl tydligt att situationen i ett antal länder är långt ifrån idealisk och ett problem av stor politisk vikt. I Thessalonikiplanen för västra Balkan, som gavs stöd på toppmötet mellan EU och länderna på västra Balkan i juni 2003, fastslås uttryckligen att stödet för verksamhet som syftar till att försvara kvinnors rättigheter och förbättra deras situation bör återspeglas bättre i EU:s politik gentemot regionen. Medverkan av icke-statliga organisationer, det civila samhället och lokala myndigheter i EU-stödd politik och verksamhet är av största vikt. När det gäller människohandel uppmanar EU i Thessalonikiplanen även länderna i regionen att både inom sina gränser och regionalt handla i linje med EU:s principer och förslagen i Brysselförklaringen från september 2002. EU högprioriterar hjälp till offren, utbildningsprogram för behöriga organ, informationsutbyte, information till allmänheten och strategiutveckling. I detta sammanhang är samordning mellan alla internationella aktörer nödvändigt. Kommissionen har i sin rapport om stabiliserings- och associeringsprocessen i sydöstra Europa 2004 helt nyligen påpekat att jämställdheten är otillräckligt garanterad och att våld i hemmet förblir ett problem i flera länder. Fastän förbättringar har skett i vissa länder i frågor såsom lika lön, likabehandling av män och kvinnor när det gäller sysselsättning, utbildning, karriärmöjligheter och arbetsvillkor samt kvinnors deltagande i det politiska beslutsfattandet, är framstegen i allmänhet långsamma och otillräckliga. Inom ramen för det regionala Cards-programmet för 2002 offentliggjorde kommissionen en öppen inbjudan att lämna förslag till stöd för rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, offentlig ansvarighet och åsiktsfrihet. Att främja ett lika deltagande av män och kvinnor i demokratiseringsprocessen var en av prioriteringarna för Cards stabiliseringsprogram för 2002. Av de 22 projekt som valdes ut för finansiering, vilka pågår till 2005, avser ett finansiering av ett program för kvinnligt ledarskap och ett annat ett projekt för kvinnor i medier. Övriga handlar om arbete med olika företrädare för det civila samhället i syfte att mer allmänt förbättra medborgarnas tillträde till den demokratiska processen. När det gäller Cards regionala program för demokratisk stabilisering 2003 utfärdades nyligen en öppen inbjudan att inkomma med förslag, vilken gäller till den 28 april. Även om programmet inte uttryckligen är inriktat på kvinnor, stöder det jämställdheten och olika gruppers och sammanslutningars medverkan på gräsrotsnivå i det civila samhället i processen att stärka demokratiska strukturer. Vidare skall ytterligare en inbjudan att lämna förslag inom ramen för Cards regionala program 2003 utfärdas inom kort. Programmet syftar till att stärka förmågan hos nätverkssammanslutningar i det civila samhället, så att de kan erbjuda sina medlemsorganisationer bättre tjänster. Detta utgör en logisk fortsättning på 2002 års initiativ, och vi räknar med och hoppas att kvinnoförbunden kommer att lämna bra förslag som svar på denna inbjudan. Slutligen är en ny flerårig programcykel för Cards just nu under utarbetande, och vederbörlig hänsyn till förslagen i Karamanoubetänkandet kommer att tas i samband med denna uppgift."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis"1,2,10,3,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph