Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-10-Speech-3-118"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Det finns knappast någon som visar ett så passionerat intresse för de omständigheter under vilka fångarna lever i Guantánamo, eller visar en sådan medkänsla med dem, som kammaren gör. Jag instämmer inte i det förhärskande synsättet i kammaren: jag betraktar inte detta som en prioriterad fråga och dessa människors omständigheter får mig uppriktigt sagt inte att sympatisera med dem i någon högre grad. Jag vill påminna den upplysta eliten, de dygdiga försvararna av grundläggande rättigheter, som bara ser stackars fångar och offer för amerikansk despotism i Guantánamo, att vi talar om människor som misstänks för att tillhöra den farligaste kriminella organisation som någonsin har funnits, aktiva medbrottslingar, i olika grad, till ett av det blodigaste brotten i historien, islamiska terrorister som har förklarat totalt krig mot väst och dess värden. En exceptionell situation, såsom kriget mot den internationella terrorismen, kan rättfärdiga exceptionella åtgärder. Hur fångarna i Guantánamo har det – en fråga som endast är en angelägenhet för Förenta staterna, skall tilläggas – tycker jag är mindre intressant än hur offrens familjer har det, men dem bryr man sig mindre om."@sv13
lpv:translated text
"Tuskin kukaan osoittaa yhtä suurta kiinnostusta tai yhtä voimakasta myötätuntoa Guantánamon vankien tilannetta kohtaan kuin Euroopan parlamentti. En yhdy parlamentin enemmistön edustamaan näkemykseen, sillä mielestäni tämä ei ole ensisijaisen tärkeä kysymys. Suoraan sanottuna näiden ihmisten tilanne ei myöskään herätä minussa kovin paljon myötätuntoa. Muistutan valistunutta väkeä, niitä perusoikeuksien hyveellisiä puolustajia, jotka näkevät Guantánamossa ainoastaan amerikkalaisen hirmuvallan onnettomia vankeja ja uhreja, että puhumme henkilöistä, joiden epäillään kuuluvan vaarallisimpaan koskaan tiedettyyn rikollisjärjestöön. Kyseisen järjestön osallistujat ovat enemmän tai vähemmän aktiivisesti osallistuneet yhteen historian verisimmistä rikoksista. Kyse on islamilaisista terroristeista, jotka ovat julistaneet täydellisen sodan läntistä maailmaa ja sen arvoja vastaan. Poikkeuksellinen tilanne, kuten sota kansainvälistä terrorismia vastaan, voi olla peruste poikkeuksellisten toimenpiteiden toteuttamiselle. Guantánamon vankien tilanne – kysymys, jonka huomautan olevan yksinomaan Yhdysvaltojen asia – ei ole mielestäni yhtä huomionarvoinen kuin heidän perheidensä tilanne, josta ollaan kuitenkin vähemmän huolestuneita."@fi5
lpv:translated text
"Δεν υπάρχει κανείς λόγος να ενσκήπτει το Κοινοβούλιο με τόση ζέση στην κατάσταση των κρατουμένων του Γκουαντάναμο ούτε να δηλώνει τόση συμπάθεια προς αυτούς. Δεν συμμερίζομαι τη δεσπόζουσα θέση του Σώματος. Όχι μόνο δεν πιστεύω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα προτεραιότητας, αλλά ότι τελικά η κατάσταση των ανθρώπων αυτών δεν μου εμπνέει μεγάλη συμπόνια. Στην πεφωτισμένη αριστοκρατία των ενάρετων υπερασπιστών των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που βλέπει μόνο τους δυστυχισμένους κρατούμενους που αποτελούν θύματα της αυθαιρεσίας των ΗΠΑ, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αναφερόμαστε σε υπόπτους για συμμετοχή στην πιο επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση που έχει εντοπιστεί, για ακτιβιστές που συμμετείχαν –σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας– σε μια από τις πιο αιματηρές απόπειρες στην ιστορία, για τρομοκράτες ισλαμιστές που έχουν κηρύξει γενικό πόλεμο στη Δύση και στις αξίες της. Μια εξαιρετική κατάσταση, όπως η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, μπορεί να δικαιολογήσει τη λήψη εξαιρετικών μέτρων. Προσωπικά θεωρώ ότι η κατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο, ένα θέμα –εξάλλου– που εμπίπτει στην απόλυτη αρμοδιότητα των ΗΠΑ, αξίζει λιγότερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις οικογένειες των θυμάτων, για τις οποίες προβληματιζόμαστε λιγότερο."@el8
lpv:translated text
"Der er næppe nogen, der som Europa-Parlamentet interesserer sig så passioneret for Guantánamo-fangernes situation og udviser så megen medfølelse med dem. Jeg deler ikke den herskende holdning i Europa-Parlamentet. Ikke alene mener jeg ikke, at der her er tale om et prioriteringsspørgsmål, men hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg kun lidet til overs for disse personers tilstand. Jeg vil gerne sige til den oplyste elite af dydsirede forsvarere af de grundlæggende rettigheder, som kun ser ulykkelige tilbageholdte i Guantánamo, ofre for USA's forgodtbefindende, at vi taler om individer, som er mistænkt for at tilhøre den farligste forbryderorganisation, der nogensinde er identificeret, om aktivister, der har deltaget i forskellig grad i et af de mest blodige attentater i historien, om islamistiske terrorister, der har erklæret total krig mod Vesten og dets værdier. Et undtagelsestilfælde, som bekæmpelsen af den internationale terrorisme er, kan retfærdiggøre undtagelsesforanstaltninger. De indsatte Guantánamo-fangers situation, et spørgsmål, som i øvrigt henhører under USA's enekompetence, forekommer mig at være mindre interessant end, hvordan ofrenes familier har det, hvilket man bekymrer sig mindre om."@da1
lpv:translated text
"Afgezien van dit Parlement trekt zich bijna niemand het lot van de gedetineerden in Guantanamo Bay zo hartstochtelijk aan en toont zoveel medelijden met hen. Ik kan mij niet vinden in de binnen dit Parlement overheersende opinie. Mijns inziens heeft deze kwestie geen prioriteit. Bovendien roepen deze mensen - kort gezegd - weinig medelijden bij mij op. Ik zou de verlichte voorhoede van nobele voorvechters van de grondrechten, die de gedetineerden van Guantanamo Bay slechts zien als arme, aan de willekeur van de Verenigde Staten ten prooi gevallen slachtoffers, er graag op willen wijzen dat wij hier van doen hebben met individuen die ervan worden verdacht lid te zijn van de gevaarlijkste criminele organisatie die ooit aan het licht is gebracht, activisten die op diverse niveaus hebben deelgenomen aan een van de bloedigste aanslagen in de geschiedenis van de mensheid en fundamentalistische terroristen die het Westen en zijn waarden de totale oorlog hebben verklaard. Een uitzonderlijke situatie, zoals de strijd tegen het internationale terrorisme, kan uitzonderlijke maatregelen rechtvaardigen. Mijns inziens is de situatie van de families van de slachtoffers, die nu min of meer aan hun lot worden overgelaten, veel belangrijker dan die van de gedetineerden in Guantanamo Bay, die overigens onder de strikte bevoegdheid van de Verenigde Staten vallen."@nl2
lpv:translated text
"Hardly anyone but this House is showing such passionate interest in the conditions under which prisoners are being kept at Guantanamo, or showing such compassion for them. I do not share the predominant opinion in this House, in that not only do I not regard this as a priority issue, but also, to be blunt, the condition of these people inspires me with little sympathy for them. I would remind the enlightened elite, the virtuous defenders of fundamental rights, who, at Guantanamo, see only wretched prisoners and victims of American despotism, that we are talking here about persons suspected of belonging to the most dangerous criminal organisation ever identified, active participants, to varying degrees, in one of the most bloody crimes in history, Islamic terrorists who have declared total war on the West and its values. An exceptional situation, such as the war on international terrorism, can justify exceptional measures. The situation of those detained at Guantanamo – an issue that, it should be added, is strictly a matter for the United States – strikes me as less deserving of interest than that of the families of the victims, about whom there is less concern."@lv10
lpv:translated text
"Hardly anyone but this House is showing such passionate interest in the conditions under which prisoners are being kept at Guantanamo, or showing such compassion for them. I do not share the predominant opinion in this House, in that not only do I not regard this as a priority issue, but also, to be blunt, the condition of these people inspires me with little sympathy for them. I would remind the enlightened elite, the virtuous defenders of fundamental rights, who, at Guantanamo, see only wretched prisoners and victims of American despotism, that we are talking here about persons suspected of belonging to the most dangerous criminal organisation ever identified, active participants, to varying degrees, in one of the most bloody crimes in history, Islamic terrorists who have declared total war on the West and its values. An exceptional situation, such as the war on international terrorism, can justify exceptional measures. The situation of those detained at Guantanamo – an issue that, it should be added, is strictly a matter for the United States – strikes me as less deserving of interest than that of the families of the victims, about whom there is less concern."@en3
lpv:translated text
". Casi nadie se interesa tan apasionadamente por la situación de los presos de Guantánamo y manifiesta tanta compasión hacia ellos como este Parlamento. No comparto la opinión dominante en esta Asamblea. No solo no creo que se trate de una cuestión prioritaria, sino que, para decirlo todo, la condición de esas personas me inspira poca conmiseración. A la elite ilustrada de virtuosos defensores de los derechos fundamentales que no ve en Guantánamo más que desgraciados presos, víctimas de la arbitrariedad de los Estados Unidos, tengo que recordar que hablamos de individuos sospechosos de pertenecer a la más peligrosa organización criminal jamás conocida, activistas que han participado en distinta medida en uno de los atentados más sangrientos de la Historia, terroristas islámicos que han declarado una guerra total a Occidente y sus valores. Una situación de excepción, como es la lucha contra el terrorismo internacional, puede justificar medidas excepcionales. La situación de los presos de Guantánamo, una cuestión que por lo demás es de la estricta competencia de los Estados Unidos, me parece menos digna de interés que la de las familias de las víctimas, de las que nos preocupamos menos."@es12
lpv:translated text
"Kaum jemand außerhalb dieses Hauses zeigt ein solches leidenschaftliches Interesse an den Haftbedingungen in Guantánamo oder bringt solches Mitgefühl für die Gefangenen auf. Ich teile nicht die vorherrschende Meinung im Parlament, da ich diese Frage nicht nur als zweitrangig betrachte, sondern da die Rolle dieser Menschen, ehrlich gesagt, wenig Mitleid in mir weckt. Der aufgeklärten Elite, den selbstgerechten Verteidigern der Grundrechte, die auf Guantánamo nur unglückliche Gefangene und Opfer amerikanischer Willkür sehen, möchte ich in Erinnerung rufen, dass wir hier von Personen sprechen, die der Mitgliedschaft in der gefährlichsten kriminellen Organisation aller Zeiten verdächtigt werden, von Menschen, die in unterschiedlichem Maße an einem der blutigsten Verbrechen in der Geschichte beteiligt waren, von islamistischen Terroristen, die dem Westen und all seinen Werten den totalen Krieg erklärt haben. Eine außergewöhnliche Situation wie die Bekämpfung des internationalen Terrorismus kann auch außergewöhnliche Mittel rechtfertigen. Die Lage der Gefangenen auf Guantánamo – eine Frage, die im Übrigen allein in die Zuständigkeit der USA fällt – scheint mir geringeres Interesse zu verdienen als die Lage der Familien der Opfer, um die man sich weniger sorgt."@de7
lpv:translated text
"Quase ninguém, para além deste Parlamento, mostra um tão apaixonado interesse pela situação em que se encontram os prisioneiros de Guantanamo, ou demonstra tanta compaixão por eles. Não partilho a opinião predominante nesta Assembleia, não só porque não considero que esta seja uma questão prioritária, mas também, para o dizer abertamente, porque a condição destas pessoas me inspira pouca comiseração. Queria lembrar à elite esclarecida de virtuosos defensores dos direitos fundamentais que apenas vê, em Guantanamo, infelizes prisioneiros e vítimas do despotismo americano, que estamos a falar aqui de indivíduos suspeitos de pertencerem à mais perigosa organização criminosa alguma vez identificada, de activistas que participaram, em graus diversos, num dos mais sangrentos atentados da História, de terroristas islâmicos que declararam guerra total ao Ocidente e aos seus valores. Uma situação de excepção, como é o caso da luta contra o terrorismo internacional, pode justificar medidas excepcionais. A situação dos detidos em Guantanamo - uma questão que, acrescente-se, é da estrita competência dos Estados Unidos -, parece-me menos digna de interesse do que a situação das famílias das vítimas, relativamente à qual a preocupação é menor."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Il Parlamento europeo è l’unico a interessarsi con tanta passione alla situazione dei prigionieri di Guantánamo, o a dimostrare tanta compassione nei loro confronti. Non condivido l’opinione predominante in seno all’Assemblea, in quanto non solo non ritengo che si tratti di una questione prioritaria, ma anche, ad essere sincero, perché la condizione di queste persone mi ispira poca commiserazione. Vorrei rammentare all’ illuminata, ai virtuosi difensori dei diritti fondamentali, che a Guantánamo vedono solo sventurati prigionieri vittime del dispotismo americano, che stiamo parlando di persone sospettate di appartenere alla più pericolosa organizzazione criminale mai individuata, di attivisti che hanno partecipato in diverso grado a uno degli attentati più sanguinosi della storia, terroristi islamici che hanno dichiarato una guerra totale contro l’Occidente e i suoi valori. Una situazione eccezionale, come lo è la lotta contro il terrorismo internazionale, può giustificare misure eccezionali. La situazione delle persone detenute a Guantánamo, che, va aggiunto, è una questione di stretta competenza degli Stati Uniti, mi sembra meno degna di interesse di quella delle famiglie delle vittime, di cui ci si preoccupa meno."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". Il n’y a guère que ce Parlement pour s’intéresser aussi passionnément à la situation des prisonniers de Guantanamo, et pour manifester tant de compassion à leur égard. Je ne partage pas l’opinion dominante au sein cette Assemblée. Non seulement je ne crois pas qu’il s’agisse là d’une question prioritaire, mais, pour tout dire, la condition de ces personnes m’inspire peu de commisération. À l’élite éclairée de vertueux défenseurs des droits fondamentaux qui ne voit à Guantanamo que de malheureux détenus victimes de l’arbitraire des États-Unis, je tiens à rappeler que nous parlons d’individus suspectés d’appartenir à la plus dangereuse organisation criminelle jamais identifiée, d’activistes ayant participé à des degrés divers à l’un des attentats les plus sanglants de l’Histoire, de terroristes islamistes ayant déclaré une guerre totale à l’Occident et à ses valeurs. Une situation d’exception, comme l’est la lutte contre le terrorisme international, peut justifier des mesures exceptionnelles. La situation des détenus de Guantanamo, question qui relève d’ailleurs de la stricte compétence des États-Unis, m’apparaît moins digne d’intérêt que celle des familles des victimes dont on se préoccupe moins."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040310.3.3-118"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph