Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-20-Speech-2-093"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040420.6.2-093"4
lpv:hasSubsequent
lpv:spoken text
"Je voudrais dire quelque chose, sérieusement, d’abord sur la motion de censure. La question d’Enrique Barón Crespo concernant la base juridique est tout à fait pertinente. Une motion de censure doit être soutenue par 10% des députés. S’agit-il de 10% des députés du Parlement aujourd’hui, ou de 10% des députés du Parlement après le 1er mai? Parce que si c’est 10% du Parlement après le 1er mai, cela signifie un nombre de députés plus important que si c’est 10% du Parlement aujourd’hui. Si l’on vote le 5 mai avec les députés du 1er mai, on ne peut pas laisser voter sur la base d’un chiffre de 10% des députés du Parlement aujourd’hui. Ce n’est pas logique et juridiquement intenable. Donc, de deux choses l’une. Ou on vote avec le Parlement tel qu’il est aujourd’hui, mais vous avez dit que ce n’est pas possible et vous avez raison. Ou il faut dire à M. Bonde que, pour que son vote de censure soit valable, il faut réunir 10% des députés du Parlement dans sa composition du 5 mai, et non pas du Parlement d’aujourd’hui. Première chose. Je m’excuse, Monsieur Bonde, vous qui voulez censurer tout le monde, je vous censure pour méconnaissance des traités. Deuxièmement, Monsieur Bonde, et, disant cela, je m’adresse aussi aux députés de mon groupe qui ont signé cette motion de censure, je trouve qu’il en va de la responsabilité de ce Parlement de ne pas avoir l’air complètement idiot en nous faisant croire qu’une motion de censure déposée à la fin d’une législature est un acte politique. C’est un acte hypocrite face aux électeurs qui n’y comprennent absolument rien. Donc, j’en appelle, publiquement, au sens des responsabilités des membres de mon groupe pour leur demander de retirer leurs signatures d’un acte politique complètement idiot."@fr6
lpv:translated text
"Jeg vil gerne sige noget seriøst først og fremmest om mistillidsvotummet. Hr. Barón Crespos spørgsmål om retsgrundlaget er meget relevant. Et mistillidsvotum skal have støtte fra 10 % af medlemmerne. Er det 10 % af medlemmerne i det nuværende Europa-Parlament, eller er det 10 % af medlemmerne af Europa-Parlamentet efter den 1. maj? For hvis det er 10 % af medlemmerne i Europa-Parlamentet efter den 1. maj, er det et meget større antal, end hvis det er 10 % af det nuværende Europa-Parlament. Hvis vi den 5. maj stemmer med medlemmerne fra den 1. maj, kan man ikke afholde afstemningen på baggrund af et antal, der er 10 % af det nuværende Europa-Parlament. Det er ikke logisk og kan ikke forsvares juridisk. Der er altså to sider af samme sag. Enten stemmer man med Europa-Parlamentet, som det er i dag, men De har sagt, at det ikke er muligt, og De har ret. Eller man kan sige til hr. Bonde, at for at hans mistillidsvotum skal være gyldigt, skal man samle 10 % af Europa-Parlamentet, som det ser ud den 5. maj, og ikke af det nuværende Europa-Parlament. Det er den første ting. Undskyld, hr. Bonde, men for Dem, som ønsker at censurere alle, vil jeg censurere Dem for manglende anerkendelse af traktaterne. For det andet, hr. Bonde, og når jeg siger det, henvender jeg mig også til de medlemmer af min gruppe, som har underskrevet mistillidsvotummet, mener jeg, at det henhører under Europa-Parlamentets ansvar ikke at fremstå som komplet idiotisk ved at give os indtryk af, at et mistillidsvotum, der fremsættes i slutningen af en valgperiode, er en politisk handling. Det er en hyklerisk handling over for vælgerne, som absolut intet forstår. Derfor appellerer jeg i fuld offentlighed til ansvarsfølelsen hos medlemmerne i min gruppe og beder dem om at trække deres underskrifter på denne fuldstændig idiotiske politiske handling tilbage."@da1
"Ich möchte ernsthaft etwas sagen, zunächst zu dem Misstrauensantrag. Die Frage von Enrique Barón Crespo zur Rechtsgrundlage ist vollkommen sachgerecht. Ein Misstrauensantrag muss von 10 % der Abgeordneten unterstützt werden. Handelt es sich um 10 % der Abgeordneten des heutigen Parlaments oder um 10 % der Abgeordneten des Parlaments nach dem 1. Mai? Wenn es nämlich 10 % des Parlaments nach dem 1. Mai sind, so bedeutet das mehr Abgeordnete, als wenn es sich um 10 % des heutigen Parlaments handelt. Wenn wir am 5. Mai mit den Abgeordneten des 1. Mai abstimmen, so können wir nicht auf der Grundlage von 10 % der Abgeordneten des heutigen Parlaments abstimmen. Das wäre nicht logisch und rechtlich nicht tragfähig. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir stimmen mit dem Parlament in seiner derzeitigen Zusammensetzung ab, aber Sie haben gesagt, dass das nicht möglich ist, und Sie haben Recht. Oder wir müssen Herrn Bonde sagen, dass, damit sein Misstrauensantrag gültig ist, 10 % der Abgeordneten des Parlaments in seiner Zusammensetzung vom 5. Mai zusammengebracht werden müssen, und nicht des heutigen Parlaments. Das ist das Erste. Entschuldigen Sie, Herr Bonde, nachdem Sie alle tadeln wollen, tadele ich Sie nun wegen Unkenntnis der Verträge. Zweitens, Herr Bonde, und damit wende ich mich auch an die Abgeordneten meiner Fraktion, die diesen Misstrauensantrag unterschrieben haben, finde ich, es liegt in der Verantwortung dieses Parlaments, nicht den Eindruck zu erwecken, dass es vollkommen blöd ist, indem man so tut, als ob es sich bei einem Misstrauensantrag, der am Ende einer Wahlperiode gestellt wird, um einen politischen Akt handelt. Das ist ein scheinheiliger Akt gegenüber den Wählern, die absolut nichts verstehen. Ich appelliere also öffentlich an das Verantwortungsgefühl der Mitglieder meiner Fraktion und fordere sie auf, ihre Unterschriften unter einem völlig blödsinnigen politischen Akt zurückzuziehen."@de7
"Σοβαρά, τώρα, θα ήθελα καταρχάς να πω κάτι σχετικά με την πρόταση μομφής. Το ερώτημα του κ. Barón Crespo σχετικά με τη νομική βάση είναι εξαιρετικά εύστοχο. Μια πρόταση μομφής πρέπει να υπογράφεται από το 10% των βουλευτών. Πρόκειται για το 10% των βουλευτών του σημερινού Κοινοβουλίου ή για το 10% των βουλευτών του Κοινοβουλίου μετά την 1η Μαΐου; Διότι, εάν πρόκειται για το 10% των βουλευτών μετά την 1η Μαΐου, ο αριθμός των βουλευτών που απαιτείται είναι μεγαλύτερος από αυτόν του 10% των μελών του σημερινού Κοινοβουλίου. Εάν η ψηφοφορία διεξαχθεί στις 5 Μαΐου με τους βουλευτές της 1ης Μαΐου, δεν μπορεί να επιτραπεί η διεξαγωγή ψηφοφορίας βάσει του αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% των σημερινών βουλευτών του ΕΚ. Κάτι τέτοιο θα ήταν παράλογο και νομικά αστήρικτο. Πρέπει, συνεπώς, να ισχύει είτε το ένα είτε το άλλο· είτε η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με τη σημερινή σύνθεση του Κοινοβουλίου –αν και ορθώς αναφέρατε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν– ή κάποιος πρέπει να πληροφορήσει τον κ. Bonde ότι, προκειμένου να είναι έγκυρη η πρόταση μομφής που κατέθεσε, οφείλει να συγκεντρώσει το 10% των μελών του Κοινοβουλίου στη μορφή που αυτό θα έχει στις 5 Μαΐου και όχι σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Λυπούμαι, κύριε Bonde, αλλά, αν και εσείς επιθυμείτε να μέμφεστε τους πάντες, σας μέμφομαι για άγνοια των Συνθηκών. Δεύτερον, κύριε Bonde –και εν προκειμένω απευθύνομαι και στους βουλευτές της πολιτικής μου ομάδας που υπέγραψαν αυτή την πρόταση μομφής– θεωρώ ότι το παρόν Σώμα οφείλει να υπερασπιστεί τη στοιχειώδη σοβαρότητά του και να μην φανεί τελείως ανόητο κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι μια πρόταση μομφής κατά τη λήξη μιας νομοθετικής περιόδου αποτελεί πολιτική πράξη. Πρόκειται για μια πράξη υποκρισίας απέναντι στο εκλογικό σώμα, το οποίο αδυνατεί να την κατανοήσει. Απευθύνω, συνεπώς, έκκληση δημοσίως στο αίσθημα ευθύνης των μελών της Ομάδας μου και τους ζητώ να αποσύρουν τις υπογραφές τους από ένα τελείως ανόητο πολιτικό έγγραφο."@el8
"Seriously, I should first like to say something about the motion of censure. Mr Barón Crespo’s question relating to the legal basis is quite apposite. A motion of censure must be supported by 10% of Members. Does this mean 10% of MEPs today, or 10% of the MEPs after 1 May? Because if it is 10% of Parliament after 1 May, that means a greater number of Members than if it is 10% of Parliament today. If the vote is taken on 5 May with the Members of 1 May, voting cannot be allowed on the basis of a figure of 10% of the MEPs today. That is illogical and legally untenable. It has, therefore, got to be one thing or the other; either the vote is taken with Parliament as it is today – although you have rightly said that this is not possible – or Mr Bonde must be told that, for his vote of censure to be valid, he must get together 10% of the Members of this House as it is constituted on 5 May and not today’s Parliament. That is the first thing. I am sorry, Mr Bonde, but I am censuring you, who wish to censure everyone, for your lack of knowledge of the Treaties. Secondly, Mr Bonde – and in saying this I am also addressing the members of my group who have signed this motion of censure – I consider it the responsibility of this Parliament not to appear completely foolish by having us believe that a motion of censure tabled at the end of a legislative period is a political act. It is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it. I am, therefore, appealing publicly to the sense of responsibility of the members of my group and asking them to withdraw their signatures from a completely foolish political document."@en3
"Quisiera decir una cosa, seriamente, primero sobre la moción de censura. La pregunta del Sr. Barón Crespo sobre el fundamento jurídico es totalmente pertinente. Una moción de censura debe contar con el apoyo del 10% de los diputados. ¿Se trata del 10% de los diputados al Parlamento Europeo de hoy o del 10% de los diputados al Parlamento Europeo de después del 1 de mayo? Porque si se trata del 10% del Parlamento de después del 1 de mayo, eso significa un número de diputados mayor que si se trata del 10% del Parlamento de hoy. Si votamos el 5 de mayo con los diputados del 1 de mayo, no se puede consentir que se vote sobre la base de una cifra del 10% de los diputados al Parlamento Europeo de hoy. No es lógico, y jurídicamente es insostenible. Por tanto, una de dos. O votamos con el Parlamento tal como es hoy, pero usted ha dicho que no es posible y tiene razón. O hay que decir al Sr. Bonde que, para que su voto de censura sea válido, hay que reunir el 10% de los diputados al Parlamento en su composición del 5 de mayo, y no al Parlamento de hoy. Primera cosa. Lo siento, señor Bonde, usted que quiere censurar a todo el mundo, le censuro por desconocimiento de los Tratados. Segundo, señor Bonde, y, al decir esto me dirijo también a los diputados de mi Grupo que han firmado esta moción de censura, considero que es responsabilidad de este Parlamento no parecer completamente idiota haciéndonos creer que una moción de censura presentada al final de una legislatura es un acto político. Es un acto hipócrita ante los electores, que no comprenden absolutamente nada. Por tanto, hago un llamamiento público al sentido de la responsabilidad de los miembros de mi Grupo para pedirles que retiren sus firmas de un acto político completamente absurdo."@es12
"Toden totta haluaisin todeta yhden asian tästä epäluottamuslause-esityksestä. Kollega Barón Crespon kysymys oikeusperustasta on täysin paikallaan. Epäluottamuslause-esityksen on saatava taakseen 10 prosenttia jäsenistä. Tarkoitetaanko tällä 10:tä prosenttia nykyisistä Euroopan parlamentin jäsenistä vai 10:tä prosenttia jäsenistä 1. toukokuuta jälkeen? Onhan 10 prosenttia parlamentin jäsenistä 1. toukokuuta jälkeen huomattavasti enemmän kuin 10 prosenttia nyt. Kun äänestys toimitetaan 5. toukokuuta ja jäseninä ovat silloin myös 1. toukokuuta parlamenttiin tulevat jäsenet, äänestystä ei voida perustaa nykyisten jäsenten 10 prosentin varaan. Se olisi epäloogista ja oikeudellisesti mahdotonta. Näin ollen asia on ratkaista jomminkummin: äänestys joko toimitetaan parlamentin nykyisessä muodossa – vaikka totesittekin aivan oikein, ettei se ole mahdollista – tai kollega Bondelle on todettava, että hänen on saatava epäluottamuslause-esitykselleen tuki yhteensä 10 prosentilta parlamentin jäsenistä, ennen kuin esitys hyväksytään, sellaisena kuin parlamentti siis on 5. toukokuuta eikä siis nykyisellään. Tämä on ensimmäinen seikka. Hyvä kollega Bonde, valitettavasti osoitan epäluottamusta teitä ja perussopimusten tuntemustanne kohtaan, kun te haluatte osoittaa epäluottamusta muita kohtaan. Hyvä kollega Bonde – osoitan sanani myös niille ryhmäni jäsenille, jotka ovat allekirjoittaneet tämän epäluottamuslause-esityksen – toiseksi katson, että tämän parlamentin pitää toimia vastuullisesti eikä tehdä itseään täysin naurettavaksi kuvittelemalla, että lainsäädäntökauden lopuksi jätettävä epäluottamuslause-esitys on poliittinen teko. Se on tekopyhä teko äänestäjiä kohtaan, sillä he eivät ymmärrä siitä kerrassaan mitään. Vetoan näin ollen julkisesti ryhmäni jäsenten vastuuntuntoon ja pyydän heitä peruuttamaan allekirjoituksensa tästä täysin typerästä poliittisesta asiakirjasta."@fi5
"Vorrei dire qualcosa di serio innanzitutto sulla mozione di censura. La domanda dell’onorevole Barón Crespo sulla base giuridica è perfettamente pertinente. Una mozione di censura deve essere sostenuta dal 10 per cento dei deputati. Si tratta del 10 per cento dei deputati del Parlamento attuale o del Parlamento dopo il 1° maggio? Nel secondo caso occorre un numero maggiore di deputati rispetto a quello attuale. Se si voterà il 5 maggio, con i nuovi Stati membri dal 1° maggio, non si può permettere che la votazione avvenga sulla base del 10 per cento dei deputati dell’attuale Parlamento. E’ illogico e giuridicamente insostenibile. Quindi o una cosa o l’altra. O si vota con il Parlamento di oggi, ma lei ha detto che non è possibile, e ha ragione. O bisogna dire all’onorevole Bonde che, perché la votazione sulla mozione di censura sia valida, occorre riunire il 10 per cento dei deputati del Parlamento in base alla composizione che avrà il 1° maggio invece che in base alla composizione attuale. Prima cosa. Mi scuso, onorevole Bonde, se censuro per mancata conoscenza dei Trattati proprio lei che vuole censurare tutti. In secondo luogo, onorevole Bonde, e dicendo questo mi rivolgo anche ai deputati del mio gruppo che hanno firmato questa mozione di censura, ritengo che il Parlamento abbia la responsabilità di non fare la figura dello stupido facendoci credere che una mozione di censura presentata al termine di una legislatura sia un atto politico. E’ un atto ipocrita nei confronti degli elettori che non ci capiscono assolutamente niente. Pertanto, mi appello pubblicamente al senso di responsabilità dei deputati del mio gruppo per esortarli a ritirare le loro firme da un atto politico completamente stupido."@it9
"Seriously, I should first like to say something about the motion of censure. Mr Barón Crespo’s question relating to the legal basis is quite apposite. A motion of censure must be supported by 10% of Members. Does this mean 10% of MEPs today, or 10% of the MEPs after 1 May? Because if it is 10% of Parliament after 1 May, that means a greater number of Members than if it is 10% of Parliament today. If the vote is taken on 5 May with the Members of 1 May, voting cannot be allowed on the basis of a figure of 10% of the MEPs today. That is illogical and legally untenable. It has, therefore, got to be one thing or the other; either the vote is taken with Parliament as it is today – although you have rightly said that this is not possible – or Mr Bonde must be told that, for his vote of censure to be valid, he must get together 10% of the Members of this House as it is constituted on 5 May and not today’s Parliament. That is the first thing. I am sorry, Mr Bonde, but I am censuring you, who wish to censure everyone, for your lack of knowledge of the Treaties. Secondly, Mr Bonde – and in saying this I am also addressing the members of my group who have signed this motion of censure – I consider it the responsibility of this Parliament not to appear completely foolish by having us believe that a motion of censure tabled at the end of a legislative period is a political act. It is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it. I am, therefore, appealing publicly to the sense of responsibility of the members of my group and asking them to withdraw their signatures from a completely foolish political document."@lv10
"Maar ik zou serieus iets willen zeggen, allereerst over de motie van afkeuring. De vraag van de heer Barón Crespo over de rechtsgrond is buitengewoon relevant. Een motie van afkeuring moet gesteund worden door 10 procent van de afgevaardigden. Is dat 10 procent van de huidige afgevaardigden van het Parlement, of 10 procent van de afgevaardigden van het Parlement na 1 mei? Want wanneer het 10 procent van het Parlement na 1 mei is, dan betekent dat een groter aantal afgevaardigden dan 10 procent van het huidige Parlement. Als we op 5 mei stemmen met de afgevaardigden van 1 mei, dan gaat het niet aan dat er gestemd wordt op basis van 10 procent van het huidige aantal afgevaardigden van het Parlement. Dat is niet logisch en juridisch onhoudbaar. Het is dus van tweeën één: ofwel we stemmen met het Parlement zoals het er vandaag uitziet, maar u heeft gezegd dat dat niet mogelijk is en daar heeft u gelijk in; ofwel we moeten tegen de heer Bonde zeggen dat hij, om zijn motie van afkeuring geldig te laten zijn, 10 procent van de afgevaardigden van het Parlement moet vergaren zoals het op 5 mei is samengesteld, en dus niet in de huidige samenstelling. Dat is mijn eerste punt. Het spijt me, mijnheer Bonde, u wilt iedereen berispen; ik berisp u omdat u de Verdragen niet goed kent. Ten tweede, mijnheer Bonde, – en daarmee richt ik mij ook tot de afgevaardigden van mijn fractie die deze motie van afkeuring hebben ondertekend – vind ik dat het de verantwoordelijkheid van dit Parlement is om geen volslagen belachelijk figuur te slaan door het te doen voorkomen alsof het indienen van een motie van afkeuring aan het eind van een zittingsperiode een politieke daad is. Het is een hypocriete daad richting de kiezer, die er absoluut niets van begrijpt. Dus doe ik publiekelijk een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de leden van mijn fractie, om hun te verzoeken hun handtekeningen onder een volslagen belachelijke politieke daad in te trekken."@nl2
"Falando a sério, gostaria antes de mais de dizer qualquer coisa sobre a moção de censura. A pergunta de Enrique Barón Crespo relativa à base jurídica é perfeitamente pertinente. Uma moção de censura tem de ser apoiada por 10% dos deputados. Trata-se de 10% dos deputados do Parlamento hoje, ou 10% dos deputados do Parlamento após 1 de Maio? Porque se for 10% do Parlamento após 1 de Maio, isso significa um número de deputados maior do que se for 10% do Parlamento de hoje. Se votarmos a 5 de Maio, já com os deputados de 1 de Maio, não podemos deixar que se vote com base numa percentagem de 10% dos deputados do Parlamento de hoje. Não é lógico e é juridicamente indefensável. Assim, das duas uma. Ou votamos com o Parlamento tal como ele é hoje, mas o senhor disse que não era possível e tem toda a razão. Ou há que dizer ao senhor deputado Bonde que, para que o seu voto de censura seja válido, tem de reunir 10% dos deputados do Parlamento na sua composição de 5 de Maio, e não do Parlamento de hoje. Primeira questão. Desculpe, Senhor Deputado Bonde, o senhor que quer censurar toda a gente, agora sou eu a censurá-lo por desconhecer os Tratados. Em segundo lugar, Senhor Deputado Bonde - e, dizendo isto, dirijo-me também aos deputados do meu Grupo que assinaram esta moção de censura -, penso que disso depende a responsabilidade deste Parlamento de não parecer completamente idiota fazendo-nos crer que uma moção de censura apresentada no final de uma legislatura constitui um acto político. Constitui sim um acto hipócrita face aos eleitores que não compreendem absolutamente nada. Assim, apelo publicamente para o sentido das responsabilidades dos membros do meu Grupo para lhes pedir que retirem as suas assinaturas de um acto político completamente idiota."@pt11
"Allvarligt talat, först skulle jag vilja säga några ord om misstroendeförklaringen. Enrique Barón Crespos fråga om den rättsliga grunden är mycket relevant. En misstroendeförklaring måste ha stöd hos en tiondel av ledamöterna. Innebär det en tiondel av parlamentsledamöterna i dag eller en tiondel av parlamentsledamöterna efter den 1 maj? Om det är en tiondel av parlamentet efter den 1 maj innebär det ett större antal ledamöter än om det är en tiondel av parlamentet i dag. Om omröstning hålls den 5 maj med ledamöterna från den 1 maj kan omröstningen inte tillåtas på grundval av en tiondel av parlamentsledamöterna i dag. Det vore ologiskt och ohållbart ur rättslig synvinkel. Det måste därför vara antingen det ena eller det andra: antingen sker omröstningen med parlamentet så som det ser ut i dag – även om ni mycket riktigt har påpekat att detta är omöjligt – eller också måste Jens-Peter Bonde upplysas om att han, för att hans misstroendeförklaring skall vara giltig, måste samla ihop en tiondel av kammarens ledamöter såsom parlamentet ser ut den 5 maj, inte som parlamentet ser ut i dag. Det var det första. Jag beklagar, herr Bonde, men jag kritiserar er som vill kritisera alla andra, för era bristande kunskaper om fördragen. För det andra, herr Bonde – och nu riktar jag mig även till de ledamöter i min grupp som har undertecknat misstroendeförklaringen – anser jag att parlamentet har ett ansvar att inte framstå som idiotiskt genom att försöka slå i oss att en misstroendeförklaring som läggs fram i slutet av en valperiod är en politisk handling. Det är en skenhelig handling gentemot väljarna, som står helt frågande inför den. Jag vädjar därför öppet till ansvarskänslan hos min grupps ledamöter och uppmanar dem att dra tillbaka sina underskrifter från ett fullständigt löjeväckande politiskt dokument."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph