Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-31-Speech-3-013"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040331.1.3-013"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it has been a while since everybody left a European Council meeting smiling. I congratulate the presidency on a focused summit that delivered in many respects. This summit suggested that there is another Europe: one that can actually get things done. European Liberal Democrats and Reformers welcome the new will to reach agreement on a European Constitution by the June European Council. President-in-Office, a combination of events and canny diplomacy have paved the way for agreement. In the words of an Irish blessing, 'may the road rise up to meet you'. This House badly wants a deal, but our terms have not changed and will not change. We expect a treaty based closely on the Convention text. We expect the Council to respect the budgetary powers of Parliament and extend democracy in our Union through qualified majority voting and greater codecision. We expect the Council to make the difficult compromises needed in good faith and then go back to sell those compromises at home. This show will not be over in June. Ratification is a mountain still to climb. This summit also acted decisively to fix the way we protect ourselves against terrorism in Europe. My Group welcomes the appointment of Gijs de Vries as anti-terrorism coordinator and demands that he be given a clear mandate to ensure he can get the job done. The next step is to reinforce the resources at Europol and set it to work: no new bureaucracy, no duplication, no more foot-dragging from European intelligence agencies who do not like to play with others. If this is not our frontline defence against terror then it is just a cheap gamble with the safety of Europeans. Liberal Democrats and Reformers also back a strong commitment to ratifying existing instruments such as the European Arrest Warrant. We have proposed an implementation league table that will name and shame states which take lightly the safety of their citizens. The weekend's decisive tone has to translate into action. Let us be clear about that new decisive tone. Let us remember what Europeans – what Madrileños – had to endure. This House has been urging a more concerted policy on terrorism since before 11 September 2001. Let us recall that when the Commission asked for EUR 15 million for counter-terrorism intelligence last year, the Council offered EUR 1 million. Europeans deserve better. A counter-terrorism policy conceived in panic is far too likely to invade private lives and erode public freedoms. On biometrics, on passenger data transfers – that is what we are in danger of getting. My Group wishes to remind the Council that it has once again ignored the explicit demand of this House that it discuss detention without trial at Guantanamo Bay and that it commit to raising that issue with the Americans at the EU-US summit. Any European government that reckons on the issue going away has not reckoned on the will of this House. My Group welcomes the commitment in Council to speeding up the pace of reform on the Lisbon Agenda. We remind the Council that 40% of the single market directives have not been implemented in all Member States. We remind the Council that the Growth and Stability Pact must be revived this year so that Europeans can have confidence in the sound management of Europe's economy. The tone of public debate in Germany and France suggests that European governments are not properly making the case for reform at home, whatever they may say in Brussels. Before this summit I called for a sense of urgency on three areas: terrorism, the IGC and economic reform. To paraphrase W. B. Yeats, of our quarrels with others we make rhetoric, of our quarrels among ourselves we make poverty. The summit showed a willingness to get back to the business of Europe. Let us hope the political will holds and the momentum lasts – for all of our sakes."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, det er er stykke tid siden, alle sidst forlod et møde i Det Europæiske Råd med et smil på læben. Jeg lykønsker formandskabet med et fokuseret topmøde, der gav resultater på mange områder. Dette topmøde viser, at der er et andet Europa: et, hvor tingene faktisk bliver gjort. Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe glæder sig over den nye vilje til at nå til enighed om en EU-forfatning på Det Europæiske Råd i juni. Hr. rådsformand, en kombination af begivenheder og drevent diplomati har banet vejen for en aftale. Som man siger i Irland: "Gid vejen må rejse sig og komme dig i møde". Parlamentet ønsker brændende en aftale, men vores vilkår har ikke ændret sig og vil ikke ændre sig. Vi forventer en traktat, der ligger tæt op ad konventets tekst. Vi forventer, at Rådet respekterer Parlamentets budgetmæssige beføjelser og udvider demokratiet i EU gennem afgørelser ved kvalificeret flertal og øget brug af den fælles beslutningsprocedure. Vi forventer, at Rådet når frem til de vanskelige kompromiser, der kræves, i god tro og derefter vinder støtte til kompromiserne derhjemme. Det er ikke overstået i juni. Ratifikationen er det næste bjerg, der skal bestiges. Topmødet handlede også beslutsomt, hvad angår beskyttelse af Europa mod terrorisme. Min gruppe hilser udnævnelsen af Gijs de Vries til antiterrorkoordinator velkommen og kræver, at han får et klart mandat, så han kan udføre sit job. Næste skridt må være at styrke Europols ressourcer og at sætte dem i sving: ikke mere bureaukrati, ingen overlapning, ikke mere fodslæberi, fordi der er europæiske efterretningstjenester, som ikke vil lege med de andre. Hvis vi ikke har dette bolværk i kampen mod terror, spiller vi hasard med de europæiske borgeres sikkerhed. Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe støtter også et stærkt engagement i ratificering af eksisterende instrumenter såsom den europæiske arrestordre. Vi har foreslået en gennemførelsestabel, hvor stater, som tager let på deres borgeres sikkerhed, udstilles til spot og spe. Weekendens beslutsomme tone skal omsættes i handling. Lad os holde fast ved den nye, beslutsomme tone. Lad os huske på, hvad europæere - madrilenere - har måttet udholde. Parlamentet har presset på for en mere samlet politik mod terror siden før den 11. september 2001. Lad os huske, at da Kommissionen sidste år bad om 15 millioner euro til efterretning om terrorvirksomhed, tilbød Rådet 1 million euro. Europæerne fortjener noget bedre. En antiterrorpolitik, der er affødt af panik, vil med stor sandsynlighed gå ud over privatlivets fred og underminere forfatningsmæssige frihedsrettigheder. Biometrik, overførsel af passagerdata - det er, hvad vi risikerer at få. Min gruppe ønsker at minde Rådet om, at det igen har ignoreret Parlamentets udtrykkelige krav om, at det skulle drøfte tilbageholdelse uden retssag i Guantánamobugten og love at tage spørgsmålet op med amerikanerne ved topmødet mellem EU og USA. De europæiske regeringer, som regner med, at problemet forsvinder af sig selv, har ikke taget Parlamentet i ed. Min gruppe glæder sig over Rådets løfte om at fremskynde reformerne i henhold til Lissabon-dagsordenen. Vi skal minde Rådet om, at 40 % af fællesmarkedsdirektiverne ikke er gennemført i alle medlemsstater. Vi skal minde Rådet om, at stabilitets- og vækstpagten skal fornys i år, så europæerne kan have tillid til, at Europas økonomi forvaltes på betryggende vis. Tonen i den offentlige debat i Tyskland og Frankrig tyder på, at de europæiske regeringer ikke slår ordentligt til lyd for reformer derhjemme, uanset hvad de måtte sige i Bruxelles. Inden dette topmøde fremhævede jeg tre områder, hvor det haster med at få gjort noget: terrorisme, regeringskonferencen og økonomiske reformer. Med en omskrivning af digteren W.B. Yeats kan man sige: Af vores uenigheder med andre skaber vi retorik, af vores indbyrdes uenigheder skaber vi fattigdom. Topmødet viste, at Europa er parat til at trække i arbejdstøjet. Lad os håbe, at den politiske vilje holder, og at dampen holdes oppe - for vores alle sammens skyld."@da1
"Herr Präsident, es ist schon ziemlich lange her, dass alle Beteiligten eine Tagung des Europäischen Rates lächelnd verlassen haben. Ich gratuliere dem Ratsvorsitz zu einem konzentrierten Gipfel, bei dem in vielerlei Hinsicht etwas erreicht wurde. Auf diesem Gipfel war zu sehen, dass es ein anderes Europa gibt: Ein Europa, das wirklich etwas schaffen kann. Die Fraktion der Liberalen und Demokratischen Partei Europas begrüßt die neue Entschlossenheit, bis zur Juni-Tagung des Europäischen Rates eine Einigung in Bezug auf eine Europäische Verfassung zu erzielen. Herr Ratspräsident, eine Verbindung aus Ereignissen und kluger Diplomatie hat den Weg für eine Einigung geebnet. Um es mit den Worten eines irischen Segensspruches zu sagen: Mag die Reise Dir gelingen! Dieses Haus will unbedingt eine Übereinkunft, aber unsere Bedingungen haben sich nicht geändert und werden es auch nicht tun. Wir erwarten einen Vertrag, der sich eng an den Text des Konvents hält. Wir erwarten vom Rat, dass er die Haushaltsbefugnisse des Parlaments respektiert und die Demokratie in unserer Union durch die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit und größere Mitbestimmung ausweitet. Wir erwarten vom Rat, dass er die erforderlichen schwierigen Kompromisse in gutem Glauben eingeht und dann die Bürger zu Hause dafür gewinnt. Diese Show wird im Juni nicht zu Ende sein. Die Ratifizierung liegt noch wie ein zu bezwingender Berg vor uns. Auf diesem Gipfel wurde auch entschlossen gehandelt, um festzulegen, wie wir uns gegen den Terrorismus in Europa schützen können. Meine Fraktion begrüßt die Ernennung von Gijs de Vries als Koordinator für die Terrorismusbekämpfung und fordert, ihm einen klaren Auftrag zu erteilen, damit er seine Aufgabe erledigen kann. Der nächste Schritt besteht darin, die Kapazitäten von Europol zu stärken und sie einzusetzen: Keine neue Bürokratie, keine Verdopplung, keine Verzögerungstaktik durch europäische Geheimdienste, die nicht gerne mit anderen zusammenarbeiten. Wenn wir dies nicht zu unserer vordersten Verteidigungslinie gegen den Terrorismus machen, dann spielen wir mit der Sicherheit der Europäer. Die Fraktion der Liberalen und Demokratischen Partei Europas setzt sich auch nachdrücklich für die Ratifizierung bestehender Instrumente wie des europäischen Haftbefehls ein. Wir haben vorgeschlagen, eine Übersicht bezüglich der Umsetzung einzuführen, in der die Mängel und Missstände der Staaten benannt werden, die die Sicherheit ihrer Bürger auf die leichte Schulter nehmen. Der entschiedene Ton vom Wochenende muss in Taten umgesetzt werden. Wir müssen uns über diesen neuen entschiedenen Ton im Klaren sein. Lassen Sie uns nicht vergessen, was Europäer – was Madrileños – ertragen mussten. Dieses Haus hat bereits vor dem 11. September 2001 auf ein entschlosseneres Vorgehen gegen den Terrorismus gedrängt. Erinnern Sie sich: Als die Kommission letztes Jahr 15 Millionen EUR für geheimdienstliche Aufklärung zur Terrorismusbekämpfung gefordert hatte, bot der Rat 1 Million an. Die Europäer haben etwas Besseres verdient. Eine in Panik ausgearbeitete Strategie zur Terrorismusbekämpfung wird mit großer Wahrscheinlichkeit in das Privatleben der Menschen eindringen und staatsbürgerliche Freiheiten untergraben. Es besteht die Gefahr, dass uns das bei der Biometrie, bei der Weitergabe von Passagierdaten passiert. Meine Fraktion möchte den Rat daran erinnern, dass er erneut die ausdrückliche Forderung dieses Hauses ignoriert hat, die Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren in Guantánamo Bay zu erörtern und sich zu verpflichten, diese Frage auf dem Gipfel EU-USA bei den Amerikanern zur Sprache zu bringen. Jede europäische Regierung, die denkt, dass sich diese Frage von alleine lösen wird, hat nicht mit dem Willen dieses Hauses gerechnet. Meine Fraktion begrüßt die Bereitschaft im Rat, das Tempo der Reform der Lissabonner Agenda zu beschleunigen. Wir erinnern den Rat daran, dass 40 % der Binnenmarktrichtlinien nicht in allen Mitgliedstaaten umgesetzt worden sind. Wir rufen dem Rat ins Gedächtnis, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt in diesem Jahr wiederbelebt werden muss, damit die Europäer auf die solide Verwaltung der europäischen Wirtschaft vertrauen können. Der Tenor der öffentlichen Diskussionen in Deutschland und Frankreich lässt darauf schließen, dass die europäischen Regierungen – egal, was sie in Brüssel sagen mögen – die Argumente für die Reform in ihren eigenen Ländern nicht richtig vorbringen. Vor diesem Gipfel habe ich die dringende Behandlung der folgenden drei Themen gefordert: Terrorismus, Regierungskonferenz und Wirtschaftsreform. Um mit W. B. Yeats zu sprechen: Der Streit der Menschen untereinander führt zu Rhetorik, der Streit des Menschen mit sich selbst jedoch zur Poesie. Auf dem Gipfel wurde die Bereitschaft bewiesen, sich wieder den Anliegen Europas zu widmen. Hoffen wir, dass der politische Wille und die Dynamik anhalten – zum Wohle von uns allen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, πάει καιρός από την τελευταία φορά που όλοι βγήκαν από σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαμογελώντας. Συγχαίρω την Προεδρία γι’ αυτή την καλά εστιασμένη σύνοδο, η οποία ήταν παραγωγική από πολλές απόψεις. Η σύνοδος αυτή άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει μια άλλη Ευρώπη: μια Ευρώπη η οποία μπορεί να φέρει πράγματι αποτελέσματα. Οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και Μεταρρυθμιστές χαιρετίζουν τη νέα βούληση να υπάρξει συμφωνία για το ευρωπαϊκό Σύνταγμα έως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, ένας συνδυασμός γεγονότων και οξυδερκούς διπλωματίας άνοιξε τον δρόμο για τη συμφωνία. Όπως λέει και μια παραδοσιακή ευχή, “είθε να σας έρθουν όλα δεξιά”. Το Σώμα επιθυμεί διακαώς μια συμφωνία, αλλά οι όροι μας ούτε άλλαξαν ούτε πρόκειται να αλλάξουν. Αναμένουμε μια συνθήκη η οποία θα βασίζεται στενά στο κείμενο της Συνέλευσης. Αναμένουμε από το Συμβούλιο να σεβαστεί τις δημοσιονομικές εξουσίες του Κοινοβουλίου και να διευρύνει τη δημοκρατία στην Ένωσή μας μέσω της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία και μέσω μεγαλύτερης συναπόφασης. Αναμένουμε από το Συμβούλιο να κάνει τους δύσκολους συμβιβασμούς που απαιτούνται καλή τη πίστει και στη συνέχεια να πείσει γι’ αυτούς τους συμβιβασμούς στο εσωτερικό των κρατών. Η ιστορία αυτή δεν θα λήξει τον Ιούνιο. Πρέπει να περάσουμε και τη διαδικασία της επικύρωσης. Η σύνοδος αυτή επέδρασε αποφασιστικά, ώστε να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τους εαυτούς μας από την τρομοκρατία στην Ευρώπη. Η Ομάδα μου χαιρετίζει τον διορισμό του Gijs de Vries ως συντονιστή κατά της τρομοκρατίας και ζητά να του δοθεί καθαρή εντολή, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Το επόμενο βήμα είναι να ενισχυθούν οι πόροι της Europol και να ξεκινήσει να δουλεύει: χωρίς νέα γραφειοκρατία, χωρίς αλληλεπικαλύψεις, χωρίς να σέρνουν τα πόδια τους οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών που θέλουν να είναι μόνες στο παιχνίδι. Αν δεν είναι αυτή η πρώτη γραμμή άμυνάς μας κατά της τρομοκρατίας, τότε απλώς παίζουμε με την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και Μεταρρυθμιστές υποστηρίζουν επίσης την ισχυρή δέσμευση για την επικύρωση υφιστάμενων μέσων όπως είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Προτείναμε έναν πίνακα υλοποίησης ο οποίος θα κατονομάζει τα κράτη που δεν δίνουν τη δέουσα σημασία στην ασφάλεια των πολιτών τους. Ο αποφασιστικός τόνος του Σαββατοκύριακου πρέπει να γίνει πράξη. Ας είμαστε σαφείς γι’ αυτόν τον νέο αποφασιστικό τόνο. Ας θυμηθούμε τι υπέστησαν οι Ευρωπαίοι – τι υπέστησαν οι Μαδριλένοι. Το Σώμα, ήδη πριν από την 11η Σεπτεμβρίου 2001, ζητούσε μια πιο συντονισμένη πολιτική απέναντι στην τρομοκρατία. Ας θυμηθούμε ότι όταν πέρυσι η Επιτροπή ζήτησε 15 εκατομμύρια ευρώ για υπηρεσίες πληροφοριών κατά της τρομοκρατίας, το Συμβούλιο προσέφερε 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι Ευρωπαίοι δικαιούνται περισσότερα. Μια πολιτική κατά της τρομοκρατίας, η οποία χαράσσεται υπό το κράτος πανικού, είναι εξαιρετικά πιθανό να εισβάλει στην ιδιωτική ζωή και να πλήξει δημόσιες ελευθερίες. Τα βιομετρικά δεδομένα, οι μεταφορές δεδομένων επιβατών – αυτά κινδυνεύουμε να πάθουμε. Η Ομάδα μου επιθυμεί να υπενθυμίσει στο Συμβούλιο ότι, για μια ακόμη φορά, αγνόησε τη ρητή απαίτηση του Σώματος να συζητήσει το θέμα της κράτησης χωρίς δίκη στη βάση του Γκουαντάναμο και να δεσμευτεί ότι θα θέσει το θέμα στους Αμερικανούς κατά τη σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ. Κάθε ευρωπαϊκή κυβέρνηση που περιμένει να ξεχαστεί το θέμα, δεν έχει λάβει υπόψη τη βούληση του Σώματος. Η Ομάδα μου χαιρετίζει τη δέσμευση του Συμβουλίου να επιταχύνει τη μεταρρύθμιση της ημερήσιας διάταξης της Λισαβόνας. Υπενθυμίζουμε στο Συμβούλιο ότι το 40% των οδηγιών της ενιαίας αγοράς δεν έχει εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη. Υπενθυμίζουμε στο Συμβούλιο ότι το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας πρέπει να αναβιώσει εφέτος, προκειμένου να έχουν εμπιστοσύνη οι Ευρωπαίοι στη χρηστή διαχείριση της οικονομίας της Ευρώπης. Ο τόνος του δημοσίου διαλόγου στη Γερμανία και τη Γαλλία υποδηλώνει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ό,τι και αν λέγεται στις Βρυξέλλες, δεν προωθούν όπως πρέπει τη μεταρρύθμιση στο εσωτερικό τους. Πριν από τη σύνοδο, προέτρεψα για σπουδή σε τρεις τομείς: την τρομοκρατία, τη ΔΚΔ και την οικονομική μεταρρύθμιση. Παραφράζοντας τον W. B. Yeats, από τις διαφωνίες μας με τους άλλους προκύπτει ρητορεία, από τις διαφωνίες μας με τον εαυτό μας προκύπτει φτώχεια. Η σύνοδος επέδειξε την προθυμία να επανέλθουμε στα θέματα της Ευρώπης. Ας ελπίσουμε ότι η πολιτική βούληση παραμένει και ότι η δυναμική θα διατηρηθεί – για χάρη όλων μας."@el8
"Señor Presidente, ha pasado un tiempo desde la última vez que todos han salido sonriendo de un Consejo Europeo. Felicito a la Presidencia por una cumbre centrada que ha sido positiva en muchos aspectos. Esta cumbre ha puesto de manifiesto que existe otra Europa: la que consigue realmente que se hagan las cosas. Los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos acogen con satisfacción la nueva voluntad de llegar un acuerdo sobre la Constitución Europea para el Consejo Europeo de junio. Señor Presidente en ejercicio, una serie de hechos y la astucia en la diplomacia han allanado el camino para el acuerdo. Como dice una bendición irlandesa: «que el camino salga a tu encuentro». Esta Cámara quiere un trato a toda costa, pero nuestras condiciones no han cambiado ni lo harán. Esperamos que el tratado se base al máximo posible en el texto de la Convención. Esperamos que el Consejo respete los poderes presupuestarios del Parlamento y extienda la democracia en nuestra Unión mediante el voto por mayoría cualificada y una mayor codecisión. Esperamos que el Consejo contraiga los difíciles compromisos necesarios de buena fe y después vuelva para vender esos compromisos en casa. Esto no habrá terminado en junio. La ratificación es una montaña todavía por escalar. Esta cumbre también ha actuado de forma decisiva para mejorar el modo en que nos protegemos del terrorismo en Europa. Mi Grupo acoge con satisfacción el nombramiento de Gijs de Vries como coordinador antiterrorista y solicita que se le dé un mandato claro para garantizar que realice su trabajo. El siguiente paso es reforzar los recursos de Europol y hacer que funcione: no a la nueva burocracia, a la duplicación, a las reticencias de las agencias de inteligencia europeas a las que no les gusta jugar con otros. Si esta no es nuestra defensa de primera línea contra el terrorismo, entonces es simplemente una apuesta barata por la seguridad de los europeos. Los Liberales, Demócratas y Reformistas también apoyan un compromiso firme de ratificación de los instrumentos existentes, como la orden de detención europea. Hemos propuesto una tabla de clasificación de la implementación que sacará a la luz y avergonzará a los Estados que no se tomen en serio la seguridad de sus ciudadanos. El tono decisivo del fin de semana tiene que traducirse en actos. Seamos claros acerca de ese nuevo tono decisivo. Recordemos lo que los europeos –lo que los madrileños– han tenido que sufrir. Esta Cámara lleva solicitando con urgencia una política más concertada sobre el terrorismo desde antes de 11 de septiembre de 2001. Recordemos que cuando la Comisión solicitó 15 millones de euros para las actividades inteligencia contra el terrorismo el año pasado, el Consejo ofreció 1 millón de euros. Los europeos se merecen más. Una política antiterrorista inspirada en el pánico invadiría muy probablemente las vidas privadas y erosionaría las libertades públicas. Datos biométricos, transferencias de datos de pasajeros, eso es lo que corremos el peligro de obtener. Mi Grupo quiere recordar al Consejo que ha vuelto a ignorar la solicitud explícita de esta Cámara de discutir la detención sin juicio en la Bahía de Guantánamo y que se comprometa a plantear esta cuestión con los norteamericanos en la cumbre UE-Estados Unidos. Cualquier Gobierno europeo que cuente con que se olvide la cuestión no ha contado con la voluntad de esta Cámara. Mi Grupo acoge con satisfacción el compromiso del Consejo de acelerar el ritmo de la reforma en torno a la Agenda de Lisboa. Recordamos al Consejo que el 40% de las directivas de mercado único no se han aplicado en todos los Estados miembros. Recordamos al Consejo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe revitalizarse este año para que los europeos puedan confiar en la sólida gestión de la economía de Europa. El tono del debate público celebrado en Alemania y Francia sugiere que los Gobiernos europeos no están abogando propiamente por la reforma en su país, digan lo que digan en Bruselas. Antes de esta cumbre, solicité una acción urgente en tres ámbitos: el terrorismo, la CIG y la reforma económica. Parafraseando a W. B. Yeats, de nuestras disputas con otros hacemos retórica, de nuestras disputas entre nosotros hacemos pobreza. La cumbre mostró voluntad de volver a los asuntos de Europa. Esperemos que la voluntad política se mantenga y el impulso dure, en bien de todos nosotros."@es12
"Arvoisa puhemies, siitä onkin jo jonkin aikaa, kun kaikki ovat poistuneet Eurooppa-neuvostosta tyytyväisinä. Kiitän puheenjohtajavaltiota tavoitteellisesta huippukokouksesta, joka vastasi monilta osin odotuksia. Huippukokous antoi ymmärtää, että on olemassa sellainenkin Eurooppa, joka todella saa asioita tehdyksi. Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä on tyytyväinen, että Euroopan perustuslaista pyritään jälleen sopimaan kesäkuun Eurooppa-neuvostoon mennessä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, sopimuksen tekemistä ovat viitoittaneet erilaiset tapahtumat ja taitava politikointi. Kuten irlantilaisessa siunauksessa sanotaan: tulkoon tie teitä vastaan. Parlamentti haluaa kovasti saada sopimuksen valmiiksi, mutta ehtomme eivät ole muuttuneet eivätkä muutukaan. Odotamme sopimuksen perustuvan pitkälti valmistelukunnan tekstiin. Neuvostolta odotamme, että se kunnioittaa parlamentin toimivaltuuksia talousarvioasioissa ja lisää Euroopan unionin demokraattisuutta määräenemmistöpäätöksillä ja useammin sovellettavalla yhteispäätösmenettelyllä. Odotamme myös, että neuvosto tekee tarvittavat vaikeat kompromissit vilpittömällä mielellä ja hyväksyttää ne myöhemmin jäsenvaltioissa. Näytelmä ei ole ohitse kesäkuussa, ja edessä on vielä vaikea ratifiointi. Huippukokouksessa tehtiin päättäväisiä ratkaisuja eurooppalaisten suojelemiseksi terrorismilta. Ryhmäni on tyytyväinen siihen, että jäsen Gijs de Vries nimitettiin terrorismin torjunnan koordinaattoriksi, ja vaatii, että hänen valtuutensa määritellään selkeästi, jotta hän voi suoriutua työstään. Seuraavaksi on lisättävä Europolin voimavaroja ja saatava se toimimaan. Näin vältymme uudelta byrokratialta, päällekkäisyydeltä ja yhteistyöstä kieltäytyvien eurooppalaisten tiedustelupalvelujen vitkastelulta. Jos näistä toimista ei muodosteta terrorismintorjuntamme etulinjaa, pelaamme vain ala-arvoista uhkapeliä eurooppalaisten turvallisuudella. Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmän mielestä olisi myös sitouduttava vahvasti nykyisten välineiden, kuten eurooppalaisen pidätysmääräyksen, ratifiointiin. Olemme ehdottaneet, että laadittaisiin täytäntöönpanotaulukko, josta selviäisi, mitkä valtiot suhtautuvat kevyesti kansalaistensa turvallisuuteen. Viikonloppuna osoitettu päättäväisyys on muutettava toiminnaksi. Meidän on ilmaistava selkeästi, että suhtaudumme asiaan päättäväisesti. On pidettävä mielessä eurooppalaisten – madridilaisten – kärsimykset. Parlamentti vaati yhtenäisempiä toimia terrorismin torjumiseksi jo ennen 11. syyskuuta 2001. Muistaakseni kun komissio pyysi viime vuonna terrorismin torjuntaa koskevaa tiedustelutoimintaa varten 15 miljoonaa euroa, neuvosto tarjosi miljoonaa euroa. Eurooppalaiset ansaitsevat parempaa. Paniikissa keksityt terrorisminvastaiset toimet johtavat aivan liian todennäköisesti yksityisyyden loukkaamiseen ja julkisten vapauksien rajoittamiseen. Vaarana on, että käyttöön otetaan biometriset tiedot ja aletaan jakaa matkustajatietoja. Ryhmäni haluaa muistuttaa neuvostoa siitä, että se on jälleen kerran sivuuttanut parlamentin esittämän selkeän pyynnön siitä, että neuvosto keskustelisi vankien pitämisestä Guantanamo Bayssa ilman oikeudenkäyntiä ja lupaisi keskustella asiasta Yhdysvaltojen kanssa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisessä huippukokouksessa. Ne eurooppalaiset hallitukset, jotka laskevat sen varaan, että asia unohdetaan, eivät ole varautuneet parlamentin tahdonvoimaan. Ryhmäni mielestä on hyvä, että neuvosto on sitoutunut nopeuttamaan Lissabonin toimintaohjelman mukaisia uudistuksia. Muistuttaisimme neuvostoa siitä, että jäsenvaltioilla on vielä panematta täytäntöön 40 prosenttia yhtenäismarkkinoita koskevista direktiiveistä. Lisäksi huomauttaisimme neuvostolle, että vakaus- ja kasvusopimusta on elvytettävä tänä vuonna, jotta eurooppalaiset voivat luottaa siihen, että Euroopan taloudenhoito on vakaalla pohjalla. Saksassa ja Ranskassa käydyn julkisen keskustelun sävystä voidaan päätellä, että huolimatta siitä, mitä eurooppalaisten hallitusten edustajat sanovat Brysselissä, hallitukset eivät ole edistäneet uudistuksia asianmukaisesti kotimaissaan. Ennen huippukokousta pyysin pikaista toimintaa kolmella alalla: terrorismin, hallitustenvälisen konferenssin ja talousuudistuksen alalla. W. B. Yeatsia mukaillen totean, että riidellessämme toisten kanssa kehitämme puhetaitojamme, mutta riidellessämme keskenämme kehitämme köyhyyttä. Huippukokouksessa kävi ilmi, että Euroopan asioita halutaan jälleen edistää. Kaikkien kannalta olisi toivottavaa, että poliittinen tahto kestää ja vauhtia pidetään yllä."@fi5
"Monsieur le Président, cela faisait quelque temps que tout le monde n’avait pas quitté un Conseil européen en souriant. Je félicite la présidence pour ce sommet ciblé, qui a été un succès à de nombreux égards. Ce sommet a suggéré l’existence d’une autre Europe: celle qui peut réellement obtenir des résultats. Les libéraux démocrates et réformateurs européens accueillent favorablement la volonté réitérée de parvenir, d’ici au Conseil européen de juin, à un accord sur une Constitution européenne. Monsieur le Président en exercice du Conseil, une combinaison d’événements et une diplomatie prudente ont ouvert la voie à cet accord. Comme le dit une prière irlandaise, "que les chemins viennent toujours à votre rencontre". Ce Parlement souhaite vivement un accord, mais nous n’avons pas modifié et nous ne modifierons pas nos conditions. Nous voulons un traité se basant largement sur le texte de la Convention. Nous voulons que le Conseil respecte les pouvoirs budgétaires du Parlement et renforce la démocratie dans notre Union par un vote à la majorité qualifiée et par un recours plus important à la codécision. Nous voulons que le Conseil en arrive, en toute bonne foi, aux compromis difficiles et nécessaires et que ses membres aillent défendre ces compromis dans leur pays. Nous n’arriverons pas au bout de ce parcours en juin. La ratification est une montagne qu’il faut encore gravir. D’autre part, c’est avec résolution que les membres de ce Conseil européen ont pris des dispositions pour déterminer la manière de nous protéger contre le terrorisme en Europe. Mon groupe se réjouit de la désignation de Gijs de Vries au poste de coordinateur de la lutte contre le terrorisme et demande qu’on lui attribue un mandat précis afin de garantir qu’il pourra accomplir sa mission. La prochaine étape consiste à renforcer les ressources d’Europol et à les mettre en œuvre: pas de bureaucratie supplémentaire, pas de doubles emplois, plus d’atermoiements de la part de services européens de renseignements qui ne veulent pas collaborer avec d’autres services. S’il ne s’agit pas là de notre défense en première ligne contre la terreur, ce n’est alors qu’une façon déplorable de jouer avec la sécurité des Européens. Les libéraux démocrates et réformateurs soutiennent également un engagement ferme de ratifier des instruments existants, comme le mandat d’arrêt européen. À propos de la mise en œuvre, nous avons proposé un classement qui pointera du doigt les États qui prennent la sécurité de leurs citoyens à la légère. Le ton résolu du week-end doit se traduire par des actions. Soyons clairs sur ce nouveau ton résolu. Rappelons-nous ce que les Européens - et ce que les Madrilènes - ont dû endurer. Ce Parlement recommandait déjà une politique du terrorisme plus concertée avant le 11 septembre 2001. Rappelons-nous que, lorsque la Commission a réclamé l’an dernier 15 millions d’euros pour le service de renseignements en matière de lutte contre le terrorisme, le Conseil a offert un million d’euros. Les Européens méritent mieux que cela. Une politique de lutte contre le terrorisme élaborée dans un moment de panique va plus que probablement envahir nos vies privées et porter atteinte aux libertés publiques. La biométrie, les transferts de données concernant les passagers: voilà ce que nous risquons de connaître. Mon groupe voudrait rappeler au Conseil qu’il a de nouveau ignoré la demande explicite de ce Parlement, à savoir que le Conseil discute de la détention sans procès à Guantanamo et qu’il s’engage à aborder ce sujet avec les Américains lors du sommet UE-États-Unis. Tout gouvernement européen qui s’attend à ce que cette question tombe dans l’oubli ne compte pas sur la volonté de ce Parlement. Mon groupe salue l’engagement du Conseil d’accélérer le rythme de la réforme prévue par l’agenda de Lisbonne. Nous rappelons au Conseil que 40% des directives du marché unique n’ont pas été mises en œuvre dans tous les États membres. Nous rappelons au Conseil qu’il convient de relancer le pacte de stabilité et de croissance cette année, afin que les Européens puissent avoir confiance dans la gestion saine de l’économie européenne. Le ton du débat public en Allemagne et en France laisse penser que les gouvernements européens ne plaident pas correctement en faveur de la réforme dans leur pays, quoi qu’ils affirment à Bruxelles. Avant ce sommet, j’ai réclamé que l’on aborde d’urgence trois domaines: le terrorisme, la CIG et la réforme économique. Pour paraphraser W. B. Yeats, de nos querelles avec les autres nous faisons de la rhétorique et des querelles entre nous-mêmes nous en retirons de la pauvreté. Le sommet a révélé une volonté de revenir aux activités de l’Europe. Espérons que la volonté politique ne s’affaiblisse pas et que ce dynamisme dure - pour notre bien à tous."@fr6
"Signor Presidente, era da un po’ che tutti i presenti non uscivano da una riunione del Consiglio europeo col sorriso sulle labbra. Mi congratulo con la Presidenza per un Vertice mirato, che ha prodotto risultati in molti ambiti. Questo Vertice ha rivelato che esiste un’altra Europa: un’Europa effettivamente in grado di decidere. I liberali, democratici e riformatori europei accolgono con favore la nuova volontà di raggiungere un accordo sulla Costituzione europea entro il Consiglio europeo di giugno. Signor Presidente in carica del Consiglio, una combinazione di eventi e di prudente diplomazia ha aperto la strada verso l’accordo. Per usare le parole di un augurio irlandese: “Possa il cammino levarsi e venirvi incontro”. L’Assemblea vuole assolutamente l’accordo, ma le nostre condizioni non sono cambiate e non cambieranno. Ci aspettiamo un Trattato che aderisca strettamente al testo della Convenzione. Ci aspettiamo che il Consiglio rispetti i poteri di bilancio del Parlamento ed estenda la democrazia nell’Unione tramite il voto a maggioranza qualificata e una maggiore codecisione. Ci aspettiamo che il Consiglio scenda ai difficili e necessari compromessi in buona fede e poi li spieghi e li faccia accettare a livello nazionale. La questione non si concluderà a giugno. La ratifica è una montagna ancora tutta da scalare. Il Vertice ha anche agito con fermezza per stabilire il modo in cui proteggersi contro il terrorismo in Europa. Il mio gruppo accoglie con favore la decisione di nominare coordinatore antiterrorismo il signor Gijs de Vries e chiede che gli sia conferito un chiaro mandato per assicurare che possa assolvere il suo incarico. Il prossimo passo consiste nel rafforzare le risorse di Europol e metterla all’opera: senza introdurre nuova burocrazia, senza doppioni e senza ritrosie da parte dei servizi di europei che non vogliono cooperare con gli altri. Se questa non sarà la nostra prima linea di difesa contro il terrorismo, allora stiamo solo facendo una scommessa di cattivo gusto sulla sicurezza degli europei. I liberali, democratici e riformatori sostengono anche un forte impegno a ratificare gli strumenti esistenti, come il mandato di arresto europeo. Abbiamo proposto di redigere una classifica di attuazione che denunci apertamente gli Stati membri che prendono alla leggera la sicurezza dei loro cittadini. I toni decisi del fine settimana devono tradursi in azioni. Dobbiamo essere chiari riguardo a questi nuovi toni decisi. Dobbiamo ricordare ciò che gli europei – ciò che i madrileni – hanno dovuto subire. L’Assemblea insiste sull’adozione di una politica più concertata sul terrorismo da ancor prima dell’11 settembre 2001. Vorrei rammentare che l’anno scorso, quando la Commissione ha chiesto 15 milioni di euro per operazioni di antiterrorismo, il Consiglio ha offerto 1 milione. Gli europei meritano di meglio. Una politica antiterrorismo concepita nel panico ha fin troppe probabilità di invadere la vita privata ed erodere le libertà pubbliche. Dati biometrici, trasferimenti di dati dei passeggeri: questo è ciò che rischiamo di ottenere. Il mio gruppo desidera rammentare al Consiglio che per l’ennesima volta ha ignorato la richiesta esplicita dell’Assemblea di discutere la detenzione senza processo dei prigionieri a Guantánamo Bay e di impegnarsi a sollevare la questione con gli americani al Vertice UE-USA. Qualsiasi governo europeo confidi nel fatto che la questione sparirà da sola non ha fatto i conti con la volontà dell’Assemblea. Il mio gruppo accoglie con favore l’impegno del Consiglio di accelerare il ritmo delle riforme nell’ambito dell’agenda di Lisbona. Ricordiamo al Consiglio che il 40 per cento delle direttive sul mercato unico non è ancora stato attuato in tutti gli Stati membri. Ricordiamo al Consiglio che quest’anno il Patto di stabilità e di crescita deve rientrare in vigore, affinché gli europei possano avere fiducia nella sana gestione dell’economia europea. I toni del dibattito pubblico in Germania e in Francia rivelano che i governi europei non promuovono adeguatamente le riforme a livello nazionale, a prescindere da ciò che affermano a Bruxelles. Prima del Vertice ho chiesto di dare priorità a tre settori: terrorismo, CIG e riforma economica. Per parafrasare W.B. Yeats, se i dissidi con gli altri diventano retorica, i dissidi fra noi diventano meschinità. Il Vertice ha dimostrato la volontà di tornare a occuparsi degli affari europei. Ci auguriamo che la volontà politica resti viva e che lo slancio possa durare, nell’interesse di tutti."@it9
"Mr President, it has been a while since everybody left a European Council meeting smiling. I congratulate the presidency on a focused summit that delivered in many respects. This summit suggested that there is another Europe: one that can actually get things done. European Liberal Democrats and Reformers welcome the new will to reach agreement on a European Constitution by the June European Council. President-in-Office, a combination of events and canny diplomacy have paved the way for agreement. In the words of an Irish blessing, 'may the road rise up to meet you'. This House badly wants a deal, but our terms have not changed and will not change. We expect a treaty based closely on the Convention text. We expect the Council to respect the budgetary powers of Parliament and extend democracy in our Union through qualified majority voting and greater codecision. We expect the Council to make the difficult compromises needed in good faith and then go back to sell those compromises at home. This show will not be over in June. Ratification is a mountain still to climb. This summit also acted decisively to fix the way we protect ourselves against terrorism in Europe. My Group welcomes the appointment of Gijs de Vries as anti-terrorism coordinator and demands that he be given a clear mandate to ensure he can get the job done. The next step is to reinforce the resources at Europol and set it to work: no new bureaucracy, no duplication, no more foot-dragging from European intelligence agencies who do not like to play with others. If this is not our frontline defence against terror then it is just a cheap gamble with the safety of Europeans. Liberal Democrats and Reformers also back a strong commitment to ratifying existing instruments such as the European Arrest Warrant. We have proposed an implementation league table that will name and shame states which take lightly the safety of their citizens. The weekend's decisive tone has to translate into action. Let us be clear about that new decisive tone. Let us remember what Europeans – what Madrileños – had to endure. This House has been urging a more concerted policy on terrorism since before 11 September 2001. Let us recall that when the Commission asked for EUR 15 million for counter-terrorism intelligence last year, the Council offered EUR 1 million. Europeans deserve better. A counter-terrorism policy conceived in panic is far too likely to invade private lives and erode public freedoms. On biometrics, on passenger data transfers – that is what we are in danger of getting. My Group wishes to remind the Council that it has once again ignored the explicit demand of this House that it discuss detention without trial at Guantanamo Bay and that it commit to raising that issue with the Americans at the EU-US summit. Any European government that reckons on the issue going away has not reckoned on the will of this House. My Group welcomes the commitment in Council to speeding up the pace of reform on the Lisbon Agenda. We remind the Council that 40% of the single market directives have not been implemented in all Member States. We remind the Council that the Growth and Stability Pact must be revived this year so that Europeans can have confidence in the sound management of Europe's economy. The tone of public debate in Germany and France suggests that European governments are not properly making the case for reform at home, whatever they may say in Brussels. Before this summit I called for a sense of urgency on three areas: terrorism, the IGC and economic reform. To paraphrase W. B. Yeats, of our quarrels with others we make rhetoric, of our quarrels among ourselves we make poverty. The summit showed a willingness to get back to the business of Europe. Let us hope the political will holds and the momentum lasts – for all of our sakes."@lv10,10
"Mijnheer de Voorzitter, het is lang geleden dat iedereen glimlachend uit een bijeenkomst van de Europese Raad kwam. Ik feliciteer het voorzitterschap met de doelgerichte top. Deze heeft in veel opzichten resultaat opgeleverd en aangetoond dat er ook een ander Europa bestaat, een Europa dat dingen tot stand kan brengen. De Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij is verheugd over de nieuwe bereidheid om uiterlijk tijdens de Europese Raad van juni tot overeenstemming te komen over een Europese Grondwet. Dankzij de fungerend voorzitter, een samenloop van omstandigheden en een slimme diplomatie kon de weg naar een akkoord worden geëffend. Om het met een Ierse zegenspreuk te zeggen: “Moge de weg zich verheffen om u tegemoet te komen”. Dit Parlement wacht met smart op een akkoord, maar onze voorwaarden zijn niet veranderd, en zullen ook niet veranderen. Wij rekenen op een verdrag dat nauw aansluit op de tekst van de Conventie. Wij verwachten dat de Raad de budgettaire bevoegdheden van het Parlement in tact laat en het democratisch gehalte van de Unie vergroot door meer besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid en meer medebeslissingsrecht. Wij gaan ervan uit dat de Raad te goeder trouw de moeilijke maar noodzakelijke compromissen zal bewerkstelligen en die vervolgens thuis zo goed mogelijk zal proberen te verkopen. Dit schouwspel is na juni namelijk nog niet ten einde. De ratificatie zal ook nog een hele klus zijn. Op de Top zijn ook voortvarende besluiten genomen over de manier waarop wij ons in Europa tegen het terrorisme willen beschermen. Mijn fractie verwelkomt de benoeming van de heer de Vries tot de coördinator voor de strijd tegen het terrorisme en eist dat hij een duidelijk mandaat krijgt, een mandaat dat hem in staat stelt de klus te klaren. Als volgende stap moeten meer middelen ter beschikking worden gesteld aan Europol en moet deze organisatie aan het werk worden gezet: geen nieuwe bureaucratie, geen overlappingen, geen obstructie meer van Europese inlichtingendiensten die niet met elkaar willen samenwerken. Als dit niet onze voorhoede wordt in de verdediging tegen terreur dan is het een misplaatst spel dat de veiligheid van de burger in de waagschaal stelt. De liberalen zijn ook sterke voorstanders van ratificatie van de bestaande instrumenten, zoals het Europese arrestatiebevel. Wij hebben voorgesteld een implementatieranglijst te maken waarop met naam en toenaam de lidstaten worden vermeld die het met de veiligheid van hun burgers niet zo nauw nemen. De besluitvaardige toonzetting van afgelopen weekeinde moet in daden worden omgezet. Laten we over die besluitvaardigheid duidelijkheid scheppen. We mogen niet vergeten wat de Europeanen - wat de Madrilenen - hebben moeten doorstaan. Dit Parlement drong voor 11 september 2001 al aan op een doelgerichter beleid tegen terrorisme. Vergeet u ook niet dat toen de Commissie vorig jaar vroeg om 15 miljoen euro voor antiterreuractiviteiten van inlichtingendiensten de Raad slechts één miljoen euro aanbood. Europeanen verdienen beter. De waarschijnlijkheid dat een in paniek geboren antiterreurbeleid leidt tot inbreuk op de privacy van burgers en de burgerrechten is veel te groot. Ik denk dan aan biometrische gegevens en de doorgifte van passagiersgegevens: daar dreigen we mee opgezadeld te worden. Mijn fractie herinnert de Raad eraan dat hij het verzoek van dit Parlement heeft genegeerd om te praten over de hechtenis zonder enige vorm van proces in Guantanamo Bay en om deze kwestie met de Amerikanen op te nemen tijdens de Europees-Amerikaanse top. Iedere regering die denkt dat deze kwestie wel weer overwaait vergist zich in de vastberadenheid van dit Parlement. Mijn fractie stemt in met het voornemen van de Raad om het tempo van de hervormingen van de agenda van Lissabon op te voeren. Wij wijzen de Raad erop dat 40 procent van de internemarktrichtlijnen nog niet in alle lidstaten zijn omgezet. We wijzen er tevens op dat het Stabiliteitspact dit jaar moet worden herzien, zodat de Europese burgers erop kunnen vertrouwen dat het beheer van de Europese economie in goede handen is. Afgaande op de toon van het debat in Duitsland en Frankrijk lijkt het erop dat de Europese regeringen de noodzaak tot hervorming in eigen huis niet propageren, wat ze hier ook over mogen zeggen in Brussel. Voor deze top vroeg ik om doortastende maatregelen op drie gebieden: terrorisme, de IGC en economische hervormingen. Om W.B. Yeats te parafraseren: onze ruzies met anderen leiden tot retoriek, onze onderlinge ruzies tot armoede. De Top heeft laten zien bereid te zijn om Europa weer slagvaardig te maken. Laten we hopen dat die politieke wil standhoudt en het gunstige tij aanhoudt, voor ons aller bestwil."@nl2
"Senhor Presidente, já há algum tempo que não se via toda a gente sair de uma reunião do Conselho Europeu a sorrir. Felicito a Presidência por uma cimeira orientada para objectivos específicos, que foi frutífera em muitos aspectos. Esta cimeira sugeriu que existe uma outra Europa: uma Europa que realmente consegue fazer coisas. Os Liberais Democratas e Reformistas europeus saúdam a nova vontade de chegar a acordo sobre uma Constituição Europeia até ao Conselho Europeu de Junho. Senhor Presidente em exercício, houve um conjunto de acontecimentos e de hábil diplomacia que prepararam o terreno para se chegar a um consenso. Segundo as palavras de uma bênção irlandesa, "que a estrada se eleve para se encontrar consigo". Esta Assembleia quer conseguir um acordo a todo o custo, mas as nossas condições não mudaram e não vão mudar. Esperamos vir a ter um tratado fielmente baseado no texto da Convenção. Esperamos que o Conselho respeite os poderes orçamentais do Parlamento e que alargue o âmbito da democracia na nossa União através duma votação por maioria qualificada e de maior co-decisão. Esperamos que o Conselho aceite fazer de boa fé os difíceis compromissos que são necessários e que depois defenda esses compromissos nos diversos países. Este espectáculo não terminará em Junho. A ratificação é uma montanha que não foi ainda escalada. Esta cimeira também agiu de forma decisiva no sentido de fixar a forma como nos iremos proteger contra o terrorismo na Europa. O meu partido apoia a nomeação de Gijs de Vries como Coordenador da Luta Antiterrorismo e exige que lhe seja conferido um mandato claro que garanta que ele possa desempenhar a sua missão. O passo seguinte é reforçar os recursos na Europol e pô-la a trabalhar: nada de uma nova burocracia, nada de duplicação, nem mais agências de informação europeias que não gostam de colaborar com outras a fingir que andam mas não andam. Se esta não for a nossa linha da frente na defesa contra o terrorismo, então estamos apenas a fazer um jogo barato com a segurança dos europeus. Os Liberais Democratas e Reformistas também apoiam um forte compromisso de ratificação dos instrumentos existentes, tais como o mandado de captura europeu. Propusemos uma tabela classificativa de implementação, que irá dar a conhecer à opinião pública os nomes dos Estados que não levarem a sério a segurança dos seus cidadãos. O tom decisivo do fim-de-semana tem de se traduzir em actos. Vamos ser claros sobre este novo tom decisivo. Vamos lembrar-nos do que os europeus - do que os madrilenos - tiveram de suportar. Esta Assembleia tem vindo a insistir numa política mais concertada em relação ao terrorismo já desde antes do 11 de Setembro de 2001. Recordemos que quando a Comissão, o ano passado, pediu 15 milhões de euros para serviços de informação antiterrorismo, o Conselho ofereceu 1 milhão de euros. Os europeus merecem algo de melhor. É altamente provável que uma política antiterrorismo concebida num clima de pânico vá invadir a vida privada dos cidadãos e enfraquecer as liberdades públicas. Em matéria de biométrica, em matéria de transferências de dados sobre passageiros - é isso que corremos o risco de obter. O meu grupo quer recordar ao Conselho que mais uma vez ignorou a reivindicação explícita feita por esta Assembleia de que debata a detenção sem julgamento que se verifica em Guatanamo Bay e de que se comprometa a abordar essa questão com os Americanos na Cimeira entre a UE e os Estados Unidos. Qualquer governo europeu que esteja a contar que a questão deixe de se colocar não contou com a vontade desta Assembleia. O meu grupo apoia o empenho do Conselho em acelerar o ritmo da reforma relativa à Agenda de Lisboa. Lembramos ao Conselho que 40% das directivas relativas ao mercado único não foram implementadas em todos os Estados-Membros. Lembramos ao Conselho que o Pacto de Estabilidade e Crescimento deve ser revitalizado este ano, para que os Europeus possam ter confiança na gestão correcta da economia europeia. O tom do debate público na Alemanha e em França sugere que os governos europeus não estão a tomar, nos seus países, as medidas adequadas para uma reforma, digam o que disserem em Bruxelas. Antes desta cimeira solicitei que três áreas fossem tratadas com urgência: terrorismo, a CIG e a reforma económica. Parafraseando W. B. Yeats, fazemos retórica com as discussões que temos com os outros; criamos pobreza com as discussões que temos entre nós. A cimeira demonstrou uma disponibilidade para se voltar a tratar dos assuntos que interessam à Europa. Esperemos que a vontade política se mantenha e o ímpeto dure - para o bem de todos nós."@pt11
"Herr talman! Det var ett tag sedan alla lämnade ett möte i Europeiska rådet med ett leende på läpparna. Jag gratulerar ordförandeskapet till ett fokuserat toppmöte som gav resultat i många hänseenden. Detta toppmöte tydde på att det finns ett annat EU: ett EU som faktiskt kan få saker och ting gjorda. Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp välkomnar den nya viljan att nå en överenskommelse om en konstitution för Europa senast vid Europeiska rådets möte i juni. Herr rådsordförande, en kombination av händelser och förståndig diplomati har banat väg för en överenskommelse. Uttryckt med en irländsk välsignelse, (”may the road rise up to meet you” [”må vägen resa sig för att möta er”]). Kammaren vill innerligt ha en överenskommelse, men våra villkor har inte förändrats, och kommer inte att förändras. Vi förväntar oss ett fördrag som är noga baserat på konventets text. Vi förväntar oss att rådet respekterar parlamentets budgetbefogenheter och utvidgar demokratin i vår union genom omröstning med kvalificerad majoritet och utökat medbeslutande. Vi förväntar oss att rådet skall göra de svåra kompromisser som behövs i god tro, och sedan gå tillbaka för att sälja in dessa kompromisser i medlemsstaterna. Denna show kommer inte att vara över i juni. Ratificeringen är ett berg som vi fortfarande måste bestiga. Vid detta toppmöte agerade man också beslutsamt för att fastställa hur vi skall skydda oss mot terrorismen i Europa. Min grupp välkomnar utnämnandet av Gijs de Vries till samordnare för kampen mot terrorism och kräver att han ges ett tydligt mandat för att se till att han kan få jobbet gjort. Nästa steg är att stärka resurserna inom Europol och sätta i gång dess verksamhet: utan ny byråkrati, dubbelarbete eller fler förhalningar från de europeiska underrättelseorgan som inte gillar att samarbeta med andra. Om detta inte är vårt försvar utåt mot terrorismen är det bara ett billigt spel med de europeiska medborgarnas säkerhet. Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet står också bakom ett beslutsamt åtagande att ratificera de befintliga instrumenten, som till exempel den europeiska arresteringsordern. Vi har föreslagit en tabell om genomförandet som kommer att namnge stater som inte tar sina medborgares säkerhet på allvar och hänga ut dem. Den beslutsamma tonen den här helgen måste omvandlas till handling. Låt oss vara tydliga när det gäller den nya beslutsamma tonen. Låt oss komma ihåg vad européerna – och Madridborna – har tvingats stå ut med. Europaparlamentet har åberopat en mer samlad politik mot terrorism sedan tiden före den 11 september 2001. Låt oss komma ihåg att när kommissionen begärde 15 miljoner euro för underrättelsetjänster för terroristbekämpning förra året erbjöd rådet dem 1 miljon euro. EU-medborgarna förtjänar något bättre. Det är alltför troligt att en anti-terrorismpolitik som utformas i panik kränker privatlivet och urholkar de offentliga friheterna. När det gäller biometri och överföring av passageraruppgifter är det vad vi riskerar att få. Min grupp vill påminna rådet om att det återigen har nonchalerat parlamentets uttryckliga begäran om att rådet skall diskutera interneringarna utan rättegång i Guantánamo Bay och förbinda sig att ta upp den frågan med USA vid toppmötet mellan EU och USA. Alla europeiska regeringar som räknar med att denna fråga skall försvinna har inte räknat med detta parlaments vilja. Min grupp välkomnar rådets åtagande att öka reformtakten i fråga om Lissabonmålen. Vi påminner rådet om att 40 procent av direktiven om den inre marknaden inte har genomförts i alla medlemsstater. Vi påminner rådet om att stabilitets- och tillväxtpakten måste återupplivas i år, så att EU-medborgarna kan lita på att EU:s ekonomi förvaltas på ett sunt sätt. Tonen i den offentliga debatten i Tyskland och Frankrike antyder att de europeiska regeringarna inte argumenterar tillräckligt för reform i sina medlemsstater, vad de än säger i Bryssel. Före detta möte krävde jag att man skulle agera snabbt på tre områden: terrorismen, regeringskonferensen och den ekonomiska reformen. För att parafrasera W. B. Yeats gör vi retorik av våra gräl med andra, men fattigdom av våra egna gräl. Vid toppmötet visade man en vilja att återgå till EU:s verksamhet. Låt oss hoppas att den politiska viljan kvarstår och att drivkraften varar – för allas vår skull."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph