Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-21-Speech-3-323"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Hr. formand, det glæder mig at få lejlighed til at forklare Parlamentet, hvorfor Kommissionens ret tekniske forslag, som er til førstebehandling i dag, er så vigtigt. Den forordning, som De bliver bedt om at forlænge med to år, indtil de nuværende finansielle overslag, som gælder til 2006, udløber, er et af de to retsgrundlag for det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder. Som bekendt er initiativet et yderst vigtigt led i EU's samlede politik for fremme af menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande. I 1999 deltog Europa-Parlamentet fuldt ud i udarbejdelsen af de forordninger, som det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder er baseret på, i udformningen af målsætningerne for initiativet og fastsættelsen af prioriterede områder samt af de administrative procedurer for gennemførelsen. Det glæder mig nu, at det ærede medlems betænkning til fulde støtter Kommissionen, således at initiativet kan forlænges ud over slutningen af året med visse ændringer. Før plenarforsamlingen og beslutningstagningen i dag har Kommissionens forslag udløst frugtbare meningsudvekslinger mellem en række medlemmer af Parlamentet og kommissær Patten og/eller Kommissionens tjenestegrene. Udvekslingerne har hovedsageligt drejet sig om to vigtige spørgsmål. For det første hvordan Europa-Parlamentet kan inddrages mere effektivt i den politiske fastsættelse af prioriterede områder til gennemførelse af initiativet, og for det andet hvordan gennemførelsen og den praktiske relevans af initiativet med henblik på opbygning af demokrati og styrkelse af menneskerettighederne i verden kan fremmes. Vi har hilst disse meningsudvekslinger velkommen, ligesom vi hilser forhandlingen i dag velkommen. Kommissionen har i lighed med Parlamentet stor interesse i at støtte forslag, der har til formål at gøre initiativet endnu mere effektivt og relevant. Som vi sagde på plenarmødet i februar, er vi åbne over for de idéer, som parlamentsmedlemmerne fremsætter. Derfor skal vi imidlertid ikke se bort fra visse begrænsninger på grund af særlige institutionelle rettigheder eller tabe de centrale målsætninger i Kommissionens forslag af syne, som er at sikre initiativets fortsatte operationelle tilgængelighed i de næste to år. Kommissionen har lyttet nøje til de ærede medlemmers synspunkter og er villig til at undersøge alle de fremsatte idéer i en konstruktiv ånd, således at det, vi gør, i forbindelse med det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder bliver mere koncentreret og effektivt. Jeg vil mere specifikt sige, at Kommissionen er indstillet på at indlede en struktureret og løbende dialog vedrørende initiativet med Parlamentets ansvarlige udvalg, som skal føres af den ansvarlige kommissær og støttes af hans eller hendes tjenestegrene. På denne måde kan vi i god tid udveksle synspunkter om planlagte mangeårige programmeringsdokumenter, årlige ajourføringer af programmeringen og arbejdsprogrammer eller ændringsforslag til dem. Det vil forhåbentlig give Parlamentet rig lejlighed til at fremsætte bemærkninger og forslag til Kommissionens overvejelser. Det vil også på en afgørende måde være foreneligt med komitologiregler og særlige institutionelle rettigheder. Kommissionen er endvidere åben over for at gennemgå forslaget i begrundelsen i betænkningen om at oprette særlige institutionelle mekanismer, der muliggør større inddragelse af civilsamfundet og ngo'er for at fremme demokrati og menneskerettigheder. I denne forbindelse vil jeg blot minde Dem om, at dette forslag imidlertid skal ses i sammenhæng med Kommissionens nylige forslag om de fremtidige finansielle overslag, hvori der foreslås en forenklet struktur for EU's eksterne bistand, og som derfor også får betydelige virkninger for den kommende gennemførelse af det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder. Til sidst vil jeg gentage, at Kommissionen værdsætter den konstruktive ånd her i Parlamentet og dets støtte til en fortsat effektiv gennemførelse af initiativet efter årets udgang. Den positive afstemning om hr. Fernández Martíns betænkning ved førstebehandlingen i dag kan bane vej for en aftale med Rådet og således give fritagelse for andenbehandlingen og gøre det muligt at forlænge initiativets retsgrundlag rettidigt. I betragtning af den politiske betydning, som vi alle tillægger det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder, er det et velkomment resultat, som er i alles interesse."@da1
lpv:translated text
". Herr talman! Det gläder mig oerhört att få denna möjlighet att tala om för parlamentet varför det ganska tekniska kommissionsförslaget, som ni kommer att ge en första behandling i dag, är så viktigt. Den förordning som ni ombeds utvidga med två år, fram till slutet av den nuvarande budgetplanen 2006, är en av de två rättsliga grunderna för det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter. Som ni mycket väl känner till är initiativet ett oerhört viktigt element i Europeiska unionens övergripande politik när det gäller att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i tredjeländer. År 1999 var Europaparlamentet självt fullständigt engagerat i att utarbeta de förordningar som ligger till grund för det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter genom att utforma initiativets mål och fastställa dess prioriteringar, samt att forma de administrativa förfarandena för genomförandet av det. Det gläder mig att nu se att den ärade ledamoten i sitt betänkande fullständigt stöder kommissionen när det gäller att säkerställa ett utvidgande av initiativet till perioden efter slutet av detta år, vilket varit föremål för några ändringsförslag. Under upptakten till dagens plenarsammanträde och beslutsfattande har kommissionens förslag legat till grund för givande utbyten mellan ett antal parlamentsledamöter och kommissionsledamot Chris Patten och/eller kommissionens enheter. Dessa utbyten har i grund och botten varit inriktade på två viktiga frågor: för det första hur man mer effektivt skall engagera Europaparlamentet i politisk prioritering för genomförande av initiativet, och för det andra hur man ytterligare skall förbättra initiativets resultat och praktiska betydelse med hänsyn till demokratiskt byggande och stärkande av mänskliga rättigheter i världen. Vi har välkomnat dessa utbyten, precis som vi välkomnar dagens debatt. Kommissionen, liksom parlamentet, har allt att vinna på att stödja förslag som utformats för att göra initiativet ännu mer effektivt och relevant. Som vi sade vid sammanträdesperioden i februari är vi öppna för nya idéer som parlamentsledamöterna lägger fram. Detta innebär dock inte att vi kan förbise vissa restriktioner som införs på grundval av respektive institutions privilegium, inte heller får vi förlora det centrala målet i det kommissionsförslag som ligger framför er i dag ur sikte, som är till för att säkerställa fortsatt operativ tillgänglighet för initiativet under de kommande två åren. Kommissionen har noga lyssnat till de åsikter som de ärade ledamöterna har uttryckt och är redo att i konstruktiv anda granska alla idéer som har lagts fram för att se till att det som vi gör, enligt det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter, är mer fokuserat och mer effektivt. Närmare bestämt skulle jag vilja hävda att kommissionen har åtagit sig att inrätta en strukturerad och regelbunden dialog om initiativet med Europaparlamentets behöriga utskott, som leds av den ansvariga kommissionsledamoten och som stöds av hans eller hennes egna enheter. Detta kommer att ge oss möjlighet att i god tid utbyta åsikter om planerade fleråriga programplaneringsdokument, årlig uppdatering av program och arbetsprogram, eller ändringsförslag till dem. Det skulle, hoppas jag, ge parlamentet gott om tillfällen att kommentera och bidra med idéer till kommissionens tänkande. Det skulle också, på ett avgörande sätt, vara förenligt med bestämmelser om kommittéförfarandet och institutionella privilegier. Dessutom kommer kommissionen med öppet sinne att granska det förslag som finns i betänkandets motivering om att skapa särskilda mekanismer för att möjliggöra ett större engagemang från det civila samhällets och icke-statliga organisationers sida i syfte att främja demokrati och mänskliga rättigheter. I detta avseende skulle jag bara vilja påminna er om att detta förslag emellertid måste ses mot bakgrund av kommissionens förslag om den framtida budgetplanen, som innehåller en förenklad arkitektur för gemenskapens externa bistånd, och som därför även kommer att få betydande konsekvenser för den framtida verksamheten när det gäller det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter. Låt mig sammanfattningsvis upprepa kommissionens uppskattning av den konstruktiva anda som kammaren har visat och dess stöd till fortsatt effektiv verksamhet för initiativet efter slutet av detta år. Er jakande röst på Fernando Fernández Martíns betänkande vid första behandlingen i dag borde bana väg för en överenskommelse med rådet, vilket följaktligen skulle göra en andra behandling överflödig samt möjliggöra utvidgningen av initiativets rättsliga grund i rätt tid. Med tanke på den politiska vikt som vi alla fäster vid det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter är detta ett välkommet resultat som ligger i allas intresse."@sv13
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, olen hyvin tyytyväinen saadessani tilaisuuden kertoa parlamentille, miksi tänään ensimmäisessä käsittelyssä oleva komission melko tekninen ehdotus on niin tärkeä. Asetus, jonka voimassaoloaikaa teitä pyydetään jatkamaan kahdella vuodella vuoteen 2006 ulottuvien nykyisten rahoitusnäkymien loppuun asti, on toinen eurooppalaisen demokratia- ja ihmisoikeusaloitteen oikeusperustoista. Kuten hyvin tiedätte, aloite on mitä merkittävin osa Euroopan unionin kokonaispolitiikkaa kolmansien maiden ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen edistämiseksi. Euroopan parlamentti itse osallistui vuonna 1999 täysipainoisesti eurooppalaisen demokratia- ja ihmisoikeusaloitteen perustana olevien asetusten laatimiseen, kun se asetti aloitteen yleiset ja ensisijaiset tavoitteet sekä muotoili aloitteen täytäntöönpanoon liittyvät hallintomenettelyt. Olen nyt erittäin tyytyväinen nähdessäni, että arvoisan parlamentin jäsenen mietinnössä tuetaan täysin komission pyrkimystä jatkaa aloitteen voimassaoloa tämän vuoden jälkeen, jos aloitteeseen tehdään joitakin tarkistuksia. Komission ehdotus on ennen tämänpäiväistä täysistuntoa ja päätöksentekoa herättänyt tuloksekkaita keskusteluja monien parlamentin jäsenien ja komission jäsenen Pattenin tai komission yksiköiden välillä. Keskusteluissa on keskitytty kahteen tärkeään kysymykseen: ensiksi siihen, miten Euroopan parlamentti voi osallistua entistä tehokkaammin aloitteen täytäntöönpanon poliittisten tavoitteiden asettamiseen, ja toiseksi siihen, miten aloitteen tehokkuutta ja käytännön merkitystä voidaan lisätä demokratian lujittamiseksi ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi maailmassa. Komissio on tyytyväinen näihin keskusteluihin samoin kuin tänään käytävään keskusteluun. On komission samoin kuin parlamentin kaikkien etujen mukaista tukea ehdotuksia, joiden tarkoituksena on kehittää aloitetta entistäkin tehokkaammaksi ja merkityksellisemmäksi. Kuten helmikuun istuntojaksolla todettiin, komissio suhtautuu avoimesti parlamentin jäsenien esittämiin ajatuksiin. Tästä huolimatta on kuitenkin otettava huomioon institutionaalisten valtaoikeuksien asettamat rajoitukset sekä pidettävä mielessä tänään käsiteltävänä olevan komission ehdotuksen keskeinen tavoite, joka on aloitteen voimassaoloajan jatkaminen kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Komissio on kuunnellut tarkoin parlamentin jäsenten esittämiä näkemyksiä, ja se on valmis tarkastelemaan rakentavassa hengessä kaikkia ajatuksia, joiden tarkoituksena on tehdä eurooppalaiseen demokratia- ja ihmisoikeusaloitteeseen liittyvästä toiminnasta paremmin kohdennettua ja tehokkaampaa. Erityisesti haluan todeta, että komissio on sitoutunut aloittamaan toimivaltaisten Euroopan parlamentin valiokuntien kanssa aloitetta koskevan järjestelmällisen ja säännöllisen vuoropuhelun asiasta vastaavan komission jäsenen johtamana ja hänen yksiköidensä tukemana. Tämän ansiosta meillä on hyvin aikaa keskustella monivuotisista ohjelmasuunnitelmista ja niiden vuosittaisista tarkistuksista sekä työohjelmista tai niihin tehdyistä tarkistuksista. Näin parlamentti voisi toivoakseni saada hyvät mahdollisuudet ottaa kantaa komission ajatteluun ja vaikuttaa siihen. Mikä tärkeää, tämä olisi komitologiasääntöjen ja institutionaalisten valtaoikeuksien mukaista. Lisäksi komissio ryhtyy tarkastelemaan avoimin mielin mietinnön perusteluihin sisältyvää ehdotusta luoda kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen osallistumista tukevia mekanismeja demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Tässä yhteydessä muistutan kuitenkin siitä, että ehdotusta on tarkasteltava äskettäin tehdyn tulevia rahoitusnäkymiä koskevan komission ehdotuksen yhteydessä. Siinä yksinkertaistetaan yhteisön ulkomaanavun rakennetta, ja siksi se myös vaikuttaa merkittävästi eurooppalaisen demokratia- ja ihmisoikeusaloitteen voimassaoloon. Lopuksi haluan vielä kerran komission puolesta kiittää parlamenttia sen osoittamasta rakentavasta asenteesta ja tuesta sille, että aloitteen voimassaoloaikaa jatketaan tämän vuoden jälkeen. Äänestitte tämänpäiväisessä ensimmäisessä käsittelyssä jäsen Fernández Martinin mietinnön puolesta, mikä tasoittanee tietä sille, että asiasta päästään yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa. Näin voidaan välttää toinen käsittely ja laajentaa oikeaan aikaan aloitteen oikeusperustaa. Tämä on kaikkien etujen kannalta tervetullut tulos, kun otetaan huomioon, miten poliittisesti tärkeänä me kaikki eurooppalaista demokratia- ja ihmisoikeusaloitetta pidämme."@fi5
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben zeer verheugd over de kans die mij vandaag wordt geboden om het Parlement uit te leggen waarom dit nogal technisch Commissievoorstel, dat het Parlement vandaag in eerste lezing behandelt, zo belangrijk is. De verordening, waarvoor wij u een verlenging met twee jaar vragen - tot het einde van de financiële vooruitzichten in 2006 - is een van de twee rechtsgrondslagen voor het Europees Initiatief voor de democratie en de mensenrechten. U zult waarschijnlijk wel weten dat dit initiatief een zeer belangrijk onderdeel is van het algemene beleid van de Europese Unie voor de bevordering van de mensenrechten en de democratisering in derde landen. In 1999 werden, met volledige betrokkenheid van het Europees Parlement, de verordeningen opgesteld die ten grondslag liggen aan het Europees Initiatief voor de democratie en de mensenrechten. Toen werd vorm gegeven aan de doelstellingen van het Initiatief en werden haar prioriteiten en administratieve uitvoeringsprocedures vastgesteld. Het verheugt mij te kunnen vaststellen dat in het verslag van de geachte afgevaardigde, zij het dan met enkele amendementen, volledige steun wordt betuigd aan het voorstel van de Commissie om het Initiatief ook na dit jaar voort te zetten. In de aanloop tot deze plenaire vergadering en de besluitvorming hier zijn er over het Commissievoorstel vruchtbare besprekingen gevoerd tussen een aantal Parlementsleden en commissaris Patten en/of de Commissiediensten. Deze besprekingen waren vooral toegespitst op twee belangrijke vraagstukken: ten eerste de manier waarop het Europees Parlement nauwer betrokken kan worden bij de vaststelling van de prioriteiten voor de uitvoering van het Initiatief, en ten tweede de manier waarop het prestatievermogen en de relevantie van het Initiatief voor de democratische opbouw en de versterking van de mensenrechten in de wereld kunnen worden verbeterd. Wij waren blij met die besprekingen, net zoals wij blij zijn met dit debat van vandaag. De Commissie heeft evenals het Parlement er alle belang bij dat steun wordt gegeven aan voorstellen die tot doel hebben het Initiatief efficiënter en relevanter te maken. Zoals wij tijdens de vergaderperiode van februari reeds zeiden, staan wij open voor de ideeën van de afgevaardigden van het Europees Parlement. Dit betekent echter niet dat wij enkele beperkingen in verband met de institutionele voorrechten mogen verwaarlozen. Evenmin mogen wij het hoofddoel van het onderhavig Commissievoorstel uit het oog verliezen, en dat is ervoor zorgen dat het Initiatief in de komende twee jaar ononderbroken beschikbaar en operationeel blijft. De Commissie heeft nauwkeurig geluisterd naar de meningen van de geachte afgevaardigden en is bereid alle ideeën die naar voren zijn gebracht met een opbouwende geest te bestuderen. Ons doel is ervoor te zorgen dat wij met het Europees Initiatief voor de democratie en de mensenrechten doelgerichter en efficiënter kunnen optreden. Ik zou meer in het bijzonder willen zeggen dat de Commissie met de bevoegde commissies van het Europees Parlement een gestructureerde en geregelde dialoog zal opzetten over dit Initiatief. De bevoegde commissaris zal daar de leiding over hebben en worden bijgestaan door zijn of haar diensten. Op die manier zullen wij tijdig met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de documenten voor de meerjarenplanning, de actualisering van de jaarlijkse planning en de werkprogramma’s of wijzigingen daarvan. Naar ik hoop zal het Parlement op die manier voldoende gelegenheid krijgen om commentaar te leveren en een bijdrage te leveren aan het denkproces van de Commissie. Dit zou bovendien - en dit is van cruciaal belang - stroken met de comitologiebepalingen en de institutionele voorrechten. Bovendien zal de Commissie de suggestie die in de toelichting op het verslag wordt gedaan met een open geest bestuderen. Daarin wordt voorgesteld specifieke mechanismen in het leven te roepen om de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de NGO’s bij de bevordering van de democratie en de mensenrechten te verbeteren. Ik wil u er alleen aan herinneren dat deze suggestie gezien moet worden in de context van het recent Commissievoorstel betreffende de toekomstige financiële vooruitzichten. Dit voorstel beoogt een eenvoudigere architectuur voor de externe bijstand van de Gemeenschap en zal dus ook een belangrijke weerslag hebben op de toekomstige tenuitvoerlegging van het Europees Initiatief voor de democratie en de mensenrechten. Laat mij tot slot nogmaals herhalen dat de Commissie grote waardering heeft voor de opbouwende houding van dit Parlement en voor zijn steun aan de efficiënte voortzetting van het Initiatief na eind dit jaar. De aanneming in eerste lezing van het verslag van de heer Fernández Martín zal de weg effenen voor overeenstemming met de Raad en een tweede lezing overbodig maken, waardoor de rechtsgrondslag voor het Initiatief tijdig kan worden verlengd. Gezien het politieke belang dat wij allen hechten aan het Europees Initiatief voor de Democratie en de Mensenrechten is dit een verheugende uitkomst, een uitkomst die in eenieders belang is."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Mr President, I am extremely pleased to have this opportunity to tell Parliament why the rather technical Commission proposal to which you will be giving a first reading today is so important. The regulation which you are being asked to extend by two years, until the end of the present financial perspective in 2006, is one of the two legal bases for the European Initiative for Democracy and Human Rights. As you are well aware, the initiative is an extremely important element of the European Union’s overall policy on promoting human rights and democratisation in third countries. In 1999, the European Parliament itself was fully involved in drawing up the regulations underlying the European Initiative for Democracy and Human Rights, moulding the objectives of the initiative and setting its priorities, as well as shaping the administrative procedures for its implementation. I am very pleased to see now that the honourable Member's report fully supports the Commission in securing an extension of the initiative beyond the end of this year, subject to some amendments. In the run-up to today’s plenary and decision-making, the Commission proposal has triggered fruitful exchanges between a number of Members of this House and Commissioner Patten and/or Commission services. These exchanges have focused essentially on two important issues: firstly, how to more effectively involve the European Parliament in political priority setting for implementation of the initiative and, secondly, how to further improve the performance and practical relevance of the initiative with a view to democracy building and strengthening human rights in the world. We have welcomed these exchanges, as we welcome today’s debate. The Commission, like Parliament, has every interest in supporting proposals designed to make the initiative ever more effective and relevant. As was stated at the February part-session, we have an open mind on the ideas that Members of Parliament put forward. However, this does not allow us to disregard certain constraints imposed by respective institutional prerogatives, nor must we lose sight of the key objective of the Commission proposal before you today, which is to secure the continued operational availability of the initiative for the next two years. The Commission has listened carefully to the views expressed by honourable Members and is ready to examine in a constructive spirit all ideas that have been put to it in order to ensure that what we do, under the European Initiative for Democracy and Human Rights, is better focused and more effective. More specifically, I would like to state that the Commission is committed to setting up a structured and regular dialogue on the initiative with the competent committees of the European Parliament, led by the responsible Commissioner and supported by his or her own services. This will enable us to exchange views in good time on planned multiannual programming documents, annual programming updates and work programmes, or amendments to them. It would, I hope, give Parliament ample opportunity to provide comments and input into the Commission’s thinking. It would also, crucially, be compatible with comitology rules and institutional prerogatives. Moreover, the Commission will examine with an open mind the suggestion, contained in the report's explanatory statement, to create specific mechanisms to allow greater involvement of civil society and NGOs with a view to the promotion of democracy and human rights. In this respect, I would simply remind you, however, that this suggestion has to be seen in the context of the Commission’s recent proposal on the future financial perspective, which envisages a simplified architecture for the Community’s external assistance and which therefore will also have significant implications for the future operation of the European Initiative for Democracy and Human Rights. In conclusion, let me reiterate the Commission’s appreciation of the constructive spirit shown by this House and its support for continued effective operation of the initiative beyond the end of this year. Your positive vote on Mr Fernandez Martin’s report at first reading today should pave the way for an agreement with the Council, thus dispensing with a second reading and allowing the timely extension of the initiative’s legal basis. Given the political importance we all attach to the European Initiative for Democracy and Human Rights, this is a welcome outcome in everyone’s interest."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την ευκαιρία που μου δίνεται να αναφέρω στο Κοινοβούλιο τους λόγους για τους οποίους η κάπως τεχνική πρόταση της Επιτροπής που εξετάζεται σήμερα σε πρώτη ανάγνωση, είναι τόσο σημαντική. Ο κανονισμός που καλείστε να παρατείνετε για δύο χρόνια, μέχρι το τέλος των ισχυουσών δημοσιονομικών προοπτικών το 2006, είναι μία από τις δύο νομικές βάσεις για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η πρωτοβουλία αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της συνολικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον εκδημοκρατισμό στις τρίτες χώρες. Το 1999, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε πλήρως στην κατάρτιση των κανονισμών που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, διαμορφώνοντας τους στόχους της πρωτοβουλίας και καθορίζοντας τις προτεραιότητές της, καθώς και τη διαμόρφωση των διοικητικών διαδικασιών για την εφαρμογή της. Με ικανοποίηση διαπιστώνω τώρα ότι η έκθεση του αξιότιμου βουλευτή υποστηρίζει πλήρως την Επιτροπή εξασφαλίζοντας την παράταση της πρωτοβουλίας μετά το τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με ορισμένες τροπολογίες. Στο διάστημα πριν από τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας και τη λήψη αποφάσεων, η πρόταση της Επιτροπής πυροδότησε εποικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των βουλευτών του Κοινοβουλίου και του Επιτρόπου Patten και/ή των υπηρεσιών της Επιτροπής. Αυτές οι ανταλλαγές απόψεων εστίασαν κυρίως σε δύο σημαντικά ζητήματα: πρώτον, στον τρόπο πιο αποτελεσματικής συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον καθορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων για την εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας και, δεύτερον, στον τρόπο περαιτέρω βελτίωσης της απόδοσης και της πρακτικής συνάφειας της πρωτοβουλίας με γνώμονα την ανάπτυξη της δημοκρατίας και την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Επικροτήσαμε αυτές τις ανταλλαγές απόψεων, όπως επικροτούμε και τη σημερινή συζήτηση. Η Επιτροπή, όπως και το Κοινοβούλιο, έχει κάθε όφελος να υποστηρίξει τις προτάσεις που έχουν ως στόχο να καταστήσουν την πρωτοβουλία ακόμη πιο αποτελεσματική και στοχευμένη. Όπως δηλώσαμε στη σύνοδο του Φεβρουαρίου, είμαστε ανοικτοί στις ιδέες που προτείνουν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, αυτό δεν μας επιτρέπει να αγνοούμε ορισμένους περιορισμούς που επιβάλλουν τα αντίστοιχα θεσμικά προνόμια, ούτε πρέπει να ξεφεύγουμε από τον βασικό στόχο της πρότασης της Επιτροπής που εξετάζουμε σήμερα, που αφορά τη διασφάλιση της συνεχούς επιχειρησιακής διαθεσιμότητας της πρωτοβουλίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Επιτροπή άκουσε προσεκτικά τις απόψεις που εκφράστηκαν από τους αξιότιμους βουλευτές και είναι έτοιμη να εξετάσει με εποικοδομητικό πνεύμα όλες τις ιδέες που υποβλήθηκαν, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το έργο μας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, είναι καλύτερα εστιασμένο και πιο αποτελεσματικό. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να δηλώσω ότι η Επιτροπή δεσμεύεται να συστήσει έναν δομημένο και τακτικό διάλογο για την πρωτοβουλία με τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επικεφαλής των αρμόδιο Επίτροπο και με την υποστήριξη των υπηρεσιών του. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε εγκαίρως απόψεις σχετικά με τα έγγραφα πολυετούς προγραμματισμού, τις ετήσιες ενημερώσεις προγραμμάτων και τα προγράμματα εργασίας ή τις τροπολογίες τους. Θα δώσει στο Κοινοβούλιο, ελπίζω, την ευκαιρία να εκφράσει σχόλια και απόψεις για το σκεπτικό της Επιτροπής. Θα είναι επίσης συγκρίσιμη με τους κανόνες της επιτροπολογίας και τα θεσμικά προνόμια. Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει με ανοικτό πνεύμα την πρόταση που περιλαμβάνει η αιτιολογική έκθεση, για τη δημιουργία ειδικών μηχανισμών που θα επιτρέπουν την ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ με στόχο την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από αυτήν την άποψη, ωστόσο, σας υπενθυμίζω απλά ότι αυτή η πρόταση πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής για τη μελλοντική δημοσιονομική προοπτική, η οποία προβλέπει απλοποιημένη δομή για την εξωτερική συνδρομή της Επιτροπής και η οποία, επομένως, θα έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τη μελλοντική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τέλος, επιτρέψτε μου να εκφράσω την εκτίμηση της Επιτροπής για το εποικοδομητικό πνεύμα που επέδειξε το Κοινοβούλιο και την υποστήριξή του για τη συνεχή αποτελεσματική λειτουργία της πρωτοβουλίας μετά το τέλος του τρέχοντος έτους. Η θετική ψήφος σας για την έκθεση του κ. Fernandez Martin σε πρώτη ανάγνωση σήμερα θα ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία με το Συμβούλιο, καταργώντας τη δεύτερη ανάγνωση και επιτρέποντας την έγκαιρη παράταση της νομικής βάσης της πρωτοβουλίας. Δεδομένης της πολιτικής σημασίας που αποδίδουμε όλοι στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, χαιρετίζουμε αυτό το αποτέλεσμα προς όφελος όλων."@el8
lpv:spoken text
". Mr President, I am extremely pleased to have this opportunity to tell Parliament why the rather technical Commission proposal to which you will be giving a first reading today is so important. The regulation which you are being asked to extend by two years, until the end of the present financial perspective in 2006, is one of the two legal bases for the European Initiative for Democracy and Human Rights. As you are well aware, the initiative is an extremely important element of the European Union’s overall policy on promoting human rights and democratisation in third countries. In 1999, the European Parliament itself was fully involved in drawing up the regulations underlying the European Initiative for Democracy and Human Rights, moulding the objectives of the initiative and setting its priorities, as well as shaping the administrative procedures for its implementation. I am very pleased to see now that the honourable Member's report fully supports the Commission in securing an extension of the initiative beyond the end of this year, subject to some amendments. In the run-up to today’s plenary and decision-making, the Commission proposal has triggered fruitful exchanges between a number of Members of this House and Commissioner Patten and/or Commission services. These exchanges have focused essentially on two important issues: firstly, how to more effectively involve the European Parliament in political priority setting for implementation of the initiative and, secondly, how to further improve the performance and practical relevance of the initiative with a view to democracy building and strengthening human rights in the world. We have welcomed these exchanges, as we welcome today’s debate. The Commission, like Parliament, has every interest in supporting proposals designed to make the initiative ever more effective and relevant. As was stated at the February part-session, we have an open mind on the ideas that Members of Parliament put forward. However, this does not allow us to disregard certain constraints imposed by respective institutional prerogatives, nor must we lose sight of the key objective of the Commission proposal before you today, which is to secure the continued operational availability of the initiative for the next two years. The Commission has listened carefully to the views expressed by honourable Members and is ready to examine in a constructive spirit all ideas that have been put to it in order to ensure that what we do, under the European Initiative for Democracy and Human Rights, is better focused and more effective. More specifically, I would like to state that the Commission is committed to setting up a structured and regular dialogue on the initiative with the competent committees of the European Parliament, led by the responsible Commissioner and supported by his or her own services. This will enable us to exchange views in good time on planned multiannual programming documents, annual programming updates and work programmes, or amendments to them. It would, I hope, give Parliament ample opportunity to provide comments and input into the Commission’s thinking. It would also, crucially, be compatible with comitology rules and institutional prerogatives. Moreover, the Commission will examine with an open mind the suggestion, contained in the report's explanatory statement, to create specific mechanisms to allow greater involvement of civil society and NGOs with a view to the promotion of democracy and human rights. In this respect, I would simply remind you, however, that this suggestion has to be seen in the context of the Commission’s recent proposal on the future financial perspective, which envisages a simplified architecture for the Community’s external assistance and which therefore will also have significant implications for the future operation of the European Initiative for Democracy and Human Rights. In conclusion, let me reiterate the Commission’s appreciation of the constructive spirit shown by this House and its support for continued effective operation of the initiative beyond the end of this year. Your positive vote on Mr Fernandez Martin’s report at first reading today should pave the way for an agreement with the Council, thus dispensing with a second reading and allowing the timely extension of the initiative’s legal basis. Given the political importance we all attach to the European Initiative for Democracy and Human Rights, this is a welcome outcome in everyone’s interest."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Señor Presidente, me alegro mucho de tener la oportunidad de explicar al Parlamento por qué es tan importante la propuesta, bastante técnica, de la Comisión, de la que se va a hacer una primera lectura hoy. El reglamento sobre el cual se les pide una prórroga de dos años, hasta finales de la perspectiva financiera actual en 2006, es uno de los fundamentos jurídicos de la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos. Como bien saben, la iniciativa es un elemento muy importante de la política global de la Unión Europea sobre la promoción de los derechos humanos y la democratización en terceros países. En 1999, el propio Parlamento Europeo participó activamente en la redacción de los reglamentos subyacentes a la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos, en la elaboración de los objetivos de la iniciativa y en la fijación de sus prioridades, así en la definición de los procedimientos administrativos para su aplicación. Me complace enormemente ver que ahora el informe de su Señoría apoya plenamente a la Comisión en el deseo de prorrogar la iniciativa más allá de finales de este año, aunque con algunas enmiendas. En los prolegómenos del pleno y de la decisión de hoy, la propuesta de la Comisión ha desencadenado intercambios fructíferos entre una serie de diputados a esta Asamblea y el Comisario Patten o los servicios de la Comisión. Estos intercambios se han centrado esencialmente en dos cuestiones importantes: en primer lugar, cómo implicar más efectivamente al Parlamento Europeo en la fijación de prioridades políticas para ejecutar la iniciativa y, en segundo lugar, cómo mejorar la aplicación y la relevancia práctica de la iniciativa con vistas a la democratización y al fortalecimiento de los derechos humanos en el mundo. Hemos acogido con satisfacción estos cambios, al igual que el debate de hoy. A la Comisión, como al Parlamento, le interesa mucho apoyar propuestas concebidas para que la iniciativa sea más eficaz y relevante. Tal y como se dijo en el período parcial de sesiones de febrero, estamos abiertos a las ideas que avancen los diputados al Parlamento. Sin embargo, esto no nos permite despreciar ciertos límites impuestos por las respectivas prerrogativas institucionales, ni tenemos que perder de vista el objetivo esencial de esta propuesta de la Comisión, que consiste en garantizar el mantenimiento de la disponibilidad operativa de la iniciativa para los próximos dos años. La Comisión ha escuchado con atención la opiniones expresadas por sus Señorías y está dispuesta a examinar con espíritu constructivo todas las ideas formuladas para garantizar que se mejore el enfoque y se dote de más eficacia a todo lo que hacemos en el marco de la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos. Más concretamente, quiero declarar que la Comisión se ha comprometido a establecer un diálogo estructurado y regular en torno a la iniciativa con las comisiones competentes del Parlamento Europeo, encabezado por el Comisario responsable y apoyado por sus servicios. Esto nos permitirá intercambiar opiniones a tiempo sobre documentos previstos de programación plurianual, actualizaciones de la programación y los programas de trabajo anuales, o sobre sus enmiendas. Espero poder dar al Parlamento muchas oportunidades para hacer comentarios y aportaciones sobre el planteamiento de la Comisión. Además, esto sería básicamente compatible con las normas de comitología y las prerrogativas institucionales. Además, la Comisión examinará con mentalidad abierta la propuesta, recogida en la exposición de motivos del informe, de crear mecanismos específicos para permitir una mayor participación de la sociedad civil y de ONG con vistas a promover la democracia y los derechos humanos. En este sentido, solo quiero recordarles que, no obstante, esta propuesta ha de contemplarse en el contexto de la propuesta reciente de la Comisión sobre la futura perspectiva financiera, que contempla una arquitectura simplificada para la asistencia externa de la Comunidad y que, por tanto, también tendrá implicaciones significativas en la futura aplicación de la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos. Para concluir, permítanme reiterar el reconocimiento por parte de la Comisión del espíritu constructivo mostrado por esta Asamblea y su apoyo al mantenimiento de la aplicación eficaz de la iniciativa más allá de finales del presente año. Su voto favorable de hoy al informe del Sr. Fernández Martín en primera lectura debería allanar el camino para un acuerdo con el Consejo, ahorrando así una segunda lectura y posibilitando la prórroga temporal del fundamento jurídico de la iniciativa. Dada la importancia política que todos adjudicamos a la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos, este es un resultado muy celebrado que beneficia a todos."@es12
lpv:translated text
". Herr Präsident, ich bin außerordentlich erfreut, dass ich heute Gelegenheit habe, vor dem Parlament über die große Bedeutung des eher technischen Vorschlags der Kommission, den Sie heute in erster Lesung behandeln werden, zu sprechen. Die Verordnung, die von Ihnen um zwei Jahre bis zum Ende der aktuellen Finanziellen Vorausschau im Jahr 2006 verlängert werden soll, stellt eine der zwei Rechtsgrundlagen der Europäischen Initiative für Demokratie und Menschenrechte dar. Wie Ihnen bereits bekannt ist, bildet die Initiative einen äußerst wichtigen Bestandteil der Gesamtpolitik der Europäischen Union bei der Förderung der Menschenrechte und der Demokratisierung in Drittstaaten. Im Jahr 1999 war das Europäische Parlament vollständig an der Erstellung der Verordnungen für die Europäische Initiative für Demokratie und Menschenrechte beteiligt, indem sie die Ziele der Initiative absteckte und die Prioritäten festlegte sowie die Verwaltungsverfahren für ihre Durchsetzung gestaltete. Ich bin sehr erfreut, dass in dem Bericht der Abgeordneten die Kommission uneingeschränkt unterstützt wird, die Initiative nach Ablauf dieses Jahres unter Vornahme einiger Änderungen zu verlängern. Im Vorfeld der heutigen Plenarsitzung und Entscheidungsfindung hat der Vorschlag der Kommission zu einem fruchtbaren Meinungsaustausch zwischen einigen Abgeordneten und Kommissar Patten bzw. den Dienststellen der Kommission geführt. Bei diesem Meinungsaustausch standen im Wesentlichen zwei wichtige Fragen im Mittelpunkt: erstens, inwieweit das Europäische Parlament effektiver in die Festlegung der politischen Prioritäten bei der Umsetzung der Initiative eingebunden werden kann und zweitens, inwieweit die Leistung und praktische Bedeutung der Initiative im Hinblick auf den Aufbau der Demokratie und die Stärkung der Menschenrechte in der Welt weiter verbessert werden kann. Wir haben diesen Meinungsaustausch begrüßt, was auch für die heutige Aussprache gilt. Der Kommission ist wie auch dem Parlament viel daran gelegen, Vorschläge zur Erhöhung der Effektivität und Bedeutung der Initiative zu unterstützen. Bei der Plenarsitzung im Februar wurde bereits erklärt, dass wir ein offenes Ohr für die Ideen der Abgeordneten haben. Doch können wir deswegen weder bestimmte Einschränkungen umgehen, die uns durch die jeweiligen institutionellen Vorrechte auferlegt werden, noch dürfen wir die Schlüsselziele des Ihnen heute vorliegenden Vorschlags der Kommission aus den Augen verlieren, der die weitere operationale Verfügbarkeit der Initiative in den nächsten zwei Jahren gewährleisten soll. Die Kommission hat sich die Meinungen der Abgeordneten aufmerksam angehört und ist bereit, auf konstruktive Art und Weise alle vorgebrachten Ideen zu prüfen, damit wir im Rahmen der Europäischen Initiative für Demokratie und Menschenrechte gezieltere und effektivere Maßnahmen ergreifen können. Insbesondere möchte ich erklären, dass die Kommission einen strukturierten und regelmäßigen Dialog über die Initiative mit den zuständigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments führen will, der von dem verantwortlichen Kommissar geleitet und von seinen Dienststellen unterstützt wird. Dadurch können wir rechtzeitig unsere Meinung über Dokumente in Bezug auf geplante Mehrjahresprogramme, jährliche Programmaktualisierungen und Arbeitsprogramme bzw. ihre Änderungen austauschen. Ich gehe davon aus, dass damit das Parlament oft Gelegenheit haben wird, Anmerkungen und Anregungen zu den Ideen der Kommission vorzubringen. Das wäre auch im Wesentlichen vereinbar mit den Komitologiebestimmungen und den institutionellen Vorrechten. Ferner wird die Kommission die in der Begründung des Berichts enthaltene Empfehlung unvoreingenommen prüfen, spezifische Mechanismen zur stärkeren Einbindung der zivilen Gesellschaft und der NRO im Hinblick auf die Förderung der Demokratie und Menschenrechte zu schaffen. Ich möchte Sie jedoch einfach daran erinnern, dass diese Empfehlung im Zusammenhang mit dem jüngsten Vorschlag der Kommission über die künftige Finanzielle Vorausschau gesehen werden muss. Darin ist ein vereinfachter Mechanismus für die externe Unterstützung der Gemeinschaft vorgesehen, was sich somit auch beträchtlich auf die künftigen Maßnahmen der Europäischen Initiative für Demokratie und Menschenrechte auswirken wird. Abschließend möchte ich noch einmal wiederholen, dass die Kommission den konstruktiven Geist des Parlaments und seine Unterstützung für die weitergehende wirksame Durchführung der Initiative nach Ablauf dieses Jahres zu schätzen weiß. Die Verabschiedung des Berichts von Herrn Martin in erster Lesung heute dürfte den Weg für eine Einigung mit dem Rat geebnet haben, so dass eine zweite Lesung nicht mehr erforderlich sein wird und die Rechtsgrundlage der Initiative rechtzeitig verlängert werden kann. Angesichts der politischen Bedeutung, die wir alle der Europäischen Initiative für Demokratie und Menschenrechte beimessen, stellt dies ein begrüßenswertes Ergebnis dar und liegt in jedermanns Interesse."@de7
lpv:translated text
"Senhor Presidente, é com enorme prazer que tenho esta oportunidade de dizer ao Parlamento por que razão a proposta extremamente técnica da Comissão, agora em primeira leitura, se reveste de tanta importância. A regulamentação relativamente à qual vos é proposta uma prorrogação de dois anos do seu período de vigência, até ao final das actuais Perspectivas Financeiras em vigor, ou seja em 2006, constitui uma das duas bases jurídicas para a Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem. Como estarão absolutamente cientes, a presente iniciativa é um elemento extremamente importante da política global da União Europeia sobre a promoção dos direitos humanos e democratização em países terceiros. Em 1999, o próprio Parlamento Europeu envolveu-se profundamente na elaboração dos regulamentos que estão na base da Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem, moldando os objectivos da iniciativa e fixando prioridades, assim como regulando os procedimentos administrativos para a sua implementação. Muito apraz ver agora que o relatório do senhor deputado apoia plenamente a proposta da Comissão ao assegurar uma prorrogação da iniciativa para além do final do corrente ano, sujeita a algumas alterações. No período que antecedeu a sessão plenária de hoje e a tomada de decisão, a proposta da Comissão deu início a uma profícua troca de ideias entre deputados desta Casa e o Senhor Comissário Patten e/ou os serviços da Comissão. Este intercâmbio centrou-se fundamentalmente em duas importantes questões: em primeiro lugar, como envolver mais concretamente o Parlamento Europeu na definição das prioridades políticas para a implementação da iniciativa e, em segundo lugar, como melhorar o desempenho e a importância, na prática, da iniciativa, tendo em vista a construção da democracia e o reforço dos direitos do Homem no mundo. Acolhemos com satisfação esse intercâmbio de ideias, assim como saudamos hoje este debate. A Comissão, tal como o Parlamento, tem todo o interesse em apoiar propostas destinadas a tornar a iniciativa sempre mais eficaz e pertinente. Como se disse na sessão de Fevereiro, existe abertura da nossa parte relativamente às ideias que os senhores deputados possam apresentar. Contudo, isso não nos permite ignorar certas restrições impostas pelas respectivas prerrogativas institucionais, nem perder de vista o objectivo fundamental da proposta da Comissão que nos é hoje apresentada, a saber, assegurar uma disponibilidade operacional continuada da iniciativa para os dois próximos anos. A Comissão ouviu atentamente os pontos de vista expressos pelos senhores deputados e está disposta a examinar, com um espírito construtivo, todas as ideias apresentadas, por forma a garantir que as acções que desenvolvemos ao abrigo da Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem, são mais bem direccionadas e mais eficazes. Mais especificamente, gostaria de dizer que a Comissão está empenhada em encetar um diálogo estruturado e regular sobre a iniciativa com as comissões competentes do Parlamento Europeu, conduzido pelo Comissário responsável e apoiado pelos seus serviços. Isto permitir-nos-á trocar ideias, em tempo útil, sobre os documentos para a programação plurianual prevista, as actualizações da programação anual e programas de trabalho, ou alterações aos mesmos. Proporcionará, assim espero, ao Parlamento uma ampla oportunidade para contribuir com os seus comentários e incentivos para as reflexões da Comissão. Um diálogo que será também, fundamentalmente, compatível com as regras da comitologia e as prerrogativas institucionais. Além do mais, a Comissão analisará com um espírito aberto a sugestão, contida na exposição de motivos do relatório, de criar mecanismos específicos que permitam um maior envolvimento da sociedade civil e das ONG, tendo em vista a promoção da democracia e dos direitos humanos. A este respeito, não quero deixar de lembrar que esta sugestão tem de ser vista no contexto da recente proposta da Comissão sobre as futuras Perspectivas Financeiras, que prevê uma arquitectura simplificada para a ajuda externa da Comunidade e que, por conseguinte, terá também implicações significativas no futuro funcionamento da Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem. A terminar, permitam-me que reitere o quanto a Comissão apreciou o espírito construtivo que esta Casa demonstrou e o seu apoio a uma acção eficaz e continuada da iniciativa para além de 2004. O vosso voto favorável ao relatório do senhor deputado Fernandez Martin em primeira leitura, hoje, deverá abrir caminho a um acordo com o Conselho, eliminando assim a segunda leitura e permitindo uma prorrogação oportuna das bases jurídicas da iniciativa. Dada a importância política que todos nós atribuímos à Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem, este é um resultado bem-vindo e no interesse de todos."@pt11
lpv:translated text
"Signor Presidente, sono estremamente lieto di avere l’opportunità di spiegare al Parlamento perché questa proposta piuttosto tecnica della Commissione, che oggi viene discussa in prima lettura, riveste una tale importanza. Il regolamento che vi è stato chiesto di prorogare per due anni, fino al termine delle attuali prospettive finanziarie nel 2006, costituisce una delle due basi giuridiche dell’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani. Come ben sapete, l’iniziativa rappresenta un elemento fondamentale per la politica globale dell’Unione europea di promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi. Nel 1999 lo stesso Parlamento europeo ha partecipato attivamente alla redazione del regolamento che sta alla base dell’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani, alla definizione degli obiettivi e delle priorità, nonché all’elaborazione delle procedure amministrative di attuazione. Sono molto lieto di poter constatare che la relazione dell’onorevole deputato sostiene ampiamente la Commissione nel tentativo di garantire la proroga dell’iniziativa oltre la fine di quest’anno, fatti salvi alcuni emendamenti. Nel periodo precedente questa tornata e l’adozione della decisione, la proposta della Commissione ha suscitato scambi di opinioni proficui tra alcuni deputati di questa Assemblea e il Commissario Patten e i servizi della Commissione. Questi scambi si sono concentrati su due importanti questioni in particolare: in primo luogo, come coinvolgere più efficacemente il Parlamento europeo nella definizione delle priorità politiche per l’attuazione dell’iniziativa e, in secondo luogo, come migliorare ulteriormente le prestazioni e l’utilità pratica dell’iniziativa ai fini del consolidamento della democrazia e del rafforzamento dei diritti dell’uomo nel mondo. Ci rallegriamo per questi scambi di vedute, e anche per il dibattito odierno. La Commissione, come il Parlamento, è chiaramente interessata ad appoggiare le proposte che mirano a rendere l’iniziativa ancora più efficace e pertinente. Come già avevamo dichiarato durante la tornata di febbraio, siamo aperti alle idee che gli onorevoli deputati intendono avanzare. Tuttavia, ciò non ci consente di ignorare alcuni vincoli derivanti dalle rispettive prerogative istituzionali, né dobbiamo perdere di vista l’obiettivo centrale della proposta della Commissione, cioè quello di garantire la disponibilità operativa costante dell’iniziativa nei prossimi due anni. La Commissione ha ascoltato attentamente le opinioni espresse dagli onorevoli deputati ed è disposta ad esaminarle con uno spirito costruttivo, per essere certi che ciò che facciamo nell’ambito dell’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani sia più mirato e più efficace. In particolare, vorrei affermare l’impegno della Commissione a instaurare un dialogo regolare e costruttivo sull’iniziativa con le commissioni competenti del Parlamento europeo, sotto la guida del Commissario competente e con l’assistenza dei suoi servizi. Ciò ci permetterà di avere uno scambio di opinioni in tempi utili sui documenti di programmazione pluriennale previsti, sugli aggiornamenti delle programmazioni annuali e sul programma di lavoro, nonché su eventuali modifiche. Ciò offrirebbe al Parlamento, spero, la possibilità di dare il proprio contributo alle idee della Commissione. Sarebbe inoltre compatibile con la procedura di comitatologia e con le prerogative istituzionali. Inoltre, la Commissione esaminerà in uno spirito aperto le proposte contenute nella motivazione della relazione per creare meccanismi specifici che consentano un maggiore coinvolgimento della società civile e delle ONG ai fini della promozione della democrazia e dei diritti umani. A questo proposito vorrei, però, ricordare che tale proposta deve essere vista nel contesto della recente proposta della Commissione sulle future prospettive finanziarie, che prevede un’architettura semplificata per l’assistenza esterna della Comunità e che dunque avrà conseguenze significative per il futuro funzionamento dell’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani. Per concludere, desidero ribadire la soddisfazione della Commissione per lo spirito costruttivo dimostrato da questa Assemblea e per l’appoggio espresso per la proroga dell’iniziativa oltre la fine dell’anno in corso. L’approvazione della relazione dell’onorevole Fernández Martin in prima lettura dovrebbe spianare la strada per un accordo in seno al Consiglio, evitando così la seconda lettura e consentendo la proroga tempestiva della base giuridica dell’iniziativa. Considerata l’importanza politica che tutti attribuiamo all’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani, ciò rappresenta un risultato soddisfacente nell’interesse di tutti."@it9
lpv:translated text
". Monsieur le Président, je suis extrêmement heureux de pouvoir expliquer au Parlement pourquoi la proposition assez technique de la Commission, que vous examinerez en première lecture aujourd’hui, revêt une telle importance. Le règlement que vous êtes invités à prolonger de deux ans -- soit jusqu’en 2006, terme des perspectives financières en vigueur - est l’une des deux bases juridiques de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme. Comme vous le savez, cette initiative est un élément essentiel de la politique globale de l’Union européenne en matière de promotion des droits de l’homme et de démocratisation dans les pays tiers. En 1999, le Parlement européen lui-même a été pleinement associé à l’élaboration des règlements qui sous-tendent l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme, façonnant les objectifs de l’initiative, fixant ses priorités et structurant les procédures administratives nécessaires à sa mise en œuvre. Je suis extrêmement satisfait de constater que le rapport de l’honorable député soutient pleinement la Commission dans sa volonté de prolonger l’initiative au-delà de cette année, moyennant certains amendements. Lors des préparatifs de la séance plénière et de la décision en cause aujourd’hui, la proposition de la Commission a donné lieu à une multitude d’échanges fructueux entre plusieurs députés de cette Assemblée et les services du commissaire Patten et/ou de la Commission. Ces échanges ont principalement porté sur deux questions importantes: premièrement, comment impliquer davantage le Parlement européen dans la définition des priorités politiques relatives à la mise en œuvre de l’initiative et, deuxièmement, comment améliorer les résultats et la pertinence pratique de l’initiative, afin de renforcer la démocratie et les droits de l’homme dans le monde? Nous nous félicitons de ces échanges, tout comme du débat d’aujourd’hui. À l’instar du Parlement, la Commission a tout intérêt à soutenir les propositions qui visent à améliorer l’efficacité et la pertinence de l’initiative. Comme nous l’avions précisé lors de la période de session de février, nous nous montrons ouverts aux idées avancées par les députés. Ceci ne nous autorise toutefois pas à passer outre à certaines contraintes inhérentes aux prérogatives institutionnelles respectives ni à perdre de vue l’objectif premier de la proposition de la Commission dont il est question aujourd’hui, qui est de garantir une disponibilité fonctionnelle ininterrompue de l’initiative pour les deux années à venir. La Commission a écouté attentivement les avis exprimés par les honorables députés et est disposée à examiner dans un esprit constructif toutes les idées formulées pour que les actions déployées dans le cadre de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme soient plus ciblées et plus efficaces. Je tiens plus particulièrement à souligner l’engagement de la Commission à instaurer avec les commissions compétentes du Parlement européen un dialogue structuré et régulier à propos de l’initiative, sous la direction du commissaire responsable de la question et avec le soutien de ses services. Nous pourrons ainsi procéder à des échanges de vue opportuns sur les documents de programmation pluriannuels, les mises à jour annuelles et les programmes de travail ou encore les modifications y afférentes. Cette démarche offrirait au Parlement -- c’est du moins ce que j’espère - maintes possibilités de commenter les réflexions de la Commission et d’y contribuer. Autre point crucial, elle serait parfaitement compatible avec les règles de comitologie et les prérogatives institutionnelles. La Commission analysera en outre dans un esprit d’ouverture la suggestion émise dans l’exposé des motifs, qui vise à créer des mécanismes particuliers pour favoriser une plus grande participation de la société civile et des ONG afin de promouvoir la démocratie et les droits de l’homme. À cet égard, je voudrais toutefois vous rappeler que cette suggestion doit être examinée dans le contexte de la proposition récemment élaborée par la Commission au sujet des futures perspectives financières, laquelle prévoit une architecture simplifiée pour l’aide extérieure de la Communauté et aura dès lors des répercussions considérables sur le fonctionnement futur de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme. Pour conclure, permettez-moi de répéter combien la Commission apprécie l’esprit constructif dont fait preuve cette Assemblée, ainsi que son soutien pour le maintien de l’initiative au-delà de cette année. Un vote positif en première lecture sur le rapport de M. Fernández Martín ouvrirait la voie à un accord avec le Conseil, ce qui rendrait une deuxième lecture superflue et autoriserait une prolongation opportune de la base juridique de l’initiative. Vu l’importance politique que nous attachons à l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme, cet heureux résultat servirait les intérêts de tout un chacun."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040421.13.3-323"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph