Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-21-Speech-3-166"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040421.8.3-166"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Como se sabe o Observatório Europeu do Audiovisual resulta de um Acordo Parcial Alargado do Conselho da Europa. Presentemente, o Observatório conta com a participação de 35 Estados, entre os quais todos os actuais e futuros Estados-Membros. Tem por objectivo melhorar as transferências de informações na indústria audiovisual, e promover uma melhor percepção do mercado e sua maior transparência. A presente proposta visa prolongar por mais dois anos a participação da Comunidade no Observatório, até Dezembro de 2006 e, por outro, manter o orçamento anual ao nível do orçamento de 2004, ou seja, 235 000 euros. O que merece o meu apoio. Apoiei, também, a proposta da relatora de, por um lado, reforçar oportunamente as capacidades do OEA e, por outro, propor a recolha e a prestação de informações periciais e sistemáticas nos domínios do direito fiscal e do direito do trabalho, bem como da legislação em matéria de direitos de autor e de protecção dos consumidores. Realço, por último, a importância de fazer face à carência de dados estatísticos e comparativos acerca dos serviços destinados a ajudar os invisuais e as pessoas afectadas por deficiências visuais, bem como os surdos e os deficientes auditivos na UE, havendo vantagem na recolha e publicação desses dados por parte do Observatório. Por tudo isto, votei a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Det er velkendt, at Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område er baseret på en udvidet delaftale med Europarådet. I øjeblikket deltager 35 stater i Det Europæiske Observationsorgan, herunder alle nuværende og kommende EU-medlemsstater. Formålet med organet er at forbedre overførslen af information inden for den audiovisuelle industri og fremme og sikre markedernes gennemsigtighed. Formålene med forslaget er at udvide EU's deltagelse i Det Europæiske Observationsorgan med yderligere to år indtil december 2006 og holde sig inden for det årlige budget for 2004 på 235.000 euro. Forslaget har min fulde støtte. Jeg støtter endvidere ordførerens forslag om for det første at styrke Det Europæiske Observationsorgans kapacitet, hvor det er muligt, og for det andet at Det Europæiske Observationsorgan indsamler og stiller ekspertise og systematisk information til rådighed på områderne skatte- og arbejdsret, ophavsret og forbrugerbeskyttelseslovgivning. Endelig vil jeg fremhæve vigtigheden af at afhjælpe manglen på statistiske oplysninger og benchmarking, hvad angår tjenester til støtte af blinde og svagtseende personer og døve og hørehæmmede personer i EU. Det vil være relevant for Det Europæiske Observationsorgan at overtage rollen med at indsamle og offentliggøre oplysninger herom. Jeg stemmer for betænkningen af ovennævnte grunde."@da1
". Die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle wurde bekanntlich als erweitertes Teilübereinkommen des Europarats errichtet. Derzeit sind 35 Staaten, darunter alle derzeitigen und künftigen Mitgliedstaaten, in der Informationsstelle vertreten. Ihr Ziel ist es, den Informationsfluss innerhalb der audiovisuellen Industrie zu verbessern und einen klareren Überblick über den Markt sowie eine größere Transparenz zu fördern. Der vorliegende Vorschlag zielt darauf ab, die Beteiligung der Gemeinschaft an der Informationsstelle um weitere zwei Jahre bis Dezember 2006 zu verlängern und darüber hinaus den jährlichen Haushalt auf dem Stand von 2004, d. h. 235 000 Euro beizubehalten. Das verdient meine Unterstützung. Ich habe auch die Vorschläge der Berichterstatterin unterstützt, zum einen die Kapazitäten der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle bestmöglich zu verstärken und zum anderen, Fachkenntnisse und systematische Informationen im Bereich des Steuer- und Arbeitsrechts, des Urheberrechts und der Verbraucherschutzgesetze zu sammeln und bereitzustellen. Abschließend möchte ich unterstreichen, dass es wichtig ist, den Mangel an statistischen und Vergleichsdaten der Dienste für die Unterstützung für blinde und sehbehinderte sowie gehörlose und hörbehinderte Menschen in der EU zu beheben. Die Informationsstelle ist für die Aufgabe, diese Daten zu sammeln und zu veröffentlichen, sehr gut geeignet. Aus all diesen Gründen habe ich dafür gestimmt."@de7
". Όπως είναι ευρέως γνωστό, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα βασίζεται σε μια διευρυμένη μερική συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επί του παρόντος, στο Παρατηρητήριο συμμετέχουν 35 χώρες, μεταξύ των οποίων όλα τα σημερινά και τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Σκοπός του είναι η βελτίωση της μεταφοράς πληροφοριών μέσω του οπτικοακουστικού κλάδου, για την προώθηση μιας ευκρινέστερης εικόνας της αγοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας. Οι στόχοι της πρότασης που μας έχει υποβληθεί είναι η παράταση της κοινοτικής συμμετοχής στο Παρατηρητήριο για δύο ακόμη έτη, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2006, και η διατήρηση του ετησίου προϋπολογισμού στο επίπεδο του προϋπολογισμού για το 2004, ο οποίος ανέρχεται στα 235 000 ευρώ. Οι στόχοι αυτοί αξίζουν την υποστήριξή μου. Εγκρίνω επίσης τις προτάσεις της εισηγήτριας: πρώτον, να ενισχυθούν οι δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τομέα, όπου αυτό είναι δυνατό, και, δεύτερον, να προταθεί η συγκέντρωση και παροχή από το Παρατηρητήριο ειδικευμένης και συστηματικής πληροφόρησης στον τομέα της φορολογίας και της εργασιακής νομοθεσίας, στον τομέα των δικαιωμάτων του δημιουργού και στον τομέα της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία της διόρθωσης της έλλειψης στατιστικών πληροφοριών και σύγκρισης επιδόσεων όσον αφορά τις υπηρεσίες που βοηθούν τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς και τους κωφούς ή τα άτομα με προβλήματα ακοής στην ΕΕ. Το Παρατηρητήριο είναι σκόπιμο να αναλάβει τη συγκέντρωση και δημοσίευση αυτών των πληροφοριών. Για όλους αυτούς τους λόγους, ψήφισα υπέρ της έκθεσης."@el8
". As is well known, the European Audiovisual Observatory is based on an Enlarged Partial Agreement of the Council of Europe. At present, 35 States, including all present and future EU Member States, participate in the Observatory. Its aim is to improve the transfer of information within the audiovisual industry, and to promote a clearer view of the market and greater transparency. The aims of the proposal before us are to extend the Community’s participation in the Observatory for a further two years, until December 2006, and to keep the annual budget at the 2004 budget level of EUR 235 000. This deserves my support. I also endorse the rapporteur’s proposals: firstly, that, where possible, the European Audiovisual Observatory’s capacities should be strengthened, and, secondly, that the European Audiovisual Observatory should collect and provide expertise and systematic information in the fields of tax and labour laws, copyright and consumer protection law. Lastly, I should like to highlight the importance of remedying the lack of statistical information and benchmarking as regards services to assist blind and partially-sighted people, and deaf and hard of hearing people in the EU. It is appropriate for the Observatory to take on the role of collecting and publishing this information. For all of these reasons I voted in favour."@en3
"Como es bien sabido, el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual se basa en un acuerdo parcial ampliado del Consejo de Europa. En la actualidad, 35 Estados, entre los que se encuentran todos los actuales y futuros Estados miembros de la Unión, participan en el Observatorio, que tiene por objeto mejorar la transferencia de informaciones dentro del sector audiovisual y promover una visión más clara del mercado y una mayor transparencia. Los objetivos de la propuesta que hemos debatido son prorrogar la participación de la Comunidad en el Observatorio durante dos años más, hasta diciembre de 2006, y mantener el presupuesto anual al nivel presupuestado para 2004, de 235 000 euros. Esta propuesta merece todo mi apoyo. También apoyo las propuestas de la ponente: en primer lugar, que se refuercen, siempre que sea posible, las capacidades del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual y, en segundo lugar, que el Observatorio recoja y proporcione información experta y sistemática en los campos del Derecho fiscal y laboral, así como en materia de la legislación de protección de los derechos de autor y de los derechos de los consumidores. Por último, quisiera resaltar la importancia de poner remedio a la falta de información estadística y de comparativas en lo tocante a los servicios de ayuda a los ciegos y las personas con deficiencias visuales, así como a los sordos y las personas con deficiencias auditivas en la Unión Europea. Conviene que el Observatorio asuma la función de recoger y publicar esta información. Mi voto ha sido afirmativo por todas estas razones."@es12
". Kuten hyvin tiedetään, Euroopan audiovisuaalisen observatorion perustana on Euroopan neuvoston hyväksymä laajennettu osittainen sopimus. Tällä hetkellä observatorion toimintaan osallistuu 35 valtiota, joiden joukkoon kuuluvat kaikki nykyiset ja tulevat jäsenvaltiot. Observatorion tarkoituksena on kehittää audiovisuaaliselle teollisuudelle suunnattua tiedottamista sekä selkiyttää markkinoista vallitsevaa kuvaa ja lisätä avoimuutta. Nyt esillä olevan ehdotuksen tavoitteena on jatkaa yhteisön osallistumista observatorion toimintaan kahdella vuodella eli joulukuuhun 2006 sekä vahvistaa vuotuiseksi talousarvioksi vuoden 2004 tasoa vastaava määrä eli 235 000 euroa. Kannatan näitä ehdotuksia. Kannatan myös esittelijän ehdotuksia siitä, että Euroopan audiovisuaalisen observatorion valmiuksia vahvistetaan mahdollisuuksien mukaan ja että se kerää ja tarjoaa asiantuntemusta sekä systemaattista tietoa vero- ja työlainsäädännöstä, tekijänoikeuksista ja kuluttajansuojalainsäädännöstä. Lopuksi haluan korostaa, että on tärkeää laatia vertailuarviointikertomuksia, jotka koskevat EU:n näkövammaisille ja osittain näkövammaisille sekä kuulovammaisille ja osittain kuulovammaisille tarjottavia palveluja. On asianmukaista ja sopivaa, että observatorio vastaa näiden tietojen keräämisestä ja julkistamisesta. Kaikkien edellä mainittujen seikkojen vuoksi äänestin mietinnön puolesta."@fi5
". Comme on le sait, l’Observatoire européen de l’audiovisuel s’inscrit dans le cadre d’un accord partiel élargi du Conseil de l’Europe. À l’heure actuelle, il regroupe 35 États, dont la totalité des États membres actuels et futurs de l’UE. Il a pour but d’améliorer les transferts d’information au sein de l’industrie de l’audiovisuel, ainsi que de promouvoir une meilleure perception du marché et une plus grande transparence. La proposition que nous discutons a pour but de prolonger la participation de la Communauté à l’Observatoire pour une période de deux ans jusqu’en décembre 2006, tout en conservant le budget annuel au niveau du budget 2004, soit 235 000 euros. Ceci mérite mon soutien. J’approuve également les propositions du rapporteur: premièrement, que les capacités de l’Observatoire européen de l’audiovisuel soient, si possible, renforcées et, deuxièmement, que l’Observatoire européen de l’audiovisuel rassemble et fournisse une expertise et des informations systématiques dans les domaines fiscal, du droit du travail, des droits d’auteur et des régimes de protection des consommateurs. Enfin, je voudrais souligner qu’il est important de remédier au manque d’informations statistiques et d’évaluation entre les États membres concernant les services destinés à aider les personnes aveugles ou malvoyantes, sourdes ou malentendantes dans l’UE. Il est nécessaire que l’Observatoire se charge de rassembler et de publier ces informations. Pour toutes ces raisons, j’ai voté pour."@fr6
"Com’è noto, l’Osservatorio europeo dell’audiovisivo deriva da un accordo parziale allargato del Consiglio d’Europa. Al momento, 35 Stati, tra i quali tutti gli Stati membri attuali e futuri, aderiscono all’Osservatorio. Il suo obiettivo è migliorare la circolazione delle informazioni nel settore audiovisivo, promuovere una visione più chiara del mercato e una maggiore trasparenza. Gli obiettivi della proposta in esame sono prolungare la partecipazione della Comunità all’Osservatorio per un periodo di due anni fino al dicembre 2006 e mantenere la dotazione di bilancio annuale al limite previsto per il 2004, pari a 235 000 euro. Tale proposta merita il mio sostegno. Appoggio inoltre le proposte della relatrice: primo, rafforzare le capacità, dove possibile; secondo, la proposta che l’Osservatorio raccolga e fornisca competenza e informazioni sistematiche nei settori della normativa fiscale e sul lavoro, del diritto d’autore e della tutela dei consumatori. Infine, vorrei sottolineare l’importanza di rimediare alla mancanza di dati statistici e comparativi tra Stati membri circa il livello dei servizi volti ad aiutare i non vedenti, le persone affette da disturbi alla vista, i non udenti e le persone con difficoltà uditive nell’UE. E’ opportuno che l’Osservatorio sia incaricato della raccolta e della pubblicazione di tali dati. Per tutti questi motivi ho votato a favore."@it9
". As is well known, the European Audiovisual Observatory is based on an Enlarged Partial Agreement of the Council of Europe. At present, 35 States, including all present and future EU Member States, participate in the Observatory. Its aim is to improve the transfer of information within the audiovisual industry, and to promote a clearer view of the market and greater transparency. The aims of the proposal before us are to extend the Community’s participation in the Observatory for a further two years, until December 2006, and to keep the annual budget at the 2004 budget level of EUR 235 000. This deserves my support. I also endorse the rapporteur’s proposals: firstly, that, where possible, the European Audiovisual Observatory’s capacities should be strengthened, and, secondly, that the European Audiovisual Observatory should collect and provide expertise and systematic information in the fields of tax and labour laws, copyright and consumer protection law. Lastly, I should like to highlight the importance of remedying the lack of statistical information and benchmarking as regards services to assist blind and partially-sighted people, and deaf and hard of hearing people in the EU. It is appropriate for the Observatory to take on the role of collecting and publishing this information. For all of these reasons I voted in favour."@lv10
"Zoals bekend is het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector een uitvloeisel van een uitgebreide partiële overeenkomst van de Raad van Europa waar gaandeweg steeds meer partijen aan zijn gaan deelnemen. Op dit moment participeren er 35 staten in het Waarnemingscentrum, waaronder alle huidige en toekomstige lidstaten. Het centrum is opgezet om informatie over de audiovisuele industrie door te geven en te zorgen voor meer transparantie op de markt voor deze sector. Dit voorstel is bedoeld om de deelname van de Gemeenschap in het Waarnemingscentrum met twee jaar (tot december 2006) te verlengen, en daarbij de begroting voor 2004 aan te houden. Het centrum zou dus 235.000 euro toegewezen krijgen. Ik ben het met dit voorstel eens. Ik ben het ook eens met het voorstel van de rapporteur om de capaciteiten van het Waarnemingscentrum uit te breiden en het centrum in te zetten voor het vergaren van informatie op het gebied van fiscaal recht, arbeidsrecht en de wetgeving in het kader van auteursrechten en consumentenbescherming. Het centrum zou dan gevraagd kunnen worden met deze informatie deskundigenadvies te verstrekken. Tot slot wijs ik erop dat er weinig, al dan niet vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn over diensten in de EU voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden. Het zou een goede zaak zijn informatie over deze diensten te vergaren en te verspreiden. Het waarnemingscentrum kan daar een belangrijke rol bij spelen. Ik heb om de hierboven uiteengezette redenen voor gestemd."@nl2
". Det är väl känt att Europeiska audiovisuella observationsorganet är baserat på ett utvidgat delavtal från Europarådet. För närvarande medverkar 35 stater i observationsorganet, inräknat alla EU:s nuvarande och framtida medlemsstater. Målet är att förbättra informationsöverföringen inom den audiovisuella branschen, att främja marknadsöverblicken och öka insynen. Syftet med det förslag vi har framför oss är att förlänga gemenskapens medverkan i observatoriet med en tvåårsperiod, till december 2006, med bevarande av den årliga budgeten på 2004 års nivå, 235 000 euro. Detta ger jag gärna mitt stöd. Jag stöder också föredragandens förslag: det första, att Europeiska audiovisuella observationsorganet där så är möjligt skall få utökade befogenheter, och det andra, att Europeiska audiovisuella observationsorganet skall samla och tillhandahålla expertis och systematisk information inom områdena skatte- och arbetslagstiftning, upphovsrätt och konsumentskydd. Till sist skulle jag särskilt vilja betona vikten av att avhjälpa bristen på statistisk information och riktmärkning i fråga om tjänster för blinda och synskadade samt döva och hörselskadade personer i EU. Det är lämpligt att observationsorganet påtar sig rollen att samla och publicera denna information. Av alla dessa skäl röstade jag för."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph