Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-11-Speech-4-199"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040311.12.4-199"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, for the fourth time within a year Burma is on the European Parliament agenda, and our resolution asks for renewed and stronger sanctions. However, recent evaluation shows that the sanctions previously decided were not even fully implemented. We know that the military regime's power relies heavily on foreign trade and investment, and they have chosen military expansion and defence expenditure to the detriment of the Burmese people. Burma's social indicators rank among the lowest in the world. EU investment in Burma has increased in importance over the last decade and EU Member States are amongst Burma's biggest investors and trading partners. The great majority of Burmese people are working in the informal sector, while the military establishment and its associates mainly own the formal economy. Economic sanctions, supported by Mrs Aung San Suu Kyi and the NLD, would mostly hit the regime and its supporters. There is absolutely no justification for inertia and indecision. It would be a disgrace for the European Union and the Member States to continue a policy that does not weaken but, on the contrary, clearly strengthens the military regime. Mrs Aung San Suu Kyi is still under house arrest. Political leaders are imprisoned and the Burmese people brutally oppressed. The EU has the means and hence the responsibility to make a difference. It is time to translate our resolutions into actions. International diplomatic efforts should be resolutely pursued, but the EU must confront Burma's military regime through effective and fully implemented sanctions."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, for fjerde gang på et år er Burma på Europa-Parlamentets dagsorden, og i beslutningen anmoder vi om fornyede og kraftigere sanktioner. Den seneste evaluering viser dog, at tidligere aftalte sanktioner ikke engang er fuldt gennemført. Vi ved, at militærregimets magt i høj grad er afhængigt af udenrigshandelen og de udenlandske investeringer, og de har valgt at udvide militæret og forsvarsudgifterne på bekostning af Burmas befolkning. Burmas sociale indikatorer rangerer blandt de laveste i verden. EU-investeringer i Burma er blevet mere og mere vigtige gennem det seneste årti, og EU-landene er blandt Burmas største investorer og samhandelspartnere. Størstedelen af det burmesiske folk arbejder i den uformelle sektor, mens det militære system og dets relationer hovedsagelig ejer den formelle økonomi. De økonomiske sanktioner, som støttes af Aung San Suu Kyi og Nationalforbundet for Demokrati, vil hovedsagelig ramme regimet og dets tilhængere. Inerti og ubeslutsomhed kan på ingen måde retfærdiggøres. Det ville være en skandale for EU og medlemsstaterne at fortsætte en politik, som ikke svækker, men tværtimod tydeligvis styrker militærregimet. Aung San Suu Kyi sidder stadig i husarrest. De politiske ledere er fængslet, og det burmesiske folk undertrykkes på brutal vis. EU har midlerne til og dermed ansvaret for at kunne gøre en forskel. Tiden er kommet til at omsætte vores beslutninger til handling. Den internationale diplomatiske indsats skal afgjort videreføres, men EU skal konfrontere det burmesiske militærregime gennem effektive og fuldt gennemførte sanktioner."@da1
"Herr Präsident, zum vierten Mal innerhalb eines Jahres steht Birma auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments, und unsere Entschließung verlangt die Verlängerung und Verschärfung der Sanktionen. Allerdings zeigt eine jüngste Auswertung, dass die ursprünglich beschlossenen Sanktionen nicht einmal voll durchgesetzt worden sind. Wir wissen, dass sich das Militärregime weitgehend auf Außenhandel und Investitionen stützt, und man hat die Ausgaben für die militärische Expansion und für Verteidigung zum Nachteil des Volkes von Birma verwendet. Die Sozialindikatoren Birmas finden sich unter den niedrigsten in der Welt. Die EU-Investitionen in Birma haben im letzten Jahrzehnt an Bedeutung zugenommen, und die Mitgliedstaaten der EU gehören zu den größten Investoren und Handelspartnern des Landes. Die große Mehrheit des Volkes von Birma ist im informellen Sektor beschäftigt, während dem Militärestablishment und seinen Verbündeten hauptsächlich die formale Wirtschaft gehört. Wirtschaftssanktionen, wie sie von Frau Aung San Suu Kyi der NLD gefordert werden, würden dem Regime und seinen Helfershelfern am meisten schaden. Es besteht absolut kein Grund für Trägheit und Unentschlossenheit. Es wäre eine Schande, wenn die Europäische Union und die Mitgliedstaaten an einer Politik festhielten, die das Militärregime nicht schwächt, sondern im Gegenteil eindeutig stärkt. Frau Aung San Suu Kyi befindet sich immer noch unter Hausarrest. Führende Politiker sind in Haft, und das Volk von Birma wird brutal unterdrückt. Die EU hat die Mittel und daher die Verantwortung, sich anders zu verhalten. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Entschließungen in Taten umsetzen. Internationale diplomatische Bemühungen sollten entschlossen weiter verfolgt werden, aber die EU muss gegen das Militärregime in Birma mit wirksamen und bis zum Ende durchgesetzten Sanktionen vorgehen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, για τέταρτη φορά μέσα σε ένα έτος η Βιρμανία βρίσκεται στην ημερησία διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και η απόφασή μας καλεί για νέες και αυστηρότερες κυρώσεις. Ωστόσο, από πρόσφατο απολογισμό αποδείχθηκε ότι οι κυρώσεις που είχαν προηγουμένως αποφασιστεί δεν εφαρμόστηκαν πλήρως. Γνωρίζουμε ότι η δύναμη του στρατιωτικού καθεστώτος βασίζεται κυρίως στο εξωτερικό εμπόριο και τις επενδύσεις και ότι τούτο έχει επιλέξει τη στρατιωτική μεγέθυνση και τα αμυντικά έξοδα εις βάρος του λαού της Βιρμανίας. Οι κοινωνικοί δείκτες της Βιρμανίας βρίσκονται ανάμεσα στους χαμηλότερους παγκοσμίως. Οι επενδύσεις της ΕΕ στην Βιρμανία έχουν αυξηθεί σε σημασία την τελευταία δεκαετία, και τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές και τους πιο σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Βιρμανίας. Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού της Βιρμανίας εργάζεται στην άτυπη οικονομία, ενώ το στρατιωτικό κατεστημένο και οι συνεργάτες του κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της επίσημης οικονομίας. Οικονομικές κυρώσεις, τις οποίες υποστηρίζει η κ. Aung San Suu Kyi και ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία, θα έπλητταν κυρίως το καθεστώς και τους οπαδούς του. Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία για αδράνεια και αναποφασιστικότητα. Θα ήταν ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν μια πολιτική που δεν αποδυναμώνει αλλά, αντιθέτως, ξεκάθαρα ενδυναμώνει το στρατιωτικό καθεστώς. Η κ. Aung San Suu Kyi βρίσκεται ακόμα σε κατ’ οίκον περιορισμό. Οι πολιτικοί ηγέτες φυλακίζονται και ο λαός της Βιρμανίας καταπιέζεται βάναυσα. Η ΕΕ έχει τα μέσα και, άρα, την ευθύνη να “κάνει τη διαφορά”. Είναι ώρα να μεταφράσουμε τα ψηφίσματά μας σε πράξεις. Πρέπει να καταβάλουμε με αποφασιστικότητα διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, αλλά η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει το στρατιωτικό καθεστώς της Βιρμανίας μέσω αποτελεσματικών και πλήρως υλοποιούμενων κυρώσεων."@el8
"Señor Presidente, por cuarta vez en un año, Birmania se encuentra en la agenda del Parlamento Europeo, y nuestra resolución solicita sanciones renovadas y más duras. No obstante, según una evaluación reciente las sanciones previamente acordadas ni siquiera han sido aplicadas en su totalidad. Sabemos que el poder del régimen militar reside en gran parte en el comercio y la inversión exterior, y han optado por la expansión militar y el gasto de defensa en detrimento del pueblo birmano. Los indicadores sociales de Birmania son de los más bajos del mundo. La importancia de la inversión de la Unión Europea en Birmania ha aumentado durante la última década y los Estados miembros de la Unión Europea se encuentran entre los mayores inversores y socios comerciales de Birmania. La gran mayoría del pueblo de Birmania trabaja en el sector informal, mientras que los dirigentes militares y sus socios principalmente son los dueños de la economía formal. Las sanciones económicas, apoyadas por la Sra. Aung San Suu Kyi y el NLD, golpearían sobre todo al régimen y a sus defensores. No existe ninguna justificación para la inercia y la indecisión. Sería una desgracia que la Unión Europea y los Estados miembros mantuvieran una política que no debilita, sino, más bien al contrario, fortalece claramente el régimen militar. La Sra. Aung San Suu Kyi sigue estando bajo arresto domiciliario. Hay líderes políticos en la cárcel y el pueblo de Birmania ha sido brutalmente oprimido. La Unión Europea tiene los medios y, por ende, la responsabilidad de marcar una diferencia. Ya es hora de traducir nuestras resoluciones en acciones. Es preciso emprender con resolución actividades diplomáticas internacionales, pero la Unión Europea ha de enfrentarse al régimen militar de Birmania a través de sanciones eficaces y aplicadas en su totalidad."@es12
"Arvoisa puhemies, Myanmar on nyt neljättä kertaa vuoden sisällä Euroopan parlamentin esityslistalla, ja päätöslauselmassamme vaaditaan uusittujen ja vahvempien pakotteiden käyttöönottoa. Tuoreesta arviosta käy kuitenkin ilmi, ettei edellisiäkään pakotteita pantu täysin täytäntöön. Tiedämme, että sotilashallitus on erittäin riippuvainen ulkomaankaupasta ja ulkomaisista investoinneista, ja se kohdistaa varat asevoimien kehittämiseen ja puolustusmenojen kattamiseen Myanmarin kansalaisten kustannuksella. Myanmarin sosiaaliset indikaattorit ovat hyvin alhaisella tasolla. EU:n investoinnit Myanmariin ovat kasvaneet viime vuosikymmenen aikana ja EU:n jäsenvaltiot ovat Myanmarin tärkeimpiä investointi- ja kauppakumppaneita. Suurin osa Myanmarin kansalaisista työskentelee epävirallisella sektorilla, kun taas sotilaslaitos ja siihen liittyvät alat omistavat pääasiassa koko virallisen sektorin. Taloudelliset pakotteet, joita Aung San Suu Kyi ja NLD-puolue tukevat, kohdistuisivat pääasiassa sotilashallintoon ja sen tukijoihin. Toimimattomuudelle ja päättämättömyydelle ei ole minkäänlaisia perusteita. Olisi häpeällistä, jos Euroopan unioni ja jäsenvaltiot jatkaisivat sellaisen toimintamallin noudattamista, jolla ei heikennetä vaan päinvastoin selvästi tuetaan sotilashallintoa. Aung San Suu Kyi on edelleen kotiarestissa. Poliittisia johtajia vangitaan ja Myanmarin kansalaisia sorretaan julmasti. EU:lla on käytössään keinot muutoksen aikaansaamiseksi ja näin ollen velvollisuus toimia. On aika muuttaa päätöslauselmamme konkreettisiksi toimiksi. Asiaan olisi pyrittävä vaikuttamaan päättäväisesti kansainvälisen diplomatian keinoin, mutta EU:n on uhmattava Myanmarin sotilashallintoa tehokkain ja täysin täytäntöönpannuin pakottein."@fi5
"Monsieur le Président, pour la quatrième fois cette année, la Birmanie figure à l’ordre du jour du Parlement européen, et notre résolution réclame de nouvelles sanctions plus sévères. Quoi qu’il en soit, une évaluation récente a démontré que les sanctions décidées par le passé n’ont pas été entièrement appliquées. Nous savons que le pouvoir du régime militaire dépend fortement du commerce et des investissements étrangers, et les autorités ont choisi, au détriment du peuple birman, de consacrer leurs dépenses à l’expansion militaire et à la défense. Les indicateurs sociaux de la Birmanie comptent parmi les plus faibles au monde. Les investissements de l’UE en Birmanie ont gagné en importance ces dix dernières années, et les États membres de l’UE font partie des investisseurs et des partenaires commerciaux les plus importants de la Birmanie. La grande majorité des Birmans travaillent dans le secteur informel, alors que les dirigeants militaires et leurs associés contrôlent la majorité de l’économie formelle. Les sanctions économiques, soutenues par Mme Aung San Suu Kyi et la LND, frapperaient surtout le régime et ses partisans. L’inertie et l’indécision ne sont absolument pas justifiables. Le maintien de mesures qui n’affaiblissent pas mais, à l’inverse, renforcent de toute évidence le régime militaire déshonorerait l’Union européenne et les États membres. Mme Aung San Suu Kyi est toujours assignée à résidence. Les dirigeants politiques sont incarcérés et les Birmans sont victimes d’oppressions violentes. L’UE a les moyens et, donc, la responsabilité de changer la donne. Le temps est venu de traduire nos résolutions en actes. Les efforts diplomatiques internationaux doivent être poursuivis avec détermination, mais l’UE doit affronter le régime militaire birman par des sanctions efficaces et appliquées intégralement."@fr6
"Signor Presidente, è la quarta volta nel corso di un anno che la Birmania è all’ordine del giorno del Parlamento europeo. Le nostre risoluzioni chiedono il rinnovo e l’inasprimento delle sanzioni gi� adottate. Valutazioni recenti hanno però dimostrato che le sanzioni precedenti non sono state applicate pienamente. Sappiamo che il regime militare birmano fonda il proprio potere in gran misura sul commercio e sugli investimenti esteri e che ha scelto la strada dell’espansione militare e delle spese per la difesa – a tutto scapito della popolazione. Gli indicatori sociali della Birmania sono tra i più bassi al mondo. Durante gli ultimi dieci anni, gli investimenti dell’Unione europea in Birmania sono cresciuti d’importanza e gli Stati membri dell’Unione sono tra i principali investitori e commerciali di quel paese. La grande maggioranza dei birmani lavorano nell’economia sommersa, mentre l’economia ufficiale è prevalentemente nelle mani dell’ militare e dei suoi sodali. Le sanzioni economiche, approvate dalla signora Aung San Suu Kyi e dalla Lega nazionale per la democrazia, colpirebbero essenzialmente il regime al potere e i suoi sostenitori. Non esiste alcuna giustificazione per l’inerzia e l’indecisione. Sarebbe terribile se l’Unione europea e i suoi Stati membri perseverassero in una politica che non solo non indebolisce bensì, al contrario, rafforza chiaramente il regime militare. La signora Aung San Suu Kyi è tuttora agli arresti domiciliari; i politici sono in prigione e il popolo birmano subisce una brutale oppressione. L’Unione europea ha i mezzi – e quindi anche la responsabilit� – per fare la differenza. E’ giunta l’ora di tradurre le nostre risoluzioni in azioni concrete. Gli sforzi della diplomazia internazionale vanno promossi con decisione, però l’Unione deve dimostrare al regime militare birmano che è in grado di adottare sanzioni efficaci e di applicarle pienamente."@it9
"Mr President, for the fourth time within a year Burma is on the European Parliament agenda, and our resolution asks for renewed and stronger sanctions. However, recent evaluation shows that the sanctions previously decided were not even fully implemented. We know that the military regime's power relies heavily on foreign trade and investment, and they have chosen military expansion and defence expenditure to the detriment of the Burmese people. Burma's social indicators rank among the lowest in the world. EU investment in Burma has increased in importance over the last decade and EU Member States are amongst Burma's biggest investors and trading partners. The great majority of Burmese people are working in the informal sector, while the military establishment and its associates mainly own the formal economy. Economic sanctions, supported by Mrs Aung San Suu Kyi and the NLD, would mostly hit the regime and its supporters. There is absolutely no justification for inertia and indecision. It would be a disgrace for the European Union and the Member States to continue a policy that does not weaken but, on the contrary, clearly strengthens the military regime. Mrs Aung San Suu Kyi is still under house arrest. Political leaders are imprisoned and the Burmese people brutally oppressed. The EU has the means and hence the responsibility to make a difference. It is time to translate our resolutions into actions. International diplomatic efforts should be resolutely pursued, but the EU must confront Burma's military regime through effective and fully implemented sanctions."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, voor de vierde maal dit jaar staat Birma op de agenda van het Europees Parlement, en in onze resolutie eisen wij hernieuwde en strengere sancties. Uit een recente evaluatie is echter gebleken dat de sancties waartoe eerder is besloten niet eens volledig zijn uitgevoerd. Wij weten dat de macht van het militair bewind zwaar leunt op buitenlandse handel en investering en de machthebbers hebben militaire uitbreiding en defensie-uitgaven ten koste laten gaan van de Birmese bevolking. De niveaus van de sociale indicators van Birma behoren tot de laagste ter wereld. De EU-investeringen in Birma zijn het afgelopen decennium in belang toegenomen en EU-lidstaten behoren tot de grootste investeerders en handelspartners van het land. De grote meerderheid van de Birmese bevolking is werkzaam in de informele sector, terwijl de militaire machthebbers en hun handlangers de formele economie grotendeels in handen hebben. Economische sancties, gesteund door mevrouw Aung San Suu Kyi en de NLD, zouden in hoofdzaak het bewind en zijn aanhangers treffen. Er is absoluut geen excuus voor passiviteit en besluiteloosheid. Het zou een schande zijn voor de Europese Unie en de lidstaten om een beleid voort te zetten dat het militair bewind duidelijk niet verzwakt maar juist steviger in het zadel helpt. Mevrouw Aung San Suu Kyi heeft nog steeds huisarrest. Politieke leiders worden vastgezet en het Birmese volk wordt wreed onderdrukt. De EU heeft de middelen en dus ook de verantwoordelijkheid om een verandering teweeg te brengen. Het is tijd om onze resoluties in de praktijk te brengen. Hoewel de internationale diplomatieke inspanningen beslist moeten worden voortgezet, moet de EU het militaire bewind van Birma confronteren met doeltreffende en volledig uitgevoerde sancties."@nl2
"Senhor Presidente, pela quarta vez no espaço de um ano, a Birmânia está inscrita na ordem do dia do Parlamento Europeu, e a nossa proposta de resolução apela à imposição de sanções revistas e reforçadas. Contudo, uma avaliação recente mostra que as sanções anteriormente decididas nem sequer foram totalmente aplicadas. Sabemos que o poder do regime militar assenta fortemente no comércio e investimento externos e que aquele optou pela expansão militar e pelo dispêndio na defesa, em detrimento da população birmanesa. Os indicadores sociais da Birmânia situam-se entre os mais baixos do mundo. Na última década, o investimento da UE na Birmânia aumentou em termos de importância, encontrando-se os Estados-Membros da União Europeia entre os maiores investidores e parceiros comerciais daquele país. A grande maioria da população birmanesa trabalha no sector informal, enquanto a economia formal está nas mãos, principalmente, do aparelho militar e dos seus associados. As sanções económicas, apoiadas pela Senhora Aung San Suu Kyi e pelo NLD, atingiriam sobretudo o regime e os respectivos apoiantes. Não existe absolutamente nenhuma justificação para a inércia e a indecisão. Seria vergonhoso para a União Europeia e os seus Estados-Membros prosseguirem uma política que não enfraquece, bem pelo contrário, fortalece claramente, o regime militar. A Senhora Aung San Suu Kyi permanece em regime de prisão domiciliária. Inúmeros líderes políticos estão presos e a população birmanesa vive sob uma brutal opressão. A UE tem os meios, e por conseguinte a responsabilidade, de fazer a diferença. É tempo de traduzir em acções as nossas resoluções. Há que prosseguir resolutamente os esforços diplomáticos a nível internacional, mas a UE deve confrontar o regime militar birmanês através da imposição cabal de sanções eficazes"@pt11
"Herr talman! För fjärde gången på ett år står Burma på Europaparlamentets föredragningslista och vår resolution kräver förnyade och hårdare sanktioner. En ny utvärdering visar dock att de sanktioner som man tidigare har beslutat om inte ens har tillämpats fullt ut. Vi vet att militärregimens makt i stor utsträckning är beroende av utrikeshandel och utländska investeringar och regimen har, till förfång för det burmesiska folket, valt att satsa på militär expansion och försvar. Burmas sociala indikatorer är bland de sämsta i världen. EU:s investeringar i Burma har fått ökad betydelse under det senaste årtiondet och EU-medlemsstaterna tillhör Burmas största investerare och handelspartner. Den stora majoriteten av det burmesiska folket arbetar inom den informella sektorn, medan militären och dess bundsförvanter huvudsakligen förfogar över den formella ekonomin. Ekonomiska sanktioner, stödda av Aung San Suu Kyi och National League for Democracy (NLD), skulle till största delen drabba regimen och dess anhängare. Det finns absolut inget försvar för passivitet och obeslutsamhet. Det vore skamligt av EU och medlemsstaterna att hålla fast vid en linje som inte försvagar utan tvärtom uppenbarligen stärker militärregimen. Aung San Suu Kyi sitter fortfarande i husarrest. Politiska ledare fängslas och det burmesiska folket förtrycks brutalt. EU har möjlighet och därmed skyldighet att skapa förändring. Det är dags att förvandla våra resolutioner till handlingar. Internationella diplomatiska insatser bör tillämpas beslutsamt, men EU måste också konfrontera Burmas militärregim genom kraftfulla och fullt tillämpade sanktioner."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph