Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-22-Speech-4-171"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040422.5.4-171"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor. Um quadro financeiro para um período plurianual (hoje de sete, a partir de 2013 de cinco anos), resultante da adopção de Perspectivas Financeiras (PF), tem conferido indiscutível estabilidade, quer financeira, quer política à acção da União Europeia. As expectativas, nesse cenário, dos operadores administrativos, dos Estados-Membros e dos cidadãos permitem ganhos de eficiência e a prossecução de projectos mais ambiciosos e estruturantes. A Comissão Europeia propõe-se realizar três objectivos essenciais e estratégicos nas próximas PF: melhoria da competitividade, do potencial de crescimento e da coesão territorial, criação de um espaço de segurança, liberdade e justiça e desenvolvimento das relações externas. Espera-se que tais objectivos não venham a ser tolhidos, face à anunciada lógica do da "Carta dos Seis", que visa, em primeiro lugar, fixar um limite que não pode ser excedido, ao contrário da abordagem ascendente : identificação das prioridades políticas, avaliação das necessidades, montantes necessários, como tem proposto a Comissão. Deve ser ouvida a interessante reflexão da colega relatora, cujo trabalho muito saúdo: "será justo fingir que os montantes propostos permitem fazer corresponder os recursos às necessidades, especialmente aos objectivos de Lisboa de crescimento e de emprego numa União alargada?" Aqui, é de destacar a muito importante rejeição por esmagadora maioria – mais de dois terços dos votantes – da proposta de alteração Bradbourn, ao parágrafo... ( )"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg stemte for. En finansiel ramme for en flerårig periode (fra 2007 til 2013 eller en minimumsperiode på fem år) som følge af vedtagelsen af de finansielle overslag har unægteligt givet EU's aktioner finansiel og politisk stabilitet. På den baggrund har de administrative operatørers, medlemsstaternes og offentlighedens forventninger ført til effektivitetsforbedringer og mere ambitiøse og betydningsfulde projekter. Kommissionen foreslår at opfylde tre strategisk afgørende mål med de kommende finansielle overslag: at forbedre konkurrenceevnen, vækstpotentialet og den territoriale samhørighed, at oprette et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed og at udvikle de eksterne forbindelser. Disse mål vil forhåbentlig ikke blive modarbejdet af den tilgang, der foreslås i "brevet fra de seks", som i hovedtræk går ud på at fastsætte en øvre grænse til forskel fra tilgangen - hvor de politiske prioriteringer identificeres, og behovene og de beløb, der kræves, vurderes - som Kommissionen har foreslået. Jeg går stærkt ind for ordførerens arbejde, og jeg vil gerne citere et meget rammende spørgsmål, som hun stiller: "Er det rimeligt at foregive, at de foreslåede beløb giver mulighed for at afstemme ressourcer med behov, navnlig med hensyn til Lissabon-målene om vækst og beskæftigelse i en udvidet Union?" I tilslutning til det vil jeg gerne nævne, at hr. Bradbourns ændringsforslag blev forkastet overbevisende - over to tredjedele stemte imod - og ..."@da1
". Ich habe dafür gestimmt. Ein Finanzrahmen für einen Mehrjahreszeitraum (von 2007 bis 2013 oder einen Mindestzeitraum von fünf Jahren) im Ergebnis der Annahme der Finanziellen Vorausschauen hat den Handlungen der Europäischen Union unbestreitbar finanzielle und politische Stabilität verliehen. Vor diesem Hintergrund haben die Erwartungen der Verwaltungsakteure, der Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit zu Effektivitätsgewinnen geführt und ehrgeizigere und bedeutsamere Projekte hervorgebracht. Die Europäische Kommission schlägt vor, drei strategisch entscheidende Ziele der bevorstehenden Finanziellen Vorausschau zu erfüllen: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstumspotenzials und des territorialen Zusammenhalts, Errichtung eines Raums der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts und Entwicklung der Außenbeziehungen. Diese Ziele werden hoffentlich nicht durch den von oben nach unten gerichteten Ansatz des „Schreibens der Sechs“ zunichte gemacht, wo es in erster Linie darum geht, eine Obergrenze zu setzen, während bei dem von der Kommission vorgeschlagenen Ansatz von unten nach oben die politischen Prioritäten ermittelt und der Bedarf und die notwendigen Beträge bewertet werden. Ich begrüße die Arbeit der Berichterstatterin aufrichtig und möchte eine überaus angebrachte Frage zitieren, die sie stellt: „Ist es fair zu behaupten, dass die vorgeschlagenen Beträge es gestatten, die Ressourcen auf den Bedarf abzustimmen, insbesondere auf die in Lissabon gesteckten Ziele für Wachstum und Beschäftigung in einer erweiterten Union?“ Ich möchte an dieser Stelle vermerken, dass der Bradbourn-Vorschlag für eine Änderung in aller Deutlichkeit – mehr als zwei Drittel Gegenstimmen – abgelehnt wurde und... ( )"@de7
". Ψήφισα υπέρ. Ένα δημοσιονομικό πλαίσιο για μια πολυετή περίοδο (από το 2007 έως το 2013 ή για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών), το οποίο προκύπτει από την υιοθέτηση των δημοσιονομικών προοπτικών, έχει αναμφισβήτητα προσδώσει χρηματοδοτική και πολιτική σταθερότητα στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το υπόβαθρο αυτό, οι προσδοκίες των διοικητικών φορέων, των κρατών μελών και του κοινού επέτρεψαν την αύξηση της αποτελεσματικότητας και οδήγησαν σε πιο φιλόδοξα και πιο σημαντικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να υλοποιηθούν τρεις καίριοι στρατηγικοί στόχοι των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών: η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, του αναπτυξιακού δυναμικού και της εδαφικής συνοχής, η καθιέρωση ενός χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης και η ανάπτυξη των εξωτερικών σχέσεων. Ελπίζουμε οι στόχοι αυτοί να μην παρεμποδιστούν από την προτεινόμενη προσέγγιση “από την κορυφή προς τα κάτω”, που εκτίθεται στην “Επιστολή των Έξι” και η οποία αποσκοπεί, κατά πρώτο λόγο, να θέσει ένα ανώτατο όριο, σε αντιδιαστολή προς την προσέγγιση “από τη βάση προς τα άνω”, η οποία προσδιορίζει τις πολιτικές προτεραιότητες και εκτιμά τις ανάγκες και τα απαιτούμενα ποσά, όπως προτείνεται από την Επιτροπή. Επικροτώ ιδιαίτερα το έργο του εισηγητή και θα ήθελα να παραθέσω μία πολύ εύστοχη ερώτηση που κάνει: “Είναι δίκαιο να απαιτήσουμε ότι τα προτεινόμενα ποσά πρέπει να επιτρέψουν την ταύτιση των πόρων στις ανάγκες, ιδίως στους στόχους της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, σε μία διευρυμένη Ένωση;”. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ την απόρριψη με συντριπτική πλειοψηφία –πάνω από δύο τρίτα των ψήφων– της τροπολογίας Bradbourn για την παράγραφο·"@el8
". I voted in favour. A financial framework for a multiannual period (from 2007 until 2013, or a minimum period of five years), arising from the adoption of the financial perspectives, has undeniably lent financial and political stability to the European Union’s actions. Against this backdrop, the expectations of administrative operators, Member States and the public have resulted in efficiency gains and have led to more ambitious and significant projects. The European Commission is proposing to meet three strategically crucial aims of the forthcoming financial perspective: to improve competitiveness, growth potential and territorial cohesion, to establish an area of security, freedom and justice and to develop external relations. These aims will hopefully not be thwarted by the proposed top-down approach set out in the ‘Letter of the Six’, which seeks, primarily, to set an upper limit, as distinct from the bottom-up approach – which identifies political priorities and assesses needs and amounts required – as proposed by the Commission. I warmly welcome the rapporteur’s work and would like to quote a most apt question that she poses: ‘is it fair to pretend that the amounts proposed allow matching resources to needs, especially the goals of Lisbon for growth and employment in an enlarged Union?’ I should like to mention at this juncture that the Bradbourn proposal for an amendment was resoundingly rejected – more than two-thirds voted against – and... ( )"@en3
"He votado a favor. Un marco financiero para un período plurianual (de 2007 a 2013, o un período mínimo de cinco años), derivado de la aprobación de las perspectivas financieras, ha aportado indudablemente estabilidad financiera y política a las acciones de la Unión Europea. En este contexto, las expectativas de los trabajadores administrativos, de los Estados miembros y del público han permitido mejoras en términos de eficiencia y han desembocado en proyectos más ambiciosos e importantes. La Comisión Europea propone cumplir tres objetivos estratégicamente vitales de la futura perspectiva financiera: mejorar la competitividad, el potencial de crecimiento y la cohesión territorial, establecer un área de seguridad, libertad y justicia, y desarrollar relaciones exteriores. Con suerte estos objetivos no se verán frustrados por el planteamiento descendente propuesto en la «Carta de los Seis», que pretende, principalmente, establecer un límite máximo, distinto del planteamiento ascendente –que identifique prioridades políticas y valore las necesidades y las cantidades necesarias– que propone la Comisión. Acojo con gran satisfacción el trabajo de la ponente y me gustaría citar una pregunta muy adecuada que plantea: «¿es justo fingir que los importes propuestos permiten adaptar los recursos a las necesidades, especialmente los objetivos de Lisboa de crecimiento y empleo, en una Unión ampliada? » Me gustaría mencionar en este punto que la propuesta Bradbourn de enmienda fue rotundamente rechazada –más de dos tercios votaron en contra– y... ( .)"@es12
". Äänestin mietinnön puolesta. Rahoitusnäkymien hyväksymisen myötä syntynyt monivuotinen rahoituskehys (kaudelle 2007–2013 tai vähintään viideksi vuodeksi) on kiistattomasti lisännyt Euroopan unionin toiminnan taloudellista ja poliittista vakautta. Tätä taustaa vasten ajatellen hallinnollisten toimijoiden, jäsenvaltioiden ja kansalaisten odotukset ovat luoneet tehokkuushyötyjä ja johtaneet kunnianhimoisempiin ja merkittävimpiin hankkeisiin. Euroopan komissio ehdottaa tuleviin rahoitusnäkymiin sisältyvän kolmen strategisesti tärkeän tavoitteen saavuttamista: kilpailukykyä, kasvupotentiaalia ja alueellista koheesiota parannetaan turvallisuuteen vapauteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvan alueen luomiseksi ja ulkosuhteiden kehittämiseksi. Toivottavasti nämä tavoitteet eivät kilpisty siihen ylhäältä alaspäin suuntautuvaan strategiaan, jota esitetään kuuden valtion- ja hallitustenpäämiehen allekirjoittamassa kirjeessä, jossa pyritään ensisijaisesti ylärajan asettamiseen. Ero on selvä komission ehdottamaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaan strategiaan, jossa yksilöidään poliittisia prioriteetteja ja arvioidaan tarpeita ja tarvittavia määriä. Suhtaudun erittäin myönteisesti esittelijän työhön ja haluan siteerata hänen esittämäänsä erittäin osuvaa kysymystä: "onko oikein teeskennellä, että ehdotetut määrät mahdollistavat varojen sopeuttamisen laajentuneen unionin tarpeisiin ja erityisesti Lissabonissa asetettuihin työllisyys- ja kasvutavoitteisiin?" Haluan mainita tässä yhteydessä sen, että Bradbournin tarkistusehdotus hylättiin selkein luvuin – yli kaksi kolmasosaa äänesti vastaan – ja... ( )"@fi5
". J’ai voté en faveur de ce rapport. Un cadre financier pluriannuel (de 2007 à 2013 ou une période minimale de cinq ans), découlant de l’adoption des perspectives financières, a indéniablement conféré aux actions de l’Union européenne une stabilité financière et politique. Dans ce contexte, les attentes des opérateurs administratifs, des États membres et du public ont conduit à des gains d’efficacité et à des projets plus significatifs et plus ambitieux. La Commission européenne se propose d’atteindre trois objectifs de la prochaine perspective financière qui sont cruciaux sur le plan stratégique: améliorer la compétitivité, le potentiel de croissance et la cohésion territoriale, créer un espace de sécurité, de liberté et de justice et développer les relations extérieures. Nous espérons que ces objectifs ne seront pas contrariés par l’approche du haut vers le bas proposée dans la "Lettre des Six", qui cherche, en premier lieu, à fixer un plafond et qui se distingue de l’approche du bas vers le haut - laquelle identifie les priorités politiques et chiffre les besoins et les montants nécessaires - comme le propose la Commission. Je félicite sincèrement le rapporteur pour son travail et souhaiterais citer la question la plus pertinente qu’elle a posée: "Peut-on vraiment prétendre que les montants proposés permettront de faire correspondre les moyens aux besoins, en particulier aux objectifs fixés à Lisbonne en matière de croissance et d’emploi dans une Union élargie?" Je souhaiterais mentionner, à ce stade, que la proposition Bradbourn visant à introduire un amendement fut un échec retentissant, plus des deux tiers ont voté contre, et..."@fr6
"Ho votato a favore. Un quadro finanziario valido per un certo numero di anni (dal 2007 al 2013, ossia un periodo minimo di cinque anni), scaturito dall’adozione delle prospettive finanziarie, ha innegabilmente donato stabilità finanziaria e politica alle azioni dell’Unione europea. In tale contesto le aspettative degli operatori amministrativi, degli Stati membri e dell’opinione pubblica hanno prodotto un aumento di efficienza, e hanno dato origine a progetti più ambiziosi e significativi. La Commissione europea si propone di cogliere tre obiettivi di cruciale importanza strategica, indicati nella prossima prospettiva finanziaria: migliorare la competitività, il potenziale di crescita e la coesione territoriale; creare uno spazio di sicurezza, libertà e giustizia; e infine sviluppare le relazioni esterne. E’ auspicabile che questi obiettivi non vengano irrimediabilmente alterati dall’approccio dall’alto suggerito nella “lettera dei sei”, che vorrebbe fissare in primo luogo un limite massimo; il contrario cioè di quell’approccio dal basso proposto dalla Commissione, che individua le priorità politiche e valuta poi esigenze e importi necessari. Esprimo un vivo apprezzamento per l’opera del relatore, e vorrei citare un interrogativo che egli pone con grande lucidità: “è giusto addurre che le somme proposte consentano di mettere in relazione le risorse alle necessità, segnatamente agli obiettivi di Lisbona per la crescita e lo sviluppo in un’Unione allargata?” Vorrei notare, a questo proposito, che la proposta di emendamento Bradbourn è stata respinta con una maggioranza schiacciante – più di due terzi – e…"@it9
". I voted in favour. A financial framework for a multiannual period (from 2007 until 2013, or a minimum period of five years), arising from the adoption of the financial perspectives, has undeniably lent financial and political stability to the European Union’s actions. Against this backdrop, the expectations of administrative operators, Member States and the public have resulted in efficiency gains and have led to more ambitious and significant projects. The European Commission is proposing to meet three strategically crucial aims of the forthcoming financial perspective: to improve competitiveness, growth potential and territorial cohesion, to establish an area of security, freedom and justice and to develop external relations. These aims will hopefully not be thwarted by the proposed top-down approach set out in the ‘Letter of the Six’, which seeks, primarily, to set an upper limit, as distinct from the bottom-up approach – which identifies political priorities and assesses needs and amounts required – as proposed by the Commission. I warmly welcome the rapporteur’s work and would like to quote a most apt question that she poses: ‘is it fair to pretend that the amounts proposed allow matching resources to needs, especially the goals of Lisbon for growth and employment in an enlarged Union?’ I should like to mention at this juncture that the Bradbourn proposal for an amendment was resoundingly rejected – more than two-thirds voted against – and... ( )"@lv10
". Ik heb voorgestemd. Een financieel kader voor een meerjarenperiode (van 2007 tot 2013, ofwel een minimumperiode van vijf jaar), voortvloeiend uit de goedkeuring van de financiële vooruitzichten, heeft de acties van de Europese Unie onmiskenbaar financiële en politieke stabiliteit verleend. Wat dat betreft zijn de verwachtingen van de administrateurs, lidstaten en het publiek aangaande een grotere efficiëntie alsmede ambitieuzere en betekenisvollere projecten uitgekomen. De Europese Commissie stelt voor drie cruciale en strategische doelstellingen van de aangekondigde financiële vooruitzichten te verwezenlijken: het versterken van het concurrentievermogen, groeipotentieel en de territoriale samenhang; het creëren van een ruimte van veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid en het ontwikkelen van externe betrekkingen. Maatregelen hiertoe zullen hopelijk niet worden gedwarsboomd door de aanpak van bovenaf, zoals uiteengezet in de ‘brief van de zes’, en waarmee primair wordt beoogd een bovengrens te stellen. Dat staat haaks op de door de Commissie voorgestelde aanpak van onderaf, die voorziet in de vaststelling van politieke prioriteiten en een inschatting van de behoeften en vereiste bedragen. Ik ben buitengewoon ingenomen met het werk van de rapporteur en citeer dan ook met graagte een zeer toepasselijke vraag die hij ter tafel brengt: ‘is het eerlijk te doen alsof de voorgestelde bedragen het mogelijk maken de middelen aan de behoeften, in het bijzonder de doelstellingen van Lissabon met betrekking tot groei en werkgelegenheid in een uitgebreide Unie, aan te passen?’ Ik hecht eraan hierbij te vermelden dat het voorstel van de heer Bradbourn voor een amendement met grote meerderheid is verworpen – meer dan tweederde van de afgevaardigden heeft tegengestemd – en..."@nl2
". Jag röstade för. En finansiell ram för en flerårsperiod (från 2007 till 2013, eller minst fem år) till följd av att budgetplaner antas, har utan tvivel gett EU:s agerande ekonomisk och politisk stabilitet. Mot den bakgrunden har administrationens, medlemsstaternas och allmänhetens förväntningar lett till effektivitetsvinster och mer ambitiösa och betydelsefulla projekt. Europeiska kommissionen vill uppfylla tre strategiskt viktiga mål i den kommande budgetplanen: förbättra konkurrenskraften, tillväxtpotentialen och den territoriella sammanhållningen, upprätta ett område med säkerhet, frihet och rättvisa och utveckla de yttre förbindelserna. Dessa mål kommer förhoppningsvis inte att omkullkastas av den toppstyrda inriktning som föreslås i skrivelsen från de sex statscheferna som i första hand vill sätta en övre gräns, till skillnad från den styrning underifrån – där politiska prioriteringar fastställs och en bedömning görs av behov och nödvändiga belopp – som kommissionen föreslår. Jag välkomnar varmt föredragandens arbete och skulle vilja citera en mycket relevant fråga som hon ställer: ”Är det rättvist att hävda att de föreslagna beloppen gör det möjligt att matcha resurser och behov, särskilt Lissabonmålen om tillväxt och sysselsättning i en utvidgad union?” Jag vill i detta sammanhang nämna att Philip Charles Bradbourns ändringsförslag avvisades med besked – mer än två tredjedelar röstade emot det – och … (Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph