Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-31-Speech-3-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040331.1.3-039"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, l’Europe avance au fil des réactions et, après le drame de Madrid, après celui de New York, nous avons fait, nous faisons des progrès en matière de lutte contre le terrorisme. Après New York, nous avions eu une négociation longue et difficile sur le mandat d’arrêt européen. Nous avions consolidé les avancées concernant Europol et Eurojust. Mais derrière, la mise en œuvre est tellement lente et tellement désespérante pour nos concitoyens qu’il faut trouver d’autres moyens pour forcer la main aux chefs d’État et de gouvernement. En effet, après avoir donné leur accord au Conseil, ils oublient de mettre l’objet de l’accord en œuvre dans leur propre pays. Prenons l’affaire du mandat européen: il n’est pas normal qu’encore tant d’États n’aient pas ratifié cet outil essentiel tel que nous l’avions voulu au lendemain de New York. Aujourd’hui, après Madrid, notre ancien collègue de Vries a été nommé coordinateur. Chacun s’en réjouit, car chacun connaît sa détermination sur ces thèmes, chacun connaît sa détermination à œuvrer pour la mise en place d’un procureur européen. Mais s’il n’a pas les moyens nécessaires, s’il n’a pas un mandat clair, nous nous retrouverons dans l’impuissance. Sous la pression des événements, un coordinateur a été désigné alors que, au fond, il s’agit d’une idée, d’une intuition qui animait beaucoup d’entre nous au sein même de la Convention: l’idée que, sur des sujets où les chefs d’État et de gouvernement ont leur mot à dire et doivent pouvoir coopérer de manière active avec les outils d’une vision européenne qui sont entre les mains d’une Commission, il faut une meilleure articulation entre les différentes autorités européennes. Ce que nous avons fait pour le ministre des Affaires étrangères, nous voyons bien que, d’une certaine manière, nous aurons besoin de le faire dans le domaine de l’espace de justice, de sécurité et de liberté. Au fond, ce coordinateur est un avant-goût de ce qui devra un jour, sans doute, être mis en œuvre. Mais aujourd’hui il n’a aucune relation, aucun lien avec la Commission. Je crois qu’il faut y réfléchir si nous voulons être efficaces dans la coordination des moyens de lutte contre le terrorisme. Dans cet esprit, Monsieur le Président du Conseil, vous avez entre les mains l’avenir de la Constitution européenne, puisque maintenant vous avez un mandat défini avec un calendrier un peu difficile, bienvenu certes dans la mesure où il dote la grande Europe, celle qui sera réunie enfin le 1er mai, d’une Constitution à court terme, mais quand même un peu difficile eu égard aux élections au Parlement européen. Simplement, je veux attirer votre attention sur des éléments essentiels pour ce Parlement. D’autres l’ont dit avant moi, il y a la question des pouvoirs budgétaires du Parlement européen. Mais au-delà de cela, je vois un risque de recul par rapport à ce qui a été acté dans la Convention: je veux parler de la perspective d’un procureur européen, je veux parler du vote à la majorité qualifiée là où cela a été possible de l’arracher, dans le domaine fiscal et social, même si ce n’est pas assez. Je vois un risque de recul dans le domaine de la coopération renforcée et des clauses passerelles. Je vois un risque de non-traitement de la question de la révision de la Constitution. Ce serait très grave. Enfin, Monsieur le Président, concernant la composition de la Commission, vous avez un problème très grave. Je connais la tendance: elle est de donner un commissaire par État membre. Mais je veux à nouveau attirer votre attention sur une proposition qui est sur la table, celle de ne pas définir le nombre de commissaires dans la Constitution et de laisser au président de la Commission, avec le Conseil européen, la liberté de définir l’équilibre de la composition de la Commission, en mettant simplement une limite: pas plus d’un commissaire par État membre. Peut-être que pendant quelque temps, cela conduira à une Commission de 25 qui devra s’organiser, mais au moins nous laisserions..."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. formand for Kommissionen, kære kolleger, Europa skrider fremad i takt med reaktionerne, og efter de dramatiske begivenheder i Madrid og tragedien i New York har vi gjort og gør stadig fremskridt inden for terrorbekæmpelse. Efter tragedien i New York havde vi en lang og vanskelig forhandling om den europæiske arrestordre. Vi har konsolideret fremskridtene i forbindelse med Europol og Eurojust. Men bagved virker gennemførelsen virkelig langsom og håbløs for vores medborgere, så det er nødvendigt at finde andre midler til at tvinge armene rundt på stats- og regeringslederne. Faktisk glemmer de efter at have give deres tilsagn til Rådet at prioritere den aftale, der gælder for deres eget land. Lad os tage spørgsmålet om den europæiske arrestordre. Det er ikke normalt, at så mange stater endnu ikke har gennemført dette centrale instrument, som vi ønskede lige efter begivenheden i New York. I dag efter begivenhederne i Madrid er vores tidligere kollega hr. de Vries udnævnt til koordinator. Det glæder vi os alle over, for vi kender hans beslutsomhed på disse områder og hans bestræbelser på at få indført en europæisk anklagemyndighed. Men hvis ikke han har de nødvendige midler og et klart mandat, vil vi stadig være magtesløse. Efter disse begivenheder har man udnævnt en koordinator, selv om det i bund og grund drejer sig om en idé, en tanke, som inspirerede de fleste af os til selve konventet, nemlig idéen om, at der på områder, hvor stats- og regeringslederne har noget at sige, og hvor de bør kunne samarbejde aktivt med midlerne til en europæisk vision, som er i hænderne på en Kommission, skal være en bedre kommunikation mellem de forskellige europæiske myndigheder. Det, som vi har gjort for udenrigsministeren, har vi indset, at vi til en vis grad bør gøre for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. I bund og grund er denne koordinator en forsmag på det, som en dag uden tvivl bør iværksættes. Men i dag er der ingen sammenhæng og ingen forbindelse med Kommissionen. Jeg tror, at vi skal tænke over det, hvis vi ønsker en effektiv koordinering af midlerne til terrorbekæmpelse. Hr. rådsformand, i den forstand holder De fremtiden for den europæiske forfatning mellem Deres hænder, for nu har De et endeligt mandat med en lidt stram tidsplan, som selvfølgelig er velkommen i den udstrækning, hvor den giver det udvidede Europa, som endelig bliver en realitet den 1. maj, en forfatning på kort sigt, men stadig en smule stram med hensyn til valget til Europa-Parlamentet. Jeg ønsker ganske enkelt at gøre Dem opmærksom på de vigtigste punkter for Europa-Parlamentet. Andre har før mig sagt, at der er spørgsmålet om Europa-Parlamentets budgetbeføjelser. Men ud over det ser jeg en risiko for tilbageskridt i forhold til det, som er blevet fastslået i konventet. Jeg taler om aspekterne ved en europæisk anklagemyndighed, og jeg taler om afstemning med kvalificeret flertal, hvor det har været muligt at anvende det, på det skattemæssige og sociale område, selv om det ikke er tilstrækkeligt. Jeg ser en risiko for tilbagetrækning inden for et øget samarbejde og overgangsklausuler. Jeg ser en risiko for manglende behandling af spørgsmålet om revision af forfatningen. Det ville være meget alvorligt. Hr. formand, til sidst en kommentar om sammensætningen af Kommissionen, hvor De står over for et meget alvorligt problem. Jeg kender tendensen med at tildele hvert land en kommissær. Men jeg ønsker endnu en gang at gøre Dem opmærksom på et forslag om ikke at inddrage fastsættelsen af antallet af kommissærer i forfatningen, men at overlade beslutningen om fastlæggelse af en balance i Kommissionens sammensætning til formanden for Kommissionen sammen med Det Europæiske Råd ved ganske enkelt at indføre en grænse, hvor der ikke er mere end én kommissær pr. medlemsland. Måske vil det med tiden føre til en Kommission med 25, som skal organiseres, men det giver os i det mindste …"@da1
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissionspräsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Europa kommt dank seiner Reaktionen voran. Nach dem Drama von Madrid, nach dem von New York, haben wir Fortschritte bei der Bekämpfung des Terrorismus gemacht. Nach New York hatten wir lange und schwierige Verhandlungen über den europäischen Haftbefehl. Wir haben die Fortschritte im Zusammenhang mit Europol und Eurojust konsolidiert. Aber die Umsetzung erfolgt so langsam und entmutigend für unsere Mitbürger, dass man andere Mittel finden muss, um die Staats- und Regierungschefs zum Handeln zu drängen, denn nachdem sie Einigung im Rat erzielt haben, vergessen sie, das, worauf sie sich geeinigt haben, in ihren jeweiligen Ländern umzusetzen. Nehmen wir das Beispiel des europäischen Haftbefehls: Es ist nicht normal, dass so viele Staaten dieses wesentliche Instrument, wie wir es nach New York gewollt haben, noch nicht ratifiziert haben. Heute, nach Madrid, wurde unser ehemaliger Kollege de Vries zum Koordinator ernannt. Das freut uns alle, denn jedermann erinnert sich, mit welcher Entschlossenheit er sich für die Berufung eines europäischen Staatsanwalts eingesetzt hat. Wenn er jedoch nicht über die notwendigen Mittel verfügt und kein klares Mandat hat, werden wir wieder zur Ohnmacht verurteilt sein. Unter dem Druck der Ereignisse wurde nun ein Koordinator ernannt, während es sich dabei im Grunde um eine Idee, eine Institution handelt, die viele von uns auch innerhalb des Konvents bewegte: die Idee, dass bei Themen, bei denen die Staats- und Regierungschefs ein Wort mitzureden haben und aktiv mit den Instrumenten einer europäischen Vision zusammenarbeiten müssen, welche die Kommission in der Hand hat, eine bessere Koordinierung zwischen den verschiedenen europäischen Behörden erforderlich ist. Was wir hinsichtlich des Außenministers getan haben, werden wir in gewisser Weise auch im Bereich des Raums des Rechts, der Sicherheit und der Freiheit tun müssen. Dieser Koordinator ist im Grunde ein Vorgeschmack auf das, was zweifellos eines Tages umgesetzt werden muss. Aber heute hat er keinerlei Beziehung, keinerlei Verbindung zur Kommission. Ich glaube, man muss darüber nachdenken, ob wir bei der Koordinierung der Mittel zur Terrorismusbekämpfung effizient sein wollen. So gesehen liegt die Zukunft der europäischen Verfassung in Ihren Händen, Herr Ratspräsident, denn jetzt haben Sie ein Mandat mit einem etwas schwierigen Zeitplan, der zwar willkommen ist, da er das große Europa, das am 1. Mai endlich wiedervereinigt sein wird, in Bälde mit einer Verfassung ausstattet, der aber doch etwas schwierig im Hinblick auf die Wahlen zum Europäischen Parlament ist. Ich möchte einfach nur Ihre Aufmerksamkeit auf einige Faktoren lenken, die für das Europäische Parlament wesentlich sind. Meine Vorredner haben es bereits gesagt, es geht um die Frage der Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments. Jedoch sehe ich darüber hinaus ein Risiko, dass wir hinter das zurückfallen, was im Konvent vereinbart wurde: ich meine die Perspektive eines europäischen Staatsanwalts, ich spreche von der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit in den Bereichen, in denen man sich dazu durchringen konnte, im steuerlichen und sozialen Bereich, selbst wenn das nicht ausreicht. Ich sehe ein Risiko des Rückschritts im Bereich der verstärkten Zusammenarbeit und der Übergangsklauseln. Ich sehe ein Risiko, dass die Frage der Revision der Verfassung nicht zur Sprache kommt. Das wäre sehr schlimm. Schließlich, Herr Präsident, haben Sie in der Frage der Zusammensetzung der Kommission ein sehr ernstes Problem. Ich kenne die Tendenz: sie geht dahin, ein Kommissionsmitglied pro Mitgliedstaat zu ernennen. Ich möchte jedoch erneut Ihre Aufmerksamkeit auf einen Vorschlag lenken, der auf dem Tisch liegt, nämlich die Zahl der Kommissionsmitglieder nicht in der Verfassung festzulegen und dem Kommissionspräsidenten zusammen mit dem Europäischen Rat die Freiheit zu lassen, das Gleichgewicht der Zusammensetzung der Kommission festzulegen, indem lediglich eine Grenze gesetzt wird: nicht mehr als ein Kommissar pro Mitgliedstaat. Vielleicht würde das im Laufe der Zeit zu einer Kommission mit 25 Mitgliedern führen, die sich dann organisieren müssen, aber wir würden zumindest …"@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη προχωρεί κομίζοντας απαντήσεις και, μετά το δράμα της Μαδρίτης, μετά το δράμα της Νέας Υόρκης, σημειώσαμε και συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο στα θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Μετά τη Νέα Υόρκη, είχαμε μια μακρά και δύσκολη διαπραγμάτευση σε σχέση με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Παγιώσαμε την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σχέση με τη Europol και τη Eurojust. Από την άλλη μεριά όμως, η υλοποίηση γίνεται με εξαιρετικά βραδείς και εξοργιστικούς για τους συμπολίτες μας ρυθμούς· πρέπει, συνεπώς, να βρούμε άλλα μέσα προκειμένου να πιέσουμε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Πράγματι, αφότου συμφώνησαν στο Συμβούλιο, λησμόνησαν να υλοποιήσουν τα συμπεφωνημένα στις ίδιες τους τις χώρες. Ας πάρουμε την περίπτωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης: δεν είναι σωστό να υπάρχουν ακόμα τόσα κράτη που δεν έχουν επικυρώσει αυτό το ουσιαστικό μέσο που θεσπίσαμε την επαύριον της 11ης Σεπτεμβρίου. Σήμερα, μετά τη Μαδρίτη, ένας πρώην βουλευτής του ΕΚ, ο κ. de Vries, ορίστηκε συντονιστής. Όλοι εκφράζουμε τη χαρά μας, αφού όλοι γνωρίζουμε την αποφασιστικότητά του σε αυτά τα θέματα, όλοι γνωρίζουμε την αποφασιστικότητά του να ενεργήσει για τη θέσπιση της θέσης ενός ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αν, όμως, δεν διαθέτει τα αναγκαία μέσα, αν δεν διαθέτει μια σαφή εντολή, θα περιέλθουμε σε αδυναμία. Υπό το κράτος πίεσης, ορίστηκε ένας συντονιστής, ενώ, κατ’ ουσία, πρόκειται για μια αντίληψη, για μια παρόρμηση που ενέπνευσε πολλούς εξ ημών στη Συνέλευση: η αντίληψη ότι, για θέματα στα οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν λόγο και οφείλουν να μπορούν να συνεργάζονται ενεργά με βάση τα μέσα ενός ευρωπαϊκού οράματος, μέσα τα οποία διαθέτει η Επιτροπή, χρειάζεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών ευρωπαϊκών αρχών. Αυτό που πράξαμε για τον υπουργό Εξωτερικών, διαπιστώνουμε ότι, κατά κάποιο τρόπο, θα χρειαστεί να το πράξουμε στον τομέα της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ελευθερίας. Κατ’ ουσία, αυτός ο συντονιστής είναι πρόγευση εκείνου που, χωρίς αμφιβολία, θα πρέπει να υλοποιηθεί κάποια ημέρα. Σήμερα, όμως, δεν έχει καμία σχέση, καμία σύνδεση με την Επιτροπή. Πιστεύω ότι πρέπει να μελετήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στον συντονισμό των μέσων καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Σε αυτό το πνεύμα, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, σε εσάς εναπόκειται το μέλλον του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, αφού τώρα διαθέτετε μια συγκεκριμένη εντολή, με ένα κάπως πιεστικό χρονοδιάγραμμα, καλοδεχούμενο βεβαίως στον βαθμό που προικοδοτεί τη Μεγάλη Ευρώπη, αυτήν που τελικά θα επανενωθεί την 1η Μαΐου, με ένα βραχυπρόθεσμο Σύνταγμα, ωστόσο κάπως προβληματικό ενόψει των εκλογών του ΕΚ. Θέλω, απλώς, να επιστήσω την προσοχή σας σε στοιχεία που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ουσιώδη. Όπως προανέφεραν άλλοι, τίθεται το ζήτημα των δημοσιονομικών εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέραν αυτού, όμως, διαβλέπω έναν κίνδυνο υπαναχώρησης σε σχέση με ό,τι συμφωνήθηκε στη Συνέλευση: αναφέρομαι στην προοπτική του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, αναφέρομαι στην ειδική πλειοψηφία, στα σημεία όπου κατέστη δυνατόν να αρθεί η τελευταία, στον δημοσιονομικό και κοινωνικό τομέα, έστω και αν αυτό δεν αρκεί. Διαβλέπω έναν κίνδυνο στον τομέα της ενισχυμένης συνεργασίας και των ρητρών παρέκτασης. Διαβλέπω έναν κίνδυνο να μην αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Αυτό θα ήταν πολύ σοβαρό. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής, αντιμετωπίζετε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γνωρίζω την τάση: συνίσταται στο να υπάρχει ένας Επίτροπος ανά κράτος μέλος. Θέλω, όμως, να επιστήσω εκ νέου την προσοχή σας σε μια πρόταση που έχει τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συγκεκριμένα, να μην καθοριστεί ο αριθμός των Επιτρόπων στο Σύνταγμα και να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου της Επιτροπής, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να καθορίζουν την ισόρροπη σύνθεση της Επιτροπής, θέτοντας απλώς ένα όριο: όχι περισσότεροι του ενός Επίτροποι ανά κράτος μέλος. Ενδεχομένως, για κάποιο διάστημα, αυτό θα οδηγήσει σε μια Επιτροπή των 25 που θα πρέπει να οργανωθεί, τουλάχιστον όμως θα αφήναμε..."@el8
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Mr President of the Commission, ladies and gentlemen, Europe is moving forward with its responses and, after the drama in Madrid, after the one in New York, we have made, and are continuing to make progress in the fight against terrorism. After New York we had a long and difficult negotiation on the European arrest warrant. We had consolidated the advances concerning Europol and Eurojust. Behind the scenes, though, implementation is so slow and so heartbreaking for our fellow countrymen that it is necessary to find other means to force the hands of the Heads of State or Government. Indeed, having given their agreement to the Council, they then forget to implement the subject of the agreement in their own countries. Take the European warrant; it is not right that so many States have not yet ratified this essential tool as we wanted them to do after New York. Today, after Madrid, Mr de Vries, a former Member of this House, has been appointed coordinator. Everyone is delighted, because everyone knows his determination in these matters, everyone knows his determination to work to establish a European prosecutor. If, though, he has neither the necessary resources or a clear mandate, we shall be left powerless. It was under the pressure of events that a coordinator was appointed, even though, in fact, there is an underlying idea, an intuition, one that inspired many of us within the Convention itself: the idea that, with regard to matters where the Heads of State or Government are entitled to their say and must be able to cooperate actively with the tools of a European vision, tools that are in the hands of a Commission, better coordination between various European authorities is needed. What we have done for the Minister of Foreign Affairs, we understand that, in a way, we shall have to do in the field of justice, security, and freedom. In fact, this coordinator is a foretaste of what must one day, doubtless, be implemented. Today, though, he has no relation, no link with the Commission. I believe that it is necessary to reflect on this if we want to be effective in coordinating the resources of the fight against terrorism. In this spirit, Mr President-in-Office of the Council, you have in your hands the future of the European Constitution, because you now have a defined mandate with a somewhat difficult schedule, one that is certainly welcome in so far as it provides Greater Europe, which will be finally reunited on 1 May, with a Constitution in the short term, but that is, all the same, somewhat problematic in view of the elections to the European Parliament. Put simply, what I want to do is to draw your attention to the elements that this House regards as essential. There is, as others before me have said, the question of Parliament's budgetary powers. Beyond this, though, I see a risk of backing down with regard to what was enacted in the Convention: I want to speak about the prospect of a European prosecutor, I want to speak about qualified majority voting where it was possible to get it, in the fiscal and social area, even though this is not enough. I see a risk of backing down in the field of increased cooperation and linking clauses. I see a risk that the revision of the Constitution may not be dealt with. This would be very serious. Finally, Mr President, you have a very serious problem where the composition of the Commission is concerned. I know the tendency: it is to give one commissioner per Member State. I again want to draw your attention, however, to a proposal that is on the table, that of not specifying the number of commissioners in the Constitution, and leaving to the President of the Commission, with the European Council, the freedom to define the balance of the composition of the Commission, by simply imposing a limit of one commissioner per Member State at the most. Perhaps, for a certain time, this will lead to a Commission of 25 that will have to get organised, but at least we would leave ..."@en3
"Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, Europa avanza a medida que se suceden las reacciones y, después del drama de Madrid, después del de Nueva York, hemos hecho, hacemos, progresos en materia de lucha contra el terrorismo. Después de Nueva York, tuvimos una negociación larga y difícil sobre la orden de detención europea. Consolidamos los avances con respecto a Europol y Eurojust. Pero después, la aplicación es tan lenta y tan desesperante para nuestros conciudadanos que debemos encontrar otros medios para forzar a los Jefes de Estado y de Gobierno. En efecto, después de haber dado su consentimiento al Consejo, olvidan poner en práctica el objeto del acuerdo en su propio país. Pongamos la orden de detención europea: no es normal que todavía sean tantos los Estados miembros que no han ratificado esta herramienta esencial, tal como quisimos que hicieran después de Nueva York. Hoy, después de Madrid, nuestro antiguo colega el Sr. de Vries ha sido nombrado coordinador. Todos nos alegramos, todos conocemos su determinación en estos temas, todos conocemos su determinación de trabajar por la creación de un fiscal europeo. Pero si no tiene los medios necesarios, si no tiene un mandato claro, nos encontraremos en la impotencia. Bajo la presión de los acontecimientos, se ha designado un coordinador, cuando, en el fondo, se trata de una idea, una intuición que animaba a muchos de nosotros dentro mismo de la Convención: la idea de que, en temas en que los Jefes de Estado y de Gobierno tienen su palabra que decir y deben poder cooperar de forma activa con las herramientas de una visión europea que están en manos de una Comisión, hace falta una articulación mejor entre las distintas autoridades europeas. Lo que hicimos con el Ministro de Asuntos Exteriores, vemos bien que, en cierto modo, tendremos que hacerlo en el ámbito del espacio de justicia, seguridad y libertad. En el fondo, este coordinador es una primera impresión de lo que, sin duda, deberá realizarse un día. Pero hoy no tiene ninguna relación, ningún vínculo con la Comisión. Creo que debemos reflexionar, si queremos ser eficaces en la coordinación de los medios de lucha contra el terrorismo. Con este espíritu, señor Presidente en ejercicio del Consejo, tiene en sus manos el futuro de la Constitución europea, puesto que ahora tiene un mandato definido con un calendario un tanto difícil, sin duda bienvenido en la medida en que dota a la Europa más amplia, la que se reunificará por fin el 1 de mayo, de una Constitución a corto plazo, pero de todos modos un tanto difícil habida cuenta de las elecciones al Parlamento Europeo. Simplemente, quiero llamar su atención sobre elementos esenciales para este Parlamento. Como han dicho otros antes que yo, está la cuestión de los poderes presupuestarios del Parlamento Europeo. Pero, aparte de eso, veo un riesgo de retroceso con respecto a lo que se apuntó en la Convención: quiero hablar de la perspectiva de un fiscal europeo, quiero hablar de la mayoría cualificada allí donde sea posible obtenerla, en el ámbito fiscal y social, aunque esto no sea suficiente. Veo un riesgo de retroceso en el ámbito de la cooperación reforzada y de las cláusulas pasarela. Veo un riesgo de que no se aborde la cuestión de la revisión de la Constitución. Sería muy grave. Por último, señor Presidente, en lo que se refiere a la composición de la Comisión, tiene usted un problema muy grave. Conozco la tendencia: es dar un Comisario por Estado miembro. Pero quiero llamar de nuevo su atención sobre una propuesta que está sobre la mesa, la de no definir el número de Comisarios en la Constitución y dejar al Presidente de la Comisión, junto con el Consejo Europeo, la libertad de definir el equilibrio en la composición de la Comisión, poniendo simplemente un límite de un Comisario por Estado miembro como máximo. Quizás durante algún tiempo, ello conduciría a una Comisión de 25 que tendría que organizarse, pero al menos dejaríamos..."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, unioni etenee reaktioidensa myötä, ja Madridin sekä New Yorkin murhenäytelmien johdosta olemme edenneet terrorismin torjunnassa, ja etenemme vastakin. New Yorkin iskun jälkeen kävimme pitkät ja vaikeat neuvottelut eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä. Europolin ja Eurojustin tapauksessa edistys oli saatu vakiinnutettua. Kulissien takana täytäntöönpano on kansalaistemme näkökulmasta kuitenkin lohduttoman hidasta, joten meidän on löydettävä muita keinoja, joilla vastahakoiset valtion ja hallitusten päämiehet saadaan toimimaan. Annettuaan suostumuksensa neuvostolle he ovat nimittäin unohtaneet panna sopimuksen täytäntöön kotimaissaan. Katsokaapa vaikka eurooppalaista pidätysmääräystä: on väärin, että niin monet valtiot eivät vieläkään ole noudattaneet New Yorkin iskun jälkeen esittämäämme vaatimusta ja ratifioineet tätä välttämätöntä välinettä. Madridin iskun jälkeen entinen kollegamme de Vries on nyt nimitetty terrorismin torjunnan koordinaattoriksi. Kaikki ovat tästä hyvillään, koska kaikki ovat tietoisia hänen määrätietoisuudesta näissä asioissa ja kaikki tietävät, miten määrätietoisesti hän tekee töitä Euroopan yleisen syyttäjän viran perustamiseksi. Jollei hänellä kuitenkaan ole tarvittavia keinoja eikä selkeää toimeksiantoa, jäämme jälleen voimattomiksi. Koordinaattori nimitettiin tapahtumien aiheuttamien paineiden alla, vaikka pohjimmiltaan kyse on ajatuksesta, näkemyksestä, joka antoi meille valmistelukunnan jäsenille paljon intoa. Tämän näkemyksen mukaan niissä kysymyksissä, joissa valtion ja hallitusten päämiehillä on sananvaltaa ja jotka edellyttävät tehokasta yhteistyötä komission käsissä olevien ja eurooppalaista näkemystä ilmentävien välineiden kanssa, tarvitaan parempaa koordinointia eurooppalaisten viranomaisten välillä. Olemme selvillä siitä, että sama, mitä teimme ulkoasiainministerin viralle, meidän on tietyllä tapaa tehtävä oikeuteen, turvallisuuteen ja vapauteen perustuvalle alueelle. Kyseinen koordinaattoria on pohjimmiltaan esimakua siitä, mitä jonakin päivänä on epäilemättä pantava täytäntöön. Tällä hetkellä hänellä ei kuitenkaan ole mitään suhdetta tai kytköstä komissioon. Mielestäni meidän on pohdittava tätä, jos haluamme koordinoida terrorismin torjunnan voimavaroja tehokkaasti. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tässä mielessä Euroopan perustuslain tulevaisuus on teidän käsissänne, koska nyt teillä on täsmällinen toimeksianto ja hiukan hankala aikataulu, joka on toki hyvä asia siltä kannalta, että sen ansiosta vihdoin 1. toukokuuta jälleen yhdistyvälle suurelle Euroopalle saadaan nopeasti perustuslaki, mutta joka on kuitenkin hiukan hankala Euroopan parlamentin vaalien vuoksi. Haluaisin vain kiinnittää huomionne parlamentin mielestä keskeisiin näkökohtiin. Jo aiemmin on mainittu Euroopan parlamentin talousarviovaltuudet. Siitä huolimatta mielestäni on kuitenkin olemassa vaara, että taannumme valmistelukunnassa sovitusta: tarkoitan Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamista, tarkoitan määräenemmistöäänestyksiä niillä aloilla, joille se on saatu, nimittäin vero- ja sosiaalialalla, vaikka tämä ei riitäkään. Pelkään, että tehostetun yhteistyön ja siirtymäväylälausekkeiden alalla on edessä taantuma. Kysymys perustuslain tarkistamisesta uhkaa jäädä käsittelemättä, mikä olisi erittäin vakavaa. Arvoisa puheenjohtaja, myös komission kokoonpanoon liittyy vakavia ongelmia. Olen tietoinen pyrkimyksistä antaa kullekin jäsenvaltiolle oma komission jäsen. Haluaisin kuitenkin kiinnittää uudelleen huomionne esitettyyn ehdotukseen, jonka mukaan komission jäsenten lukumäärää ei määrättäisi perustuslaissa, vaan komission puheenjohtajalle annettaisiin vapaus yhdessä Eurooppa-neuvoston kanssa määritellä komissiolle tasapainoinen kokoonpano, ainoana rajoituksena se, että kullakin jäsenvaltiolla olisi korkeintaan yksi jäsen komissiossa. Voi olla, että tämän vuoksi meillä on jonkin aikaa 25 jäsenen komissio, jonka on järjestäydyttävä, mutta ainakin antaisimme..."@fi5
"Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Presidente della Commissione, onorevoli colleghi, l’Europa avanza rispondendo alle sfide che si presentano e, dopo il dramma di Madrid, dopo quello di New York, abbiamo compiuto e continuiamo a compiere progressi nella lotta al terrorismo. Dopo New York, abbiamo condotto un lungo e difficile negoziato sul mandato di arresto europeo. Abbiamo consolidato i progressi riguardanti Europol ed Eurojust. Dietro le quinte, tuttavia, l’attuazione è talmente lenta ed esasperante per i nostri concittadini che è necessario trovare altri strumenti per forzare la mano ai capi di Stato e di governo. Di fatto, dopo aver dato il loro consenso in sede di Consiglio, si dimenticano di dare attuazione all’oggetto dell’accordo nei loro paesi. Prendiamo il caso del mandato europeo: non è normale che così tanti Stati non abbiano ancora ratificato questo strumento essenziale, voluto e deciso all’indomani di New York. Ora, dopo Madrid, il nostro ex collega Gijs de Vries è stato nominato coordinatore. Tutti sono soddisfatti, perché tutti conoscono la sua determinazione in materia, tutti conoscono il suo impegno a promuovere l’istituzione di una procura europea. Tuttavia, se non dispone delle risorse necessarie, se non ha un chiaro mandato, continueremo a essere inefficaci. E’ stata la pressione degli eventi a portare alla nomina di un coordinatore, anche se, in fondo, si tratta di un’idea, di un’intuizione, che ha animato molti di noi in seno alla Convenzione: l’idea che, negli ambiti in cui i capi di Stato e di governo hanno diritto a dire la loro e devono poter cooperare in modo attivo con gli strumenti di una visione europea, che sono nelle mani della Commissione, occorre garantire un miglior coordinamento fra le varie autorità europee. A nostro parere, ciò che abbiamo fatto per il ministro degli Affari esteri, in certa misura andrà fatto anche per lo spazio di giustizia, sicurezza e libertà. In fondo, questo coordinatore non è che un assaggio di ciò che un giorno, senza dubbio, dovremo realizzare. Oggi, però, questa figura non ha alcuna relazione, alcun legame con la Commissione. Ritengo occorra riflettere sulla questione, se vogliamo coordinare in modo efficace gli strumenti della lotta al terrorismo. In quest’ottica, signor Presidente in carica del Consiglio, avete fra le mani il futuro della Costituzione europea, perché avete ora un chiaro mandato con un calendario un po’ difficile, accolto di sicuro con favore perché entro breve doterà la grande Europa, quella che sarà infine riunificata il 1° maggio, di una Costituzione, nonostante vi siano alcune difficoltà connesse alle elezioni del Parlamento europeo. Vorrei semplicemente richiamare la vostra attenzione sugli elementi che il Parlamento considera essenziali. Come altri hanno affermato prima di me, vi è la questione dei poteri di bilancio del Parlamento europeo. Tuttavia, al di là di questo, vedo un rischio di arretramento rispetto alle disposizioni previste in sede di Convenzione: mi riferisco alla prospettiva di una procura europea, mi riferisco al voto a maggioranza qualificata dove è stato possibile ottenerlo, nel settore fiscale e sociale, anche se non è sufficiente. Vedo un rischio di arretramento nel campo della cooperazione rafforzata e delle clausole “passerella”. Vedo il rischio che non si affronti la questione della revisione della Costituzione. Sarebbe molto grave. Infine, signor Presidente, avete un problema molto serio per quanto riguarda la composizione della Commissione. So che la tendenza è quella di concedere un Commissario per ogni Stato membro. Tuttavia, vorrei di nuovo richiamare la vostra attenzione su una proposta che è sul tavolo, quella di non specificare il numero di Commissari nella Costituzione e lasciare al Presidente della Commissione, assieme al Consiglio europeo, la libertà di stabilire l’equilibrio della composizione della Commissione, fissando soltanto un limite: non più di un Commissario per ogni Stato membro. Forse, per qualche tempo, ciò significherà una Commissione a 25 membri che si dovrà organizzare, ma almeno lasceremo…"@it9
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Mr President of the Commission, ladies and gentlemen, Europe is moving forward with its responses and, after the drama in Madrid, after the one in New York, we have made, and are continuing to make progress in the fight against terrorism. After New York we had a long and difficult negotiation on the European arrest warrant. We had consolidated the advances concerning Europol and Eurojust. Behind the scenes, though, implementation is so slow and so heartbreaking for our fellow countrymen that it is necessary to find other means to force the hands of the Heads of State or Government. Indeed, having given their agreement to the Council, they then forget to implement the subject of the agreement in their own countries. Take the European warrant; it is not right that so many States have not yet ratified this essential tool as we wanted them to do after New York. Today, after Madrid, Mr de Vries, a former Member of this House, has been appointed coordinator. Everyone is delighted, because everyone knows his determination in these matters, everyone knows his determination to work to establish a European prosecutor. If, though, he has neither the necessary resources or a clear mandate, we shall be left powerless. It was under the pressure of events that a coordinator was appointed, even though, in fact, there is an underlying idea, an intuition, one that inspired many of us within the Convention itself: the idea that, with regard to matters where the Heads of State or Government are entitled to their say and must be able to cooperate actively with the tools of a European vision, tools that are in the hands of a Commission, better coordination between various European authorities is needed. What we have done for the Minister of Foreign Affairs, we understand that, in a way, we shall have to do in the field of justice, security, and freedom. In fact, this coordinator is a foretaste of what must one day, doubtless, be implemented. Today, though, he has no relation, no link with the Commission. I believe that it is necessary to reflect on this if we want to be effective in coordinating the resources of the fight against terrorism. In this spirit, Mr President-in-Office of the Council, you have in your hands the future of the European Constitution, because you now have a defined mandate with a somewhat difficult schedule, one that is certainly welcome in so far as it provides Greater Europe, which will be finally reunited on 1 May, with a Constitution in the short term, but that is, all the same, somewhat problematic in view of the elections to the European Parliament. Put simply, what I want to do is to draw your attention to the elements that this House regards as essential. There is, as others before me have said, the question of Parliament's budgetary powers. Beyond this, though, I see a risk of backing down with regard to what was enacted in the Convention: I want to speak about the prospect of a European prosecutor, I want to speak about qualified majority voting where it was possible to get it, in the fiscal and social area, even though this is not enough. I see a risk of backing down in the field of increased cooperation and linking clauses. I see a risk that the revision of the Constitution may not be dealt with. This would be very serious. Finally, Mr President, you have a very serious problem where the composition of the Commission is concerned. I know the tendency: it is to give one commissioner per Member State. I again want to draw your attention, however, to a proposal that is on the table, that of not specifying the number of commissioners in the Constitution, and leaving to the President of the Commission, with the European Council, the freedom to define the balance of the composition of the Commission, by simply imposing a limit of one commissioner per Member State at the most. Perhaps, for a certain time, this will lead to a Commission of 25 that will have to get organised, but at least we would leave ..."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Raad, mijnheer de voorzitter van de Commissie, geachte collega’s, er moet eerst wat gebeuren voordat Europa actie onderneemt. Na het drama van Madrid, en na dat van New York, hebben wij vooruitgang geboekt - en dat doen wij nog steeds - op het gebied van de bestrijding van het terrorisme. Na New York hebben wij lange en moeizame onderhandelingen gevoerd over het Europees arrestatiebevel. We hebben de maatregelen met betrekking tot Europol en Eurojust geconsolideerd. De tenuitvoerlegging daarvan is echter dermate traag en ontmoedigend voor onze medeburgers dat we andere middelen moeten aangrijpen om de staatshoofden en regeringsleiders in het geweer te doen komen. Ze hebben weliswaar hun goedkeuring gegeven in de Raad, maar zijn vergeten om de overeenkomst in hun eigen land inhoudelijk ten uitvoer te leggen. Wat het Europees arrestatiebevel betreft is het abnormaal dat zoveel lidstaten dit essentiële instrument nog steeds niet hebben geratificeerd, zoals we dat wilden vlak na New York. Na Madrid is onze ex-collega de Vries nu aangesteld als coördinator. Iedereen is hiermee in zijn nopjes, want iedereen weet hoe vastberaden hij is als het gaat om dergelijke thema’s en om de instelling van een Europese openbare aanklager. Indien hij niet over de benodigde middelen en een duidelijk mandaat beschikt, zijn wij echter vleugellam. Onder druk van de gebeurtenissen is een coördinator aangesteld, terwijl het in wezen gaat om een idee, een gedachte die velen van ons in de Conventie heeft geïnspireerd, het idee namelijk dat de verschillende Europese autoriteiten beter gecoördineerd moeten worden als het gaat om zaken waarvoor de staatshoofden en regeringsleiders zeggenschap hebben en actief moeten kunnen samenwerken met de instrumenten voor een Europese visie, met de instrumenten die de Commissie ter beschikking heeft. Wat wij voor de minister van Buitenlandse Zaken hebben gedaan, zouden wij in zekere zin ook moeten doen voor de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Deze coördinator is in wezen een voorproefje van wat op een goede dag waarschijnlijk ten uitvoer zal worden gelegd. Nu heeft hij echter geen enkele relatie, geen enkel verband met de Commissie. Ik ben van mening dat we hierover moeten nadenken en nagaan of wij echt de daad bij het woord willen voegen bij de coördinatie van de middelen voor terreurbestrijding. Zo bezien ligt, mijnheer de voorzitter van de Raad, de toekomst van de Europese Grondwet in uw handen. U beschikt nu immers over een bepaald mandaat, met een zij het dan enigszins problematisch tijdschema, gezien de verkiezingen voor het Europees Parlement, maar dat zeker welkom is, aangezien daarmee de op 1 mei eindelijk uitgebreide Europese Unie op korte termijn van een Grondwet kan worden voorzien. Ik zou graag een aantal onderwerpen onder uw aandacht willen brengen die voor dit Parlement van essentieel belang zijn. Anderen hebben de kwestie van de begrotingsbevoegdheden van het Europees Parlement al aangekaart. Daarnaast vrees ik echter dat de klok mogelijk zal worden teruggezet met betrekking tot hetgeen in de Conventie is bepaald. Ik heb het dan over het vooruitzicht van een Europese openbare aanklager en de stemmingen met gekwalificeerde meerderheid die op fiscaal en sociaal gebied veel voeten in aarde hebben, ook al is hetgeen daarvoor wordt gedaan nog niet voldoende. Ik vrees dat men zal terugkrabbelen wat de versterkte samenwerking en de zogenaamde passerelle-clausules betreft. Ik vrees dat het vraagstuk van de Grondwetherziening mogelijk niet aan de orde zal komen, en dat zou een zeer ernstige zaak zijn. Tot slot, mijnheer de Voorzitter, bevindt u zich in een zeer lastig parket met betrekking tot de samenstelling van de Commissie. Ik weet al wat het eind van het liedje zal zijn: één commissaris per lidstaat. Toch wil ik opnieuw uw aandacht vestigen op het voorstel om het aantal commissarissen niet in de Grondwet vast te stellen en de voorzitter van de Commissie - met de Europese Raad - vrij te laten opdat hij zelf kan zorgen voor een evenwichtige samenstelling van de Commissie. Men zou simpelweg een grens kunnen trekken en zeggen: niet meer dan één commissaris per lidstaat. Gedurende enige tijd zal dat een Commissie van vijfentwintig leden tot gevolg hebben die nog haar draai zal moeten vinden, maar wij zouden in ieder geval..."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Presidente da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, a Europa vai avançando à medida que as reacções se sucedem e, depois do drama de Madrid, depois do drama de Nova Iorque, fizemos e continuamos a fazer progressos no domínio da luta contra o terrorismo. Depois de Nova Iorque, mantivemos uma longa e difícil negociação sobre o mandado de captura europeu. Consolidámos os progressos relativos à Europol e à Eurojust. Depois, porém, a implementação é de tal modo lenta e desesperante para os nossos concidadãos, que se torna necessário encontrar outros meios para forçar os Chefes de Estado e de Governo a agir. De facto, depois de terem dado o seu acordo no Conselho, esquecem-se de implementar o objecto do acordo nos seus próprios países. Tomemos o exemplo do mandado de captura europeu: não é normal que tantos Estados ainda não tenham ratificado este instrumento essencial, como foi nosso desejo depois de Nova Iorque. Hoje, depois de Madrid, o nosso antigo colega, Gijs de Vries, foi nomeado coordenador. Todos nos regozijamos, pois todos conhecemos a sua determinação nestas questões, todos conhecemos a sua determinação em trabalhar em prol da instituição de um Procurador Europeu. Mas se não dispuser dos meios necessários ou de um mandato claro, ficaremos de mãos atadas. Foi sob a pressão dos acontecimentos que foi nomeado um coordenador, embora, no fundo, exista uma ideia subjacente, uma intuição que inspirava muitos de nós no seio da própria Convenção: a ideia de que, nas questões em que os Chefes de Estado e de Governo têm uma palavra a dizer e devem poder cooperar activamente com os instrumentos de uma visão europeia, instrumentos que estão nas mãos de uma Comissão, é indispensável uma melhor coordenação entre as várias autoridades europeias. Sabemos que, de certa forma, teremos de fazer no domínio do espaço de justiça, segurança e liberdade aquilo que fizemos para o Ministro dos Negócios Estrangeiros. No fundo, este coordenador é uma antecipação daquilo que um dia, indubitavelmente, terá de ser implementado. Hoje, contudo, ele não tem qualquer relação, qualquer conexão com a Comissão. Creio que é necessário reflectir sobre isso se quisermos ser eficazes na coordenação dos meios de luta contra o terrorismo. Neste espírito, Senhor Presidente em exercício do Conselho, tem nas suas mãos o futuro da Constituição Europeia, pois tem agora um mandato definido com um calendário um pouco difícil, sem dúvida bem-vindo na medida em que dota a Grande Europa, que finalmente estará reunida em 1 de Maio, de uma Constituição a curto prazo, mas que é, apesar de tudo, algo problemático tendo em conta as eleições para o Parlamento Europeu. Simplesmente, quero chamar a sua atenção para os elementos que este Parlamento considera essenciais. Como outros já disseram antes de mim, há a questão dos poderes orçamentais do Parlamento. Para além disso, porém, vejo um risco de recuo relativamente àquilo que ficou estabelecido na Convenção: quero falar da perspectiva de um Procurador Europeu, quero falar da votação por maioria qualificada no domínio em que foi possível obtê-la, no domínio fiscal e social, embora isso não seja suficiente. Vejo um risco de recuo no domínio da cooperação reforçada e das cláusulas . Vejo o risco de a questão da revisão da Constituição não vir a ser tratada. Isso seria muito grave. Por fim, Senhor Presidente, V.Exa. tem um problema muito grave no que diz respeito à composição da Comissão. Sei qual é a tendência: é dar um comissário por Estado-Membro. No entanto, queria chamar de novo a vossa atenção para uma proposta que está sobre a mesa, que é a de não definir o número de comissários na Constituição e de deixar ao Presidente da Comissão, juntamente com o Conselho Europeu, a liberdade de definir o equilíbrio da composição da Comissão, impondo simplesmente o limite de um comissário por Estado-Membro. É possível que, durante um certo tempo, isso conduza a uma Comissão de 25 que terá de se organizar, mas pelo menos deixaríamos..."@pt11
"Herr talman, herr rådsordförande, herr kommissionsordförande, mina damer och herrar! Europa utvecklas genom sina reaktioner, och efter dramat i Madrid, efter det i New York, har vi gjort, och fortsätter att göra, framsteg i kampen mot terrorism. Efter New York hade vi en lång och svår förhandling om den europeiska arresteringsordern. Vi hade sammanfört de fördelar som gällde Europol och Eurojust. Men bakom kulisserna sker genomförandet så långsamt och är så hjärtskärande för våra landsmän att det är nödvändigt att finna andra medel för att tvinga stats- och regeringscheferna till handling. När de väl har kommit överens med rådet, så glömmer de bort att genomföra ämnet för överenskommelsen i sina egna länder. Ta den europeiska arresteringsordern till exempel; det är inte rätt att så många stater ännu inte har ratificerat detta nödvändiga verktyg som vi ville att de skulle göra efter New York. I dag, efter Madrid, har Gijs de Vries, en före detta ledamot av detta parlament, utnämnts till samordnare. Alla är förtjusta, eftersom alla känner till hans beslutsamhet i dessa frågor; alla känner till hans målmedvetenhet att arbeta för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet. Men om han varken har de nödvändiga resurserna eller ett tydligt mandat kommer vi att lämnas maktlösa. Det var under trycket från olika händelser som en samordnare utsågs, även om det faktiskt finns en underliggande idé inom själva konventionen, en ingivelse som har inspirerat många av oss: föreställningen att det behövs bättre samarbete mellan olika europeiska myndigheter med hänsyn till de frågor där stats- och regeringscheferna är berättigade att säga sitt och måste kunna samarbeta aktivt med verktygen för en europeisk vision, de verktyg som finns i händerna på en kommission. Det som vi har gjort för utrikesministern inser vi på ett sätt att vi kommer att behöva göra på områdena rättsliga frågor, säkerhet och frihet. Denna samordnare ger faktisk en försmak av det som en dag, utan tvivel, måste genomföras. I dag har han dock ingen förbindelse, ingen länk till kommissionen. Jag anser att det är nödvändigt att begrunda detta om vi vill vara effektiva i samordnandet av resurserna i kampen mot terrorism. I denna anda har ni, herr rådsordförande, den europeiska konstitutionens framtid i era händer, eftersom ni nu har ett definierat mandat med ett något svårt tidsschema, ett som säkerligen är välkommet i den mån det skapar ett större Europa, som till slut kommer att återförenas den 1 maj, med en konstitution inom kort, men det är i alla fall en aning problematiskt med tanke på valet till Europaparlamentet. För att uttrycka det enkelt, det som jag önskar fästa er uppmärksamhet på är de delar som denna kammare anser vara grundläggande. Vi har, som andra har sagt före mig, frågan om parlamentets budgetbefogenheter. Förutom detta ser jag dock en risk att backa ur när det gäller det som antogs under konventet: jag vill tala om möjligheten till en europeisk åklagarmyndighet; jag vill tala om omröstning med kvalificerad majoritet där det var möjligt att få det, på det skattemässiga och det sociala området, även om detta inte är tillräckligt. Jag ser en risk att backa ur på området för ökat samarbete och sammanlänkande klausuler. Jag ser en risk för att revideringen av konstitutionen kanske inte blir av. Detta skulle vara mycket allvarligt. Slutligen har ni, herr talman, ett mycket allvarligt problem när det gäller kommissionens sammansättning. Jag känner till vartåt det lutar: det är att tilldela varje medlemsstat en kommissionsledamot. Jag vill emellertid åter fästa er uppmärksamhet på ett förslag som har lagts fram, det om att inte ange antalet kommissionärer i konstitutionen och ge kommissionens ordförande, med Europeiska rådet, friheten att definiera balansen i kommissionens sammansättning genom att helt enkelt införa en gräns på högst en kommissionär per medlemsstat. Detta kanske leder till en kommission på 25 under en viss tid, som måste organiseras, men vi skulle åtminstone lämna ..."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph