Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-01-Speech-4-139"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040401.3.4-139"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A criação dos CCR (Conselhos Consultivos Regionais) no âmbito da Política Comum das Pescas (PCP) visa aumentar a participação dos pescadores e das suas organizações no processo de tomada de decisão da PCP pela primeira vez. Saúdo o excelente trabalho do colega relator que soube traduzir as expectativas legítimas dos pescadores no sentido de garantir o estabelecimento destes Conselhos que poderão significar, nomeadamente, a existência de um fórum ideal para pescadores e cientistas ultrapassarem as suas divergências tradicionais em relação à situação dos recursos haliêuticos. A gestão sustentável dos recursos haliêuticos, os interesses sociais do sector e a sobrevivência económica de todas as comunidades costeiras dependerão, em grande medida, do envolvimento dos vários representantes do sector da pesca no desenvolvimento da PCP. Para tanto, importa garantir também um estatuto transparente e um elevado nível de independência destes CCR, porventura, como sugere o relator, enquanto "órgão não comercial juridicamente incorporado" registado num Estado-Membro. Também por isso, importa que a Comissão Europeia aceite o aumento do financiamento, considerado pela comissão parlamentar e o relator como irrisório, em ordem a proporcionar viabilidade real aos CCR. Estes Conselhos correspondem a um interesse objectivo da União Europeia, quer pelo enriquecimento que o seu trará para a PCP e para o trabalho da Comissão Europeia, quer pela possibilidade de se evitar a emergência de futuros problemas."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Oprettelsen af regionale rådgivende råd som led i den fælles fiskeripolitik har til formål - for første gang - at øge fiskernes inddragelse og deres organisationers deltagelse i beslutningsprocessen bag den fælles fiskeripolitik. Jeg takke for det fremragende arbejde, som ordføreren har udført, og hvor han har formået at udtrykke fiskernes legitime forventninger om, at oprettelsen af disse råd ikke mindst vil indebære, at der skabes et ideelt forum til, at fiskere og videnskabsfolk kan komme ud over deres traditionelle meningsforskelle om fiskeressourcernes situation. En bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, sektorens sociale interesser og kystsamfundenes økonomiske overlevelse vil i vid udstrækning afhænge af, om sektorens forskellige repræsentanter inddrages i udformningen af den fælles fiskeripolitik. Disse regionale rådgivende råd må derfor sikres en gennemsigtig statut og en høj grad af uafhængighed, måske som ordføreren foreslår i form af "et ikke-erhvervsdrivende organ med egen juridisk status" registreret i en medlemsstat. Det er derfor også af den grund vigtigt, at Kommissionen accepterer, at der sker en forhøjelse af finansieringen, som udvalget og ordføreren finder latterlig lav, så de regionale rådgivende råd får reelle muligheder for at fungere. Disse råd er udtryk for et objektivt behov i EU, både på grund af den gevinst, som deres knowhow vil betyde for den fælles fiskeripolitik og for Kommissionens arbejde, og fordi fremtidige problemer på den måde bedre lader sig forebygge."@da1
". Ziel der Einrichtung der regionalen Beratungsgremien im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) ist es, erstmals die Fischer und ihre Organisationen stärker in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Ich begrüße die hervorragende Arbeit des Berichterstatters, der die legitimen Erwartungen der Fischer formuliert hat, dass diese Räte auch wirklich eingerichtet werden. Sie wären vor allem ein ideales Forum, in dem Fischer und Wissenschaftler ihre traditionellen Meinungsverschiedenheiten zur Situation der Fischereiressourcen beilegen können. Die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen, die sozialen Interessen des Sektors und das wirtschaftliche Überleben aller Küstengemeinschaften hängen in hohem Maße von der Einbindung der Vertreter des Fischereisektors in die Entwicklung der GFP ab. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass für diese Gremien transparente Regelungen gelten und sie weitgehend unabhängig sind, vielleicht, wie der Berichterstatter empfiehlt, als eine in einem Mitgliedstaat „registrierte Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit und ohne Erwerbscharakter“. Auch deshalb muss die Europäische Kommission die Finanzmittel, die sie bereitstellen will und die vom Parlamentsausschuss und vom Berichterstatter als lächerlich bezeichnet wurden, aufstocken, damit sichergestellt ist, dass diese Beiräte wirklich tragfähig sind. Diese Räte tragen einem objektiven Interesse der Europäischen Union in Bezug auf den Wert Rechnung, den ihr Know-how für die GFP und für die Arbeit der Europäischen Kommission bringen wird, wie auch wegen der Möglichkeit, etwaige künftige Probleme zu vermeiden."@de7
". Στόχος της δημιουργίας Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων (ΠΓΣ) στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι η για πρώτη φορά αύξηση της συμμετοχής των αλιέων και των οργανώσεών τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΚΑΠ. Χαιρετίζω το εξαίρετο έργο του εισηγητή, ο οποίος εξέφρασε τις δικαιολογημένες προσδοκίες των αλιέων για την ίδρυση αυτών των συμβουλίων. Αυτά τα συμβούλια θα αποτελέσουν, κυρίως, ένα ιδανικό φόρουμ στο οποίο οι αλιείς και οι επιστήμονες θα μπορέσουν να υπερκεράσουν τις παραδοσιακές διαφορές τους αναφορικά με την κατάσταση των αλιευτικών πόρων. Η βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, τα κοινωνικά συμφέροντα του τομέα και η οικονομική επιβίωση όλων των παράκτιων κοινοτήτων θα εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη συμμετοχή των εκπροσώπων του αλιευτικού τομέα στην ανάπτυξη της ΚΑΠ. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης ότι αυτά τα ΠΓΣ θα είναι πραγματικά βιώσιμα. Αυτά τα συμβούλια ανταποκρίνονται σε μια αντικειμενική ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αξία που θα φέρει η τεχνογνωσία τους στην ΚΑΠ και στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και όσον αφορά την πρόληψη των προβλημάτων που θα προκύψουν στο μέλλον."@el8
". The aim of creating the Regional Advisory Councils (RAC) under the common fisheries policy is to increase the involvement of fishermen and their organisations in the decision-making processes of the CFP for the first time. I welcome the excellent work of the rapporteur, who has given voice to the fishermen’s legitimate expectations that these Councils will be set up. These Councils would, in particular, provide an ideal forum in which fishermen and scientists could overcome their traditional differences over the state of fisheries resources. The sustainable management of fisheries resources, the social interests of the sector and the economic survival of all coastal communities will depend, to a large extent, on the involvement of representatives of the fisheries sector in developing the CFP. We must, therefore, also ensure that these RACs are governed by transparent regulations and are quite independent, perhaps, as the rapporteur suggests, as ‘legally incorporated non-commercial bodies’ registered in a Member State. For this reason too, the European Commission must increase the funding it wishes to provide, which the parliamentary committee and the rapporteur consider to be derisory, in order to ensure that the RACs are truly viable. These Councils respond to an objective need of the European Union in terms of the value that their will bring to the CFP and to the work of the European Commission, and in terms of preventing problems arising in the future."@en3
"La finalidad de crear los Consejos Consultivos Regionales (CCR) en el marco de la política pesquera común es aumentar por vez primera la participación de los pescadores y de sus organizaciones en los procesos decisorios de la PPC. Me felicito de la excelente labor del ponente, que ha expresado las legítimas expectativas de los pescadores en la creación de estos Consejos. En particular, estos Consejos representarán un foro ideal en el que los pescadores y los científicos podrán superar sus tradicionales diferencias sobre el estado de los recursos de la pesca. La gestión sostenible de los recursos pesqueros, los intereses sociales del sector y la supervivencia económica de todas las comunidades costeras dependerán en gran parte de la participación de los representantes del sector pesquero en el desarrollo de los CCR. Por ello deberemos asegurarnos de que estos CCR estén regidos por normas transparentes y mantengan su independencia, posiblemente como lo propone el ponente, en calidad de «órganos no comerciales constituidos legalmente» y registrados en un Estado miembro. Por esta razón, la Comisión Europea debe aumentar la financiación que desea ofrecer, que la comisión parlamentaria y el ponente consideran irrisoria, a fin de garantizar la viabilidad de los CCR. Estos Consejos responden a una necesidad objetiva de la Unión Europea en términos del valor que su aportará a los CCR y a la labor de la Comisión Europea, y para evitar que surjan problemas en el futuro."@es12
". Yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti toteutettavan alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamisen tavoitteena on ensimmäistä kertaa lisätä kalastajien ja heidän järjestöjensä osallistumista yhteisen kalastuspolitiikan päätöksentekoon. Olen tyytyväinen siihen, että esittelijä on tehnyt erinomaista työtä ja tuonut julki toimikuntien perustamista koskevat kalastajien aiheelliset odotukset. Toimikunnat tarjoaisivat erityisesti ihanteellisen foorumin, jossa kalastajat ja tutkijat voisivat sopia kalavarojen tilaa koskevat vanhat erimielisyytensä. Kalavarojen kestävä hoito, kalatalousalan yhteiskunnalliset edut ja kaikkien rannikkoyhteisöjen taloudellinen selviäminen riippuvat pitkälti siitä, miten paljon kalatalousalan edustajat osallistuvat yhteisen kalastuspolitiikan kehittämiseen. Näin ollen on varmistettava, että alueellisiin neuvoa-antaviin toimikuntiin sovelletaan avoimia asetuksia ja että toimikunnat ovat melko itsenäisiä elimiä, jotka voisivat olla esittelijän ehdotuksen mukaisesti jossakin EU:n jäsenvaltioissa rekisteröityjä "voittoa tavoittelemattomia elimiä, joilla on oikeushenkilöllisyys". Tämänkin vuoksi Euroopan komission on alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien todellisen toimintakyvyn takaamiseksi lisättävä aikomaansa rahoitusta, jota parlamentin valiokunta ja esittelijä pitävät naurettavan pienenä. Toimikunnat vastaavat objektiivisia Euroopan unionin tarpeita siten, että niiden sisältämä osaaminen tuo lisäarvoa yhteiseen kalastuspolitiikkaan sekä Euroopan komission työhön ja että ne ehkäisevät tulevien ongelmien syntymistä."@fi5
". L’objectif de la création des conseils consultatifs régionaux (CCR) dans le cadre de la politique commune de la pêche est de renforcer, pour la première fois, l’implication des pêcheurs et de leurs organisations dans les processus décisionnels de la PCP. Je salue l’excellent travail du rapporteur, qui a exprimé les attentes légitimes des pêcheurs quant à l’établissement de ces conseils. Ces conseils offriront, en particulier, un forum idéal au sein duquel les pêcheurs et les scientifiques pourront dépasser leurs différences traditionnelles sur l’état des ressources halieutiques. La gestion durable des ressources halieutiques, les intérêts sociaux du secteur et la survie économique de toutes les communautés côtières dépendront, dans une large mesure, de l’implication des représentants du secteur de la pêche dans le développement de la PCP. Par conséquent, nous devons également garantir qu’une réglementation transparente gouvernera ces CCR et leur relative indépendance, peut-être, comme le suggère le rapporteur, en tant qu’"organe légalement constitué, à but non lucratif" et immatriculé dans un État membre. C’est aussi pour cette raison que la Commission européenne doit augmenter le financement qu’elle désire apporter, considéré comme dérisoire par la commission parlementaire et le rapporteur, afin de garantir la viabilité réelle des CCR. Ces conseils répondent à un besoin objectif de l’Union européenne en termes de valeur que leur savoir-faire apportera à la PCP et au travail de la Commission européenne et en termes de prévention d’éventuels problèmes à l’avenir."@fr6
". La creazione dei consigli consultivi regionali (CCR) nel quadro della politica comune della pesca intende coinvolgere, per la prima volta, i pescatori e le loro organizzazioni nei processi decisionali della PCP. Apprezzo l’ottimo lavoro del relatore, il quale ha dato voce alle legittime aspettative dei pescatori, ansiosi di assistere alla creazione di tali consigli. In particolare, i consigli costituirebbero una sede ideale per consentire a pescatori e scienziati di superare le loro tradizionali divergenze sulle condizioni delle risorse alieutiche. La gestione sostenibile delle risorse alieutiche, gli interessi sociali del settore e la sopravvivenza economica di tutte le comunità costiere dipenderanno, in larga misura, dalla partecipazione dei rappresentanti del settore della pesca all’elaborazione della PCP. Dobbiamo quindi far sì che i CCR siano retti da statuti trasparenti e siano completamente indipendenti: come suggerisce il relatore, potrebbero forse assumere il carattere di “organismi non commerciali costituiti in persona giuridica” e registrati in uno Stato membro. Per questa ragione, inoltre, la Commissione europea deve incrementare i finanziamenti che intende erogare – la commissione parlamentare e il relatore li considerano irrisori – per garantire l’effettivo funzionamento dei CCR. I consigli rispondono a un’oggettiva esigenza dell’Unione europea, sia per l’arricchimento che il loro arrecherà alla PCP e all’opera della Commissione, sia perché eviteranno il sorgere di problemi in futuro."@it9
". The aim of creating the Regional Advisory Councils (RAC) under the common fisheries policy is to increase the involvement of fishermen and their organisations in the decision-making processes of the CFP for the first time. I welcome the excellent work of the rapporteur, who has given voice to the fishermen’s legitimate expectations that these Councils will be set up. These Councils would, in particular, provide an ideal forum in which fishermen and scientists could overcome their traditional differences over the state of fisheries resources. The sustainable management of fisheries resources, the social interests of the sector and the economic survival of all coastal communities will depend, to a large extent, on the involvement of representatives of the fisheries sector in developing the CFP. We must, therefore, also ensure that these RACs are governed by transparent regulations and are quite independent, perhaps, as the rapporteur suggests, as ‘legally incorporated non-commercial bodies’ registered in a Member State. For this reason too, the European Commission must increase the funding it wishes to provide, which the parliamentary committee and the rapporteur consider to be derisory, in order to ensure that the RACs are truly viable. These Councils respond to an objective need of the European Union in terms of the value that their will bring to the CFP and to the work of the European Commission, and in terms of preventing problems arising in the future."@lv10
". Het doel van de oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid is het voor de eerste keer vergroten van de betrokkenheid van vissers en hun organisaties bij het besluitvormingsproces van het GVB. Ik verheug mij over het uitstekende werk van de rapporteur, die de legitieme verwachtingen van de vissers dat deze raden zullen worden opgericht heeft verwoord. Deze raden zouden met name een ideaal forum voor vissers en wetenschappers kunnen zijn om hun traditionele meningsverschillen over de toestand van de visbestanden opzij te zetten. Het duurzame beheer van de visbestanden, de sociale belangen van de sector en het economisch voortbestaan van alle kustgemeenschappen zal in hoge mate afhangen van de betrokkenheid van de vertegenwoordigers van de visserijsector bij de ontwikkeling van het GVB. We moeten er dan ook voor zorgen dat er op deze regionale adviesraden transparante verordeningen van toepassing zijn en dat zij volledig onafhankelijk zijn, misschien, zoals de rapporteur suggereert, als “niet-commerciële naamloze vennootschappen”, die geregistreerd zijn in een lidstaat. Ook om deze reden moet de Europese Commissie de financiering die zij wenst te verstrekken – welke de parlementaire commissie en de rapporteur bespottelijk achten – verhogen om ervoor te zorgen dat de regionale adviesraden echt levensvatbaar zijn. Deze raden voorzien immers in een objectieve behoefte van de Europese Unie in termen van de waarde die hun zal toevoegen aan het GVB en het werk van de Europese Commissie, en in termen van het voorkomen van problemen die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen."@nl2
". Syftet med att inrätta regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken är att för första gången öka yrkesfiskarnas och deras organisationers deltagande i den gemensamma fiskeripolitikens beslutsprocesser. Jag välkomnar det utmärkta arbete som utförts av föredraganden, som gett uttryck för fiskarnas legitima förväntningar på att dessa nämnder kommer att inrättas. Nämnderna skulle framför allt utgöra ett idealiskt forum där fiskare och vetenskapsmän skulle kunna överbrygga sina traditionella meningsskiljaktigheter när det gäller läget för fiskeresurserna. Den hållbara förvaltningen av fiskeresurserna, sektorns intressen på det sociala planet och den ekonomiska överlevnaden för alla kustsamhällen kommer i hög grad att vara beroende av att företrädare för fiskesektorn deltar vid utformningen av den gemensamma fiskeripolitiken. Vi måste därför också se till att regelverket för dessa regionala rådgivande nämnder är öppet för insyn och har ett stort mått av oberoende – kanske, som föredraganden föreslår, som ”icke-vinstdrivande organ som har fått ställning som juridisk person” och som är registrerade i en medlemsstat. Även av denna anledning måste kommissionen öka sin finansiering i förhållande till vad som föreslås – ett belopp som parlamentsutskottet och föredraganden anser är helt orimligt – för att nämnderna verkligen skall bli livskraftiga. Dessa nämnder svarar mot ett verkligt behov i EU, eftersom deras know-how kommer att utgöra ett värdefullt bidrag till den gemensamma fiskeripolitiken och kommissionens arbete, och eftersom de kommer att kunna förebygga att problem uppkommer i framtiden."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"know-how"10,3,12,9,11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph