Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-20-Speech-2-200"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040420.7.2-200"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Os mercados do gás e da electricidade foram, em grande parte, liberalizados, mas continuam a ser essencialmente mercados de âmbito nacional. É importante que se gere um consenso, a nível europeu em torno das normas técnicas referentes à realização do mercado interno do gás. Sobre isso se debruçou o Fórum Europeu de Reguladores do Gás, que reúne duas vezes por ano em, Madrid, representantes da Comissão Europeia, das autoridades regulamentares nacionais, dos Estados-Membros, dos operadores e dos utilizadores das redes, bem como dos consumidores. Importa, de facto, como aí se concluiu, conseguir a abertura e a transparência dos mercados nacionais, a redução progressiva dos preços do gás (domínio em que subsistem enormes disparidades entre os Estados-Membros), bem como melhorar as capacidades de interconexão e os problemas dela decorrentes e colmatar a ausência de normas adequadas sobre a tributação do comércio transfronteiriço da energia. Aquele Fórum – a que o Regulamento proposto confere, em termos formais, um papel consultivo na preparação e no debate das Orientações - esforçou-se por gerar um consenso em torno das normas técnicas referentes à realização do mercado interno do gás aquando da sétima reunião do Fórum em Madrid, em Setembro de 2003, que se ocupou do tema dos princípios subjacentes à observância do conjunto de orientações revistas. É nesse consenso que se baseia a proposta de novo... ( )"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Gas- og el-markedet er i vid udstrækning blevet liberaliseret, men der er fortsat i overvejende grad tale om nationale markeder. Det er vigtigt, at der på europæisk plan skabes bred enighed om udformningen af tekniske regler af betydning for gennemførelsen af det indre gasmarked. Det har det europæiske gasreguleringsforum, der mødes hvert andet år i Madrid, med repræsentanter for Kommissionen, de nationale lovgivende organer, medlemsstaterne, netoperatører, brugere og forbrugere, bestræbt sig på. Det er, som man her er nået frem til, vigtigt at sikre åbne og retfærdige nationale markeder og gradvis reduktion af gaspriserne (hvor der er enorme forskelle mellem medlemsstaterne) og at løse de problemer, der har været med kapaciteten på samkøringslinjerne og mangel på hensigtsmæssige bestemmelser for omkostninger, der kan henføres til grænseoverskridende handel med energi. Dette forum - som anerkendes retligt i den foreslåede forordning og tildeles en formel, rådgivende rolle i udarbejdelsen og drøftelsen af retningslinjerne - skabte bred enighed om udformningen af tekniske regler af betydning for gennemførelsen af det indre gasmarked på sit 7. møde i Madrid i september 2003, hvor man nåede til enighed om principperne for overholdelse med vedtagelsen af et revideret sæt regningslinjer. Kommissionens forslag til den nye forordning er baseret på ..."@da1
". Der Erdgas- und der Strommarkt sind weitgehend liberalisiert, bleiben aber doch im Wesentlichen nationale Märkte. Hier muss auf europäischer Ebene ein Konsens zur Aufstellung technischer Vorschriften für die Vollendung des Erdgasbinnenmarkts gefunden werden. Dieses Thema wurde auf dem zweimal jährlich stattfindenden Europäischen Erdgasregulierungsforum in Madrid erörtert, auf dem Vertreter der Kommission, der nationalen Regulierungsbehörden, der Mitgliedstaaten, der Netzbetreiber und -nutzer sowie der Erdgasverbraucher zusammenkommen. Wie dort festgestellt wurde, müssen wir für Offenheit und Transparenz auf den nationalen Märkten sorgen, die Erdgaspreise stufenweise senken (ein Bereich mit nach wie vor riesigen Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten), die Verbundkapazitäten erhöhen, die Probleme infolge geringer Kapazitäten lösen und den Mangel an tragfähigen Vorschriften für die Gebührenanlastung im grenzüberschreitenden Energiehandel beheben. Dieses Forum - dem die vorgeschlagene Verordnung eine formal beratende Rolle bezüglich der Ausarbeitung und Beratung der Leitlinien zuweist - bemühte sich auf seiner 7. Tagung im September 2003 in Madrid um einen Konsens zu den technischen Vorschriften zur Vollendung des Binnenmarkts bei Erdgas, als man sich mit den Grundsätzen der Einhaltung der revidierten Leitlinien befasste. Dieser Konsens bot die Grundlage für den Vorschlag, der erneut... ( )"@de7
". Οι αγορές αερίου και ενέργειας έχουν, σε μεγάλο βαθμό, απελευθερωθεί, αλλά παραμένουν κυρίως εθνικές αγορές. Πρέπει να υπάρξει συναίνεση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με την ανάπτυξη τεχνικών κανόνων που να αφορούν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αερίου. Το θέμα αυτό εξέτασε το εξαμηνιαίο Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ρυθμιστικών Αρχών Αερίου της Μαδρίτης, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής, εθνικές ρυθμιστικές αρχές, κράτη μέλη, φορείς του δικτύου και χρήστες, καθώς και καταναλωτές αερίου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι εθνικές αγορές θα είναι ανοιχτές και δίκαιες, ότι θα υπάρξει βαθμιαία μείωση των τιμών αερίου (ένας τομέας όπου υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών), ότι θα βελτιώσουμε τις ικανότητες διασύνδεσης και τα προβλήματα που προκύπτουν από τις μικρές ικανότητες και, επίσης, ότι θα διορθώσουμε την έλλειψη ιδίων κανόνων όσον αφορά την τιμολόγηση του διαμεθοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας. Το Φόρουμ αυτό –στο οποίο ο προτεινόμενος κανονισμός δίνει έναν επίσημο συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά την προετοιμασία και τη συζήτηση των κατευθυντήριων γραμμών– προσπάθησε να επιτύχει συναίνεση σχετικά με τους τεχνικούς κανόνες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αερίου στην έβδομη συνάντηση του Φόρουμ της Μαδρίτης, τον Σεπτέμβριο του 2003, το οποίο ασχολήθηκε με το ζήτημα των αρχών συμμόρφωσης με το αναθεωρημένο σύνολο των κατευθυντήριων γραμμών. Αυτή η συναίνεση ήταν η βάση για την πρόταση, η οποία για μία ακόμα φορά·"@el8
". The gas and electricity markets have, to a large extent, been liberalised but remain essentially national markets. A consensus must be found, at European level, on developing technical rules relevant to the completion of the internal gas market. This matter was considered by the bi-annual Madrid European Gas Regulatory Forum, which brings together representatives of the Commission, national regulatory authorities, Member States, network operators and users, as well as gas consumers. As was concluded at that meeting, we must ensure the openness and transparency of national markets, a gradual reduction of gas prices (an area in which there are still enormous disparities between Member States), improve interconnection capacities and the problems ensuing from low capacities and remedy the lack of proper rules on charging for cross-border trade in energy. That Forum – to which the proposed regulation gives a formal consultative role in preparing and debating the guidelines – strove to achieve a consensus on the technical rules for completing the internal market in gas at the Forum’s seventh meeting in Madrid, in September 2003, which looked at the issue of the principles underlying compliance with the set of guidelines under review. This consensus provided the basis for the proposal, which once again ... ( )"@en3
"Aunque los mercados del gas y la electricidad han sido liberalizados en gran parte, en esencia siguen siendo mercados nacionales. Por ello, es preciso llegar a un consenso, en el ámbito europeo, sobre el desarrollo de normas técnicas relativas a la realización del mercado interior del gas. Este asunto ya se abordó durante el Foro europeo bienal de reglamentación del gas de Madrid, compuesto por representantes de la Comisión, de las autoridades reguladoras nacionales, de los Estados miembros, los usuarios y los operadores de las redes, así como de los consumidores de gas. De acuerdo con las conclusiones alcanzadas durante esta reunión, tenemos que garantizar la apertura y la transparencia de los mercados nacionales, reducir de forma gradual los precios del gas (un terreno en el que persisten notables diferencias entre los Estados miembros), mejorar las capacidades de interconexión y solucionar los problemas derivados de su limitación, y remediar la falta de normas apropiadas sobre la tarifación correspondiente al comercio transfronterizo de energía. Dicho Foro –al que la propuesta de reglamento otorga un papel consultivo formal en la preparación y el debate de las directrices– realizó un esfuerzo por llegar a un consenso sobre las normas técnicas para la realización del mercado interior del gas en su séptima reunión celebrada en Madrid en septiembre de 2003, durante la cual se analizó la cuestión de los principios subyacentes al cumplimiento del conjunto de directrices sometidas a revisión. Este consenso proporcionó las bases para la propuesta, la cual una vez más..."@es12
". Kaasu- ja sähkömarkkinat on suurelta osin vapautettu, mutta ne ovat yhä pääasiassa kansallisia. Euroopan tasolla on löydettävä yksimielisyys sisäisten kaasumarkkinoiden loppuunsaattamista koskevien teknisten sääntöjen kehittämisestä. Asiaa on tarkasteltu Madridissa kahdesti vuodessa kokoontuvassa Euroopan kaasualan sääntelyfoorumissa, johon osallistuu komission, kansallisten sääntelyviranomaisten, jäsenvaltioiden, verkonhaltijoiden ja -käyttäjien sekä maakaasun kuluttajien edustajia. Kuten kokouksessa päätettiin, meidän on varmistettava kansallisten markkinoiden avoimuus ja kaasun hintojen asteittainen lasku (ala, jolla jäsenvaltioissa on edelleen valtavia eroavaisuuksia), parannettava yhteenliittämiskapasiteettia sekä ratkaistava ongelmat, jotka ovat seurausta vähäisestä kapasiteetista ja rajatylittävän energiakaupan maksuja koskevien asianmukaisten sääntöjen puuttumisesta. Kyseinen foorumi – jolle asetusehdotuksessa annetaan virallinen neuvoa-antava asema suuntaviivojen valmistelussa ja käsittelyssä – pyrki saavuttamaan yksimielisyyden sisäisten kaasumarkkinoiden loppuun saattamista koskevista teknisistä säännöistä Madridissa syyskuussa 2003 pidetyssä seitsemännessä kokouksessaan, jossa tarkasteltiin tarkasteltavina olevien suuntaviivojen noudattamiseen liittyviä periaatteita. Yksimielisyys loi perustan ehdotukselle, joka jälleen kerran... ( )"@fi5
". Les marchés du gaz et de l’électricité ont été libéralisés dans une large mesure, mais ils demeurent pour l’essentiel des marchés nationaux. Il convient de trouver un consensus, à l’échelle européenne, concernant l’élaboration de règles techniques relatives à l’achèvement du marché intérieur du gaz. Cette question a été examinée lors de la réunion à Madrid du Forum des régulateurs européens du gaz, qui se réunit deux fois par an et rassemble des représentants de la Commission, des autorités nationales de régulation, des États membres, des gestionnaires et utilisateurs de réseau ainsi que des consommateurs de gaz. Conformément aux conclusions de cette réunion, nous devons garantir l’ouverture et la loyauté des marchés nationaux, la réduction progressive des prix du gaz - domaine où existent des disparités considérables entre les États membres -, l’amélioration de capacités d’interconnexion ainsi que la résolution des problèmes liés aux capacités d’interconnexion et à l’absence de règles appropriées sur la taxation des échanges transfrontaliers d’énergie. Ce Forum - qui s’est vu confier un rôle consultatif officiel pour la préparation et l’examen des orientations dans le cadre de cette proposition de règlement - s’est efforcé d’élaborer par consensus des règles techniques relatives à l’achèvement du marché intérieur du gaz. Un consensus a été obtenu lors de la septième réunion du Forum à Madrid, en septembre 2003, qui portait sur les principes du respect de l’ensemble des orientations révisées. Ce consensus constitue la pierre angulaire de la proposition, qui à nouveau..."@fr6
". I mercati del gas e dell’elettricità sono stati in gran parte liberalizzati, ma rimangono essenzialmente mercati nazionali. Deve essere trovato un consenso, a livello europeo, sullo sviluppo di norme tecniche relative al completamento del mercato interno del gas. Questo aspetto è stato affrontato dal dei regolatori europei per il gas di Madrid, che riunisce rappresentanti della Commissione, autorità di regolamentazione nazionali, Stati membri, operatori e utenti della rete, nonché consumatori di gas. Come è emerso dalle conclusioni della riunione, dobbiamo garantire l’apertura e la trasparenza dei mercati nazionali, una graduale riduzione dei prezzi del gas (settore nel quale ci sono ancora enormi disparità tra gli Stati membri), migliorare le capacità di interconnessione e i problemi derivanti da capacità insufficienti e porre rimedio alla mancanza di regole adeguate in materia di tariffazione per il commercio transfrontaliero di energia. Il al quale il regolamento proposto attribuisce un ruolo consultivo formale nella preparazione e nella discussione degli orientamenti – si è impegnato per raggiungere un consenso sulle norme tecniche per il completamento del mercato interno del gas alla settima riunione tenutasi a Madrid, nel settembre 2003, che ha affrontato il tema dei principi alla base del rispetto della serie di orientamenti in corso di revisione. Tale consenso ha costituito la base della proposta che ancora una volta... ( )"@it9
". The gas and electricity markets have, to a large extent, been liberalised but remain essentially national markets. A consensus must be found, at European level, on developing technical rules relevant to the completion of the internal gas market. This matter was considered by the bi-annual Madrid European Gas Regulatory Forum, which brings together representatives of the Commission, national regulatory authorities, Member States, network operators and users, as well as gas consumers. As was concluded at that meeting, we must ensure the openness and transparency of national markets, a gradual reduction of gas prices (an area in which there are still enormous disparities between Member States), improve interconnection capacities and the problems ensuing from low capacities and remedy the lack of proper rules on charging for cross-border trade in energy. That Forum – to which the proposed regulation gives a formal consultative role in preparing and debating the guidelines – strove to achieve a consensus on the technical rules for completing the internal market in gas at the Forum’s seventh meeting in Madrid, in September 2003, which looked at the issue of the principles underlying compliance with the set of guidelines under review. This consensus provided the basis for the proposal, which once again ... ( )"@lv10
"De markten voor gas en elektriciteit zijn voor een groot deel reeds geliberaliseerd. Het blijven echter in wezen nationale markten. Het is daarom heel belangrijk dat we op Europees niveau een consensus bereiken over de technische normen zoals die bij de verwezenlijking van de interne gasmarkt moeten gelden. Het Europees Regelgevend Forum, dat tweemaal per jaar in Madrid bijeenkomt, houdt zich met deze vraag bezig. Dit forum bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de nationale regelgevende instanties, de lidstaten, ondernemingen, de gebruikers van netwerken en de consumenten. Zoals het Forum reeds heeft aangegeven is het heel belangrijk dat de nationale markten worden opengesteld, en dat dit op een transparante wijze geschiedt. Het is de bedoeling dat de gasprijzen geleidelijk aan dalen (er bestaan op dit punt nog steeds enorme verschillen tussen de lidstaten). Belangrijk is ook dat de capaciteit voor interconnectie verbeterd wordt en dat de daarmee samenhangende problemen opgelost worden. Verder zullen er normen moeten worden ontwikkeld voor de belasting over de grensoverschrijdende handel in energie (er bestaan op dit moment nog geen normen voor dit soort handel). Voormeld Forum – dat volgens de voorgestelde verordening formeel een raadgevende rol zou moeten krijgen bij het opstellen van en het debat over de richtsnoeren – heeft zich tijdens zijn zevende vergadering in Madrid (in september 2003) een enorme inspanning getroost om technische normen vast te stellen voor de verwezenlijking van de interne gasmarkt. Er is gepraat over de onderliggende principes en de naleving van de herziene richtsnoeren. Het nieuwe voorstel is op deze consensus gebaseerd …"@nl2
". Gas- och elmarknaderna har till stor del avreglerats, men är fortfarande i huvudsak nationella marknader. Det krävs europeisk enighet om utarbetandet av tekniska regler som är av betydelse för fullbordandet av den inre gasmarknaden. Denna fråga har varit uppe till behandling vid Madridforumet för europeiska tillsynsmyndigheter på gasområdet, som möts två gånger om året och som sammanför företrädare för kommissionen, nationella tillsynsmyndigheter, medlemsstaterna, ansvariga för och användare av gasledningsnäten samt gaskonsumenterna. I linje med slutsatserna från det mötet måste vi säkerställa de nationella marknadernas öppenhet och insyn, en gradvis minskning av gaspriserna (ett område där det fortfarande råder enorma skillnader mellan medlemsstaterna), förbättra sammanlänkningskapaciteten och åtgärda problemen till följd av låg kapacitet samt bristen på ordentliga avgiftsbestämmelser vid gränsöverskridande handel med energi. Detta forum – som enligt förslaget till förordning har en formell rådgivande roll vid utarbetandet av och diskussionerna om riktlinjerna – försökte nå enighet om tekniska regler för fullbordandet av den inre gasmarknaden vid sitt sjunde möte i Madrid i september 2003 och behandlade frågan om principerna för efterlevnad tillsammans med de omarbetade riktlinjerna. Denna enighet utgjorde grunden för förslaget, som återigen ..."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph