Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-21-Speech-3-303"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Veronique De Keyser που για πρώτη φορά στην ιστορία του Κοινοβουλίου συμπεριέλαβε στην έκθεσή της τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Στη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) η διεθνής κοινότητα έθεσε την αναπαραγωγική υγεία σταθερά στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και δικαιολογημένα. Κατά την ερμηνεία των συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι βιολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν λαμβάνονται υπόψη και αυτό έχει καθοριστικές συνέπειες, ειδικά όσον αφορά την πανδημία του AIDS, καθώς το 60% αυτών που προσβάλλονται από τον ιό είναι γυναίκες. Μόνο το 11% των γυναικών σε χώρες όπως η Ζάμπια πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το σύζυγό τους να χρησιμοποιήσει προφυλακτικό. Έως και 50% των γυναικών και των κοριτσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες αναφέρουν ότι βιάστηκαν κατά την πρώτη σεξουαλική τους εμπειρία. Η αποχή δεν αποτελεί επιλογή για εκείνες. Μπορεί οι γυναίκες να είναι πιστές, αλλά οι σύζυγοί τους δεν είναι και ούτε χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Μάλιστα, οι έγγαμες γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα προσβολής από τον ιό HIV σε σύγκριση με τις άγαμες γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές πρέπει επειγόντως να μάθουν ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι δικαίωμα. Μου προκαλεί φρίκη το γεγονός ότι ορισμένοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο θέλουν να στερήσουν από τις γυναίκες τα δικαιώματά τους στην προσπάθειά τους να διαγράψουν ένα κεφάλαιο που τα διακηρύσσει ρητώς στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι πολύ σαφές στην υποστήριξή του προς αυτές τις γυναίκες. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό ψηφίζοντας υπέρ των τροπολογιών και της έκθεσης της κ. De Keyser."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg takker Veronique De Keyser for at have medtaget kvinders reproduktive rettigheder i sin betænkning for første gang i Parlamentets historie. På FN's internationale konference om befolkning og udvikling i Kairo placerede det internationale samfund reproduktiv sundhed endeligt inden for rammerne af menneskerettigheder og med god grund. Når menneskerettighedstraktater fortolkes, bliver de biologiske forskelle mellem mænd og kvinder ikke taget i betragtning, og det har drastiske konsekvenser, særlig med hensyn til aids-pandemien, idet 60 % af de ramte er kvinder. Kun 11 % af kvinderne i et land som Zambia mener, at de har ret til at bede deres mand om at bruge kondom. Op til halvdelen af de unge kvinder og piger i udviklingslandene siger, at de blev tvunget til deres første seksuelle erfaring. De kan ikke vælge afholdenhed. De kan være tro, men det er deres mænd ikke, og de bruger heller ikke kondom. Gifte kvinder har faktisk oftere hiv end ugifte kvinder. Disse kvinder har hårdt brug for at vide, at seksuel og reproduktiv sundhed er en rettighed. Det er rystende, at nogle af mine kolleger her i Parlamentet ønsker at berøve kvinder disse rettigheder ved at forsøge at få udeladt et kapitel, der gør dem udtrykkelige i årsberetningen om menneskerettigheder. Parlamentet bør være meget udtrykkelig i støtten til disse kvinder. Det kan vi gøre ved at stemme for fru De Keysers ændringsforslag og betænkning."@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Veronique De Keyseria siitä, että hän on ensimmäisen kerran koko Euroopan parlamentin historiassa sisällyttänyt naisten lisääntymisoikeudet mietintöönsä. Kansainvälisessä väestö- ja kehityskonferenssissa (ICPD) kansainvälinen yhteisö sitoi lisääntymisoikeudet tiiviisti yhteen ihmisoikeuksien kanssa hyvin tärkeästä syystä. Ihmisoikeussopimuksia tulkittaessa miesten ja naisten välisiä biologisia eroja ei oteta huomioon, millä on merkittäviä seurauksia, etenkin aids-pandemialle, sillä 60 prosenttia tartunnan saaneista on naisia. Vain 11 prosenttia Sambian kaltaisissa maissa asuvista naisista katsoo oikeudekseen pyytää aviomiestään käyttämään kondomia. Jopa puolet kehitysmaiden nuorista naisista ja tytöistä kertoo, että heidät on pakotettu ensimmäiseen sukupuoliyhteyteen. He eivät voi valita pidättymistä. He voivat olla uskollisia, mutta heidän aviomiehensä ovat uskottomia eivätkä nämä käytä kondomia. Naimisissa olevilla naisilla on itse asiassa useammin HIV-tartunta kuin naimattomilla naisilla. Näiden naisten on ehdottomasti saatava tietää, että heillä on oikeus lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen. Olen järkyttynyt siitä, miten muutamat parlamentin kollegat haluavat riistää naisilta nämä oikeudet yrittäessään poistaa ihmisoikeuksia koskevasta mietinnöstä luvun, jossa säädetään niistä nimenomaisesti. Parlamentin on osoitettava, että se tukee selvästi näitä naisia; voimme tehdä niin äänestämällä jäsen De Keyserin tarkistusten ja mietinnön puolesta."@fi5
lpv:translated text
"Mr President, I would like to thank Veronique De Keyser for having for the first time in the history of this Parliament included women's reproductive rights in her report. At the ICPD the international community placed reproductive health firmly in the context of human rights, and for a very good reason. When human rights treaties are interpreted, the biological differences between men and women are not taken into account and this has drastic consequences, especially with regard to the AIDS pandemic, 60% of those affected being women. Only 11% of women in a country like Zambia think that they have the right to ask their husbands to use a condom. Up to half the young women and girls in developing countries say that they were forced into their first sexual experience. They do not have abstinence as a choice. They may be faithful but their husbands are not, and they do not use a condom either. If fact married women have a higher frequency of HIV than unmarried women. These women desperately need to know that sexual and reproductive health is a right. I am appalled that some colleagues in this House want to deprive women of these rights in trying to suppress a chapter making them explicit in the human rights report. This House should be very clear in its support to these women; we can do that by voting in favour of Mrs De Keyser's amendments and her report."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr talman! Jag skulle vilja tacka Véronique De Keyser för att för första gången i detta parlaments historia ha innefattat kvinnors reproduktiva rättigheter i sitt betänkande. Vid Internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD) gav världssamfundet reproduktiv hälsa en fast plats inom ramen för mänskliga rättigheter, och av en mycket bra anledning. När regelverk om mänskliga rättigheter tolkas tar man inte hänsyn till de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, och detta får drastiska konsekvenser, särskilt när det gäller aidsepidemin, eftersom 60 procent av dem som smittas är kvinnor. Endast 11 procent av kvinnorna i ett land som Zambia tror att de har rätt att be sina män använda kondom. Upp emot hälften av de unga kvinnorna och flickorna i utvecklingsländer säger att de tvingades till sin första sexuella erfarenhet. För dem är inte avhållsamhet ett val. De kanske är trogna, men deras män är det inte, och de använder inte heller kondom. Hiv förekommer faktiskt oftare hos gifta än hos ogifta kvinnor. Dessa kvinnor måste desperat få veta att sexuell och reproduktiv hälsa är en rättighet. Det gör mig bestört att vissa kolleger i denna kammare vill beröva kvinnor dessa rättigheter genom att försöka undertrycka ett kapitel som uttrycker dem i betänkandet om mänskliga rättigheter. Denna kammare borde ge ett mycket tydligt stöd till dessa kvinnor; vi kan göra detta genom att rösta för Véronique De Keysers ändringsförslag och hennes betänkande."@sv13
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil mevrouw De Keyser van harte bedanken voor het feit dat de reproductieve rechten van de vrouw voor het eerst in de geschiedenis van dit Parlement deel uitmaken van dit verslag. In de ICPD heeft de internationale gemeenschap reproductieve gezondheid een vaste plaats gegeven onder de mensenrechten, en wel om een heel goede reden. Bij de interpretatie van de verdragen inzake mensenrechten wordt geen rekening gehouden met de biologische verschillen tussen man en vrouw, met alle gevolgen van dien voor met name de aids-pandemie, aangezien 60 procent van alle besmette mensen vrouwen zijn. Slechts 11 procent van de vrouwen in een land als Zambia is van mening dat zij het recht hebben hun echtgenoot te vragen een condoom te gebruiken. De helft van alle meisjes en jonge vrouwen in de ontwikkelingslanden zeggen dat zij tot hun eerste seksuele ervaring gedwongen waren. Abstinentie is een keuze die zij niet hebben. Zij zijn misschien trouw maar hun echtgenoten zijn dat niet en gebruiken ook geen condooms. Onder getrouwde vrouwen komt ook vaker HIV voor dan onder ongetrouwde vrouwen. Deze vrouwen moeten absoluut weten dat seksuele en reproductieve gezondheid hun recht is. Ik sta versteld van het feit dat sommige collega’s de vrouwen dit recht willen ontnemen door een hoofdstuk te schrappen waarmee deze rechten uitdrukkelijk worden opgenomen in het verslag over de mensenrechten. Dit Parlement moet ondubbelzinnige steun geven aan deze vrouwen en daarom moeten wij voor de amendementen en het verslag van mevrouw De Keyser stemmen."@nl2
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to thank Veronique De Keyser for having for the first time in the history of this Parliament included women's reproductive rights in her report. At the ICPD the international community placed reproductive health firmly in the context of human rights, and for a very good reason. When human rights treaties are interpreted, the biological differences between men and women are not taken into account and this has drastic consequences, especially with regard to the AIDS pandemic, 60% of those affected being women. Only 11% of women in a country like Zambia think that they have the right to ask their husbands to use a condom. Up to half the young women and girls in developing countries say that they were forced into their first sexual experience. They do not have abstinence as a choice. They may be faithful but their husbands are not, and they do not use a condom either. If fact married women have a higher frequency of HIV than unmarried women. These women desperately need to know that sexual and reproductive health is a right. I am appalled that some colleagues in this House want to deprive women of these rights in trying to suppress a chapter making them explicit in the human rights report. This House should be very clear in its support to these women; we can do that by voting in favour of Mrs De Keyser's amendments and her report."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señor Presidente, quiero agradecer a la Sra. De Keyser por haber incluido en su informe, por primera vez en la historia de este Parlamento, los derechos reproductivos de las mujeres. En la CIPD, la comunidad internacional situó firmemente la salud reproductiva en el contexto de los derechos humanos y por una buena razón. Cuando se interpretan los tratados sobre derechos humanos, no se tienen en cuenta las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y esto tiene consecuencias drásticas, especialmente en lo relativo a la pandemia del sida, siendo las mujeres el 60% de los afectados. Solo el 11% de las mujeres en un país como Zambia piensan que tienen derecho a pedir a sus maridos que usen un condón. En algunos casos hasta la mitad de las mujeres jóvenes y las niñas en los países en desarrollo dicen que su primera experiencia sexual no fue libremente consentida. Ellas no tienen la posibilidad de elegir la abstinencia. Puede que sean fieles, pero sus maridos no lo son, y ellos tampoco usan condón. De hecho las mujeres casadas tienen el HIV proporcionalmente más que las mujeres no casadas. Estas mujeres necesitan saber desesperadamente que la salud sexual y reproductiva es un derecho. Me horroriza que algunos diputados a esta Cámara quieran privar a las mujeres de estos derechos al tratar de suprimir un capítulo que los explicita en el informe sobre derechos humanos. Esta Cámara debería apoyar claramente a estas mujeres; podemos hacerlo votando a favor de las enmiendas de la Sra. De Keyser y de su informe."@es12
lpv:translated text
"Herr Präsident, ich möchte Frau de Keyser dafür danken, dass sie zum ersten Mal in der Geschichte dieses Parlaments das Recht der Frau auf reproduktive Gesundheit in ihren Bericht aufgenommen hat. Auf der ICPD ordnete die internationale Gemeinschaft nachdrücklich reproduktive Gesundheit in die Menschenrechte ein und tat dies auch aus einem sehr guten Grund. Bei der Auslegung von Menschenrechtsverträgen werden die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht berücksichtigt. Dies hat gravierende Folgen, insbesondere was die AIDS-Seuche angeht, da 60 % der infizierten Menschen Frauen sind. Nur 11 % der Frauen in einem Land wie Sambia denken, dass sie das Recht haben, ihren Mann darum zu bitten, Kondome zu verwenden. Nahezu die Hälfte der jungen Frauen und Mädchen in Entwicklungsländern sagen, dass sie zu ihrer ersten sexuellen Erfahrung gezwungen wurden. Für sie stellt Abstinenz keine Alternative dar. Sie mögen vielleicht treu sein, aber ihre Männer sind es nicht, und diese verwenden auch keine Kondome. Es ist belegt, dass unter verheirateten Frauen HIV häufiger auftritt als unter ledigen Frauen. Diese Frauen müssen unbedingt wissen, dass sexuelle und reproduktive Gesundheit ein Recht darstellt. Ich bin schockiert, dass einige Kollegen in diesem Haus den Frauen diese Rechte verwehren möchten, indem sie ein Kapitel im Bericht über die Menschenrechte weglassen wollen, in dem sie explizit aufgeführt werden. Das Parlament sollte sich deutlich für eine Unterstützung dieser Frauen aussprechen. Wir können das tun, indem wir für die Änderungsanträge und den Bericht von Frau de Keyser stimmen."@de7
lpv:translated text
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer a Veronique De Keyser por ter, pela primeira vez na história deste Parlamento, incluído o direito das mulheres à saúde reprodutiva no seu relatório. Na Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento (CIPD), a comunidade internacional inseriu claramente a saúde reprodutiva no contexto dos direitos humanos, e por uma razão óbvia. Na interpretação dos tratados sobre direitos humanos, as diferenças biológicas entre os homens e as mulheres não são tidas em consideração e este facto tem consequências drásticas, especialmente no que se refere à pandemia de SIDA: 60% das pessoas afectadas são mulheres. Num país como a Zâmbia, apenas 11% das mulheres consideram ter o direito de pedir aos seus maridos que usem preservativos. Aproximadamente metade das jovens mulheres e raparigas nos países em desenvolvimento afirmam ser forçadas na sua primeira experiência sexual. Não têm a opção da abstinência. Podem permanecer fiéis, mas os seus maridos não, e também não usam preservativos. De facto, há uma frequência maior de VIH entre as mulheres casadas do que nas solteiras. Aquelas precisam desesperadamente de saber que a saúde sexual e reprodutiva é um direito. Fico horrorizada pelo facto de alguns colegas desta Assembleia pretenderem privar as mulheres destes direitos ao tentar suprimir um capítulo que os torna explícitos no relatório sobre os direitos humanos. Esta Assembleia deveria ser extremamente clara no seu apoio a estas mulheres; poderemos fazê-lo, votando a favor das alterações que a senhora deputada De Keyser apresentou e do seu relatório."@pt11
lpv:translated text
"Signor Presidente, vorrei ringraziare l’onorevole Veronique De Keyser per aver incluso per la prima volta nella storia del Parlamento europeo i diritti riproduttivi delle donne nella sua relazione. Alla Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo la comunità internazionale ha collocato con estrema chiarezza la salute riproduttiva nel contesto dei diritti umani, e per un ottimo motivo. Quando vengono interpretati i trattati sui diritti umani non si tiene conto delle differenze biologiche tra uomini e donne, con gravi conseguenze soprattutto per quanto riguarda la pandemia di AIDS, dato che il 60 per cento delle persone colpite sono donne. Solo l’11 per cento delle donne in un paese come la Zambia pensa di avere il diritto di chiedere al marito di usare un preservativo. Metà delle bambine e delle adolescenti nei paesi in via di sviluppo dice di essere stata costretta ad avere la prima esperienza sessuale. Non hanno la possibilità di scegliere l’astinenza. Esse possono essere fedeli, ma i loro mariti non lo sono e non usano neppure un preservativo. L’HIV colpisce con maggior frequenza le donne sposate che non quelle non sposate. Queste donne devono sapere che la salute sessuale e riproduttiva è un diritto. Sono sconcertata che alcuni onorevoli colleghi vogliano privare le donne di tali diritti cercando di eliminare un capitolo della relazione sui diritti umani che li afferma in modo esplicito. Il Parlamento europeo dovrebbe esprimere con estrema chiarezza il suo sostegno nei confronti di queste donne. Lo possiamo fare votando a favore degli emendamenti dell’onorevole De Keyser e della sua relazione."@it9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je voudrais remercier Véronique De Keyser pour avoir, pour la première fois dans l’histoire de cette Assemblée, inclus les droits génésiques des femmes dans son rapport. à la Conférence internationale sur la population et le développement, la communauté internationale a résolument inscrit la santé génésique dans le cadre des droits de l’homme, et pour une très bonne raison. Quand vient l’heure d’interpréter les traités sur les droits de l’homme, les différences biologiques entre les hommes et les femmes ne sont pas prises en considération, ce qui entraîne des conséquences dramatiques, notamment en ce qui concerne la pandémie de SIDA, 60% des personnes touchées étant des femmes. Seuls 11% des femmes dans un pays comme la Zambie pensent avoir le droit de demander à leur mari d’utiliser le préservatif. Dans les pays en développement, près de la moitié des jeunes femmes et jeunes filles affirment avoir été forcées à avoir leur première expérience sexuelle. L’abstinence ne fait pas partie de leurs choix. Elles sont peut-être fidèles, mais leurs maris, eux, ne le sont pas, et ils n’utilisent pas de préservatif non plus. En effet, le taux d’infection par le VIH est plus élevé chez les femmes mariées que chez les femmes célibataires. Ces femmes ont un cruel besoin de savoir que la santé sexuelle et génésique est un droit. Je suis consternée de voir que certains collègues de cette Assemblée veulent priver les femmes de ces droits en tentant de supprimer un chapitre qui les rend explicites dans ce rapport sur les droits de l’homme. Cette Assemblée devrait soutenir de manière très claire ces femmes. Nous pouvons le faire en votant en faveur des amendements proposés par Mme De Keyser et de son rapport."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040421.12.3-303"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph