Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-10-Speech-3-022"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040310.1.3-022"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am glad to see Commissioner Kinnock here, but where is Commissioner Prodi? What official business could be more important than this debate this morning? Perhaps we could have an answer before the end of the debate. Let me begin by welcoming the moves made by the Irish presidency so far towards garnering consensus for the draft Constitutional Treaty. In recent weeks a number of positive indicators have suggested an increased willingness on the part of Member States to agree a workable compromise. Outstanding differences of opinion need to be ironed out in a committed and systematic way to break the remaining deadlock. Minister Roche and, indeed, the Taoiseach, have my wholehearted support in rising to the difficult task ahead of them in the months leading up to enlargement and the European elections. A simplified single Treaty will make the EU of 25 more intelligible to the citizens of Europe by defining the EU and Member States' competences clearly. It will introduce reforms that streamline the workings of the EU and will facilitate decision-making in an enlarged Union. Finally and very importantly, it will also help to dispel the many myths that have grown up. Primary among these myths is the one about the draft Treaty leading to the creation of a so-called super-state. An entity that cannot raise taxes autonomously, is not authorised to run budget deficits, has no right to raise a military force and, most importantly, cannot act outside the competences given to it by the Member States is not a recipe for a super-state by any stretch of the imagination. The EU can only spend a maximum of 1.2% of the combined GDP of all its Member States. Compare this to the only super-state in the world today – the United States – the federal government of which spends 20% of GDP, and you can see what a nonsense this accusation is. The Constitutional Treaty is a voluntary agreement made between consenting governments whose national parliaments would, under its terms, in fact be given stronger roles with regard to scrutiny of the Commission's legislative proposals. The foremost achievement of the European project to date has been to put an end to the rivalry and antagonism of the last century that pushed this continent into two world wars, which cost 56 million lives. The recent conflagration in the Balkans highlights the latent potential for destruction. We should have the courage to use our experience and our position in the world to promote peace and stability in the global arena and to treat the problems of displacement and terrorism at source, for example by helping to ensure an economic future for the millions of young people living in the Middle East. I should like to ask the President-in-Office what stage has been reached in meeting the Lisbon commitments. This is on the IGC agenda as well, but so far all we have heard about is a European Commission action plan for enterprise – which received a very lukewarm reception indeed and was accused of lacking focus and tangible recommendations. I would end by saying to the President-in-Office that the jury is out, the ball is in his court and that he has all our support."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg er glad for at se hr. Kinnock her, men hvor er hr. Prodi? Hvilke officielle pligter kunne være vigtigere end forhandlingen her til formiddag? Måske kan vi få et svar inden afslutningen på denne forhandling. Lad mig begynde med at glæde mig over de initiativer, som det irske formandskab har taget indtil nu for at skabe enighed om udkastet til forfatningstraktat. I de seneste uger har en række positive tegn tydet på en øget villighed fra medlemsstaternes side til at gå ind på et kompromis, der kan fungere. De udestående meningsuoverensstemmelser må glattes ud på en engageret og systematisk måde, for at vi kan komme ud af det dødvande, der stadig hersker. Hr. Roche og har min fulde støtte til at tage fat på det vanskelige arbejde, de har for sig i månederne inden udvidelsen og valget til Europa-Parlamentet. En forenklet, samlet traktat vil gøre et EU på 25 mere forståeligt for Europas borgere ved klart at definere EU's og medlemsstaternes kompetencer. Det vil indføre reformer, som får EU til at virke på en mere strømlinet måde og vil lette beslutningstagningen i en udvidet Union. Endelig, og dette er meget vigtigt, vil det også hjælpe med til at dementere de mange myter, der er vokset frem. Den vigtigste af disse er den om, at udkastet til traktat vil føre frem til oprettelsen af en såkaldt superstat. En størrelse, som ikke automatisk kan udskrive skatter, ikke har lov til at have budgetunderskud, ikke har ret til at udskrive militær, og, hvad der er vigtigt, ikke kan handle ud over de kompetencer, medlemsstaterne har givet den, er ikke opskriften på en superstat, ligegyldig hvor meget man bruger sin fantasi. EU kan maksimalt bruge 1,2 % af det samlede bruttonationalprodukt fra alle medlemsstater. Sammenlign dette med den eneste superstat i verden i dag - USA - hvis forbundsregering bruger 20 % af bruttonationalproduktet, så kan De se, hvor tåbelig denne anklage er. Forfatningstraktaten er en frivillig aftale indgået mellem regeringer, der har givet deres samtykke, og hvis nationale parlamenter i henhold til den faktisk vil få en større rolle med hensyn til at se på Kommissionens lovforslag. Det vigtigste resultat af det europæiske projekt indtil nu har været at gøre en ende på rivaliseringen og modsætningsforholdene fra forrige århundrede, som skubbede dette kontinent ud i to verdenskrige, der kostede 56 millioner menneskeliv. Det bål, der for nylig er flammet op på Balkan, understreger den latente mulighed for ødelæggelse. Vi bør have modet til at bruge vores erfaring og vores stilling i verden til at fremme fred og stabilitet på globalt plan og til at behandle problemerne med fordrivelse og terrorisme ved kilden, f.eks. ved at hjælpe med til at sikre en økonomisk fremtid for de millioner af unge, der bor i Mellemøsten. Jeg vil gerne spørge rådsformanden om, hvor langt man er nået med at opfylde Lissabon-forpligtelserne. Det står også på regeringskonferencens dagsorden, men indtil nu har vi ikke hørt om andet end Kommissionens handlingsplan for erhvervslivet - som fik en meget lunken modtagelse og blev beskyldt for at mangle fokus og håndgribelige anbefalinger. Afslutningsvis vil jeg gerne sige til rådsformanden, at juryen voterer, bolden er på hans banehalvdel, og han har al vores støtte."@da1
"Herr Präsident, ich freue mich, dass Herr Kinnock heute anwesend ist, aber ich vermisse Kommissionspräsident Prodi. Welche offizielle Verpflichtung könnte wichtiger sein als diese Aussprache heute Morgen? Vielleicht können Sie uns diese Frage am Ende der Aussprache beantworten. Ich möchte als Erstes die bisherigen Bemühungen des irischen Ratsvorsitzes um einen Konsens über den Verfassungsentwurf begrüßen. In den letzten Wochen hat es einige positive Anzeichen dafür gegeben, dass die Bereitschaft der Mitgliedstaaten zu einem tragfähigen Kompromiss gewachsen ist. Die noch bestehenden Meinungsunterschiede müssen entschlossen und systematisch ausgeräumt werden, um den derzeitigen Stillstand zu überwinden. Minister Roche und auch der irische Premierminister haben meine volle Unterstützung für die schwierige Aufgabe, die in den Monaten bis zur Erweiterung und zur Europawahl noch vor ihnen liegt. Ein einziger vereinfachter Vertrag, in dem die Zuständigkeiten der EU und der Mitgliedstaaten klargestellt werden, wird die EU mit 25 Mitgliedstaaten für die europäischen Bürger verständlicher machen. Der Vertrag sieht Reformen vor, mit denen die Arbeitsweise der EU verbessert und die Entscheidungsverfahren in einer erweiterten Union vereinfacht werden. Schließlich – und dies ist ein wichtiger Punkt – wird der Vertrag dazu beitragen, die vielen falschen Vorstellungen auszuräumen, die entstanden sind. Dazu gehört insbesondere die Vorstellung, dass durch den Vertragsentwurf ein so genannter Superstaat geschaffen werden soll. Eine Einrichtung, die nicht selbständig Steuern erheben kann, die kein Haushaltsdefizit haben darf, die nicht befugt ist, militärische Streitkräfte aufzustellen, und die vor allem nur innerhalb der Zuständigkeiten handeln kann, die ihr von den Mitgliedstaaten übertragen wurden, hat beim besten Willen nicht die Voraussetzungen für einen Superstaat. Die EU kann höchstens 1,2 % des gemeinsamen BIP aller ihrer Mitgliedstaaten ausgeben. Vergleicht man dies mit der derzeit einzigen Supermacht der Welt, den Vereinigten Staaten, wo die Regierung 20 % des BIP ausgibt, wird deutlich, wie unsinnig dieser Vorwurf ist. Der Verfassungsvertrag ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen mündigen Regierungen, und durch den Vertrag wird die Rolle der nationalen Parlamente bei der Prüfung der Legislativvorschläge der Kommission sogar noch gestärkt. Der bisher wichtigste Erfolg des europäischen Projekts besteht darin, dass die Rivalitäten und Feindseligkeiten überwunden wurden, die diesen Kontinent im vergangenen Jahrhundert in zwei Weltkriege mit 56 Millionen Toten getrieben haben. Das jüngste Wiederaufflackern der Gewalt auf dem Balkan zeigt das unterschwellig vorhandene zerstörerische Potenzial. Wir sollten den Mut haben und unsere Erfahrung und unsere Stellung in der Welt nutzen, um weltweit für Frieden und Stabilität einzutreten und die Probleme der Vertreibung und des Terrorismus an der Wurzel anzupacken, zum Beispiel, indem wir helfen, den Millionen von jungen Menschen im Nahen Osten eine wirtschaftliche Zukunft zu geben. Ich möchte den Ratspräsidenten bitten, uns zu berichten, welche Fortschritte bei der Umsetzung der Verpflichtungen von Lissabon erreicht worden sind. Dieser Punkt steht ebenfalls auf der Tagesordnung der Regierungskonferenz, aber bisher wurde nur über den Aktionsplan der Europäischen Kommission für Unternehmen gesprochen, der äußerst zurückhaltend aufgenommen wurde und der angeblich nicht zielgerichtet genug ist und keine konkreten Empfehlungen enthält. Zum Schluss möchte ich dem amtierenden Ratspräsidenten sagen, dass noch alles offen ist, dass er nun am Zug ist und dass er auf unsere volle Unterstützung zählen kann."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που βλέπω τον Επίτροπο Kinnock, αλλά πού είναι ο Επίτροπος Πρόντι; Ποια υπηρεσιακή υποχρέωση είναι πιο σημαντική από αυτή τη συζήτηση σήμερα; Ίσως μπορούμε να έχουμε μια απάντηση πριν από τη λήξη της συζήτησης. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω επικροτώντας τις μέχρι στιγμής κινήσεις της ιρλανδικής Προεδρίας για την επίτευξη συναίνεσης για το σχέδιο της Συνταγματικής Συνθήκης. Τις τελευταίες εβδομάδες, μια σειρά από θετικά σημάδια υποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία εκ μέρους των κρατών μελών να συμφωνήσουν έναν εφικτό συμβιβασμό. Εκκρεμείς διαφορές απόψεων πρέπει να εξομαλυνθούν κατά τρόπο αποφασιστικό και συστηματικό για να αρθεί το αδιέξοδο που παραμένει. Ο υπουργός κ. Roche, αλλά και ο ιρλανδός πρωθυπουργός, έχουν την ολόψυχη υποστήριξή μου για το δύσκολο καθήκον που έχουν μπροστά τους κατά τους προσεχείς μήνες έως τη διεύρυνση και τις ευρωπαϊκές εκλογές. Μια απλοποιημένη ενιαία Συνθήκη θα κάνει την ΕΕ των 25 πιο κατανοητή στους πολίτες της Ευρώπης, καθορίζοντας με σαφήνεια τις αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών. Θα εισαγάγει μεταρρυθμίσεις οι οποίες απλοποιούν τις εργασίες της ΕΕ και οι οποίες θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σε μια διευρυμένη Ένωση. Τέλος, πράγμα σημαντικό, θα βοηθήσει επίσης να διαλυθούν οι πολλοί μύθοι οι οποίοι αναπτύχθηκαν. Κυρίαρχος είναι ο μύθος ότι το σχέδιο της Συνθήκης οδηγεί στη δημιουργία του αποκαλούμενου υπερκράτους. Μια οντότητα που δεν μπορεί να επιβάλλει φόρους αυτόνομα, που δεν έχει τη δικαιοδοσία να διαχειρίζεται δημοσιονομικά ελλείμματα, που δεν έχει το δικαίωμα να συγκεντρώνει στρατιωτική δύναμη και, πιο σημαντικό, που δεν μπορεί να ενεργεί εκτός των αρμοδιοτήτων που της έχουν δώσει τα κράτη μέλη, δεν είναι συνταγή για υπερκράτος όση φαντασία και αν διαθέτει κανείς. Η ΕΕ μπορεί μόνο να δαπανήσει το πολύ 1,2% του συνολικού ΑΕΠ των κρατών μελών της. Αν το συγκρίνουμε με το μόνο υπερκράτος στον κόσμο σήμερα –τις Ηνωμένες Πολιτείες– του οποίου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δαπανά 20% του ΑΕΠ, αντιλαμβάνεστε πόσο ανόητη είναι αυτή η αιτίαση. Η Συνταγματική Συνθήκη είναι μια προαιρετική συμφωνία μεταξύ κυβερνήσεων που συναινούν και των οποίων τα εθνικά κοινοβούλια θα αποκτήσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της, ισχυρότερο ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής. Το κυριότερο επίτευγμα του ευρωπαϊκού σχεδίου μέχρι σήμερα ήταν το ότι έθεσε τέρμα στον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα του τελευταίου αιώνα που έσπρωξαν την ήπειρο σε δύο παγκοσμίους πολέμους με τίμημα 56 εκατομμύρια ζωές. Η πρόσφατη ανάφλεξη στα Βαλκάνια υπογραμμίζει το λανθάνον ενδεχόμενο καταστροφής. Θα πρέπει να έχουμε το κουράγιο να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία και τη θέση μας στον κόσμο για να προαγάγουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην παγκόσμια σκηνή και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των μετακινήσεων και της τρομοκρατίας στην πηγή, για παράδειγμα βοηθώντας ώστε να διασφαλιστεί ένα οικονομικό μέλλον για τα εκατομμύρια των νέων ανθρώπων που ζουν στη Μέση Ανατολή. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου σε ποιο στάδιο έχουμε φτάσει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Λισαβόνας. Και αυτό περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της ΔΚΔ, αλλά μέχρι στιγμής το μόνο που ακούσαμε είναι ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιχειρηματικότητα – το οποίο στην πραγματικότητα έτυχε ιδιαίτερα χλιαρής υποδοχής και κατηγορήθηκε ότι είναι συγκεχυμένο και ότι δεν περιλαμβάνει απτές συστάσεις. Θα ολοκληρώσω λέγοντας στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου ότι έφτασε η ώρα, η επόμενη κίνηση είναι δική του και ότι έχει την πλήρη υποστήριξή μας."@el8
"Señor Presidente, me alegra ver al Comisario Kinnock, pero ¿dónde está el Comisario Prodi? ¿Qué asunto oficial podría ser más importante que el debate de esta mañana? Quizá se nos pueda dar una respuesta antes del final del debate. Permítanme comenzar acogiendo con satisfacción los pasos dados por la Presidencia irlandesa hacia un consenso en torno al proyecto de Tratado Constitucional. En las últimas semanas, algunos indicadores positivos han sugerido que los Estados miembros muestran una mayor voluntad de alcanzar un compromiso viable. Hay que limar las diferencias de opinión pendientes de forma comprometida y sistemática para romper el estancamiento. El Ministro Roche y, por supuesto, el Taoiseach, tienen todo mi apoyo para ponerse a la altura de la difícil tarea a la que se enfrentan en los próximos meses que preceden a la ampliación y a las elecciones europeas. Un Tratado único simplificado hará que la UE de 25 sea más inteligible para los ciudadanos de Europa al definir con claridad las competencias de la UE y de los Estados miembros. Introducirá reformas que racionalicen el trabajo de la UE y facilitarán el proceso de toma de decisiones en una Europa ampliada. Por último, y esto es muy importante, también ayudará a disipar todos los mitos que han surgido. Entre estos mitos hay uno en especial que dice que el proyecto de Tratado conduce a la creación de un superestado. Una entidad que no puede aumentar los impuestos de manera autónoma, que no está autorizada a gestionar déficit presupuestarios, que no tiene derecho a una fuerza militar propia y, sobre todo, que no puede actuar fuera de las competencias que los Estados miembros le han otorgado, no constituye una receta para un superestado ni aún haciendo un gran esfuerzo de imaginación. La UE solo puede gastar un máximo del 1,2% del PIB agregado de todos sus Estados miembros. Comparemos esto con el único superestado que existe actualmente en el mundo –los Estados Unidos–, cuyo Gobierno federal gasta el 20% del PIB, y se darán cuenta de que esta acusación no tiene sentido. El Tratado Constitucional es un acuerdo voluntario entre Gobiernos cuyos Parlamentos nacionales tendrían de hecho, de conformidad con el mismo, un papel más importante en el escrutinio de las propuestas legislativas de la Comisión. El principal logro del proyecto europeo hasta la fecha ha sido acabar con la rivalidad y el antagonismo del siglo pasado, que empujó a este continente a dos guerras mundiales que costaron 56 millones de vidas. La reciente conflagración en los Balcanes pone de relieve el potencial de destrucción latente. Debemos tener la valentía de usar nuestra experiencia y nuestra posición en el mundo para fomentar la paz y la estabilidad a escala mundial y para tratar los problemas de desplazamiento y terrorismo en su origen, por ejemplo ayudando a garantizar un futuro económico para los millones de jóvenes que viven en Oriente Próximo. Quiero preguntar al Presidente en ejercicio sobre la situación actual de los compromisos de Lisboa. Esto también está presente en el orden del día de la CIG, pero hasta el momento todo lo que se nos ha dicho es que hay un plan de acción de la Comisión Europea para las empresas, que ha sido acogido con poco entusiasmo y que carece de recomendaciones concretas y tangibles. Concluiré diciéndole al Presidente en ejercicio que el jurado está fuera, que la pelota está en su campo y que tiene todo nuestro apoyo."@es12
"Arvoisa puhemies, olen iloinen nähdessäni komission jäsenen Kinnockin täällä, mutta missä on komission jäsen Prodi? Mikä virallinen asia on tärkeämpi kuin tämän aamun keskustelu? Ehkäpä saamme vastauksen ennen keskustelun päättymistä. Aloitan ilmoittamalla olevani tyytyväinen toimiin, joita puheenjohtajavaltio Irlanti on tähän mennessä toteuttanut pyrkiessään saavuttamaan yksimielisyyden perustuslakisopimusehdotuksesta. Viime viikkoina monet myönteiset seikat ovat antaneet ymmärtää, että jäsenvaltiot ovat aiempaa halukkaampia sopimaan toteutuskelpoisista kompromisseista. Jäljellä olevat mielipide-erot on tasoitettava velvollisuudentuntoisesti ja järjestelmällisesti, jotta umpikujasta päästään. Ministeri Roche ja saavat täyden tukeni, kun he aloittavat vaikean tehtävän, joka heillä on lähikuukausina edessään ja joka johtaa laajentumiseen ja Euroopan parlamentin vaaleihin. Yksinkertaistettu sopimus tekee 25 jäsenvaltion unionista selkeämmän Euroopan kansalaisille, kun unionin ja jäsenvaltioiden toimivallat määritellään selkeästi. Sillä toteutetaan uudistukset, jotka tehostavat unionin toimintaa ja helpottavat päätöksentekoa laajentuneessa unionissa. Mikä tärkeämpää, se auttaa lisäksi hälventämään monia syntyneitä myyttejä. Merkittävin näistä myyteistä on, että sopimusehdotus muka johtaisi niin kutsutun supervaltion syntyyn. Yhteisö, jolla ei ole oikeutta kantaa veroja itsenäisesti, jolla ei ole lupaa talousarvion alijäämiin, jolla ei ole oikeutta koota sotajoukkoja ja – mikä tärkeintä – joka ei voi toimia jäsenvaltioiden sille antaman toimivallan ulkopuolella, ei ole supervaltio, vaikka mielikuvitusta venytettäisiin äärirajoille. Unioni voi käyttää enintään 1,2 prosenttia kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKT:stä. Kun tätä vertaa maailman ainoaan supervaltaan, Yhdysvaltoihin, jonka liittohallitus kuluttaa 20 prosenttia BKT:stä, huomaa hyvin, että väite on pötypuhetta. Perustuslakisopimus on vapaaehtoinen sopimus, jonka tekevät yksimieliset hallitukset, joiden kansallisten parlamenttien pitäisi itse asiassa saada sopimuksen nojalla vahvempi asema valvoa komission lainsäädäntöehdotuksia. Eurooppalaisen hankkeen suurin saavutus on tähän mennessä ollut se, että sen avulla saatiin lakkautettua kilpailuhenki ja vihamielisyys, jotka ajoivat maanosan kahteen, 56 miljoonaa uhria vaatineeseen maailmansotaan. Äskettäinen väkivallan leimahtaminen Balkanilla toi esiin, että tuhoon on olemassa piilevää potentiaalia. Meillä pitäisi olla rohkeutta käyttää kokemustamme ja asemaamme maailmassa edistämällä rauhaa ja vakautta maailmanlaajuisesti ja puuttumalla kotiseudultaan siirtymään joutuneiden sekä terrorismin ongelmiin niiden lähteillä esimerkiksi siten, että autetaan varmistamaan Lähi-idässä asuvien miljoonien nuorten taloudellinen tulevaisuus. Haluaisin kysyä neuvoston puheenjohtajalta, mihin vaiheeseen Lissabonin sitoumusten täyttämisessä on päästy. Tämäkin aihe sisältyy HVK:n asialistaan, mutta toistaiseksi olemme kuulleet vain yritystoimintaa koskevasta Euroopan komission toimintasuunnitelmasta, joka sai erittäin nihkeän vastaanoton ja jota syytettiin konkreettisten ehdotusten puutteesta ja epäselvyydestä. Päätän puheenvuoroni ilmoittamalla neuvoston puheenjohtajalle, että valamiehistö on poistunut, pallo on hänen tuomioistuimellaan ja hän saa kaiken tukemme."@fi5
"Monsieur le Président, je me réjouis de voir le commissaire Kinnock dans cette Assemblée, mais où se trouve le commissaire Prodi? Quelle occupation officielle pourrait être plus importante que le débat de ce matin? Peut-être pourrions-nous avoir une réponse avant la fin du débat? Permettez-moi tout d’abord de saluer les démarches entreprises par la présidence irlandaise jusqu’à présent afin de dégager un consensus sur le projet de traité constitutionnel. Ces dernières semaines, plusieurs indicateurs positifs ont laissé entrevoir une volonté accrue de la part des États membres de s’accorder sur un compromis réalisable. Les divergences d’opinion en suspens doivent être aplanies de manière résolue et systématique, afin de sortir de l’impasse actuelle. Je soutiens pleinement le ministre Roche et, bien entendu, le Premier ministre, dans la tâche difficile qui les attend au cours des mois précédant l’élargissement et les élections européennes. Un Traité unique simplifié rendra l’Union à 25 plus compréhensible pour les citoyens européens en définissant clairement les compétences de l’Union et des États membres. Il instaurera les réformes rationalisant les travaux de l’Union et facilitera le processus décisionnel dans l’Union élargie. Enfin, point capital, il contribuera aussi à dissiper les nombreux mythes qui se sont répandus. Le premier d’entre eux prétend que le projet de Traité aboutira à la création d’un "super-État". Une entité incapable de lever des taxes de manière autonome, de produire des déficits budgétaires, ne disposant pas du droit de mettre sur pied une force militaire et, surtout, ne pouvant agir en dehors des compétences que lui ont octroyées les États membres, ne peut donner naissance à un super-État, même avec l’imagination la plus débordante. L’Union peut au maximum dépenser 1,2% du PIB combiné de tous ses États membres. Faites la comparaison avec le seul super-État du monde à l’heure actuelle - les États-Unis -, dont le gouvernement fédéral dépense 20% du PIB, et vous verrez à quel point cette accusation est aberrante. Le traité constitutionnel est un accord volontaire conclu entre gouvernements consentants. En réalité, il accorde aux parlements nationaux des rôles plus importants dans le cadre du contrôle des propositions législatives de la Commission. La principale réalisation du projet européen à ce jour a été de mettre un terme à la rivalité et à l’antagonisme du siècle dernier, qui ont jeté ce continent dans deux guerres mondiales ayant coûté la vie à 56 millions de personnes. Le récent conflit dans les Balkans souligne le potentiel latent de destruction. Nous devons avoir le courage d’utiliser notre expérience et notre statut dans le monde pour promouvoir la paix et la stabilité dans l’arène mondiale et pour traiter les problèmes de déplacement et de terrorisme à la source, en contribuant par exemple à garantir l’avenir économique des millions de jeunes gens vivant au Moyen-Orient. Je souhaite demander au président en exercice où en est la concrétisation des engagements de Lisbonne. Ce point figure lui aussi à l’agenda de la CIG, mais tout ce dont nous avons entendu parler à ce jour est un programme d’action pour l’entreprise élaboré par la Commission européenne - qui a reçu un accueil très mitigé et s’est vu reprocher un manque de précision et de recommandations concrètes. Je conclurai en disant au président en exercice que le match n’est pas terminé, que la balle est dans son camp et qu’il a tout notre soutien."@fr6
"Signor Presidente, sono lieta che il Commissario Kinnock sia presente in Aula, ma dov’è il Presidente Prodi? Quale impegno ufficiale può essere più importante del dibattito di stamattina? Forse è possibile avere una risposta entro la fine del dibattito. Permettetemi di cominciare congratulandomi con la Presidenza irlandese per i passi compiuti finora al fine di raccogliere consenso sul progetto di Trattato costituzionale. Nelle ultime settimane diversi indicatori positivi hanno rivelato una maggiore disponibilità degli Stati membri ad accordarsi su un compromesso praticabile. Le differenze d’opinione ancora esistenti devono essere appianate con determinazione e in modo sistematico per uscire dall’attuale situazione di stallo. Il Ministro Roche e il possono contare sul mio pieno sostegno nell’assolvere l’arduo compito che li attende nei mesi che precedono l’allargamento e le elezioni europee. Un unico Trattato semplificato renderà l’Unione a 25 più comprensibile per i cittadini d’Europa, definendo chiaramente le competenze dell’Unione europea e degli Stati membri. Introdurrà riforme che semplificheranno i lavori dell’Unione e faciliteranno il processo decisionale nell’Unione allargata. Infine, aspetto molto importante, esso contribuirà anche a sfatare i numerosi miti che sono stati alimentati. Il principale di questi miti è quello secondo cui il progetto di Trattato porterebbe alla creazione di un cosiddetto super Stato. Un’entità che non può aumentare le tasse autonomamente, non è autorizzata a gestire disavanzi di bilancio, non ha diritto di costituire una forza militare e, cosa ancora più importante, non può agire al di là delle competenze conferitele dagli Stati membri non può essere considerata una ricetta per un super Stato con nessuno sforzo d’immaginazione. L’Unione può spendere un massimale pari all’1,2 per cento del PIL aggregato di tutti i suoi Stati membri. Confrontate questa cifra con l’unico super Stato che oggi esiste al mondo – gli Stati Uniti – il cui governo federale spende il 20 per cento del PIL, e vedrete che questa accusa è priva di fondamento. Il Trattato costituzionale è un accordo volontario concluso fra governi consenzienti, i cui parlamenti nazionali, secondo le sue disposizioni, di fatto otterrebbero un rafforzamento del proprio ruolo per quanto riguarda il controllo delle proposte legislative della Commissione. Il miglior risultato del progetto europeo ottenuto finora è stato di porre fine alla rivalità e all’antagonismo del secolo scorso, che hanno spinto questo continente in due guerre mondiali costate 56 milioni di morti. La recente conflagrazione nei Balcani evidenzia il potenziale latente di distruzione. Dovremmo avere il coraggio di usare la nostra esperienza e la nostra posizione nel mondo per promuovere la pace e la stabilità sulla scena mondiale e per affrontare i problemi dei rifugiati e del terrorismo alla fonte, per esempio contribuendo a garantire un futuro economico ai milioni di giovani che vivono in Medio Oriente. Vorrei chiedere al Presidente in carica del Consiglio a che punto è il raggiungimento degli impegni assunti a Lisbona. L’argomento è anche all’ordine del giorno della CIG, ma finora tutto ciò che abbiamo appreso in proposito riguarda un piano d’azione della Commissione europea a favore dell’imprenditoria, che ha ricevuto una tiepida accoglienza ed è stato criticato per la mancanza di analisi mirate e raccomandazioni concrete. Vorrei concludere dicendo al Presidente in carica del Consiglio che il verdetto è ancora incerto, spetta a lui la prossima mossa e può contare su tutto il nostro sostegno."@it9
"Mr President, I am glad to see Commissioner Kinnock here, but where is Commissioner Prodi? What official business could be more important than this debate this morning? Perhaps we could have an answer before the end of the debate. Let me begin by welcoming the moves made by the Irish presidency so far towards garnering consensus for the draft Constitutional Treaty. In recent weeks a number of positive indicators have suggested an increased willingness on the part of Member States to agree a workable compromise. Outstanding differences of opinion need to be ironed out in a committed and systematic way to break the remaining deadlock. Minister Roche and, indeed, the Taoiseach, have my wholehearted support in rising to the difficult task ahead of them in the months leading up to enlargement and the European elections. A simplified single Treaty will make the EU of 25 more intelligible to the citizens of Europe by defining the EU and Member States' competences clearly. It will introduce reforms that streamline the workings of the EU and will facilitate decision-making in an enlarged Union. Finally and very importantly, it will also help to dispel the many myths that have grown up. Primary among these myths is the one about the draft Treaty leading to the creation of a so-called super-state. An entity that cannot raise taxes autonomously, is not authorised to run budget deficits, has no right to raise a military force and, most importantly, cannot act outside the competences given to it by the Member States is not a recipe for a super-state by any stretch of the imagination. The EU can only spend a maximum of 1.2% of the combined GDP of all its Member States. Compare this to the only super-state in the world today – the United States – the federal government of which spends 20% of GDP, and you can see what a nonsense this accusation is. The Constitutional Treaty is a voluntary agreement made between consenting governments whose national parliaments would, under its terms, in fact be given stronger roles with regard to scrutiny of the Commission's legislative proposals. The foremost achievement of the European project to date has been to put an end to the rivalry and antagonism of the last century that pushed this continent into two world wars, which cost 56 million lives. The recent conflagration in the Balkans highlights the latent potential for destruction. We should have the courage to use our experience and our position in the world to promote peace and stability in the global arena and to treat the problems of displacement and terrorism at source, for example by helping to ensure an economic future for the millions of young people living in the Middle East. I should like to ask the President-in-Office what stage has been reached in meeting the Lisbon commitments. This is on the IGC agenda as well, but so far all we have heard about is a European Commission action plan for enterprise – which received a very lukewarm reception indeed and was accused of lacking focus and tangible recommendations. I would end by saying to the President-in-Office that the jury is out, the ball is in his court and that he has all our support."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben blij dat commissaris Kinnock hier vandaag aanwezig is, maar waar is commissaris Prodi? Welke officiële werkzaamheden verdienen voorrang op het debat van vanmorgen? Misschien kunnen we hierop nog vóór het einde van het debat een antwoord krijgen. Allereerst juich ik de initiatieven van het Ierse voorzitterschap toe om tot consensus te komen over de ontwerpgrondwet. De afgelopen weken zijn er positieve signalen van de lidstaten uitgegaan. Zij lijken in toenemende mate bereid om een werkbaar compromis te sluiten. Resterende geschilpunten moeten serieus en systematisch uit de weg worden geruimd. Alleen zo kan de huidige impasse worden doorbroken. Minister Roche en uiteraard de Ierse premier hebben mijn volledige steun bij de zware taak die de komende maanden op hen rust, in de aanloop naar de uitbreiding en de Europese verkiezingen. Een vereenvoudigd Verdrag maakt de EU van 25 landen begrijpelijker voor de Europese burgers, omdat de bevoegdheden van de EU en de lidstaten daarin duidelijk zullen zijn afgebakend. Het Verdrag zal het uitgangspunt zijn voor hervormingen die het functioneren van de EU in goede banen moeten leiden en de besluitvorming in een uitgebreide Unie gemakkelijker moeten maken. Tot slot worden daarmee ook de talloze mythen ontkracht die zich hebben gevormd, wat absoluut niet van belang ontbloot is. Een van de grootste mythen is dat het ontwerpverdrag tot een zogenaamde superstaat leidt. Een entiteit die niet zelf belastingen kan heffen, geen begrotingstekorten mag hebben, niet het recht heeft om een krijgsmacht op te zetten en, wat het belangrijkste is, zich strikt moet houden aan de bevoegdheden die de lidstaten haar toekennen, zal zich niet kunnen ontpoppen als een superstaat, hoe je het ook wendt of keert. De EU mag niet meer dan 1,2 procent van het BBP van alle lidstaten tezamen uitgeven. Vergelijk dit met de Verenigde Staten, de enige echte superstaat die de wereld kent. De Amerikaanse federale overheid geeft twintig procent van het BBP uit. Het moge dus duidelijk zijn dat deze bewering kant noch wal raakt. De Grondwet is een vrijwillige overeenkomst tussen regeringen, een overeenkomst waarmee de nationale parlementen juist meer toezicht kunnen uitoefenen op de wetgevingsvoorstellen van de Commissie. De grootste verdienste van de Europese integratie is tot dusver geweest dat er een einde is gekomen aan de rivaliteit en de tegenstellingen van de vorige eeuw, die dit continent in twee wereldoorlogen hebben gestort en waarbij 56 miljoen mensen het leven hebben gelaten. De recente crisis op de Balkan heeft aangetoond dat er nog steeds verwoestende conflicten kunnen oplaaien. We moeten de moed hebben om onze ervaring en positie in de wereld aan te wenden voor vrede en stabiliteit wereldwijd. We moeten problemen als ontheemding en terrorisme bij de bron aanpakken, bijvoorbeeld door de miljoenen jongeren in het Midden-Oosten een economische toekomst te bieden. Ik wil de fungerend voorzitter graag vragen hoe het is gesteld met de in Lissabon gemaakte afspraken. Dit staat ook op de IGC-agenda, maar tot nu toe hebben we alleen maar gehoord over een actieplan van de Europese Commissie voor ondernemingen. Dit is overigens met gematigd enthousiasme ontvangen. De Commissie is verweten dat het plan niet doelgericht is en geen tastbare aanbevelingen bevat. Tot slot zou ik de fungerend voorzitter willen zeggen dat de beurt nu aan hem is en dat hij al onze steun heeft."@nl2
"Senhor Presidente, estou satisfeita por ver aqui o Senhor Comissário Kinnock, mas onde está o Senhor Comissário Prodi? Que assuntos oficiais poderiam ser mais importantes do que o debate desta manhã? Talvez possamos obter uma resposta antes do fim do debate. Começo por apoiar as iniciativas tomadas até agora pela Presidência irlandesa com vista à obtenção de um consenso para o projecto de Tratado Constitucional. Nas últimas semanas diversos indicadores positivos têm sugerido uma disponibilidade crescente da parte dos Estados-Membros para chegarem a acordo sobre um compromisso que funcione. As divergências de opinião que subsistem precisam de ser aplanadas de uma forma empenhada e sistemática para se sair do impasse em que ainda nos encontramos. O Senhor Ministro Roche e também o têm o meu sincero apoio ao empenharem-se na tarefa difícil que têm pela frente durante os meses que faltam até ao alargamento e às eleições europeias. Um tratado único e simplificado irá tornar a UE dos 25 mais compreensível para os cidadãos da Europa, definindo claramente as competências da UE e dos Estados-Membros. Irá introduzir reformas que racionalizem o funcionamento da UE e irá facilitar a tomada de decisões numa União alargada. Por fim e mais importante ainda, também irá ajudar a dissipar os muitos mitos que se desenvolveram. O primeiro destes mitos é o que tem a ver com a ideia de que o projecto de Tratado conduz à criação de um chamado super-Estado. Uma entidade que não pode lançar impostos autonomamente, que não está autorizada a administrar défices orçamentais, que não tem direito de recrutar uma força militar e, o mais importante de tudo, que não pode agir fora das competências que lhe foram conferidas pelos Estados-Membros, não é uma receita para um super-Estado por muito grande que seja o nosso rasgo de imaginação. A UE só pode gastar no máximo 1,2% do PIB combinado de todos os seus Estados-Membros. Compare-se isto com o único super-Estado do mundo de hoje - os Estados Unidos -, cujo governo federal gasta 20% do PIB, e já se vê como é disparatada esta acusação. O Tratado Constitucional é um acordo voluntário celebrado entre governos que consentem no que estão a fazer e cujos parlamentos nacionais ficarão, de facto, nos termos desse Tratado, com um papel mais importante no que respeita à fiscalização das propostas legislativas da Comissão. A principal obra do projecto europeu até à data foi acabar com as rivalidades e os antagonismos do século passado, que mergulharam este continente em duas guerras mundiais, que custaram 56 milhões de vidas. O recente conflito nos Balcãs põe em destaque o potencial latente de destruição. Devíamos ter a coragem de utilizar a nossa experiência e a nossa posição no mundo para promover a paz e a estabilidade na cena mundial e para lidar com os problemas do deslocamento e do terrorismo na sua raiz, por exemplo ajudando a assegurar um futuro económico para os milhões de jovens que vivem no Médio Oriente. Gostaria de perguntar ao Senhor Presidente em exercício qual foi a fase que se alcançou no cumprimento dos compromissos de Lisboa. Isso também faz parte da ordem de trabalhos da CIG, mas até agora só ouvimos falar num plano de acção da Comissão Europeia para a iniciativa - que teve uma recepção de facto muito morna e foi acusado de falta de objectivos definidos e de recomendações tangíveis. Gostaria de terminar dizendo ao Senhor Presidente em exercício que o júri saiu para deliberar e portanto ainda nenhuma decisão foi tomada, a bola está do seu lado e ele tem todo o nosso apoio."@pt11
"Herr talman! Jag är glad över att se kommissionär Neil Kinnock här, men var är kommissionär Romano Prodi? Vilka officiella göromål kan vara viktigare än debatten denna förmiddag? Det skulle vara bra om vi kunde få ett svar före debattens slut. Låt mig börja med att välkomna de mått och steg som det irländska ordförandeskapet har vidtagit hittills för att nå samförstånd om utkastet till konstitutionellt fördrag. De senaste veckorna har ett antal positiva tecken antytt en ökad beredvillighet från medlemsstaternas sida att enas om en genomförbar kompromiss. Kvarstående meningsskiljaktigheter måste undanröjas på ett beslutsamt och systematiskt sätt för att bryta dödläget i återstående frågor. Minister Dick Roche och, för den delen, premiärministern har mitt helhjärtade stöd i sin strävan att lösa den svåra uppgift som de står inför under månaderna fram till utvidgningen och valet till Europaparlamentet. Ett förenklat, enda fördrag kommer att göra EU med 25 länder mer begripligt för EU:s medborgare genom att tydligt fastställa EU:s och medlemsstaternas befogenheter. Det kommer att medföra reformer som effektiviserar EU:s arbete och även underlätta beslutsfattande i en utvidgad union. Sist men inte minst kommer det även att bidra till att slå hål på de många myter som har växt fram. Den största av dessa myter är den om att utkastet till fördrag kommer att leda till skapandet av en så kallad superstat. En enhet som inte själv får ta ut skatter, inte får tillämpa budgetunderskott, inte har rätt att bygga upp en militärmakt och, viktigast av allt, inte får handla utanför de befogenheter som den tilldelats av medlemsstaterna, motsvarar inte bilden av en superstat ens i den vildaste fantasin. EU får bara använda högst 1,2 procent av sina medlemsstaters samlade BNP. Jämför detta med den enda superstaten i världen i dag – Förenta staterna –, vars federala regering använder 20 procent av BNP, så inser ni vilket struntprat denna anklagelse är. Det konstitutionella fördraget är en frivillig överenskommelse mellan samtyckande regeringar vars nationella parlament i själva verket, enligt villkoren i fördraget, skulle ges en mer framträdande roll när det gäller granskning av kommissionens lagstiftningsförslag. EU-projektets viktigaste verk hittills har varit att göra slut på förra århundradets rivalitet och fiendskap, som drev denna kontinent till två världskrig, vilka kostade 56 miljoner liv. Storbranden på Balkan nyligen belyser den latenta risken för förstörelse. Vi bör ha modet att använda vår erfarenhet och vår ställning i världen till att främja fred och stabilitet på den globala arenan och till att angripa problemen med fördrivning och terrorism vid källan, till exempel genom att bidra till att garantera en ekonomisk framtid för de miljontals unga människor som lever i Mellanöstern. Jag skulle vilja fråga rådsordföranden hur långt man har kommit med att fullgöra åtagandena från Lissabon. Även detta står på regeringskonferensens dagordning, men allt vi har hört talas om hittills är Europeiska kommissionens handlingsplan för företagsamhet – som fick ett minst sagt ljumt mottagande och som anklagades för att sakna fokus och konkreta rekommendationer. Jag skulle vilja avsluta med att säga till rådsordföranden att juryn har lämnat salen, att bollen är på hans planhalva och att han har vårt fulla stöd."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph