Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-20-Speech-2-397"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040420.17.2-397"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mε την ευκαιρία της συζήτησης που γίνεται για την Κούβα και συμφωνώντας με τις παρατηρήσεις του συναδέλφου Martinez, ήθελα να επαναφέρω ένα θέμα και να ρωτήσω τον κύριο Επίτροπο εάν σκοπεύει να παρέμβει, επιτέλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα για να σταματήσει αυτό το υπερσαραντάχρονο εμπάργκο που επιβάλλουν οι ΗΠΑ κατά της Κούβας, ένα εμπάργκο που έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί τεράστιες ζημιές στην Κούβα και το λαό της. Και ας μη μας πει κανείς ότι αυτό έχει κάποια σχέση με το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου γιατί ξέρουμε ότι αν κάποιοι δεν μπορούν να μιλάνε για τέτοιο σεβασμό είναι οι ίδιοι οι Αμερικανοί οι οποίοι, πέρα από το τι κάνουν στον κόσμο ολόκληρο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ιράκ, ποδοπατούν και στη χώρα τους τα δικαιώματα του ανθρώπου με καθημερινές εκτελέσεις και κρατάνε σε απαράδεκτες συνθήκες τους 5 πατριώτες των οποίων το μόνο έγκλημα ήταν ότι αποκάλυψαν τρομοκρατικές ενέργειες κατά της Κούβας και των ηγετών της, τις οποίες οργάνωναν οι ΗΠΑ. Παρακαλώ λοιπόν να μου δοθεί μια απάντηση για να σταματήσει αυτή η ιστορία, και ακόμα περισσότερο που η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να συναινεί προς κάτι τέτοιο·."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg er enig i hr. Martinez' kommentarer og vil benytte mig af debatten om Cuba til at bringe et emne på banen igen og spørge kommissæren, om Kommissionen eller EU generelt omsider agter at gribe ind for at få stoppet USA's over 40 år lange embargo mod Cuba, en embargo, som har kostet og stadig koster Cuba og den cubanske befolkning store tab. Og man skal ikke fortælle os, at det har noget at gøre med respekt for menneskerettighederne, for vi ved udmærket, at hvis der er nogen, der ikke kan tillade sig at tale om en sådan respekt, er det amerikanerne, som ud over det, de gør over hele verden med Irak som typisk eksempel, også overtræder menneskerettighederne i deres eget land med daglige henrettelser, foruden at de holder de fem patrioter fængslet under uacceptable forhold, hvis eneste forbrydelse var, at de afslørede terrorhandlinger mod Cuba og dets ledere, som var organiseret af USA. Jeg vil derfor bede Dem give mig et svar, så alt dette kan høre op, især da EU tilsyneladende samtykker med hensyn til sådan noget …"@da1
"Ich stimme den Anmerkungen von Herrn Martínez zu und möchte die Gelegenheit der Aussprache über Kuba dazu nutzen, ein Thema erneut anzusprechen und den Kommissar zu fragen, ob die Europäische Kommission oder die Europäische Union prinzipiell die Absicht haben, endlich zu intervenieren, um das von den USA seit mehr als vierzig Jahren über Kuba verhängte Embargo zu beenden, ein Embargo, das Kuba und seiner Bevölkerung immensen Schaden zugefügt hat und nach wie vor zufügt. Erzählen Sie uns bitte nicht, dies hätte etwas mit der Achtung der Menschenrechte zu tun, denn wenn unseres Erachtens irgendjemand nicht von der Achtung der Menschenrechte sprechen kann, dann sind es die Amerikaner selbst, die abgesehen von ihrem weltweiten Vorgehen, der Irak sei hier als typisches Beispiel genannt, die Menschenrechte auch in ihrem eigenen Lande mit Füßen treten, indem sie täglich Hinrichtungen vornehmen und die fünf Patrioten, deren einziges Verbrechen darin bestand, von den USA organisierte terroristische Aktionen gegen Kuba und seine Führer aufzudecken, unter unzumutbaren Bedingungen festhalten. Ich bitte Sie daher um eine Antwort, damit diese Geschichte beendet werden kann, bei der die Europäische Union anscheinend sogar noch ihre Zustimmung zu einer solchen Art von ..."@de7
"I agree with the comments made by Mr Martinez and I should like to take advantage of the debate about Cuba to raise a matter again and ask the Commissioner if the European Commission or the European Union in general intends to intervene, at long last, in order to put a stop to the embargo which the USA has imposed on Cuba for over forty years, an embargo which has caused and continues to cause immense damage to Cuba and its people. Please do not tell us that this has something to do with respect for human rights because we know that, if there is anyone who cannot talk about respect for human rights, it is the Americans themselves who, apart from what they are doing throughout the entire world, Iraq being a typical example, are also trampling over human rights in their own country with daily executions and keeping the five patriots whose only crime was to uncover terrorist action against Cuba and its leaders organised by the USA in unacceptable conditions. I therefore request an answer so that this saga can stop in which, more importantly, the European Union appears to assent to this sort of …."@en3
"Estoy de acuerdo con los comentarios del Sr. Martínez y quiero aprovechar el debate sobre Cuba para volver a plantear un tema y preguntar al Comisario si la Comisión Europea o la Unión Europea en general tienen intención de intervenir, de una vez por todas, para poner fin al embargo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba durante más de cuarenta años, un embargo que ha causado y sigue causando daños inmensos a Cuba y a su población. Por favor, no nos diga que es una cuestión relacionada con los derechos humanos, porque ya sabemos que, si hay alguien que no puede hablar de respeto por los derechos humanos, son precisamente los propios americanos que, aparte de lo que están haciendo en todo el mundo, y el Iraq es un ejemplo típico, están violando los derechos humanos también en su propio país con ejecuciones diarias y manteniendo en condiciones inaceptables a los cinco patriotas cuyo único crimen ha sido descubrir un atentado terrorista contra Cuba y sus dirigentes organizado por Estados Unidos. Por lo tanto, pido una respuesta que ponga fin a esta situación en que lo más grave es que la Unión Europea parece consentir este tipo de..."@es12
"Yhdyn jäsen Martínezin kommentteihin ja haluan tässä Kuubaa koskevan keskustelun yhteydessä ottaa uudelleen esiin erään asian ja kysyä komission jäseneltä, aikooko Euroopan komissio tai Euroopan unioni yleensä puuttua vihdoin tapahtumien kulkuun, jotta Yhdysvaltojen yli 40 vuoden ajan ylläpitämä Kuuban kauppasaarto saataisiin loppumaan. Kauppasaarrosta on aiheutunut ja aiheutuu edelleen valtavaa vahinkoa Kuuballe ja sen kansalaisille. Älkää vain sanoko meille, että tässä on kyse ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, sillä tiedämme, että amerikkalaiset jos ketkä eivät voi puhua ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Sen lisäksi, mitä amerikkalaiset tekevät ympäri maailmaa ja mistä tyypillisenä esimerkkinä voidaan mainita Irak, he polkevat ihmisoikeuksia myös omassa maassaan, kun he järjestävät päivittäin teloituksia ja pitävät epätyydyttävissä oloissa niitä viittä patrioottia, joiden ainoana rikoksena on se, että he paljastivat Yhdysvaltojen harjoittaman Kuuban vastaisen terroristitoiminnan ja tämän toiminnan johtajat. Pyydän siis vastausta, jotta saamme tämän tarinan päätökseen. Ennen kaikkea näyttää siltä, että Euroopan unioni suostuu tässä tarinassa eräänlaiseen…"@fi5
"Je suis d’accord avec les observations formulées par M. Martinez et je souhaiterais saisir l’occasion qui m’est donnée par cette discussion sur Cuba pour soulever de nouveau un point précis et demander au commissaire si la Commission européenne, ou l’Union européenne en général, a l’intention d’intervenir, enfin, pour mettre un terme à l’embargo imposé par les États-Unis sur Cuba depuis plus de quarante ans, un embargo qui a nui et qui continue de nuire gravement à Cuba et à son peuple. Ne nous dites pas, je vous prie, que ceci est lié au respect des droits de l’homme, car nous savons que, s’il est un peuple qui ne peut parler de respect des droits de l’homme, ce sont bien les Américains qui, outre les actions entreprises dans le monde entier, et l’Irak en est un parfait exemple, bafouent également les droits de l’homme dans leur propre pays par des exécutions quotidiennes et en détenant dans des conditions inacceptables les cinq patriotes dont le seul crime a été de démasquer un attentat terroriste ourdi par les États-Unis contre Cuba et ses dirigeants. Par conséquent, je demande une réponse, pour mettre fin à cette histoire, où, plus important encore, l’Union européenne semble consentir à cette sorte de…"@fr6
"Condivido le osservazioni espresse dall’onorevole Martínez e vorrei approfittare del dibattito su Cuba per sollevare nuovamente una questione e chiedere al Commissario se la Commissione europea, o l’Unione europea in generale, intendono alfine intervenire per revocare l’ che gli Stati Uniti hanno imposto a Cuba da oltre quarant’anni, un che ha causato e continua ad arrecare un danno immenso a Cuba e alla sua popolazione. Per favore, non venga a dirci che si tratta di una questione relativa al rispetto dei diritti umani perché sappiamo che, se c’è qualcuno che non può parlare di rispetto dei diritti umani, sono proprio gli stessi americani che, oltre a ciò che stanno facendo nel mondo intero, e l’Iraq ne è un tipico esempio, stanno anche calpestando i diritti umani nel loro paese, dove effettuano esecuzioni quotidiane e detengono in condizioni inaccettabili cinque patrioti il cui unico reato è stato quello di avere scoperto un’azione terroristica organizzata dagli Stati Uniti contro Cuba e i suoi . Vorrei quindi avere una risposta che metta fine a questa saga in cui, fatto ancor più importante, l’Unione europea sembra approvare tale genere di…"@it9
"I agree with the comments made by Mr Martinez and I should like to take advantage of the debate about Cuba to raise a matter again and ask the Commissioner if the European Commission or the European Union in general intends to intervene, at long last, in order to put a stop to the embargo which the USA has imposed on Cuba for over forty years, an embargo which has caused and continues to cause immense damage to Cuba and its people. Please do not tell us that this has something to do with respect for human rights because we know that, if there is anyone who cannot talk about respect for human rights, it is the Americans themselves who, apart from what they are doing throughout the entire world, Iraq being a typical example, are also trampling over human rights in their own country with daily executions and keeping the five patriots whose only crime was to uncover terrorist action against Cuba and its leaders organised by the USA in unacceptable conditions. I therefore request an answer so that this saga can stop in which, more importantly, the European Union appears to assent to this sort of …."@lv10
"Naar aanleiding van het debat over Cuba wil ik zeggen dat ik het eens ben met de opmerkingen van de heer Martinez. Ik zou hier een specifiek onderwerp willen aankaarten en de commissaris willen vragen of de Commissie of de Europese Unie eindelijk iets wil ondernemen tegen het meer dan veertig jaar oude embargo van de VS tegen Cuba. Dat embargo berokkent Cuba en de Cubanen nog steeds onnoemlijk veel schade. En kom ons niet vertellen dat het gaat om het eerbiedigen van de mensenrechten, want als er iemand is die dat woord niet in de mond mag nemen, zijn het de Amerikanen zelf, die van alles uitvreten in de wereld, zoals in Irak, en ook in eigen land de mensenrechten met voeten treden, met dagelijkse executies. Zo houden ze ook vijf patriotten gevangen in onaanvaardbare omstandigheden omdat hun enige misdaad is dat ze terroristische activiteiten tegen Cuba en zijn leiders hadden ontdekt, op touw gezet door de VS. Ik zou dus graag een antwoord willen, ik wil dat er een eind komt aan deze toestand, vooral omdat de Europese Unie het eens lijkt te zijn met zoiets..."@nl2
"Concordo com os comentários feitos pelo senhor deputado Martinez e gostaria de aproveitar o debate sobre Cuba para voltar a colocar uma questão e perguntar ao Senhor Comissário se a Comissão Europeia ou a União Europeia em geral tenciona intervir, finalmente, com vista a acabar com o embargo que os EUA impuseram a Cuba durante mais de quarenta anos, um embargo que causou e continua a causar imensos prejuízos ao país ao seu povo. Agradeço que não nos diga que isso tem alguma coisa a ver com respeito pelos direitos humanos porque sabemos que, se há alguém que não pode falar de respeito pelos direitos humanos, esse alguém são os próprios Americanos que, para além do que estão a fazer em todo o mundo – veja-se o exemplo do Iraque - estão também a espezinhar os direitos humanos no seu próprio país, com execuções diárias e com a detenção em condições inaceitáveis de cinco patriotas cujo único crime foi o terem descoberto um atentado terrorista contra Cuba e os seus líderes organizado pelos EUA. Solicito, portanto, uma resposta que permita pôr termo a esta saga, na qual, ainda por cima, a União Europeia parece consentir este tipo …."@pt11
"Jag instämmer i det som sagts av Miguel Martinez och jag vill passa på nu när vi debatterar Kuba och åter ställa frågan till kommissionsledamoten om Europeiska kommissionen eller Europeiska unionen i allmänhet har för avsikt att äntligen ingripa för att sätta stopp för det embargo USA har belagt Kuba med i över fyrtio år och som har orsakat och fortsätter att orsaka enorma problem för Kuba och landets befolkning. Var snäll och påstå inte att detta har något att göra med mänskliga rättigheter eftersom vi alla vet att om det är några som inte kan säga något om respekt för mänskliga rättigheter så är det amerikanerna själv, som bortsett från vad de gör i hela världen, där Irak är ett typexempel, även trampar på de mänskliga rättigheterna i sitt eget land där de dagligen genomför avrättningar och där de håller kvar de fem patrioterna vilkas enda brott var att avslöja terroristhandlingar mot Kuba och dess ledare som organiserats av USA under oacceptabla förhållanden. Jag kräver därför ett svar för att få stopp på denna historia, där Europeiska unionen dessvärre verkar samtycka till detta slags …."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph