Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-31-Speech-3-037"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040331.1.3-037"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Messieurs les Présidents, s’agissant des conclusions du Conseil européen, je me permettrai d’insister sur trois points. En ce qui concerne le terrorisme et après la tragédie de Madrid, nous attendons détermination et efficacité. Nous sommes satisfaits qu’un coordinateur pour la lutte contre le terrorisme ait été nommé, encore faut-il qu’il puisse être efficace. Je m’interroge donc sur les pouvoirs dont il disposera. Nous réclamons plus d’efficacité pour Europol et Eurojust, de même qu’on ne peut que regretter que certains pays ne se soient pas encore prononcés sur le mandat d’arrêt européen. Monsieur le Président du Conseil, il va falloir être déterminé pour que les choses changent, car, à Madrid, ce n’est pas l’Espagne qui a été attaquée, mais toute l’Europe. Ces événements nous amènent à nous poser la question: que voulons-nous faire de l’Europe? Un simple marché, une zone de libre-échange ou une véritable Europe politique solidaire? L’Europe est un bateau qui avance, elle ne se construit pas sur la peur, mais sur l’ambition et la volonté. L’heure n’est plus aux hésitations. Il nous faut plus d’Europe, il nous faut une constitution dans les meilleurs délais, car l’Europe doit proposer un contrat de confiance aux Européens. Enfin, notre action politique doit être cohérente, efficace et durable. La priorité doit être donnée à la question économique et sociale. Rétablir la prospérité économique pour régler la question sociale, tel est l’enjeu. La prospérité économique doit être notre objectif immédiat, car elle conditionne l’emploi et constitue la source exclusive du progrès social. Elle ne s’invente ni ne se décrète, mais s’obtient ou non selon la place laissée aux créateurs de richesse. Ne jamais décourager l’esprit d’entreprendre, tel doit être le fil conducteur de toute notre politique. Ceci veut dire qu’il faut s’attaquer encore plus fermement aux freins qui empêchent ce changement d’état d’esprit. Cette priorité souhaitable de retour à la prospérité économique par la liberté croissante d’entreprendre ne peut être poursuivie si elle n’est pas accompagnée d’un nouveau contrat social, s’appuyant sur des partenariats clairs, un syndicalisme moderne, plus réformateur qu’arc-bouté sur la défense de statuts ou de droits acquis. Face au désarroi de certains de nos concitoyens, l’action de réforme ne peut être comprise que si elle apparaît comme profitant au plus grand nombre et supprimant l’injustice. C’est ainsi qu’on fera participer nos concitoyens au projet européen."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Kære formænd, jeg vil tillade mig at insistere på tre punkter i Det Europæiske Råds konklusioner. Vi forventer beslutsomhed og effektivitet i forbindelse med terrorisme og efter tragedien i Madrid. Vi glæder os over, at der er udnævnt en koordinator for terrorbekæmpelse, men han skal også være effektiv. Jeg stiller derfor spørgsmålstegn ved de beføjelser, som han råder over. Vi kræver større effektivitet hos Europol og Eurojust, ligesom man blot kan beklage, at visse lande endnu ikke har udtalt sig om den europæiske arrestordre. Hr. rådsformand, det er nødvendigt med beslutsomhed, for at tingene ændres, for i Madrid var det ikke blot Spanien, men hele Europa, der blev ramt. Disse begivenheder får os til at stille spørgsmålet, hvad vi vil med Europa. Vil vi have et enkelt marked, et frihandelsområde eller et egentligt fælles politisk Europa? Europa er en båd, som sejler fremad. Den er ikke baseret på frygt, men på ambitioner og vilje. Der er ikke længere tid til at tøve. Vi har brug for mere Europa, og vi har hurtigst muligt brug for en forfatning, for alle europæere skal kunne have tillid til Europa. Endelig skal vores politiske handlinger være konsekvente, effektive og bæredygtige. De økonomiske og sociale spørgsmål skal prioriteres. Vores hovedopgave er genoprettelse af den økonomiske vækst for at løse de sociale spørgsmål. Den økonomiske vækst bør være vores umiddelbare mål, for den skaber arbejdspladser og er den vigtigste kilde til social vækst. Den kan ikke fingeres eller opstå ved lov, men den opstår alt efter, hvilket råderum kilderne til vækst har. Ledetråden i alle vores politikker bør være aldrig at hæmme iværksættertanken. Det betyder, at vi med meget større beslutsomhed skal kaste os over de forhindringer, som hæmmer denne anderledes tankegang. Den ønskelige tilbagevenden til økonomisk vækst ved hjælp af en stigende frihed til iværksættelse skal kun fremmes, hvis den følges af en ny social kontrakt, der er baseret på klare partnerskaber og en slags moderne syndikalisme, der er mere interesseret i reform end i at befæste dets status eller forsvare hævdvundne interesser. Når vi står over for trøstesløsheden hos vores medborgere, kan reformen kun lykkes, hvis den fremstår til fordel for flertallet og fjerner uretfærdighed. Således kan vi inddrage borgerne i opbygningen af Europa."@da1
"Herr Präsident, Herr amtierender Ratspräsident! Gestatten Sie mir, im Zusammenhang mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates drei Punkte anzusprechen. Hinsichtlich des Terrorismus erwarten wir nach der Tragödie von Madrid Entschlossenheit und Effizienz. Wir freuen uns, dass ein Koordinator für die Bekämpfung des Terrorismus ernannt wurde, aber er muss effizient sein. Ich frage mich also, welche Befugnisse er haben wird. Wir fordern mehr Effizienz für Europol und Eurojust, und man kann nur bedauern, dass einige Länder sich noch nicht zu dem europäischen Haftbefehl geäußert haben. Herr Ratspräsident, man muss Entschlossenheit zeigen, damit sich etwas ändert, denn in Madrid wurde nicht Spanien angegriffen, sondern ganz Europa. Diese Ereignisse sind für uns Anlass, uns zu fragen: Was wollen wir aus Europa machen? Einen bloßen Markt, eine Freihandelszone oder ein echtes solidarisches politisches Europa? Europa ist ein Schiff, das sich vorwärts bewegt, es gründet sich nicht auf Angst, sondern auf Ambition und Willen. Dies ist nicht die Zeit, in der Zögern angesagt ist. Wir brauchen mehr Europa, wir brauchen baldmöglichst eine Verfassung, denn Europa muss den Europäern einen Vertrauensvertrag anbieten. Schließlich ist kohärentes, effizientes und nachhaltiges politisches Handeln gefragt. Vorrang gebührt der wirtschaftlichen und sozialen Frage. Es kommt darauf an, wieder wirtschaftlichen Aufschwung zu schaffen, um die soziale Frage zu lösen. Wirtschaftlicher Aufschwung muss unser unmittelbares Ziel sein, denn er ist die Voraussetzung für Beschäftigung und die einzige Quelle für sozialen Fortschritt. Man kann ihn nicht erfinden und nicht verordnen. Ob er eintritt oder nicht, hängt davon ab, wie viel Raum man den Schöpfern von Reichtum lässt. Der rote Faden unserer gesamten Politik muss sein, niemals den Unternehmergeist zu entmutigen. Das heißt, dass wir noch entschlossener gegen die Bremsen angehen müssen, die dieses Umdenken verhindern. Voraussetzung für die Umsetzung dieser wünschenswerten Priorität der Rückkehr zum wirtschaftlichen Aufschwung durch größere unternehmerischere Freiheit ist ein neuer Gesellschaftsvertrag, der sich auf klare Partnerschaften und eine moderne Gewerkschaftsbewegung gründet, welcher auf Reformen und nicht auf die Verteidigung bestehender Statuten oder Rechte ausgerichtet ist. Angesichts der Verunsicherung einiger unserer Mitbürger kann das Reformvorgehen nur verstanden werden, wenn deutlich wird, dass es der Mehrheit zugute kommt und Ungerechtigkeiten beseitigt. Auf diese Weise wird man unsere Mitbürger in das europäische Projekt einbeziehen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, όσον αφορά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επιτρέψτε μου να επιμείνω σε τρία σημεία. Όσον αφορά την τρομοκρατία, και μετά την τραγωδία της Μαδρίτης, προσδοκούμε αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι που ορίστηκε συντονιστής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πρέπει όμως να μπορεί να είναι και αποτελεσματικός. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, τι είδους εξουσίες θα διαθέτει. Ζητούμε περισσότερη αποτελεσματικότητα από τη Europol και τη Eurojust, ενώ παράλληλα δεν μπορεί παρά να μας λυπεί το γεγονός ότι ορισμένες χώρες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα στο θέμα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, πρέπει να διευθετηθεί το θέμα αυτό προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα, διότι, στη Μαδρίτη, δεν υπέστη επίθεση η Ισπανία αλλά ολόκληρη η Ευρώπη. Αυτά τα γεγονότα μας φέρνουν ενώπιον του ερωτήματος: τι θέλουμε να καταστήσουμε την Ευρώπη; Μια απλή αγορά, μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ή μια πραγματική, πολιτικά αλληλέγγυα Ευρώπη; Η Ευρώπη είναι ένα πλοίο που κινείται προς τα εμπρός, δεν οικοδομείται με βάση τον φόβο αλλά με βάση το όραμα και τη βούληση. Δεν είναι πλέον ώρα για δισταγμούς. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα όσο το δυνατόν συντομότερα, δεδομένου ότι η Ευρώπη οφείλει να προτείνει ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης στους Ευρωπαίους. Τέλος, η πολιτική μας δράση πρέπει να είναι συνεκτική, αποτελεσματική και βιώσιμη. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα· πρέπει να αποκατασταθεί η οικονομική ευημερία για την επίλυση του κοινωνικού ζητήματος. Η οικονομική ευημερία πρέπει να είναι ο άμεσος στόχος μας, διότι είναι προαπαιτούμενο της απασχόλησης και συνιστά την αποκλειστική πηγή της κοινωνικής προόδου. Ούτε εφευρίσκεται ούτε πραγματοποιείται με την έκδοση διατάγματος· επιτυγχάνεται ή όχι ανάλογα με τη θέση που δίνουμε στους δημιουργούς πλούτου. Κεντρικός άξονας κάθε πολιτικής μας πρέπει να είναι η άρνηση οιασδήποτε αποθάρρυνσης του επιχειρηματικού πνεύματος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να άρουμε με ακόμα περισσότερη αποφασιστικότητα τα προσκόμματα που εμποδίζουν αυτή την αλλαγή νοοτροπίας. Η ευκταία προτεραιότητα επιστροφής στην οικονομική ευημερία μέσω της αυξανόμενης επιχειρηματικής ελευθερίας δεν μπορεί να προωθηθεί, αν δεν συνοδεύεται από ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που να στηρίζεται σε γνήσιες εταιρικές σχέσεις και ένα σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα, πιο μεταρρυθμιστικό παρά προσκολλημένο στην προάσπιση των προνομίων και κεκτημένων του. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχυση ορισμένων συμπολιτών μας, η μεταρρυθμιστική δράση θα μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο αν φαίνεται να πραγματοποιείται προς όφελος της μεγάλης πλειονότητας και αίροντας την αδικία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταστήσουμε τους συμπολίτες μας συμμέτοχους στο ευρωπαϊκό σχέδιο."@el8
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, regarding the conclusions of the European Council, I would like to take the liberty of emphasising three points. What we expect in response to terrorism, and after the tragedy at Madrid, is determination and effectiveness. Whilst we are satisfied that a coordinator for the fight against terrorism has been appointed, it is still necessary that he should be able to be effective. I wonder, therefore, about the powers he will have. We are demanding more efficiency for Europol and Eurojust, just as we can only regret that certain countries have not yet given their opinion on the European arrest warrant. Mr President-in-Office, this will have to be settled if things are to change, because, in Madrid, it was not Spain that was attacked, but all of Europe. These events lead us to ask the question: what do we want to make of Europe? A simple market, a free trade zone, or a genuine, united political Europe? Europe is a boat that is moving forward, it is not being built on fear, but on ambition and will. The time for hesitation is past. We need more Europe, we need a constitution as soon as possible, because Europe must propose a contract of trust to the Europeans. Finally, our political action must be coherent, effective, and sustainable. Priority must be given to economic and social issues; we need to re-establish economic prosperity in order to resolve the social question. Our immediate objective should be economic prosperity, on which employment depends, and which is the sole source of social progress. It cannot be invented or decreed; achieving it depends on the space left to the creators of wealth. The thread running through all our policies should be a refusal to discourage the spirit of enterprise, which means that it is necessary to tackle even more resolutely the brakes that are preventing this change of outlook. Returning to economic prosperity by an increased freedom of enterprise is a desirable priority, but it cannot be continued if it is not accompanied by a new social contract based on clear partnerships and a modern trade unionism, more interested in reform than in entrenching its own status or defending vested interests. In view of the confusion of some of our fellow citizens, the action of reform can be understood only if it appears to be benefiting the greatest number and putting an end to injustice. This is how we will get our fellow citizens involved in the European project."@en3
"Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por lo que se refiere a las conclusiones del Consejo Europeo, me permitiré insistir en tres puntos. En materia de terrorismo y después de la tragedia de Madrid, esperamos determinación y eficacia. Nos satisface que se haya nombrado un coordinador para la lucha contra el terrorismo, pero es preciso que pueda ser eficaz. Me pregunto, por tanto, de qué poderes dispondrá. Reclamamos más eficacia para Europol y Eurojust, del mismo modo que no podemos sino lamentar que algunos países no se hayan pronunciado aún sobre la orden de detención europea. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, nos va a hacer falta determinación para que las cosas cambien, porque, en Madrid, no fue España la atacada, sino toda Europa. Estos sucesos nos llevan a plantear la siguiente cuestión: ¿qué queremos hacer de Europa? ¿Un simple mercado, una zona de libre comercio o una auténtica Europa política solidaria? Europa es un barco que avanza, no se construye sobre el miedo, sino sobre la ambición y la voluntad. Ya no es hora de vacilaciones. Necesitamos más Europa, necesitamos una constitución lo antes posible, porque Europa debe ofrecer un contrato de confianza a los europeos. Por último, nuestra acción política debe ser coherente, eficaz y duradera. Hay que dar prioridad a la cuestión económica y social. Restablecer la prosperidad económica para resolver la cuestión social, ese es el reto. La prosperidad económica debe ser nuestro objetivo inmediato, porque condiciona el empleo y es la única fuente de progreso social. No se inventa ni se decreta, sino que se obtiene o no en función del espacio que se deje a los creadores de riqueza. No desalentar nunca el espíritu emprendedor, ese debe ser el hilo conductor de cualquier política nuestra, lo que quiere decir que hay que atajar con más energía aún los frenos que impiden este cambio de perspectiva. Esta prioridad deseable de retorno a la prosperidad económica a través de una mayor libertad de empresa no podrá alcanzarse si no va acompañada de un nuevo contrato social, que se base en asociaciones claras y un sindicalismo moderno, más interesado en las reformas que apuntalado en la defensa de sus privilegios y de derechos adquiridos. Ante la confusión de algunos de nuestros conciudadanos, la acción reformadora solo puede comprenderse si beneficia a la mayoría y suprime la injusticia. Así es como haremos participar a nuestros conciudadanos en el proyecto europeo."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston päätelmissä haluaisin kiinnittää huomiota kolmeen näkökohtaan. Madridin tragedian vuoksi vaadimme määrätietoisuutta ja tehokkuutta terrorismin torjuntaan. Olemme tyytyväisiä terrorismin torjunnan koordinaattorin nimittämiseen, mutta hänen olisi myös kyettävä toimimaan tehokkaasti. Kysynkin, millaiset toimivaltuudet hänelle aiotaan antaa. Vaadimme lisää tehokkuutta Europolille ja Eurojustille, ja voimme vain valitella sitä, etteivät jotkin maat ole vielä ilmaisseet näkemystään eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tilanteen korjaamiseksi tämä ongelma on ratkaistava, koska Madridin isku ei ollut hyökkäys Espanjaa vaan koko Eurooppaa kohtaan. Näiden tapahtumien johdosta kysymmekin: millaisen me unionista haluamme? Haluammeko vain markkina-alueen, vapaakauppa-alueen vai todellisen, solidaarista politiikkaa harjoittavan unionin? Unioni on etenevä hanke, eikä sitä rakenneta pelon vaan kunnianhimoisten tavoitteiden ja tahdon varaan. Epäröinnin aika on ohi. Tarvitsemme vahvemman unionin, tarvitsemme perustuslain mahdollisimman pian, koska eurooppalaisten on voitava luottaa unioniin. Poliittisen toimintamme on lisäksi oltava johdonmukaista, tehokasta ja kestävää. Talous- ja sosiaalikysymyksille on annettava etusija. Meidän on saatava takaisin taloudellinen vaurautemme, jotta voimme ratkaista sosiaalikysymyksen. Taloudellisen vaurauden on oltava välitön tavoitteemme, koska se on edellytys työllisyydelle ja sosiaalisen edistyksen ainoa lähde. Vaurautta ei voida keksiä eikä sitä saada aikaan määräyksillä, vaan sen syntyminen riippuu siitä, millainen liikkumavara sitä luoville tekijöille annetaan. Yrittäjyyttä ei saa koskaan lannistaa: siinä kaiken politiikkamme johtoajatus. Meidän on siis pyrittävä poistamaan ajattelutavan muutosta haittaavat esteet entistäkin määrätietoisemmin. Taloudellisen vaurauden elvyttäminen kasvattamalla yrittämisen vapautta on ensisijainen tavoite, mutta se tarvitsee kuitenkin välttämättä tuekseen uuden yhteiskuntasopimuksen, jossa tukeudutaan selkeisiin yhteistyökumppanuuksiin ja moderniin ammattiyhdistystoimintaan, jossa korostuu pikemminkin uudistusmielisyys kuin sen oman aseman lujittaminen ja saavutettujen oikeuksien puolustaminen. Jotkut kansalaisemme ovat hämmentyneitä, joten uudistustoimet hyväksytään ainoastaan, jos niistä on hyötyä mahdollisimman monille ja jos niillä voidaan poistaa epäoikeudenmukaisuus. Näin saamme kansalaisemme mukaan unionihankkeeseen."@fi5
"Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, per quanto riguarda le conclusioni del Consiglio europeo, mi permetterei di insistere su tre punti. In risposta al terrorismo, e dopo la tragedia di Madrid, ci aspettiamo determinazione ed efficacia. Siamo soddisfatti della nomina di un coordinatore per la lotta contro il terrorismo, purché possa essere efficiente. Mi chiedo quindi di quali poteri disporrà. Chiediamo maggiore efficienza per Europol ed Eurojust e possiamo solo deplorare il fatto che alcuni paesi non si siano ancora pronunciati sul mandato di arresto europeo. Signor Presidente in carica del Consiglio, questi aspetti devono essere risolti perché le cose cambino, perché a Madrid non è stata attaccata la Spagna, ma tutta l’Europa. Questi avvenimenti ci inducono a sollevare un interrogativo: che cosa vogliamo fare dell’Europa? Un semplice mercato, una zona di libero scambio o una vera Europa politica unita? L’Europa è una nave che avanza, non si costruisce sulla paura, ma sull’ambizione e sulla volontà. Non è più il momento di esitare. Abbiamo bisogno di più Europa, di una Costituzione il più presto possibile, perché l’Europa deve proporre un contratto di fiducia agli europei. Infine, la nostra azione politica deve essere coerente, efficace e duratura. Bisogna dare priorità alla questione economica e sociale, dobbiamo tornare alla prosperità economica per risolvere la questione sociale. La prosperità economica deve essere il nostro obiettivo immediato, perché da essa dipende l’occupazione e perché essa è l’unica fonte di progresso sociale. Non s’inventa né si decreta, ma si ottiene o meno in funzione dei margini concessi ai creatori di ricchezza. Non bisogna mai scoraggiare lo spirito imprenditoriale, questo deve essere il filo conduttore di tutte le nostre politiche. Ciò significa che è necessario affrontare ancor più fermamente gli ostacoli che impediscono questo cambiamento di prospettiva. Il ritorno alla prosperità economica attraverso una maggiore libertà imprenditoriale è una priorità auspicabile, ma non può essere perseguita se non è accompagnata da un nuovo contratto sociale, basato su partenariati chiari e su un sindacalismo moderno, più riformista e meno arroccato in difesa di o diritti acquisiti. Considerata la confusione di alcuni nostri concittadini, l’azione di riforma può essere compresa soltanto se dimostra di favorire la maggioranza e di porre fine alle ingiustizie. E’ così che permetteremo ai nostri concittadini di partecipare al progetto europeo."@it9
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, regarding the conclusions of the European Council, I would like to take the liberty of emphasising three points. What we expect in response to terrorism, and after the tragedy at Madrid, is determination and effectiveness. Whilst we are satisfied that a coordinator for the fight against terrorism has been appointed, it is still necessary that he should be able to be effective. I wonder, therefore, about the powers he will have. We are demanding more efficiency for Europol and Eurojust, just as we can only regret that certain countries have not yet given their opinion on the European arrest warrant. Mr President-in-Office, this will have to be settled if things are to change, because, in Madrid, it was not Spain that was attacked, but all of Europe. These events lead us to ask the question: what do we want to make of Europe? A simple market, a free trade zone, or a genuine, united political Europe? Europe is a boat that is moving forward, it is not being built on fear, but on ambition and will. The time for hesitation is past. We need more Europe, we need a constitution as soon as possible, because Europe must propose a contract of trust to the Europeans. Finally, our political action must be coherent, effective, and sustainable. Priority must be given to economic and social issues; we need to re-establish economic prosperity in order to resolve the social question. Our immediate objective should be economic prosperity, on which employment depends, and which is the sole source of social progress. It cannot be invented or decreed; achieving it depends on the space left to the creators of wealth. The thread running through all our policies should be a refusal to discourage the spirit of enterprise, which means that it is necessary to tackle even more resolutely the brakes that are preventing this change of outlook. Returning to economic prosperity by an increased freedom of enterprise is a desirable priority, but it cannot be continued if it is not accompanied by a new social contract based on clear partnerships and a modern trade unionism, more interested in reform than in entrenching its own status or defending vested interests. In view of the confusion of some of our fellow citizens, the action of reform can be understood only if it appears to be benefiting the greatest number and putting an end to injustice. This is how we will get our fellow citizens involved in the European project."@lv10
"Heren voorzitters, met betrekking tot de conclusies van de Europese Raad zou ik graag de aandacht willen vestigen op drie punten. Na de ramp in Madrid verwachten wij wat het terrorisme betreft daadkracht en doeltreffendheid. Wij zijn verheugd dat een coördinator voor terreurbestrijding is benoemd. Wij hopen echter dat hij ook spijkers met koppen zal kunnen slaan. Ik vraag mij dan ook af aan welke touwtjes hij zal mogen trekken. Wij eisen dat Europol en Eurojust meer pijlen op hun boog krijgen en daarom kunnen wij het alleen maar betreuren dat bepaalde landen zich nog niet hebben uitgesproken over het Europees arrestatiebevel. Mijnheer de voorzitter van de Raad, als wij werkelijk verandering willen moeten wij vastberaden zijn. De aanslag in Madrid was immers niet tegen Spanje gericht, maar tegen heel Europa. Wij stellen ons dan ook de vraag: wat willen we met Europa? Een eenvoudige markt, een vrijhandelszone of een daadwerkelijk solidair, politiek Europa? Europa is een opstomend schip dat niet wordt opgebouwd op angst maar op ambitie en wilskracht. De tijd is rijp om de daad bij het woord te voegen. We hebben meer Europa nodig en moeten zo spoedig mogelijk een Grondwet krijgen, want Europa moet de Europeanen een houvast geven. Tot slot moet ons politieke optreden coherent, doeltreffend en duurzaam zijn. De economische en sociale kwesties moeten bovenaan op de agenda prijken. Het doel is de economie te herstellen om de sociale kwestie te kunnen regelen. Dit herstel moet onze eerste prioriteit zijn, want dit is een voorwaarde voor de werkgelegenheid en een absolute vereiste voor de sociale vooruitgang. Het kan niet worden uitgedacht of afgedwongen maar hangt af van de ruimte die degenen die welvaart produceren tot hun beschikking krijgen. Heel ons beleid zou doordrongen moeten zijn van de gedachte dat ondernemerschap nooit een strobreed in de weg gelegd mag worden. We moeten dan ook nog feller optreden tegen de obstakels die deze gedachteverandering in de weg staan. Het is wenselijk zo snel mogelijk terug te keren naar een situatie van economische voorspoed door ondernemers meer vrijheid te laten. Dit is echter alleen mogelijk als dit gepaard gaat met een nieuw sociaal contract dat gestoeld is op duidelijke partnerschappen en een moderne vakbeweging, die meer is gericht op hervormingen dan op het behoud van verworven rechten en statuten. Gezien de staat van verwarring waarin sommige van onze medeburgers verkeren, kunnen de hervormingsmaatregelen slechts worden begrepen indien zoveel mogelijk mensen hiervan de vruchten kunnen plukken en onrecht hiermee de kop wordt ingedrukt. Op die manier zullen we onze medeburgers kunnen betrekken bij het Europese project."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, relativamente às conclusões do Conselho Europeu, tomo a liberdade de salientar três pontos. O que esperamos em resposta ao terrorismo, e depois da tragédia de Madrid, é determinação e eficácia. Embora nos regozijemos com a nomeação de um coordenador para a luta contra o terrorismo, é contudo necessário que ele possa ser eficaz. Interrogo-me, pois, sobre os poderes de que irá dispor. Reclamamos mais eficácia para a Europol e a Eurojust, do mesmo modo que não podemos deixar de lamentar que alguns países ainda não se tenham pronunciado sobre o mandado de captura europeu. Senhor Presidente em exercício do Conselho, será necessária determinação para que as coisas mudem, pois, em Madrid, não foi a Espanha que foi atacada, mas toda a Europa. Estes acontecimentos levam-nos a perguntar: que queremos fazer da Europa? Um simples mercado, uma zona de comércio livre ou uma verdadeira Europa política e solidária? A Europa é um barco que avança, não se constrói sobre o medo, mas sobre a ambição e a vontade. A hora não é de hesitações. Precisamos de mais Europa, precisamos de uma Constituição o mais rapidamente possível, pois a Europa tem de propor um contrato de confiança aos Europeus. Finalmente, a nossa acção política deve ser coerente, eficaz e sustentável. A prioridade deve ser dada às questões económicas e sociais; temos de restabelecer a prosperidade económica a fim de resolver a questão social. O nosso objectivo imediato deve ser a prosperidade económica, pois ela condiciona o emprego e constitui a única fonte de progresso social. A prosperidade económica não se inventa nem se decreta; obtê-la depende do espaço deixado aos criadores de riqueza. Nunca desencorajar o espírito empresarial, tal deve ser o fio condutor de toda a nossa política e isso significa que é preciso combater ainda mais firmemente os freios que impedem esta mudança de estado de espírito. Regressar à prosperidade económica através de uma maior liberdade empresarial é uma prioridade desejável, mas esta só pode ser prosseguida se for acompanhada de um novo contrato social, baseado em parcerias claras e num sindicalismo moderno, mais interessado na reforma do que em manter-se intransigente na defesa dos seus estatutos ou de direitos adquiridos. Face à confusão de alguns dos nossos concidadãos, a acção de reforma só poderá ser entendida se der mostras de ser benéfica para a maioria e de pôr fim à injustiça. É desse modo que conseguiremos levar os nossos concidadãos a participar no projecto europeu."@pt11
"Herr talman, herr rådsordförande! När det gäller Europeiska rådets slutsatser skulle jag vilja ta mig friheten att betona tre punkter. Det som vi förväntar oss som svar på terrorismen, och efter tragedin i Madrid, är beslutsamhet och effektivitet. Samtidigt som vi är nöjda med att en samordnare för kampen mot terrorism har utnämnts är det fortfarande nödvändigt att han skall kunna vara effektiv. Jag undrar därför över de befogenheter som han kommer att få. Vi kräver mer effektivitet för Europol och Eurojust, precis som vi bara kan beklaga att vissa länder inte ännu har sagt sin åsikt om den europeiska arresteringsordern. Herr rådsordförande! Detta måste lösas om saker och ting skall bli annorlunda, eftersom det inte var Spanien, utan hela Europa, som attackerades i Madrid. Dessa händelser leder oss till frågeställningen: vad vill vi göra med EU? En enkel marknad, en frihandelszon, eller ett genuint, enat politiskt EU? EU är en båt som rör sig framåt; den byggs inte av rädsla, utan av framåtanda och vilja. Villrådighetens tid är förbi. Vi behöver mer EU; vi behöver en konstitution så snart som möjligt, eftersom EU måste föreslå ett förtroendekontrakt för européerna. Slutligen måste våra politiska åtgärder vara sammanhängande, effektiva och hållbara. Vi måste prioritera ekonomiska och sociala frågor; vi måste återuppbygga ekonomiskt välstånd för att lösa den sociala frågan. Vårt omedelbara mål borde vara ekonomiskt välstånd, som arbetstagarna är beroende av, och som är den enda källan till social utveckling. Det kan inte uppfinnas eller föreskrivas; skall man uppnå detta beror det på hur mycket plats man lämnar åt välståndsbyggarna. Den röda tråd som löper genom hela vår politik borde vara en vägran att missgynna företagsandan, vilket innebär att det är nödvändigt att än mer bestämt angripa det som bromsar denna förändring av framtidsutsikterna. Det är ett efterlängtat mål att återvända till ekonomiskt välstånd genom en ökad företagsfrihet, men det kan inte fortsätta om det inte följs av ett nytt socialt kontrakt som grundar sig på tydliga partnerskap och en modern fackföreningsrörelse, som intresserar sig mer för reformer än att gräva ned sig i sin egen status eller försvara starka intressen. Med tanke på några av våra medborgares förvirring är det bara om reformåtgärden visar sig gynna det största antalet och sätter stopp för orättvisa som det går att göra den begriplig. På detta sätt kommer vi att få våra medborgare involverade i EU-projektet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph