Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-31-Speech-3-128"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040331.3.3-128"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Há muito que venho acompanhando a evolução da situação socio-política da África do Sul e julgo que a intensificação da cooperação da União Europeia com os principais países da África Austral poderá promover o desenvolvimento e consolidar a democracia naquela região. Concordo com a relatora quanto ao seu entendimento de que as políticas de desenvolvimento e de comércio devem ser orientadas para a luta contra a pobreza, a promoção do emprego e a justiça social, a criação de riqueza, a distribuição justa do rendimento, assim como o desenvolvimento geral no âmbito económico, social e cultural. Julgo, no entanto, essencial que, neste quadro de combate às causas sociais da insegurança actualmente vivida naquele país, não se descurem medidas de efectiva repressão da escalada da violência, que tem vitimado inúmeros cidadãos inocentes, entre os quais muitos habitantes de nacionalidade ou ascendência portuguesa. Creio que a aplicação dos quinze milhões de euros destinados pela União à reestruturação do sector do vinho e das bebidas espirituosas não pode deixar de ter em conta a violação de direitos de propriedade industrial decorrente da utilização abusiva de designações vitivinícolas tradicionais europeias (tal como as relacionadas com o vinho do Porto) por produtores sul-africanos. Reafirmando o desejo de que a cooperação da União com a África Austral promova a sua democratização e desenvolvimento, votei a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har længe fulgt udviklingen i Sydafrikas sociopolitiske situation, og jeg mener, at en styrkelse af samarbejdet med de vigtigste lande i det Sydlige Afrika kan fremme udviklingen og styrke demokratiet i regionen. Jeg er enig med ordføreren i, at handels- og udviklingspolitikken skal orienteres mod reduktion af fattigdom, fremme af beskæftigelse og social retfærdighed, udvikling af velfærd og rimelig indkomstfordeling samt almindelig økonomisk, social og kulturel udvikling. Det er imidlertid vigtigt, at vi i forbindelse med bekæmpelsen af de sociale grunde til den usikkerhed, som landet i øjeblikket står over for, ikke overser foranstaltninger, der effektivt kan standse den voldsspiral, der har krævet utallige uskyldige ofre, herunder mange borgere af portugisisk nationalitet eller herkomst. Jeg mener, at man med en tildeling på 15 millioner euro fra EU-midlerne til en omstrukturering af vin- og spiritussektoren skal tage hensyn til krænkelsen af de industrielle ejendomsrettigheder som følge af de sydafrikanske producenters ulovlige brug af traditionelle europæiske vinnavne som f.eks. dem, der knytter sig til portvin. For at bekræfte ønsket om et EU-samarbejde med det Sydlige Afrika om fremme af demokrati og udvikling stemte jeg for betænkningen."@da1
". Ich verfolge die Entwicklungen der soziopolitischen Lage Südafrikas seit langer Zeit, und ich glaube, eine verstärkte Zusammenarbeit mit den großen Ländern des südlichen Afrika könnte die Entwicklung und Demokratie in dieser Region fördern. Ich teile die Auffassung der Berichterstatterin, dass die Handels- und Entwicklungspolitik auf die Verringerung der Armut, die Förderung der Beschäftigung und der sozialen Gerechtigkeit, die Schaffung von Wohlstand und die gerechte Verteilung der Einkommen sowie auf die allgemeine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung ausgerichtet sein sollte. Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der sozialen Ursachen für die derzeit im Land herrschende Unsicherheit dürfen wir aber vor allem Maßnahmen nicht außer Acht lassen, um die Spirale der Gewalt endgültig zu beenden, die zahllose unschuldige Opfer gefordert hat, darunter auch viele Bürger portugiesischer Staatsangehörigkeit oder Herkunft. Ich glaube, dass man bei der Bereitstellung von 15 Mio. EUR aus EU-Mitteln für die Umstrukturierung des Wein- und Spirituosensektors auch bedenken muss, dass südafrikanische Erzeuger gegen gewerbliche Eigentumsrechte verstoßen haben, indem sie unrechtmäßig europäische Weinnamen verwenden, wie etwa solche, die mit Portwein in Verbindung gebracht werden. Zur Bekräftigung des Wunsches nach einer EU-Zusammenarbeit mit dem südlichen Afrika im Sinne einer Förderung von Demokratie und Entwicklung in dieser Region habe ich mit Ja gestimmt."@de7
". Παρακολουθώ εδώ και καιρό τις εξελίξεις στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση στη Νότιο Αφρική και πιστεύω ότι η ενίσχυση της συνεργασίας με τις μεγαλύτερες χώρες της μεσημβρινής Αφρικής θα μπορούσε να προαγάγει την ανάπτυξη και να ενισχύσει τη δημοκρατία σε αυτή την περιοχή. Συμμερίζομαι την άποψη της εισηγήτριας ότι οι πολιτικές εμπορίου και ανάπτυξης πρέπει να έχουν στόχο την ανακούφιση της φτώχειας, την προαγωγή της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, τη δημιουργία πλούτου και τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, καθώς επίσης και τη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη. Είναι, ωστόσο, σημαντικό, σε αυτό το πλαίσιο της καταπολέμησης των κοινωνικών αιτίων της ανασφάλειας που αντιμετωπίζει επί του παρόντος αυτή η χώρα, να μην παραβλέψουμε τη θέσπιση μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαύλου κύκλου της βίας, που έχει προκαλέσει αμέτρητα αθώα θύματα, συμπεριλαμβανομένων πολλών πολιτών πορτογαλικής εθνικότητας ή καταγωγής. Πιστεύω ότι η διάθεση ποσού 15 εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία της ΕΕ για την αναδιάρθρωση του τομέα οίνου και οινοπνευματωδών πρέπει να λάβει υπόψη την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από την παράνομη χρήση των ευρωπαϊκών ονομασιών οίνων, όπως αυτές που συνδέονται με το κρασί πόρτο, από τους παραγωγούς της Νοτίου Αφρικής. Προκειμένου να επιβεβαιώσω εκ νέου την επιθυμία να προωθήσει η συνεργασία της ΕΕ με τη Νότιο Αφρική τη δημοκρατία και την ανάπτυξη στη χώρα αυτή, ψήφισα υπέρ της έκθεσης."@el8
". I have for a long time monitored developments in South Africa’s socio-political situation and I believe that reinforcing cooperation with the major countries of southern Africa could promote development and strengthen democracy in that region. I share the rapporteur’s view that trade and development policies must be geared towards combating poverty, to promoting employment and social justice, to creating wealth, to ensuring a fair distribution of income and to general economic, social and cultural development. It is, however, crucial that, in this context of combating the social causes of the insecurity currently facing that country, we do not overlook measures for effectively halting the spiral of violence, which has resulted in countless innocent victims, including many citizens of Portuguese nationality or extraction. I believe that allocating EUR 15 million of EU funds for restructuring the wines and spirits sector must take account of the breach of industrial property rights arising from the illegal use of traditional European wine names, such as those associated with Port wine, by South African producers. In order to reaffirm the desire for EU cooperation with southern Africa to promote democracy and development there, I voted in favour."@en3
"Vengo siguiendo desde hace tiempo la evolución de la situación sociopolítica en Sudáfrica y creo que intensificar la cooperación con los principales países del África austral podría fomentar el desarrollo y consolidar la democracia en dicha región. Comparto la opinión del ponente en cuando a la necesidad de que las políticas comerciales y de desarrollo estén orientadas a combatir la pobreza, fomentar el empleo y la justicia social, crear riqueza, asegurar una distribución equitativa de los ingresos y promover el desarrollo económico, social y cultural en general. Sin embargo, es esencial no olvidar, en el contexto de la lucha contra las causas sociales de la inseguridad con que se enfrenta actualmente el país, las medidas destinadas a frenar de manera eficaz la espiral de violencia que ha causado incontables víctimas inocentes, incluidos muchos ciudadanos de nacionalidad o ascendencia portuguesas. Creo que la asignación de 15 millones de euros de los fondos de la UE para la reestructuración del sector de los vinos y licores debe tomar en consideración la violación de los derechos de propiedad industrial como resultado del uso ilegal por parte de los productores sudafricanos de los nombres tradicionales de ciertos vinos europeos, como los asociados al vino de Oporto. Por mi parte, he votado a favor para ratificar el deseo de cooperación de la UE con el África austral, con el fin de impulsar la democracia y el desarrollo."@es12
". Olen seurannut pitkän aikaa Etelä-Afrikan sosiaalipoliittisen tilanteen kehitystä ja katson, että yhteistyön lujittaminen eteläisen Afrikan suurimpien valtioiden kanssa voisi edistää kehitystä ja vahvistaa demokratiaa alueella. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että kauppaa ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa on suunnattava köyhyyden torjumiseen, työllisyyden ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen, hyvinvoinnin luomiseen, tulojen oikeudenmukaiseen jakautumiseen sekä yleiseen taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kehitykseen. On kuitenkin ratkaisevaa, että valtiota tällä hetkellä vaivaaman turvattomuuden yhteiskunnallisten syiden torjunnassa ei ylenkatsota väkivallan kierteen pysäyttämiseksi toteutettavia tehokkaita toimia, sillä tällä väkivaltakierteellä on lukemattomia viattomia uhreja, myös monia Portugalin kansalaisia tai portugalilaista syntyperää olevia. Katson, että myönnettäessä 15 miljoonan euron rakenneuudistustukea viini- ja alkoholijuoma-alalle on otettava huomioon perinteisten eurooppalaisten viininimien laittomaan käyttöön perustuvat teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, esimerkiksi eteläafrikkalaisten tuottajien portviini. Äänestin mietinnön puolesta, sillä haluan vakaasti, että EU:n ja eteläisen Afrikan välisellä yhteistyöllä edistetään paikallista kehitystä ja demokratiaa."@fi5
". Je suis depuis longtemps les développements de la situation sociopolitique en Afrique du Sud et je pense qu’un renforcement de la coopération avec les principaux pays d’Afrique australe pourrait encourager le développement et consolider la démocratie dans cette région. Comme le rapporteur, je crois que les politiques de commerce et de développement doivent être axées sur la réduction de la pauvreté, la promotion de l’emploi et de la justice sociale, la création de richesses, la distribution équitable des revenus et le développement économique, social et culturel général. Dans la lutte contre les causes sociales de l’insécurité qui frappe ce pays, il est cependant crucial de ne pas négliger les mesures visant à enrayer une fois pour toutes la spirale de violence qui a fait tant de victimes innocentes, dont nombre de citoyens de nationalité ou d’origine portugaise. Je pense que l’allocation de 15 millions d’euros en fonds communautaires en vue de restructurer le secteur des vins et spiritueux doit tenir compte de la violation des droits de propriété industrielle liée à l’utilisation abusive d’appellations traditionnelles de vins européens, comme par exemple celles associées au vin de Porto, par des producteurs d’Afrique du Sud. Désireux de voir la coopération entre l’UE et l’Afrique australe se poursuivre afin de promouvoir la démocratie et le développement dans cette région, j’ai voté en faveur du rapport."@fr6
"Seguo da molto tempo l’evolversi della situazione sociopolitica del Sudafrica e ritengo che il rafforzamento della cooperazione dell’Unione europea con i principali paesi sudafricani potrebbe promuovere lo sviluppo e consolidare la democrazia nella regione. Condivido l’opinione della relatrice secondo cui le politiche in materia di sviluppo e di commercio dovrebbero essere orientate verso la riduzione della povertà, la promozione dell’occupazione e della giustizia sociale, la creazione della ricchezza e un’equa distribuzione dei redditi nonché uno sviluppo generale in campo economico, sociale e culturale. E’ tuttavia essenziale che, nel quadro della lotta contro le cause sociali della situazione di insicurezza in cui attualmente si trova il paese, non si trascurino le misure che possono consentire di porre effettivamente fine alla spirale di violenza, che ha causato innumerevoli vittime innocenti, tra cui molti cittadini di nazionalità o di estrazione portoghese. Ritengo che lo stanziamento di 15 milioni di euro di fondi comunitari per la ristrutturazione del settore dei vini e degli alcolici debba tener conto della violazione dei diritti di proprietà industriale derivante dall’uso illegale di denominazioni vinicole europee tradizionali, come ad esempio quelle associate al vino Porto, da parte dei produttori sudafricani. Per ribadire l’auspicio che la cooperazione dell’Unione europea con il Sudafrica possa promuovere la democrazia e lo sviluppo della regione, ho votato a favore."@it9
". I have for a long time monitored developments in South Africa’s socio-political situation and I believe that reinforcing cooperation with the major countries of southern Africa could promote development and strengthen democracy in that region. I share the rapporteur’s view that trade and development policies must be geared towards combating poverty, to promoting employment and social justice, to creating wealth, to ensuring a fair distribution of income and to general economic, social and cultural development. It is, however, crucial that, in this context of combating the social causes of the insecurity currently facing that country, we do not overlook measures for effectively halting the spiral of violence, which has resulted in countless innocent victims, including many citizens of Portuguese nationality or extraction. I believe that allocating EUR 15 million of EU funds for restructuring the wines and spirits sector must take account of the breach of industrial property rights arising from the illegal use of traditional European wine names, such as those associated with Port wine, by South African producers. In order to reaffirm the desire for EU cooperation with southern Africa to promote democracy and development there, I voted in favour."@lv10
"Ik volg de ontwikkeling van de sociale en politieke situatie in Zuid-Afrika al geruime tijd op de voet, en ik geloof dat de intensivering van de samenwerking tussen de Europese Unie en de belangrijkste landen van zuidelijk Afrika kan bijdragen tot de consolidering van de democratie in deze regio. Ik ben het met de rapporteur eens dat zowel het ontwikkelings- als het handelsbeleid gericht moet zijn op de bestrijding van armoede, het bevorderen van werkgelegenheid en sociale rechtvaardigheid, het scheppen van welvaart, een eerlijke inkomensverdeling, en, meer algemeen, economische, culturele en sociale ontwikkeling. Aldus kan een bijdrage worden geleverd aan de aanpak van de sociale factoren die het klimaat van onzekerheid in Zuid-Afrika veroorzaken. Het is echter ook van belang dat er doeltreffende repressieve maatregelen worden genomen tegen de escalatie van het geweld, dat reeds talloze onschuldige burgers, waaronder een groot aantal mensen van Portugese nationaliteit of herkomst, het leven heeft gekost. Er wordt vijftien miljoen euro vrijgemaakt voor de herstructurering van de wijn- en gedistilleerde drankensector. We mogen in dit verband niet vergeten dat Zuid-Afrikaanse producenten misbruik maken van traditionele wijnaanduidingen (waaronder met Port samenhangende benamingen), hetgeen neerkomt op een schending van intellectuele eigendomsrechten. Ik hoop dat de samenwerking tussen de Europese Unie en Zuid-Afrika zal bijdragen tot de ontwikkeling en democratisering van dit land. Ik heb daarom voor gestemd."@nl2
"Jag har följt utvecklingen av Sydafrikas socialpolitiska situation länge och tror att ett förstärkt samarbete med de större länderna i södra Afrika skulle kunna främja utvecklingen och förstärka demokratin i regionen. Jag håller med föredraganden om att handels- och utvecklingspolitiken måste inriktas på att bekämpa fattigdom, skapa sysselsättning, social rättvisa och välstånd, se till att inkomsterna fördelas rättvist och att en allmän ekonomisk, social och kulturell utveckling kommer till stånd. Det är emellertid avgörande att vi, i detta sammanhang när det handlar om att bekämpa de sociala orsakerna bakom den otrygghet som landet upplever för närvarande, inte glömmer bort åtgärder för att på ett effektivt sätt bromsa våldsspiralen, som har lett till oräkneliga oskyldiga offer, däribland många medborgare med portugisisk nationalitet eller härkomst. Jag anser att man, när man anslår 15 miljoner euro till en omstrukturering av vin- och spritsektorn, måste ta hänsyn till det brott mot den industriella äganderätten det innebär när sydafrikanska producenter olagligen använder traditionella europeiska vinbeteckningar, såsom de som förknippas med portvin. För att åter slå fast min vilja att EU skall samarbeta med södra Afrika för att verka för demokrati och utveckling där röstade jag för."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph