Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-10-Speech-3-020"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040310.1.3-020"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhor Presidente do Conselho em exercício, Senhor Comissário, caros colegas, podia rever-me nas afirmações iniciais do colega Poettering, saudando os méritos da Presidência irlandesa e saudando a capacidade demonstrada por um país que não é um dos grandes. Mas isto mostra-nos justamente como é um erro acabar com a Presidência rotativa, com a rotatividade da Presidência. Também gosto da citação de Victor Hugo, aqui feita pelo colega Barón Crespo, de que "o futuro é para os valentes". Muitas vezes comparo o processo da construção europeia à epopeia dos descobrimentos, a propósito da qual um grande poeta português do século XVI, Camões, dizia que viajávamos "por mares nunca dantes navegados". E temos, de facto, de ter essa abertura de espírito, essa ousadia e essa capacidade de aventura. Mas justamente temos que ter cuidado para que o barco não naufrague, temos de velar por que a tripulação vá informada e moralizada e não entre em motim. E por isso vejo com preocupação que, depois de uma fase de algum secretismo, se possa anunciar que podemos ter um final da CIG precipitado. Creio que isso poderá ser um balão de oxigénio para aqueles que querem fazer campanha nas eleições europeias com base no eurocepticismo, uma vez que as opiniões públicas estão nesta altura muito adormecidas e nós ainda não sabemos o que havia sido avançado concretamente na primeira fase da CIG sob a Presidência italiana. Muita gente fala na questão do voto por maioria qualificada, mas recordo que esse não era o único assunto. Estavam também em debate a composição da Comissão, a questão da Presidência da União, a definição de algumas competências como, por exemplo, em matéria de pescas e de conservação dos recursos do mar, o princípio fundamental da igualdade dos Estados, a clarificação do alcance exacto do princípio do primado do direito comunitário, a transparência e natureza pública no funcionamento legislativo e nas deliberações legislativas do Conselho, o preâmbulo e a referência expressa ao legado do cristianismo, a limitação nas cláusulas de flexibilidade ou de isto é, a agenda é vasta e, por isso, eu adiro e compreendo o apelo do Presidente da República Portuguesa, cujo europeísmo é conhecido, que há uma semana pedia mais tempo para as negociações da Constituição Europeia. Ele criticava que se fizessem as coisas sob pressão e pedia mais tempo e apelava para que nos concentrássemos nos problemas imediatos que são a Estratégia de Lisboa, o alargamento e as negociações do novo quadro comunitário de apoio."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, kære kolleger, jeg kan helt tilslutte mig hr. Poetterings indledende bemærkninger, hvor han roste det irske formandskab og takkede for den indsats, som Irland, der ikke er blandt EU's største lande, har ydet. Det viser lige præcis, hvor forkert det er at afskaffe det skiftende formandskab. Jeg synes også godt om de ord af Victor Hugo, som hr. Barón Crespo citerede, nemlig at "fremtiden tilhører de modige". Jeg sammenligner ofte den europæiske integrationsproces med opdagelsesrejserne, om hvilke den store portugisiske digter Camões sagde, at vi vovede os "ud over have aldrig før besejlet". Vi må netop vise denne åbenhed, dette vovemod og denne sans for eventyr. Vi må dog også tage os i agt for, at skibet ikke kæntrer, vi må sørge for, at besætningen ved besked og har en god moral, så den ikke gør mytteri. Det er derfor med nogen bekymring, at jeg efter en fase præget af en vis hemmelighedsfuldhed hører, at vi kan forvente regeringskonferencen afsluttet hurtigt. Jeg tror, at det kan tjene som en gasballon for dem, der vil føre europæisk valgkamp på grundlag af EU-skepsis, eftersom offentligheden i øjeblikket er temmelig uinteresseret, og vi endnu ikke har fået at vide, hvad der faktisk var kommet på bordet i regeringskonferencens første fase under det italienske formandskab. Mange er inde på spørgsmålet om afstemning ved kvalificeret flertal, men jeg vil gerne minde om, at det ikke var det eneste emne. Andre spørgsmål var Kommissionens sammensætning, EU's formandskab, afgrænsning af beføjelser inden for visse områder som f.eks. fiskeri og bevaring af havets ressourcer, det grundlæggende princip om staternes ligestilling, afklaring af den præcise rækkevidde af princippet om fællesskabsrettens forrang, gennemsigtighed og offentlighed i Rådets lovgivningsproces, anerkendelse af den kristne arv i præamblen og begrænsning af fleksibilitets- eller overgangsbestemmelser. Dagordenen er altså ganske lang, og jeg forstår og tilslutter mig den appel, som den portugisiske præsident, hvis europæiske sindelag er velkendt, for en uge siden fremførte om mere tid til forhandlingerne om den europæiske forfatning. Han fandt det forkert, at forhandlingerne foregår under pres, og ønskede mere tid, ligesom han appellerede til, at vi koncentrerer os om de umiddelbare problemer, som er Lissabon-strategien, udvidelsen og forhandlingerne om den nye fællesskabsstøtteramme."@da1
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich kann den einleitenden Erklärungen des Kollegen Poettering zustimmen, der die Verdienste der irischen Präsidentschaft und die Leistungen eines der kleineren EU-Länder lobte. Dies zeigt uns deutlich, dass es ein Fehler wäre, das System des rotierenden Ratsvorsitzes abzuschaffen. Mir gefällt auch das Zitat von Victor Hugo, das Kollege Barón Crespo angeführt hat, dass „die Zukunft den Tapferen gehört“. Oft vergleiche ich den Prozess der europäischen Integration mit dem Epos der Entdeckungen, worin Camões, der große portugiesische Dichter des 16. Jahrhunderts, gesagt hat, dass wir „nie zuvor befahrene Meere“ überquert haben. Tatsächlich müssen wir diese Aufgeschlossenheit des Geistes, diese Kühnheit und diese Abenteuerfähigkeit bewahren. Außerdem müssen wir sorgfältig Acht geben, dass das Schiff nicht strandet; wir müssen dafür sorgen, dass die Mannschaft informiert und motiviert ist und nicht meutert. Darum sehe ich mit Beunruhigung, dass nach einer gewissen Phase der Geheimnistuerei nun angekündigt werden sollte, dass die Regierungskonferenz rasch zu Ende gebracht werden könnte. Vielleicht rettet das jene, die ihren Wahlkampf in den Wahlen zum Europäischen Parlament auf der Grundlage des Euroskeptizismus führen wollen, da die öffentliche Meinung gegenwärtig wenig Interesse zeigt und wir noch nicht genau wissen, was in der ersten Phase der Regierungskonferenz unter der italienischen Präsidentschaft vorgeschlagen hatte. Viele Redner haben die Frage der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit angesprochen, doch ich möchte Sie daran erinnern, dass dies nicht das einzige Thema war, das erörtert wurde. Zur Debatte standen auch die Zusammensetzung der Kommission, die Frage der Unionspräsidentschaft, die Festlegung bestimmter Befugnisse, wie zum Beispiel im Bereich Fischerei und Meeresressourcen, der Grundsatz der Gleichheit der Mitgliedstaaten, die Klärung der Frage, welchen genauen Anwendungsbereich der Grundsatz der Vorrangstellung des Gemeinschaftsrechts hat, die Transparenz und Öffentlichkeit der Funktionsweise des Rates als Gesetzgeber und seiner Beratungen, die Präambel und der ausdrückliche Bezug auf das christliche Erbe, die Beschränkung der Flexibilitäts- bzw. Übergangsklausel. Mit anderen Worten, die Agenda ist sehr umfangreich, und deshalb unterstütze und verstehe ich die Erklärung des Präsidenten der Portugiesischen Republik, dessen proeuropäische Einstellung gut bekannt ist. Er hat vor einer Woche für die Verhandlungen über die Europäische Verfassung mehr Zeit angemahnt und kritisiert, dass unter Druck gehandelt werde. Darum verlangte er mehr Zeit und rief dazu auf, dass wir uns auf die unmittelbaren Probleme konzentrieren sollten, wie zum Beispiel die Strategie von Lissabon, die Erweiterung und die Verhandlungen über das neue Gemeinschaftliche Förderkonzept."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κύριες και κύριοι, συμφωνώ με τις αρχικές δηλώσεις του κ. Poettering που επαινούν την ιρλανδική Προεδρία και τα επιτεύγματα μιας εκ των μικρότερων χωρών της ΕΕ. Αυτό αποδεικνύει σαφώς ότι θα ήταν λάθος να θέσουμε τέλος στο σύστημα της εκ περιτροπής Προεδρίας. Συμφωνώ επίσης με το απόσπασμα που ανέφερε ο κ. Barón Crespo από τον Βίκτορα Ουγκώ, το οποίο λέει ότι “το μέλλον ανήκει στους γενναίους”. Συχνά συγκρίνω τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με το επικό ποίημα σχετικά με τις ανακαλύψεις, στο οποίο ο μεγάλος πορτογάλος ποιητής του 16ου αιώνα, Καμόες, είπε ότι πλέαμε σε “έως τώρα ανεξερεύνητα νερά”. Πρέπει πράγματι να διατηρήσουμε ανοικτό το πνεύμα και αυτήν την τόλμη και ικανότητα για περιπέτεια. Πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι το πλοίο δεν θα εξοκείλει· πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το πλήρωμα είναι ενημερωμένο και έχει κίνητρα και δεν θα στασιάσει. Συνεπώς, φοβούμαι μήπως, μετά από μια περίοδο μυστικότητας, ανακοινωθεί ότι η ΔΚΔ μπορεί να ολοκληρωθεί βεβιασμένα. Κάτι τέτοιο θα ήταν σωτήριο για όσους θέλουν να βασίσουν την εκστρατεία τους για τις ευρωπαϊκές εκλογές στον ευρωσκεπτικισμό, διότι η κοινή γνώμη δεν ενδιαφέρεται σχεδόν καθόλου επί του παρόντος και ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι διατυπώθηκε στην πρώτη φάση της ΔΚΔ υπό την ιταλική Προεδρία. Πολλοί αναφέρθηκαν στο ζήτημα της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι δεν ήταν το μόνο θέμα που συζητήθηκε. Στο τραπέζι βρισκόταν επίσης η σύνθεση της Επιτροπής, το ζήτημα της Προεδρίας της Ένωσης, με τον καθορισμό ορισμένων αρμοδιοτήτων στον τομέα της αλιείας και των θαλάσσιων πόρων, για παράδειγμα, η θεμελιώδης αρχή της ισότητας των κρατών, με την αποσαφήνιση του ακριβούς πεδίου της αρχής της κυριαρχίας του κοινοτικού δικαίου, η διαφάνεια και η διαύγεια των νομοθετικών εργασιών και διαβουλεύσεων του Συμβουλίου, το προοίμιο και η συνοπτική αναφορά στην κληρονομιά του χριστιανισμού και ο περιορισμός όσον αφορά την ευελιξία ή τις ρήτρες “γέφυρας”. Με άλλα λόγια, η ατζέντα είναι τεράστια και, συνεπώς, στηρίζω και κατανοώ τα λόγια του Προέδρου της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του οποίου τα φιλοευρωπαϊκά αισθήματα είναι γνωστά και ο οποίος ζήτησε πριν από μία εβδομάδα περισσότερο χρόνο ώστε να πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Επέκρινε το γεγονός ότι γίνονται όλα υπό πίεση, ζήτησε περισσότερο χρόνο και μας ζήτησε να επικεντρωθούμε στα άμεσα προβλήματα όπως η στρατηγική της Λισαβόνας, η διεύρυνση και οι διαπραγματεύσεις για το νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης."@el8
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, I can agree with Mr Poettering’s initial statements praising the Irish Presidency and praising the achievements of one of the EU’s smaller countries. This shows us clearly that it would be a mistake to end the system of rotating the Presidency. I also appreciate Mr Barón Crespo’s quotation from Victor Hugo, saying ‘the future belongs to the brave’. I often compare the process of European integration with the epic poem on the discoveries, in which the great sixteenth century Portuguese poet, Camões, said that we were sailing ‘on hitherto uncharted waters’. We must indeed maintain this openness of spirit, this daring and this capacity for adventure. We also need to take care to ensure that the ship does not run aground; we must ensure that the crew is informed and motivated and does not start a mutiny. I am therefore concerned to see that, following a period of some secrecy, it should be announced that the IGC might be concluded hastily. This could be a life-saver for those who wish to base their campaign in the European elections on euro-scepticism, because public opinion is barely interested at the moment and we still do not know precisely what was put forward in the first phase of the IGC under the Italian Presidency. Many people have spoken about the issue of qualified majority voting, but I would remind you that this was not the only matter discussed. Also on the table were the composition of the Commission, the issue of the Union’s Presidency, defining certain competences, in the field of fisheries and marine resources, for example, the fundamental principle of the equality of States, clarifying the precise scope of the principle of the primacy of Community law, transparency and openness in the Council’s legislative workings and deliberations, the preamble and the express reference to the legacy of Christianity and the limitation on the flexibility or clauses. In other words, the agenda is enormous and I therefore support and understand the words of the President of the Portuguese Republic, whose pro-European feelings are well known, calling a week ago for more time to allow the negotiations on the European Constitution to take place. He criticised the fact that things are being done under pressure, called for more time and asked us to concentrate on the immediate problems such as the Lisbon Strategy, enlargement and negotiations on the new Community support framework."@en3
"Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, puedo estar de acuerdo con las afirmaciones iniciales del Sr. Poettering en que alaba a la Presidencia irlandesa y elogia todo lo conseguido por uno de los países más pequeños de la UE. Esto nos muestra claramente que sería un error terminar con el sistema de rotación de la Presidencia. También aprecio la cita de Víctor Hugo hecha por el Sr. Barón Crespo que dice que «el futuro pertenece a los valientes». Yo comparo a menudo el proceso de integración europea con el poema épico sobre los descubrimientos en el que el gran poeta portugués del siglo XVI, Camões, manifestó que nos encontramos navegando «en aguas hasta ahora inexploradas». Y es que debemos mantener esta apertura de espíritu, este atrevimiento y esta capacidad de aventura. También necesitamos tener cuidado para garantizar que la nave no se embarranque; debemos garantizar que la tripulación esté informada y motivada y que no se inicie un motín. Por lo tanto, me preocupa ver que, tras un periodo de cierto secretismo, vaya a anunciarse que la CIG podría clausurarse deprisa y corriendo. Ello podría ser un salvavidas para aquellos que desean basar su campaña en las elecciones europeas en el euroescepticismo, porque la opinión pública no está demasiado interesada en estos momentos y porque todavía no conocemos precisamente lo que se propuso en la primera fase de la CIG bajo la Presidencia italiana. Muchas personas han hablado de la cuestión del voto por mayoría cualificada, pero les recordaré que esta no fue la única cuestión que se discutió. Encima de la mesa también estaban la composición de la Comisión, la cuestión de la Presidencia de la Unión, la definición de determinadas competencias en los campos de los recursos pesqueros y marinos, por ejemplo, el principio fundamental de la igualdad de los Estados, clarificar el ámbito de aplicación exacto del principio de la primacía del derecho comunitario, la transparencia y la apertura en los trabajos y las deliberaciones legislativas del Consejo, el preámbulo y la referencia expresa al legado cristiano y la limitación sobre las cláusulas de flexibilidad o cláusulas «pasarela». En otras palabras, la agenda es enorme y por lo tanto yo apoyo y comprendo las palabras del Presidente de la República portuguesa, cuyos sentimientos proeuropeos son bien conocidos, quien hace una semana pidió más tiempo para permitir que se desarrollen las negociaciones sobre la Constitución europea. Criticó el hecho de que las cosas se están haciendo bajo presión, pidió más tiempo y nos rogó que nos concentráramos en los problemas inmediatos como la Estrategia de Lisboa, la ampliación y las negociaciones sobre el nuevo marco de apoyo comunitario."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, yhdyn jäsen Poetteringin puheenvuoron alussa esitettyihin ylistyssanoihin, jotka oli osoitettu puheenjohtajavaltio Irlannille ja joissa ihailtiin pienimpiin jäsenvaltioihin kuuluvan maan saavutuksia. Tämä osoittaa selvästi, että olisi virhe lopettaa puheenjohtajuuden vuorottelujärjestelmä. Ymmärrän myös, miksi jäsen Barón Crespo lainasi Victor Hugoa ja sanoi, että "tulevaisuus kuuluu rohkeille". Vertaan usein Euroopan yhdentymistä löytöretkistä kertovaan runoon, jossa 1500-luvun suuri portugalilainen runoilija Camões totesi, että seilaamme "tuntemattomilla vesillä". Meidän on todella pidettävä mielemme yhtä avoinna, oltava yhtä uskaliaita ja yhtä seikkailunhaluisia. Meidän on myös varmistettava huolellisesti, ettei laiva aja karille. Meidän on varmistettava, että miehistö pysyy ajan tasalla, on motivoitunutta eikä aloita kapinaa. Olen siis huolissani huomatessani, että salamyhkäisen kauden jälkeen pitäisi ilmoittaa, että HVK voidaan saada päätökseen nopeasti. Tämä voi olla pelastava enkeli niille, jotka haluavat perustaa Euroopan parlamentin vaaleja koskevan kampanjansa euroskeptisyydelle, koska kansalaiset eivät juurikaan ole kiinnostuneita asiasta tällä hetkellä, emmekä vielä tiedä tarkkaan, mitä HVK:n ensimmäisessä vaiheessa Italian puheenjohtajakaudella on esitetty. Monet ovat puhuneet määräenemmistöpäätöksistä. Muistuttaisin kuitenkin, ettei se ollut ainoa keskustelujen kohteena ollut asia. Käsittelyssä olivat myös komission kokoonpano, unionin puheenjohtajakysymys, tiettyjen toimivaltuuksien määrittely esimerkiksi kalastuksen ja merten luonnonvarojen alalla, perusperiaate valtioiden yhdenvertaisuudesta, yhteisön oikeuden ensisijaisuuden periaatteen soveltamisalan tarkka määrittely, avoimuus neuvoston lainsäädäntötyössä ja neuvotteluissa, johdanto-osan nimenomainen viittaus kristilliseen perintöön ja joustavuuslausekkeiden tai siirtymäväylälausekkeiden rajoittaminen. Asialista on siis valtava, ja siksi ymmärrän ja tuen Portugalin tasavallan presidenttiä – jonka Eurooppa-myönteisyys on yleisesti tunnettua – kun hän vaati viikko sitten lisää aikaa, jotta Euroopan perustuslakia koskevat neuvottelut voidaan käydä. Hän arvosteli sitä, että asiat hoidetaan paineen alla. Hän vaati enemmän aikaa ja pyysi meitä keskittymään välittömiin ongelmiin, kuten Lissabonin strategiaan, laajentumiseen ja yhteisön uudesta tukikehyksestä käytäviin neuvotteluihin."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je suis en mesure de souscrire aux déclarations initiales de M. Poettering faisant l’éloge de la présidence irlandaise et des résultats obtenus par l’un des États les plus petits de l’UE. Voilà qui nous montre clairement qu’il serait erroné de mettre un terme au système de la présidence tournante. J’apprécie également la citation de Victor Hugo formulée par M. Barón Crespo, qui dit que "l’avenir appartient aux audacieux". Je compare souvent le processus d’intégration européenne au poème épique sur les découvertes, dans lequel Camões, le grand poète portugais du XVIe siècle, disait que nous voguions "sur des eaux jusqu’ici inconnues". Il nous faut, en effet, garder cette ouverture d’esprit, cette audace et cette aptitude à l’aventure. Nous devons également veiller à garantir que le navire ne s’échoue pas; nous devons nous assurer que l’équipage est informé, motivé et qu’il ne se mutinera pas. Par conséquent, je suis inquiet de voir qu’à la suite d’une période de secret relatif, la clôture rapide de la CIG pourrait être annoncée. Cette annonce pourrait être le gilet de sauvetage de ceux qui veulent baser leur campagne pour les élections européennes sur l’euroscepticisme, parce que l’opinion publique ne fait montre que de peu d’intérêt en ce moment et parce que nous ne savons pas avec précision ce qui a été avancé sous la présidence italienne lors de la première phase de la CIG. De nombreuses personnes ont parlé de la question de la majorité qualifiée, mais je voudrais vous rappeler que cette question n’est pas la seule à avoir été débattue. Sur la table se trouvaient également la composition de la Commission, la question de la présidence de l’Union, la définition de certaines compétences, dans le domaine de la pêche et des ressources marines, par exemple, le principe fondamental de l’égalité des États, la clarification de la portée précise du principe de la primauté du droit communautaire, la transparence et l’ouverture des délibérations et des travaux législatifs du Conseil, le préambule et la référence explicite à l’héritage chrétien ainsi que la limitation de la flexibilité ou des clauses passerelles. En d’autres termes, l’ordre du jour est considérable et, par conséquent, je soutiens et je comprends les paroles du président de la République portugaise, dont les sentiments pro-européens sont bien connus, demandant - il y a de cela une semaine - plus de temps pour permettre aux négociations sur la Constitution européenne d’avoir lieu. Il a critiqué la pression qui pèse sur ces négociations, a sollicité davantage de temps et nous a demandé de nous concentrer sur les problèmes immédiats tels que la stratégie de Lisbonne, l’élargissement et les négociations relatives au nouveau cadre de soutien communautaire."@fr6
"Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Commissario, onorevoli colleghi, mi sento di condividere le affermazioni iniziali dell’onorevole Poettering, che lodano la Presidenza irlandese e i risultati ottenuti da uno dei paesi più piccoli dell’Unione. Ciò dimostra chiaramente che sarebbe un errore porre fine al sistema di rotazione della Presidenza. Apprezzo anche la citazione di Victor Hugo da parte dell’onorevole Barón Crespo: “il futuro è degli audaci”. Spesso paragono il processo di integrazione europea al poema epico delle scoperte, in cui il grande poeta portoghese del XVI secolo, Camões, affermava che viaggiavamo “per mari mai dapprima navigati”. Dobbiamo effettivamente mantenere questa mentalità aperta, questa audacia e questo spirito di avventura. Dobbiamo anche prestare attenzione al fatto che la nave non finisca in secca; dobbiamo garantire che l’equipaggio sia informato e motivato e non decida di ammutinarsi. Per questo mi preoccupa il fatto che, dopo una fase di segretezza, si annunci che la CIG può essere conclusa rapidamente. Potrebbe essere un salvavita per coloro che intendono basare la propria campagna elettorale sull’euroscetticismo, visto che al momento l’opinione pubblica manifesta scarso interesse e non sappiamo ancora esattamente che cosa sia stato proposto nella prima fase della CIG sotto la Presidenza italiana. Molti hanno affrontato la questione del voto a maggioranza qualificata, ma vorrei rammentare che non è stato l’unico argomento discusso. In sospeso c’erano anche la composizione della Commissione, la questione della Presidenza dell’Unione, la definizione di alcune competenze, per esempio in materia di pesca e di conservazione delle risorse marine, il principio fondamentale dell’uguaglianza degli Stati, la precisazione del campo di applicazione del principio della preminenza del diritto comunitario, la trasparenza e la natura pubblica dell’attività legislativa e delle decisioni del Consiglio, il preambolo e il riferimento esplicito alle radici cristiane e la limitazione delle clausole di flessibilità o “passerella”. In altre parole, l’agenda è fittissima e quindi comprendo e sostengo le parole del Presidente della Repubblica portoghese, il cui europeismo è ben noto, che una settimana fa ha chiesto più tempo per i negoziati sulla Costituzione europea. Ha criticato il fatto che si prendano decisioni sotto pressione, ha chiesto più tempo e ci ha chiesto di concentrarci sui problemi immediati, cioè la strategia di Lisbona, l’allargamento e i negoziati sul nuovo quadro di sostegno comunitario."@it9
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, I can agree with Mr Poettering’s initial statements praising the Irish Presidency and praising the achievements of one of the EU’s smaller countries. This shows us clearly that it would be a mistake to end the system of rotating the Presidency. I also appreciate Mr Barón Crespo’s quotation from Victor Hugo, saying ‘the future belongs to the brave’. I often compare the process of European integration with the epic poem on the discoveries, in which the great sixteenth century Portuguese poet, Camões, said that we were sailing ‘on hitherto uncharted waters’. We must indeed maintain this openness of spirit, this daring and this capacity for adventure. We also need to take care to ensure that the ship does not run aground; we must ensure that the crew is informed and motivated and does not start a mutiny. I am therefore concerned to see that, following a period of some secrecy, it should be announced that the IGC might be concluded hastily. This could be a life-saver for those who wish to base their campaign in the European elections on euro-scepticism, because public opinion is barely interested at the moment and we still do not know precisely what was put forward in the first phase of the IGC under the Italian Presidency. Many people have spoken about the issue of qualified majority voting, but I would remind you that this was not the only matter discussed. Also on the table were the composition of the Commission, the issue of the Union’s Presidency, defining certain competences, in the field of fisheries and marine resources, for example, the fundamental principle of the equality of States, clarifying the precise scope of the principle of the primacy of Community law, transparency and openness in the Council’s legislative workings and deliberations, the preamble and the express reference to the legacy of Christianity and the limitation on the flexibility or clauses. In other words, the agenda is enormous and I therefore support and understand the words of the President of the Portuguese Republic, whose pro-European feelings are well known, calling a week ago for more time to allow the negotiations on the European Constitution to take place. He criticised the fact that things are being done under pressure, called for more time and asked us to concentrate on the immediate problems such as the Lisbon Strategy, enlargement and negotiations on the new Community support framework."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, beste collega’s, ik wil me graag aansluiten bij de opmerkingen die de heer Poettering aan het begin van zijn interventie heeft gemaakt en het Iers voorzitterschap gelukwensen met al hetgeen het tot stand heeft gebracht. Het heeft laten zien dat ook kleine landen veel vermogen, en dat toont aan dat het niet juist is het roterend voorzitterschap af te schaffen. Ik kan me ook vinden in de woorden van Victor Hugo die de heer Barón Crespo heeft aangehaald: de toekomst is aan de moedigen. Ik vergelijk de constructie van Europa vaak met het tijdperk van de ontdekkingen. Camões, een groot Portugees dichter uit de zestiende eeuw heeft gezegd dat we toen “over nooit eerder bevaren zeeën voeren”. Die openheid, die durf, die drang naar avontuur: dat is wat we nu nodig hebben. We moeten er echter ook zorg voor dragen dat ons schip niet omslaat. De bemanning moet goed geïnformeerd en gemotiveerd zijn: anders slaan ze aan het muiten. Ik vind het daarom ietwat zorgwekkend dat er nu - na een periode van geheimhouding - aangekondigd wordt dat de Intergouvernementele Conferentie vervroegd zou kunnen worden afgesloten. Dat zou wel eens wind in de zeilen kunnen betekenen voor al degenen die met het oog op de Europese verkiezingen een campagne willen voeren op basis van euroscepticisme. De burgers hebben over die verkiezingen nog nauwelijks nagedacht en wij, van onze kant, weten nog niet eens welke concrete vorderingen er tijdens de eerste fase van de Intergouvernementele Conferentie onder het Italiaans voorzitterschap zijn gemaakt. Veel mensen hebben het over stemmingen met gekwalificeerde meerderheid, maar dat is niet de enige kwestie die hier aan de orde is. Het gaat ook over de wijze waarop de Commissie is samengesteld en hoe het voorzitterschap moet functioneren. Een aantal bevoegdheden zal duidelijk moeten geformuleerd, bijvoorbeeld op het gebied van de visserij en het behoud van maritieme hulpbronnen. En er zal ook moeten worden gediscussieerd over het grondbeginsel dat alle lidstaten op gelijke voet staan en over de vraag wat precies de reikwijdte is van het primaat van het communautair recht. We moeten het hebben over transparantie en het openbare karakter van de wetgevende procedures en de besluitvorming binnen de Raad. Er zal moeten worden gesproken over een eventuele expliciete verwijzing naar het christendom in de preambule, en over de vraag in welke mate flexibiliteits- of clausules kunnen worden toegestaan. Er staan dus heel wat punten op de agenda. Ik sluit me daarom aan bij het verzoek dat de president van de Portugese republiek - een man die bekend staat om zijn enthousiasme voor Europa - verleden week heeft gedaan. Hij drong erop aan dat we onszelf meer tijd gunnen voor de onderhandelingen over de Europese Grondwet. Hij zei verder dat het niet verstandig was onder druk te werken. We zouden ons eerst en vooral moeten concentreren op zaken die nu van belang zijn, zoals de strategie van Lissabon, de uitbreiding en de onderhandelingen over een nieuw communautair kader voor het verlenen van steun."@nl2
"Herr talman, herr rådsordförande, herr kommissionär, mina damer och herrar! Jag kan instämma i Hans-Gert Poetterings inledande beröm till det irländska ordförandeskapet och de resultat som uppnåtts av en av EU:s mindre länder. Detta visar tydligt att det skulle vara ett misstag att sluta med systemet med ett roterande ordförandeskap. Jag uppskattar också Enrique Barón Crespos citat av Victor Hugo: ”Framtiden tillhör de modiga!” Jag har ofta jämfört den europeiska integrationsprocessen med det epos i vilket den store portugisiske 1600-talspoeten Camões säger att vi seglar ”på hittills okända vatten”. Vi måste verkligen behålla denna öppna anda, detta mod och denna förmåga att ta risker. Men vi måste också se till att fartyget inte seglar på grund. Vi måste se till att besättningen är välinformerad och inte gör myteri. Det är därför oroande att man meddelar att regeringskonferensen kan komma att avslutas snabbt efter en period av visst hemlighetsmakeri. Detta skulle kunna bli en livboj för dem som vill basera sin kampanj inför valet till Europaparlamentet på EU-skepticism, för allmänheten är knappast intresserad för närvarande och vi vet fortfarande inte exakt vad som bestämdes under den första fasen av regeringskonferensen under det italienska ordförandeskapet. Många har talat om frågan om beslut med kvalificerad majoritet, men jag skulle vilja påminna er om att detta inte var den enda fråga som diskuterades. På bordet låg dessutom kommissionens sammansättning, frågan om unionens ordförandeskap, definitionen av vissa behörigheter, till exempel på området för fiske och marina resurser, den grundläggande principen om staternas lika värde, ett förtydligande av det precisa syftet när det gäller principen om gemenskapsrättens försteg framför nationell lagstiftning, öppenhet och insyn i rådets lagstiftande arbete och överläggningar, ingressen och den uttryckliga hänvisningen till vårt kristna arv och begränsning av flexibilitets- eller övergångsklausulerna. Agendan är med andra ord enorm och jag kan därför stödja och förstå synpunkterna från Portugals president, vars proeuropeiska känslor är välkända, när han för en vecka sedan krävde mer tid för att genomföra förhandlingarna om EU:s konstitution. Han kritiserade det faktum att saker och ting genomförs under press, begärde mer tid och bad oss koncentrera oss på de omedelbart förestående problemen, såsom Lissabonstrategin, utvidgningen och förhandlingarna om gemenskapens nya bidragsramar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"passerelle"10,3,11,11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph