Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-31-Speech-3-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040331.1.3-041"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, es evidente que las conclusiones de la Cumbre de Primavera han venido marcadas por el atentado terrorista de Madrid, que ha tenido no solo unas consecuencias políticas, sino, también, unas consecuencias económicas evidentes, habida cuenta de las dosis de incertidumbre, de inestabilidad y de inseguridad que todo fenómeno terrorista comporta, como saben muy bien los ciudadanos madrileños que han padecido este terrible atentado y como saben muy bien los ciudadanos españoles del País Vasco, donde, desde hace más de veinte años, hay un gobierno nacionalista que no ha sido capaz de garantizar, durante todo este período, ni la seguridad ni los más elementales derechos de los ciudadanos y cuyo Presidente, por cierto, ha sido el primer responsable político en España que ha atribuido la autoría de este atentado a la banda terrorista ETA. Quisiera decir, señor Presidente, en lo que se refiere al tema constitucional, que no comparto las observaciones que se han hecho esta mañana en el hemiciclo, según las cuales el cambio del Gobierno en España está en el origen del nuevo clima se ha creado. Este nuevo clima se ha creado precisamente como consecuencia de la actitud que han asumido los Estados miembros -incluidos los más recalcitrantes- a la luz de las nuevas circunstancias y quiero insistir en que España siempre ha estado dispuesta a una negociación para flexibilizar sus condiciones. Europa quiere y Europa necesita una Constitución, pero tiene que ser una Constitución en la que todos los ciudadanos europeos se puedan ver reconocidos. Es importante decir, señor Presidente, que, no solo al lado del fenómeno terrorista, sino también con la crisis del Pacto de Estabilidad, la apreciación del euro y los desafíos, retos y oportunidades que nos presenta la ampliación, el clima que está viviendo la Unión Europea en estos momentos no es el más optimista. La prensa destacaba que Europa ha perdido un punto de competitividad en los últimos diez años con respecto a los Estados Unidos y que hoy la prosperidad del ciudadano medio de la Unión Europea está en un 30 % por debajo de la prosperidad del ciudadano medio norteamericano. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos para recuperar la senda del crecimiento sostenido y la recuperación del empleo? Señor Presidente, con independencia de las reformas estructurales que exige la estrategia de Lisboa, lo más importante, el salto cualitativo que tiene que dar Europa es el relanzamiento del proyecto europeo, no como una simple unión monetaria, no como un simple mercado único, sino el verdadero proyecto político y, para eso, contamos con la presidencia del Consejo y, muy particularmente, con la Presidencia de la Comisión Europea."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, det er tydeligt, at konklusionerne fra forårstopmødet er præget af terrorattentatet i Madrid, som ikke kun har haft politiske konsekvenser, men også nogle åbenlyse økonomiske konsekvenser på grund af den uvished, ustabilitet og usikkerhed, som terrorismen indebærer, som borgerne i Madrid, der har oplevet dette frygtelige attentat, så udmærket ved, og som de spanske borgere i Baskerlandet så udmærket ved, da der i mere end 20 år har været en nationalistisk regering, der under hele denne periode ikke har været i stand til at garantere sikkerheden eller borgernes mest elementære rettigheder, og hvis regeringsformand for øvrigt var den første ansvarlige politiker i Spanien, der gav terrororganisationen ETA skylden for attentatet. Hr. formand, hvad angår det forfatningsmæssige spørgsmål, vil jeg gerne sige, at jeg ikke deler de kommentarer, der har været i salen her til formiddag, om, at regeringsskiftet i Spanien er årsag til det nye klima, der er opstået. Dette nye klima er netop opstået som følge af medlemsstaternes holdninger - selv de mest trodsige - i lyset af de nye omstændigheder, og jeg vil gerne understrege, at Spanien altid har været parat til at forhandle om mere smidige betingelser. Europa ønsker og behøver en forfatning, men det skal være en forfatning, som alle europæerne kan genkende sig selv i. Det er vigtigt at påpege, hr. formand, at klimaet i EU for øjeblikket ikke er det allermest optimistiske. Det skyldes ikke kun terrorismen, men også stabilitetspagtskrisen, euroens opskrivning og de udfordringer og muligheder, som udvidelsen giver os. Pressen understregede, at Europa har mistet et points konkurrenceevne i de seneste 10 år i forhold til USA, og at en gennemsnitsborger i EU har en velstand, der ligger 30 % under en gennemsnitlig nordamerikaners. Hvad behøver vi for at komme tilbage på sporet med bæredygtig vækst og fornyet jobskabelse? Hr. formand, uanset de strukturelle reformer, der er nødvendige i henhold til Lissabon-strategien, er det vigtigste det kvalitative spring, som Europa skal tage, relanceringen af det europæiske projekt, ikke blot som en Monetær Union, ikke blot som et indre marked, men som et egentligt politisk projekt, og for at det skal blive til virkelighed, sætter vi vores lid til Rådets formandskab og i særdeleshed til Europa-Kommissionens formandskab."@da1
"Herr Präsident, natürlich wurden die Schlussfolgerungen der Frühjahrstagung durch die Terroranschläge in Madrid beeinflusst, die nicht nur politische, sondern angesichts der Ungewissheit, Instabilität und Unsicherheit, die der Terrorismus immer mit sich bringt, auch spürbare wirtschaftlichen Folgen haben. Die Bürger Madrids, die diese schrecklichen Anschläge erleben mussten, sind sich dessen bewusst, und auch die Spanier im Baskenland wissen dies nur zu gut, denn seit mehr als zwanzig Jahren gibt es eine nationalistische Regierung, die während dieses gesamten Zeitraums nicht in der Lage war, den Bürgern Sicherheit und die grundlegendsten Rechte zu garantieren. Der Präsident des Baskenlandes war übrigens der erste politische Entscheidungsträger in Spanien, der die ETA für dieses Attentat verantwortlich machte. Zur Frage der Verfassung, Herr Präsident, möchte ich sagen, dass ich die heute Vormittag in diesem Hohen Haus zum Ausdruck gebrachte Ansicht nicht unterstütze, der Regierungswechsel in Spanien habe zu einer Änderung des Klimas geführt. Dieses neue Klima entstand durch die Haltung der Mitgliedstaaten – auch der zögerlichsten – gegenüber den neuen Umständen, und ich möchte betonen, dass Spanien immer bereit war, zu verhandeln, um die Bedingungen flexibler zu gestalten. Europa will und braucht eine Verfassung, aber es muss eine Verfassung sein, in der alle europäischen Bürger berücksichtigt werden. Herr Präsident, es muss darauf verwiesen werden, dass das Klima in Europa nicht nur durch den Terrorismus, sondern auch aufgrund der Krise des Stabilitätspaktes, der Bewertung des Euro und der Herausforderungen und Chancen der Erweiterung nicht besonders optimistisch ist. Laut Medienberichten hat Europa in den letzten zehn Jahren gegenüber den Vereinigten Staaten einen Punkt an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, und der Wohlstand des Durchschnittseuropäers liegt heute 30 % unter dem Wohlstand des durchschnittlichen US-Bürgers. Was brauchen wir, um wieder auf den Weg dauerhaften Wachstums und einer Erholung der Beschäftigungslage zu gelangen? Herr Präsident, abgesehen von den Strukturreformen, die die Strategie von Lissabon vorschreibt, besteht das Wichtigste – der qualitative Sprung, den Europa tun muss – darin, das Projekt Europa neu zu beleben, und zwar nicht als reine Währungsunion, nicht als reinen Binnenmarkt, sondern als wirklich politisches Projekt. Dazu zählen wir auf den Ratsvorsitz und vor allem auf die Präsidentschaft der Europäischen Kommission."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι τα συμπεράσματα της εαρινής Συνόδου Κορυφής επηρεάστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση στη Μαδρίτη, η οποία δεν είχε μόνο πολιτικές επιπτώσεις, αλλά επίσης προφανείς οικονομικές επιπτώσεις ενόψει της αβεβαιότητας, αστάθειας και ανασφάλειας που φέρνει κάθε τρομοκρατία, όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι πολίτες της Μαδρίτης, που υπέστησαν αυτή την τρομερή επίθεση, και όπως γνωρίζουν επίσης οι ισπανοί πολίτες της Χώρας των Βάσκων, εφόσον για περισσότερα από 20 χρόνια υπάρχει μια εθνικιστική κυβέρνηση η οποία σε όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν σε θέση να εγγυηθεί ούτε την ασφάλεια ούτε τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και της οποίας ο Πρόεδρος, παρεμπιπτόντως, ήταν ο πρώτος πολιτικός ηγέτης στην Ισπανία που απέδωσε την επίθεση στην τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ. Θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το συνταγματικό θέμα, ότι δεν συμφωνώ με τη γνώμη που εκφράστηκε σήμερα το πρωί στο Σώμα ότι η αλλαγή κυβέρνησης στην Ισπανία οδήγησε στη δημιουργία του νέου κλίματος. Αυτό το νέο κλίμα δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα ως αποτέλεσμα της στάσης των κρατών μελών –συμπεριλαμβανομένων των πιο απρόθυμων– ενόψει των νέων συνθηκών, και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ισπανία ήταν πάντα πρόθυμη να διαπραγματευτεί για να κάνει πιο ευέλικτους τους όρους της. Η Ευρώπη θέλει και χρειάζεται ένα σύνταγμα, αλλά πρέπει να είναι ένα σύνταγμα στο οποίο θα αναγνωρίζονται όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες. Είναι σημαντικό να επισημανθεί, κύριε Πρόεδρε, ότι –όχι μόνο λόγω του φαινομένου της τρομοκρατίας, αλλά επίσης λόγω της κρίσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας, της εκτίμησης του ευρώ και των προκλήσεων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται με τη διεύρυνση– το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν είναι και το πιο αισιόδοξο. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν επισημάνει ότι η Ευρώπη έχει χάσει μία μονάδα στην ανταγωνιστικότητα τα τελευταία δέκα χρόνια σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι σήμερα η ευημερία του μέσου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 30% χαμηλότερη από την ευημερία του μέσου πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι στοιχεία χρειαζόμαστε προκειμένου να ανακτήσουμε τον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και της αύξησης της απασχόλησης; Κύριε Πρόεδρε, πέρα από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από τη στρατηγική της Λισαβόνας, το πλέον σημαντικό, το ποιοτικό άλμα που πρέπει να κάνει η Ευρώπη, είναι να επαναπροωθήσει το ευρωπαϊκό σχέδιο, όχι ως μια απλή νομισματική ένωση, όχι ως μια απλή ενιαία αγορά, αλλά το αληθινό πολιτικό σχέδιο, και, για τον σκοπό αυτόν, υπολογίζουμε στην Προεδρία του Συμβουλίου και, ιδιαίτερα, στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής."@el8
"Mr President, it is clear that the conclusions of the Spring Summit have been affected by the terrorist attack in Madrid, which has not just had political consequences, but also obvious economic consequences in view of the uncertainty, instability and insecurity that all terrorism brings, as the citizens of Madrid are well aware, having suffered this terrible attack, and as the Spanish citizens of the Basque country are also aware, since for more than 20 years there has been a nationalist government which throughout this whole period has not been able to guarantee either the security or the most fundamental rights of the citizens and whose President, incidentally, was the first political leader in Spain to blame the attack on the terrorist group ETA. I would like to say, Mr President, with regard to the constitutional issue, that I do not agree with the opinion expressed this morning in the House that the change of government in Spain has led to the new climate created. This new climate has actually been created as a result of the attitude of the Member States – including the most reluctant – in view of the new circumstances and I would like to stress that Spain has always been prepared to negotiate to make its conditions more flexible. Europe wants and needs a constitution, but it must be a constitution in which all European citizens are recognised. It is important to point out, Mr President, that, not only in view of the phenomenon of terrorism, but also of the crisis with the Stability Pact, the appreciation of the Euro and the challenges and opportunities raised by enlargement, the climate in the European Union at the moment is not at its most optimistic. The media has stressed that Europe has lost one point in competitiveness over the last ten years in comparison with the United States and that today the prosperity of the average European Union citizen is 30% lower than the prosperity of the average United States citizen. What elements do we need in order to recover the path of sustained growth and increased employment? Mr President, apart from the structural reforms required by the Lisbon strategy, the most important thing, the qualitative leap which Europe must make, is to relaunch the European project, not as a mere monetary union, not as a mere single market, but the real political project, and, to this end, we are counting on the Presidency of the Council and, in particular, the Presidency of the European Commission."@en3
"Arvoisa puhemies, on ilmeistä, että kevään Eurooppa-neuvoston päätelmiä leimaavat Madridin terroristi-iskut, jotka ovat johtaneet paitsi poliittisiin seurauksiin myös ilmeisiin talousvaikutuksiin, kun otetaan huomioon se suuri epävarmuus, epävakaus ja turvattomuus, jonka terrorismi ilmiönä ylipäätään aiheuttaa. Tämän tietävät hyvin madridilaiset, jotka ovat kärsineet tästä järkyttävästä iskusta, ja Baskimaassa asuvat Espanjan kansalaiset. Tätä maata on jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan hallinnut kansallismielinen puolue, joka ei ole pystynyt koko tänä aikana turvaamaan sen enempää turvallisuutta kuin alkeellisimpia kansalaisoikeuksiakaan, ja sen presidentti oli muuten Espanjan ensimmäinen poliitikko, joka yhdisti nämä iskut terroristijärjestö ETAan. Arvoisa puhemies, perustuslakikysymyksestä haluaisin sanoa, etten yhdy niihin näkemyksiin, joita parlamentissa on tänä aamuna esitetty ja joiden mukaan tämä uusi ilmapiiri on seurausta Espanjan hallituksen vaihdoksesta. Uusi ilmapiiri on itse asiassa tulosta asenteesta, jonka jäsenvaltiot – myös vastahakoisimmat – ovat omaksuneet uusien olosuhteiden johdosta, ja haluan korostaa, että Espanja on aina ollut valmis neuvotteluihin ehtojensa joustavoittamiseksi. Eurooppa haluaa ja tarvitsee perustuslain, mutta sen on oltava sellainen, jonka kaikki Euroopan kansalaiset voivat tuntea omakseen. Arvoisa puhemies, on tärkeää todeta, ettei Euroopan unionissa tällä hetkellä vallitseva ilmapiiri ole kovinkaan toiveikas. Tämä johtuu paitsi terrorismi-ilmiöstä myös vakaus- ja kasvusopimuksen kriisistä, euron kurssista sekä laajentumisen tarjoamista haasteista ja tilaisuuksista. Lehdet ovat kirjoittaneet, että viimeisten kymmenen vuoden aikana Eurooppa on menettänyt kilpailuetunsa suhteessa Yhdysvaltoihin ja että nykyisin Euroopan unionin kansalaisten keskimääräinen varallisuustaso on 30 prosenttia yhdysvaltalaisen keskivertokansalaisen varallisuustasoa alhaisempi. Mitä tarvitsemme päästäksemme jälleen kestävään kasvuun ja saadaksemme työpaikat takaisin? Arvoisa puhemies, Lissabonin strategian edellyttämien rakenneuudistusten ohella Eurooppa tarvitsee ennen kaikkea laadullista harppausta, jolla saadaan unionihanke uudelleen vauhtiin. Tavoitteena ei ole pelkästään rahaliitto eivätkä pelkät yhtenäismarkkinat vaan todellinen poliittinen hanke, ja tässä me luotamme neuvoston puheenjohtajavaltioon ja ennen kaikkea Euroopan komission puheenjohtajaan."@fi5
"Monsieur le Président, il est évident que les conclusions du sommet de printemps ont été affectées par les attentats terroristes de Madrid, qui ont eu des conséquences non seulement politiques, mais aussi économiques en raison de l’incertitude, de l’instabilité et de l’insécurité que le terrorisme entraîne. Les habitants de Madrid le savent, eux qui ont souffert de cette terrible attaque, tout comme les citoyens espagnols du Pays basque le savent, eux qui sont dirigés depuis plus de vingt ans par un gouvernement nationaliste qui n’a pas su garantir tout au long de cette période ni la sécurité ni les droits les plus fondamentaux, et dont le président a été incidemment le premier dirigeant politique espagnol à imputer l’attentat à l’ETA. Monsieur le Président, je voudrais dire, pour ce qui est de la question constitutionnelle, que je ne suis pas d’accord avec l’opinion exprimée ce matin en cette Assemblée, selon laquelle le changement de gouvernement en Espagne a débouché sur un nouveau climat. Ce nouveau climat est en réalité le résultat de l’attitude des États membres - y compris les plus réticents - face au nouveau contexte, et je voudrais souligner que l’Espagne a toujours été disposée à négocier pour assouplir ses conditions. L’Europe veut et a besoin d’une constitution, mais tous les citoyens européens doivent s’y reconnaître. Il est important de savoir, Monsieur le Président, que, non seulement dans l’optique du terrorisme, mais aussi de la crise du Pacte de stabilité, de l’appréciation de l’euro et des défis et occasions découlant de l’élargissement, le climat n’est pas au beau fixe pour l’instant dans l’Union européenne. Les médias ont déclaré que l’Europe a perdu au cours des dix dernières années un point de compétitivité par rapport aux États-Unis et que la prospérité du citoyen moyen de l’Union européenne est de 30% inférieure à celle de l’Américain moyen. Quels éléments nous faut-il pour reprendre la voie de la croissance durable et de la hausse de l’emploi? Monsieur le Président, en dehors des réformes structurelles requises par la stratégie de Lisbonne, la chose la plus importante, le saut qualitatif que l’Europe doit faire, consiste à relancer le projet européen - non pas une simple union monétaire ni un simple marché unique, mais le véritable projet politique - et, pour ce faire, nous comptons sur la présidence du Conseil et, en particulier, sur la présidence de la Commission."@fr6
"Signor Presidente, è evidente che le conclusioni del Vertice di primavera sono state condizionate dall’attentato terroristico di Madrid, che non ha avuto solo conseguenze politiche, ma anche ovvie conseguenze economiche, a causa dell’incertezza, dell’instabilità e dell’insicurezza comportate dal fenomeno del terrorismo, come sanno molto bene i cittadini madrileni dopo aver subito questo terribile attentato e come sanno molto bene anche i cittadini spagnoli dei Paesi baschi, dove da più di vent’anni vi è un governo nazionalista che in tutto questo periodo non è stato in grado di garantire né la sicurezza né i diritti più elementari dei cittadini e il cui Presidente, tra parentesi, è stato il primo politico in Spagna ad attribuire la responsabilità dell’attentato all’organizzazione terrorista ETA. Per quanto riguarda il tema costituzionale, signor Presidente, vorrei dire che non condivido il parere espresso stamattina nell’Emiciclo, secondo cui il cambio di governo in Spagna è all’origine del nuovo clima che si è creato. Questo nuovo clima in realtà si è creato in conseguenza dell’atteggiamento assunto dagli Stati membri – compresi i più recalcitranti – alla luce delle nuove circostanze e vorrei insistere sul fatto che la Spagna è sempre stata disposta a negoziare per rendere più flessibili le sue condizioni. L’Europa vuole e ha bisogno di una Costituzione, ma deve essere una Costituzione nella quale tutti i cittadini europei possano riconoscersi. Signor Presidente, è importante rilevare che, non solo a causa del fenomeno del terrorismo, ma anche della crisi del Patto di stabilità, dell’apprezzamento dell’euro e delle sfide e opportunità presentate dall’allargamento, il clima nell’Unione europea al momento non è dei più ottimistici. La stampa ha dato risalto al fatto che negli ultimi dieci anni l’Europa ha perso un punto di competitività rispetto agli Stati Uniti e che oggi la prosperità del cittadino medio dell’Unione europea è circa il 30 per cento inferiore a quella del cittadino medio statunitense. Di quali elementi abbiamo bisogno per riprendere il percorso della crescita sostenuta e dell’aumento dell’occupazione? Signor Presidente, a prescindere dalle riforme strutturali richieste dalla strategia di Lisbona, l’aspetto più importante, il salto di qualità che deve compiere l’Europa, è rilanciare il progetto europeo, non come una semplice unione monetaria, non come un semplice mercato unico, ma come vero e proprio progetto politico e, a tal fine, contiamo sulla Presidenza del Consiglio e, in particolare, sulla Presidenza della Commissione europea."@it9
"Mr President, it is clear that the conclusions of the Spring Summit have been affected by the terrorist attack in Madrid, which has not just had political consequences, but also obvious economic consequences in view of the uncertainty, instability and insecurity that all terrorism brings, as the citizens of Madrid are well aware, having suffered this terrible attack, and as the Spanish citizens of the Basque country are also aware, since for more than 20 years there has been a nationalist government which throughout this whole period has not been able to guarantee either the security or the most fundamental rights of the citizens and whose President, incidentally, was the first political leader in Spain to blame the attack on the terrorist group ETA. I would like to say, Mr President, with regard to the constitutional issue, that I do not agree with the opinion expressed this morning in the House that the change of government in Spain has led to the new climate created. This new climate has actually been created as a result of the attitude of the Member States – including the most reluctant – in view of the new circumstances and I would like to stress that Spain has always been prepared to negotiate to make its conditions more flexible. Europe wants and needs a constitution, but it must be a constitution in which all European citizens are recognised. It is important to point out, Mr President, that, not only in view of the phenomenon of terrorism, but also of the crisis with the Stability Pact, the appreciation of the Euro and the challenges and opportunities raised by enlargement, the climate in the European Union at the moment is not at its most optimistic. The media has stressed that Europe has lost one point in competitiveness over the last ten years in comparison with the United States and that today the prosperity of the average European Union citizen is 30% lower than the prosperity of the average United States citizen. What elements do we need in order to recover the path of sustained growth and increased employment? Mr President, apart from the structural reforms required by the Lisbon strategy, the most important thing, the qualitative leap which Europe must make, is to relaunch the European project, not as a mere monetary union, not as a mere single market, but the real political project, and, to this end, we are counting on the Presidency of the Council and, in particular, the Presidency of the European Commission."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het spreekt vanzelf dat de conclusies van de Voorjaarstop in het teken staan van de terreuraanslag in Madrid, die niet alleen politieke maar ook een aantal, voor de hand liggende economische gevolgen heeft gehad. Dat is te wijten aan de onzekerheid, de instabiliteit en de onveiligheid die terroristische aanslagen met zich meebrengen, iets waarvan de burgers van Madrid die deze verschrikkelijke aanslag hebben meegemaakt, maar al te goed doordrongen zijn. Datzelfde geldt voor de Spaanse burgers van Baskenland, dat al meer dan twintig jaar een nationalistische regering heeft die nooit in staat is geweest om de veiligheid noch de meest elementaire rechten van de burgers te garanderen, en waarvan de premier, als eerste politieke leider in Spanje, de verantwoordelijkheid van deze aanslag bij de ETA heeft neergelegd. Wat betreft de kwestie van de Grondwet, mijnheer de Voorzitter, ben ik het niet eens met een aantal opmerkingen die hier zijn gemaakt. Er werd gezegd dat het nieuwe klimaat in Spanje is ontstaan als gevolg van de regeringswisseling. Dit nieuwe klimaat is juist ontstaan door het standpunt dat de lidstaten - waaronder de meest weerspannige - in het licht van de nieuwe omstandigheden hebben ingenomen, en ik zou willen benadrukken dat Spanje altijd bereid is geweest om te onderhandelen en haar voorwaarden te versoepelen. Europa wil een Grondwet en ze heeft die ook nodig, maar het moet wel een Grondwet zijn waarin alle Europese burgers zich kunnen vinden. Gezegd moet, mijnheer de Voorzitter, dat niet alleen de terroristische dreiging komt maar ook de crisis van het Stabiliteitspact, de dure euro en de uitdagingen, problemen en kansen van de uitbreiding ervoor hebben gezorgd dat het huidige klimaat in de Europese Unie niet al te zeer tot optimisme stemt. In de pers is er op gewezen dat Europa de afgelopen tien jaar één punt achteruit is gegaan in haar concurrentievermogen, en dat de welvaart van de gemiddelde burger van de Europese Unie 30% lager ligt die van de gemiddelde Noord-Amerikaan. Welke stappen moeten we nemen om er voor te zorgen dat we de weg terugvinden naar duurzame groei en herstel van de werkgelegenheid? Mijnheer de Voorzitter, los van de noodzakelijke structurele hervormingen uit hoofde van de strategie van Lissabon, is de belangrijkste stap die Europa moet maken de kwaliteitssprong, de hernieuwde lancering van het Europese project, niet als een gewone monetaire unie, niet als een gewone interne markt, maar als een echt politiek project. In dat verband rekenen we op het voorzitterschap van de Raad, en vooral op het voorzitterschap van de Europese Commissie."@nl2
"Senhor Presidente, é evidente que as conclusões da Cimeira da Primavera foram marcadas pelo atentado terrorista em Madrid, que teve não só consequências políticas, mas também consequências económicas evidentes, tendo em conta a incerteza, a instabilidade e a insegurança que todo o fenómeno terrorista comporta, como muito bem sabem os cidadãos de Madrid, ao sofrerem este terrível atentado, e como também muito bem sabem os cidadãos espanhóis do País Basco, onde, desde há mais de vinte anos, há um governo nacionalista que não foi capaz de garantir, durante todo este período, nem a segurança nem os mais elementares direitos dos cidadãos e cujo Presidente, por acaso, foi o primeiro responsável político em Espanha a imputar este atentado ao grupo terrorista ETA. Gostaria de dizer, Senhor Presidente, no que se refere à questão constitucional, que não concordo com a opinião expressa esta manhã no hemiciclo, segundo a qual a mudança de governo em Espanha estaria na origem do novo clima que se gerou. Este novo clima foi gerado, na realidade, como consequência da atitude assumida pelos Estados-Membros - incluindo os mais relutantes - face às novas circunstâncias e queria salientar que a Espanha sempre esteve disposta a negociar para tornar as suas condições mais flexíveis. A Europa quer e precisa de uma Constituição, mas tem de ser uma Constituição na qual todos os cidadãos europeus se revejam. Importa salientar, Senhor Presidente, que, não só face ao fenómeno do terrorismo, mas também face à crise do Pacto de Estabilidade, à apreciação do euro e aos desafios e oportunidades que o alargamento nos coloca, o clima que a União Europeia está a viver neste momento não é o mais optimista . Os meios de comunicação assinalavam que a Europa perdeu nos últimos dez anos um ponto de competitividade em comparação com os Estados Unidos e que, hoje, a prosperidade do cidadão médio da União Europeia é 30 % mais baixa do que a prosperidade do cidadão médio norte-americano. De que os elementos necessitamos para recuperar a senda do crescimento sustentado e do aumento do emprego? Senhor Presidente, independentemente das reformas estruturais que a estratégia de Lisboa exige, o mais importante, o salto qualitativo que a Europa tem de dar é o relançamento do projecto europeu, não como uma simples União monetária, não como um simples mercado único, mas o verdadeiro projecto político e, para tal, contamos com a Presidência do Conselho e, em particular, com a Presidência da Comissão Europeia."@pt11
"Herr talman! Det är klart att slutsatserna från vårtoppmötet har påverkats av terrorattacken i Madrid, som inte bara har fått politiska konsekvenser utan också uppenbara ekonomiska konsekvenser, med tanke på den ovisshet, instabilitet och otrygghet som all terrorism för med sig. Madrids medborgare är väl medvetna om detta efter att ha drabbats av denna fruktansvärda attack, och de spanska medborgarna i Baskien är också medvetna om det eftersom de under mer än 20 år har haft en nationalistisk regering som under hela denna period varken har klarat av att trygga medborgarnas säkerhet eller deras mest grundläggande rättigheter och vars president, i förbigående sagt, var den första politiska ledaren i Spanien som lade skulden för attacken på terroristgruppen ETA. Herr talman! När det gäller konstitutionen vill jag säga att jag inte instämmer i den åsikt som kom till uttryck här i kammaren i förmiddags, att det var regeringsskiftet i Spanien som skapade ett nytt klimat. Detta nya klimat är ett resultat av att medlemsstaterna – också de mest motsträviga – har ändrat inställning till följd av de nya omständigheterna, och jag vill betona att Spanien alltid har varit berett att förhandla och mjuka upp villkoren. Europa vill ha en konstitution och behöver en, men det måste vara en konstitution som erkänner alla europeiska medborgare. Herr talman! Det är viktigt att framhålla att klimatet i Europeiska unionen inte är det allra mest optimistiska för närvarande, inte bara på grund av terrorismen, utan också på grund av stabilitetspaktens kris, eurons ökade värde och de utmaningar och möjligheter som utvidgningen för med sig. Medierna har betonat att Europa har förlorat en procentenhet i konkurrenskraft i förhållande till Förenta staterna under de senaste tio åren och att den genomsnittliga medborgaren i Europeiska unionen i dag har 30 procent lägre välstånd än den genomsnittliga medborgaren i Förenta staterna. Vilka element behöver vi för att komma tillbaka till vägen mot hållbar tillväxt och ökad sysselsättning? Herr talman! Bortsett från de strukturella reformer som Lissabonstrategin fordrar är det viktigaste, det kvalitativa språng som Europa måste ta, en nylansering av det europeiska projektet, inte bara som en monetär union, inte bara som en inre marknad, utan som ett riktigt politiskt projekt. I det avseendet litar vi på rådets ordförandeskap och särskilt Europeiska kommissionens ledning."@sv13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph