Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-20-Speech-2-198"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040420.7.2-198"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Congratulo-me com a adopção, pelo Conselho, da orientação de fundo proposta pelo PE em primeira leitura associando-se a objecções então formuladas, nomeadamente no que concerne ao respeito pelo princípio da subsidiariedade. Foi, pois, tida plenamente em conta a ideia básica de que a segurança no aprovisionamento de gás deve ser, em primeira linha, assegurada pelas empresas envolvidas, ao passo que os Estados-Membros e, por último, a Comissão apenas devem intervir numa segunda e terceira fases. Saúdo, naturalmente, a constituição de um "Grupo de Coordenação do Gás", constituído por representantes dos Estados-Membros e organismos representativos do sector em causa, à semelhança do que existe já para o petróleo. Essa é a medida exacta da necessária "partilha das melhores práticas", da concretização das melhores soluções e do respeito pela subsidiariedade. Por último, a escolha do artigo 95º do TCE, como base jurídica, para a proposta de Directiva original justificava-se pelo facto de a Comissão ter proposto uma série de medidas de harmonização. Mas foram precisamente estas medidas que o Parlamento, e seguidamente o Conselho, suprimiram da proposta inicial, por as considerarem inadequadas quanto ao fundo. Em coerência com os termos acordados pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu e concordando com a deslocação, agora, da base jurídica para o artigo 100.º do TCE, votei a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg glæder mig over, at Rådet har tilsluttet sig de grundtanker, som Europa-Parlamentet gav udtryk for ved førstebehandlingen, og at det accepterer de indvendinger, der dengang blev fremført, ikke mindst med hensyn til overholdelsen af subsidiaritetsprincippet. Der bliver altså taget fuldt hensyn til den grundtanke, at naturgasforsyningssikkerheden i første række skal sikres af de berørte virksomheder, mens medlemsstaterne og endelig Fællesskabet først skal gribe ind i anden og tredje række. Jeg bifalder naturligvis, at der nedsættes en gaskoordinationsgruppe bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og repræsentative organer, ligesom det er tilfældet på olieområdet. Denne foranstaltning er lige præcis det rigtige udtryk for den ønskede "udveksling af bedste praksis", hvor de bedste løsninger gennemføres, og subsidiaritetsprincippet overholdes. Valget af EF-traktatens artikel 95 som retsgrundlag for det oprindelige direktivforslag blev begrundet med, at Kommissionen havde foreslået en række harmoniseringsforanstaltninger. Det er imidlertid netop disse foranstaltninger, som Parlamentet - og derefter Rådet - har fjernet fra det oprindelige forslag, fordi de opfattes som sagligt uhensigtsmæssige. I overensstemmelse med det resultat, som Rådet og Europa-Parlamentet er nået frem til, og da jeg også er enig i, at retsgrundlaget nu i stedet ændres til EF-traktatens artikel 100, har jeg stemt for."@da1
". Ich begrüße die Annahme der vom Parlament in erster Lesung vorgeschlagenen „allgemeinen Ausrichtung“ durch den Rat, in der die seinerzeit erhobenen Einwände berücksichtigt werden, insbesondere zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips. Damit trägt die „allgemeine Ausrichtung“ voll dem Grundgedanken Rechnung, dass die Sicherung der Erdgasversorgung in erster Linie von den beteiligten Unternehmen zu leisten ist, während die Mitgliedstaaten und schließlich die Kommission nur in einem zweiten und dritten Schritt eingreifen sollten. Selbstverständlich begrüße ich die geplante Einsetzung einer „Koordinierungsgruppe Gas“ mit Vertretern der Mitgliedstaaten und von Interessengruppen nach dem Vorbild des Gremiums, das für den Bereich Öl bereits existiert. Dies ist der geeignetste Weg, um den dringend erforderlichen „Austausch bewährter Praktiken“ zu ermöglichen, die besten Lösungen in die Tat umzusetzen und für die Einhaltung der Subsidiarität Sorge zu tragen. Die Entscheidung für Artikel 95 EGV als Rechtsgrundlage für den ursprünglichen Richtlinienvorschlag war dadurch gerechtfertigt, dass die Kommission eine Reihe von Maßnahmen zur Harmonisierung vorgeschlagen hatte. Genau diese Maßnahmen jedoch wurden dann vom Parlament und vom Rat aus dem ursprünglichen Vorschlag herausgenommen, weil sie sie für prinzipiell ungeeignet hielten. Entsprechend den zwischen Rat und Europäischem Parlament vereinbarten Bedingungen und weil ich mit der Änderung der Rechtsgrundlage zu Artikel 100 EGV einverstanden bin, habe ich mit Ja gestimmt."@de7
". Χαιρετίζω την έγκριση εκ μέρους του Συμβουλίου του “γενικού προσανατολισμού” που πρότεινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν την περίοδο εκείνη, ιδιαίτερα όσον αφορά τον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. Έτσι, ο “κοινός προσανατολισμός” συνάδει πλήρως με τη βασική ιδέα ότι οι εγγυήσεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο θα πρέπει να δοθούν καταρχάς από τις σχετικές εταιρείες, ενώ τα κράτη μέλη και, τελικά, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέμβουν μόνο στο δεύτερο και το τρίτο στάδιο. Βεβαίως, χαιρετίζω το γεγονός ότι συγκροτείται “ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο”, αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών και των ενώσεων συμφερόντων, παρόμοια με αυτήν που υπάρχει ήδη στον τομέα του πετρελαίου. Με αυτό ακριβώς το μέτρο θα υπάρξει η πολυπόθητη “συμμετοχή στις βέλτιστες πρακτικές”, θα εφαρμοστεί η βέλτιστη λύση και ο σεβασμός της επικουρικότητας. Τέλος, η επιλογή του άρθρου 95 ΣΕΚ ως νομική βάση της αρχικής πρότασης οδηγίας δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων εναρμόνισης. Ωστόσο, αυτά ακριβώς τα μέτρα αφαίρεσαν το Κοινοβούλιο και στη συνέχεια το Συμβούλιο από την αρχική πρόταση, διότι τα θεώρησαν ουσιαστικά ακατάλληλα. Σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνήσει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και επειδή συμφωνώ με την αλλαγή της νομικής βάσης με το άρθρο 100 ΣΕΚ, ψήφισα υπέρ."@el8
". I welcome the Council’s adoption of the ‘general orientation’ proposed by Parliament at first reading, taking on board the objections raised at that time, in particular concerning respect for the principle of subsidiarity. The ‘common orientation’ is thus entirely consistent with the basic idea that security of natural gas supply should be guaranteed in the first place by the companies involved, whereas Member States and, finally, the Commission should intervene only at the second and third stages. Of course, I welcome the fact that a ‘Gas Coordination Group’, consisting of representatives of the Member States and interest groups, is to be set up along the lines of the body that already deals with oil. This is precisely the measure to provide the much-needed ‘sharing of best practice’, to implement the best solution and to ensure that subsidiarity is respected. Lastly, the choice of Article 95 TEC, as the legal basis for the original proposal for a directive was justified by the fact that the Commission had proposed a range of measures for harmonisation. It is precisely these measures, however, that Parliament and then the Council removed from the initial proposal, because they considered them to be fundamentally unsuitable. In line with the terms agreed by the Council and the European Parliament and because I agree with changing the legal basis to Article 100 TEC, I voted in favour."@en3
"Me complace que el Consejo haya adoptado la «orientación común» propuesta por el Parlamento en primera lectura, asumiendo así las objeciones planteadas en aquel momento, en particular en lo que concierne al respeto del principio de subsidiariedad. En esta «orientación común» se respeta de pleno la idea fundamental de que son las empresas implicadas las primeras responsables a la hora de garantizar la seguridad en el abastecimiento de gas natural. En esta jerarquía de intervención, los Estados miembros y la Comisión ocuparían un segundo y tercer lugar, respectivamente. Sin duda alguna, celebro el establecimiento de un «Grupo de coordinación de gas natural», compuesto por representantes de los Estados miembros y de los grupos de interés, análogo al existente en el caso del petróleo. Esta medida se ha diseñado precisamente para facilitar el esperado «intercambio de las mejores prácticas», para aplicar la solución más acertada y para garantizar el respeto hacia el principio de subsidiariedad. Por último, la elección del artículo 95 del Tratado de la CE como fundamento jurídico para la propuesta de directiva original se basaba en el hecho de que la Comisión había propuesto toda una serie de medidas para la armonización. Sin embargo, el Parlamento y, posteriormente, el Consejo suprimieron dichas medidas de la propuesta inicial por considerarlas inadecuadas en cuanto a contenido. En línea con los términos acordados por el Consejo y el Parlamento Europeo, y porque estoy de acuerdo con que se considere como fundamento jurídico el artículo 100 del Tratado de la CE, he votado a favor."@es12
". Olen iloinen siitä, että neuvosto hyväksyi parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottaman yleisnäkemyksen, jossa otetaan huomioon kyseisenä ajankohtana esitetyt vastalauseet, jotka koskivat erityisesti toissijaisuusperiaatteen noudattamista. Neuvoston yleisnäkemys vastaa näin ollen perusajatusta, jonka mukaan yritykset vastaavat ensisijaisesti maakaasun toimitusvarmuudesta ja jäsenvaltiot ja lopulta komissio puuttuvat asiaan vasta toisessa tai kolmannessa vaiheessa. Kannatan luonnollisesti jäsenvaltioiden edustajista muodostettavan maakaasun yhteistoimintaryhmän perustamista, jollainen on jo olemassa öljyalalla. Tämä on juuri kaivatun parhaiden käytäntöjen jakamisen mahdollistava toimenpide, jonka avulla voidaan toteuttaa paras ratkaisu ja taata toissijaisuusperiaatteen noudattaminen. EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan valitseminen alkuperäisen direktiiviehdotuksen oikeusperustaksi perustui siihen, että komissio oli ehdottanut lukuisia yhdenmukaistamistoimia. Juuri nämä toimet parlamentti ja neuvosto kuitenkin poistivat alkuperäisestä ehdotuksesta, koska ne katsottiin täysin sopimattomiksi. Neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksymien ehtojen mukaan ja koska kannatan EY:n perustamissopimuksen 100 artiklan vaihtamista oikeusperustaksi, äänestin mietinnön puolesta."@fi5
". Je me réjouis que le Conseil ait adopté "l’orientation générale" proposée par le Parlement en première lecture, en tenant compte des objections soulevées à l’époque, notamment en ce qui concerne le respect du principe de subsidiarité. "L’orientation commune" est dès lors tout à fait cohérente avec l’idée fondamentale selon laquelle la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel doit être assurée en premier lieu par les entreprises participantes, tandis que les États membres et, en fin de compte, la Commission ne doivent intervenir que dans un deuxième ou troisième temps. Je salue évidemment le fait qu’un groupe de coordination "Gaz naturel", composé de représentants des États membres et des groupes d’intérêts, va être mis en place, comme c’est déjà le cas pour le pétrole. Cette mesure permettra précisément le "partage des meilleures pratiques" si indispensable pour mettre en œuvre les solutions les plus adéquates et garantir le respect de la subsidiarité. Enfin, le choix de l’article 95 du traité CE comme base juridique pour la proposition de directive initiale a été justifié par le fait que la Commission avait suggéré une série de mesures d’harmonisation. Ce sont précisément ces mesures, cependant, que le Parlement et ensuite le Conseil ont retirées de la proposition initiale, car ils les considéraient inappropriées sur le fond. Je partage la position du Conseil et du Parlement européen et je suis favorable à un changement de base juridique, à savoir l’article 100 du traité CE; c’est pourquoi j’ai voté oui."@fr6
". Accolgo con favore l’adozione da parte del Consiglio dell’“orientamento generale” proposto dal Parlamento in prima lettura, che tiene conto delle obiezioni sollevate in quell’occasione, in particolare per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà. L’“orientamento comune” è così assolutamente coerente con l’idea fondamentale secondo cui la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale va assicurata in primo luogo dalle imprese interessate, mentre gli Stati membri e infine la Commissione dovrebbero intervenire solo in una seconda e terza fase. Accolgo naturalmente con favore l’istituzione di un “Gruppo di coordinamento del gas” composto di rappresentati degli Stati membri e gruppi di interesse e analogo a quello già esistente per il petrolio. E’ proprio questa la misura che può garantire la “condivisione delle migliori pratiche” così necessaria, consentire di applicare la soluzione più adeguata e garantire il rispetto della sussidiarietà. Infine, la scelta dell’articolo 95 del Trattato CE come base giuridica della proposta di direttiva originaria è stata giustificata dal fatto che la Commissione ha proposto una serie di misure di armonizzazione. Il Parlamento e, successivamente, il Consiglio hanno però eliminato dalla proposta proprio tali misure considerandole inadatte sul piano dei contenuti. Coerentemente con i termini convenuti dal Consiglio e dal Parlamento europeo, e poiché sono d’accordo con la scelta dell’articolo 100 del Trattato CE come base giuridica, ho votato a favore."@it9
". I welcome the Council’s adoption of the ‘general orientation’ proposed by Parliament at first reading, taking on board the objections raised at that time, in particular concerning respect for the principle of subsidiarity. The ‘common orientation’ is thus entirely consistent with the basic idea that security of natural gas supply should be guaranteed in the first place by the companies involved, whereas Member States and, finally, the Commission should intervene only at the second and third stages. Of course, I welcome the fact that a ‘Gas Coordination Group’, consisting of representatives of the Member States and interest groups, is to be set up along the lines of the body that already deals with oil. This is precisely the measure to provide the much-needed ‘sharing of best practice’, to implement the best solution and to ensure that subsidiarity is respected. Lastly, the choice of Article 95 TEC, as the legal basis for the original proposal for a directive was justified by the fact that the Commission had proposed a range of measures for harmonisation. It is precisely these measures, however, that Parliament and then the Council removed from the initial proposal, because they considered them to be fundamentally unsuitable. In line with the terms agreed by the Council and the European Parliament and because I agree with changing the legal basis to Article 100 TEC, I voted in favour."@lv10
"Ik ben blij dat de Raad het advies van het Parlement bij de eerste lezing ter harte heeft genomen en geluisterd heeft naar de bij die gelegenheid geformuleerde bezwaren, en dan met name die welke betrekking hadden op het respect voor het subsidiariteitsbeginsel. De Raad heeft nu terdege rekening gehouden met het principe dat de voorziening van gas in de eerste plaats een zaak voor de gasbedrijven is. De lidstaten en uiteindelijk de Commissie moeten pas in een tweede of derde fase interveniëren. Ik ben het geheel eens met het idee om een “coördinatiegroep voor gas” op te richten. Deze groep zal bestaan uit vertegenwoordigers van de lidstaten en representatieve organismen uit de sector zelf. We volgen daarmee het model zoals dat voor de oliesector reeds bestaat. Dat is de aangewezen manier om uit te wisselen en de meest doeltreffende oplossing voor problemen te vinden. Bovendien zorgen we er zo voor dat het subsidiariteitsbeginsel wordt gerespecteerd. Tot slot wijs ik erop dat de keuze van artikel 95 van het EG-Verdrag als rechtsgrond voor het voorstel voor de oorspronkelijke richtlijn gerechtvaardigd werd door het feit dat de Commissie ook een hele reeks harmoniseringsmaatregelen had voorgesteld. Die maatregelen zijn echter door het Parlement en de Raad verworpen, aangezien ze voor de verwezenlijking van de doelstellingen niet geschikt zouden zijn. De rechtsgrond wordt nu artikel 100 van het EG-Verdrag. Ik ben het eens met de door het Parlement en de Raad overeengekomen wijzigingen en heb dus voor gestemd."@nl2
". Jag välkomnar rådets antagande av de ”allmänna riktlinjer” som parlamentet föreslog under den första behandlingen och att det tog hänsyn till de invändningar som gjordes vid den tidpunkten, i synnerhet avseende respekten för subsidiaritetsprincipen. De ”allmänna riktlinjerna” är således helt förenliga med grundidén att en tryggad naturgasförsörjning i första hand bör garanteras av de aktuella företagen, medan medlemsstaterna och, i sista hand, kommissionen bör ingripa bara i andra och tredje hand. Jag välkomnar naturligtvis att man kommer att inrätta en ”gassamordningsgrupp”, som består av företrädare för medlemsstaterna och intressegrupper som struktureras på liknande sätt som det organ som redan arbetar med oljefrågor. Det är precis den åtgärd som behövs för att förverkliga det välbehövliga ”utbytet av bästa metoder”, för att genomföra den bästa lösningen och för att se till att subsidiariteten respekteras. Slutligen: valet av artikel 95 i EG-fördraget som rättlig grund för det ursprungliga förslaget till direktiv rättfärdigades av att kommissionen hade föreslagit en rad harmoniseringsåtgärder. Det var emellertid just dessa åtgärder som parlamentet och sedan rådet strök ur det ursprungliga förslaget, eftersom man bedömde att de var olämpliga. I linje med de villkor som rådet och Europaparlamentet har kommit överens om, och p.g.a. att jag instämmer i ändringen av den rättsliga grunden till artikel 100 i EG-fördraget, röstade jag för betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph