Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-30-Speech-2-086"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040330.4.2-086"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A proposta de regulamento da Comissão ocorre na sequência do acórdão do Tribunal de Justiça sobre os acordos bilaterais de "céu aberto" entre os Estados-Membros da União e os Estados Unidos da América, celebrados durante os anos noventa por alguns Estados-Membros e que foram considerados contrários ao direito comunitário. A Comissão propõe uma séria de regras a seguir pelos Estados-Membros na negociação e na aplicação de acordos de serviços aéreos para aquela categoria de acordos mistos que requerem a participação dos governos dos Estados-Membros. Designadamente, estes devem apoiar as estratégias negociais e os objectivos comunitários e não devem desenvolver negociações que sejam da competência exclusiva da Comunidade. A posição comum do Conselho integrou a reivindicação básica do Parlamento no sentido de os Estados-Membros continuarem a ter o direito de negociar e celebrar acordos bilaterais de serviços aéreos sem necessitarem do acordo prévio da Comissão, mesmo que o seu objecto seja da competência da Comunidade. Estabelece-se como condição para a celebração de tais acordos que sejam incorporadas nos mesmos determinadas claúsulas-tipo definidas conjuntamente pela Comissão e pelos Estados-Membros. Com as medidas adoptadas na posição comum do Conselho, que a Comissão dos Transportes apoia, as restrições à acção dos Estados tornam-se menos limitativas, pelo que votei a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Kommissionens forslag til forordning er en følge af Domstolens afgørelse om de bilaterale aftaler mellem EU-medlemsstater og USA, som visse medlemsstater indgik i 1990'erne, og som anses for at være i modstrid med fællesskabslovgivningen. Kommissionen foreslår en række regler, som medlemsstaterne skal overholde, når de forhandler og gennemfører luftfartsaftaler for denne type fælles aftaler, der kræver medlemsstaternes regeringers deltagelse. Disse skal specifikt støtte Fællesskabets forhandlingsstrategier og mål og må ikke indlede forhandlinger, som ligger inden for Fællesskabets enekompetence. Rådets fælles holdning omfattede Parlamentet grundlæggende anmodning om, at medlemsstaterne skulle bibeholde retten til at forhandle og indgå bilaterale luftfartsaftaler uden Kommissionens forudgående samtykke, også selv om indholdet falder ind under Fællesskabets kompetence. Der er fastsat det forbehold, at "standardbestemmelser", der er udarbejdet af Kommissionen og medlemsstaterne i fællesskab, skal indgå i enhver aftale. Med de foranstaltninger, som er vedtaget i Rådets fælles holdning og støttes af Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme, bliver begrænsningerne af staternes handlefrihed mindre, og derfor stemte jeg for."@da1
". Der Kommissionsvorschlag für eine Verordnung folgt auf eine Entscheidung des Gerichtshofs zu bilateralen Open-Skies-Abkommen zwischen Mitgliedstaaten der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika, die in den Neunzigerjahren von einigen Mitgliedstaaten geschlossen wurden und mutmaßlich gegen Gemeinschaftsrecht verstießen. Die Kommission schlägt ein Bündel von Regelungen vor, die von den Mitgliedstaaten bei der Aushandlung und Durchführung von Luftverkehrsabkommen für diese Kategorie von Abkommen, die die Mitwirkung von Regierungen der Mitgliedstaaten erfordern, einzuhalten sind. Insbesondere müssen diese die Verhandlungsstrategien und Ziele der Gemeinschaft unterstützen und dürfen keine Verhandlungen zu Fragen aufnehmen, die in der ausschließlichen Zuständigkeit der Gemeinschaft liegen. Der Gemeinsame Standpunkt des Rates folgt der zentralen Forderung des Parlaments, wonach Mitgliedstaaten weiterhin berechtigt sein sollen, ohne dass sie zuvor eine Genehmigung der Kommission einholen müssten, bilaterale Luftverkehrsabkommen auszuhandeln und abzuschließen, auch wenn deren Gegenstand in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt. Voraussetzung dafür ist, dass so genannte Standardklauseln, die von der Kommission und den Mitgliedstaaten gemeinsam festgelegt wurden, in alle Abkommen mit einbezogen werden. Mit den Maßnahmen im Gemeinsamen Standpunkt des Rates, die der Ausschuss für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr unterstützt, werden die Beschränkungen für das Handeln von Mitgliedstaaten gemildert, und deshalb habe ich dafür gestimmt."@de7
". Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής έρχεται ως συνέπεια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τις διμερείς συμφωνίες “ανοικτών ουρανών” μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τις οποίες συνήψαν κατά τη δεκαετία του 1990 ορισμένα κράτη μέλη και οι οποίες κρίθηκε ότι παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία. Η Επιτροπή προτείνει μια σειρά κανόνων τους οποίους πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη κατά τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή συμφωνιών περί αεροπορικών μεταφορών γι’ αυτήν την κατηγορία κοινών συμφωνιών οι οποίες απαιτούν τη συμμετοχή κυβερνήσεων των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω κυβερνήσεις πρέπει να στηρίζουν τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης και τους στόχους της Κοινότητας, ενώ δεν πρέπει να ξεκινούν διαπραγματεύσεις οι οποίες εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας. Στην κοινή θέση του Συμβουλίου ενσωματώνεται το βασικό αίτημα του Κοινοβουλίου να διατηρήσουν τα κράτη μέλη το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης διμερών συμφωνιών περί αεροπορικών μεταφορών, χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής, ακόμη και όταν το αντικείμενο των συμφωνιών εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Κοινότητας. Προϋπόθεση ωστόσο αποτελεί, η ενσωμάτωση στις συμφωνίες των λεγόμενων τυποποιημένων ρητρών που έχουν θεσπισθεί από κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Με τα μέτρα που εγκρίνονται στην κοινή θέση του Συμβουλίου, και τα οποία είχαν τη στήριξη της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού, οι περιορισμοί των ενεργειών στις οποίες μπορούν να προβούν τα κράτη γίνονται λιγότερο αυστηροί και, ως εκ τούτου, υπερψήφισα το κείμενο."@el8
". The Commission proposal for a regulation follows on from the Court of Justice’s ruling on the bilateral ‘open skies’ agreements between Member States of the EU and the United States of America, concluded in the 1990s by some Member States and deemed to contravene Community law. The Commission proposes a set of rules that the Member States must adhere to when negotiating and implementing air service agreements for this category of joint agreements requiring the participation of Member State governments. Specifically, these must support the Community’s negotiating strategies and aims and must not enter into negotiations that lie within the exclusive competence of the Community. The Council common position incorporated Parliament’s basic request for the Member States to maintain the right to negotiate and conclude bilateral air service agreements, without needing the prior agreement of the Commission, even if the subject matter falls within Community competence. The proviso is established that ‘standard clauses’ laid down jointly by the Commission and the Member States must be incorporated in any agreements concluded. With the measures adopted in the Council common position, supported by the Committee on Transport, Regional Policy, Health and Tourism, the restrictions on the action undertaken by States become less stringent and I consequently voted in favour."@en3
"La propuesta de reglamento de la Comisión se deriva de una decisión del Tribunal de Justicia Europeo relativa a acuerdos bilaterales sobre cielos abiertos entre Estados miembros de la UE y los Estados Unidos de América, celebrados en los noventa por algunos Estados miembros y que se consideran contrarios a la legislación comunitaria. La Comisión propone una serie de normas que deben cumplir los Estados miembros a la hora de negociar y aplicar acuerdos de servicio aéreo para esta categoría de acuerdos conjuntos que requieren la participación de los gobiernos de los Estados miembros. Concretamente, estos deben apoyar las estrategias de negociación y los objetivos comunitarios y no deben participar en negociaciones que sean competencia exclusiva de la Comunidad. La posición común del Consejo incorporó la solicitud básica del Parlamento para que los Estados miembros mantengan el derecho a negociar y formalizar acuerdos bilaterales de servicio aéreo, sin necesitar el acuerdo previo de la Comisión, incluso si el objeto es competencia de la Comunidad. Se establece como condición que la Comisión y los Estados miembros introduzcan conjuntamente «cláusulas estándar» en cualquier contrato celebrado. Con las medidas adoptadas en la posición común del Consejo, respaldada por la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, las restricciones sobre la acción iniciada por los Estados pasan a ser menos limitativas, por lo que he votado a favor."@es12
". Komission asetusehdotus on seuraus tuomioistuimen tuomiosta, joka koskee EU:n jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisiä "Open skies" -sopimuksia, joita jotkut jäsenvaltiot tekivät 1990-luvulla ja joita pidetään yhteisön lain vastaisina. Komissio ehdottaa lukuisia sääntöjä, joita jäsenvaltioiden on noudatettava neuvotellessaan ja pannessaan täytäntöön lentoliikennepalveluja koskevia sopimuksia, jotka ovat jäsenvaltioiden hallitusten osallistumista neuvotteluihin edellyttäviä yhteissopimuksia. Jäsenvaltioiden on erityisesti tuettava yhteisön neuvottelustrategiaa ja -tavoitteita eivätkä ne saa osallistua neuvotteluihin, jotka kuuluvat yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Neuvoston yhteisessä kannassa noudatetaan erityisesti parlamentin keskeistä vaatimusta, jonka mukaan jäsenvaltioilla pitäisi jatkossakin olla oikeus neuvotella ja tehdä ilman komission ennakolta antamaa lupaa kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia, vaikka ne kuuluisivatkin yhteisön toimivaltaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että sopimuksiin sisällytetään komission ja jäsenvaltioiden yhdessä vahvistamat vakiolausekkeet. Neuvoston yhteisessä kannassa vahvistetuilla toimenpiteillä, joita aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta kannattaa, lievennetään jäsenvaltioiden käynnistämiin toimenpiteisiin kohdistuvia rajoituksia, ja näin ollen äänestin mietinnön puolesta."@fi5
". La proposition de règlement de la Commission fait suite à l’arrêt de la Cour de justice qui a déclaré non conformes au droit communautaire les accords bilatéraux dits de "ciel ouvert" conclus dans les années 1990 entre certains États membres de l’UE et les États-Unis. La Commission propose un paquet de mesures auxquelles doivent se conformer les États membres lorsqu’ils négocient et mettent en œuvre des accords relatifs à des services aériens, pour cette catégorie d’accords conjoints nécessitant la participation des gouvernements des États membres. Ceux-ci sont précisément tenus d’appuyer les stratégies de négociation et les objectifs communautaires et ne doivent en aucun cas entamer des négociations portant sur des matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté. La position commune du Conseil tient compte de l’exigence centrale du Parlement, à savoir que les États membres doivent conserver le droit de négocier et de conclure des accords bilatéraux concernant des services aériens, sans avoir à demander au préalable l’autorisation de la Commission, même si l’objet des accords relève de la compétence communautaire. La condition est que les clauses dites types, définies conjointement par la Commission et les États membres, soient incorporées dans les accords conclus. Les mesures adoptées par le Conseil dans sa position commune, appuyées par la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme, ont assoupli les restrictions au recours des États membres et j’ai, par conséquent, voté favorablement."@fr6
"La proposta di regolamento della Commissione è conseguente alla sentenza della Corte di giustizia sugli accordi bilaterali “cieli aperti” tra gli Stati membri dell’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, conclusi negli anni ’90 da taluni Stati membri e considerati non conformi al diritto comunitario. La Commissione propone una serie di regole alle quali gli Stati membri dovrebbero attenersi nell’ambito dei negoziati e dell’applicazione degli accordi in materia di servizi aerei per questa categoria di accordi misti che prevedono la partecipazione dei governi degli Stati membri. In particolare, questi ultimi devono appoggiare le strategie negoziali e gli obiettivi comunitari e non devono condurre negoziati che riguardino aspetti di competenza esclusiva della Comunità. La posizione comune del Consiglio ha integrato la richiesta di base avanzata dal Parlamento secondo cui gli Stati membri avrebbero dovuto continuare ad avere la facoltà di negoziare e concludere accordi bilaterali in materia di servizi aerei senza previa autorizzazione della Commissione, anche quando il loro oggetto rientra nella sfera di competenza della Comunità. Come condizione per la conclusione di tali accordi si stabilisce l’inserimento negli accordi di determinate clausole tipo definite congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri. Grazie alle misure adottate nella posizione comune del Consiglio, sostenute dalla Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, le limitazioni all’azione intrapresa dagli Stati membri sono diventate meno stringenti. Pertanto ho votato a favore."@it9
". The Commission proposal for a regulation follows on from the Court of Justice’s ruling on the bilateral ‘open skies’ agreements between Member States of the EU and the United States of America, concluded in the 1990s by some Member States and deemed to contravene Community law. The Commission proposes a set of rules that the Member States must adhere to when negotiating and implementing air service agreements for this category of joint agreements requiring the participation of Member State governments. Specifically, these must support the Community’s negotiating strategies and aims and must not enter into negotiations that lie within the exclusive competence of the Community. The Council common position incorporated Parliament’s basic request for the Member States to maintain the right to negotiate and conclude bilateral air service agreements, without needing the prior agreement of the Commission, even if the subject matter falls within Community competence. The proviso is established that ‘standard clauses’ laid down jointly by the Commission and the Member States must be incorporated in any agreements concluded. With the measures adopted in the Council common position, supported by the Committee on Transport, Regional Policy, Health and Tourism, the restrictions on the action undertaken by States become less stringent and I consequently voted in favour."@lv10
". Deze ontwerpverordening heeft de Commissie ingediend naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie inzake de “open sky”-overeenkomsten tussen de lidstaten van de Unie en de Verenigde Staten. Het Hof heeft deze overeenkomsten, die een aantal lidstaten in de jaren negentig hadden afgesloten, strijdig geoordeeld met het communautair recht. De Commissie stelt een reeks regels voor waaraan de lidstaten zich bij de onderhandelingen over en de toepassing van gemengde overeenkomsten inzake luchtdiensten - waarvoor ook de participatie van de regeringen van de lidstaten vereist is - dienen te houden. Zo moeten de lidstaten de communautaire doelstellingen en onderhandelingsstrategie volgen. Voorts mogen de lidstaten niet onderhandelen over zaken die onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vallen. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad neemt de basiseis van het Parlement over dat de lidstaten het recht behouden zonder voorafgaande toestemming te onderhandelen en bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten af te sluiten, zelfs als het onderwerp van die overeenkomsten een communautaire bevoegdheid is. Dergelijke overeenkomsten dienen dan wel bepaalde standaardsclausules te bevatten die de lidstaten en de Commissie gezamenlijk zijn overeengekomen. Deze maatregelen in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad - die de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme steunt - zwakken de beperkingen van de handelingsvrijheid van de lidstaten af. Daarom heb ik voorgestemd."@nl2
". Kommissionens förslag till förordning har lagts fram efter en dom i EG-domstolen om de bilaterala ”open skies”-avtal som ingicks på nittiotalet mellan EU-medlemsstater och Förenta staterna och som anses strida mot gemenskapslagstiftningen. Kommissionen föreslår en rad bestämmelser som medlemsstaterna måste följa när de förhandlar om och genomför luftfartsavtal för denna kategori av gemensamma överenskommelser, där medlemsstaternas regeringar måste delta. Medlemsstaterna måste framför allt stödja gemenskapens förhandlingsstrategier och mål och får inte inleda förhandlingar i frågor där gemenskapen har exklusiv behörighet. I rådets gemensamma ståndpunkt återfinns parlamentets grundläggande krav att medlemsstaterna fortfarande skall ha rätt att förhandla om och ingå bilaterala luftfartsavtal utan att först behöva inhämta kommissionens tillstånd, även om det rör sig om frågor som ligger inom gemenskapens behörighetsområde. Det har fastställts en bestämmelse att s.k. standardklausuler som fastställts gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna måste finnas med i alla avtal som ingås. Genom de åtgärder som antas i rådets gemensamma ståndpunkt och som stöds av utskottet för regionalpolitik, transport och turism blir begränsningarna av ländernas handlingar inte lika stränga, och jag har därför röstat för."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph