Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-31-Speech-3-174"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040331.4.3-174"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Before we return to the scheduled business of the House I should like to take this opportunity to respond, on the record, to the invitation made earlier today in my absence while I was at the press conference with the Irish presidency and President Prodi to comment, on behalf of this House, on a number of issues that have a prominent media focus in some Member States at this time. Let me turn to a specific case. Recently there was an anonymous allegation made in respect of two observers from an accession state. That anonymous allegation, like so many other allegations of course, first saw the light of day in the media. When it came to our attention we decided that since there were alleged disputes about the bona fide signatures of some observers, we would invite an opinion from an external, independent and recognised handwriting expert. Only this lunchtime, by coincidence, has that report come to me. The expert concludes that all 27 signatures submitted to analysis are authentic – that is to say written by the person alongside whose name they appear. Let me be quite clear here and now. On the basis of external independent expert evidence there are no grounds on which to base a suspicion of fraud or irregularity in this particular case. Indeed the institution arguably has a special duty of care to ensure that no residual suspicion should point to the individuals in question. Sadly, I can only conclude in this particular case that these allegations, which proved to be unsubstantiated, were made with malicious intent. As President of this House I refuse to allow our work to be derailed by malicious or unsubstantiated rumour or prejudice from whatever source within or without. Let me say for those who do not know – and so I am not addressing the House but through you those who may be following our proceedings at this moment – that it is the practice of this House to ensure that a Member signs on each day of attendance. That may be done here in our plenary session. It may be done when we meet in our groups. It may be done when we meet in committees. It may be done, if we wish, in a central register. When a Member signs that register in the plenary, that does not constitute an obligation to spend the rest of the day sitting in plenary; nor an obligation to spend the rest of the day sitting with one's group, if one signs in a group; nor in a committee; and most certainly not an obligation to sit all day in the central registry, if one signed there. As President of this House I have a double duty: I, and we, have a duty to our electorate and the public to be accountable; and I have a duty to this House to be fair. I intend to try to fulfil both duties to the best of my abilities. Demanding signatures as evidence of attendance is not the universal practice in the parliaments of Member States. I should like to point out that we demand more in this House in that regard than many parliaments who are states of this Union and who have parliamentary democracy at their core. I say to our friends within and without that if, beyond what I have just recorded here, there is evidence of fraud, then produce it and we will deal with it as we dealt with the evidence to which I referred earlier. I want you in this House to know – and the public to know through this House – that we will treat every case without fear or favour. But we will treat everyone on the presumption of innocence until there is clear evidence to the contrary. We will be led only by evidence. We will not be led by prejudice and we will not have tabloid newspapers writing our script. In recent days and weeks there has been a fevered climate generated by the tabloid press, not least, but not only, in Germany. I first wish to make a general point. As President of this Parliament I refuse to accept that we, the elected Members of this House, should suffer some kind of collective guilt. We should not be presumed guilty if we do not individually establish our innocence. I want this to be clear, especially for some of the German tabloids who have led this campaign. The German media, of all the media in Europe, should know in their hearts that collective guilt cannot be visited upon any people or any institution. Through you I want to give to the wider world the clearest assurance that we will respond to any evidence or substantiated allegations that come to our attention, but these must be based on evidence not prejudice. Let me repeat here today that the most substantial exercise in reforming this House – the attempt to provide ourselves with a statute which took so many years and which secured a majority in this House – failed because of governments, not because of our will. Let those who failed us shoulder their responsibilities."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Før vi vender tilbage til dagsordenen, vil jeg gerne benytte lejligheden til officielt at svare på opfordringen, som kom tidligere i dag, mens jeg var til pressekonference med det irske formandskab og kommissionsformand Prodi, til på vegne af Parlamentet at kommentere en række spørgsmål, som i øjeblikket spiller en fremtrædende rolle i medierne i visse medlemsstater. Lad mig nævne en konkret sag. For nylig kom der en anonym beskyldning vedrørende to observatører fra et tiltrædelsesland. Som så mange andre beskyldninger fremkom den anonyme beskyldning første gang i medierne. Da vi blev opmærksomme herpå, besluttede vi at få en udtalelse fra en ekstern, uafhængig og anerkendt grafolog, eftersom der angiveligt var uenighed om ægtheden af visse observatørers underskrift. Tilfældigvis har jeg her til frokost modtaget denne udtalelse. Eksperten konkluderer, at alle de 27 underskrifter, som han har analyseret, er ægte - det vil sige skrevet af den person, hvis navn de står ud for. Lad mig slå det helt fast. I lyset af udtalelsen fra den eksterne og uafhængige ekspert er der ikke grundlag for en mistanke om bedrageri eller uregelmæssigheder i denne konkrete sag. Denne institution har i denne forbindelse en særlig forpligtelse til at sikre, at de pågældende personer bliver renset for enhver mistanke. Desværre kan jeg i forbindelse med denne sag konkludere, at disse beskyldninger, som viste sig at være udokumenterede, blev fremsat i onde hensigter. Som formand for Parlamentet nægter jeg at lade vores arbejde blive afsporet af ondsindede eller udokumenterede rygter eller fordomme fra interne såvel som eksterne kilder. Til dem, der ikke ved det - og her taler jeg ikke til Parlamentet, men gennem jer til dem, der følger vores forhandlinger i øjeblikket - er det praksis her i Parlamentet, at et parlamentsmedlem skriver under på tilstedeværelseslisten hver mødedag. Det kan ske her på plenarmødet. Det kan ske, når vi mødes i vores grupper. Det kan ske, når vi mødes i udvalgene. Eller det kan ske i et centralt register, hvis vi ønsker det. Når et medlem skriver under på tilstedeværelseslisten i mødesalen, betyder det ikke, at han dermed er forpligtet til at tilbringe resten af dagen på plenarmødet. Man er heller ikke forpligtet til at tilbringe resten af dagen i ens gruppe, hvis man skriver under på et gruppemøde. Det samme gælder i udvalget. Tilsvarende skal man naturligvis ikke tilbringe resten af dagen i det centrale register, hvis man har skrevet under der. Som formand for Parlamentet har jeg en dobbelt forpligtelse. Jeg, og vi, er over for vores vælgere og offentligheden forpligtet til at være ansvarlige. Desuden er jeg forpligtet til at være retfærdig over for Parlamentet. Jeg agter at opfylde begge forpligtelser efter bedste evne. Et krav om en underskrift som bevis for ens tilstedeværelse er ikke almindelig praksis i parlamenterne rundt omkring i medlemsstaterne. Jeg vil gerne understrege, at vi i den henseende kræver mere her i Parlamentet end mange af de andre parlamenter i EU, der alle har parlamentarisk demokrati som fundament. Til alle vores venner både inden for og uden for Parlamentet vil jeg sige, at hvis der ud over det, jeg har registreret her, findes beviser på bedrageri, så fremskaf dem, hvorefter vi vil undersøge dem, som vi undersøgte de beviser, jeg omtalte tidligere. Alle her i Parlamentet - og offentligheden via Parlamentet - skal vide, at vi behandler alle sager uden at gøre forskel til nogen side. Samtidig behandler vi alle ud fra den formodning, at de er uskyldige, indtil det modsatte er bevist. Vi lader os kun styre af beviser. Vi lader os ikke styre af fordomme, og tabloidaviserne skal ikke skrive vores manuskript. I de seneste dage og uger har der været en ophedet debat skabt af tabloidpressen, ikke mindst, men ikke kun, i Tyskland. Først vil jeg komme med en generel betragtning. Som formand for Parlamentet nægter jeg at acceptere, at vi, de folkevalgte medlemmer af Parlamentet, skal have en form for kollektiv skyldfølelse. Vi bør ikke betragtes som skyldige, fordi vi ikke individuelt fastslår, at vi er uskyldige. Det vil jeg gerne understrege, især over for visse dele af den tyske tabloidpresse, som er gået forrest i denne kampagne. De tyske medier af alle burde inderst inde vide, at kollektiv skyld ikke kan placeres hos et helt folk eller en institution. Via jer vil jeg gerne understrege tydeligt over for den omgivende verden, at vi agter at undersøge de beviser og dokumenterede beskyldninger, som vi bliver præsenteret for, men de skal være baseret på beviser og ikke fordomme. Lad mig i dag gentage, at den vigtigste øvelse i forbindelse med en reform af Parlamentet - nemlig udviklingen af vores egen statut, som tog så mange år og blev støttet af et flertal her i Parlamentet - mislykkedes på grund af regeringerne, ikke på grund af os. Lad dem, der svigtede os, bære deres del af ansvaret."@da1
"Bevor wir zur Tagesordnung des Hauses zurückkehren, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um offiziell auf die Aufforderung zu reagieren, die heute zu einem früheren Zeitpunkt erging, als ich mit dem irischen Ratsvorsitz und Präsident Prodi auf der Pressekonferenz weilte, nämlich mich im Namen dieses Hauses zu einer Reihe von Themen zu äußern, die gegenwärtig in einigen Mitgliedstaaten im Blickpunkt der Medien stehen. Lassen Sie mich nun zu einem konkreten Fall kommen. Unlängst gab es anonyme Vorwürfe gegen zwei Beobachter eines Beitrittslandes. Diese anonymen Vorwürfe tauchten natürlich wie so viele andere Behauptungen zuerst in den Medien auf. Als wir davon erfuhren, haben wir uns entschieden, da es dabei um die Echtheit der Unterschriften einiger Beobachter ging, die Meinung eines externen, unabhängigen und anerkannten Graphologen einzuholen. Durch Zufall ist mir dieser Bericht heute Mittag zugegangen. Der Graphologe kommt zu der Schlussfolgerung, dass alle zur Analyse eingereichten 27 Unterschriften echt sind, das heißt von der Person stammen, deren Name neben der Unterschrift steht. Ich möchte hier ganz klar und deutlich festhalten: Laut der externen, unabhängigen Expertenmeinung liegen in diesem speziellen Fall keine Anzeichen vor, die einen Anscheinsverdacht des Betrugs oder etwaiger Unregelmäßigkeiten rechtfertigen. Unser Haus hat jedoch zweifellos die besondere Sorgfaltspflicht, sicherzustellen, dass in Bezug auf die betroffenen Personen keinerlei Restverdacht bestehen bleibt. In diesem speziellen Fall komme ich leider zu dem Schluss, dass diese Vorwürfe, die sich als haltlos erwiesen haben, mit böswilliger Absicht erhoben wurden. Als Präsident dieses Hauses weigere ich mich zuzulassen, dass unsere Arbeit auf Grund böswilliger oder haltloser Gerüchte oder Vorurteile, unabhängig aus welcher internen oder externen Quelle sie stammen, beeinträchtigt wird. Lassen Sie es mich für diejenigen, die es nicht wissen, sagen – ich wende mich daher nicht an das Haus, sondern über Sie an jene, die möglicherweise in diesem Moment unsere Beratungen verfolgen –, dass es Praxis dieses Hauses ist, sicherzustellen, dass ein Parlamentsmitglied an jedem Tag seiner Anwesenheit eine Unterschrift leistet. Sie kann hier in unserem Plenarsaal geleistet werden. Sie kann geleistet werden, wenn wir in unseren Fraktionen zusammenkommen. Sie kann geleistet werden, wenn wir in den Ausschüssen zusammenkommen oder sie kann, wenn gewünscht, in einem Zentralregister geleistet werden. Unterzeichnet ein Mitglied das Register im Plenarsaal, ist es dadurch nicht verpflichtet, den ganzen Tag im Plenarsaal zu verbringen. Leistet es seine Unterschrift in der Fraktion, bedeutet dies nicht, den restlichen Tag in der Fraktionssitzung verbringen zu müssen; selbiges gilt für die Ausschüsse, und erst recht muss niemand den ganzen Tag im Zentralregister verbringen, wenn er seine Unterschrift dort geleistet hat. Als Präsident dieses Hauses trage ich eine doppelte Verantwortung: Ich und wir alle sind unserer Wählerschaft und der Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft schuldig; und ich bin diesem Haus gegenüber zu Fairness verpflichtet. Ich versuche beide Pflichten bestmöglich zu erfüllen. Die geforderte Unterschriftsleistung als Anwesenheitsnachweis ist nicht die allgemeine Praxis in den Parlamenten der Mitgliedstaaten. Ich möchte betonen, dass wir in diesem Haus in dieser Hinsicht mehr fordern als viele Parlamente in Mitgliedstaaten dieser Union, die über eine lange parlamentarische Demokratie verfügen. Sollte es über meine soeben gemachten Erklärungen hinaus Indizien für Betrugshandlungen geben, fordere ich alle unsere Freunde innerhalb und außerhalb des Hauses auf, diese vorzulegen, und wir werden uns damit beschäftigen, so wie wir uns mit den bereits angesprochenen Indizien beschäftigt haben. Ich möchte, dass Sie hier im Hause wissen – und es die Öffentlichkeit durch dieses Haus erfährt –, dass wir jeden Fall ohne Ansehen der Person prüfen werden. Allerdings werden wir die Unschuldvermutung solange aufrecht halten, bis das Gegenteil zweifelsfrei bewiesen ist. Wir werden uns nur an Beweisen orientieren. Wir werden uns nicht von Vorurteilen leiten lassen, und wir werden uns unsere Vorgehensweise nicht von der Regenbogenpresse diktieren lassen. In den vergangenen Tagen und Wochen wurde von der Regenbogenpresse, vor allem, aber nicht nur in Deutschland eine hitzige Debatte entfacht. Lassen Sie mich zunächst eine allgemeine Äußerung tätigen. Als Präsident dieses Parlaments weigere ich mich zu akzeptieren, dass wir, die gewählten Mitglieder dieses Hauses, eine Art Kollektivschuld zu tragen hätten. Wir dürfen nicht insgesamt für schuldig gehalten werden, wenn Einzelne ihre Unschuld nicht nachweisen. Ich möchte, dass dies klar ist, insbesondere für einige deutsche Boulevardzeitschriften, die Anführer dieser Kampagne waren. Von allen Medien in Europa sollten insbesondere die deutschen zutiefst davon überzeugt sein, dass es keine Kollektivschuld von Menschen oder Institutionen gibt. Über Sie möchte ich der übrigen Welt ausdrücklich versichern, dass wir auf Beweise oder begründete Vorwürfe, von denen wir Kenntnis erhalten, reagieren werden, aber diese müssen auf Fakten und nicht auf Vorurteilen beruhen. Lassen Sie mich heute hier wiederholen, dass für das Scheitern der im Rahmen der Reformierung dieses Hauses wichtigsten Aufgabe – des Versuchs, uns mit einem Statut auszustatten, dessen Ausarbeitung so viele Jahre gedauert hat und das in diesem Hause eine Mehrheit erhielt – die Regierungen und nicht unser fehlender Wille verantwortlich zu machen sind. Mögen diejenigen, die uns scheitern ließen, auch die Verantwortung dafür übernehmen."@de7
"Προτού επιστρέψουμε στις προγραμματισμένες εργασίες του Σώματος, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να απαντήσω, επισήμως, στην πρόσκληση που μου απευθύνθηκε νωρίτερα εν τη απουσία μου, ενώ ήμουν στη συνέντευξη Τύπου με την ιρλανδική Προεδρία και τον Πρόεδρο Πρόντι, να σχολιάσω, εκ μέρους του Σώματος, έναν αριθμό θεμάτων τα οποία αυτόν τον καιρό σε ορισμένα κράτη μέλη προσελκύουν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Έγινε πρόσφατα μια ανώνυμη καταγγελία σχετικά με δύο παρατηρητές ενός υπό ένταξη κράτους. Η ανώνυμη αυτή καταγγελία, όπως και τόσες άλλες καταγγελίες φυσικά, εμφανίστηκε πρώτα στα μέσα ενημέρωσης. Όταν υπέπεσε στην αντίληψή μας, αποφασίσαμε, εφόσον υπήρχαν δεδηλωμένες διαφωνίες για τη γνησιότητα των υπογραφών ορισμένων παρατηρητών, να ζητήσουμε τη γνώμη ενός εξωτερικού, ανεξάρτητου και αναγνωρισμένου ειδικού γραφολόγου. Κατά σύμπτωση, έλαβα την έκθεση αυτή τώρα κατά τη διάρκεια του γεύματος. Ο ειδικός συμπεραίνει ότι και οι 27 υπογραφές που υποβλήθηκαν σε ανάλυση είναι αυθεντικές – δηλαδή έχουν γίνει από το πρόσωπο δίπλα στο όνομα του οποίου εμφανίζονται. Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής εδώ και τώρα. Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία εξωτερικού ανεξάρτητου ειδικού, δεν ευσταθεί μια εκ πρώτης όψεως υποψία απάτης ή παρατυπίας σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα, το θεσμικό όργανο έχει ειδικό καθήκον μέριμνας, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα παραμείνει η παραμικρή υποψία κατά των εν λόγω προσώπων. Δυστυχώς, το μόνο που μπορώ να συμπεράνω σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι αυτές οι καταγγελίες, οι οποίες αποδείχθηκε ότι ήταν ανυπόστατες, ήταν κακοπροαίρετες. Ως Πρόεδρος του Σώματος, αρνούμαι να επιτρέψω την εκτροπή του έργου μας από κακοπροαίρετες ή ανυπόστατες φήμες ή προκαταλήψεις από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχονται, εσωτερική ή εξωτερική. Επιτρέψτε μου να πω για όσους δεν το γνωρίζουν –και επομένως δεν απευθύνομαι στο Σώμα αλλά μέσω υμών σε εκείνους που ενδεχομένως παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας αυτή τη στιγμή– ότι αποτελεί πρακτική του Σώματος να διασφαλίζει ότι κάθε βουλευτής υπογράφει για κάθε ημέρα παρουσίας του. Αυτό μπορεί να γίνει εδώ, στην Ολομέλειά μας. Μπορεί να γίνει όταν συνεδριάζουμε στις Ομάδες μας. Μπορεί να γίνει όταν συνεδριάζουμε σε επιτροπές. Μπορεί να γίνει, αν το επιθυμούμε, σε κεντρικό κατάλογο παρουσίας. Όταν ένας βουλευτής υπογράφει αυτόν τον κατάλογο παρουσίας στην Ολομέλεια, αυτό δεν συνιστά υποχρέωση να περάσει την υπόλοιπη ημέρα στην Ολομέλεια· ούτε την υποχρέωση να περάσει την υπόλοιπη ημέρα με την Ομάδα του, αν κάποιος υπογράψει στην Ομάδα· ούτε σε μια επιτροπή· και φυσικά δεν συνιστά υποχρέωση να περάσει όλη την ημέρα στο κεντρικό πρωτόκολλο, αν κάποιος υπέγραψε εκεί. Ως Πρόεδρος του Σώματος, έχω διπλό καθήκον: έχω, και έχουμε, καθήκον προς το εκλογικό σώμα μας και τους πολίτες να λογοδοτούμε· και έχω ένα καθήκον απέναντι σε αυτό το Σώμα να είμαι δίκαιος. Σκοπεύω να προσπαθήσω να εκπληρώσω και τα δύο αυτά καθήκοντα όσο καλύτερα μπορώ. Η υπογραφή ως απόδειξη παρουσίας δεν είναι καθολική πρακτική στα κοινοβούλια των κρατών μελών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, ως προς αυτό, έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις στο Σώμα από ό,τι πολλά κοινοβούλια τα οποία είναι κράτη της Ένωσης και αποδίδουν κεντρικό ρόλο στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλώνω στους φίλους μας εντός και εκτός ότι αν, πέρα από όσα δήλωσα εδώ, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για απάτη, παραδώστε τα και εμείς θα τα χειριστούμε όπως χειριστήκαμε τα στοιχεία που ανέφερα προηγουμένως. Θέλω να γνωρίζουν όλοι οι βουλευτές του Σώματος –και οι πολίτες μέσω του Σώματος– ότι θα αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση χωρίς φόβο ή μεροληψία. Αλλά θα αντιμετωπίσουμε όλους με το τεκμήριο της αθωότητας, έως ότου υπάρχει σαφής απόδειξη για το αντίθετο. Θα μας οδηγήσουν μόνο τα στοιχεία. Δεν θα μας οδηγήσει η προκατάληψη και δεν θα δεχθούμε να μας λένε οι εφημερίδες τι να κάνουμε. Τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, υπήρξε ένα πυρετώδες κλίμα το οποίο δημιουργούσε ο κίτρινος τύπος, κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο, στη Γερμανία. Ως Πρόεδρος αυτού του Κοινοβουλίου, αρνούμαι να δεχτώ ότι εμείς, οι εκλεγμένοι βουλευτές του Σώματος, θα πρέπει να αισθανόμαστε κάποιου είδους συλλογική ενοχή. Δεν θα πρέπει να θεωρούμαστε ένοχοι, αν δεν αποδείξουμε μεμονωμένα την αθωότητά μας. Θέλω αυτό να είναι σαφές, ιδιαίτερα για ορισμένες από τις γερμανικές εφημερίδες που πρωτοστάτησαν σε αυτή την εκστρατεία. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να γνωρίζουν κατά βάθος, περισσότερο από τα άλλα μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη, ότι η συλλογική ενοχή δεν μπορεί να επιβάλλεται σε κανένα λαό και κανένα θεσμό. Θέλω μέσω υμών να διαβεβαιώσω κατηγορηματικά το ευρύτερο κοινό ότι θα απαντήσουμε σε κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή τεκμηριωμένο ισχυρισμό που θα υποπέσει στην αντίληψή μας, αλλά αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και όχι σε προκαταλήψεις. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω σήμερα εδώ ότι η πιο σημαντική άσκηση στη μεταρρύθμιση του Σώματος –η προσπάθεια να δώσουμε στους εαυτούς μας ένα καταστατικό, η οποία πήρε τόσα χρόνια και εξασφάλισε την πλειοψηφία στο Σώμα– απέτυχε λόγω των κυβερνήσεων, όχι λόγω της βούλησής μας. Ας φέρουν το βάρος των ευθυνών εκείνοι που μας απογοήτευσαν."@el8
"Antes de volver al orden del día de esta Cámara, quisiera aprovechar esta oportunidad para responder oficialmente a la invitación que se ha formulado aquí esta mañana, durante mi ausencia por asistir a una conferencia de prensa con la Presidencia irlandesa y el Presidente Prodi, y comentar, en nombre de esta Cámara, varios temas que en estos momentos son objeto de gran atención por parte de los medios de comunicación en algunos Estados miembros. Permítanme ahora abordar un caso concreto. Hace poco se recibió una acusación anónima en relación con dos observadores de un país en vías de adhesión. Esta acusación anónima, como muchas otras acusaciones, por supuesto, vio por primera vez la luz del día en los medios de comunicación. Cuando llegó a nuestro conocimiento decidimos que, como había una supuesta controversia con respecto a las firmas de algunos observadores, recabaríamos la opinión de un reconocido experto grafólogo externo independiente. Este mediodía, por casualidad, he recibido el informe en cuestión. La conclusión del experto es que las 27 firmas analizadas son auténticas, es decir, que están escritas por la persona cuyo nombre aparece al lado. Quiero que quede muy claro. De conformidad con las pruebas presentadas por un experto externo independiente, no hay motivos para tener de entrada sospechas de fraude o irregularidades en este caso en concreto. Es más, probablemente la institución tiene la obligación especial de garantizar que no quede ni rastro de sospecha con respecto a las personas en cuestión. Por desgracia, en este caso concreto solo puedo llegar a la conclusión de que estas acusaciones, que se ha demostrado que carecían de fundamento, fueron hechas con mala intención. Como Presidente de esta Cámara, me niego a permitir que nuestro trabajo se vea desbaratado por prejuicios o rumores maliciosos y carentes de fundamento, sea cual sea su origen, de dentro o de fuera. Permítanme decir para quienes no lo sepan –de modo que no me dirijo a la Cámara, sino a través de la Cámara a quienes puedan estar siguiendo la sesión en estos momentos– que la práctica de esta Cámara es asegurarse de que los diputados firmen cada día que asistan. Y esto puede hacerse aquí en nuestra sesión plenaria. Puede hacerse cuando nos reunimos en nuestros Grupos. Puede hacerse cuando nos reunimos en las comisiones. Y, si queremos, puede hacerse en un registro central. Cuando un diputado firma en el registro de la sesión plenaria, no tiene la obligación de pasar el resto del día sentado en el pleno, ni la obligación de pasar el resto del día sentado con su Grupo, si firma en un Grupo; ni en una comisión; y, evidentemente, no tiene la obligación de estar todo el día sentado en el registro central, si es allí donde ha firmado. Como Presidente de esta Cámara tengo una doble obligación: tengo, y tenemos todos nosotros, la obligación ante nuestros electores y los ciudadanos de ser responsables, y tengo la obligación ante esta Cámara de ser justo. Y hago todo lo que puedo para cumplir ambas obligaciones. Exigir la firmas como prueba de asistencia no es una práctica universal en los Parlamentos de los Estados miembros. Me gustaría señalar que exigimos más a esta Cámara en este sentido que a muchos parlamentos que son Estados de esta Unión y que se basan en una democracia parlamentaria. Y a nuestros amigos de dentro y de fuera les digo que si, aparte de lo que he hecho constar hasta ahora, hay pruebas de fraude, que las presenten y trataremos el tema como hemos tratado el tema que he mencionado antes. Quiero que los que están en esta Cámara sepan –y la población a través de esta Cámara– que trataremos todos los casos sin miedo ni favoritismos. Pero concederemos a todo el mundo la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Nos guiaremos exclusivamente por pruebas. No nos dejaremos guiar por prejuicios y no permitiremos que la prensa sensacionalista escriba nuestro guión. En los últimos días y semanas se ha creado un clima enardecido generado por la prensa sensacionalista, sobre todo en Alemania, aunque también en otros lugares. En primer lugar quiero aclarar un punto general. Como Presidente de este Parlamento me niego a aceptar que nosotros, miembros electos de esta Cámara, debamos asumir ningún tipo de culpa colectiva. No deberíamos ser culpables por defecto si no demostramos nuestra inocencia individualmente. Quiero que quede claro, sobre todo para algunas de las publicaciones sensacionalistas alemanas que han orquestado esta campaña. Precisamente los medios de comunicación alemanes, entre todos los medios de Europa, deberían saber muy bien que no se puede achacar una culpa colectiva a ningún pueblo ni a ninguna institución. A través de sus Señorías, quiero transmitir al mundo exterior la máxima garantía de que responderemos a todas las pruebas o acusaciones fundamentadas que se nos presenten, pero deben basarse en pruebas y no en prejuicios. Permítanme repetir hoy aquí que el ejercicio más importante de reforma de esta Cámara –el intento de dotarnos de un estatuto que tardó tantos años y que obtuvo el voto de una mayoría de esta Cámara– fracasó por culpa de los Gobiernos, no por nuestra voluntad. Que asuman sus responsabilidades quienes nos fallaron."@es12
"Ennen kuin palaamme parlamentissa esityslistan mukaiseen päiväjärjestykseen, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja vastata virallisesti kutsuun, joka esitettiin tänään aikaisemmin poissa ollessani, kun osallistuin lehdistötilaisuuteen puheenjohtajavaltio Irlannin ja puheenjohtaja Prodin kanssa, ja kommentoida parlamentin puolesta joitakin kysymyksiä, jotka ovat viime aikoina saaneet joidenkin jäsenvaltioiden lehdistössä suurta huomiota. Otan esiin yhden yksittäistapauksen. Hiljattain kahdesta unioniin liittyvän valtion tarkkailijasta esitettiin nimetön väite. Kuten niin monet muutkin väitteet, tämä väite pääsi alun perin julkisuuteen tietenkin lehdistön kautta. Kun tulimme siitä tietoisiksi, päätimme, että koska joidenkin tarkkailijoiden allekirjoitusten aitoudesta muka oli ollut kiistaa, pyytäisimme lausunnon ulkopuoliselta, riippumattomalta ja tunnustetulta grafologilta. Sattumalta tämä raportti tuli eteeni vasta tällä lounastauolla. Asiantuntija toteaa, että kaikki analysoitaviksi annetut 27 allekirjoitusta ovat aitoja – toisin sanoen jokaisen allekirjoituksen on tehnyt sama henkilö, jonka nimi näkyy allekirjoituksen vieressä. Haluan tehdä tämän varsin selväksi. Ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan esittämän näytön perusteella tässä erityistapauksessa petosta tai sääntöjenvastaisuutta ei voida epäillä ilmeisen perustellusti. Toimielimellä on itse asiassa erityisvelvollisuus huolehtia siitä, ettei jäljelle jää vähäisimpiäkään epäilyksiä kyseisten henkilöiden syyttömyydestä. Tässä yksittäistapauksessa voin ainoastaan murheellisena todeta, että nämä syytökset, jotka osoittautuivat perusteettomiksi, tehtiin pahoin aikein. Tämän parlamentin puhemiehenä kieltäydyn hyväksymästä sitä, että työtämme yritetään tärvellä ilkein tai perusteettomin huhuin tai ennakkoluuloin, olivatpa se sitten lähtöisin parlamentin omasta piiristä tai sen ulkopuolelta. Niille, jotka eivät tätä tiedä – en nyt kohdista sanojani niinkään parlamentille vaan niille teistä, jotka seuraatte istuntoamme tällä hetkellä – että tämän parlamentin käytäntö on varmistaa, että jäsen kirjoittaa nimensä läsnäololuetteloon kaikkina niinä päivinä, jolloin hän on läsnä. Näin toimitaan täysistunnossa, näin toimitaan, kun tapaamme ryhmiemme kesken, ja näin toimitaan, kun tapaamme valiokunnissa. Halutessamme kirjaukset voidaan tehdä keskusrekisteriin. Kun jäsen kirjoittaa nimensä kyseiseen rekisteriin täysistunnossa, se ei velvoita häntä istumaan koko päivää täysistunnossa eikä ryhmänsä parissa, jos hän kirjautuu ryhmään, ei valiokunnassa, eikä se etenkään velvoita häntä istumaan koko päivää keskusrekisterissä, jos hän on kirjautunut sinne. Tämän parlamentin puhemiehenä minulla on kaksoisvelvollisuus: minulla ja meillä on vastuuvelvollisuus valitsijakuntaamme ja kansalaisiamme kohtaan, ja minulla on tätä parlamenttia kohtaan velvollisuus oikeudenmukaisuuteen. Koetan täyttää molemmat velvollisuuteni parhaan kykyni mukaan. Allekirjoitusten vaatiminen läsnäolon todisteeksi ei ole jäsenvaltioiden parlamenteissa yleinen käytäntö. Haluaisin huomauttaa, että tässä suhteessa vaadimme tässä parlamentissa enemmän kuin monet niistä unioniin kuuluvien valtioiden parlamenteista, joiden perustana on parlamentaarinen demokratia. Haluan sanoa ystävillemme täällä parlamentissa ja muualla, että jos äskettäisistä sanoistani huolimatta täällä on näyttöä petoksista, osoittakaa se, niin me puutumme siihen samalla tavoin kuin puutuimme aiemmin mainitsemaani näyttöön. Haluan teidän tässä parlamentissa tietävän – ja kansalaisten tietävän tämän parlamentin välityksellä – että käsittelemme kutakin tapausta pelotta ja tasapuolisesti. Kaikkia pidetään kuitenkin syyttöminä niin kauan kuin päinvastaisesta on selkeää näyttöä. Toimintaamme ohjaa vain näyttö. Meitä eivät ohjaa ennakkoluulot, emmekä suostu siihen, että bulevardilehdet sanelevat tulevaisuutemme. Viime päivinä ja viikkoina sensaatiolehdistö on kiristänyt ilmapiiriä ennen kaikkea Saksassa mutta myös muualla. Haluaisin esittää yhden yleishuomautuksen. Tämän parlamentin puhemiehenä kieltäydyn hyväksymästä sitä, että meidän tämän parlamentin valittuina jäseninä pitäisi kantaa jonkinlaista kollektiivista syyllisyyttä. Meitä ei saisi pitää syyllisinä, vaikka emme yksitellen osoita syyttömyyttämme. Haluan tehdä tämän selväksi ennen kaikkea niille muutamille Saksan bulevardilehdille, jotka ovat johtaneet tätä ajojahtia. Euroopan kaikista lehdistöistä Saksan lehdistön pitäisi sisimmässään tietää, ettei kollektiivista syyllisyyttä voida langettaa kenellekään henkilölle eikä millekään instituutiolle. Teidän kauttanne haluan esittää laajemmalle vastaanottajakunnalle selkeän vakuutuksen siitä, että reagoimme kaikkiin todisteisiin ja perusteltuihin syytöksiin, jotka tulevat tietoomme, mutta niiden on perustuttava näyttöön eikä ennakkoluuloihin. Tänään haluaisin vielä kerran todeta, että tämän parlamentin merkittävin uudistushanke – hanke, jonka tavoitteena oli luoda meille säännöt, joka kesti niin monta vuotta ja joka sai taakseen tämän parlamentin enemmistön – epäonnistui hallitusten, ei meidän tahtomme vuoksi. Vastuu kuuluu nyt niille, jotka pettivät meidät."@fi5
"Avant de reprendre les travaux prévus à l’ordre du jour de cette Assemblée, je tiens à saisir cette occasion pour répondre, devant la plénière, à l’invitation lancée plus tôt dans la journée en mon absence, alors que j’étais à la conférence de presse avec la présidence irlandaise et le président Prodi afin de commenter, au nom de ce Parlement, certaines questions qui font actuellement l’objet d’une attention médiatique importante dans certains États membres. Permettez-moi de citer un cas spécifique. Il y a peu, une accusation anonyme a été portée à l’encontre de deux observateurs d’un pays adhérent. Cette accusation anonyme, comme tant d’autres accusations bien entendu, a d’abord vu le jour dans les médias. Lorsque nous en avons eu vent, nous avons décidé que dans la mesure où il s’agissait de contestations présumées de signatures bona fide de certains observateurs, nous inviterions un expert en graphologie extérieur, indépendant et agréé à émettre un avis. Le rapport vient seulement de me parvenir à l’heure du déjeuner, par coïncidence. L’expert conclut que les 27 signatures soumises à l’analyse sont authentiques - c’est-à-dire écrites par la personne dont le nom apparaît à côté de la signature. Laissez-moi clarifier immédiatement la situation. Sur la base des preuves fournies par un expert indépendant extérieur, il n’y a rien qui puisse justifier, dans ce cas particulier, une suspicion de fraude ou d’irrégularité prima facie. En effet, l’institution a sans doute un devoir particulier consistant à garantir qu’aucune suspicion résiduelle ne pèse sur les personnes en question. Malheureusement, je ne peux que conclure, en l’occurrence, que ces affirmations, qui se sont révélées être sans fondement, ont été formulées dans l’intention de nuire. En tant que président de cette Assemblée, je refuse de permettre que notre travail soit perturbé par des rumeurs ou des préjugés malveillants ou sans fondement, qu’ils proviennent de sources internes ou externes à ce Parlement. Permettez-moi de dire pour ceux qui ne le savent pas - et je ne m’adresse pas à cette Assemblée, mais par votre intermédiaire à ceux qui pourraient suivre nos débats en ce moment - qu’il est d’usage dans ce Parlement de veiller à ce qu’un député signe pour chaque jour de présence. Cette signature peut se faire ici même lors de notre séance plénière ou lors des réunions de nos groupes ou des commissions. Elle peut se faire, si nous le souhaitons, dans un registre central. Lorsqu’un député signe ce registre en séance plénière, il n’est pas pour autant obligé de passer le reste de la journée à siéger en plénière; il n’est pas non plus obligé de passer le reste de la journée à siéger dans un groupe, si le registre a été signé dans un groupe; il en va de même en commission. Il est encore moins obligé de passer toute la journée aux archives, si c’est là qu’il signe. En tant que président de ce Parlement, j’ai un double devoir: j’ai, et nous avons, un devoir de responsabilité envers notre électorat et l’opinion publique; et j’ai un devoir d’impartialité envers cette Assemblée. J’ai l’intention de m’acquitter de mon mieux de ces deux devoirs. Exiger des signatures pour prouver la présence ne correspond pas à l’usage universel dans les parlements des États membres. Je tiens à souligner que nous exigeons plus à cet égard dans ce Parlement que dans bon nombre de parlements d’États de cette Union et dont la démocratie parlementaire constitue le noyau. J’affirme à nos amis à l’intérieur et à l’extérieur de ce Parlement que si, au-delà de ce que je viens de dire, des preuves de fraude existent, produisez-les et nous nous en chargerons tout comme nous nous sommes chargés des preuves dont j’ai parlé précédemment. Je souhaite que vous tous dans ce Parlement sachiez - et que le public sache par votre intermédiaire - que nous traiterons chaque cas sans crainte ni faveur. Mais chaque député bénéficiera de la présomption d’innocence tant que des preuves claires ne prouveront pas le contraire. Seules les preuves nous guideront. Les préjugés ne nous guideront pas et les quotidiens populaires n’écriront pas notre script. Ces derniers jours et ces dernières semaines, il a régné un climat enfiévré généré par la presse populaire, notamment, mais pas uniquement, en Allemagne. Je souhaite tout d’abord faire une remarque générale. En tant que président de ce Parlement, je refuse d’accepter que nous, les députés élus de cette Assemblée, devions souffrir d’une sorte de culpabilité collective. Nous ne devrions pas être déclarés coupables parce que nous n’avons pas chacun prouvé notre innocence. Je veux que cela soit clair, surtout pour certains quotidiens allemands qui ont mené cette campagne. Les médias allemands, plus que tout autre média en Europe, devraient savoir au fond d’eux-mêmes que la culpabilité collective ne peut être infligée à un peuple ou une institution. Par votre intermédiaire, je veux offrir au monde la garantie la plus claire que nous réagirons à toute preuve ou allégation justifiée qui est portée à notre attention, mais celle-ci doit être fondée sur des preuves et pas sur des préjugés. Permettez-moi de répéter ici aujourd’hui que l’exercice le plus considérable de réforme de ce Parlement - la tentative visant à nous offrir un statut qui a été si longue et qui a obtenu la majorité au sein de cette Assemblée - a échoué à cause des gouvernements et non de notre volonté. Laissons ceux qui nous ont laissé tomber assumer leurs responsabilités."@fr6,6
"Prima di riprendere l’ordine del giorno fissato per i lavori dell’Assemblea vorrei cogliere l’opportunità di rispondere ufficialmente alla richiesta precedentemente espressa oggi in mia assenza, mentre ero alla conferenza stampa con la Presidenza irlandese e il Presidente Prodi, di pronunciarmi a nome del Parlamento su varie questioni che in questo periodo sono state al centro dell’attenzione dei mezzi di comunicazione in alcuni Stati membri. Consentitemi di ritornare al caso specifico. Di recente è stata rivolta un’accusa anonima a due osservatori di un paese aderente. Quest’accusa anonima, al pari di numerose altre, come è noto, è stata diffusa prima sui mezzi di comunicazione. Quando la questione è giunta alla nostra attenzione, poiché l’autenticità delle firme di alcuni osservatori era oggetto di contestazione, abbiamo deciso di richiedere il parere di uno specialista di grafologia esterno, indipendente e di riconosciuta competenza. Per combinazione ho ricevuto la relazione proprio oggi a pranzo. Lo specialista consultato conclude che tutte le 27 firme analizzate sono autentiche – vale a dire che sono state apposte dalle persone il cui nome è indicato . Sarò chiaro una volta per tutte. Sulla base delle prove desunte dallo specialista esterno indipendente, nel caso di specie non sussistono elementi che in apparenza corroborino le accuse di frode o irregolarità. In effetti si potrebbe obiettare che l’Istituzione ha lo specifico dovere di assicurarsi che non permanga alcun sospetto sulle persone coinvolte. Purtroppo nel caso di specie posso solo concludere che le accuse, di cui è stata dimostrata l’infondatezza, sono state formulare con la volontà di nuocere. In veste di Presidente del Parlamento europeo mi oppongo a che il nostro lavoro venga inficiato da calunnie e da voci prive di fondamento o da prevenzioni interne o esterne provenienti da quest’Aula. Vorrei dire per chi non ne fosse al corrente – non mi riferisco ai deputati dell’Assemblea, ma a quanti forse seguono i nostri lavori – che è prassi di questo Parlamento assicurare che i deputati firmino per ogni giorno di presenza. Si firma in seduta plenaria, nelle riunioni dei gruppi politici o in quelle delle commissioni parlamentari. Se si preferisce, si può firmare in un ufficio centrale. Se un deputato firma il registro in seduta plenaria, non per questo è obbligato a presenziare per l’intera giornata, né ha un analogo obbligo se firma in un gruppo politico o in una commissione parlamentare; né tanto meno ha l’obbligo di stare tutto il giorno all’ufficio centrale, se ha firmato in tale sede. In quanto Presidente del Parlamento ho un doppio dovere: io e l’Assemblea abbiamo il dovere di rispondere delle nostre responsabilità nei confronti dell’elettorato e del pubblico; io ho il dovere di essere corretto nei confronti dell’Assemblea. Intendo cercare di adempiere ad entrambi i compiti al meglio delle mie capacità. La richiesta di apporre la firma di presenza non è una prassi universalmente in uso nei parlamenti degli Stati membri. Vorrei sottolineare che nella nostra Assemblea su questo aspetto siamo più esigenti dei parlamenti di molti paesi che fanno parte dell’Unione europea e che si fondano su democrazie parlamentari. Desidero invitare gli amici all’interno e all’esterno di quest’Aula, se vi sono prove di frode, oltre al caso citato, di produrle in modo da permetterci di esaminarle come abbiamo fatto per quelle di cui ho parlato poc’anzi. Voglio che voi e il pubblico sappiate che tratteremo ogni caso senza timori né favoritismi. Ciascuno però beneficerà della presunzione d’innocenza fino a prova contraria. Procederemo sulla base delle prove. Non ci faremo guidare dal pregiudizio e non affideremo i nostri documenti ai giornali scandalistici. Gli ultimi giorni e settimane sono stati segnati da un clima febbrile generato dalla stampa popolare, tra l’altro, anche se non solo, in Germania. Innanzitutto vorrei fare un’osservazione generale. In veste di Presidente del Parlamento europeo respingo l’idea che si addossi ai deputati di quest’Assemblea qualsiasi tipo di responsabilità collettiva. Non deve gravare su di noi una presunzione di colpevolezza se non dimostriamo singolarmente la nostra innocenza. Voglio che questo sia chiaro, in particolare ai quotidiani popolari tedeschi che hanno condotto questa campagna. I mezzi di comunicazione tedeschi e quelli di tutta Europa dovrebbero sapere che non si può onestamente far ricadere una colpa collettiva su nessuno né su alcuna Istituzione. Per mezzo vostro desidero assicurare al più vasto pubblico che risponderemo a qualsiasi prova o accusa suffragata da prove che venga sottoposta alla nostra attenzione; tali accuse, tuttavia, devono fondarsi su prove, non su pregiudizi. Desidero ribadire oggi in quest’Aula che la più sostanziale opera di riforma del Parlamento europeo, ovvero il tentativo di elaborare uno statuto dei deputati, che ha richiesto tanti anni ed è stato approvato dalla maggioranza dell’Assemblea, è fallita a causa dei governi, non per nostra volontà. Gli artefici di tale fallimento devono assumersene le responsabilità"@it9
"Before we return to the scheduled business of the House I should like to take this opportunity to respond, on the record, to the invitation made earlier today in my absence while I was at the press conference with the Irish presidency and President Prodi to comment, on behalf of this House, on a number of issues that have a prominent media focus in some Member States at this time. Let me turn to a specific case. Recently there was an anonymous allegation made in respect of two observers from an accession state. That anonymous allegation, like so many other allegations of course, first saw the light of day in the media. When it came to our attention we decided that since there were alleged disputes about the bona fide signatures of some observers, we would invite an opinion from an external, independent and recognised handwriting expert. Only this lunchtime, by coincidence, has that report come to me. The expert concludes that all 27 signatures submitted to analysis are authentic – that is to say written by the person alongside whose name they appear. Let me be quite clear here and now. On the basis of external independent expert evidence there are no grounds on which to base a suspicion of fraud or irregularity in this particular case. Indeed the institution arguably has a special duty of care to ensure that no residual suspicion should point to the individuals in question. Sadly, I can only conclude in this particular case that these allegations, which proved to be unsubstantiated, were made with malicious intent. As President of this House I refuse to allow our work to be derailed by malicious or unsubstantiated rumour or prejudice from whatever source within or without. Let me say for those who do not know – and so I am not addressing the House but through you those who may be following our proceedings at this moment – that it is the practice of this House to ensure that a Member signs on each day of attendance. That may be done here in our plenary session. It may be done when we meet in our groups. It may be done when we meet in committees. It may be done, if we wish, in a central register. When a Member signs that register in the plenary, that does not constitute an obligation to spend the rest of the day sitting in plenary; nor an obligation to spend the rest of the day sitting with one's group, if one signs in a group; nor in a committee; and most certainly not an obligation to sit all day in the central registry, if one signed there. As President of this House I have a double duty: I, and we, have a duty to our electorate and the public to be accountable; and I have a duty to this House to be fair. I intend to try to fulfil both duties to the best of my abilities. Demanding signatures as evidence of attendance is not the universal practice in the parliaments of Member States. I should like to point out that we demand more in this House in that regard than many parliaments who are states of this Union and who have parliamentary democracy at their core. I say to our friends within and without that if, beyond what I have just recorded here, there is evidence of fraud, then produce it and we will deal with it as we dealt with the evidence to which I referred earlier. I want you in this House to know – and the public to know through this House – that we will treat every case without fear or favour. But we will treat everyone on the presumption of innocence until there is clear evidence to the contrary. We will be led only by evidence. We will not be led by prejudice and we will not have tabloid newspapers writing our script. In recent days and weeks there has been a fevered climate generated by the tabloid press, not least, but not only, in Germany. I first wish to make a general point. As President of this Parliament I refuse to accept that we, the elected Members of this House, should suffer some kind of collective guilt. We should not be presumed guilty if we do not individually establish our innocence. I want this to be clear, especially for some of the German tabloids who have led this campaign. The German media, of all the media in Europe, should know in their hearts that collective guilt cannot be visited upon any people or any institution. Through you I want to give to the wider world the clearest assurance that we will respond to any evidence or substantiated allegations that come to our attention, but these must be based on evidence not prejudice. Let me repeat here today that the most substantial exercise in reforming this House – the attempt to provide ourselves with a statute which took so many years and which secured a majority in this House – failed because of governments, not because of our will. Let those who failed us shoulder their responsibilities."@lv10
"Voordat wij de werkzaamheden van het Parlement hervatten, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om een formeel antwoord te geven op het verzoek dat eerder vandaag in mijn afwezigheid is gedaan, toen ik deelnam aan de persconferentie met het Ierse voorzitterschap en Commissievoorzitter Prodi over zaken die in een aantal lidstaten momenteel aanzienlijke media-aandacht krijgen. Ik zal een specifiek geval noemen. Onlangs waren er anonieme aantijgingen met betrekking tot twee waarnemers van een toetredingsland. Die anonieme aantijgingen verschenen voor het eerst in de media, zoals natuurlijk vaak met aantijgingen het geval is. Zodra wij ervan hoorden besloten wij, omdat de authenticiteit van de handtekeningen van enkele waarnemers werd betwist, het oordeel van een onafhankelijke en erkende grafoloog van buitenaf te vragen. Toevallig heb ik het rapport zojuist tijdens de lunch ontvangen. De deskundige komt tot de conclusie dat alle 27 onderzochte handtekeningen authentiek zijn, hetgeen betekent dat de betrokkenen ze persoonlijk naast hun naam hebben gezet. Laat hier geen enkel misverstand over bestaan. Uit het rapport van de onafhankelijke externe deskundige blijkt dat in dit specifieke geval het vermoeden van fraude of onregelmatigheden ongefundeerd is. Ik zou zelfs willen zeggen dat onze instelling de bijzondere plicht heeft ervoor te zorgen dat de personen in kwestie van elke eventueel nog resterende verdenking worden bevrijd. Helaas kan ik in dit specifieke geval slechts concluderen dat deze ongegrond gebleken beschuldigingen met kwaadaardige bedoelingen zijn geuit. Als Voorzitter van dit Parlement weiger ik toe te laten dat ons werk wordt ontregeld door kwaadaardige of ongefundeerde geruchten of vooroordelen, uit welke interne of externe bron dan ook. Ik wil degenen die dit niet weten - en ik richt mij nu dus niet tot het Parlement, maar via u tot degenen die onze vergadering op dit moment wellicht volgen - graag uitleggen dat het de gewoonte is van dit Parlement erop toe te zien dat een lid voor iedere dag waarop hij of zij aanwezig is, tekent. Dat kan hier in de voltallige vergadering gebeuren, in de fractievergaderingen of ook in de commissievergaderingen. Zo gewenst kan men zich ook inschrijven in het centraal register. Wanneer een Parlementslid dat register tekent in de plenaire vergadering, betekent dat niet dat hij verplicht is de vergadering de rest van de dag bij te wonen. Evenmin is iemand verplicht de rest van de dag bij zijn fractie door te brengen, als hij tijdens een fractievergadering tekent, of met zijn commissie, en het betekent al helemaal niet dat iemand de hele dag in het centraal register moet zitten als hij daar getekend heeft. Als Voorzitter van dit Parlement heb ik een dubbele plicht: enerzijds ben ik - en zijn wij allen - verantwoording verschuldigd aan onze kiezers en burgers, en anderzijds moet ik rechtvaardig zijn jegens dit Parlement. Ik ben voornemens beide plichten naar beste vermogen te vervullen. Het is in de parlementen van de lidstaten niet algemeen gebruikelijk dat men de leden vraagt te tekenen als bewijs van hun aanwezigheid. Ik zou er dan ook op willen wijzen dat wij in dit Parlement in dat opzicht meer eisen stellen dan menig ander parlement in de lidstaten van de Unie met een diep gewortelde parlementaire democratie. Tegen onze vrienden binnen en buiten het Parlement zou ik willen zeggen dat als zij, naast hetgeen ik zojuist zei, aanwijzingen hebben voor fraude, zij daarmee voor de dag moeten komen. Dan zullen wij dat onderzoeken, zoals we ook het bewijsmateriaal waarnaar ik eerder heb verwezen, onderzocht hebben. Ik wil dat dit Parlement - en via dit Parlement de burger - weet dat wij iedere zaak onbeschroomd en onpartijdig zullen afhandelen Echter, voor ons is iedereen onschuldig zolang niet duidelijk het tegendeel bewezen is. We zullen ons uitsluitend laten leiden door bewijzen. We zullen ons niet laten leiden door vooroordelen, noch door wat er in de sensatiebladen staat. De afgelopen dagen en weken is er door berichten in de de sensatiepers in met name - maar niet uitsluitend - Duitsland - algemene beroering ontstaan. Ik wil allereerst een algemene opmerking maken. Als Voorzitter van dit Parlement weiger ik te accepteren dat wij, als gekozen leden van dit Parlement, ons collectief schuldig moeten voelen. Wij mogen niet voor schuldig worden gehouden als niet eenieder onder ons individueel zijn onschuld kan aantonen. Laat dit duidelijk zijn, met name voor een aantal Duitse sensatiebladen die deze campagne hebben aangevoerd. Van alle media in Europa zouden juist de Duitse media ervan doordrongen moeten zijn dat geen enkel volk of instelling collectief schuldig mag worden geacht. Via u wil ik de buitenwereld de ondubbelzinnige verzekering geven dat wij zullen reageren op alle bewijzen of concrete aantijgingen die onder onze aandacht worden gebracht, mits deze gegrond zijn en niet op vooroordelen berusten. Ik wil er hier vandaag opnieuw op wijzen dat onze allerbelangrijkste opgave bij de hervorming van dit Parlement de vaststelling van een statuut voor onszelf was. Wij hebben daar jarenlang aan gewerkt en hebben uiteindelijk een meerderheid in het Parlement tot stand kunnen brengen. Deze poging is echter mislukt vanwege de regeringen, en niet omdat wij dat wilden. Laten degenen die ons in de steek hebben gelaten dus hun verantwoordelijkheid nemen."@nl2
"Antes de regressarmos aos trabalhos da Assembleia que estavam agendados, gostaria de aproveitar esta oportunidade para responder, com registo em acta, ao convite feito já hoje na minha ausência, enquanto me encontrava na conferência de imprensa com a Presidência irlandesa e o Senhor Presidente Prodi, para me pronunciar, em nome desta Assembleia, sobre diversas questões que neste momento concentram sobre si a atenção dos meios de comunicação social de alguns Estados-Membros. Vou passar a falar de um caso específico. Foi feita recentemente uma alegação anónima a respeito de dois observadores de um dos Estados da adesão. Essa alegação anónima, como tantas outras alegações, claro, viu pela primeira vez a luz do dia nos meios de comunicação social. Quando foi trazida à nossa atenção, decidimos que, uma vez que, alegadamente, a autenticidade das assinaturas de alguns observadores suscitava polémica, pediríamos o parecer de um perito externo, independente e de mérito reconhecido em grafologia. Por coincidência, o relatório chegou-me às mãos apenas hoje, à hora do almoço. O perito concluiu que todas as 27 assinaturas apresentadas para análise são autênticas - ou seja, foram feitas pela pessoa ao lado de cujo nome aparecem. Vou ser muito claro, aqui e agora. Tendo por base o testemunho de um perito externo e independente, não existem, neste caso específico, quaisquer motivos que sirvam de fundamento a uma suspeita de fraude ou irregularidade à primeira vista. Na realidade, é possível afirmar que a instituição tem um especial dever de zelar para garantir que nenhuma suspeita residual aponte para os indivíduos em questão. Lamentavelmente, neste caso específico só posso concluir que as alegações, que se provou serem infundamentadas, foram feitas com má intenção. Como Presidente desta Assembleia, recuso-me a permitir que o nosso trabalho seja perturbado por boatos malévolos ou infundamentados ou por preconceitos vindos de onde vierem, do interior ou do exterior. Direi aos que o não sabem - e por isso as minhas palavras não se dirigem à Assembleia, mas, através dos presentes, aos que eventualmente estejam a acompanhar os nossos trabalhos neste momento - que é prática desta Assembleia garantir que os deputados assinem em cada um dos dias em que estão presentes. Podem fazê-lo aqui na nossa sessão plenária; podem fazê-lo quando nos reunimos nos nossos grupos; podem fazê-lo quando nos reunimos nas comissões; podem fazê-lo, se o desejarem, num registo central. Quando um deputado assina essa lista de presenças no plenário, isso não constitui uma obrigação de passar o resto do dia sentado no plenário; nem uma obrigação de passar o resto do dia sentado em reunião com o seu grupo, se assinar quando está reunido com um grupo; nem numa comissão; e não constitui certamente uma obrigação de passar todo o dia sentado no registo central, se foi lá que assinou. Como Presidente desta Assembleia tenho um duplo dever: eu, e nós, temos para com os nossos eleitores e o público o dever de sermos responsáveis; e eu tenho para com esta Assembleia o dever de ser justo. Tenciono tentar cumprir ambos os deveres o melhor que puder e souber. Exigir assinaturas como prova de presença não é uma prática universal dos parlamentos dos Estados-Membros. Gostaria de salientar que, sob esse aspecto, somos mais exigentes nesta Assembleia do que muitos parlamentos de Estados desta União que têm no seu âmago a democracia parlamentar. O que digo aos nossos amigos dentro e fora do Parlamento é que, se, para além do que acabei de deixar aqui registado, houver provas de fraudes, as apresentem e nós trataremos delas com tratámos das provas a que me referi anteriormente. Quero que os presentes nesta Assembleia saibam - e que a opinião pública saiba, através desta Assembleia - que lidaremos com todos os casos sem medo e sem favorecimento. Mas trataremos toda a gente como presumível inocente até haver provas claras em contrário. Só nos deixaremos guiar por provas, não nos deixaremos guiar por preconceitos e não deixaremos que sejam os tablóides a ditar a nossa actuação. Nestes últimos dias e mesmo semanas, tem reinado um clima febril, suscitado pelos tablóides sobretudo, mas não só, na Alemanha. Desejo começar por fazer uma afirmação de carácter geral. Como Presidente deste Parlamento, recuso-me a aceitar que nós, os deputados eleitos desta Assembleia, devamos arcar com algum tipo de culpa colectiva. Não deveremos ser considerados presumíveis culpados se não provarmos individualmente a nossa inocência. Quero que isto fique claro, em especial para alguns dos tablóides alemães que lideraram esta campanha. Entre todos os meios de comunicação social da Europa, os meios de comunicação social alemães deviam saber, no seu íntimo, que não se pode lançar uma culpa colectiva sobre nenhum povo nem nenhuma instituição. Por vosso intermédio, desejo dar ao mundo em geral a mais clara garantia de que responderemos a qualquer prova ou a quaisquer alegações fundamentadas que nos sejam apresentadas, mas essas provas ou alegações têm de se basear em factos concretos e não em preconceitos. Quero repetir aqui hoje que o mais considerável dos exercícios para a reforma desta Assembleia - a tentativa de nos dotarmos de um estatuto que levou tantos anos a elaborar e granjeou o apoio de uma maioria nesta Assembleia - fracassou por causa dos governos e não por nossa vontade. Os que não nos apoiaram que assumam as suas responsabilidades."@pt11
"Innan vi återgår till den planerade verksamheten i kammaren skulle jag vilja ta detta tillfälle i akt att offentligt svara på den uppmaning som gjordes tidigare i dag i min frånvaro, när jag närvarade vid presskonferensen med det irländska ordförandeskapet och ordförande Prodi, att jag på kammarens vägnar skulle kommentera ett antal frågor som just nu får stor uppmärksamhet i medierna i vissa medlemsstater. Låt mig ta upp ett särskilt fall. Nyligen gjordes ett anonymt påstående om två observatörer från ett anslutande land. Det anonyma påståendet, liksom så många andra påståenden naturligtvis, kom först fram i medierna. När det kom till vår vetskap beslutade vi att eftersom det fanns påstådda tvister om vissa observatörers äkta underskrifter skulle vi be en extern, oberoende och erkänd handskriftsexpert att yttra sig. Som av ett sammanträffande fick jag precis nu vid lunch denna rapport. Experten slår fast att samtliga 27 underskrifter som genomgått analys är autentiska – det vill säga skrivna av den person vid vilkens namn underskrifterna finns. Låt mig vara alldeles tydlig här och nu. Mot bakgrund av externa oberoende expertbevis finns det inga grunder att bygga en misstanke om bedrägeri eller oegentligheter på i detta särskilda fall. Det är sant att parlamentet enligt min åsikt har en särskild förpliktelse att se till att inga kvarvarande misstankar pekar mot de ifrågavarande individerna. Jag kan tråkigt nog bara dra slutsatsen i detta särskilda fall att dessa påståenden, som visade sig vara ogrundade, gjordes med onda avsikter. Som parlamentets talman vägrar jag att tillåta att vårt arbete spårar ur på grund av elaka eller ogrundade rykten eller fördomar från vilka som helst källor internt eller externt. Låt mig säga till de som inte vet det – och då talar jag inte till kammaren, utan genom er till de som kanske följer våra överläggningar just nu – att det är praxis i kammaren att se till att en ledamot skriver in sig varje närvarodag. Det kan göras här vid vårt sammanträde. Det kan göras när vi träffas i våra grupper. Det kan göras när vi träffas i våra utskott. Det kan, om vi vill, göras i ett centralt register. När en ledamot skriver in sig i registret i kammaren innebär det inte att ledamoten är skyldig att tillbringa resten av dagen i kammaren. Det är inte heller någon förpliktelse att tillbringa resten av dagen med ens grupp, om man skriver in sig i en grupp, eller i ett utskott, och det är sannerligen inte någon förpliktelse att tillbringa hela dagen vid det centrala registret, om man skrev in sig där. Som parlamentets talman har jag en dubbel plikt: jag, och vi, har en förpliktelse gentemot våra väljare och mot allmänheten att vara ansvariga, och jag har en förpliktelse gentemot denna kammare att vara rättvis. Jag tänker försöka att uppfylla båda dessa förpliktelser så gott jag kan. Att begära underskrifter som bevis för närvaro är inte den allmänna praxisen i medlemsstaternas parlament. Jag skulle vilja påpeka att vi kräver mer här i parlamentet i det hänseendet än många andra parlament som ingår som stater i denna union och som bygger på parlamentarisk demokrati. Jag säger till våra vänner internt och externt att om det finns bevis för bedrägeri, utöver vad jag just redogjort för här, så lägg då fram dessa bevis, så kommer vi att ta itu med dem på samma sätt som vi tog itu med de bevis som jag talade om tidigare. Jag vill att ni i kammaren skall veta – och att allmänheten skall veta genom kammaren – att vi kommer att behandla varje fall utan rädsla eller favörer. Men vi kommer att behandla alla såsom vore de oskyldiga till dess att tydliga bevis visar på motsatsen. Vi kommer endast att gå på bevis. Vi kommer inte att gå efter fördomar, och vi kommer inte att tillåta tabloidpressen att skriva vårt manus. Under de senaste dagarna och veckorna har det rått en uppjagad stämning på grund av tabloidpressen, inte minst i Tyskland, men inte enbart där. Jag vill först göra en allmän kommentar. Som parlamentets talman vägrar jag att acceptera att vi, de valda ledamöterna i denna kammare, skall åläggas någon typ av kollektiv skuld. Vi borde inte betraktas som skyldiga för att vi inte enskilt slår fast att vi inte är skyldiga. Jag vill att detta skall vara tydligt, särskilt för vissa av de tyska tabloiderna som har lett denna kampanj. De tyska medierna, av alla medier i Europa, borde veta i sina hjärtan att kollektiv skuld inte kan åläggas något folk eller någon institution. Genom er vill jag ge omvärlden vår tydligaste försäkran att vi kommer att bemöta alla bevis eller bestyrkta påståenden som vi får vetskap om, men dessa måste bygga på bevis och inte på fördomar. Låt mig i dag upprepa här att den mest omfattande uppgiften med att reformera parlamentet – försöket att förse oss själva med en stadga, som tog så många år och som fick en majoritet här i kammaren – misslyckades på grund av regeringarna, och inte på grund av vår vilja. Låt de som svek oss ta sitt ansvar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"prima facie"13,1,10,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph