Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-31-Speech-3-016"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040331.1.3-016"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I too share the view of the previous speakers that the summit of European Union leaders was a success across a number of fronts. Firstly, there is clearly good will among European Union leaders to secure an agreement for a new European Union Treaty, and I would like to commend the efforts of the President of the Council, Taoiseach Bertie Ahern, for the very positive role he has played in moving these negotiations forward in recent times. The Taoiseach has certainly intensified the series of bilateral negotiations with other European Union governments with regard to the provisions of a new EU Treaty, but, as the Taoiseach said himself in Strasbourg in January, this is a job one cannot do on one's own. It requires the good will and the support of many from both the smaller and larger Member States within the European Union. The IGC is now moving forward at a strong pace. We must now consolidate the good will there is, secure agreement with regard to the bottom-line issues and try very hard to strike a deal before 17 June for the new European Treaty. I fully understand and believe that this is not going to be an easy task, but we must not underestimate the challenges that lie before us. We must be realistic about one particular situation. If an agreement for a new European Treaty is not reached in or around the time of the next European Council meeting of EU leaders, then agreement may be difficult to reach in the medium term. This is primarily the case because the dynamics within the European institutions are going to change. There will be a new President of the European Commission, perhaps half the Commission will be replaced, and the composition of the European Parliament is going to change by July of this year. That could mean two out of every three Members present at this Parliament being replaced. I would like to urge the European Union governments to go the extra mile and strike an agreement which will ensure effective operation of the European Union for many years to come. As Mr Prodi said here this morning, our European Union must be able to take decisions. He said no small group of countries should be able to block decisions, and this is so. We need a Treaty which will ensure that the European Union institutions can take decisions in a simplified and effective manner for many years to come. We have seen too many treaties from the European Union in the recent past. Indeed, they were coming so fast at one stage that they were being discarded before they were implemented. We all look forward now to the historic occasion of enlargement on 1 May, but we need to change the manner in which we take our decisions so as to ensure that the European Union as a political and economic entity becomes stronger. The scourge of international terrorism must also be tackled head on, and I agree wholeheartedly with the views and comments expressed by the previous speakers. I welcome the strong support from EU governments for closer cooperation in the field of justice and home affairs. Appointments of key new personnel in Europe to tackle international terrorism in Europe are to be welcomed, but we must remember that democracy is fragile and we must be strong in our efforts to promote the rule of law and protect democratic institutions. Al Qaeda represents evil of a barbaric nature and for Al Qaeda human life means absolutely nothing. From its perspective, the more people Al Qaeda can kill to weaken democracy in the western world, the better. Al Qaeda has bombed America, it has bombed Africa, it has bombed Asia, it has bombed the Middle East and it is now bombing Europe. However, I want to reiterate what Mr Poettering and others have said: we must not in any way believe that all Arabs are terrorists. That is not so and we should never allow anybody to say so. Only by collective resolve can we defeat the evil of terrorism, and I welcome the recent measures taken by European governments in this regard."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg er enig med de foregående talere i, at Det Europæiske Råds topmøde var en succes på en række områder. For det første er der tydeligvis en vilje blandt EU's ledere til at nå frem til en aftale om en ny EU-traktat, og jeg vil godt rose rådsformanden Bertie Ahern, for den meget positive rolle, han har spillet i at få skred i forhandlingerne. har afgjort intensiveret de bilaterale forhandlinger med andre EU-regeringer om bestemmelserne i en ny EU-traktat, men som han selv sagde i Strasbourg i januar, er det et arbejde, man ikke kan udføre alene. Det kræver velvilje hos og støtte fra mange i både de små og de store EU-medlemsstater. Regeringskonferencen gør store fremskridt. Vi skal nu fastholde velviljen, sikre en aftale om de centrale spørgsmål og arbejde hårdt på at nå til enighed om den nye EU-traktat inden den 17. juni. Jeg er fuldt ud klar over, at det ikke bliver nogen let opgave, og vi må ikke undervurdere de udfordringer, vi står over for. Vi skal især være realistiske på ét punkt. Hvis vi ikke når til enighed om en ny EU-traktat ved eller omkring tidspunktet for det næste topmøde i Det Europæiske Råd, kan det blive svært at nå til enighed på mellemlang sigt. Det skyldes først og fremmest, at dynamikken inden for de europæiske institutioner vil ændre sig. Der kommer en ny formand for Europa-Kommissionen, måske udskiftes halvdelen af Kommissionen, og sammensætningen af Europa-Parlamentet ændres pr. juli i år. Det kan betyde, at to tredjedele af medlemmerne af det nuværende Parlament udskiftes. Jeg vil godt opfordre regeringerne i EU til at strække sig lidt længere og indgå en aftale, som vil sikre, at EU fungerer effektivt i mange år frem. Som hr. Prodi sagde her til morgen, skal EU være i stand til at træffe beslutninger. Han sagde, at en lille gruppe lande ikke skal kunne blokere for beslutninger, og det har han ret i. Vi har brug for en traktat, der sikrer, at EU's institutioner kan træffe beslutninger på en enkel og effektiv måde i mange år fremover. Der har været for mange EU-traktater på det seneste. På et tidspunkt væltede de ind over os med en sådan hastighed, at de var forældede, inden de blev gennemført. Vi ser alle frem til den historiske udvidelse den 1. maj, men vi skal ændre vores beslutningsproces, så vi sikrer, at EU bliver en stærkere politisk og økonomisk enhed. Vi skal gå på med krum hals mod truslen fra den internationale terrorisme, og jeg er fuldstændig enig i de synspunkter og holdninger, de tidligere talere har givet udtryk for. Jeg hilser det velkommen, at EU's regeringer kraftigt støtter et tættere samarbejde inden for retlige og indre anliggender. Udnævnelsen af nye nøglepersoner, der skal takle den internationale terrorisme i Europa, er glædeligt, men vi skal huske, at demokratiet er skrøbeligt, og vi skal arbejde hårdt for at fremme retsprincipper og beskytte de demokratiske institutioner. Al-Qaeda repræsenterer barbarisk ondskab, og for al-Qaeda betyder menneskeliv absolut intet. Holdningen er, at jo flere mennesker al-Qaeda dræber for at svække vestens demokrati, desto bedre. Al-Qaeda har bombet USA, de har bombet Afrika, de har bombet Asien, de har bombet Mellemøsten, og nu bomber de Europa. Jeg vil dog godt gentage det, som hr. Poettering og andre har sagt: Vi må ikke på nogen måde tro, at alle arabere er terrorister. Det er ikke tilfældet, og vi må ikke lade nogen sige det. Kun ved fælles beslutsomhed kan vi besejre terroristernes ondskab, og jeg hilser de tiltag velkommen, som de europæiske regeringer for nylig har taget på området."@da1
"Herr Präsident, auch ich teile die Meinung meiner Vorredner, dass der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in vielerlei Hinsicht ein Erfolg war. Diese Staats- und Regierungschefs sind eindeutig gewillt, eine Einigung über einen neuen Vertrag über die Europäische Union zu erreichen, und ich möchte die Bemühungen des Ratspräsidenten, Taoiseach Bertie Ahern, und die sehr positive Rolle würdigen, die er dabei gespielt hat, diese Verhandlungen in der letzten Zeit voranzubringen. Der Taoiseach hat die bilateralen Verhandlungen mit anderen Regierungen der Europäischen Union über die Bestimmungen eines neuen EU-Vertrags zweifelsohne intensiviert, doch, wie er im Januar in Straßburg selbst gesagt hat, ist dies eine Aufgabe, die man nicht alleine erledigen kann. Sie erfordert guten Willen und die Unterstützung vieler sowohl der kleinen als auch großen Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union. Die Regierungskonferenz macht gegenwärtig rasche Fortschritte. Wir müssen den vorhandenen guten Willen nunmehr festigen, eine Einigung über die grundlegenden Fragen gewährleisten und große Anstrengungen unternehmen, um vor dem 17. Juni eine Vereinbarung für den neuen europäischen Vertrag zu schließen. Ich bin davon überzeugt, dass dies keine leichte Aufgabe sein wird, doch wir dürfen die Herausforderungen, die sich uns stellen werden, nicht unterschätzen. Wir müssen in bestimmter Hinsicht realistisch sein. Wenn nicht auf der nächsten Tagung des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs der EU oder etwa in dieser Zeit eine Einigung über einen neuen europäischen Vertrag erzielt wird, kann es schwierig werden, diese mittelfristig zu erzielen. Der Hauptgrund besteht darin, dass sich die Dynamik innerhalb der europäischen Organe verändern wird. Es wird einen neuen Präsidenten der Europäischen Kommission geben, die Kommission wird vielleicht zur Hälfte aus neuen Mitgliedern bestehen, und die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments wird sich im Juli dieses Jahres ändern. Das könnte heißen, dass zwei von drei anwesenden Mitgliedern dieses Parlaments ersetzt werden. Ich möchte die Regierungen der Europäischen Union dringend bitten, auch den ausgefallensten Wunsch zu erfüllen und ein Übereinkommen zu schließen, das der Europäischen Union über viele Jahre hinweg eine wirksames Arbeiten sichert. Wie Herr Prodi heute Morgen sagte, muss unsere Europäische Union in der Lage sein, Beschlüsse zu fassen. Er sagte, dass es nicht möglich sein dürfte, dass eine keine kleine Gruppe von Ländern Beschlüsse blockieren kann, und dies ist auch so. Wir brauchen einen Vertrag, der sicherstellt, dass die Organe der Europäischen Union auf einfache und wirksame Art über viele Jahre hinweg Entscheidungen treffen können. Wir haben in der jüngsten Vergangenheit zu viele Verträge der Europäischen Union gesehen. Sie kamen mitunter wirklich so schnell zustande, dass sie wieder verworfen wurden, bevor sie überhaupt umgesetzt wurden. Wir alle sehen dem neuen historischen Ereignis der Erweiterung am 1. Mai erwartungsvoll entgegen, müssen jedoch die Art und Weise ändern, in der wir unsere Beschlüsse fassen, damit die Europäische Union als politische und wirtschaftliche Größe erstarkt. Auch der Geißel des internationalen Terrorismus müssen wir direkt begegnen, und da stimme ich den Meinungen und Äußerungen der Vorredner voll und ganz zu. Ich begrüße die starke Unterstützung einer engeren Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres seitens der EU-Regierungen. Es ist zu begrüßen, dass wichtiges neues Personal zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus in Europa ernannt wird, wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die Demokratie zerbrechlich ist und wir in unseren Bemühungen zur Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit sowie zum Schutz der demokratischen Einrichtungen stark sein müssen. Die Al-Qaida stellt das Böse, Barbarische dar, und ihr bedeutet das menschliche Leben überhaupt nichts. Sie vertritt die Auffassung: Je mehr Menschen die Al-Qaida töten kann, um die Demokratie in der westlichen Welt zu schwächen, desto besser. Die Al-Qaida hat Amerika bombardiert, sie hat Afrika bombardiert, sie hat Asien bombardiert, sie hat den Nahen Osten bombardiert und nun bombardiert sie Europa. Doch ich möchte wiederholen, was Herr Poettering und andere gesagt haben: Wir dürfen auf keinen Fall davon ausgehen, dass alle Araber Terroristen sind. Das stimmt einfach nicht, und wir sollten niemals zulassen, dass jemand so etwas sagt. Nur durch gemeinsame Entschlossenheit können wir das Böse des Terrorismus besiegen, und ich begrüße die jüngsten Maßnahmen, die die europäischen Regierungen diesbezüglich ergriffen haben."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι κι εγώ τη γνώμη των προηγούμενων ομιλητών ότι η σύνοδος των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν επιτυχής σε πολλά μέτωπα. Κατά πρώτον, υπάρχει σαφώς η καλή θέληση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν μια συμφωνία για τη νέα Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα ήθελα να επαινέσω τις προσπάθειες του Προέδρου του Συμβουλίου, του ιρλανδού πρωθυπουργού κ. Bertie Ahern, για τον πολύ θετικό ρόλο που διαδραμάτισε προσφάτως στην προώθηση των διαπραγματεύσεων. Ο ιρλανδός πρωθυπουργός σίγουρα εντατικοποίησε τη σειρά των διμερών διαπραγματεύσεων με άλλες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις διατάξεις μιας νέας Συνθήκης της ΕΕ, αλλά, όπως είπε και ο ίδιος τον Ιανουάριο στο Στρασβούργο, αυτή τη δουλειά δεν μπορεί να την κάνει κανείς μόνος του. Απαιτεί καλή θέληση και υποστήριξη πολλών, μικρών αλλά και μεγάλων, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΔΚΔ προχωρά τώρα γοργά. Πρέπει τώρα να εδραιώσουμε την καλή βούληση που υπάρχει, να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τα βασικά θέματα και να προσπαθήσουμε σκληρά να επιτύχουμε συμφωνία για τη νέα ευρωπαϊκή Συνθήκη πριν από τις 17 Ιουνίου. Αντιλαμβάνομαι πλήρως και πιστεύω ότι αυτό το έργο δεν θα είναι εύκολο , αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε τις προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ιδιαιτέρως όσον αφορά μια συγκεκριμένη πτυχή. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για μια νέα ευρωπαϊκή Συνθήκη στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των ηγετών της ΕΕ, ή περίπου τότε, θα είναι μάλλον δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία μεσοπρόθεσμα. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι οι συσχετισμοί εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα αλλάξουν. Θα υπάρχει νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ίσως αντικατασταθεί η μισή Επιτροπή, ενώ θα αλλάξει και η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφέτος τον Ιούλιο. Αυτό σημαίνει ίσως ότι θα αντικατασταθούν δύο στους τρεις βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να καλέσω τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν περισσότερο και να συνάψουν μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλά χρόνια ακόμη. Όπως είπε ο κ. Πρόντι εδώ σήμερα το πρωί, η Ευρωπαϊκή Ένωσή μας πρέπει να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Είπε ότι καμία μικρή ομάδα χωρών δεν θα πρέπει να μπορεί να παρεμποδίζει αποφάσεις, και έτσι είναι. Χρειαζόμαστε μια Συνθήκη η οποία θα διασφαλίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις κατά τρόπο απλοποιημένο και αποτελεσματικό για πολλά χρόνια ακόμη. Στο πρόσφατο παρελθόν, είδαμε πάρα πολλές συνθήκες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, κάποια στιγμή ερχόντουσαν τόσο γρήγορα που έπαυαν να ισχύουν προτού καν εφαρμοστούν. Όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία τώρα την ιστορική στιγμή της διεύρυνσης την 1η Μαΐου, αλλά πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως πολιτική και οικονομική οντότητα, θα γίνει ισχυρότερη. Η μάστιγα της διεθνούς τρομοκρατίας πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί ευθέως, και συμφωνώ ολόψυχα με τις απόψεις και τις παρατηρήσεις των προηγούμενων ομιλητών. Χαιρετίζω την ισχυρή υποστήριξη των κυβερνήσεων της ΕΕ στη στενή συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Πρέπει να επικροτήσουμε τους διορισμούς νέου προσωπικού σε θέσεις ζωτικής σημασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διεθνής τρομοκρατία στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η δημοκρατία είναι εύθραυστη και πρέπει να καταβάλουμε επίπονες προσπάθειες για την προαγωγή του κράτους δικαίου και την προστασία των δημοκρατικών θεσμών. Η Αλ Κάιντα αποτελεί μια βάρβαρη πληγή και γι’ αυτήν η ανθρώπινη ζωή δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Από τη δική της οπτική, όσο περισσότερους ανθρώπους μπορεί να σκοτώσει προκειμένου να αποδυναμώσει τη δημοκρατία στον δυτικό κόσμο, τόσο το καλύτερο. Η Αλ Κάιντα τοποθέτησε βόμβες στην Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία, στη Μέση Ανατολή και τώρα τοποθετεί βόμβες στην Ευρώπη. Ωστόσο, θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Poettering αλλά και άλλοι: δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πιστέψουμε ότι όλοι οι Άραβες είναι τρομοκράτες. Δεν είναι έτσι και δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε σε κανέναν να πει ότι είναι. Μόνο με συλλογική αποφασιστικότητα μπορούμε να νικήσουμε τη μάστιγα της τρομοκρατίας και χαιρετίζω τα πρόσφατα μέτρα που έλαβαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σχετικά."@el8
"Señor Presidente, yo también comparto la opinión de los anteriores oradores de que la cumbre de líderes de la Unión Europea fue un éxito en una serie de frentes. En primer lugar, sin duda hay buena voluntad por parte de los líderes de la Unión Europea para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo Tratado de la Unión Europea, y quiero elogiar los esfuerzos del Presidente del Consejo, Taoiseach Bertie Ahern, por su función tan positiva al impulsar estas negociaciones recientemente. El Taoiseach ha intensificado, sin duda, la serie de negociaciones bilaterales con otros Gobiernos de la Unión Europea con respecto a las disposiciones de un nuevo Tratado de la UE, pero como el propio Taoiseach dijo en Estrasburgo en enero, se trata de un trabajo que no puede hacer uno solo. Necesita la buena voluntad y el apoyo de muchas personas de los Estados miembros pequeños y grandes de la Unión Europea. La CIG está avanzando ahora a un ritmo rápido. Ahora debemos consolidar la buena voluntad existente, asegurar el acuerdo en torno a las cuestiones fundamentales e intentar con todas nuestras fuerzas llegar a un acuerdo antes del 17 de junio sobre el nuevo Tratado europeo. Entiendo plenamente y pienso que esto no va a ser tarea fácil, pero no debemos subestimar los retos que tenemos ante nosotros. Debemos ser realistas acerca de una situación en particular. Si no se alcanza un acuerdo sobre un nuevo Tratado europeo hasta la fecha de la próxima reunión del Consejo Europeo de líderes de la UE, será difícil llegar a un acuerdo a medio plazo. Esto sucede principalmente porque la dinámica de las instituciones europeas va a cambiar. Habrá un nuevo Presidente de la Comisión Europea, puede que la mitad de la Comisión sea sustituida, y la composición del Parlamento Europeo va a cambiar en julio de este año. Eso podría significar que dos de cada tres diputados presentes en este Parlamento serán sustituidos. Quisiera instar a los Gobiernos de la Unión Europea a tomar el camino más largo y alcanzar un acuerdo que garantice el funcionamiento eficaz de la Unión Europea durante muchos años. Como ha dicho el Sr. Prodi aquí esta mañana, nuestra Unión Europea debe ser capaz de tomar decisiones. Ha dicho que ningún grupo pequeño de países debería poder obstaculizar las decisiones, y esto es así. Necesitamos un Tratado que garantice que las instituciones de la Unión Europea puedan tomar decisiones de modo simplificado y eficaz durante muchos años. Hemos visto demasiados tratados de la Unión Europea en el pasado reciente. De hecho, hubo un momento en el que se sucedían tan rápido que se descartaban antes de aplicarse. Ahora todos esperamos la ocasión histórica de la ampliación el 1 de mayo, pero tenemos que cambiar el modo en que tomamos nuestras decisiones para garantizar que la Unión Europea se fortalezca como entidad económica y política. La plaga del terrorismo internacional también debe ser atajada de raíz, y estoy totalmente de acuerdo con las opiniones y comentarios expresados por los oradores anteriores. Acojo con satisfacción el gran apoyo de los Gobiernos de la UE a una cooperación más estrecha en el ámbito de justicia y asuntos interiores. Los nombramientos de nuevo personal clave en Europa para hacer frente al terrorismo internacional en Europa merecen un aplauso, pero debemos recordar que la democracia es frágil y debemos mantener nuestros esfuerzos por promover el Estado de derecho y proteger las instituciones democráticas. Al Qaeda representa un mal de naturaleza bárbara para el que la vida humana no tiene significado alguno. Desde su perspectiva, cuanta más gente pueda asesinar al Qaeda para debilitar la democracia en el mundo occidental, tanto mejor. Al Qaeda ha atentado en América, ha atentado África, ha atentado en Asia, ha atentado en el Oriente Próximo y ahora atenta en Europa. No obstante, quiero reiterar lo que el Sr. Poettering y otros han dicho: de ninguna manera debemos creer que todos los árabes son terroristas. Eso no es así, y nunca deberíamos permitir a nadie decirlo. La única manera de derrotar el mal del terrorismo para por una resolución colectiva, y acojo con satisfacción las medidas recientes tomadas por los Gobiernos europeos a este respecto."@es12
"Arvoisa puhemies, yhdyn edellisiin puhujiin siltä osin, että Euroopan unionin päämiesten huippukokous oli menestyksekäs monien alojen kannalta. Ensinnä on mainittava, että Euroopan unionin päämiehet ovat selvästi halukkaita pääsemään sopimukseen uudesta Euroopan unionin sopimuksesta, ja haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa Bertie Ahernia erittäin myönteisestä työstä, jota hän on viime aikoina tehnyt neuvottelujen edistämiseksi. on todellakin saanut vauhditettua muiden Euroopan unionin hallitusten kanssa käytäviä kahdenvälisiä neuvotteluja Euroopan unionin uuden sopimuksen määräyksistä, mutta kuten itse sanoi tammikuussa Strasbourgissa, kukaan ei selviydy tästä työstä yksinään. Onnistuminen edellyttää hyväntahtoisuutta ja tukea Euroopan unionin useilta jäsenvaltioilta, niin pieniltä kuin suuriltakin. Hallitustenvälinen konferenssi etenee tällä hetkellä hurjaa vauhtia. Nyt on vahvistettava konferenssin hyväntahtoisuutta, päästävä yksimielisyyteen ratkaisevista kysymyksistä ja yritettävä kaikin keinoin päästä sopimukseen uudesta Euroopan perussopimuksesta ennen 17. kesäkuuta. Ymmärrän ja uskon kyllä, ettei tehtävä ole helppo, mutta emme saa aliarvioida edessämme olevia haasteita. Erääseen asiaan on suhtauduttava realistisesti. Jos uudesta Euroopan perussopimuksesta ei päästä yksimielisyyteen siihen mennessä, kun Euroopan unionin päämiehet kokoontuvat seuraavaan Eurooppa-neuvostoon, siitä voi olla vaikea päästä sopimukseen keskipitkällä aikavälillä. Tähän on ensisijaisesti syynä se, että yhteisön toimielimissä tapahtuu muutoksia. Euroopan komissio saa uuden puheenjohtajan, noin puolet komission jäsenistä vaihtuu ja Euroopan parlamentin kokoonpano muuttuu tämän vuoden heinäkuussa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että läsnä olevista parlamentin jäsenistä vaihtuu kaksi kolmasosaa. Kehottaisin Euroopan unionin hallituksia ponnistelemaan, jotta ne saisivat aikaan sopimuksen, jolla varmistetaan Euroopan unionin tehokas toiminta vuosiksi eteenpäin. Kuten komission puheenjohtaja Prodi sanoi aamupäivällä, Euroopan unionin on kyettävä tekemään päätöksiä. Hän sanoi, ettei minkäänlaisella pienellä maaryhmällä pitäisi olla mahdollisuutta estää päätöksentekoa, ja hän on oikeassa. Tarvitsemme perussopimuksen, jolla taataan, että Euroopan unionin toimielinten päätöksentekomenetelmät ovat yksikertaisia ja tehokkaita vielä monien vuosien ajan. Euroopan unioni on tehnyt viime vuosien aikana liian monia sopimuksia. Niitä tehtiin yhdessä vaiheessa todellakin niin nopeassa tahdissa, että ne unohdettiin, ennen kuin ne pantiin täytäntöön. Nyt odotamme innolla 1. toukokuuta tapahtuvaa historiallista laajentumista, mutta meidän on muutettava päätöksentekotapaamme sellaiseksi, että Euroopan unionista tulee poliittisesti ja taloudellisesti vahvempi. Kansainvälistä terrorismia on myös torjuttava toden teolla, ja yhdyn täysin edellisten puhujien esittämiin kantoihin ja kommentteihin. Olen tyytyväinen, että Euroopan unionin hallitukset tukevat vahvasti yhteistyön tiivistämistä oikeus- ja sisäasioiden alalla. On hyvä, että yhteisölle nimitetään avainhenkilöt, jotka vastaavat kansainvälisen terrorismin torjunnasta Euroopassa, mutta on muistettava, että demokratia on haavoittuvaista, ja tarvitsemme järeitä toimenpiteitä oikeusvaltion periaatteen edistämiseksi ja demokraattisten toimielinten suojelemiseksi. Al Qaida on barbaarisen pahuuden ilmentymä. Al Qaida ei kunnioita ihmiselämää millään tavoin. Tämän vuoksi on Al Qaidan etujen mukaista mitä enemmän se saa heikennettyä länsimaiden demokratiaa tappamalla ihmisiä. Al Qaida on pommittanut Amerikkaa, Afrikkaa, Aasiaa ja Lähi-itää, ja nyt on vuorossa Eurooppa. Haluan kuitenkin toistaa, mitä jäsen Poettering ja muut puhujat ovat sanoneet: emme saa missään tapauksessa ajatella, että kaikki arabit ovat terroristeja. Niin ei asia ole, emmekä voi sallia tällaisia väitteitä. Terrorismin ikeestä päästään vain yhteistyöllä, ja suhtaudun myönteisesti eurooppalaisten hallitusten viimeaikaisiin toimiin alalla."@fi5
"Monsieur le Président, je suis d’accord avec les orateurs précédents, qui pensent que le sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne a été un succès dans plusieurs domaines. Tout d’abord, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne montrent clairement qu’ils veulent parvenir à un accord concernant un nouveau traité sur l’Union européenne et je voudrais saluer les efforts du président du Conseil, M. le Premier ministre irlandais Bertie Ahern, qui a joué un rôle très positif en faisant progresser récemment ces négociations. M. le Premier ministre a certainement intensifié la série de négociations bilatérales avec d’autres gouvernements de l’Union européenne en ce qui concerne les dispositions d’un nouveau traité sur l’UE, mais, comme il l’a dit lui-même à Strasbourg en janvier, il s’agit d’une mission que l’on ne peut accomplir seul. Elle exige la bonne volonté et le soutien de tous les États membres de l’Union européenne, des plus petits aux plus grands. La CIG avance aujourd’hui à grands pas. À présent, nous devons consolider la bonne volonté existante, obtenir un accord sur les questions essentielles et tout mettre en œuvre pour trouver un accord, avant le 17 juin, sur le nouveau traité européen. Je comprends très bien et crois que la tâche ne sera pas aisée, mais nous ne devons pas sous-estimer les défis qui se présentent à nous. Nous devons faire preuve de réalisme à propos d’une situation en particulier. Si nous ne parvenons pas à un accord sur un nouveau traité européen lors ou aux alentours du prochain Conseil européen réunissant les chefs d’État et de gouvernement de l’UE, il pourrait être difficile de trouver un accord à moyen terme. La raison principale en est que la dynamique des institutions européennes va changer. La Commission européenne aura un nouveau président, il est possible que la moitié de la Commission soit remplacée et la composition du Parlement européen sera modifiée en juillet de cette année. Il se peut que deux députés européens sur trois soient remplacés. Je voudrais insister auprès des gouvernements de l’Union européenne pour qu’ils fournissent des efforts supplémentaires afin de trouver un accord qui assurera un fonctionnement efficace de l’Union européenne pendant de nombreuses années. Comme M. Prodi l’a précisé ce matin, notre Union européenne doit pouvoir prendre des décisions. Il a déclaré qu’aucun petit groupe de pays ne devrait être en mesure de bloquer des décisions et il a tout à fait raison. Nous avons besoin d’un traité qui garantira que les institutions de l’Union européenne peuvent prendre des décisions d’une manière simplifiée et efficace pendant de nombreuses années. Ces dernières années, nous avons vu trop de traités de la part de l’Union européenne. En effet, à une certaine période, ils sont arrivés si rapidement qu’ils étaient abandonnés avant leur mise en application. Aujourd’hui, nous attendons tous avec impatience le moment historique de l’élargissement, le 1er mai. Cependant, nous devons changer la façon dont nous prenons nos décisions, afin de veiller à ce que l’Union européenne, en tant qu’organisme politique et économique, devienne plus forte. Nous devons également attaquer de front le fléau du terrorisme international et j’approuve totalement les opinions et les commentaires que les orateurs précédents ont formulés. Je me réjouis du ferme soutien venant des gouvernements de l’UE en faveur d’une collaboration plus étroite dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Nous devons saluer de nouvelles nominations de personnes à des postes clés afin de lutter contre le terrorisme international en Europe, mais n’oublions pas que la démocratie est fragile et nous devons déployer tous les efforts possibles pour promouvoir l’État de droit et protéger les institutions démocratiques. Al-Qaïda représente le mal d’une nature barbare; pour Al-Qaïda, la vie humaine ne signifie absolument rien. Dans cette perspective, Al-Qaïda cherche à tuer le plus grand nombre possible de personnes afin d’affaiblir la démocratie dans le monde occidental. Al-Qaïda a bombardé les États-Unis, il a bombardé l’Afrique, il a bombardé l’Asie, il a bombardé le Moyen-Orient et bombarde à présent l’Europe. Mais je voudrais répéter ce que M. Poettering et d’autres personnes ont affirmé: nous ne devons en aucun cas croire que tous les Arabes sont des terroristes. C’est faux et nous ne devrions laisser personne l’affirmer. Seule la détermination collective permettra de vaincre le fléau du terrorisme et j’accueille favorablement les mesures que les gouvernements européens ont récemment adoptées à cet égard."@fr6
"Signor Presidente, come gli oratori che mi hanno preceduto, ritengo anch’io che il Vertice dei dell’Unione europea sia stato un successo su più fronti. In primo luogo, fra i dell’Unione europea esiste chiaramente la volontà di raggiungere l’accordo su un nuovo Trattato per l’Unione e vorrei lodare gli sforzi del Presidente del Consiglio, il Bertie Ahern, che ha svolto un ruolo decisivo nel far proseguire i negoziati in questi ultimi mesi. Il ha sicuramente intensificato i negoziati bilaterali con altri governi dell’Unione europea relativi alle disposizione del nuovo Trattato, ma, come ha affermato lo stesso a Strasburgo in gennaio, questo lavoro non si può svolgere da soli. E’ necessaria la buona volontà e il sostegno di molti, sia dei grandi che dei piccoli Stati membri dell’Unione europea. La CIG procede ora a ritmo sostenuto. Dobbiamo ora consolidare la buona volontà, trovare l’intesa sulle questioni fondamentali e fare tutto il possibile per raggiungere un accordo sul nuovo Trattato europeo prima del 17 giugno. Comprendo e so bene che non sarà un compito facile, ma non dobbiamo sottovalutare le sfide che abbiamo di fronte. Dobbiamo essere realistici su un aspetto specifico. Se non si raggiunge un accordo sul nuovo Trattato europeo entro la prossima riunione dei dell’Unione in sede di Consiglio, potrebbe essere difficile raggiungerlo nel medio termine. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che cambieranno le dinamiche all’interno delle Istituzioni europee. Vi sarà un nuovo Presidente della Commissione europea, forse metà dei Commissari saranno sostituiti ed entro luglio di quest’anno cambierà la composizione del Parlamento europeo, il che potrebbe significare la sostituzione di due su tre degli eurodeputati attuali. Vorrei esortare i governi dell’Unione europea a spingersi un miglio più in là e trovare un accordo che permetta all’Unione europea di funzionare in modo efficiente per molti anni a venire. Come ha affermato stamattina il Presidente Prodi, l’Unione europea deve essere in grado di prendere decisioni. Ha detto che non è accettabile che un piccolo gruppo di paesi possa bloccare qualunque proposta, ed è vero. Abbiamo bisogno di un Trattato che permetta alle Istituzioni dell’Unione europea di adottare decisioni in modo semplice ed efficiente per molti anni a venire. Abbiamo visto troppi trattati dell’Unione europea negli ultimi anni. Addirittura, a un certo punto venivano proposti con una frequenza tale da essere abbandonati prima ancora di entrare in vigore. Attendiamo tutti con impazienza l’occasione storica dell’allargamento del 1° maggio, ma dobbiamo cambiare il modo in cui prendiamo le decisioni per garantire che l’Unione europea si rafforzi come entità politica ed economica. La piaga del terrorismo internazionale deve essere affrontata con determinazione, e concordo pienamente con i pareri e le osservazioni degli oratori che mi hanno preceduto. Accolgo con favore il forte sostegno dei governi dell’Unione a una più stretta cooperazione in materia di giustizia e affari interni. La nomina di nuovi funzionari chiave per far fronte al terrorismo internazionale in Europa va accolta con favore, ma dobbiamo ricordare che la democrazia è fragile e che dobbiamo essere risoluti nei nostri sforzi volti a promuovere lo Stato di diritto e proteggere le istituzioni democratiche. rappresenta il male barbarico e per questa organizzazione la vita umana non conta nulla. Dal suo punto di vista, quante più persone può assassinare per indebolire la democrazia nel mondo occidentale, tanto meglio. ha attaccato l’America, ha attaccato l’Africa, ha attaccato l’Asia, ha attaccato il Medio Oriente e ora attacca l’Europa. Tuttavia, voglio ribadire ciò che hanno affermato l’onorevole Poettering e altri colleghi: non dobbiamo assolutamente avallare l’idea che tutti gli arabi siano terroristi. Non è così e non dobbiamo permettere a chicchessia di affermarlo. Solo con la fermezza collettiva possiamo sconfiggere la piaga del terrorismo e accolgo con favore le recenti misure adottate dai governi europei a tal fine."@it9
"Mr President, I too share the view of the previous speakers that the summit of European Union leaders was a success across a number of fronts. Firstly, there is clearly good will among European Union leaders to secure an agreement for a new European Union Treaty, and I would like to commend the efforts of the President of the Council, Taoiseach Bertie Ahern, for the very positive role he has played in moving these negotiations forward in recent times. The Taoiseach has certainly intensified the series of bilateral negotiations with other European Union governments with regard to the provisions of a new EU Treaty, but, as the Taoiseach said himself in Strasbourg in January, this is a job one cannot do on one's own. It requires the good will and the support of many from both the smaller and larger Member States within the European Union. The IGC is now moving forward at a strong pace. We must now consolidate the good will there is, secure agreement with regard to the bottom-line issues and try very hard to strike a deal before 17 June for the new European Treaty. I fully understand and believe that this is not going to be an easy task, but we must not underestimate the challenges that lie before us. We must be realistic about one particular situation. If an agreement for a new European Treaty is not reached in or around the time of the next European Council meeting of EU leaders, then agreement may be difficult to reach in the medium term. This is primarily the case because the dynamics within the European institutions are going to change. There will be a new President of the European Commission, perhaps half the Commission will be replaced, and the composition of the European Parliament is going to change by July of this year. That could mean two out of every three Members present at this Parliament being replaced. I would like to urge the European Union governments to go the extra mile and strike an agreement which will ensure effective operation of the European Union for many years to come. As Mr Prodi said here this morning, our European Union must be able to take decisions. He said no small group of countries should be able to block decisions, and this is so. We need a Treaty which will ensure that the European Union institutions can take decisions in a simplified and effective manner for many years to come. We have seen too many treaties from the European Union in the recent past. Indeed, they were coming so fast at one stage that they were being discarded before they were implemented. We all look forward now to the historic occasion of enlargement on 1 May, but we need to change the manner in which we take our decisions so as to ensure that the European Union as a political and economic entity becomes stronger. The scourge of international terrorism must also be tackled head on, and I agree wholeheartedly with the views and comments expressed by the previous speakers. I welcome the strong support from EU governments for closer cooperation in the field of justice and home affairs. Appointments of key new personnel in Europe to tackle international terrorism in Europe are to be welcomed, but we must remember that democracy is fragile and we must be strong in our efforts to promote the rule of law and protect democratic institutions. Al Qaeda represents evil of a barbaric nature and for Al Qaeda human life means absolutely nothing. From its perspective, the more people Al Qaeda can kill to weaken democracy in the western world, the better. Al Qaeda has bombed America, it has bombed Africa, it has bombed Asia, it has bombed the Middle East and it is now bombing Europe. However, I want to reiterate what Mr Poettering and others have said: we must not in any way believe that all Arabs are terrorists. That is not so and we should never allow anybody to say so. Only by collective resolve can we defeat the evil of terrorism, and I welcome the recent measures taken by European governments in this regard."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben het met de vorige sprekers eens dat de Top van de Europese leiders op een aantal punten een succes was. Ten eerste is duidelijk dat de leiders van de Europese Unie de wil hebben om tot een akkoord te komen over een nieuw Verdrag. Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken voor de inspanningen die de voorzitter van de Raad, Taoiseach Bertie Ahern, heeft ondernomen. Dankzij zijn positieve rol kon recentelijk weer schot worden gebracht in de onderhandelingen. De Taoiseach heeft de bilaterale onderhandelingen met de andere regeringen over de bepalingen van een nieuw Verdrag flink opgevoerd, maar zoals de Taoiseach zelf in januari in Straatsburg heeft gezegd, is dit een klus die je niet in je eentje kunt klaren. Daarvoor is de steun en medewerking vereist van vele, grote en kleine, lidstaten. De IGC vordert nu in een flink tempo. We moeten de politieke wil consolideren, over de kernpunten overeenstemming bereiken, en alles in het werk stellen om vóór 17 juni een akkoord over een nieuw Verdrag te bereiken. Ik weet heel goed dat dit geen gemakkelijke taak is en we mogen de voor ons liggende uitdagingen dan ook niet onderschatten. Over één ding moeten we realistisch zijn: als het niet lukt om rond de tijd van de volgende Europese Raad overeenstemming te bereiken over een nieuw Verdrag, zou het op de middellange termijn wel eens bijna onmogelijk kunnen worden om tot een akkoord te komen. De dynamiek tussen de Europese instellingen gaat immers veranderen. De Commissie krijgt een nieuwe voorzitter, wellicht wordt de halve Commissie vervangen, en de samenstelling van het Europees Parlement zal vanaf juli dit jaar zijn gewijzigd. Het zou best eens kunnen zijn dat tweederde van de zittende leden van het Parlement niet meer terugkomt. Ik vraag de regeringen van de EU dringend een extra inspanning te doen en een akkoord tot stand te brengen, opdat de Europese Unie nog tot in lengte van dagen doelmatig kan opereren. Zoals mijnheer Prodi hier vanmorgen opmerkte, moet onze EU besluitvaardig kunnen zijn. Hij zei dat een kleine groep van landen niet in staat mag zijn besluiten tegen te houden, hetgeen nu wel het geval is. We hebben een Verdrag nodig dat de Europese instellingen in staat stelt gedurende vele jaren eenvoudig en doelmatig te besluiten. We hebben de laatste tijd al teveel EU-verdragen voorbij zien komen. Soms kwamen er zo snel nieuwe bij dat ze alweer achterhaald waren voor ze goed en wel werden toegepast. We verheugen ons allemaal op de historische uitbreiding op 1 mei maar we moeten onze manier van besluitvorming wel aanpassen en ervoor zorgen dat de Europese Unie als politieke en economische entiteit aan kracht wint. Wij moeten eveneens het kwaad van het internationale terrorisme krachtig aanpakken. Ik ben het van harte eens met de opvattingen en opmerkingen van de vorige sprekers. Ik ben blij dat de Europese regeringen voorstander zijn van een hechtere samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. De benoeming van een nieuwe coördinator voor de strijd tegen het internationaal terrorisme in Europa is een goede zaak, maar we dienen te beseffen dat de democratie kwetsbaar is en dat we krachtige maatregelen nodig hebben om de rechtsstaat en de democratische instellingen te verdedigen. Al Qaida staat voor een barbaarse vorm van het kwaad, waarvoor een mensenleven helemaal niet telt. Vanuit zijn standpunt bekeken geldt dat hoe meer mensen worden gedood om de democratie in de Westerse wereld te ondermijnen, hoe beter. Al Qaida heeft bommen laten ontploffen in Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten en voert nu ook bomaanslagen uit in Europa. Toch wil ik herhalen wat mijnheer Poettering en anderen hebben gezegd: we mogen er vooral niet van uit gaan dat alle Arabieren terroristen zijn. Dat is natuurlijk niet zo, en we mogen niet toestaan dat dit gezegd wordt. Alleen door standvastig gezamenlijk ingrijpen kunnen we het terrorisme verslaan, en ik schaar mij dan ook achter de onlangs door de Europese regeringen genomen maatregelen op dit punt."@nl2
"Senhor Presidente, partilho também da opinião dos oradores anteriores de que a cimeira dos líderes da União Europeia foi um êxito numa série de frentes. Em primeiro lugar, existe claramente boa vontade entre os líderes da União Europeia para garantir que se chegue a acordo para um novo Tratado da União Europeia, e gostaria de elogiar os esforços feitos pelo Senhor Presidente do Conselho, o Bertie Ahern, no papel muito positivo que desempenhou ao impulsionar recentemente estas negociações. O intensificou certamente a série de negociações bilaterais com outros governos da União Europeia relativas às disposições de um novo Tratado da UE, mas, tal como ele próprio disse em Estrasburgo em Janeiro, este é um trabalho que uma pessoa não pode fazer sozinha. Requer a boa vontade e o apoio de muitos, tanto dos Estados-Membros mais pequenos como dos maiores que integram a União Europeia. A CIG está agora a avançar a bom ritmo. Devemos agora consolidar a boa vontade existente, assegurar um consenso quanto às questões fulcrais e fazer um grande esforço para chegar a um acordo para o novo Tratado Europeu antes de 17 de Junho. Compreendo e acredito inteiramente que esta não vai ser uma tarefa fácil, mas não devemos subestimar os desafios que vamos defrontar. Devemos ser realistas quanto a uma situação em particular. Se não se chegar a um acordo para um novo Tratado Europeu à data ou perto da data da próxima reunião do Conselho Europeu dos líderes da UE, talvez seja difícil conseguir um acordo a médio prazo. É este o caso, em primeiro lugar, porque a dinâmica dentro das Instituições europeias vai alterar-se. Vai haver um novo Presidente da Comissão Europeia, provavelmente metade da Comissão irá ser substituída, e a composição do Parlamento Europeu vai alterar-se em Julho deste ano. Isso poderá significar a substituição de dois em cada três deputados presentes neste Parlamento. Gostaria de exortar os governos da União Europeia a fazerem mais um esforço para alcançarem um acordo que assegure o funcionamento eficaz da União Europeia no futuro, durante muitos anos. Como o Senhor Presidente Prodi disse aqui esta manhã, a nossa União Europeia tem de ser capaz de tomar decisões. Afirmou que nenhum pequeno grupo de países deveria poder bloquear decisões, e na verdade é assim. Precisamos de um Tratado que assegure que as Instituições da União Europeia possam tomar decisões de um modo simplificado e eficaz durante muitos anos. No passado recente vimos um número demasiado grande de tratados da União Europeia. De facto, houve uma altura em que eles surgiam tão depressa que eram postos de lado antes de serem implementados. Todos ansiamos agora pela ocasião histórica do alargamento a 1 de Maio, mas precisamos de alterar o modo como tomamos as nossas decisões, para assegurar que a União Europeia, como entidade política e económica, se torne mais forte. O flagelo do terrorismo internacional também deve ser atacado frontalmente, e concordo sinceramente com as opiniões e os comentários expressos pelos oradores anteriores. Saúdo o forte apoio dos governos da UE a uma cooperação mais estreita na área da justiça e dos assuntos internos. Apoiamos as nomeações de pessoal novo na Europa que ocupe postos chave na luta contra o terrorismo internacional na Europa, mas não podemos esquecer que a democracia é frágil e temos de nos manter fortes nos nossos esforços para promover o Estado de direito e proteger as instituições democráticas. A Al-Qaeda representa um mal de natureza bárbara e para a Al-Qaeda a vida humana não significa absolutamente nada. Na sua perspectiva, quanto mais pessoas a Al-Qaeda conseguir matar para enfraquecer a democracia no mundo ocidental, tanto melhor. A Al-Qaeda atacou à bomba a América, atacou à bomba a África, atacou à bomba a Ásia, atacou à bomba o Médio Oriente e está agora a atacar à bomba a Europa. No entanto, quero reiterar o que o senhor deputado Poettering e outros disseram: não devemos de modo nenhum acreditar que todos os árabes são terroristas. Isso não é verdade e nunca poderemos permitir que alguém o diga. Só através de uma resolução colectiva é que podemos derrotar o mal do terrorismo, e apoio as recentes medidas tomadas pelos governos europeus e este respeito."@pt11
"Herr talman! Också jag delar de tidigare talarnas åsikt att toppmötet mellan Europeiska unionens ledare var en framgång på ett antal punkter. För det första är det tydligt att det finns en god vilja bland EU:s ledare att säkra en överenskommelse om ett nytt fördrag för Europeiska unionen, och jag skulle vilja berömma de insatser som rådets ordförande, premiärminister Bertie Ahern, har gjort och den mycket positiva roll han har spelat när det har gällt att föra dessa förhandlingar framåt på senare tid. Premiärministern har förvisso intensifierat raden av bilaterala förhandlingar med andra EU-regeringar när det gäller bestämmelserna i ett nytt EU-fördrag, men, som premiärministern själv sade i Strasbourg i januari, är det ett jobb som man inte kan göra själv. Det kräver en god vilja och stöd från många, från både de mindre och större EU-medlemsstaterna. Regeringskonferensen går nu bestämt framåt. Vi måste nu befästa den goda vilja som finns, säkra en överenskommelse om de grundläggande frågorna och innerligt försöka att nå en överenskommelse om det nya EU-fördraget före den 17 juni. Jag förstår och tror helt och hållet att detta inte kommer att bli någon enkel uppgift, men vi måste försöka att inte underskatta de utmaningar som vi har att vänta. Vi måste vara realistiska när det gäller en särskild situation. Om en överenskommelse om ett nytt EU-fördrag inte nås vid eller omkring tiden för nästa Europeiska rådsmöte med EU-ledarna kan en överenskommelse komma att bli svår att nå på medellång sikt. Det beror främst på att dynamiken inom EU:s institutioner kommer att förändras. Vi kommer att få en ny ordförande för Europeiska kommissionen, halva kommissionen kanske kommer att bytas ut, och Europaparlamentets sammansättning kommer att ändras i juli i år. Det kan innebära att två av tre av samtliga ledamöter i detta parlament kan komma att ersättas. Jag vill uppmana EU-regeringarna att anstränga sig lite extra för att nå en överenskommelse som kommer att garantera att EU kommer att fungera effektivt under många kommande år. Som Romani Prodi sade här i morse måste Europeiska unionen kunna fatta beslut. Han sade att inga små landsgrupper borde kunna blockera beslut, och så är det. Vi behöver ett fördrag som kommer att se till att EU-institutionerna kan fatta beslut på ett förenklat och effektivt sätt under många kommande år. Vi har sett alltför många fördrag från EU under den senaste tiden. De kom faktiskt så snabbt vid en tidpunkt att de avfärdades innan de genomfördes. Nu ser vi alla fram emot det historiska tillfället med utvidgningen den 1 maj, men vi måste ändra vårt sätt att fatta beslut, så att vi kan se till att Europeiska unionen blir starkare som politisk och ekonomisk enhet. Vi måste ta itu med gisslet med den internationella terrorismen utan omsvep, och jag instämmer helhjärtat i de tidigare talarnas åsikter och kommentarer. Jag välkomnar EU-regeringarnas starka stöd för ett närmare samarbete på området för rättsliga och inrikes frågor. Utnämnandet av ny central personal inom EU för att bekämpa den internationella terrorismen i Europa skall välkomnas, men vi måste komma ihåg att demokratin är bräcklig, och vi måste göra beslutsamma insatser för att främja rättssäkerheten och skydda de demokratiska institutionerna. Al-Qaida utgör en grym ondska, och för al-Qaida betyder mänskligt liv absolut ingenting. Från al-Qaidas perspektiv är det bättre ju fler människor de kan döda för att försvaga demokratin i västvärlden. Al-Qaida har bombat Amerika, Afrika, Asien, Mellanöstern och bombar nu Europa. Jag vill dock upprepa vad Hans-Gert Poettering och andra har sagt: vi får inte på något sätt tro att alla araber är terrorister. Så är inte fallet, och vi får aldrig tillåta att någon säger det. Endast genom kollektiv beslutsamhet kan vi bekämpa terrorismens ondska, och jag välkomnar de aktuella åtgärder som EU-regeringarna har vidtagit i det hänseendet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Tasoiseach"5

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph