Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-21-Speech-3-074"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040421.4.3-074"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Colleagues, on Wednesday 31 March I made a statement to the House about a number of newspaper articles and television reports concerning allegations made about Members of this House, purportedly on the basis of interviews and comments given by one of our Members, Mr Hans-Peter Martin. I informed the House at that time that when allegations are made, they are thoroughly and promptly investigated by the relevant services and appropriate action is taken. I went on to invite Mr Martin, if he had information concerning possible wrongdoing, misuse of funds or irregularities, to draw these to my attention so that they could be appropriately investigated. It was his duty as a Member of the House. In the times in which we live, it is very easy to blacken the reputation of public figures. It is extremely difficult to counteract slurs and partial information once these have been launched in certain sections of the media. The Rules of this House are a work in progress. Historically, we are still a relatively new Parliament and are constantly evolving. From May onwards, we have to find systems that are fair for elected representatives from 25 Member States. One area that has not been regulated concerns the behaviour of Members. It is my personal view, however, that the secret filming of Members and the secret recording of their conversations is unacceptable in every circumstance, most of all when it is done by a fellow Member. These are methods that are reminiscent of another time and another place. When we talk about standards of behaviour in this House, the way in which we behave towards each other is an important consideration in those standards. This House has always stood up for the rights of whistle-blowers, but we also expect whistle-blowers to exhaust the available and proper procedures. Here, it appears to me that no attempt has been made to use the normal procedures of this House, which have been bypassed in a grotesque attempt to maximise personal publicity. Belatedly, late on Monday night, he sent me a letter that makes detailed criticisms of the allowance system that we have for Members. He further makes specific allegations – two concerning meetings of a political group outside the working places – and he also lists 7 000 cases where Members have claimed allowances in circumstances which he claims to be inappropriate, for example, when Members have signed the central attendance register and not attendance lists for parliamentary meetings. I shall reply to Mr Martin in detail. The specific cases that he raises will be looked into with the cooperation of the Members and the Groups concerned. But let me repeat that on the basis of what he has sent to me, there is zero evidence to support his claims of wrongdoing or breaches of the Rules. Let me place on the record my deep personal disapproval of the methods employed by our esteemed colleague. As regards the specific points, I have asked the political group concerned to give me further information about the two meetings indicated. On the more general point of the central attendance register, it is clear to me that Mr Martin is criticising the system and a specific Rule. However, there is no indication whatsoever that Members have broken the Rules of this House. On the wider point, he fails to acknowledge the important progress that has been made by Parliament in reforming our rules and regulations to ensure greater transparency and accountability and to respond promptly to any points that have been brought to our attention by the Court of Auditors in its annual or specific reports and which have highlighted possible shortcomings in our rules. Specific reforms on travel allowances, on the secretarial allowance and other allowances have been decided by the Bureau and by the Quaestors under the presidencies of Mr Hänsch, Mr Gil-Robles Gil-Delgado, Mrs Fontaine and also during my mandate. At the outset of my mandate I sought a global reform based on two main elements: firstly, fair treatment of Members of this House on the basis of equality, and secondly, transparency on allowances to be based on costs incurred. Until the beginning of this year we, in Parliament, were hopeful because we had made the compromises necessary, that the Council could agree to this package. At the very last moment a minority of Member States blocked this reform. That has not prevented the Bureau and other bodies of this House from examining further reforms on an incremental basis. It would have been more helpful and, in my view, more fruitful had Mr Martin associated himself with this drive for reform in committee and in plenary ... ... rather than by conducting a campaign, the main purpose of which appears to have been to seek to discredit the institution, to call into question the honour of Members of this House and to wreak maximum damage – on zero evidence – to individuals, their careers and their families."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Kære kolleger, onsdag den 31. marts 2004 kom jeg med en erklæring til plenarforsamlingen om en række avisartikler og tv-reportager, hvori der er blevet fremsat visse påstande om medlemmerne af Europa-Parlamentet - efter sigende på grundlag af interviews med og udtalelser fra et medlem, Hans-Peter Martin. På daværende tidspunkt meddelte jeg plenarforsamlingen, at de ansvarlige tjenestegrene altid straks foretager en grundig undersøgelse af sådanne påstande og træffer de nødvendige forholdsregler. Derefter opfordrede jeg hr. Martin til at forelægge mig de oplysninger om forseelser, misbrug af midler eller uregelmæssigheder, som han måtte være i besiddelse af, således at der kunne blive foretaget en behørig undersøgelse. Jeg påpegede, at det var hans pligt som medlem af Europa-Parlamentet. Vi lever i en tidsalder, hvor det er alt for nemt at ødelægge kendte personers gode navn og rygte. Det er meget vanskeligt at imødegå bagtalelse og halvkvædede viser, når de er ført til torvs i visse dele af medierne. Europa-Parlamentets forretningsorden ændres fortløbende. Historisk set er vi stadig et relativt ungt parlament, der er i konstant udvikling. Fra maj måned må vi bestræbe os på at finde frem til ordninger, der sikrer en rimelig behandling af folkevalgte repræsentanter fra 25 medlemsstater. Der findes ét område, hvor vi stadig ingen regler har, og det drejer sig om medlemmers opførsel. Det er imidlertid min personlige opfattelse, at det til enhver tid er uacceptabelt hemmeligt at filme medlemmer eller optage deres samtaler - ikke mindst, når det er en kollega, der udfører disse aktiviteter. Den slags metoder hører til i en anden tidsalder og på et andet sted. Når Europa-Parlamentet debatterer normer for menneskelig adfærd, må vi også i høj grad interessere os for, hvordan vi behandler hinanden her i institutionen. Europa-Parlamentet har altid forsvaret informanters rettigheder, men samtidig forventer vi, at informanter benytter sig af alle de tilgængelige og korrekte procedurer. Det forekommer mig, at der i dette tilfælde ikke er gjort det ringeste forsøg på at benytte institutionens almindelige procedurer - de er tværtimod fuldstændig blevet tilsidesat i et grotesk forsøg på at opnå størst mulig personlig presseomtale. Med stor forsinkelse sendte han mig sent mandag aften et brev, der indeholder en detaljeret kritik af Parlamentets godtgørelsesordning for medlemmer. Desuden fremsætter han konkrete påstande om to sager, der vedrører møder i en politisk gruppe uden for de sædvanlige arbejdssteder. Han opregner også 7.000 tilfælde, hvor han påstår, at medlemmer uretmæssigt har fået udbetalt godtgørelser, f.eks. i situationer, hvor medlemmer har underskrevet den centrale tilstedeværelsesliste og ikke tilstedeværelseslister for de enkelte møder i Europa-Parlamentet. Hr. Martin kan regne med at modtage et detaljeret svar fra mig. De konkrete tilfælde, som han har kritiseret, vil blive undersøgt i samarbejde med de pågældende medlemmer og grupper. Men jeg vil gerne understrege, at det materiale, som han har sendt mig, ikke indeholder nogen som helst beviser for de påstande, som han har fremsat om forseelser eller overtrædelser af forretningsordenen. Det er mit ønske, at det bliver ført til protokols, at jeg personligt må tage klart afstand fra de metoder, som vores ærede kollega har taget i anvendelse. Hvad angår de konkrete kritikpunkter, har jeg anmodet den pågældende politiske gruppe om at give mig supplerende oplysninger om de to nævnte møder. Med hensyn til det generelle spørgsmål om den centrale tilstedeværelsesliste står det klart, at hr. Martin kritiserer selve ordningen og en bestemt artikel i forretningsordenen. Der er imidlertid intet, der tyder på, at medlemmer har overtrådt bestemmelser i forretningsordenen. Hvad angår den generelle kritik, er det tilsyneladende ikke gået op for hr. Martin, at Europa-Parlamentet har gjort store fremskridt, når det drejer sig om at revidere vores interne bestemmelser. Målsætningen er både at skabe større åbenhed og ansvarlighed og at reagere prompte på de kritikpunkter, som Revisionsretten har rejst i sine årsberetninger eller særberetninger, og som har kastet lys over mulige mangler i forretningsordenen. Både Præsidiet og kvæstorerne har vedtaget helt konkrete reformer af reglerne om rejsegodtgørelser, sekretariatsgodtgørelser og andre godtgørelser under tidligere formænd som Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado og Nicole Fontaine og også i min funktionsperiode. Fra starten af min funktionsperiode har jeg valgt at satse på en samlet reform med to bærende elementer: for det første en fair behandling af medlemmerne af Europa-Parlamentet på grundlag af lighedsprincippet og for det andet fuld åbenhed omkring en godtgørelsesordning, der er baseret på de faktisk afholdte udgifter. Indtil begyndelsen af dette år var vi her i Europa-Parlamentet optimistiske, fordi vi havde indgået de nødvendige kompromiser og derfor mente, at Rådet ville give grønt lys for denne pakkeløsning. I allersidste øjeblik var der et mindretal af medlemsstater, der blokerede for reformen. Det har ikke forhindret Præsidiet og andre organer i Europa-Parlamentet i at undersøge, hvilke muligheder der er for at gennemføre flere reformer trin for trin. Det ville have været mere hensigtsmæssigt - og efter min opfattelse mere konstruktivt - hvis hr. Martin havde engageret sig i disse reformbestræbelser på udvalgsplan og i plenarforsamlingen ... ... frem for at føre en kampagne, der tilsyneladende først og fremmest har haft til formål at bringe institutionen i miskredit, at sætte spørgsmålstegn ved medlemmernes retskaffenhed og at skade enkeltpersoner, deres karriere og familie mest muligt, uden at hr. Martin har været i stand til at fremlægge beviser af nogen art for sine påstande."@da1
"Liebe Kollegen! Am Mittwoch, dem 31. März, habe ich gegenüber dem Haus eine Erklärung abgegeben, die einige Zeitungsartikel und Fernsehberichte im Zusammenhang mit Behauptungen über Mitglieder dieses Hauses betraf, die angeblich auf Interviews und Kommentaren eines unserer Mitglieder, Herrn Hans-Peter Martin, basieren. Damals habe ich dem Haus mitgeteilt, dass aufgestellte Behauptungen genauestens und umgehend von den zuständigen Dienststellen untersucht und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Dann habe ich Herrn Martin gebeten, dass er, wenn er über Informationen über potenzielles Fehlverhalten, falsche Verwendung von Mitteln oder Unregelmäßigkeiten verfüge, mir diese zukommen lassen solle, damit sie entsprechend untersucht würden. Dies ist seine Pflicht als Abgeordneter. In der heutigen Zeit ist es sehr leicht, den Ruf öffentlicher Personen zu schädigen. Es ist äußerst schwierig, gegen Verunglimpfungen und einseitige Informationen anzugehen, sobald diese in bestimmten Bereichen der Medien Fuß gefasst haben. Die Geschäftsordnung dieses Hauses wird nie endgültig festgelegt sein. Historisch gesehen sind wir noch immer ein relativ junges Parlament und entwickeln uns ständig weiter. Ab Mai müssen wir Systeme finden, die für die gewählten Vertreter von 25 Mitgliedstaaten gerecht sind. Ein Bereich, der noch nicht geregelt wurde, betrifft das Verhalten der Mitglieder. Meiner Ansicht nach ist jedoch das geheime Filmen von Abgeordneten und das geheime Mitschneiden ihrer Gespräche in jedem Falle inakzeptabel, vor allem, wenn dies ein Kollege tut. Diese Methoden erinnern an andere Zeiten und andere Orte. Wenn wir über Verhaltensregeln in diesem Haus sprechen, so gilt eine wichtige Überlegung dabei der Art und Weise, in der wir uns zueinander verhalten. Dieses Haus hat sich immer für die Rechte von Personen, die Missstände melden, eingesetzt, doch wir erwarten von diesen auch, dass sie die verfügbaren und angemessenen Verfahren anwenden. Hier ist offenbar kein Versuch unternommen worden, die üblichen Verfahren dieses Hauses anzuwenden, die in dem grotesken Versuch umgangen wurden, höchstmögliche Publicity für die eigene Person zu erlangen. Mit einiger Verspätung hat er mir am späten Montag Abend ein Schreiben übermittelt, in dem unser Entschädigungssystem für die Abgeordneten ausführlich kritisiert wird. Zudem stellt er spezielle Behauptungen auf – zwei in Bezug auf Sitzungen einer Fraktion außerhalb der Arbeitsorte – und führt 7 000 Fälle an, in denen Abgeordnete Vergütungen in Anspruch genommen haben, die er für unangebracht hält, beispielsweise wenn sie die zentrale Anwesenheitsliste und nicht die Anwesenheitsliste für Parlamentssitzungen unterschreiben. Ich werde Herrn Martin detailliert antworten. Die von ihm angesprochenen speziellen Fälle werden in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und den betreffenden Fraktionen untersucht werden. Doch lassen Sie mich noch einmal wiederholen, dass auf der Grundlage der Informationen, die er mir übermittelt hat, keinerlei Beweise zur Begründung seiner Behauptungen bezüglich des Fehlverhaltens oder der Verstöße gegen die Geschäftsordnung vorliegen. Gestatten Sie mir, offiziell meine persönliche tiefe Missbilligung der Methoden zum Ausdruck zu bringen, die unser geschätzter Kollege angewandt hat. In Bezug auf die speziellen Punkte habe ich die betreffende Fraktion gebeten, mir weitere Informationen über die beiden genannten Sitzungen zukommen zu lassen. Was den allgemeineren Punkt der zentralen Anwesenheitsliste angeht, so ist mir klar, dass Herr Martin das System und einen bestimmten Artikel kritisiert. Es liegt jedoch kein Anhaltspunkt dafür vor, dass Abgeordnete gegen die Geschäftsordnung dieses Hauses verstoßen haben. Was den allgemeineren Punkt angeht, so erkennt er die Fortschritte nicht an, die das Parlament bei der Reform unserer Regelungen und Vorschriften erzielt hat, um größere Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten und auf sämtliche Punkte unverzüglich zu reagieren, auf die wir durch den Rechnungshof in seinen Jahres- oder Sonderberichten aufmerksam gemacht wurden und die mögliche Mängel in unseren Bestimmungen hervorgehoben haben. Spezielle Reformen der Reisekosten, der Sekretariatszulage und anderer Zulagen wurden vom Präsidium und den Quästoren unter dem Vorsitz von Herrn Hänsch, Herrn Gil-Robles Gil-Delgado, Frau Fontaine und auch während meiner Amtszeit beschlossen. Zu Beginn meiner Amtszeit habe ich eine umfassende Reform basierend auf zwei Hauptelementen angestrebt: Erstens, gerechte Behandlung der Abgeordneten auf der Grundlage von Gleichheit, und zweitens Transparenz bei Vergütungen, denen die entstandenen Kosten zugrunde gelegt werden müssen. Bis zum Beginn dieses Jahres haben wir im Parlament gehofft, da wir die notwendigen Kompromisse geschlossen hatten, so dass der Rat diesem Paket zustimmen kann. Im allerletzten Moment hat eine Minderheit der Mitgliedstaaten diese Reform blockiert. Das hat das Präsidium und andere Institutionen dieses Hauses nicht davon abgehalten, weitere Reformen schrittweise zu prüfen. Es wäre hilfreicher und meiner Ansicht nach nutzbringender gewesen, wenn Herr Martin sich mit diesem Elan für eine Reform im Ausschuss und im Plenum eingesetzt hätte, ... ... statt eine Kampagne zu führen, deren Hauptzweck offensichtlich darin bestanden hat, die Institution zu diskreditieren, die Ehre der Abgeordneten dieses Hauses in Frage zu stellen und – mit null Beweisen – Einzelpersonen, ihrer Karriere und ihren Familien höchstmöglichen Schaden zuzufügen"@de7
"Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την Τετάρτη 31 Μαρτίου είχα προβεί σε δήλωση ενώπιον του Σώματος σχετικά με ορισμένα άρθρα εφημερίδων και τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες διατυπώθηκαν καταγγελίες εις βάρος βουλευτών του Σώματος, με βάση –όπως αναφέρεται– συνεντεύξεις και δηλώσεις ενός από τους συναδέλφους μας, του κ. Hans-Peter Martin. Είχα τότε ενημερώσει το Σώμα ότι, όταν γίνονται καταγγελίες, εξετάζονται διεξοδικά και χωρίς καθυστέρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα. Στη συνέχεια κάλεσα τον κ. Martin, εάν έχει πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες ατασθαλίες, κατάχρηση πόρων ή παρατυπίες, να τις θέσει υπόψη μου ώστε να διερευνηθούν καταλλήλως. Ήταν καθήκον του ως μέλους του Κοινοβουλίου. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία είναι πολύ εύκολο να σπιλώνονται οι υπολήψεις δημοσίων προσώπων. Είναι πολύ δύσκολο να αντικρούονται συκοφαντίες και αποσπασματικές πληροφορίες, από τη στιγμή που έχουν εκτοξευθεί από ορισμένα τμήματα των μέσων ενημέρωσης. Ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου μας εξελίσσεται συνεχώς. Σε ιστορικούς όρους, είμαστε ακόμη ένα σχετικά νέο Κοινοβούλιο και διαρκώς εξελισσόμαστε. Από τον Μάιο και μετά θα πρέπει να βρούμε συστήματα που να είναι δίκαια για εκλεγμένους εκπροσώπους από 25 κράτη μέλη. Ένας τομέας που δεν διέπεται από κανονισμό είναι η συμπεριφορά των βουλευτών. Ωστόσο, κατά την προσωπική μου άποψη, η μυστική μαγνητοσκόπηση βουλευτών και η μυστική ηχογράφηση συνομιλιών τους είναι ενέργειες απαράδεκτες σε κάθε περίπτωση, πολύ περισσότερο δε όταν διαπράττονται από συνάδελφο βουλευτή. Πρόκειται για μεθόδους που θυμίζουν άλλες εποχές και άλλους τόπους. Όταν κάνουμε λόγο για πρότυπα συμπεριφοράς στο Σώμα, μια σημαντική παράμετρος των προτύπων αυτών είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας. Το Κοινοβούλιο αυτό υπεράσπιζε ανέκαθεν τα δικαιώματα όσων διατυπώνουν καταγγελίες, αλλά προσδοκούμε επίσης από τους καταγγέλλοντες να εξαντλούν τις ενδεδειγμένες και ορθές διαδικασίες. Στην προκειμένη περίπτωση φρονώ ότι δεν έγινε καμιά προσπάθεια να ακολουθηθούν οι κανονικές διαδικασίες του Σώματος, οι οποίες παρακάμφθηκαν σε μια χονδροειδή προσπάθεια μεγιστοποίησης της προσωπικής προβολής. Με καθυστέρηση, αργά τη Δευτέρα το βράδυ, ο κ. Martin μου απέστειλε επιστολή στην οποία προβαίνει σε διεξοδική κριτική του συστήματος αποζημιώσεων που ισχύει για τους βουλευτές. Επιπλέον, διατυπώνει συγκεκριμένες καταγγελίες –δύο σχετικά με συνεδριάσεις μιας πολιτικής ομάδας εκτός των τόπων εργασίας– ενώ επίσης παραθέτει περίπου 7 000 περιπτώσεις κατά τις οποίες βουλευτές διεκδίκησαν αποζημιώσεις υπό συνθήκες τις οποίες ο ίδιος θεωρεί ανάρμοστες, για παράδειγμα όταν οι βουλευτές υπογράφουν στο κεντρικό μητρώο παρουσιών και όχι στους καταλόγους παρουσιών των κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων. Στον κ. Martin θα απαντήσω λεπτομερώς. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις τις οποίες θίγει θα εξεταστούν με τη συνεργασία των εμπλεκομένων βουλευτών και Ομάδων. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω ότι, με βάση τα όσα μου έχει στείλει, δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο που να στηρίζει τους ισχυρισμούς του για ατασθαλίες ή παραβίαση του Κανονισμού. Θα ήθελα να δηλώσω δημοσίως τη βαθιά προσωπική μου αποδοκιμασία για τις μεθόδους που χρησιμοποίησε ο αξιότιμος συνάδελφός μας. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα, ζήτησα από την εμπλεκόμενη πολιτική ομάδα να μου προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες για τις εν λόγω δύο συνεδριάσεις. Στο γενικότερο ζήτημα του κεντρικού μητρώου παρουσιών, είναι σαφές, κατά τη γνώμη μου, ότι ο κ. Martin επικρίνει το σύστημα και ένα συγκεκριμένο άρθρο του Κανονισμού. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμιά απολύτως ένδειξη ότι βουλευτές παραβίασαν τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου. Ως προς το γενικότερο ζήτημα, ο κ. Martin δεν αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των κανονισμών και των διατάξεων ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία και ταχεία ανταπόκριση σε οποιαδήποτε ζητήματα έχει θέσει υπόψη μας το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του ή σε ειδικές εκθέσεις και τα οποία αναδεικνύουν ενδεχόμενες αδυναμίες του τρόπου λειτουργίας μας. Το Προεδρείο και οι Κοσμήτορες, υπό τις προεδρίες του κ. Hänsch, του κ. Gil-Robles Gil-Delgado και της κ. Fontaine, κατά τη διάρκεια της θητείας μου, έχουν θεσπίσει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις της αποζημίωσης ταξιδίου, του επιδόματος γραμματείας και άλλων αποζημιώσεων και επιδομάτων. Στην αρχή της θητείας μου επιδίωξα μια συνολική μεταρρύθμιση που να βασίζεται σε δύο στοιχεία: πρώτον, τη δίκαιη μεταχείριση των βουλευτών του Σώματος υπό ίσους όρους και, δεύτερον, τη διαφάνεια στις αποζημιώσεις με βάση τις πραγματικές δαπάνες. Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους ήμασταν αισιόδοξοι εδώ στο Κοινοβούλιο, καθώς είχαμε κάνει τους απαραίτητους συμβιβασμούς, ότι το Συμβούλιο θα συμφωνούσε σε αυτή τη δέσμη μέτρων. Όμως, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, μια μειοψηφία κρατών μελών απέτρεψε την έγκριση της μεταρρύθμισης. Τούτο δεν εμπόδισε το Προεδρείο, και άλλα όργανα του Σώματος, να εξετάσουν περαιτέρω μέτρα ρύθμισης βήμα προς βήμα. Θα ήταν πιο χρήσιμο και, κατά τη γνώμη μου, πιο γόνιμο αν ο κ. Martin είχε συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια για μεταρρύθμιση στις επιτροπές και στην Ολομέλεια... ... αντί να αποδυθεί σε μια εκστρατεία, η οποία φαίνεται να έχει ως κύριο στόχο να δυσφημίσει το Σώμα, να θέσει υπό αμφισβήτηση την τιμή των βουλευτών και να προκαλέσει εξοντωτικό πλήγμα –με ανύπαρκτα στοιχεία– σε άτομα, σταδιοδρομίες και οικογένειες."@el8
"Señorías, el miércoles 31 de marzo hice una declaración a la Cámara sobre una serie de artículos de prensa y reportajes de televisión relativos a las acusaciones hechas a diputados de esta Cámara, supuestamente basadas en entrevistas y comentarios hechos por uno de nuestros diputados, el Sr. Hans-Peter Martin. Informé a la Cámara de que cuando se formulan acusaciones, los servicios relevantes las investigan a fondo y con rapidez y se toman las medidas pertinentes. Acto seguido, invité al Sr. Martin a que me remitiese la información de que disponía sobre posibles faltas graves, abuso de los fondos o irregularidades para que pudieran investigarse de forma adecuada. Era su deber como diputado a esta Cámara. En los tiempos que corren, resulta muy fácil desacreditar la reputación de las figuras públicas. Resulta muy difícil contrarrestar las difamaciones y la información parcial una vez que se han lanzado en ciertos sectores de los medios de comunicación. El Reglamento de esta Cámara no es una obra acabada. Históricamente, aún somos un Parlamento relativamente joven y estamos evolucionando constantemente. A partir de mayo tenemos que encontrar sistemas justos para los representantes elegidos de los 25 Estados miembros. Un ámbito que no está regulado es el relativo al comportamiento de los diputados. Sin embargo, creo que la filmación secreta de diputados y la grabación secreta de sus conversaciones es inaceptable en cualquier circunstancia, sobre todo cuando la lleva a cabo un colega diputado. Estos métodos me recuerdan a otro tiempo y otro lugar. Cuando hablamos de normas de comportamiento en esta Cámara, la forma en que nos comportamos con los demás es una consideración importante en estas normas. Esta Cámara siempre ha defendido los derechos de los denunciantes, pero también esperamos que los denunciantes agoten los procedimientos disponibles y adecuados. Me parece que se ha prescindido de los procedimientos normales de esta Cámara, en un intento grotesco de maximizar la publicidad personal. El lunes por la noche a última hora me envió una carta en la que critica en detalle el sistema de dietas de los diputados. Formula acusaciones concretas –dos relativas a reuniones de un Grupo político fuera de los lugares de trabajo– y también enumera 7 000 casos en los que diputados han reclamado dietas en circunstancias que considera inadecuadas, por ejemplo cuando han firmado el registro de asistencia central y no las listas de asistencia de reuniones parlamentarias. Responderé al Sr. Martin en detalle. Los casos concretos que plantea se examinarán con la ayuda de los diputados y los Grupos implicados. No obstante, permítanme repetirlo sobre la base de lo que me ha enviado: no hay ninguna prueba que sustancie sus reclamaciones de faltas graves o violaciones del Reglamento. Permítanme dejar constancia de mi profunda desaprobación personal de los métodos empleados por nuestro estimado colega. Respecto de los puntos concretos, he pedido al Grupo político implicado que me remita información adicional sobre las dos reuniones indicadas. Respecto del punto general del registro central de asistencia, para mí está claro que el Sr. Martin critica el sistema y una norma específica. Sin embargo, nada indica que los diputados hayan violado el Reglamento de esta Cámara. Respecto del punto más amplio, no reconoce el importante progreso hecho por el Parlamento en la reforma de nuestras normas y disposiciones para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad y para responder a cualquier punto señalado por el Tribunal de Cuentas en su informe anual o específico y que han puesto de relieve posibles deficiencias de nuestras normas. Las reformas específicas de las dietas de viaje, de las dietas de secretaría y de otras dietas han sido decididas por la Mesa y los Cuestores bajo las presidencias del Sr. Hänsch, del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, de la Sra. Fontaine y durante mi mandato. Al inicio de mi mandato intenté una reforma global basada en dos elementos principales: en primer lugar, un trato justo para los diputados a esta Cámara sobre la base de la igualdad y, en segundo lugar, transparencia de las dietas basadas en los gastos incurridos. Hasta principios de este año nos mostrábamos esperanzados porque habíamos adoptado los compromisos necesarios para que el Consejo acordara este paquete. En el último momento, una minoría de diputados bloqueó esta reforma. Esto no ha impedido a la Mesa y a otros órganos de esta Cámara examinar reformas adicionales sobre una base firme. Hubiera sido más útil y, en mi opinión, más fructífero que el Sr. Martin se hubiera asociado a esta tendencia de reforma en comisión y en el pleno… ... en lugar de orquestar una campaña cuyo principal objetivo es desacreditar a la institución, cuestionar el honor de los diputados a esta Cámara y causar el máximo daño –sin ninguna prueba– a los individuos, sus carreras y sus familias."@es12
"Hyvät kollegat, esitin keskiviikkona 31. maaliskuuta parlamentille julkilausuman joukosta sanomalehtiartikkeleita ja televisiossa esitettyjä tietoja, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenistä esitettyjä syytöksiä. Syytösten on kerrottu perustuvan jäsenemme Hans-Peter Martinin antamiin haastatteluihin ja hänen esittämiinsä kommentteihin. Ilmoitin tuolloin parlamentille, että kun syytöksiä esitetään, asianomaiset yksiköt tutkivat ne perusteellisesti ja asianmukaisesti, ja tarvittavat toimet toteutetaan. Lisäksi kehotin Martinia ilmoittamaan minulle tiedossaan mahdollisesti olevista rikkomuksista, varojen väärinkäytöstä tai sääntöjenvastaisuuksista, jotta niitä voitaisiin tutkia asianmukaisesti. Hänen velvollisuutensa parlamentin jäsenenä oli ilmoittaa niistä minulle. Nykyaikana on hyvin helppoa mustata julkisuuden henkilöiden maine. On erittäin vaikeaa oikaista panetteluun perustuvia tai osittaisia tietoja sen jälkeen kun sellaisia on esitetty tiedotusvälineissä. Euroopan parlamentin sääntöjen uudistus edistyy. Historiallisesti olemme edelleen suhteellisen uusi parlamentti ja kehitymme jatkuvasti. Toukokuusta alkaen meidän on löydettävä järjestelmiä, jotka ovat oikeudenmukaisia 25 jäsenvaltion valituille edustajille. Eräs sääntelemätön ala koskee jäsenten käytöstä. Oma näkemykseni on, ettei jäsenten kuvaamista ja heidän keskustelujensa nauhoittamista salaa voida hyväksyä missään olosuhteissa, eikä varsinkaan, jos sen tekee heidän kollegansa. Nämä menetelmät tuovat mieleen erään toisen ajan ja toisen paikan. Puhuessamme vaatimuksista, joiden mukaan Euroopan parlamentissa on käyttäydyttävä, tapa, jolla kohtelemme toisiamme, on tärkeä näkökohta näiden vaatimusten osalta. Euroopan parlamentti on aina puolustanut ilmiantajien oikeuksia, mutta oletamme myös, että ilmiantajat noudattavat käytettävissä olevia ja asianmukaisia menettelyjä. Tältä osin minusta vaikuttaa siltä, ettei Euroopan parlamentin tavanomaisia menettelyjä, jotka on sivuutettu henkilökohtaisen huomion maksimoimista koskevan naurettavan eduntavoittelun vuoksi, ole pyritty lainkaan noudattamaan. Vasta myöhään maanantai-iltana hän lähetti minulle kirjeen, jossa arvostellaan yksityiskohtaisesti sitä palkkiojärjestelmää, jota sovellamme jäseniin. Hän esittää kaksi erityistä syytöstä, jotka koskevat erään poliittisen ryhmän kokoontumisia työpaikkojen ulkopuolella, ja hän luettelee myös 7 000 tapausta, joissa jäsenet ovat vaatineet palkkioita olosuhteissa, jotka ovat hänen mukaansa epäasianmukaisia, esimerkiksi jäsenten allekirjoitettua läsnäololistan eivätkä parlamentin kokousten osallistujaluetteloja. Vastaan Martinille yksityiskohtaisesti. Hänen esiin tuomiaan erityistapauksia tarkastellaan yhteistyössä asianomaisten jäsenten ja henkilöiden kanssa. Toistan kuitenkin, että sen pohjalta, mitä hän lähetti minulle, hänen väitteidensä tueksi ei ole minkäänlaisia todisteita väärinkäytöksistä tai sääntöjen rikkomisesta. Paheksun sitä paitsi voimakkaasti arvostetun kollegamme käyttämiä menetelmiä. Erityiskohtien osalta olen pyytänyt asianomaista poliittista ryhmää toimittamaan minulle lisätietoja kahdesta mainitusta kokouksesta. Läsnäololistaa koskevan yleisemmän seikan osalta minulle on selvää, että Martin arvostelee järjestelmää ja erityissääntöä. Ei ole kuitenkaan minkäänlaista todistetta siitä, että jäsenet olisivat rikkoneet Euroopan parlamentin sääntöjä. Laajemmin tarkastellen hän ei myönnä sitä merkittävää edistystä, joka on tapahtunut uudistaessamme parlamentin sääntöjä ja säännöksiä avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi sekä vastataksemme asianmukaisesti kaikkiin niihin seikkoihin, jotka tilintarkastustuomioistuin on saattanut tietoomme vuotuisissa kertomuksissaan ja erityiskertomuksissaan ja joissa on tuotu esiin säännöissämme mahdollisesti esiintyvät puutteet. Puhemiehistö ja kvestorit ovat päättäneet matkakorvauksia, sihteerilisiä ja muita lisiä koskevista erityisuudistuksista Hänschin, Gil-Robles Gil-Delgadon ja Fontainen puheenjohtajuuskausilla sekä myös minun toimikauteni aikana. Toimikauteni alkaessa pyrin saamaan aikaan kokonaisuudistuksen, joka perustuu kahteen pääkohtaan. Niitä ovat ensiksikin Euroopan parlamentin jäsenten oikeudenmukainen kohtelu, jonka perustana on yhdenvertaisuus, ja toiseksi avoimuus tosiasiallisten kulujen perusteella maksettavien korvausten osalta. Olimme parlamentissa toiveikkaita tämän vuoden alkuun asti, koska olimme tehneet tarvittavat kompromissit, jotka neuvosto saattoi hyväksyä tähän pakettiin. Aivan viime hetkellä jäsenvaltioiden vähemmistö esti tämän uudistuksen. Puhemiehistö ja muut Euroopan parlamentin elimet ehtivät kuitenkin tutkia lisäuudistuksia vähän aikaa. Olisi ollut hyödyllisempää ja mielestäni myös hedelmällisempää, jos Martin olisi osallistunut itsekin näihin uudistuspyrkimyksiin valiokunnassa ja täysistunnossa... ... sen sijaan, että hän johtaa kampanjaa, jonka pääasiallisena tarkoituksena vaikuttaa olevan pyrkimys saattaa instituutio huonoon valoon, asettaa kyseenalaiseksi Euroopan parlamentin jäsenten kunnia ja saada aikaan mahdollisimman paljon henkilöihin, heidän uraansa ja heidän perheisiinsä kohdistuvaa tuhoa – ilman minkäänlaisia todisteita."@fi5
"Chers collègues, le mercredi 31 mars, j’ai fait une déclaration devant le Parlement concernant des allégations émises par certains journaux et chaînes de télévision contre des membres de ce Parlement, prétendument sur la base de commentaires et d’entretiens accordés par l’un de nos députés, M. Hans-Peter Martin. J’ai indiqué à ce moment au Parlement que, lorsque des allégations sont émises, elles sont immédiatement examinées minutieusement par les services pertinents et des mesures sont prises en conséquence. J’ai ensuite invité M. Martin à me faire part de toute information dont il disposerait concernant d’éventuelles fautes, utilisations abusives de fonds ou irrégularités, afin qu’ils puissent être examinés correctement. Je lui ai rappelé que tel était son devoir en tant que député du Parlement. Par les temps qui courent, il est très facile de noircir la réputation de personnalités publiques. Il est extrêmement difficile de s’opposer à des calomnies et à des informations partiales une fois qu’elles ont été lancées dans certains médias. Le règlement du Parlement est constamment en chantier. D’un point de vue historique, nous sommes toujours un parlement relativement jeune et nous ne cessons d’évoluer. À partir du mois de mai, nous devrons établir des régimes équitables pour les représentants élus de 25 États membres. Un domaine qui n’a pas été réglementé est celui du comportement des députés. J’estime toutefois personnellement que filmer secrètement des députés et enregistrer secrètement leurs conversations est inacceptable en toute circonstance, surtout lorsque cela est fait par un collègue député. Ces méthodes ne sont pas sans rappeler d’autres temps et d’autres lieux. Lorsque nous parlons de règles de comportement au sein du Parlement, la façon dont nous nous comportons les uns envers les autres est un élément important à prendre en compte. Ce Parlement a toujours défendu les droits des dénonciateurs d’abus, mais nous attendons également de ceux-ci qu’ils épuisent les procédures disponibles appropriées. Dans ce cas, il me semble qu’aucune tentative n’a été faite pour recourir aux procédures normales du Parlement, qui ont été contournées pour essayer de façon grotesque de se faire un maximum de publicité. Tard dans la nuit de lundi, il m’a envoyé une lettre dans laquelle il critique de façon détaillée le régime d’indemnités dont bénéficient les députés européens. Il émet, en outre, des allégations concrètes - deux observations concernant les réunions d’un groupe politique qui se sont tenues en dehors des lieux de travail - et énumère 7 000 cas dans lesquels des députés ont demandé des indemnités dans des circonstances qu’il juge inappropriées, comme par exemple, lorsque des députés ont signé le registre central de présence et non une liste de présence pour des réunions parlementaires. Je répondrai à M. Martin de façon détaillée. Les cas spécifiques qu’il soulève seront examinés en coopération avec les députés et les groupes concernés. Mais permettez-moi de répéter que sur la base de la lettre qu’il m’a envoyée, il n’existe aucune preuve de ses accusations d’abus ou d’infractions au règlement. Permettez-moi d’exprimer personnellement ma désapprobation des méthodes employées par notre estimé collègue. En ce qui concerne ces points spécifiques, j’ai demandé au groupe politique en question de me fournir de plus amples informations sur les deux réunions précitées. Quant à la question plus générale du registre central de présence, il me semble clair que M. Martin critique le régime ainsi qu’un article spécifique du règlement. Rien n’indique toutefois que des députés aient désobéi au règlement du Parlement. En règle plus générale, il omet de reconnaître les progrès considérables qu’a réalisés le Parlement concernant la réforme de ses règlements en vue de renforcer la transparence et la responsabilité et de répondre promptement à toute question que la Cour des comptes a portée à notre attention dans ses rapports annuels ou spécifiques en ce qui concerne d’éventuels défauts que comporteraient nos règles. Des réformes spécifiques concernant les indemnités de voyage, l’indemnité de secrétariat et d’autres indemnités ont été décidées par le Bureau et par les questeurs, sous les présidences de M. Hänsch, de M. Gil-Robles Gil-Delgado et de Mme Fontaine, ainsi que durant mon mandat. Au début de mon mandat, je visais à réaliser une réforme globale reposant principalement sur deux éléments: en premier lieu, un traitement équitable des députés de ce Parlement sur une base égalitaire et, en second lieu, le renforcement de la transparence concernant les indemnités sur la base des coûts encourus. Jusqu’au début de cette année, nous avions bon espoir au Parlement que le Conseil approuve cet ensemble de mesures, car nous avions fait les compromis nécessaires. Au tout dernier moment toutefois, une minorité d’États membres ont bloqué cette réforme. Cela n’a pas empêché le Bureau et d’autres instances du Parlement d’examiner d’autres réformes sur une base progressive. Il aurait été plus utile et, selon moi, plus fructueux que M. Martin s’associe à cette volonté de réforme en commission et en plénière... ... plutôt que de mener une campagne dont l’objectif principal semble avoir été de discréditer l’institution, de mettre en question l’honneur de ses députés et d’infliger un maximum de dégâts - sans aucun fondement - à des individus, à leur carrière et à leur famille."@fr6
"Onorevoli colleghi, mercoledì 31 marzo ho reso una dichiarazione all’Assemblea circa i numerosi articoli giornalistici e servizi televisivi riguardanti le accuse rivolte ad alcuni deputati al Parlamento, perlopiù sulla base di interviste e commenti rilasciati da un deputato, l’onorevole Hans-Peter Martin. All’epoca ho informato l’Assemblea che qualora vengano formulate delle accuse, queste vengono accuratamente e prontamente esaminate dai servizi competenti, in modo da intraprendere azioni adeguate. Inoltre, ho invitato l’onorevole Martin, se in possesso di informazioni riguardanti eventuali reati, cattivo uso dei fondi o irregolarità, di trasmettermele, cosicché potessero essere adeguatamente esaminate, il che rientra nei suoi doveri di deputato. Di questi tempi è molto semplice rovinare la reputazione delle figure pubbliche. E’ estremamente difficile contrastare calunnie e informazioni parziali una volta che siano state diffuse in alcuni settori dei . Il Regolamento non è ancora stato completato. Dal punto di vista storico, siamo un Parlamento relativamente recente e in continua evoluzione. A partire da maggio, dobbiamo trovare sistemi equi per i rappresentanti eletti dei 25 Stati membri. Non è stato ancora regolamentato il settore relativo alla condotta dei deputati. E’ mia personale opinione, tuttavia, che filmare i deputati e registrarne le conversazioni di nascosto sia inaccettabile sotto ogni aspetto, soprattutto quando a farlo è un altro deputato. Sono metodi che ricordano un’altra epoca e un altro luogo. Gli di comportamento in Aula, il modo in cui ci comportiamo l’uno nei confronti dell’altro, sono un aspetto importante della questione. L’Assemblea ha sempre sostenuto i diritti degli spioni, ma si aspetta anche che costoro utilizzino appieno le procedure previste disponibili. In questo caso, mi pare non sia stato fatto alcun tentativo di seguire le procedure consuete del Parlamento, che sono state aggirate nel grottesco tentativo di dare la massima risonanza al ritorno di pubblicità personale. Più tardi, nella tarda sera di lunedì, l’onorevole Martin mi ha inviato una lettera che critica minuziosamente il sistema di indennità previsto per i deputati. Egli rivolge inoltre specifiche accuse – due delle quali riguardano gli incontri di un gruppo politico al di fuori dei luoghi di lavoro – ed elenca 7 000 casi di richiesta di indennità da parte dei deputati in circostanze che reputa improprie, ad esempio quelli in cui i deputati hanno firmato il registro di presenza centrale e non gli elenchi dei partecipanti agli incontri parlamentari. Risponderò dettagliatamente all’onorevole Martin. I casi specifici da lui denunciati saranno esaminati con la collaborazione dei deputati e dei gruppi interessati. Permettetemi però di ripetere che, sulla base di quanto mi ha inviato, non vi è alcuna prova a sostegno delle sue accuse di trasgressione o violazione del Regolamento. Consentitemi di mettere a verbale tutta la mia personale disapprovazione per i metodi utilizzati dall’onorevole collega. Per quanto riguarda i punti specifici, ho chiesto al gruppo politico interessato di trasmettermi ulteriori informazioni circa i due incontri indicati. Riguardo al tema più generale del registro di presenza centrale, mi pare chiaro che l’onorevole Martin critica il sistema e uno specifico articolo del Regolamento. Non vi è tuttavia alcuna indicazione di sorta che i deputati abbiano infranto il Regolamento del Parlamento europeo. Più in generale, l’onorevole Martin non riconosce gli importanti progressi compiuti dal Parlamento nella riforma delle norme e dei regolamenti al fine di assicurare maggiore trasparenza e controllo e di rispondere prontamente ad ogni punto portato alla nostra attenzione dalla relazione annuale o dalle singole relazioni della Corte dei conti, che ha posto in evidenza eventuali difetti del Regolamento. Le riforme specifiche riguardo ad indennità di viaggio, indennità di segreteria e altro sono state decise dall’Ufficio di Presidenza e dai Questori sotto la Presidenza degli onorevoli Hänsch, Gil-Robles Gil-Delgado, Fontaine, nonché nel corso del mio mandato. All’inizio del mio mandato ho tentato una riforma globale incentrata su due elementi principali: innanzi tutto, un trattamento equo dei deputati al Parlamento sulla base dell’uguaglianza; in secondo luogo, la trasparenza delle indennità, da calcolarsi in base ai costi sostenuti. Fino all’inizio di quest’anno, in Parlamento eravamo fiduciosi, avendo accettato i necessari compromessi, che il Consiglio potesse accogliere questo pacchetto. All’ultimo momento una minoranza di Stati membri ha bloccato la riforma. Ciò non ha impedito che l’Ufficio di Presidenza e altri organi dell’Assemblea prendessero in esame ulteriori riforme su una base progressiva. A mio avviso, sarebbe stato più utile e proficuo che l’onorevole Martin avesse contribuito a questo impulso di riforma in seno alla commissione e in plenaria … … invece di condurre una campagna, il cui scopo principale è parso il tentativo di screditare l’Istituzione, mettere in discussione la rispettabilità dei deputati al Parlamento e arrecare il maggior danno possibile – in totale assenza di prove – ai singoli, alle loro carriere e alle loro famiglie."@it9
"Colleagues, on Wednesday 31 March I made a statement to the House about a number of newspaper articles and television reports concerning allegations made about Members of this House, purportedly on the basis of interviews and comments given by one of our Members, Mr Hans-Peter Martin. I informed the House at that time that when allegations are made, they are thoroughly and promptly investigated by the relevant services and appropriate action is taken. I went on to invite Mr Martin, if he had information concerning possible wrongdoing, misuse of funds or irregularities, to draw these to my attention so that they could be appropriately investigated. It was his duty as a Member of the House. In the times in which we live, it is very easy to blacken the reputation of public figures. It is extremely difficult to counteract slurs and partial information once these have been launched in certain sections of the media. The Rules of this House are a work in progress. Historically, we are still a relatively new Parliament and are constantly evolving. From May onwards, we have to find systems that are fair for elected representatives from 25 Member States. One area that has not been regulated concerns the behaviour of Members. It is my personal view, however, that the secret filming of Members and the secret recording of their conversations is unacceptable in every circumstance, most of all when it is done by a fellow Member. These are methods that are reminiscent of another time and another place. When we talk about standards of behaviour in this House, the way in which we behave towards each other is an important consideration in those standards. This House has always stood up for the rights of whistle-blowers, but we also expect whistle-blowers to exhaust the available and proper procedures. Here, it appears to me that no attempt has been made to use the normal procedures of this House, which have been bypassed in a grotesque attempt to maximise personal publicity. Belatedly, late on Monday night, he sent me a letter that makes detailed criticisms of the allowance system that we have for Members. He further makes specific allegations – two concerning meetings of a political group outside the working places – and he also lists 7 000 cases where Members have claimed allowances in circumstances which he claims to be inappropriate, for example, when Members have signed the central attendance register and not attendance lists for parliamentary meetings. I shall reply to Mr Martin in detail. The specific cases that he raises will be looked into with the cooperation of the Members and the Groups concerned. But let me repeat that on the basis of what he has sent to me, there is zero evidence to support his claims of wrongdoing or breaches of the Rules. Let me place on the record my deep personal disapproval of the methods employed by our esteemed colleague. As regards the specific points, I have asked the political group concerned to give me further information about the two meetings indicated. On the more general point of the central attendance register, it is clear to me that Mr Martin is criticising the system and a specific Rule. However, there is no indication whatsoever that Members have broken the Rules of this House. On the wider point, he fails to acknowledge the important progress that has been made by Parliament in reforming our rules and regulations to ensure greater transparency and accountability and to respond promptly to any points that have been brought to our attention by the Court of Auditors in its annual or specific reports and which have highlighted possible shortcomings in our rules. Specific reforms on travel allowances, on the secretarial allowance and other allowances have been decided by the Bureau and by the Quaestors under the presidencies of Mr Hänsch, Mr Gil-Robles Gil-Delgado, Mrs Fontaine and also during my mandate. At the outset of my mandate I sought a global reform based on two main elements: firstly, fair treatment of Members of this House on the basis of equality, and secondly, transparency on allowances to be based on costs incurred. Until the beginning of this year we, in Parliament, were hopeful because we had made the compromises necessary, that the Council could agree to this package. At the very last moment a minority of Member States blocked this reform. That has not prevented the Bureau and other bodies of this House from examining further reforms on an incremental basis. It would have been more helpful and, in my view, more fruitful had Mr Martin associated himself with this drive for reform in committee and in plenary ... ... rather than by conducting a campaign, the main purpose of which appears to have been to seek to discredit the institution, to call into question the honour of Members of this House and to wreak maximum damage – on zero evidence – to individuals, their careers and their families."@lv10
"Collega’s, op woensdag 31 maart heb ik een verklaring afgelegd over een aantal krantenartikelen en tv-berichten over aantijgingen tegen dit Parlement op basis van interviews en commentaren van een van onze leden, de heer Hans-Peter Martin. Ik heb toen laten weten dat eventuele aantijgingen grondig en snel zouden worden uitgezocht door de bevoegde diensten en op geëigende wijze zou worden opgetreden. Ik heb de heer Martin verzocht om eventuele informatie over mogelijke misstanden, misbruik van gelden of onregelmatigheden onder mijn aandacht te brengen, zodat er een onderzoek kon worden ingesteld. Dit is zijn plicht als lid van het Parlement. In de tijden waarin we leven, is het maar al te gemakkelijk om de reputatie van openbare figuren zwart te maken. Het is buitengewoon moeilijk om iets te ondernemen tegen laster en onvolledige informatie wanneer deze eenmaal in bepaalde sectoren van de pers zijn terechtgekomen. Aan het Reglement wordt voortdurend getimmerd en gewerkt. Wij zijn historisch gezien een betrekkelijk jong Parlement en aan voortdurende ontwikkeling onderhevig. Na mei aanstaande moeten wij een billijk systeem zien te vinden voor de gekozen vertegenwoordigers uit 25 lidstaten. Op één terrein zijn er nog geen regels, namelijk het gedrag van de leden. Persoonlijk ben ik van mening dat het stiekem filmen van leden en het opnemen van hun gesprekken hoe dan ook onaanvaardbaar is, vooral wanneer een medelid dit doet. Dit zijn methoden die doen denken aan een ander tijdperk en een andere plaats. In onze beschouwing over de gedragsregels in dit Parlement is de manier waarop wij met elkaar omgaan een belangrijke overweging. Dit Parlement heeft zich altijd sterk gemaakt voor de rechten van klokkenluiders, maar wij verwachten wel van klokkenluiders dat zij volledig houden aan de beschikbare en geijkte procedures. In dit geval lijkt het mij dat er geen pogingen zijn gedaan om de normale procedures van dit Parlement te volgen. Ze zijn overgeslagen in een groteske poging om zoveel mogelijk persoonlijke publiciteit te trekken. Maandagavond heeft hij mij een brief gestuurd met gedetailleerde kritiek op het stelsel van vergoedingen voor de leden. Hij heeft specifieke aantijgingen gedaan - twee daarvan betroffen vergaderingen van een fractie buiten de gewone vergaderplaatsen - en een lijst overlegd met 7.000 gevallen van leden die een vergoeding opstreken onder volgens hem onterechte omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer leden het centrale presentieregister tekenen maar niet de presentielijsten in de parlementaire vergaderingen. Ik zal de heer Martin gedetailleerd van repliek dienen. De specifieke door hem aangekaarte gevallen zullen worden bekeken in samenwerking met de betrokken leden en fracties. Laat ik echter nogmaals vaststellen dat met hetgeen hij me heeft toegestuurd absoluut geen enkel bewijs is gegeven voor zijn bewering dat de regels van het Reglement zijn misbruikt of overtreden. Laat duidelijk zijn dat ik persoonlijk de door onze geachte collega gebruikte methoden ten sterkste afkeur. Wat de specifieke punten betreft, heb ik de desbetreffende fractie verzocht mij nader te informeren over de twee vergaderingen waar het hier om gaat. Wat het meer algemene punt van het centraal presentieregister betreft, kan ik zeggen dat het mij duidelijk is dat de heer Martin kritiek heeft op het stelsel en op een specifieke bepaling uit het Reglement. Er is evenwel geen aanwijzing dat leden de hand zouden hebben gelicht met de regels van dit Parlement. Meer in het algemeen gaat hij voorbij aan het feit dat het Parlement met de hervorming van het Reglement en zijn regels belangrijke vooruitgang heeft geboekt in de richting van meer transparantie en verantwoording en ervoor heeft gezorgd dat snel kan worden gereageerd op eventuele punten die de Rekenkamer in haar jaarverslag of specifieke verslagen aan de orde stelt en die zouden kunnen duiden op tekortkomingen in onze regels. De specifieke hervormingen van de reisvergoedingen, de secretariaatsvergoedingen en andere vergoedingen zijn door het Bureau en de quaestoren goedgekeurd onder het voorzitterschap van de heer Hänsch, van de heer Gil-Robles Gil-Delgado, van mevrouw Fontaine en ook tijdens mijn mandaat. Aan het begin van mijn mandaat heb ik geprobeerd een algehele hervorming tot stand te brengen uitgaande van twee hoofdelementen: ten eerste een eerlijke behandeling van de leden van het Parlement op voet van gelijkheid, en ten tweede transparantie in de vergoedingen, met dien verstand dat deze moeten zijn gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte onkosten. Toen wij begin dit jaar in het Parlement de noodzakelijke compromissen sloten, hadden wij goede hoop dat de Raad zich zou kunnen verenigen met dit pakket. Op het allerlaatste moment heeft een minderheid van de lidstaten deze hervorming echter geblokkeerd. Desalniettemin werken het Bureau en andere organen van het Parlement aan verdere hervormingen, uitgaande van de bestaande praktijken. Het zou volgens mij nuttiger en ook vruchtbaarder zijn geweest wanneer de heer Martin zich achter dit hervormingsstreven had gesteld in de commissie en in de plenaire vergadering... ...in plaats van campagne te voeren: het belangrijkste doel daarvan lijkt te zijn om de instelling in diskrediet te brengen, de eer van de leden van het Parlement in twijfel te trekken en maximale schade te berokkenen - zonder enig bewijs - aan personen en aan hun carrière en gezinnen."@nl2
"Caros Colegas, na quarta-feira, 31 de Março, proferi uma declaração nesta Assembleia sobre uma série de artigos publicados em jornais e reportagens televisivas sobre determinadas acusações feitas a deputados desta Assembleia, supostamente com base em entrevistas e comentários de um dos deputados a este Parlamento, o senhor deputado Hans-Peter Martin. Nessa ocasião, informei a Assembleia de que, quando são produzidas determinadas acusações, estas são investigadas pronta e exaustivamente pelos serviços competentes, após o que são desenvolvidas as acções adequadas. Nessa mesma ocasião, convidei o senhor deputado Hans-Peter Martin a trazer ao meu conhecimento informações relacionadas com hipotéticas infracções, desvios de fundos ou outras irregularidades, caso ele as tivesse ao seu dispor, para que pudessem ser devidamente investigadas. Era esse o seu dever como deputado desta Assembleia. Na época em que vivemos, é muito fácil manchar a reputação de figuras públicas. É, no entanto, extremamente difícil impedir a propagação de insultos e de informações de natureza parcial, a partir do momento em que estes são lançados por certos sectores da comunicação social. As normas regimentais desta Assembleia são um trabalho sempre em curso. Historicamente, somos uma Assembleia relativamente jovem e estamos em evolução constante. A partir de Maio, teremos de encontrar sistemas que sejam justos para os representantes eleitos por 25 Estados-Membros. Uma das áreas que não foi regulamentada diz respeito ao comportamento dos deputados. É minha firme convicção, porém, que a filmagem dissimulada de deputados desta Assembleia e a gravação secreta das suas conversas é inaceitável, quaisquer que sejam as circunstâncias, e mais inaceitável ainda quando feitas por um colega deputado. Estes métodos trazem-nos à memória outros tempos e outros lugares. Quando falamos de normas de comportamento nesta Assembleia, o modo como nos comportamos uns com os outros constitui um factor de importância transcendente. Este Parlamento sempre defendeu os direitos dos informadores, mas espera também que estes esgotem todos os procedimentos disponíveis e apropriados. Neste caso, parece-me que não foi feita qualquer tentativa para recorrer aos procedimentos usuais desta Assembleia, os quais foram contornados de forma grotesca no intuito de maximizar a publicidade pessoal. Depois disso, já na noite da passada segunda-feira, o senhor deputado Hans-Peter Martin enviou-me uma carta em que faz uma série de críticas pormenorizadas ao sistema de subsídios que vigora para os nossos deputados. Prossegue, formulando acusações específicas - duas delas relativas a reuniões de um grupo político realizadas fora dos locais de trabalho - e enumerando também 7 000 casos de deputados que reivindicaram subsídios em circunstâncias que classifica como sendo impróprias, por exemplo, casos em que os deputados assinaram o registo central de presenças, e não a lista de presenças das reuniões parlamentares. Terei oportunidade de responder ao senhor deputado Hans-Peter Martin em pormenor. Os casos específicos que denuncia serão averiguados em estreita colaboração com os deputados e os grupos em causa. Mas permita-me que reitere que, com base no que me enviou, não existem quaisquer provas que corroborem as suas acusações de ilícitos ou infracções ao Regimento. Quero que fique registada a minha condenação veemente dos métodos utilizados pelo nosso estimado colega. No que toca aos pontos específicos, solicitei ao grupo político em causa que me desse mais informações sobre as duas reuniões aludidas. No que diz respeito à questão mais geral do registo central de presenças, parece-me claro que o senhor deputado Hans-Peter Martin dirige as suas críticas ao sistema e a uma norma específica. Não obstante, não há qualquer indicação de que os deputados tenham infringido o Regimento desta Assembleia Sobre a questão no seu sentido mais lato, o senhor deputado Hans-Peter Martin não logrou reconhecer os importantes progressos que têm sido feitos pelo Parlamento quanto à reforma das suas normas e regulamentações, no sentido de garantir uma maior transparência e prestação de contas e de dar resposta pronta a todos e quaisquer pontos que sejam trazidos ao nosso conhecimento pelo Tribunal de Contas, nos seus relatórios anuais ou específicos, e que tenham evidenciado possíveis insuficiências nas normas que nos regem. A Mesa e os Questores, sob as presidências dos senhores deputados Hänsch, Gil-Robles Gil-Delgado e Fontaine, e no decurso do meu próprio mandato, tomaram decisões sobre a realização de reformas específicas relacionadas com os subsídios de viagem, de secretariado e outro tipo de subvenções. No início do meu mandato, procurei encetar uma reforma global com base em dois elementos fundamentais: primeiro, o tratamento equânime de todos os deputados desta Câmara, inspirado pelo princípio da igualdade, e segundo, a fundamentação da transparência em matéria de subsídios no princípio das despesas efectivamente realizadas. Até ao princípio do ano em curso, todos nós esperávamos que o Conselho concordasse com este pacote de medidas, uma vez que tínhamos feito os compromissos indispensáveis. No último momento, a reforma foi bloqueada por uma minoria de Estados-Membros. Isto não impediu que a Mesa e outros órgãos desta Assembleia examinassem a possibilidade de novas reformas numa base progressiva. No meu entender, teria sido mais útil e mais produtivo que o senhor deputado Hans-Peter Martin se tivesse associado a esta vontade de reforma, quer em comissão, quer em plenário,... ... em vez de desencadear uma campanha, cujo propósito fundamental parece ter sido o de tentar desacreditar a Instituição, pôr em causa a honra dos deputados desta Assembleia e causar o máximo de danos às pessoas, às suas carreiras e às suas famílias - e isto, sem apresentar provas."@pt11
"Kolleger! Onsdagen den 31 mars gjorde jag ett uttalande inför kammaren med anledning av ett antal tidningsartiklar och TV-inslag om anklagelser riktade mot vissa av parlaments ledamöter. Dessa anklagelser tycks ha sitt ursprung i intervjuer med och kommentarer av en av våra ledamöter, Hans-Peter Martin. Vid detta tillfälle upplyste jag kammaren om att när anklagelser framförs utreds de noggrant och omgående av de berörda tjänsteenheterna, och lämpliga åtgärder vidtas. Därtill bad jag Hans-Peter Martin hålla mig underrättad om eventuella missgärningar, missbruk av medel eller oegentligheter, så att dessa kan utredas på vederbörligt sätt. Jag påpekade att det var hans plikt som ledamot i Europaparlamentet att göra detta. I dessa tider är det lätt att svartmåla offentliga personer. Det är oerhört mycket svårare att tillbakavisa sådant förtal och motverka den misstro som sådana vilseledande uppgifter ger upphov till, när det väl givits utrymme i vissa delar av medierna. Arbetet med att utveckla och förbättra de bestämmelser som parlamentet har att hålla sig till pågår ständigt. I ett historiskt perspektiv är vårt parlament relativt ungt och ständigt statt i förändring. Från maj månad och framöver kommer det att vara vår uppgift att finna system som säkrar rättvisa och lika villkor för ledamöter från 25 medlemsstater. Något som inte varit föremål för någon reglering däremot är frågan om ledamöternas uppförande. I detta sammanhang vill jag dock uttrycka min personliga åsikt att varje ansats att i hemlighet filma ledamöter eller avlyssna deras konversationer är under alla omständigheter, och i synnerhet om det görs av en annan ledamot, oacceptabelt. Dessa metoder hör till en annan tid och en annan plats. En viktig aspekt när vi talar om vilka uppförandenormer som skall gälla i parlamentet är hur vi beter oss mot varandra. Parlamentet har alltid försvarat människors rätt att slå larm om missförhållanden – men vi förväntar oss också att dessa ”whistle-blowers” i första hand utnyttjar sådana lämpliga och tillgängliga förfaranden som finns för detta. I detta fall synes det mig att inga ansatser har gjorts för att utnyttja parlamentets normala förfaranden, som i stället åsidosatts i ett groteskt försök att vinna största möjliga ryktbarhet. Sent omsider skickade han mig i måndags kväll en skrivelse innehållande detaljerad kritik av parlamentets system för de ersättningar som utgår till ledamöterna. Skrivelsen innehåller ytterligare några specifika anklagelser – varav två gäller sammanträden som en politisk grupp arrangerat utanför arbetsplatsen – samt en förteckning över 7 000 fall där ledamöter har begärt ersättning när detta, enligt hans uppfattning, är oskäligt, exempelvis när ledamöter har fyllt i den centrala närvarolistan men inte listorna för enskilda sammanträden. Jag kommer att svara Hans-Peter Martin i detalj. De enskilda fall som nämns i hans skrivelse kommer att granskas i samarbete med de berörda ledamöterna och grupperna. Men låt mig åter säga att det inte finns någonting i hans skrivelse som ger stöd åt hans anklagelser om missgärningar och överträdelser. Jag vill härmed för protokollet uttrycka mitt djupa ogillande av de metoder som vår värderade kollega gjort till sina. Vad gäller de specifika anklagelserna har jag bett den politiska gruppen i fråga att ge mig ytterligare information om de två sammanträden som nämns i skrivelsen. Beträffande den mer allmänna frågan om den centrala närvarolistan är det uppenbart för mig att Hans-Peter Martins kritik i själva verket är riktad mot ersättningssystemet som sådant, och mot en särskild bestämmelse som är en del av detta. Däremot finns det ingenting som tyder på att ledamöter har brutit mot parlamentets bestämmelser. Vad den mer allmänna kritiken beträffar har Hans-Peter Martin valt att inte vidkännas de viktiga framsteg som parlamentet gjort när det gäller att omdana de regler och bestämmelser som vi har att hålla oss till, i syfte att säkra större insyn och ansvarsskyldighet och se till att vi snabbt kan ta itu med de eventuella brister i vårt regelverk som revisionsrätten påpekar i sina årliga eller särskilda rapporter. Presidiet och kvestorerna har under Klaus Hänschs, José María Gil-Robles Gil-Delgados, Nicole Fontaines och min egen tid som parlamentets talman beslutat om särskilda reformer av reglerna för reseersättningar, sekretariatstillägget och andra ersättningar. Under min första tid som talman arbetade jag för en reform av ersättningsordningen som utgick från två premisser: för det första, en rättvis ordning grundad på jämlikhet skall gälla för ledamöterna; för det andra, öppenhet och insyn skall gälla vid utbetalning av ersättningar, och dessa skall utgå på grundval av de faktiska kostnaderna. Fram till början av året hade vi här i kammaren goda förhoppningar om att rådet skulle godkänna detta reformpaket, eftersom vi trodde att vi gjort de kompromisser som krävdes för detta. I sista minuten blockerade en minoritet av medlemsstater denna reform. Detta har dock inte hindrat presidiet och andra organ inom parlamentet att undersöka möjligheterna för ytterligare, stegvisa reformer. Det hade enligt min mening varit till större hjälp, och givit bättre resultat, om Hans-Peter Martin hade anslutit sig till denna strävan att åstadkomma reform, och arbeta för detta i utskottet och kammaren ... ... i stället för att bedriva en kampanj vars huvudsyfte tycks ha varit att misskreditera denna institution, ifrågasätta enskilda ledamöters heder och att med grundlösa beskyllningar åsamka dem, deras fortsatta karriär och deras familjer största möjliga skada."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Kraftigt bifald))"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph