Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-21-Speech-3-204"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Kannatin van Hultenin mietintöä, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2002, koska siinä annetaan selkeitä suuntaviivoja erityisesti sen tyyppisten jäsenille maksettavien korvausten avoimuudesta, joita olemme aina puolustaneet. Sivumennen sanoen on pantava merkille Euroopan parlamentin strategian tappio. Tässä strategiassa korvausjärjestelmän uudistus on jo vuosien ajan liitetty siihen, että neuvosto hyväksyy Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat äärimmäisen federalistiset säännöt. Tulevien vaalien vuoksi neuvosto on kuitenkin estänyt asemaa koskevien sääntöjen uudistamisen, ja Euroopan parlamentin on ollut pakko hyväksyä se, että korvausjärjestelmän uudistus voidaan toteuttaa erikseen. Alkuperäisessä mietinnössä oli lisäksi erittäin valitettavia kohtia, joissa kyseenalaistettiin Strasbourg Euroopan parlamentin virallisena kotipaikkana. Tällaiset kohdat äänestettiin onneksi kumoon. Strasbourg on nimittäin Ranskan ja Saksan välisen sovinnon symboli, ja pian siitä on tarkoitus tulla koko Euroopan sovinnon symboli. Olisi sitä paitsi luonnotonta keskittää kaikki toimielimet Brysseliin, joka esiintyisi silloin liian helposti Euroopan federatiivisena alueena."@fi5
lpv:translated text
"Jag röstade för van Hulten-betänkandet om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2002, eftersom det ger klar vägledning om den typ av insyn i ledamöternas ersättningar som vi alltid har försvarat. I förbigående bör vi lägga märke till sammanbrottet för Europaparlamentets strategi, vilken under många år kopplade en reformering av ersättningssystemet till ett antagande i rådet av en extremt federalistisk konstitution för ledamöterna. Inför det förestående valet har rådet dock blockerat reformeringen av konstitutionen, och Europaparlamentet har tvingats acceptera att reformeringen av ersättningssystemet kan komma att genomföras separat. Vidare innehöll det första betänkandet mycket beklagansvärda avsnitt där man ifrågasatte Strasbourg som Europaparlamentets officiella hemvist. Dessa röstades lyckligtvis ned. Faktum är att Strasbourg är symbolen för försoningen mellan Frankrike och Tyskland, och Strasbourg bör i framtiden bli symbolen för försoning i hela Europa. Det skulle också vara olämpligt att koncentrera alla institutioner till Bryssel, eftersom man då lätt skulle kunna framhålla Bryssel som ett europeiskt federalt distrikt."@sv13
lpv:translated text
"Jeg har stemt for van Hulten-betænkningen om decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2002 (Europa-Parlamentet), da den giver nogle gode retningslinjer for bl.a. gennemsigtigheden af godtgørelserne til medlemmerne, som er i tråd med dem, vi altid har forsvaret. I øvrigt noterer man her, at Europa-Parlamentets strategi, der gennem flere år forbandt reformen af godtgørelsesordningen med Rådets vedtagelse af en hyperføderalistisk statut for Parlamentets medlemmer, står for forfald. Men på grund af det forestående valg har Rådet blokeret for statutreformen, og Europa-Parlamentet er nødt til at indrømme, at reformen af godtgørelsesordningen godt kan gennemføres separat. Derudover indeholdt den oprindelige betænkning meget beklagelige passager, som endte med at sætte spørgsmålstegn ved Strasbourg som officielt hjemsted for Europa-Parlamentet. De blev heldigvis slettet under afstemningen. Strasbourg er jo symbolet for den fransk-tyske forsoning og skal i morgen blive symbolet på forsoningen i hele Europa. Derudover ville det være usundt at samle alle institutioner i Bruxelles, som dermed ville være voldsomt fristet til at præsentere sig som et føderalt europæisk distrikt."@da1
lpv:translated text
". Ik heb voor het verslag-van Hulten gestemd over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002, omdat het goede richtsnoeren biedt, met name voor de transparantie met betrekking tot de vergoedingen van de leden, van het soort dat wij altijd hebben bepleit. Overigens is hier te zien dat de strategie van het Europees Parlement naar de knoppen is. Jarenlang heeft het Parlement de hervorming van de vergoedingsregeling gekoppeld aan de goedkeuring door de Raad van een hyperfederalistisch Statuut van de leden van het Europees Parlement. Met het naderen van de verkiezingen heeft de Raad echter de hervorming van het Statuut tegengehouden en het Europees Parlement ziet zich genoodzaakt toe te geven dat de hervorming van de vergoedingen ook los daarvan wel doorgevoerd kan worden. Verder bevatte het oorspronkelijke verslag een aantal zeer betreurenswaardige passages waarin Straatsburg als officiële zetel van het Europees Parlement werd betwist. Gelukkig zijn deze passages met de stemming geschrapt. Straatsburg is namelijk het symbool van de Frans-Duitse verzoening en moet straks het symbool worden van de verzoening van heel Europa. Bovendien zou het ongezond zijn om alle instellingen in Brussel te concentreren, daar die stad dan al te zeer in de verleiding zou komen zich als een federaal Europees district voor te doen."@nl2
lpv:translated text
". Υπερψήφισα την έκθεση van Hulten για τη χορήγηση απαλλαγής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2002, δεδομένου ότι προσφέρει ορθούς προσανατολισμούς, παρόμοιους με εκείνους που ανέκαθεν υποστηρίζαμε, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια των βουλευτικών αποζημιώσεων. Παρεμπιπτόντως, πρέπει να επισημανθεί εδώ η ήττα της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επί σειρά ετών συναρτούσε τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος βουλευτικών αποζημιώσεων από την έγκριση εκ μέρους του Συμβουλίου ενός ακραιφνώς ομοσπονδιακού καθεστώτος των βουλευτών του ΕΚ. Καθώς όμως πλησιάζουν οι ευρωπαϊκές εκλογές, το Συμβούλιο μπλόκαρε τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να αποδεχθεί ότι αυτή η μεταρρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί ξεχωριστά. Εξάλλου, η αρχική έκθεση περιελάμβανε άκρως λυπηρά αποσπάσματα, που κατέληγαν να αμφισβητούν το Στρασβούργο ως επίσημη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευτυχώς, αυτά καταψηφίστηκαν. Το Στρασβούργο είναι το σύμβολο της γαλλο-γερμανικής συμφιλίωσης και πρέπει να καταστεί σύμβολο της συμφιλίωσης ολόκληρης της Ευρώπης. Επιπλέον, θα ήταν νοσηρό να συγκεντρωθούν όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες, που τότε θα μπει στον πειρασμό να προταχθεί ως ευρωπαϊκή ομοσπονδιακή διοικητική περιφέρεια."@el8
lpv:translated text
"I voted in favour of the van Hulten report on granting discharge for the execution of the European Parliament’s budget for 2002, since it provides clear guidance concerning in particular the transparency of Members’ allowances of the type we have always defended. Incidentally, note should be taken of the rout of the European Parliament’s strategy, which has for years linked reform of the system of allowances to the adoption by the Council of an extremely federalist constitution for European Members. With the elections imminent, the Council has, however, blocked reform of the constitution, and the European Parliament has been obliged to accept that the reform of allowances could indeed be carried out separately. Furthermore, the initial report contained very regrettable sections casting doubt on the location of Strasbourg as the official home of the European Parliament. Fortunately, they were voted out. Strasbourg is in fact the symbol of Franco-German reconciliation and, tomorrow, it should become the symbol of reconciliation for the whole of Europe. Also, it would be unhealthy to concentrate all the institutions in Brussels, which would then be too inclined to put itself forward as a European federal district."@lv10
lpv:translated text
"I voted in favour of the van Hulten report on granting discharge for the execution of the European Parliament’s budget for 2002, since it provides clear guidance concerning in particular the transparency of Members’ allowances of the type we have always defended. Incidentally, note should be taken of the rout of the European Parliament’s strategy, which has for years linked reform of the system of allowances to the adoption by the Council of an extremely federalist constitution for European Members. With the elections imminent, the Council has, however, blocked reform of the constitution, and the European Parliament has been obliged to accept that the reform of allowances could indeed be carried out separately. Furthermore, the initial report contained very regrettable sections casting doubt on the location of Strasbourg as the official home of the European Parliament. Fortunately, they were voted out. Strasbourg is in fact the symbol of Franco-German reconciliation and, tomorrow, it should become the symbol of reconciliation for the whole of Europe. Also, it would be unhealthy to concentrate all the institutions in Brussels, which would then be too inclined to put itself forward as a European federal district."@en3
lpv:translated text
". He votado a favor del informe Van Hulten relativo a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto 2002 del Parlamento Europeo porque ofrece buenas orientaciones, en particular en materia de transparencia de las dietas de los diputados, del tipo de las que siempre hemos defendido. De paso, convendría tomar nota del fracaso de la estrategia del Parlamento Europeo, que desde hace varios años asociaba la reforma del régimen de dietas a la adopción por el Consejo de un estatuto hiperfederalista de los diputados europeos. Pero ante la proximidad de las elecciones, el Consejo bloqueó la reforma del estatuto, y el Parlamento Europeo se ve obligado a admitir que la de las dietas bien puede efectuarse de forma independiente. Por otra parte, el informe inicial contenía pasajes muy lamentables que llevaban a poner en entredicho la localización de Estrasburgo como sede oficial del Parlamento Europeo. Felizmente, fueron suprimidos en la votación. Estrasburgo es, en efecto, el símbolo de la reconciliación franco-alemana, y ahora debe convertirse en el símbolo de la reconciliación de toda Europa. Además, sería nocivo concentrar todas las instituciones en Bruselas, que se vería demasiado tentada a presentarse como un distrito federal europeo."@es12
lpv:translated text
"Ich habe für den Bericht van Hulten über die Entlastung für die Ausführung des Haushaltplans 2002 des Europäischen Parlaments gestimmt, da er klare Hinweise insbesondere zur Transparenz der Vergütung der Abgeordneten enthält, die denen nahe kommen, die wir stets vertreten haben. Nebenbei gesagt wird hier das Scheitern der Strategie des Europäischen Parlaments eingestanden, das die Reform des Vergütungssystems mehrere Jahre lang an die Annahme eines extrem föderalistischen Statuts für die Europaabgeordneten durch den Rat gebunden hatte. Angesichts der bevorstehenden Wahlen hat der Rat jedoch die Reform des Abgeordnetenstatuts auf Eis gelegt, und das Europäische Parlament muss anerkennen, dass die Reform der Vergütungen sehr wohl auch unabhängig davon durchgeführt werden kann. Im Übrigen enthielt der ursprüngliche Bericht einige sehr bedauerliche Abschnitte, die darauf hinausliefen, Straßburg als offiziellen Sitz des Europäischen Parlaments in Frage zu stellen. Glücklicherweise sind sie bei der Abstimmung nicht durchgekommen, denn Straßburg ist das Symbol der deutsch-französischen Aussöhnung und soll künftig zum Symbol der Aussöhnung von ganz Europa werden. Zudem wäre es gefährlich, alle Institutionen in Brüssel zu konzentrieren, das dann allzu sehr versucht wäre, sich als europäischen Federal District auszugeben."@de7
lpv:translated text
"Votei a favor do relatório van Hulten sobre a concessão de quitação pela execução do orçamento do Parlamento Europeu para 2002, pois ele fornece orientações claras relativas, nomeadamente, à transparência dos subsídios dos deputados, do tipo das que sempre defendemos. De passagem, registe-se aqui a derrota da estratégia do Parlamento Europeu, que durante anos ligou a reforma do regime de subsídios à adopção pelo Conselho de um estatuto extremamente federalista para os deputados europeus. Com a aproximação das eleições, porém, o Conselho bloqueou a reforma do estatuto, e o Parlamento Europeu viu-se obrigado a aceitar que a reforma dos subsídios pode muito bem ser efectuada separadamente. Além disso, o relatório inicial continha passagens muito lamentáveis que acabavam por colocar em dúvida a localização de Estrasburgo como sede oficial do Parlamento Europeu. Felizmente, foram suprimidas em resultado da votação. Estrasburgo é, de facto, o símbolo da reconciliação franco-alemã e, amanhã, deverá tornar-se o símbolo da reconciliação de toda a Europa. Além do mais, seria nocivo concentrar todas as Instituições em Bruxelas, que seria então demasiado tentada a apresentar-se como um distrito federal europeu."@pt11
lpv:translated text
"Ho votato a favore della relazione van Hulten sul discarico da concedere relativamente al bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2002, in quanto contiene indicazioni positive, tra l’altro sulla trasparenza delle indennità erogate ai deputati, in sintonia con quanto abbiamo sempre sostenuto. emerge su questo argomento il fallimento della strategia del Parlamento europeo che da molti anni legava la riforma del regime delle indennità all’approvazione da parte del Consiglio di uno statuto iperfederalista dei deputati europei. Con l’avvicinarsi delle elezioni però il Consiglio ha bloccato la riforma dello statuto e il Parlamento si vede così costretto ad ammettere che la questione delle indennità può anche essere affrontata a sé stante. La relazione iniziale inoltre conteneva punti davvero deplorevoli che giungevano a rimettere in discussione Strasburgo in quanto sede ufficiale del Parlamento europeo. Fortunatamente tali punti sono stati soppressi in sede di votazione. Strasburgo è infatti il simbolo della riconciliazione franco-tedesca e domani dovrà diventare il simbolo della riconciliazione dell’intera Europa. Sarebbe inoltre dannoso concentrare tutte le Istituzioni a Bruxelles, che in tal modo sarebbe fin troppo facilmente indotta a presentarsi come un distretto federale europeo."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040421.8.3-204"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
". J’ai voté en faveur du rapport van Hulten sur la décharge à donner pour l’exécution du budget 2002 du Parlement européen, car il donne de bonnes orientations concernant notamment la transparence des indemnités des députés, du type de celles que nous avons toujours défendues. Au passage, on enregistre ici la déroute de la stratégie du Parlement européen, qui depuis plusieurs années liait la réforme du régime indemnitaire à l’adoption par le Conseil d’un statut hyper-fédéraliste des députés européens. Mais à l’approche des élections, le Conseil a bloqué la réforme du statut, et le Parlement européen se trouve obligé d’admettre que celle des indemnités peut bien être effectuée indépendamment. Par ailleurs, le rapport initial contenait des passages très regrettables qui aboutissaient à remettre en cause la localisation de Strasbourg comme siège officiel du Parlement européen. Heureusement, ils ont été supprimés par le vote. Strasbourg est en effet le symbole de la réconciliation franco-allemande, et il doit demain devenir le symbole de la réconciliation de l’Europe tout entière. De plus, il serait malsain de concentrer toutes les institutions à Bruxelles, qui serait alors trop tenté de se présenter comme un district fédéral européen."@fr6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph