Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-09-Speech-2-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040309.6.2-122"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A presente proposta de decisão visa instituir um programa de acção comunitário para a promoção de acções no domínio da protecção dos interesses financeiros da Comunidade (Programa HERCULE), o que mereceu, naturalmente, o meu apoio. Esse programa cobre, por um lado, as subvenções concedidas a acções pontuais, como por exemplo estudos, conferências ou formações, e, por outro, subvenções de funcionamento concedidas a organismos activos nesse domínio, como associações criadas para promover a protecção dos interesses financeiros comunitários. De facto, o actual processo de reforma da Comissão, e nomeadamente a adopção do novo regulamento financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades europeias, implica o estabelecimento de actos de base para um conjunto de subvenções financiadas até ao presente sem que a sua atribuição esteja enquadrada por um acto de base específico. Entre as subvenções que exigem doravante um acto de base terá de figurar um certo número das que têm sido concedidas até agora pela Comissão no domínio da protecção dos interesses financeiros comunitários. O objectivo da presente proposta é o de constituir um acto de base desse tipo estabelecendo um programa de acção comunitário para a concessão de subvenções pela Comissão nesse domínio. Concretizar-se-á, clarificando, a adopção das medidas necessárias nos domínios da prevenção e combate das fraudes lesivas dos interesses financeiros da Comunidade, conforme o disposto no Artigo 280°... ( )"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dette forslag til afgørelse tilstræber at etablere et EU-handlingsprogram til fremme af aktioner til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (Hercule-programmet), og jeg går naturligvis ind for det. Programmet omfatter på den ene side tilskud til lejlighedsvise aktiviteter, f.eks. studieordninger, konferencer eller uddannelse og på den anden side tilskud til instanser på dette område, f.eks. foreninger, der er oprettet for at fremme beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser. Den nuværende proces med at reformere Kommissionen, og især vedtagelsen af den nye finansforordning, der finder anvendelse på Fællesskabets almindelige budget, kræver vedtagelse af grundlæggende instrumenter til en række tilskud, der til dato er blevet finansieret uden at være omfattet af et specifikt grundlæggende instrument. Af de tilskud, der fremover skal være omfattet af et grundlæggende instrument, er der adskillige, som er ydet af Kommissionen til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser. Formålet med dette forslag er at oprette det grundlæggende instrument ved at etablere et EU-handlingsprogram for Kommissionens tilskud på dette område. Formålet med dette forslag er at sammensætte et grundlæggende instrument af denne art for derved at etablere et EU-handlingsprogram for fordelingen af Kommissionens tilskud på dette område. Mere specifikt, de nødvendige foranstaltninger inden for forebyggelse og bekæmpelse af bedrageri mod Fællesskabets finansielle interesser i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 280 ..."@da1
". Anliegen dieses Vorschlags für einen Beschluss ist die Auflage eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft (Programm HERCULE), und natürlich bin ich dafür. Dieses Programm umfasst zum einen Finanzhilfen für punktuelle Maßnahmen wie Studien, Konferenzen oder Schulungen und zum anderen Betriebskostenhilfen für auf diesem Gebiet tätige Einrichtungen wie die zur Förderung des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft gegründeten Vereinigungen. In der Tat machen es die laufende Reform der Kommission und insbesondere die Annahme der neuen Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften erforderlich, für eine Reihe von Finanzhilfen, deren Gewährung bisher durch keinen spezifischen Basisrechtsakt geregelt wurde, entsprechende Rechtsakte zu erlassen. Hierunter fallen auch einige von der Kommission gewährte Finanzhilfen zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft. Der vorliegende Vorschlag stellt auf die Annahme eines solchen Basisrechtsakts ab, indem ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Vergabe von Finanzhilfen in diesem Bereich aufgelegt wird. Dieser Vorschlag bezweckt den Erlass eines solchen Basisrechtsakts durch die Auflage eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Vergabe von Finanzhilfen auf diesem Gebiet. Genauer gesagt, die in den Bereichen Verhinderung und Bekämpfung von Betrug zum Schaden der finanziellen Interessen der Gemeinschaft, gemäß den Bestimmungen von Artikel 280..."@de7
". Αυτή η πρόταση απόφασης αποσκοπεί στη θέσπιση ενός προγράμματος κοινοτικής δράσης για την προώθηση ενεργειών στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας (πρόγραμμα HERCULE) και, ασφαλώς, έχει τη στήριξή μου. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει, αφενός, επιδοτήσεις που παρέχονται για επιμέρους ενέργειες, επί παραδείγματι μελέτες, διασκέψεις ή καταρτίσεις, και, αφετέρου, επιδοτήσεις λειτουργίας που καταβάλλονται σε οργανισμούς που αναπτύσσουν ενεργό δράση στον εν λόγω τομέα, όπως ενώσεις συσταθείσες για την προώθηση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Πράγματι, η τρέχουσα διαδικασία μεταρρύθμισης της Επιτροπής και ιδίως η θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθιστούν απαραίτητη την έκδοση βασικών πράξεων για μια σειρά επιδοτήσεων των οποίων η χορήγηση μέχρι σήμερα δεν συνοδευόταν από ειδική βασική πράξη. Μεταξύ των επιδοτήσεων για τις οποίες απαιτείται στο εξής η έκδοση βασικής πράξης περιλαμβάνονται και ορισμένες από εκείνες που μέχρι σήμερα χορηγούνται από την Επιτροπή στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η θέσπιση μιας τέτοιας βασικής πράξης η οποία προβλέπει την κατάρτιση προγράμματος κοινοτικής δράσης για τη χορήγηση επιδοτήσεων από την Κοινότητα στον εν λόγω τομέα. Στόχος αυτής της πρότασης είναι η θέσπιση μιας τέτοιας βασικής πράξης, με την οποία θα θεσπίζεται ένα πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για τη χορήγηση των επιδοτήσεων από την Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα. Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα που απαιτούνται στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280..."@el8
". This proposal for a decision aims to establish a Community action programme to promote activities in the field of the protection of the Community’s financial interests (HERCULE Programme), and I am naturally in favour of this. This programme covers, on the one hand, grants allocated to occasional activities, such as study schemes, conferences or training and, on the other, operated grants allocated to bodies working in this field, such as associations created to promote the protection of the Community’s financial interests. Indeed, the current process of reforming the Commission, and in particular the adoption of the new Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, requires basic instruments to be adopted for a number of grants that have been financed to date without being covered by a specific basic instrument. Of the grants that will in future need to be covered by a basic instrument, there are several that have been made by the Commission to protect the Community's financial interests. The purpose of this proposal is to establish that basic instrument by setting up a Community action programme for Commission grants in this field. The purpose of this proposal is to constitute a basic instrument of this kind, establishing a Community action programme for the allocation of grants by the Commission in this field. To be more specific, the measures required in the fields of prevention and combating fraud against the Community’s financial interests, in accordance with the provisions of Article 280 ... ( )"@en3
". Esta propuesta de decisión pretende establecer un programa de acción comunitario en el campo de la protección de los intereses financieros de la Comunidad (Programa HERCULE), y por supuesto, estoy a favor de ello. Por una parte, este programa comprende subvenciones concedidas a actividades ocasionales, como programas de estudio, congresos o formación y, por otra, subvenciones de funcionamiento asignadas a entidades que trabajan en este campo, como asociaciones creadas para promover la protección de los intereses financieros de la Comunidad. En efecto, el actual proceso de reforma de la Comisión, y en concreto la adopción del nuevo Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, requieren que se adopten instrumentos básicos para una serie de subvenciones que se han financiado hasta la fecha sin que queden encuadradas dentro de un instrumento básico específico. Entre las subvenciones que en el futuro necesitarán estar cubiertas por un instrumento básico, figurarán algunas de las que ha concedido hasta el momento la Comisión para proteger los intereses financieros de la Comunidad. El objetivo de esta propuesta es establecer este instrumento básico mediante el establecimiento de un programa de acción comunitario para las subvenciones de la Comisión en este terreno. El objetivo de esta propuesta es constituir un instrumento básico de este tipo, estableciendo un programa de acción comunitario para la asignación de subvenciones por parte de la Comisión en este campo. Para concretar más, las medidas necesarias en los campos de la prevención y la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Comunidad, conforme a las disposiciones del artículo 280... ( .)"@es12
". Tämän päätösehdotuksen tarkoituksena on yhteisön tukiohjelman perustaminen yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien tukemiseksi (Hercule-ohjelma), ja on selvää, että tuen ehdotusta. Tämä ohjelma kattaa yhtäältä yksittäisille hankkeille, kuten opintoihin, konferensseihin tai muuhun koulutukseen, myönnetyt avustukset ja toisaalta alalla toimiville elimille, kuten yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi perustetuille järjestöille, myönnetyt toiminta-avustukset. Nykyinen komissiota koskeva hallinnonuudistus ja varsinkin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annettu uusi asetus edellyttävät perussäädöksiä kaikista niistä toimista, joita on tähän mennessä rahoitettu, vaikka rahoituksen myöntämisen perustana ei ole ollut erityistä säädöstä. Tällaisiin avustuksiin, joiden perusteena on vastedes oltava säädös, on myös luettava eräät komission avustukset, jotka se on myöntänyt yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi. Käsiteltävänä olevan ehdotuksen tarkoituksena on antaa perussäädös, jolla perustetaan yhteisön tukiohjelma tällaisten komission avustusten myöntämiseksi. Käsiteltävänä olevan ehdotuksen tarkoituksena on antaa tällainen perussäädös, jolla perustetaan yhteisön tukiohjelma tällaisten komission avustusten myöntämiseksi. Tarkemmin ottaen ne toimet, jotka ovat tarpeellisia yhteisön taloudellisten etujen kannalta vahingollisten petosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sen mukaisesti, mitä 280 artiklassa määrätään ... ( )"@fi5
". Cette proposition de décision vise à établir un programme d’action communautaire pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule), et je suis évidemment favorable à une telle idée. Ce programme couvre d’une part des subventions accordées à des actions ponctuelles comme des études, conférences ou formations et, de l’autre, des subventions octroyées aux organismes actifs dans ce domaine, tels que des associations créées pour promouvoir la protection des intérêts financiers communautaires. En effet, L’actuel processus de réforme de la Commission, et notamment l’adoption du nouveau règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes impliquent l’établissement d’actes de base pour un ensemble de subventions financées jusqu’à présent sans que leur attribution ne soit encadrée par un acte de base spécifique. Il faut compter parmi les subventions nécessitant dorénavant un acte de base un certain nombre de celles octroyées jusqu’à présent par la Commission dans le domaine de la protection des intérêts financiers communautaires. L’objectif de la présente proposition est de constituer un tel acte de base en établissant un programme d’action communautaire pour l’octroi de subventions par la Commission dans ce domaine. Le but de cette proposition est de constituer un tel acte de base créant un programme communautaire d’action pour l’octroi de subventions de la Commission dans ce domaine; plus précisément, les mesures exigées dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la fraude au détriment des intérêts financiers de la Communauté, conformément aux dispositions de l’article 280..."@fr6
"La presente proposta di decisione è intesa a creare un programma d’azione comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma HERCULE), e naturalmente sono favorevole. Il programma include, da un lato, le sovvenzioni concesse ad attività occasionali, come programmi di studio, conferenze o formazione, e, dall’altro, sovvenzioni di funzionamento a organi che operano nel settore, quali associazioni create per promuovere la tutela degli interessi finanziari della Comunità. Infatti, la riforma in atto della Commissione, e in particolare l’approvazione del nuovo regolamento finanziario per il bilancio generale delle Comunità europee, rendono necessario adottare un atto per istituire una base giuridica pertinente per numerose sovvenzioni la cui erogazione in precedenza non era disciplinata da alcuna base giuridica specifica. Tra esse figurano talune sovvenzioni erogate dalla Commissione per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. La presente proposta riguarda precisamente l’adozione di un atto giuridico per stabilire i requisiti di un programma d’azione della Comunità in materia di erogazione di sovvenzioni in materia. Lo scopo della proposta è costituire un atto di base di tale natura, che istituisce un programma d’azione comunitario per la concessione di sovvenzioni in tale ambito da parte della Commissione. Più precisamente, le misure richieste nei settori della prevenzione e della lotta alle frodi contro gli interessi finanziari della Comunità, conformemente all’articolo 280..."@it9
". This proposal for a decision aims to establish a Community action programme to promote activities in the field of the protection of the Community’s financial interests (HERCULE Programme), and I am naturally in favour of this. This programme covers, on the one hand, grants allocated to occasional activities, such as study schemes, conferences or training and, on the other, operated grants allocated to bodies working in this field, such as associations created to promote the protection of the Community’s financial interests. Indeed, the current process of reforming the Commission, and in particular the adoption of the new Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, requires basic instruments to be adopted for a number of grants that have been financed to date without being covered by a specific basic instrument. Of the grants that will in future need to be covered by a basic instrument, there are several that have been made by the Commission to protect the Community's financial interests. The purpose of this proposal is to establish that basic instrument by setting up a Community action programme for Commission grants in this field. The purpose of this proposal is to constitute a basic instrument of this kind, establishing a Community action programme for the allocation of grants by the Commission in this field. To be more specific, the measures required in the fields of prevention and combating fraud against the Community’s financial interests, in accordance with the provisions of Article 280 ... ( )"@lv10
"In dit voorstel voor een besluit wordt een actieprogramma vastgesteld ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (HERCULE-programma), hetgeen uiteraard onze steun verdient. Het programma omvat zowel subsidies voor specifieke acties, zoals studieprogramma’s, conferenties of scholing, als exploitatiesubsidies voor organisaties die op dit gebied actief zijn, bijvoorbeeld verenigingen die zijn opgericht om de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap te bevorderen. Het proces tot hervorming van de Commissie dat thans aan de gang is, en met name de vaststelling van een nieuw Financieel Reglement voor de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, maakt het noodzakelijk basisbesluiten vast te stellen voor een hele reeks subsidies die tot dusver werden gefinancierd zonder dat daarvoor een specifiek basisbesluit bestond. Hiertoe behoren ook bepaalde subsidies die de Commissie tot nu toe heeft toegekend in verband met de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap. Met dit voorstel wordt een basisbesluit vastgesteld waarin een communautair actieprogramma is opgenomen voor de toekenning van dergelijke subsidies door de Commissie. Het is belangrijk dat in de tekst duidelijk wordt aangegeven welke maatregelen ten uitvoer zullen worden gelegd om fraude ten koste van de financiële belangen van de Gemeenschap te voorkomen en te bestrijden, overeenkomstig artikel 280 ..."@nl2
". Detta förslag till beslut syftar till att upprätta ett gemenskapsprogram till förmån för åtgärder som skall skydda gemenskapens ekonomiska intressen (Herkulesprogrammet), och jag stöder naturligtvis detta. Detta program omfattar, å ena sidan, bidrag som tilldelats tillfällig verksamhet, som t.ex. studier, konferenser eller fortbildning och, å andra sidan, bidrag som tilldelats organ som arbetar inom detta område, som t.ex. sammanslutningar som skapats för att främja skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen. Den rådande reformeringsprocessen av kommissionen, och i synnerhet antagandet av den nya budgetplanen som är tillämplig på Europeiska gemenskapernas allmänna budget, kräver förvisso ett antagande av grundläggande rättsakter för en rad bidrag som hittills finansierats utan en särskild rättslig grund. Av de bidrag som framöver måste täckas av en grundläggande rättsakt finns det åtskilliga som skapats av kommissionen för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen. Syftet med detta förslag är att införa en rättslig grund genom att gemenskapen upprättar ett handlingsprogram för kommissionens bidrag på området. Syftet med detta förslag är att upprätta en rättslig grund av denna typ, skapa ett gemenskapsprogram för fördelning av bidrag genom kommissionen på detta område. För att uttrycka det mer specifikt handlar det om de åtgärder som krävs när det gäller skydd och att bekämpa bedrägeri som riktas mot gemenskapens ekonomiska intressen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 280 …"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph