Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-10-Speech-3-057"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040310.2.3-057"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mijnheer de Voorzitter, niemand kan ontkennen dat in de tien toekomstige lidstaten met het oog op de toetreding indrukwekkend veel werk is verzet. Toch zou het misplaatst zijn om euforisch te gaan doen. Er zijn nog veel onopgeloste problemen. Zo spreekt de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling in haar advies bij dit verslag haar verontrusting uit over de grootschalige corruptie in de landbouwsector en de manier waarop de subsidies zullen worden uitgekeerd. Een ander probleem is Cyprus. We zitten met de nooit eerder vertoonde situatie dat de kandidaat-lidstaat Turkije een deel van een andere toekomstige lidstaat militair bezet houdt. Tot vandaag weten we niet of het volledige eiland tot de EU toetreedt . Een ander groot vraagteken is de immigratie die vanuit de nieuwe lidstaten kan ontstaan. De meeste huidige lidstaten hebben wel een overgangsmaatregel aangekondigd, maar de vraag blijft in hoeverre die zal worden nageleefd. Ik hoop dat ik mij vergis, maar als ik de cijfers zie die de Commissie hanteert, denk ik dat het probleem schromelijk wordt onderschat, net als de andere problemen die de uitbreiding zal veroorzaken. De meeste nieuwe lidstaten zijn nog niet klaar voor de toetreding. Iedereen weet dat maar bijna niemand durft het luidop te zeggen. Jacques Delors is een van de weinigen die het wel gezegd hebben en hij verdient daar alle lof voor."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, ingen kan benægte, at der er gjort et imponerende stort stykke arbejde i de 10 kommende medlemsstater med henblik på tiltrædelsen. Alligevel ville det være malplaceret at opføre sig euforisk. Der er stadig mange uløste problemer. Således giver Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i sin udtalelse om denne betænkning udtryk for foruroligelse over den omfattende korruption i landbrugssektoren og den måde, hvorpå subsidierne vil blive udbetalt. Et andet problem er Cypern. Vi befinder os i den aldrig tidligere oplevede situation, at kandidatlandet Tyrkiet holder en del af en anden kommende medlemsstat militært besat. Indtil dato ved vi ikke, om hele øen tiltræder EU. Et andet stort spørgsmålstegn er den indvandring, som kan opstå fra de nye medlemsstater. De fleste nuværende medlemsstater har ganske vist bebudet en overgangsforanstaltning, men det er et spørgsmål, hvorvidt den vil blive overholdt. Jeg håber, jeg tager fejl, men når jeg ser de tal, som Kommissionen anvender, tror jeg, at problemet undervurderes kraftigt, ligesom de andre problemer, som udvidelsen vil forårsage. De fleste nye medlemsstater er endnu ikke parate til tiltrædelsen. Det ved alle, men der er næsten ingen, der tør sige det højt. Jacques Delors er en af de få, som har sagt det, og det fortjener han al mulig ros for."@da1
"Herr Präsident! Niemand kann in Abrede stellen, dass die zehn künftigen Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihren nunmehr bevorstehenden Beitritt beachtliche Arbeit geleistet haben, Euphorie wäre jedoch fehl am Platze. Es gibt noch zahlreiche ungelöste Probleme. Beispielsweise hat der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in seiner Stellungnahme zu dem vorliegenden Bericht seine Besorgnis über die stark verbreitete Korruption im Agrarsektor sowie über das Vorgehen bei Beihilfezahlungen zum Ausdruck gebracht. Ein weiteres Problem betrifft Zypern. Wir stehen vor der einmaligen Situation, dass ein Teil eines künftigen Mitgliedstaats von einem Kandidatenland, der Türkei, militärisch besetzt ist. Bis heute ist ungewiss, ob die gesamte Insel der EU beitreten wird. Ein anderes großes Fragezeichen ist die mögliche Einwanderung aus den neuen Mitgliedstaaten. Obwohl die meisten derzeitigen Mitgliedstaaten Übergangsmaßnahmen angekündigt haben, ist nicht sicher, inwieweit sie eingehalten werden. Hoffentlich irre ich mich, aber aufgrund der von der Kommission genannten Zahlen glaube ich, dass das Problem erheblich unterschätzt wird, genau wie die anderen Probleme, welche die Erweiterung mit sich bringen wird. Die neuen Mitgliedstaaten sind zum größten Teil noch nicht reif für den Beitritt. Obwohl jeder dies weiß, besitzt indes kaum jemand den Mut, es laut zu sagen. Jacques Delors ist einer der wenigen, die davor gewarnt haben, und dafür gebührt ihm uneingeschränkte Anerkennung."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το γεγονός ότι τα δέκα μελλοντικά κράτη μέλη έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο καθώς πλησιάζει η ημέρα της ένταξής τους, αλλά είναι λάθος να επικρατήσει ευφορία. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί. Για παράδειγμα, στη σύστασή της όσον αφορά αυτήν την έκθεση, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου εξέφρασε την ανησυχία της για τη μεγάλης κλίμακας διαφθορά του αγροτικού τομέα και για τον τρόπο με τον οποίο θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις. Η Κύπρος αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μοναδική περίπτωση όπου μέρος ενός μελλοντικού κράτους μέλους βρίσκεται υπό τη στρατιωτική κατοχή ενός υποψηφίου κράτους μέλους, της Τουρκίας. Έως σήμερα, δεν γνωρίζουμε εάν ολόκληρο το νησί θα γίνει μέλος της ΕΕ. Ένα ακόμα μεγάλο ερώτημα αφορά τη μετανάστευση που μπορεί να προκύψει στα νέα κράτη μέλη. Μολονότι τα περισσότερα σημερινά κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει κάποιο μεταβατικό μέτρο, παραμένει το ερώτημα σε ποιο βαθμό θα εμμείνουν σε αυτό. Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά οι αριθμοί που χρησιμοποιεί η Επιτροπή με κάνουν να πιστεύω ότι το πρόβλημα υποτιμάται πολύ, όπως και τα υπόλοιπα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η διευρυμένη Ευρώπη. Τα περισσότερα από τα νέα κράτη μέλη δεν είναι ακόμα έτοιμα για την ένταξη. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, αλλά σχεδόν κανένας δεν τολμά να το πει δυνατά. Ο Ζακ Ντελόρ είναι ένας από τους λίγους που εξέφρασαν κάτι τέτοιο, και για τον λόγο αυτόν αξίζει τον έπαινό μας."@el8
"Mr President, nobody can deny the fact that the ten future Member States have done an impressive amount of work as the day of their accession draws near, but any euphoria would be misplaced. There are still many problems left unsolved. For example, in its recommendation with regard to this report, the Committee on Agriculture and Rural Development has expressed its disquiet at the large-scale corruption in the agricultural sector and at the way in which subsidies will be paid. Another problem is Cyprus. We are facing the unique situation that part of a future Member State is under the military occupation of a candidate Member State, Turkey. To date, we are uncertain as to whether the entire island will be joining the EU. Another big question mark is the immigration that may originate in the new Member States. Although most of the present Member States have announced a transitional measure, the question remains of to what extent this will be adhered to. I hope that I am wrong, but the figures used by the Commission lead me to believe that the problem is being grossly underrated, just like the other problems that enlargement will trigger. Most of the new Member States are not yet ready for accession. Everyone knows that, but hardly anyone dares say so out loud. Jacques Delors is one of the few who has said it, and for that he deserves all credit."@en3
"Señor Presidente, cuando se aproxima la fecha de su adhesión, nadie puede negar que los diez futuros Estados miembros han realizado un volumen de trabajo impresionante, pero cualquier euforia estaría fuera de lugar. Todavía quedan muchos problemas sin resolver. Por ejemplo, en su recomendación con respecto al informe, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural expresa su inquietud por la corrupción en gran escala en el sector agrario y por la forma en que se van a pagar las subvenciones. Otro problema es el de Chipre. Nos encontramos ante la situación única de que una parte de un futuro Estado miembro esté ocupada militarmente por otro Estado candidato, Turquía. Hasta la fecha, no sabemos con certeza si toda la isla se va a incorporar a la Unión. Otro gran interrogante se refiere a la inmigración que pueda originarse en los nuevos Estados miembros. Aunque la mayor parte de los actuales Estados miembros han anunciado una medida transitoria, subsisten las dudas sobre hasta qué punto esta se va a cumplir. Ojalá me equivoque, pero los datos que maneja la Comisión me hacen pensar que se está subestimando enormemente el problema, igual que los demás problemas que va a desencadenar la ampliación. La mayoría de los nuevos Estados miembros todavía no están preparados para la adhesión. Todo el mundo lo sabe, pero casi nadie se atreve a decirlo en voz alta. Jacques Delors es uno de los pocos que lo han dicho y merece un aplauso por ello."@es12
"Arvoisa puhemies, kukaan ei voi kieltää sitä, että kymmenen uutta jäsenvaltiota ovat tehneet vakuuttavaa työtä liittymistä edeltävänä aikana, mutta haltioitumiseen ei ole syytä. Monia ongelmia on vielä ratkaisematta. Esimerkiksi maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on ilmaissut mietintöä koskevassa suosituksessaan olevansa huolestunut maatalousalan laajamittaisesta korruptiosta ja siitä, miten tukia maksetaan. Toinen ongelma on Kypros. Meillä on nyt sikäli ainutlaatuinen tilanne, että osa tulevaa jäsenvaltiota sijaitsee ehdokasvaltion, nimittäin Turkin, miehittämällä alueella. Emme ole edelleenkään varmoja siitä, liittyykö koko saari EU:hun. Toinen suuri kysymysmerkki on uusista jäsenvaltioista mahdollisesti tapahtuva maahanmuutto. Vaikka useimmat nykyisistä jäsenvaltioista ovat ilmoittaneet siirtymätoimenpiteestä, on edelleen auki, missä määrin sitä aiotaan soveltaa. Toivon, että olen väärässä, mutta komission esittämien lukujen perusteella ongelmaa on mielestäni selvästi aliarvioitu, aivan kuten muitakin laajentumisesta aiheutuvia ongelmia. Valtaosa uusista jäsenvaltioista ei ole vielä valmis liittymään. Jokainen tietää sen, mutta tuskin kukaan uskaltaa sanoa sitä ääneen. Jacques Delors on eräs niistä harvoista, joka on sen sanonut, ja hän ansaitsee siitä kaiken kiitoksen."@fi5
"Monsieur le Président, personne ne peut nier le fait que les dix futurs États membres ont accompli un travail impressionnant au fur et à mesure que le jour de leur adhésion approchait, mais toute euphorie serait déplacée. Il reste encore de nombreux problèmes à résoudre. Dans sa recommandation relative à ce rapport, par exemple, la commission de l’agriculture et du développement rural a exprimé son inquiétude face à la corruption à grande échelle qui sévit dans le secteur agricole et face au mode de versement futur des subventions. Un autre problème est Chypre. Nous sommes confrontés à une situation unique. Une partie d’un futur État membre est en effet occupée militairement par un État membre candidat: la Turquie. À ce jour, nous ne savons pas encore si toute l’île rejoindra l’UE. Un autre grand point d’interrogation est l’immigration que l’élargissement peut entraîner dans les nouveaux États membres. Même si la plupart des États membres actuels ont annoncé une mesure transitoire, reste à savoir dans quelle mesure cette volonté sera partagée. J’espère que je me trompe, mais les chiffres utilisés par la Commission me portent à croire que le problème est nettement sous-estimé, tout comme les autres problèmes que l’élargissement entraînera. La plupart des nouveaux États membres ne sont pas encore prêts pour l’adhésion. Tout le monde le sait, mais presque personne n’ose le dire ouvertement. Jacques Delors est un des rares à l’avoir fait et pour cette raison, il mérite tous les honneurs."@fr6
"Signor Presidente, nessuno può negare il fatto che i dieci futuri Stati membri abbiano svolto una mole di lavoro impressionante in concomitanza con l’approssimarsi del giorno della loro adesione, ma qualsiasi manifestazione di euforia sarebbe fuori luogo. Rimangono ancora molti problemi insoluti. Ad esempio, nella raccomandazione su questa relazione, la commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha espresso preoccupazione per la corruzione su larga scala nel settore agricolo e per il modo in cui verranno erogati i sussidi. Un altro problema è Cipro. Ci troviamo di fronte alla singolare situazione per cui parte di un futuro Stato membro subisce l’occupazione militare di uno Stato candidato, la Turchia. Finora non è sicuro che l’intera isola aderisca all’Unione europea. Un altro grande punto interrogativo è la potenziale immigrazione dai nuovi Stati membri. Anche se la maggior parte degli attuali Stati membri ha annunciato misure di transizione, resta da vedere in che misura verranno applicate. Mi auguro di sbagliarmi, ma le cifre citate dalla Commissione mi inducono a credere che la questione sia stata grossolanamente sottovalutata, al pari degli altri problemi che saranno innescati dall’allargamento. La maggior parte dei nuovi Stati membri non è ancora pronta per l’adesione. Tutti lo sanno, ma difficilmente osano dirlo chiaro e tondo ad alta voce. Jacques Delors è stato uno dei pochi a farlo e per questo merita grande stima."@it9
"Mr President, nobody can deny the fact that the ten future Member States have done an impressive amount of work as the day of their accession draws near, but any euphoria would be misplaced. There are still many problems left unsolved. For example, in its recommendation with regard to this report, the Committee on Agriculture and Rural Development has expressed its disquiet at the large-scale corruption in the agricultural sector and at the way in which subsidies will be paid. Another problem is Cyprus. We are facing the unique situation that part of a future Member State is under the military occupation of a candidate Member State, Turkey. To date, we are uncertain as to whether the entire island will be joining the EU. Another big question mark is the immigration that may originate in the new Member States. Although most of the present Member States have announced a transitional measure, the question remains of to what extent this will be adhered to. I hope that I am wrong, but the figures used by the Commission lead me to believe that the problem is being grossly underrated, just like the other problems that enlargement will trigger. Most of the new Member States are not yet ready for accession. Everyone knows that, but hardly anyone dares say so out loud. Jacques Delors is one of the few who has said it, and for that he deserves all credit."@lv10
"Senhor Presidente, ninguém pode negar que os dez futuros Estados-Membros têm realizado uma impressionante quantidade de trabalho à medida que o dia da sua adesão se aproxima, mas qualquer euforia seria descabida. Há ainda muitos problemas por resolver. Assim, por exemplo, no seu parecer sobre o presente relatório, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural manifestou a sua inquietação relativamente à corrupção em larga escala que se verifica no sector agrícola e quanto à forma como os subsídios irão ser pagos. Outro problema é o Chipre. Estamos perante uma situação inédita, em que parte de um futuro Estado-Membro se encontra militarmente ocupada por um país candidato, a Turquia. Até à agora, não sabemos ainda ao certo se toda a ilha irá aderir à UE. Outro grande ponto de interrogação é a imigração que pode vir a surgir nos novos Estados-Membros. Apesar da maioria dos actuais Estados-Membros já terem anunciado uma medida transitória, continua a levantar-se a questão de saber até que ponto ela irá ser observada. Espero estar enganado, mas os números utilizados pela Comissão levam-me a crer que esse problema está a ser fortemente subestimado, assim como os outros problemas que o alargamento irá desencadear. A maioria dos novos Estados-Membros ainda não está pronta para a adesão. Todos sabem isso, mas ninguém tem coragem de o dizer abertamente. Jacques Delors foi um dos poucos que o fizeram, e merece todos os louvores por esse facto."@pt11
"Herr talman! Ingen kan förneka det faktum att de tio blivande medlemsstaterna har utfört ett imponerande arbete när nu anslutningen kommer närmare, men någon eufori är inte riktigt på sin plats. Det finns fortfarande många olösta problem. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har till exempel i sina rekommendationer beträffande betänkandet uttryckt sin oro över den utbredda korruptionen i jordbrukssektorn och det sätt stöden kommer att betalas ut på. Ett annat problem är Cypern. Vi står inför en unik situation där en del av en framtida medlemsstat är militärt ockuperad av ett kandidatland, Turkiet. Vi är ännu i dag osäkra på om hela ön går med i EU. Ett annat stort frågetecken är den invandring som kan härröra från de nya medlemsstaterna. Även om flertalet av de nuvarande medlemsstaterna har annonserat att övergångsåtgärder skall införas kvarstår frågan om i vilken omfattning detta kommer att ske. Jag hoppas jag har fel, men de siffror som används av kommissionen får mig att tro att problemet är grovt underskattat, liksom de övriga problem som utvidgningen kommer att leda till. De flesta av de nya medlemsstaterna är ännu inte redo för anslutning. Alla känner till detta, men knappast någon vågar säga det högt. Jacques Delors är en av de få som har sagt det, och han förtjänar all heder för detta."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph