Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-21-Speech-3-128"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
lpv:document identification number
"en.20040421.8.3-128"4
lpv:hasSubsequent
lpv:unclassifiedMetadata
"(A5-0183/2004 ) A5-0183/2004"5
"(A5-0200/2004 ) A5-0200/2004"5
"(A5-0218/2004 ) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2002 – (Pääluokka I – Euroopan parlamentti) A5-0218/2004"5
"(A5-0228/2004 ) A5-0228/2004"5
"(Con votazioni successive il Parlamento approva le risoluzioni)"9
"(En votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las resoluciones)"12
"(Het Parlement neemt de resoluties bij opeenvolgende stemmingen aan)"2
"(I5-0034/2004 - C5-0088/2004 - 2003/2212(DEC), 2003/2213(DEC), 2003/2214(DEC), 2003/2215(DEC), 2003/2216(DEC), 2003/2217(DEC))"2
"(In aufeinander folgenden Abstimmungen nimmt das Parlament die Entschließungsanträge an.)"7
"(Par des votes successifs, le Parlement adopte les résolutions)"6
"(Parlamentet antog resolutionerna som gick till omröstning i tur och ordning.)"13
"(Parlamentti hyväksyi päätöslauselmat peräkkäisissä äänestyksissä.)"5
"(Por votações sucessivas, o Parlamento aprova as resoluções)"11
"(Ved successive afstemninger vedtog Parlamentet beslutningerne)"1
"(Με διαδοχικές ψηφοφορίες, το Σώμα εγκρίνει τα ψηφίσματα)"8
"1. Afdeling II, Raad"2
"1. Avsnitt II, Rådet"13
"1. Einzelplan II"7
"1. Pääluokka II – Neuvosto"5
"1. Section II, Conseil"6
"1. Sektion II - Rådet (I5-0034/2003 - C5-0088/2004 - 2003/2212(DEC))"1
"1. Sezione II, Consiglio"9
"1. Τμήμα II, Συμβούλιο"8
"2. Afdeling IV, Hof van Justitie"2
"2. Avsnitt IV, Domstolen"13
"2. Einzelplan IV"7
"2. Pääluokka IV –"5
"2. Section IV, Cour de justice"6
"2. Sektion IV - Domstolen (I5-0034/2003 - C5-0088/2004 - 2003/2213(DEC))"1
"2. Sezione IV, Corte di giustizia"9
"2. Τμήμα IV, Δικαστήριο"8
"3. Afdeling V, Rekenkamer"2
"3. Avsnitt V, Revisionsrätten"13
"3. Einzelplan V"7
"3. Pääluokka V –"5
"3. Section V, Cour des comptes"6
"3. Sektion V - Revisionsretten (I5-0034/2003 - C5-0088/2004 - 2003/2214(DEC))"1
"3. Sezione V, Corte dei conti"9
"3. Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο"8
"4. Afdeling VI, Economisch en Sociaal Comité"2
"4. Avsnitt VI, Ekonomiska och sociala kommittén"13
"4. Einzelplan VI"7
"4. Pääluokka VI –"5
"4. Section VI, Comité économique et social"6
"4. Sektion VI - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (I5-0034/2003 - C5-0088/2004 - 2003/2215(DEC))"1
"4. Sezione VI, Comitato economico e sociale"9
"4. Τμήμα VI, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή"8
"5."12,12
"5. Afdeling VII, Comité van de regio's."2
"5. Avsnitt VII, Regionkommittén"13
"5. Einzelplan VII"7
"5. Pääluokka VII –"5
"5. Section VII, Comité des régions"6
"5. Sektion VII - Regionsudvalget (I5-0034/2003 - C5-0088/2004 - 2003/2216(DEC))"1
"5. Sezione VII, Comitato delle regioni"9
"5. Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών"8
"6. Afdeling VIII, Europese Ombudsman"2
"6. Avsnitt VIII, Ombudsmannen"13
"6. Einzelplan VIII"7
"6. Pääluokka VIII –"5
"6. Section VIII, Médiateur"6
"6. Sektion VIII - Ombudsmanden (I5-0034/2003 - C5-0088/2004 - 2003/2217(DEC))"1
"6. Sezione VIII, Mediatore"9
"6. Τμήμα VIII, Διαμεσολαβητής"8
"Alueiden komitea"5
"Angelilli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la obligación de los Estados miembros, de proceder al sellado sistemático de los documentos de viaje de los nacionales de terceros países en el momento de cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros y por el que se modifican a tal efecto el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y el Manual común"12
"Angelillin laatima kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A5-0229/2004 ) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämisen yhteydessä, ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja yhteisen käsikirjan muuttamisesta tätä varten A5-0229/2004"5
"Bayona d"8
"Bayona de Perogordo for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2002 (Kommissionen)"1
"Bayona de Perogordo im Namen des Ausschusses"7
"Bayona de Perogordo, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l’exécution du budget général des Communautés européennes pour l’exercice 2002 (Commission)"6
"Bayona de Perogordo, em nome da Comissão do Controlo Orçamental,"11
"Bayona de Perogordon laatima"5
"Bericht (A5-0183/2004 ) von Herrn A5-0183/2004"7
"Bericht (A5-0200/2004 ) von Herrn A5-0200/2004"7
"Bericht (A5-0218/2004 ) von Herrn van Hulten A5-0218/2004"7
"Bericht (A5-0228/2004 ) von Frau Stauner A5-0228/2004"7
"Bericht (A5-0229/2004 ) von Frau Angelilli A5-0229/2004"7
"Bericht (A5-0248/2004 ) von Herrn A5-0248/2004"7
"Betänkande (A5-0183/2004 ) av Jonas Sjöstedt för budgetkontrollutskottet om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen avseende genomförandet av budgeten för den sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2002 A5-0183/2004"13
"Betänkande (A5-0200/2004 ) av Juan José Bayona de Perogordo för budgetkontrollutskottet A5-0200/2004"13
"Betänkande (A5-0218/2004 ) av Michiel van Hulten för budgetkontrollutskottet om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2002 (Avsnitt I – Europaparlamentet) A5-0218/2004"13
"Betänkande (A5-0228/2004 ) av Gabriele Stauner för budgetkontrollutskottet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2002: A5-0228/2004"13
"Betänkande (A5-0248/2004 ) av Ozan Ceyhun för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om förslaget till rådets förordning om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omarbetning) A5-0248/2004"13
"Betænkning (A5-0183/2004 ) af A5-0183/2004"1
"Betænkning (A5-0200/2004 ) af A5-0200/2004"1
"Betænkning (A5-0218/2004 ) af van Hulten A5-0218/2004"1
"Betænkning (A5-0228/2004 ) af Stauner A5-0228/2004"1
"Betænkning (A5-0229/2004 ) af Angelilli A5-0229/2004"1
"Betænkning (A5-0248/2004 ) af A5-0248/2004"1
"Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2002"1
"Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2002 (Sektion I - Europa-Parlamentet) (I5-0034/2004 - C5-0088/2004 - 2003/2211(DEC))"1
"Ceyhun for Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender om forslag til Rådets forordning vedrørende det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (omarbejdning)"1
"Ceyhun im Namen des Ausschusses für d"7
"Ceyhun, au nom de la commission des libertés et des droits des citoyens, de"6
"Ceyhun, em nome da Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos Internos, sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo ao Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - (reformulação) (COM(2003) 808 – C5 0060/2004 – 2003/0311(CNS))"11
"Ceyhun, εξ ονόματος της"8
"Ceyhunin laatima"5
"Europäisches Parlament)"7
"Informe (A5-0183/2004 ) del Sr. A5-0183/2004"12
"Informe (A5-0200/2004 ) del Sr. Bayona de Perogordo, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2002 (Comisión) A5-0200/2004"12
"Informe (A5-0218/2004 ) del Sr. van Hulten, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la concesión de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2002 (Sección I - Parlamento Europeo) A5-0218/2004"12
"Informe (A5-0228/2004 ) de la Sra. A5-0228/2004"12
"Informe (A5-0229/2004 de la Sra. A5-0229/2004"12
"Informe (A5-0248/2004 ) del Sr. Ceyhun, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo al Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (refundición) A5-0248/2004"12
"Jonas Sjöstedt a nome della"9
"Juan José Bayona de Perogordo a nome della"9
"Oikeusasiamies"5
"Ozan Ceyhun a nome della"9
"Rapport (A5-0183/2004 ), de M.  A5-0183/2004"6
"Rapport (A5-0200/2004 ), de M.  A5-0200/2004"6
"Rapport (A5-0218/2004 ), de M. van Hulten, au nom de la commission du contrôle budgétaire, sur la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2002 - Section I - Parlement européen A5-0218/2004"6
"Rapport (A5-0228/2004 ), de Mme Stauner, au nom de la commission du contrôle budgétaire, sur la décharge relative à l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2002: A5-0228/2004"6
"Rapport (A5-0229/2004 ), de Mme Angelilli, au nom de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, sur la proposition de règlement du Conseil établissant l’obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin la convention d’application de l’accord de Schengen et le manuel commun A5-0229/2004"6
"Rapport (A5-0248/2004 ), de M.  A5-0248/2004"6
"Relatório (A5-0183/2004 ) do deputado A5-0183/2004"11
"Relatório (A5-0200/2004 ) do deputado A5-0200/2004"11
"Relatório (A5-0218/2004 ) do deputado van Hulten, em nome da Comissão do Controlo Orçamental, s A5-0218/2004"11
"Relatório (A5-0228/2004 ) da deputada Stauner, em nome da Comissão do Controlo Orçamental, A5-0228/2004"11
"Relatório (A5-0229/2004 ) da deputada Angelilli, em nome da Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos Internos, A5-0229/2004"11
"Relatório (A5-0248/2004 ) do deputado A5-0248/2004"11
"Relazione (A5-0183/2004 ), dell’onorevole A5-0183/2004"9
"Relazione (A5-0200/2004 ), dell’onorevole A5-0200/2004"9
"Relazione (A5-0218/2004 ), dell’onorevole Michiel van Hulten a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2002 – Sezione I – Parlamento europeo A5-0218/2004"9
"Relazione (A5-0228/2004 ), dell’onorevole Gabriele Stauner a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2002: A5-0228/2004"9
"Relazione (A5-0229/2004 ), dell’onorevole Roberta Angelilli a nome della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l’obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all’apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen e il manuale comune A5-0229/2004"9
"Relazione (A5-0248/2004 ), dell’onorevole A5-0248/2004"9
"Sección VII, Comité de las Regiones"12
"Sección VIII, Defensor del Pueblo"12
"Secção II - Conselho (I5-0034/2003 – C5-0088/2004 – 2003/2212(DEC))"11
"Secção IV – Tribunal de Justiça (I5-0034/2003 – C5-0088/2004 – 2003/2213(DEC))"11
"Secção V – Tribunal de Contas (I5-0034/2003 – C5-0088/2004 – 2003/2214(DEC))"11
"Secção VI - Comité Económico e Social (I5-0034/2003 – C5-0088/2004 – 2003/2215(DEC))"11
"Secção VII - Comité das Regiões (I5-0034/2003 – C5-0088/2004 – 2003/2216(DEC))"11
"Secção VIII – Provedor de Justiça (I5-0034/2003 – C5-0088/2004 – 2003/2217(DEC))"11
"Sjöstedt for Budgetkontroludvalget om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2002"1
"Sjöstedt im Namen des Ausschusses"7
"Sjöstedt, au nom de la commission du contrôle budgétaire, sur l’octroi de la décharge à la Commission sur l’exécution du budget des sixième, septième et huitième Fonds européen de développement pour l’exercice 2002"6
"Sjöstedt, em nome da Comissão do Controlo Orçamental, sobre a concessão de quitação à Comissão pela execução do Orçamento dos 6º, 7º e 8º Fundos Europeus de Desenvolvimento no exercício de 2002 (COM(2003) 475 - C5-0496/2003 - 2003/2189(DEC))"11
"Sjöstedt, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión financiera de la Comisión en lo referente a la ejecución del presupuesto de los sexto, séptimo y octavo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2002"12
"Sjöstedtin laatima"5
"Stauner, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2002:"12
"Staunerin laatima"5
"Tilintarkastustuomioistuin"5
"Tuomioistuin"5
"Van Hulten, namens de Commissie begrotingscontrole, over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002 - Afdeling I - Europees Parlement (I5-0034/2004 - C5-0088/2004 - 2003/2211(DEC))"2
"Van Hultenin laatima"5
"Verslag (A5-0183/2004 ) A5-0183/2004"2
"Verslag (A5-0200/2004 ) A5-0200/2004"2
"Verslag (A5-0218/2004 ) A5-0218/2004"2
"Verslag (A5-0229/2004 ) van mevrouw Angelilli, namens de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken, over het voorstel voor een verordening van de Raad waarbij voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de verplichting wordt ingevoerd om in de reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten systematisch een stempel aan te brengen, en waarbij de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en het gemeenschappelijk handboek daartoe worden gewijzigd (COM(2003) 664 - C5-0580/2003 - 2003/0258(CNS)) A5-0229/2004"2
"Verslag (A5-0248/2004 ) A5-0248/2004"2
"commissione per il controllo dei bilanci, sullo scarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2002"9
"commissione per il controllo dei bilanci, sullo scarico per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l’esercizio 2002 (Commissione)"9
"commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione)"9
"e Perogordo, εξ ονόματος της"8
"for Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender om forslag til Rådets forordning om indførelse af en forpligtelse for medlemsstaternes kompetente myndigheder til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved passage af medlemsstaternes ydre grænser og om ændring i den henseende af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og Den Fælles Håndbog"1
"für Haushaltskontrolle über die Entlastung der Kommission für die finanzielle Abwicklung des sechsten, siebten und achten Europäischen Entwicklungsfonds für das Haushaltsjahr 2002)"7
"für Haushaltskontrolle über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften für das Haushaltsjahr 2002 (Kommission)"7
"für Haushaltskontrolle über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften für das Haushaltsjahr 2002:"7
"für Haushaltskontrolle über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2002 (Einzelplan I"7
"ie Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Verpflichtung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zum systematischen Abstempeln der Reisedokumente von Drittausländern beim Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur diesbezüglichen Änderung des Schengener Durchführungsübereinkommens und des Gemeinsamen Handbuchs"7
"ie Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (Neufassung)"7
"im Namen des Ausschusses"7
"im Namen des Ausschusses für d"7
"kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A5-0248/2004 ) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta A5-0248/2004"5
"la justice et des affaires intérieures, sur la proposition de règlement du Conseil concernant l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)"6
"obre a concessão de quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2002 (Secção I - Parlamento Europeu)"11
"om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2002 (kommissionen)"13
"sobre a proposta de Regulamento do Conselho que estabelece a obrigação de as autoridades competentes dos Estados-Membros procederem à aposição sistemática de carimbo nos documentos de viagem dos nacionais de países terceiros na passagem das fronteiras externas dos Estados-Membros e que altera, para o efeito, a Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen e o Manual Comum (COM(2003) 664 – C5 0580/2003 – 2003/0258(CNS))"11
"sobre a quitação pela execução do Orçamento Geral da União Europeia para o exercício de 2002"11
"sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2002 (Comissão) (SEC(2003)1104 - C5-0564/2003 - 2003/2210(DEC))"11
"van de heer Bayona de Perogordo, namens de Commissie begrotingscontrole, over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2002 (Commissie) (SEC(2003)1104 - C5-0564/2003 - 2003/2210(DEC))"2
"van de heer Ceyhun, namens de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken, over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (herschikking) (COM(2003) 808 - C5-0060/2004 - 2003/0311(CNS))"2
"van de heer Sjöstedt, namens de Commissie begrotingscontrole, over het verlenen van kwijting aan de Commissie voor het financieel beheer van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 2002 (COM(2003) 475 - C5-0496/2003 - 2003/2189(DEC))"2
"vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2002"5
"vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2002 (komissio)"5
"vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 2002"5
"Έκθεση (A5-0183/2004 ) του κ. A5-0183/2004"8
"Έκθεση (A5-0200/2004 ) του κ. A5-0200/2004"8
"Έκθεση (A5-0218/2004 ) του κ. van Hulten, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2002 – Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A5-0218/2004"8
"Έκθεση (A5-0228/2004 ) της κ. Stauner, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2002: A5-0228/2004"8
"Έκθεση (A5-0229/2004 ) της κ. Angelilli, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση υποχρέωσης για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να προβαίνουν σε συστηματική σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων των υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και την τροποποίηση για τον σκοπό αυτόν της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και του κοινού εγχειριδίου A5-0229/2004"8
"Έκθεση (A5-0248/2004 ) του κ. A5-0248/2004"8
"Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου και όγδοου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2002"8
"Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2002 (Επιτροπή)"8
"Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας – (αναδιαμόρφωση)"8
"– (muuttaminen)"5

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph