Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-09-Speech-2-203"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040309.6.2-203"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Na linha do que propus ainda na comissão respectiva, regozijo-me, em particular, pela consagração do conceito-quadro de " ", bem como pela orientação de se prosseguirem políticas fiscais, parafiscais e tarifárias nos serviços públicos que tenham em conta a família e a maior dimensão dos agregados familiares, não discriminando contra estes. Importante também é o reconhecimento feito do valor social e económico do trabalho familiar e doméstico, o que é frequentemente esquecido e desprezado, por grave preconceito ou mero desinteresse, gerando prejuízo às pessoas e reais desigualdades. Felicito-me ainda pela aprovação da alteração que propus contra a revisão do conceito de família, o que, além de errado, não compete de todo ao Parlamento. A família, - uma realidade sociológica e antropológica secular e, inequivocamente, enraizada -, não deve ser confundida com opções individuais que configuram realidades diferenciadas e que exorbitam do seu âmbito. Destaco ainda a justiça da referência à necessidade de prever subsídios específicos no caso de famílias numerosas, de crianças com deficiência e de parto múltiplo, entre outras situações, bem como a ideia de os Estados-Membros desenvolverem formas de cooperação e redes de intercâmbio de boas práticas. Felicito, de novo, a colega Regina Bastos pelo excelente trabalho feito e pelo grande avanço que este seu relatório representa. Fica como um marco das políticas familiares, no Parlamento Europeu."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"I overensstemmelse med det forslag, som jeg stillede i det relevante udvalg, glæder jeg mig særlig over, at rammebegrebet familievenlige politikker er blevet indarbejdet, og retningslinjen om, at man skal følge skatte-, afgifts- og tarifpolitikker i offentlige tjenester, der tager hensyn til familien og de større familieenheder, uden at forskelsbehandle dem. Anerkendelsen i betænkningen af den sociale og økonomiske værdi af familie og husligt arbejde er også vigtig, da det ofte overses og afvises, enten gennem indgroede fordomme eller simpelthen af mangel på interesse, hvilket resulterer i fordomme mod enkeltpersoner og i egentlige uligheder. Jeg glæder mig også over vedtagelsen af det ændringsforslag, som jeg stillede imod ændring af familiebegrebet. Det ville være både misforstået og også ligge uden for Parlamentets kompetence at ændre dette begreb. Familien, som er en verdslig, sociologisk og antropologisk virkelighed og ligeledes indgroet, må ikke forveksles med individuelle valg, der resulterer i andre situationer, og som ikke ligger inden for familiebegrebet. Jeg mener, at man også skal understrege nødvendigheden af at udvikle særlige former for støtte til store familier, handicappede børn eller flerfødsler og også tanken om, at medlemsstaterne skal udvikle forskellige samarbejdsformer og netværk til udveksling af god praksis. Jeg lykønsker endnu en gang fru Bastos med hendes udmærkede arbejde og det enorme fremskridt, som denne betænkning er. Den vil blive en standard for familiepolitik i Europa-Parlamentet."@da1
". Gemäß dem Vorschlag, den ich im zuständigen Ausschuss unterbreitet habe, begrüße ich insbesondere die Aufnahme des Rahmenkonzepts der „familienfreundlichen Maßnahmen“ und der Vorgabe, im Zusammenhang mit Steuern und anderen Abgaben und Gebühren bei öffentlichen Dienstleistungen eine Politik zu verfolgen, die der Familie und des größeren Umfangs von Familien Rechnung trägt, ohne sie zu diskriminieren. Wichtig ist auch die Anerkennung des sozialen und wirtschaftlichen Werts von Familien- und Hausarbeit im Bericht, der oft übersehen und belächelt wird, entweder aufgrund tief sitzender Vorurteile oder einfach aus Mangel an Interesse. Das führt wiederum zu Vorurteilen gegenüber Personen und echter Ungleichbehandlung. Außerdem begrüße ich die Annahme eines Änderungsantrags, den ich zur Änderung des Begriffs der Familie eingereicht habe. Eine Änderung dieses Begriffs wäre unangebracht und fällt auch nicht in den Zuständigkeitsbereich des Parlaments. Die Familie, die eine weltliche soziologische und anthropologische Realität darstellt und eindeutig tief verwurzelt ist, darf nicht mit individuellen Alternativen vermengt werden, die zu anderen Sachverhalten führen und nicht in den Bereich der Familie fallen. Hinweisen möchte ich auch auf den angebrachten Verweis auf die Notwendigkeit, spezielle Leistungen zu gewähren, insbesondere für Großfamilien, für behinderte Kinder oder bei Mehrlingsgeburten, sowie die Anregung, dass Mitgliedstaaten verschiedene Formen der Zusammenarbeit und Netze für den Austausch bewährter Verfahren entwickeln. Ich gratuliere Frau Bastos noch einmal zu ihrer ausgezeichneten Arbeit und zu dem gewaltigen Schritt nach vorn, den dieser Bericht darstellt. Er wird richtungweisend für die Familienpolitik im Europäischen Parlament sein."@de7
". Σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσα στην αρμόδια επιτροπή, χαιρετίζω συγκεκριμένα τη συμπερίληψη της έννοιας πλαισίου των “φιλοοικογενειακών πολιτικών” και την κατευθυντήρια αρχή για την υιοθέτηση φορολογικών πολιτικών και πολιτικών σχετικά με άλλες εισφορές και τέλη στις δημόσιες υπηρεσίες κατά τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη η οικογένεια και η αύξηση του μεγέθους των οικογενειακών μονάδων, χωρίς διακρίσεις εις βάρος τους. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στην έκθεση αναγνωρίζεται η κοινωνική και οικονομική αξία της οικογένειας και της οικιακής εργασίας, η οποία συχνά αγνοείται και περιφρονείται, είτε λόγω βαθιά ριζωμένων προκαταλήψεων είτε απλώς λόγω απουσίας ενδιαφέροντος, γεγονός που οδηγεί σε προκατάληψη εις βάρος ατόμων και σε πραγματικές ανισότητες. Χαιρετίζω επίσης την έγκριση της τροπολογίας που κατέθεσα κατά της αναθεώρησης της έννοιας της οικογένειας. Η αναθεώρηση αυτής της έννοιας θα ήταν εσφαλμένη όσο και εκτός του πεδίου αρμοδιότητας του Κοινοβουλίου. Η οικογένεια, που αποτελεί μια κοσμικού χαρακτήρα κοινωνιολογική και ανθρωπολογική πραγματικότητα η οποία είναι αναμφίλεκτα βαθιά ριζωμένη, δεν πρέπει να συγχέεται με μεμονωμένες επιλογές που οδηγούν σε διαφορετικές καταστάσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στον ορισμό της οικογένειας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την ορθότητα της αναφοράς στην ανάγκη προσφοράς ειδικών επιδομάτων για καταστάσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν πολυμελείς οικογένειες, παιδιά με ειδικές ανάγκες ή πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και της ιδέας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν μορφές συνεργασίας και δικτύων ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Για μία ακόμη φορά, συγχαίρω την κ. Bastos για το άριστο έργο της και το τεράστιο βήμα προόδου που αντιπροσωπεύει η έκθεσή της. Θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις οικογενειακές πολιτικές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el8
". In line with the proposal I tabled in the relevant committee, I welcome, in particular, the inclusion of the framework concept of ‘family-friendly policies’, and the guideline to pursue policies governing taxation and other levies and tariffs in public services that take account of the family and the greater size of family units, without discriminating against them. Also important is the report’s recognition of the social and economic value of family and domestic work, which is often overlooked and scorned, either through deeply-held prejudice or a simple lack of interest, which results in prejudice against individuals and in real inequalities. I also welcome the adoption of the amendment I tabled against revising the concept of the family. Revising this concept would be both misguided and also outside the sphere of Parliament’s competence. The family, which is a secular sociological and anthropological reality and is unequivocally deep-rooted, must not be confused with individual options that result in different situations and which do not fall within the scope of the family. I would also highlight the aptness of the reference to the need to provide specific allowances for situations including large families, for children with disabilities or for multiple births, and also the idea that the Member States must develop forms of cooperation and networks for exchanging good practice. Once again, I congratulate Mrs Bastos on her excellent work and on the enormous step forward that this report represents. It will serve as a benchmark for family policies in the European Parliament."@en3
". De acuerdo con la propuesta que presenté en la comisión competente, celebro, en particular, la inclusión del concepto marco de «políticas respetuosas con la familia», así como de la directriz que establece la aplicación de políticas fiscales, parafiscales y arancelarias en los servicios públicos que tengan en cuenta a la familia y el aumento de tamaño de las unidades familiares, sin ejercer ningún tipo de discriminación negativa. De igual modo, cabe destacar la importancia de que se reconozca en el informe el valor social y económico de la familia y de las tareas domésticas, las cuales suelen ser ignoradas o menospreciadas, ya sea manifestando un profundo prejuicio o simplemente falta de interés, lo cual provoca en última instancia la aparición de prejuicios contra las personas y de desigualdades reales. También me complace la aprobación de la enmienda que presenté contra la revisión del concepto de familia, ya que esta resultaría equivocada y se encontraría fuera del ámbito de competencia del Parlamento. Hay que evitar confundir la familia, que constituye una realidad secular sociológica y antropológica profundamente arraigada, con una serie de opciones individuales que conllevan diferentes situaciones y que no se encuadran dentro del alcance de la familia. Asimismo, quiero destacar que resulta muy acertada la referencia a la necesidad de proporcionar subsidios específicos para aquellos casos de familias numerosas, niños con discapacidades o nacimientos múltiples, y la idea de que los Estados miembros tienen que desarrollar formas de cooperación y redes de intercambio de buenas prácticas. Una vez más, felicito a la Sra. Bastos por el excelente trabajo realizado y por el gran avance que representa este informe, que servirá de punto de referencia para las políticas familiares en el Parlamento Europeo."@es12
". Tätä asiaa käsittelevässä valiokunnassa esittämäni ehdotuksen mukaisesti suhtaudun myönteisesti erityisesti siihen, että mukaan on otettu "perheet huomioon ottavan politiikan" puitekäsite sekä suuntaviivat, joiden mukaan julkisten palvelujen alalla on harjoitettava sellaisia veropoliittisia ja veroluonteisia toimia sekä hinnoittelutoimia, joissa otetaan huomioon sekä perhe että perheyksiköiden koko siten, että perheitä ja suurperheitä ei syrjitä. Tärkeää on myös, että mietinnössä tunnustetaan se sosiaalinen ja taloudellinen merkitys, joka on perheellä ja kotityöllä, jota usein ylenkatsotaan ja vähätellään joko syvälle iskostuneiden ennakkoluulojen tai pelkän piittaamattomuuden vuoksi, mikä johtaa yksilöihin kohdistuviin ennakkoluuloihin ja todelliseen epätasa-arvoiseen kohteluun. Olen tyytyväinen myös perhekäsitteen muuttamista vastustavan tarkistukseni hyväksymiseen. Tämän käsitteen tarkistaminen olisi sekä epäviisasta että myös parlamentin toimivallan ulkopuolella. Perhettä, joka on maallisluonteinen sosiologinen ja antropologinen realiteetti ja kiistatta syvään juurtunut ilmiö, ei saa sekoittaa yksilöllisiin valintoihin, jotka johtavat poikkeaviin tilanteisiin, jotka eivät kuulu perhekäsitteen piiriin. Haluaisin myös ottaa esiin sen, että oli oikein mainita, että suurperheille, vammaisten lasten perheille sekä monikkoperheille on tarjottava erityisiä avustusmuotoja. Lisäksi pidän hyvänä ajatuksena sitä, että jäsenvaltioiden on kehitettävä yhteistyömuotoja ja hyvien käytäntöjen vaihdantaverkostoja. Onnittelen esittelijä Bastosia vielä kerran erinomaisesta työstä ja siitä valtavasta edistysaskeleesta, jota tämä mietintö merkitsee. Tämä mietintö antaa suuntaa Euroopan parlamentin perhepolitiikalle."@fi5
". Conformément à la proposition que j’ai présentée devant la commission compétente, je salue tout particulièrement l’instauration du concept-cadre de "politiques favorables à la famille" et la ligne directrice demandant d’appliquer dans les services publics des politiques fiscales, parafiscales et tarifaires qui prennent en considération la famille et la taille accrue des cellules familiales, sans discrimination à leur encontre. Il importe également de signaler que le rapport reconnaît la valeur sociale et économique de la famille et du travail domestique, souvent négligée et méprisée par des préjugés profonds ou un simple manque d’intérêt débouchant sur des préjugés à l’encontre des personnes et sur de réelles inégalités. Je salue également l’adoption de l’amendement que j’ai déposé à l’encontre de la révision du concept de famille. Une révision de ce concept serait malencontreuse et sortirait du domaine de compétences du Parlement. La famille, qui est une réalité sociologique et anthropologique séculaire et est, indubitablement, profondément ancrée, ne doit pas être confondue avec les choix individuels qui débouchent sur des situations différentes et qui ne sont pas couverts par le concept de famille. Je tiens aussi à souligner le bien-fondé de la référence à la nécessité de prévoir des allocations spécifiques pour les familles nombreuses, pour les enfants handicapés ou pour les naissances multiples, ainsi qu’à l’idée selon laquelle les États membres doivent développer des formes de coopération et de réseaux d’échange de bonnes pratiques. Je félicite une fois de plus Mme Bastos pour la qualité de son travail et pour le pas en avant considérable que représente ce rapport. Il servira d’étalon pour les politiques familiales au Parlement européen."@fr6
"Conformemente con la proposta da me presentata in seno alla commissione competente, accolgo con particolare favore l’adozione del concetto quadro di politiche a favore della famiglia, nonché l’orientamento che prevede l’attuazione di politiche fiscali, parafiscali e tariffarie nei servizi pubblici che tengano conto della famiglia e delle più ampie dimensioni dei nuclei familiari, senza discriminazione alcuna nei confronti di questi ultimi. E’ importante inoltre il riconoscimento del valore sociale ed economico del lavoro familiare e domestico, spesso dimenticato e disprezzato, a causa di radicati preconcetti o semplice disinteresse, con i danni alle persone e le vere e proprie disuguaglianze che ne conseguono. Mi compiaccio inoltre per l’adozione dell’emendamento da me proposto contro la rivisitazione della definizione del concetto di famiglia. Riconsiderare tale concetto, infatti, non solo sarebbe incauto, ma non rientrerebbe affatto nella sfera di competenza del Parlamento. La famiglia, una realtà sociologica e antropologica secolare e inequivocabilmente radicata, non deve essere confusa con alternative individuali che configurano realtà differenziate e che esorbitano dal suo ambito. Desidero inoltre evidenziare il riferimento, alquanto adeguato, alla necessità di prevedere sussidi specifici a favore di famiglie numerose, bambini disabili e nascite multiple, tra le altre situazioni, nonché l’idea secondo cui gli Stati membri devono istituire forme di cooperazione e reti di scambio di buone prassi. Mi congratulo nuovamente con l’onorevole Bastos per l’eccellente lavoro svolto e per il grande passo avanti rappresentato dalla sua relazione, che fungerà da caposaldo per le politiche familiari in seno al Parlamento europeo."@it9
". In line with the proposal I tabled in the relevant committee, I welcome, in particular, the inclusion of the framework concept of ‘family-friendly policies’, and the guideline to pursue policies governing taxation and other levies and tariffs in public services that take account of the family and the greater size of family units, without discriminating against them. Also important is the report’s recognition of the social and economic value of family and domestic work, which is often overlooked and scorned, either through deeply-held prejudice or a simple lack of interest, which results in prejudice against individuals and in real inequalities. I also welcome the adoption of the amendment I tabled against revising the concept of the family. Revising this concept would be both misguided and also outside the sphere of Parliament’s competence. The family, which is a secular sociological and anthropological reality and is unequivocally deep-rooted, must not be confused with individual options that result in different situations and which do not fall within the scope of the family. I would also highlight the aptness of the reference to the need to provide specific allowances for situations including large families, for children with disabilities or for multiple births, and also the idea that the Member States must develop forms of cooperation and networks for exchanging good practice. Once again, I congratulate Mrs Bastos on her excellent work and on the enormous step forward that this report represents. It will serve as a benchmark for family policies in the European Parliament."@lv10
"Gelet op wat ik in de bevoegde commissie heb voorgesteld, is het niet verwonderlijk dat ik bijzonder ingenomen ben met de resolute keuze voor een "gezinsvriendelijk beleid". Dat is in mijn ogen een basisbegrip. Ik vind het tevens een goede zaak dat er op het niveau van de overheidsdiensten een fiscaal, parafiscaal en tariefbeleid ten uitvoer wordt gelegd dat gericht is op het gezin en grote gezinshuishoudens niet discrimineert. Een ander belangrijk punt is dat de sociale en economische waarde van gezinstaken en huishoudelijk werk uitdrukkelijk wordt erkend. Deze taken worden vaak geminacht en vergeten, uit vooroordeel of eenvoudigweg uit gebrek aan belangstelling. Dit probleem, dat bijzonder nadelig is voor de betrokken personen, kan aanleiding geven tot reële ongelijkheden. Verder ben ik blij dat de rapporteur mijn amendement tegen de herziening van het begrip "gezin" heeft overgenomen. Dat is immers een foutieve beslissing die niet eens onder de bevoegdheid van het Parlement valt. Het gezin - een wereldlijke en diep ingewortelde realiteit van sociologische en antropologische aard - mag niet verward worden met individuele opties die tot andere realiteiten leiden en de grenzen van het gezin overstijgen. Mijns inziens wordt er ook terecht aangedrongen op de invoering van bijzondere toelagen, bijvoorbeeld voor grote gezinnen, gehandicapte kinderen en meerlinggeboorten. Samen met de rapporteur moedig ik de lidstaten aan om samenwerkingsvormen en netwerken te ontwikkelen voor de uitwisseling van goede praktijken. Ik feliciteer mevrouw Bastos nogmaals met het uitstekende werk dat zij heeft verricht. Haar verslag betekent een belangrijke stap voorwaarts. Zij heeft een kader gecreëerd voor het gezinsbeleid van het Europees Parlement."@nl2
". I enlighet med det förslag som jag lade fram i utskottet välkomnar jag särskilt att man har tagit med ramkonceptet med familjevänlig politik, och riktlinjerna för att bedriva politik som rör beskattning och annan uppbörd och andra taxor inom tjänsterna i allmänhetens intresse, så att man tar hänsyn till familjen och de större familjeenheterna, och inte diskriminerar dem. En annan viktig sak är att man i betänkandet erkänner det sociala och ekonomiska värdet av familje- och hemarbetet, vilket man ofta bortser från eller ser ned på, vare sig detta beror på förutfattade meningar eller brist på intresse, vilket resulterar i fördomar om individer och i verklig ojämlikhet. Jag välkomnar också att man antagit det ändringsförslag jag lade fram om att man inte skall ändra familjekonceptet. Att ändra detta koncept skulle vara vilseledande och även ligga utanför parlamentets ansvarsområde. Familjen, som är en sekulariserad antropologisk djupt rotad verklighet i samhället får inte förväxlas med individuella val som resulterar i olika situationer som inte faller inom familjekonceptet. Jag vill också belysa referensens lämplighet när det gäller behovet av att ge specifikt stöd i situationer som inbegriper stora familjer, barn med funktionshinder och flerbarnsfödslar, och även det lämpliga i att medlemsstaterna utvecklar former för samarbete och nätverk för att utbyta goda rutiner. Än en gång vill jag gratulera Regina Bastos till hennes utmärkta arbete och till det enorma framsteg som detta betänkande innebär. Det kommer att tjäna som ett riktmärke för familjepolitiken i Europaparlamentet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph