Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-20-Speech-2-183"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Forbrugerne fortjener virkelig en bedre og mere effektiv beskyttelse, især i disse tider. Kommissionens forslag går netop ud på at styrke forbrugerbeskyttelsen. Jeg er derfor enig i, at der er behov for en form for samarbejde, der muliggør en effektiv overvågning, der kan formidle og forfølge grænseoverskridende forseelser. Dette forslag til forordning indeholder nogle særdeles gode elementer ikke mindst med hensyn til et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne gennem enheder netop til dette formål, og hvad angår oprettelse af en elektronisk database med alle slags oplysninger af relevans for dette område. Jeg støtter Kommissionens forslag, og jeg støtter også de ændringsforslag, som betænkningen stiller, og som har til formål at udbygge Kommissionens forslag med henblik på at undgå visse problemer på grund af den samtidige tilstedeværelse af forskellige gennemførelsesordninger. Det er i denne sammenhæng, at betænkningen åbner mulighed for at inddrage private forbrugerorganisationer i det grænseoverskridende samarbejde mellem de berørte myndigheder. Af alle disse grunde har jeg stemt for."@da1
lpv:translated text
". Konsumenterna förtjänar förvisso ett strängare och effektivare skydd, särskilt i dagens värld. Syftet med kommissionens förslag är att öka konsumentskyddet. Följaktligen förstår jag behovet av att tillämpa ett samarbetssystem som kommer att leda till en hög övervakningsnivå i syfte att utreda och bekämpa gränsöverskridande överträdelser. Det finns en del oerhört välkomna åtgärder i detta förslag till förordning, som t.ex. närmare samarbete mellan medlemsstaterna genom särskilda organ som inrättats i detta syfte, och skapandet av en elektronisk databas som innehåller heltäckande information inom detta område. Jag välkomnar kommissionens förslag. Jag stöder också de ändringsförslag som har lagts fram i detta betänkande och som syftar till att utveckla kommissionens förslag och förekomma vissa problem som kan uppstå genom att olika system för genomförande av lagstiftningen existerar parallellt. Mot denna bakgrund banar betänkandet väg för privata konsumentorganisationers deltagande i det gränsöverskridande samarbetet mellan de aktuella myndigheterna. Av alla dessa skäl röstade jag för betänkandet."@sv13
lpv:translated text
". Kuluttajat ansaitsevat todellakin entistä tiukempaa ja tehokkaampaa suojaa, varsinkin tämän päivän maailmassa. Komission ehdotuksen tavoitteena on lisätä kuluttajansuojaa. Hyväksyn tämän vuoksi tarpeen soveltaa yhteistyöjärjestelmää, joka johtaa korkeatasoiseen suojeluun rajat ylittävien rikkomusten tutkimiseksi ja torjumiseksi. Asetusehdotukseen sisältyy joitakin hyvin myönteisiä toimenpiteitä, kuten jäsenvaltioiden entistä tiiviimpi yhteistyö erityisesti tätä varten perustettujen elinten avulla sekä laaja-alaista tietoa sisältävän sähköisen tietokannan perustaminen. Suhtaudun myönteisesti komission ehdotukseen. Kannatan myös mietinnössä esitettyjä tarkistuksia, joilla pyritään kehittämään edelleen komission ehdotusta ja torjumaan tiettyjä ongelmia, joita saattaa syntyä erilaisista lainsäädännön täytäntöönpanojärjestelmistä. Tätä taustaa vasten mietinnössä tasoitetaan tietä yksityisten kuluttajajärjestöjen osallistumiselle rajat ylittävään yhteistyöhön asiasta vastaavien viranomaisten kanssa. Näistä syistä äänestin mietinnön puolesta."@fi5
lpv:translated text
"Consumenten verdienen een betere en efficiëntere bescherming, zeker in deze tijden. En dat is precies de bedoeling van dit voorstel van de Commissie. Ik kan me goed vinden in het voorstel om een systeem te ontwerpen dat ons in staat moet stellen samen controle uit te oefenen op grensoverschrijdende schendingen van de wet. Zulke schendingen dienen bestreden te worden. De in dit voorstel voor een verordening opgenomen maatregelen bevatten een aantal positieve ideeën. Belangrijk is vooral de suggestie om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren door voor dit doel speciale organismen op te zetten en het idee een elektronische database in te richten met allerhande informatie over dit onderwerp. Ik ben het eens met het voorstel van de Commissie. Ik ben het ook eens met de voorgestelde amendementen. Deze zijn bedoeld om de suggesties van de Commissie een betere invulling te geven. Ze dragen een oplossing aan voor de problemen die voortvloeien uit het naast elkaar bestaan van verschillende systemen voor de toepassing van de wetgeving. Het verslag opent zo de deur voor de participatie van particuliere consumentenorganisaties in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de betrokken autoriteiten. Ik heb om de hier uiteengezette redenen voor gestemd."@nl2
lpv:translated text
". Consumers certainly deserve more rigorous and more effective protection, especially in today’s world. The aim of the Commission’s proposal is to increase protection for consumers. Consequently, I accept the need to implement a system of cooperation that will lead to a high level of surveillance, in order to investigate and combat cross-border infringements. There are some extremely welcome measures in this proposal for a regulation, such as closer cooperation between Member States through bodies specially set up for the purpose, and the creation of an electronic database, containing comprehensive information in this area. I welcome the Commission’s proposal. I also endorse the amendments tabled in this report, which are intended to develop the Commission’s proposal and to pre-empt certain problems that may arise from the coexistence of different systems for implementing the legislation. Against this background, the report paves the way for the involvement of private consumers’ associations in the framework of cross-border cooperation between the authorities concerned. For all of these reasons, I voted in favour."@lv10
lpv:translated text
". Οι καταναλωτές αξίζουν σίγουρα πιο αυστηρή και πιο αποτελεσματική προστασία, ιδιαίτερα στον σημερινό κόσμο. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η αύξηση της προστασίας των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, δέχομαι την ανάγκη υλοποίησης ενός συστήματος συνεργασίας που θα οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο εποπτείας, προκειμένου να ερευνηθούν και να καταπολεμηθούν οι διασυνοριακές παραβάσεις. Υπάρχουν ορισμένα εξαιρετικά ευπρόσδεκτα μέτρα σε αυτήν την πρόταση κανονισμού, όπως η στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω οργάνων ειδικά θεσπισμένων για αυτόν τον σκοπό και η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η οποία θα περιέχει πλήρεις πληροφορίες σε αυτόν τον τομέα. Χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής. Επίσης, υποστηρίζω τις τροπολογίες που κατατέθηκαν σε αυτήν την έκθεση, οι οποίες έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της πρότασης της Επιτροπής και την πρόληψη ορισμένων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τη συνύπαρξη των διαφορετικών συστημάτων για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή ιδιωτικών οργανώσεων καταναλωτών στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας των αρμόδιων αρχών. Για όλους αυτούς τους λόγους, ψήφισα υπέρ."@el8
lpv:translated text
". Consumers certainly deserve more rigorous and more effective protection, especially in today’s world. The aim of the Commission’s proposal is to increase protection for consumers. Consequently, I accept the need to implement a system of cooperation that will lead to a high level of surveillance, in order to investigate and combat cross-border infringements. There are some extremely welcome measures in this proposal for a regulation, such as closer cooperation between Member States through bodies specially set up for the purpose, and the creation of an electronic database, containing comprehensive information in this area. I welcome the Commission’s proposal. I also endorse the amendments tabled in this report, which are intended to develop the Commission’s proposal and to pre-empt certain problems that may arise from the coexistence of different systems for implementing the legislation. Against this background, the report paves the way for the involvement of private consumers’ associations in the framework of cross-border cooperation between the authorities concerned. For all of these reasons, I voted in favour."@en3
lpv:translated text
". Die Verbraucher verdienen unbedingt einen strengeren und wirksameren Schutz, besonders in der heutigen Welt. Die Verbesserung des Verbraucherschutzes ist das Ziel dieses Kommissionsvorschlags. Deshalb kann ich akzeptieren, dass es notwendig ist, ein System der Kooperation einzuführen, das zu einem höheren Überwachungsniveau führen wird, um grenzüberschreitende Verstöße zu ermitteln und zu bekämpfen. Dieser Vorschlag für eine Verordnung enthält einige äußerst begrüßenswerte Maßnahmen, wie etwa die engere Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten durch speziell dafür eingerichtete Stellen und den Aufbau einer elektronischen Datenbank mit umfassenden Informationen in diesem Bereich. Ich begrüße den Vorschlag der Kommission und befürworte auch die Änderungsanträge im Bericht, mit denen der Kommissionsvorschlag weiterentwickelt und bestimmte Probleme bereits im Vorfeld berücksichtigt werden sollen, die sich unter Umständen aus dem gleichzeitigen Bestehen unterschiedlicher Systeme für die Durchführung der Rechtsvorschriften ergeben. Vor diesem Hintergrund bereitet der Bericht den Weg für die Einbeziehung privater Verbraucherverbände in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der entsprechenden Behörden. Aus all diesen Gründen habe ich mit Ja gestimmt."@de7
lpv:spoken text
". O consumidor merece, realmente, e mais ainda nos tempos que correm, uma maior protecção, mais efectiva. A proposta da Comissão aponta exactamente no sentido de aumentar a defesa do consumidor. Revejo-me, por isso, na necessidade da aplicação de um sistema de cooperação capaz que permita uma forte vigilância com o objectivo de investigar e combater as infracções transfronteiriças. As medidas presentes nesta proposta de regulamento contêm aspectos muito positivos, nomeadamente, no que toca a uma maior cooperação dos Estados-Membros, através de entidades próprias para o efeito, e no que respeita à criação de uma base de dados electrónica, com todo o tipo de informações nesta matéria. Concordo com a proposta da Comissão. E concordo também com as alterações apresentadas neste relatório que têm o intuito de melhor desenvolver o propósito da Comissão, no sentido em que procuram evitar alguns problemas decorrentes da coexistência de diferentes sistemas de aplicação da legislação. É neste contexto que o relatório abre portas à inclusão das associações privadas de consumidores no quadro da cooperação transfronteiriça entre as demais autoridades. Por tudo isto, voto a favor."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"No hay duda de que los consumidores merecen disfrutar de una protección más rigurosa y eficaz, en especial dadas las circunstancias del mundo actual. El objetivo de la propuesta de la Comisión pasa por incrementar la protección de los consumidores. En consecuencia, estoy de acuerdo con la idea de que resulta necesario implementar un sistema de cooperación que permita obtener un nivel mayor de detección, investigación y cese de las infracciones transfronterizas. En esta propuesta de reglamento se incluyen algunas medidas muy satisfactorias, tales como la de establecer una cooperación más estrecha entre los Estados miembros a través de organismos creados especialmente para este propósito y la de generar una base de datos electrónica en la que se almacene información exhaustiva en este ámbito. Por consiguiente, acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión. Asimismo, apoyo las enmiendas presentadas en el informe destinadas a desarrollar esta propuesta y a evitar de antemano determinados problemas que pueden surgir a raíz de la coexistencia de diferentes sistemas encargados de la aplicación de la legislación. En este contexto, el informe prepara el terreno para la participación de las asociaciones privadas de consumidores en el marco de la cooperación transfronteriza entre las autoridades pertinentes. Por todos estos motivos, he votado a favor."@es12
lpv:translated text
". I consumatori meritano sicuramente una protezione più rigorosa ed efficace, soprattutto nel mondo di oggi. L’obiettivo della proposta della Commissione è aumentare la protezione dei consumatori. Di conseguenza, condivido la necessità di istituire un sistema di cooperazione che possa condurre a un elevato livello di sorveglianza, al fine di indagare e combattere le infrazioni transfrontaliere. Ci sono alcune misure molto positive in questa proposta di regolamento, quali una più stretta cooperazione tra gli Stati membri attraverso organismi appositamente costituiti, e la creazione di una banca dati elettronica contenente informazioni complete in questo settore. Accolgo con favore la proposta della Commissione. Appoggio anche gli emendamenti presentati nella relazione, destinati a sviluppare la proposta della Commissione e a prevenire certi problemi che possono risultare dalla coesistenza di sistemi diversi per l’attuazione della legislazione. In questo contesto, la relazione pone le basi per un coinvolgimento delle organizzazioni private dei consumatori nell’ambito della cooperazione transfrontaliera tra le autorità interessate. Per tutti questi motivi, ho votato a favore."@it9
lpv:translated text
". Les consommateurs méritent assurément une protection plus rigoureuse et plus efficace, surtout dans le monde d’aujourd’hui. La proposition de la Commission vise à améliorer la protection des consommateurs. Par conséquent, je suis favorable à la mise en place d’un système de coopération qui permettra d’accroître le niveau de contrôle afin d’enquêter et de lutter contre les infractions transfrontalières. Cette proposition de règlement prévoit des mesures particulièrement bienvenues, notamment en ce qui concerne la coopération plus étroite entre les États membres au travers d’organes spécialement créés à cet effet et la création d’une base de données électronique contenant des informations exhaustives en la matière. Je me réjouis de la proposition de la Commission. J’approuve également les amendements déposés dans ce rapport, qui cherchent à étayer la proposition de la Commission et à anticiper certains problèmes potentiels en raison de la coexistence de différents systèmes d’application de la législation. Dans ce contexte, le rapport ouvre la voie à une plus grande implication des associations privées défendant les droits des consommateurs, dans le cadre de la coopération transfrontalière entre les autorités compétentes. Pour toutes ces raisons, j’ai voté pour ce rapport."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040420.7.2-183"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph