Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-09-Speech-2-238"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040309.8.2-238"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, September 11, the attacks on the twin towers in New York, opened up a new chapter in the concept of war – namely, an asymmetric, large-scale attack by a well-organised and well-resourced, fanatic, international, Islamist grouping affiliated to al-Qa'ida, with no respect for the traditional rules and conduct of war as we know them and very difficult to formally classify under the Third and Fourth Geneva Protocols of 1949. Therefore, all the demands made by this resolution to treat the detainees either as innocent bystanders caught up in American crossfire in Afghanistan or common-law criminals subject to due process are legally not sound, and not necessarily desirable either – particularly if we are to protect Europe's security and people from further attacks. Also, the state's first duty is always to protect its innocent citizens from future attack from any such terrorist groups. The US would not waste valuable public resources detaining those who pose no security risk. Indeed, after exhaustive enquiries, many have been returned home, including three juveniles – one who in an interview to the British press testified to the humanity of his captors and was grateful for formal English-language instruction on the base. The rest – including the EU citizens involved – are undoubtedly dangerous or a source of ongoing useful intelligence and should either be tried for war crimes, if appropriate, at standards compatible with international norms or held in humane conditions as illegal combatants for the duration of the war, with Red Cross and consular access, until Mr Osama bin Laden is captured and formally surrenders his terrorist network and their declared war on the West. I do not accept that habeas corpus applies in emergency situations like times of war or national emergencies, so its inclusion is totally inappropriate. No prisoners of war during the Second World War were allowed to have a fair trial – everyone knows that they were detained for the duration of war. Furthermore, historically, citizens of any country – and the UK in particular – who in times of war went abroad and fought against their own armed forces or their allies were potentially indictable for treason, historically a capital offence and even today a very serious offence. Therefore, the Liberal motion before us today will not be supported by me, as its primary purpose is to bash the United States of American in its global war on terrorism."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"hr. formand, med angrebene på World Trade Center i New York den 11. september indledtes et nyt kapitel i konceptet om krig - nemlig et omfattende asymmetrisk angreb af en velorganiseret og veludstyret, fanatisk, international islamistisk gruppe med tilknytning til al-Qaeda, som ikke har respekt for de traditionelle regler og adfærd i krig, som vi kender dem, og som var meget vanskelig formelt at klassificere under den tredje og fjerde Genève-protokol fra 1949. Alle kravene i henhold til denne resolution om at behandle fanger enten som uskyldige forbipasserende i den amerikanske krydsild i Afghanistan eller ikke-politiske kriminelle, der skal underkastes almindelige retsregler, er rent juridisk ikke rimelige og heller ikke nødvendigvis hensigtsmæssige, især ikke hvis vi skal beskytte Europas sikkerhed og befolkningen mod yderligere angreb. Statens første forpligtelse er ydermere altid at beskytte egne uskyldige borgere mod fremtidige angreb fra terrorgrupper. USA vil ikke spilde værdifulde offentlige ressourcer på at tilbageholde personer, der ikke udgør en sikkerhedstrussel. Der er også mange, der efter omfattende undersøgelser har fået lov at vende hjem, herunder tre unge mennesker - hvoraf en af dem i et interview til britisk presse bevidnede, at han havde fået en human behandling under fangenskabet og var taknemmelig for den formelle engelsksprogede instruktion på basen. De øvrige - herunder de britiske statsborgere - er utvivlsomt farlige eller en kilde til nyttig efterretning og bør derfor enten retsforfølges for krigsforbrydelser, hvor det er relevant, i henhold til standarder, der er forenelige med internationale normer, eller tilbageholdes under humane forhold som ulovlige kombattanter under den resterende del af krigen med tilsyn fra Røde Kors eller konsulære forbindelser, indtil Osama bin Laden er fanget og formelt opgiver sit terrornetværk og den erklærede krig mod den vestlige verden. Jeg kan ikke acceptere, at gælder i nødsituationer som krig eller nationale nødsituationer, så indførelsen heraf er helt uhensigtsmæssig. Ingen krigsfanger under Anden Verdenskrig havde ret til en retfærdig rettergang - alle ved, at de blev tilbageholdt under den resterende del af krigen. Historisk set kunne der endvidere rejses tiltale mod borgerne i alle lande - og i Det Forenede Kongerige især - som i krigstid tog til udlandet og kæmpede mod deres egne væbnede styrker eller allierede, en forbrydelse, som blev straffet med døden, og som selv i dag er en meget alvorlig forbrydelse. Det liberale forslag foran os i dag vil derfor ikke få min støtte, da hovedformålet er at spænde ben for USA i den globale krig mod terror."@da1
"Herr Präsident, mit den Anschlägen vom 11. September auf das World Trade Center in New York begann ein neues Kapitel in der Kriegführung, und zwar das der asymmetrischen, groß angelegten Angriffe einer wohl organisierten und ausgestatteten, fanatischen, internationalen islamistischen Gruppierung mit engen Verbindungen zu Al Kaida, der die traditionellen Regeln der Kriegführung, wie wir sie kennen, gleichgültig sind und die nur sehr schwer nach der Dritten oder Vierten Genfer Konvention von 1949 eingestuft werden kann. Deshalb ist keine der Forderungen dieses Entschließungsentwurfs, denen zufolge die Inhaftierten entweder als unschuldige Dritte behandelt werden sollten, die in Afghanistan versehentlich zwischen die Fronten geraten sind, oder als gewöhnliche, entsprechend abzuurteilende Verbrecher, juristisch fundiert und auch nicht notwendigerweise wünschenswert, und zwar insbesondere im Hinblick auf den Schutz der europäischen Sicherheit und Bürger vor weiteren Angriffen. Außerdem besteht die erste Pflicht eines jeden Staates darin, seine unschuldigen Bürger vor künftigen Angriffen derartiger terroristischer Gruppen zu schützen. Die USA würden keine wertvollen öffentlichen Ressourcen auf die Inhaftierung von Personen verschwenden, die kein Sicherheitsrisiko darstellen. Nach umfassenden Erkundigungen wurden sogar viele von ihnen wieder entlassen. Dazu zählten auch drei Jugendliche, von denen einer in einem Interview für die britische Presse die humane Behandlung während seiner Haft bestätigte und sich dankbar über die Englischausbildung im Camp äußerte. Alle anderen, einschließlich der inhaftierten EU-Bürger, sind zweifellos eine Gefahr oder eine Quelle für nützliche geheimdienstliche Informationen und sollten entweder als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden, wobei die international geltenden Normen einzuhalten sind, oder sie sollten als unrechtmäßige Kombattanten für die Dauer des Krieges unter humanen Bedingungen und mit Zugang zum Roten Kreuz und zu konsularischer Unterstützung festgehalten werden, bis Osama bin Laden gefasst wird und sein terroristisches Netzwerk offiziell kapituliert und den erklärten Krieg gegen den Westen einstellt. Ich akzeptiere nicht, dass in Notsituationen wie Kriegen oder nationalen Krisen die Habeas-Corpus-Regelung Anwendung finden sollte. Daher ist ihre Einbeziehung völlig unangebracht. Keinem Kriegsgefangenen während des zweiten Weltkriegs wurde ein faires Verfahren zugestanden. Jeder weiß, dass sie für die Dauer des Krieges gefangen gehalten wurden. Ferner machten sich in der Geschichte Bürger eines jeden Landes und insbesondere des Vereinigten Königreichs, die zu Kriegszeiten ins Ausland gingen und gegen die eigenen Streitkräfte oder deren Verbündete kämpften, potenziell des Verrats schuldig, der in der Vergangenheit ein Kapitalverbrechen darstellte und noch heute als sehr schwere Straftat gilt. Deshalb werde ich den uns heute vorliegenden liberalen Antrag nicht unterstützen, da er in erster Linie dazu dienen soll, den Ruf der Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem globalen Krieg gegen den Terrorismus zu schädigen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η 11η Σεπτεμβρίου και οι επιθέσεις στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης έδωσαν μια νέα ερμηνεία στην έννοια του πολέμου – πόλεμος είναι πλέον και η ασύμμετρη, ευρείας κλίμακας επίθεση από καλά οργανωμένες και με επαρκείς πόρους, φανατικές, διεθνείς ομάδες ισλαμιστών που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, οι οποίες δεν σέβονται τους παραδοσιακούς κανόνες διεξαγωγής πολέμου όπως τους γνωρίζουμε και οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ταξινομηθούν επίσημα βάσει του τρίτου και τέταρτου πρωτοκόλλου της Γενεύης του 1949. Επομένως, όλα τα αιτήματα που διατυπώνει το παρόν ψήφισμα για μεταχείριση των κρατουμένων είτε ως αθώων θεατών που πιάστηκαν στα διασταυρούμενα πυρά των Αμερικανών στο Αφγανιστάν είτε ως κοινών εγκληματιών που πρέπει να δικαστούν δεόντως δεν στέκουν από νομικής πλευράς, και ούτε είναι απαραιτήτως επιθυμητά – ιδίως εάν θέλουμε να προστατεύσουμε την ασφάλεια και τους πολίτες της Ευρώπης από νέες επιθέσεις. Ακόμη, πρωταρχικό καθήκον του κράτους είναι πάντοτε η προστασία των αθώων πολιτών του από μελλοντικές επιθέσεις τέτοιων τρομοκρατικών ομάδων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα σπαταλούσαν πολύτιμους δημόσιους πόρους για να κρατούν ανθρώπους που δεν αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Πράγματι, μετά από εξαντλητικές έρευνες, πολλοί επέστρεψαν στα σπίτια τους, μεταξύ αυτών και τρεις έφηβοι – ένας εκ των οποίων σε συνέντευξή του στον βρετανικό Τύπο βεβαίωσε ότι οι Αμερικανοί τους φέρονται ανθρώπινα και εξέφρασε μάλιστα την ευγνωμοσύνη του για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στη βάση. Οι υπόλοιποι –συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της ΕΕ που κρατούνται– είναι αναμφισβήτητα επικίνδυνοι ή αποτελούν ακόμη πηγή χρήσιμων πληροφοριών και πρέπει είτε να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου, εάν απαιτείται, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου ή να κρατηθούν υπό ανθρώπινες συνθήκες ως παράνομοι μαχητές για όλη τη διάρκεια του πολέμου, έχοντας δικαίωμα επικοινωνίας με τον Ερυθρό Σταυρό και τις προξενικές αρχές, μέχρι να αιχμαλωτιστεί ο κ. Οσάμα μπιν Λάντεν και να ομολογήσει επισήμως ποιο είναι το τρομοκρατικό του δίκτυο και να αποκηρύξει τον πόλεμο που έχει κηρύξει στη Δύση. Δεν δέχομαι ότι η νομιμότητα της κράτησης (“habeas corpus”) ισχύει σε έκτακτες καταστάσεις όπως σε περίπτωση πολέμου ή σε περίπτωση που κάποιο κράτος βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επομένως η συμπερίληψή της στην έκθεση είναι τελείως άτοπη. Κανένας αιχμάλωτος πολέμου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν έτυχε δίκαιης δίκης – όλοι γνωρίζουμε ότι κρατήθηκαν για όλη τη διάρκεια του πολέμου. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την ιστορία, οι πολίτες των χωρών –και συγκεκριμένα του Ηνωμένου Βασιλείου– που σε καιρούς πολέμου πήγαιναν στο εξωτερικό και πολεμούσαν κατά των δικών τους ένοπλων δυνάμεων ή των συμμάχων τους κατηγορούνταν συνήθως για προδοσία, η οποία είναι, ιστορικά, έσχατο αδίκημα και η οποία θεωρείται ακόμη και σήμερα πολύ σοβαρό αδίκημα. Επομένως, δεν θα υποστηρίξω προσωπικά την πρόταση των Φιλελεύθερων που έχουμε ενώπιόν μας σήμερα, καθώς ο πρωταρχικός σκοπός της είναι να παρεμποδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο."@el8
"Señor Presidente, el 11 de septiembre, los ataques contra las torres gemelas en Nueva York abrieron un capítulo nuevo en el planteamiento de la guerra, a saber, un ataque asimétrico y a gran escala por parte de un grupo islámico, internacional, fanático, bien organizado y bien equipado, afiliado a Al Qaeda, sin respeto alguno por las reglas y comportamientos tradicionales de la guerra tal como los conocemos y muy difíciles de clasificar formalmente según la Tercera y Cuarta Convención de Ginebra de 1949. Por tanto, todas las exigencias planteadas por esta resolución en cuanto al trato que hay que dar a los detenidos, bien como espectadores inocentes detenidos en el fuego cruzado norteamericano en el Afganistán, bien como delincuentes comunes susceptibles del correspondiente enjuiciamiento, no son legalmente correctas, y tampoco necesariamente deseables, sobre todo si pretendemos proteger la seguridad y la población europeas de nuevos ataques. Además, la primera obligación del Estado es proteger a sus habitantes inocentes contra futuros ataques por parte de tales grupos terroristas. Los Estados Unidos no derrocharían valiosos recursos públicos deteniendo a quienes no suponen un riesgo para la seguridad. De hecho, después de exhaustivos interrogatorios, muchos han vuelto a casa, incluidos tres menores, uno de los cuales dejó constancia en una entrevista con la prensa británica de la humanidad de quienes le hicieron prisionero y se mostró agradecido por la enseñanza formal en lengua inglesa en la base. Los demás –incluidos los ciudadanos estadounidenses implicados– son, sin lugar a dudas, peligrosos o una fuente constante de información útil y deberían ser sometidos a juicio por crímenes de guerra, si procede, bajo unos patrones compatibles con las normas internacionales, o estar arrestados en condiciones humanas en calidad de combatientes ilegales mientras dure la guerra, facilitando el acceso a la Cruz Roja y a las autoridades consulares, hasta que sea capturado Osama bin Laden y entregue formalmente su red terrorista y deponga la guerra que tiene declarada a Occidente. No acepto que el «habeas corpus» resulte aplicable en situaciones de emergencia como las épocas de guerra o de emergencia nacional, por lo que su consideración es totalmente inaceptable. A ningún prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial se le permitió un juicio justo; todo el mundo sabe que permanecieron detenidos mientras duró la guerra. Además, desde un punto de vista histórico, los ciudadanos de cualquier país –y del Reino Unido en concreto– que en tiempo de guerra cruzaron las fronteras y lucharon contra sus propias fuerzas armadas o contra los aliados, podían ser acusados en potencia de traición, históricamente un delito capital e incluso hoy día un delito muy grave. Por consiguiente, la moción del Grupo Liberal que tenemos hoy ante nosotros no contará con mi apoyo, ya que su finalidad primordial consiste en asestar un varapalo a los Estados Unidos de América en su guerra mundial contra el terrorismo."@es12
"Arvoisa puhemies, syyskuun 11. päivän iskut New Yorkin kaksoistorneihin kirjoittivat uuden kappaleen sodankäynnin historiaan – epäsymmetrisistä ja laaja-alaisista iskuista vastasi nimittäin al-Qaidaan yhteydessä oleva hyvin järjestäytynyt, hyvin varustautunut, fanaattinen ja kansainvälinen islamilainen ryhmä. Kyseinen ryhmä ei noudata tuntemiamme perinteisiä sodankäynnin sääntöjä ja tapoja, ja sitä on erittäin vaikea luokitella vuonna 1949 tehtyjen kolmannen ja neljännen Geneven yleissopimuksen nojalla. Tästä syystä kaikki tässä päätöslauselmassa esitetyt vaatimukset vankien kohtelemiseksi joko Yhdysvaltojen ristitulessa Afganistanissa kiinni jääneinä viattomina sivullisina tai tavallisina rikollisina, joita odottaa asianmukainen oikeudenkäynti, eivät ole oikeudellisesti järkeviä eivätkä välttämättä toivottaviakaan – erityisesti jos meidän on suojeltava Euroopan turvallisuutta ja Euroopan kansalaisia tulevilta hyökkäyksiltä. Lisäksi valtion tärkein velvollisuus on aina suojella viattomia kansalaisiaan kaikkien tällaisten terroristiryhmien tulevilta hyökkäyksiltä. Yhdysvallat ei kuluttaisi arvokkaita julkisia resurssejaan sellaisten ihmisten pidättämiseen, joista ei aiheudu turvallisuusriskiä. Kattavien tutkimusten jälkeen nimittäin monet pidätetyistä on palautettu kotimaahansa, myös kolme teini-ikäistä – yksi, joka haastattelussa Ison-Britannian lehdistössä todisti kaappaajiensa olleen inhimillisiä ja kiitti virallisesta englannin kielen opetuksesta tukikohdassa. Loput – myös pidätettynä olevat EU:n kansalaiset – ovat epäilemättä vaarallisia tai sitten heiltä saa hyödyllisiä tiedustelutietoja. Nämä ihmiset olisi joko asetettava syytteeseen sotarikoksista, mikäli mahdollista kansainvälisten sääntöjen kanssa yhteensopivia standardeja noudattaen, taikka heitä on pidettävä sotarikollisina inhimillisissä oloissa sodan keston ajan. Heillä on oltava oikeus tavata Punaisen Ristin edustajia ja oman maansa konsulaatin edustajia, kunnes Osama bin Laden on saatu kiinni ja kunnes hän on virallisesti luopunut terroristiverkostaan sekä lännelle julistamastaan sodasta. En hyväksy sitä, että habeas corpus -periaatetta sovelletaan hätätilanteissa kuten sotatilassa ja kansallisessa hätätilanteessa, joten siitä puhuminen on täysin epäasianmukaista. Ei yhdelläkään sotavangilla ollut toisen maailmansodan aikana oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – kaikki tietävät, että sotavankeja pidettiin vangittuina koko sodan ajan. Lisäksi historiallisesti kaikissa valtioissa – ja erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa – sellaisia kansalaisia vastaan, jotka sota-aikana matkustivat ulkomaille ja taistelivat oman maansa armeijaa tai oman maansa liittolaisia vastaan, voitiin nostaa syyte maanpetoksesta, joka historiallisesti on ollut pahin mahdollinen rikos ja on vielä tänäänkin erittäin vakava rikos. Tästä syystä en tue edessämme olevaa liberaalien ehdotusta, sillä sen tärkein tavoite on solvata Amerikan yhdysvaltoja sen maailmanlaajuisesta terrorismin vastaisesta sodasta."@fi5
"Monsieur le Président, les attentats perpétrés le 11 septembre contre les tours jumelles à New York ont ouvert un nouveau chapitre du concept de guerre - à savoir, une offensive asymétrique, menée à grande échelle par un groupe islamiste fanatique, international, bien organisé et bien financé, affilié au réseau Al-Qaïda, irrespectueux des règles et des comportements de guerre conventionnels et très difficile à classer formellement en vertu des troisième et quatrième protocoles de Genève de 1949. Par conséquent, toutes les exigences formulées par cette résolution, visant à traiter les détenus soit comme des observateurs innocents pris dans un échange de tirs croisés entre les États-Unis et l’Afghanistan soit comme des criminels de droit commun soumis à un procès en bonne et due forme ne sont pas judicieuses sur le plan juridique et ne sont pas souhaitables non plus - tout particulièrement si nous voulons protéger la sécurité et la population de l’Europe contre de nouveaux attentats. De même, le premier devoir d’un État est toujours de protéger ses citoyens innocents contre de nouveaux attentats commis par des groupes terroristes de cet acabit. Les États-Unis ne gaspilleraient pas les précieux deniers publics afin d’arrêter des personnes ne posant aucun risque en termes de sécurité. En effet, au terme d’enquêtes approfondies, un grand nombre de détenus sont retournés dans leur foyer, notamment trois mineurs - l’un d’entre eux a témoigné, dans un entretien accordé à la presse britannique, de l’humanité des Américains et s’est montré reconnaissant d’avoir reçu un enseignement formel en langue anglaise à la base. Les autres détenus - y compris les citoyens européens - représentent sans aucun doute un danger ou une source continue de renseignements précieux et devraient être soit jugés pour crimes de guerre, si nécessaire, dans un cadre conforme aux normes internationales, soit détenus dans des conditions décentes, en tant que combattants illégaux, pendant la durée de la guerre, avec un accès de la Croix rouge et des services consulaires, jusqu’à ce que M. Oussama ben Laden soit capturé et mette un terme formel à son réseau terroriste et à sa guerre déclarée contre l’Occident. Je m’oppose à ce que l’ s’applique à des situations d’urgence, comme des périodes de guerre ou des urgences nationales. Aussi son application est-elle parfaitement hors de propos. Aucun prisonnier de guerre, capturé au cours de la Seconde Guerre mondiale, n’a pu bénéficier d’un procès équitable - tout le monde sait qu’ils ont été détenus pendant la durée de la guerre. De plus, d’un point de vue historique, les citoyens de tout pays - et du Royaume-Uni en particulier - qui, en période de guerre, se sont rendus à l’étranger et ont combattu contre les forces armées de leur propre pays ou de ses alliés ont pu faire l’objet de sanctions pour trahison, de tout temps jugée comme un crime capital et encore tenue aujourd’hui pour un crime extrêmement grave. Par conséquent, je n’apporterai pas mon soutien à la motion libérale que nous avons devant les yeux aujourd’hui, car son but premier est de s’en prendre aux États-Unis d’Amérique dans leur guerre mondiale contre le terrorisme."@fr6
"Signor Presidente, gli attentati dell’11 settembre alle torri gemelle di New York hanno aperto un nuovo capitolo per quanto riguarda il concetto di guerra: un attacco asimmetrico, su vasta scala, da parte di un movimento islamico internazionale affiliato ad fanatico, molto ben organizzato, che può contare su risorse ingenti e che non ha alcun rispetto per le regole tradizionali e per il modo di condurre una guerra quali noi li intendiamo. Inoltre pone notevoli difficoltà di classificazione formale nel quadro del terzo e del quarto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949. Pertanto non sono giuridicamente valide né necessariamente auspicabili, specie se vogliamo difendere la sicurezza e i cittadini europei da ulteriori attentati, tutte le richieste contenute nella relazione che pretendono di trattare i detenuti come se fossero spettatori innocenti capitati sotto il fuoco incrociato degli americani in Afghanistan o come criminali comuni da sottoporre a regolare processo. Non si può poi dimenticare che il primo dovere di uno Stato è sempre quello di difendere i propri cittadini innocenti dagli attacchi futuri di qualsiasi gruppo terrorista. Gli Stati Uniti non sprecherebbero ingenti risorse pubbliche per detenere persone che non rappresentino un rischio per la sicurezza. Infatti, dopo indagini esaustive, molti dei prigionieri sono stati rimpatriati, compresi tre giovani uno dei quali, in un’intervista rilasciata alla stampa britannica, ha testimoniato dell’umanità dei suoi carcerieri e si è detto grato per le lezioni di inglese ricevute nella base. I rimanenti compresi i cittadini dell’Unione coinvolti rappresentano indubbiamente un pericolo o una preziosa fonte di da sfruttare, e dovrebbero essere processati per crimini di guerra o detenuti in condizioni umane come combattenti illegali per tutta la durata della guerra, garantendo l’accesso alla Croce Rossa e ai rappresentanti diplomatici, finché Osama bin Laden non verrà catturato e non scioglierà ufficialmente la sua rete terroristica, abbandonando la guerra dichiarata all’Occidente. Non accetto l’ in situazioni di emergenza, come in tempo di guerra o in caso di emergenze nazionali, per cui ritengo del tutto inappropriata la sua applicazione. Durante la Seconda guerra mondiale i prigionieri di guerra non hanno avuto diritto a un processo equo è noto che sono stati detenuti per tutta la durata del conflitto. Inoltre, storicamente parlando, i cittadini di qualsiasi paese del Regno Unito in particolare che in tempo di guerra sono andati all’estero e hanno combattuto contro i loro stessi eserciti o i loro alleati potevano essere accusati di tradimento, storicamente passibile della pena capitale e ancora oggi reato gravissimo. Pertanto non sostengo la proposta presentata dai liberali oggi in esame, perché il suo obiettivo principale è colpire gli Stati Uniti nel quadro della guerra globale al terrorismo."@it9
"Mr President, September 11, the attacks on the twin towers in New York, opened up a new chapter in the concept of war – namely, an asymmetric, large-scale attack by a well-organised and well-resourced, fanatic, international, Islamist grouping affiliated to al-Qa'ida, with no respect for the traditional rules and conduct of war as we know them and very difficult to formally classify under the Third and Fourth Geneva Protocols of 1949. Therefore, all the demands made by this resolution to treat the detainees either as innocent bystanders caught up in American crossfire in Afghanistan or common-law criminals subject to due process are legally not sound, and not necessarily desirable either – particularly if we are to protect Europe's security and people from further attacks. Also, the state's first duty is always to protect its innocent citizens from future attack from any such terrorist groups. The US would not waste valuable public resources detaining those who pose no security risk. Indeed, after exhaustive enquiries, many have been returned home, including three juveniles – one who in an interview to the British press testified to the humanity of his captors and was grateful for formal English-language instruction on the base. The rest – including the EU citizens involved – are undoubtedly dangerous or a source of ongoing useful intelligence and should either be tried for war crimes, if appropriate, at standards compatible with international norms or held in humane conditions as illegal combatants for the duration of the war, with Red Cross and consular access, until Mr Osama bin Laden is captured and formally surrenders his terrorist network and their declared war on the West. I do not accept that habeas corpus applies in emergency situations like times of war or national emergencies, so its inclusion is totally inappropriate. No prisoners of war during the Second World War were allowed to have a fair trial – everyone knows that they were detained for the duration of war. Furthermore, historically, citizens of any country – and the UK in particular – who in times of war went abroad and fought against their own armed forces or their allies were potentially indictable for treason, historically a capital offence and even today a very serious offence. Therefore, the Liberal motion before us today will not be supported by me, as its primary purpose is to bash the United States of American in its global war on terrorism."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, 11 september en de aanslagen op de Twin Towers in New York hebben een nieuwe dimensie toegevoegd aan het begrip oorlogsvoering, namelijk een asymmetrische, grootschalige aanslag door een goed georganiseerde, fanatieke, internationale, islamistische groepering, met ruime financiële middelen, die nauwe banden heeft met Al-Qaeda, zich niets gelegen laat liggen aan de traditionele regels en gedragscodes op het gebied van oorlogsvoering zoals wij die kennen en heel moeilijk is in te delen volgens het derde en vierde protocol van Genève van 1949. De in deze resolutie gestelde eisen om de gevangenen als hetzij onschuldige toeschouwers die per ongeluk in de Amerikaanse vuurlinie in Afghanistan zijn terechtgekomen, hetzij “gewone” criminelen die recht hebben op een proces te beschouwen, snijden dan ook juridisch gezien geen hout. Zij zijn ook niet bij voorbaat wenselijk, zeker niet als we de veiligheid van Europa en de Europeanen willen beschermen tegen nieuwe aanslagen. Bovendien is de eerste taak van een staat altijd zijn onschuldige burgers te beschermen tegen toekomstige aanslagen van dergelijke terroristische groepen. De VS zouden geen kostbare publieke middelen verspillen aan het gevangenhouden van mensen als die geen gevaar voor de veiligheid vormden. Bovendien zijn velen, na uitvoerig te zijn ondervraagd, naar huis teruggestuurd. Daarbij waren ook drie minderjarigen, van wie één in een interview met de Britse pers getuigde van de humaniteit van degenen die hem gevangenhielden en verklaarde hun dankbaar te zijn voor het onderwijs in de Engelse taal dat hij op de basis had genoten. De overige gedetineerden, onder wie de betrokken Europese burgers, zijn ongetwijfeld gevaarlijk of vormen een voortdurende bron van nuttige inlichtingen. Zij moeten ofwel, indien van toepassing, wegens oorlogsmisdaden worden berecht op een manier die aan de internationale normen voldoet, ofwel voor de duur van de oorlog als illegale strijders onder humane omstandigheden worden vastgehouden, waarbij zij kunnen worden bezocht door het Rode Kruis en door hun consuls, totdat de heer Osama bin Laden is gearresteerd en zijn terroristische netwerk en de door deze mensen uitgeroepen oorlog tegen het Westen officieel heeft opgegeven. Ik ben van mening dat het habeas corpus niet van toepassing is in noodsituaties zoals oorlogen of nationale noodsituaties. Dat dit in de resolutie is opgenomen, is dan ook volstrekt ten onrechte. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog kregen de krijgsgevangenen geen eerlijk proces. Iedereen weet dat zij voor de duur van de oorlog werden opgesloten. Bovendien is het zo dat historisch gezien burgers van welk land ook, en zeker van het Verenigd Koninkrijk, die in oorlogstijd hun land verlieten om tegen hun eigen leger of de bondgenoten daarvan te vechten, konden worden aangeklaagd wegens verraad. Hierop stond vanouds de doodstraf en ook nu nog wordt dit als een bijzonder ernstig misdrijf beschouwd. Daarom zal ik de liberale motie van vandaag niet steunen, aangezien die vooral tot doel heeft de Verenigde Staten van Amerika te bekritiseren over hun mondiale oorlog tegen het terrorisme."@nl2
"Senhor Presidente, a 11 de Setembro, os ataques às Torres Gémeas em Nova Iorque, abriram um novo capítulo no conceito de guerra – a saber, um ataque assimétrico de grande dimensão perpetrado por um grupo bem organizado e com bons recursos, fanático, internacional, islamita filiado da Al-Qaeda, sem qualquer respeito pelas regras tradicionais de condução da guerra, tal como as conhecemos, e muito difícil de classificar formalmente ao abrigo dos Terceiro e Quarto Protocolos de Genebra de 1949. Por conseguinte, todas as exigências feitas nesta resolução no sentido de se tratarem os detidos, quer como presumíveis inocentes apanhados no fogo cruzado no Afeganistão, quer como criminosos de delito comum sujeitos a procedimento judicial, não são válidas em termos jurídicos, não sendo também necessariamente desejáveis – em especial, se pretendermos garantir a segurança da Europa e dos seus povos contra novos ataques. Mais, o primeiro dever de um Estado é sempre a protecção dos seus cidadãos inocentes de novos ataques deste tipo de grupos terroristas, sejam eles quais forem. Os EUA não deverão gastar preciosos recursos públicos na detenção daqueles que não representam riscos para a segurança. Na verdade, após inquéritos exaustivos, muitos detidos regressaram já a casa, incluindo três jovens – um dos quais deu testemunho, numa entrevista à imprensa britânica, da humanidade dos seus captores, tendo mostrado a sua gratidão pela instrução em língua inglesa na base. Os demais detidos – incluindo cidadãos da UE envolvidos – são indubitavelmente perigosos, ou fonte de informações úteis, devendo, se for o caso, ser julgados por crimes de guerra, obedecendo a normas idênticas às normas internacionais, ou permanecer detidos em condições humanas como combatentes ilegais enquanto durar o conflito, gozando do acesso da Cruz Vermelha e do acesso consular, até que o senhor Osama bin Laden seja capturado e entregue formalmente a sua rede de terroristas, pondo fim à sua guerra declarada contra o ocidente. Não aceito que se aplique em situações de emergência, como os tempos de guerra ou as emergências nacionais, pelo que a sua inclusão seria absolutamente inadequada. Na Segunda Guerra Mundial não se permitiu a qualquer prisioneiro de guerra um julgamento justo – todos sabemos que ficaram detidos enquanto durou a guerra. Para além disso, em termos históricos, os cidadãos de qualquer país – e do Reino Unido em especial – que, em tempos de guerra, no estrangeiro, combatiam contra as suas próprias forças armadas, ou contra os aliados destas, eram potencialmente indiciáveis por traição, historicamente um delito punível com pena de morte e, ainda hoje, um delito de extrema gravidade. Por conseguinte, a proposta liberal que hoje temos em mãos não contará com o meu apoio, visto que o seu principal objectivo é atingir os Estados Unidos da América na sua guerra global contra o terrorismo."@pt11
"Herr talman! Attackerna den 11 september mot tvillingtornen i New York var inledningen till ett nytt kapitel i definitionen av krig – nämligen en ensidig, storskalig attack av en välorganiserad och resursrik, fanatisk, internationell, islamistisk grupp av anhängare till al-Qaida, utan någon respekt för traditionella regler för krigföring så som vi känner dem och mycket svår att formellt klassificera enligt det tredje och fjärde tilläggsprotokollet till Genèvekonventionen från 1949. Alla krav i resolutionen på att de internerade skall behandlas som oskyldiga åskådare som fångats i amerikansk korseld i Afghanistan eller som vanliga kriminella som skall ställas inför rätta är därför rättsligt ogiltiga och inte nödvändigtvis önskvärda heller – i synnerhet om vi skall skydda Europas säkerhet och folk mot ytterligare attacker. Dessutom är statens första plikt alltid att skydda sina oskyldiga medborgare mot framtida attacker av sådana terroristgrupper. USA skulle inte slösa bort värdefulla offentliga resurser på att internera personer som inte utgör någon säkerhetsrisk. Efter grundliga utredningar har faktiskt många av dem skickats hem, inklusive tre minderåriga – en av dem vittnade i en intervju med brittisk press om fångvaktarnas humanitet och var tacksam för den formella språkutbildningen i engelska på basen. Resten – inklusive de berörda EU-medborgarna – är utan tvivel farliga eller en källa till fortgående användbara underrättelser och bör om det är tillämpligt ställas inför domstol för krigsbrott enligt villkor som är förenliga med internationella normer eller kvarhållas under humana förhållanden som illegala stridande så länge kriget varar, med tillgång till Röda korset och konsul, tills Usama bin Ladin fångas och formellt ger upp sitt terroristnätverk och det krig de deklarerat mot västvärlden. Jag godtar inte att ”habeas corpus” gäller i nödlägen som i krigstid eller nationella kriser, och därför är det totalt otillbörligt att det har införlivats. Inga krigsfångar under andra världskriget fick en rättvis rättegång – alla vet att de hölls fängslade så länge kriget varade. Historiskt har dessutom medborgare i något land – i synnerhet i Förenade kungariket – som i krigstid begett sig utomlands och slagits mot sina egna väpnade styrkor eller deras allierade kunnat åtalas för högförräderi, historiskt ett brott belagt med dödsstraff och även i dag ett mycket allvarligt brott. Därför kommer jag inte att stödja det förslag från den liberala gruppen som lagts fram för oss i dag, eftersom dess främsta syfte är att skada Förenta staterna i dess globala krig mot terrorism."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph