Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-03-08-Speech-1-008"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040308.3.1-008"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Colleagues, today we mark and celebrate International Women's Day. For almost 90 years, International Women's Day has been marked and celebrated. In Austria, Denmark, Germany and Switzerland the German feminist, Clara Zetkin, who wanted a single day to remember the 1857 strike of garment workers in the United States, took the initiative in March 1911 when more than a million men and women rallied to demand to right to work, to hold public office and to vote. Much has changed since then and much remains to be achieved. Women continue to experience discrimination and we know all too well – including in politics and in this institution – the glass ceiling which can operate in so many ways as regards possibilities of access, promotion and playing a full role. We also know the extent to which we in this House have debated the victimisation of women through rape, domestic violence and trafficking. Today in this Parliament we recognise and salute the leadership given by the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities: it has played a major strategic role and I thank, through Mrs Karamanou, its chairman, all the members of that committee for the leadership which they give. The concerns of the European Parliament are also reflected in today's agenda: we have three reports from the Women's Rights Committee: the report from our colleague Mrs Gröner on the Daphne II Community programme – for the period 2004-2008 – to prevent and combat violence against children, young people and women; the report from Mrs Bastos on the reconciliation of work, family life and privacy; and the report from Mrs Valenciano Martínez-Orozco on the situation of women from minority groups in the European Union. Moreover, we have two oral questions on the composition of the future European Commission and these are on the agenda for the Commission and the Council. As today is International Women's Day, I remind the House of the resolution, adopted in 2003, in which Parliament committed itself to adopting and implementing a policy plan for gender mainstreaming with the overall objective of promoting equality of women and men through genuine and effective incorporation of the gender perspective in policies and activities, including decision-making structures and human and financial resources so that the different impact of measures on men and women is fully assessed and taken into account. In line with this resolution, I announce with pleasure today that the Bureau has taken the decision to establish a high-level group on gender equality within this House, composed of the President of the House, two Vice-Presidents responsible for staff matters, the Chair of the Conference of Committee Chairpersons and the Chair of the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities, assisted by the Secretary-General. The creation of this group, which will start to work before the end of this legislative period, gives a very clear signal of political will and political commitment at the highest level of this House to succeed in this regard. I am very pleased also that today we welcome as our guest the former chairperson of the Women's Rights Committee, Marlene Lenz. I have also received messages of goodwill and support from previous chairs of that committee."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Kære kolleger, i dag markerer og fejrer vi den internationale kvindedag. I ca. 90 år er den internationale kvindedag blevet markeret og fejret. I Østrig, Danmark, Tyskland og Schweiz tog den tyske kvindesagsforkæmper, Clara Zetkin, der ønskede en enkelt dag til at mindes den amerikanske tekstilarbejderstrejke fra 1857, initiativet i marts 1911, hvor mere end 1 million mænd og kvinder stod sammen for at kræve retten til at arbejde, bestride et offentligt embede og stemme. Meget har ændret sig siden da, og meget er endnu ikke opnået. Kvinder udsættes stadig for diskrimination, og vi kender alt for godt - herunder i politik og i Parlamentet - til glasloftet, som kan fungere på så mange forskellige måder i forbindelse med muligheder for adgang, forfremmelse og fuld deltagelse. Vi ved også, hvor meget vi i Parlamentet har drøftet viktimiseringen af kvinder gennem voldtægt, vold i hjemmet og kvindehandel. I dag anerkender og bifalder vi i Parlamentet initiativet fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. Udvalget har spillet en meget stor strategisk rolle, og gennem formanden, fru Karamanou, vil jeg gerne takke udvalgets medlemmer for deres initiativ. Europa-Parlamentets bekymringer afspejles også i dagens dagsorden, som omfatter tre betænkninger fra Udvalget om Kvinders Rettigheder, nemlig vores kollega, fru Gröners, betænkning om EF-handlingsprogrammet Daphne II (2004-2008) om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder, fru Bastos' betænkning om forening af arbejds-, familie- og privatliv samt fru Valenciano Martínez-Orozcos betænkning om situationen for kvinder fra mindretalsgrupper i Den Europæiske Union. Vi skal desuden behandle to mundtlige spørgsmål om sammensætningen af den kommende Europa-Kommission, og de er sat på dagsordenen til Kommissionen og Rådet. Da det er den internationale kvindedag i dag, vil jeg gerne minde Parlamentet om beslutningen, som blev vedtaget i 2003, hvor Parlamentet forpligtede sig til at vedtage og gennemføre en plan for integrering af ligestillingsaspektet med det generelle mål at fremme ligestilling af kvinder og mænd ved reelt og effektivt at indarbejde ligestillingsaspektet i politikker og aktiviteter, herunder i beslutningsstrukturer og menneskelige og finansielle ressourcer, således at foranstaltningers forskellige konsekvenser for kvinder og mænd vurderes, før der træffes afgørelser. I overensstemmelse med denne beslutning er jeg glad for i dag at kunne meddele, at Præsidiet har besluttet at nedsætte en gruppe på højt plan om ligestilling mellem mænd og kvinder inden for Parlamentet. Gruppen skal består af Parlamentets formand, to næstformænd med ansvar for personalespørgsmål, Udvalgsformandskonferencen og formanden for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder, med assistance fra generalsekretæren. Nedsættelsen af denne gruppe, som vil påbegynde arbejdet inden udgangen af denne lovgivningsperiode, signalerer meget tydeligt politisk vilje og politisk forpligtelse på Parlamentets højeste plan til at opnå positive resultater i denne henseende. Jeg er også meget glad for i dag at kunne byde velkommen til den tidligere formand for Udvalget om Kvinders Rettigheder, Marlene Lenz. Jeg har også fået tilkendegivelser om goodwill og støtte fra udvalgets tidligere formænd."@da1
"Liebe Kollegen! Heute begehen wir den Internationalen Frauentag. Seit nunmehr fast 90 Jahren wird der Internationale Frauentag bereits gefeiert. Die deutsche Frauenrechtlerin Clara Zetkin, die zum Gedenken an den Streik der Textilarbeiterinnen in den USA im Jahr 1857 einen besonderen Tag einführen wollte, ergriff im März 1911 in Österreich, Dänemark, Deutschland und der Schweiz die Initiative, als über eine Million Männer und Frauen sich versammelten, um das Recht auf Arbeit und die Wahrnehmung öffentlicher Ämter sowie das Wahlrecht einzufordern. Seit damals hat sich viel geändert und vieles muss noch erreicht werden. Frauen werden nach wie vor diskriminiert, und uns allen – auch in der Politik und in dieser Institution – sind die Schranken nur allzu gut bekannt, die in so unterschiedlicher Form bei Zugangsmöglichkeiten, der Beförderung und der Wahrnehmung einer vollwertigen Rolle auftreten können. Wir wissen auch, wie viel wir in diesem Hohen Haus darüber diskutiert haben, dass Frauen Opfer von Vergewaltigungen, häuslicher Gewalt und Frauenhandel werden. Heute anerkennen und würdigen wir in diesem Parlament die Vorreiterrolle des Ausschusses für die Rechte der Frau und Chancengleichheit: Der Ausschuss spielt eine wesentliche strategische Rolle, und ich möchte über Frau Karamanou, seiner Vorsitzenden, allen Ausschussmitgliedern für diese Rolle danken. Das Engagement des Europäischen Parlaments in der Frage spiegelt sich auch in der heutigen Tagesordnung wider: Wir behandeln drei Berichte des Ausschusses für die Rechte der Frau: den Bericht unserer Kollegin Frau Gröner über das Gemeinschaftsprogramm DAPHNE II – für den Zeitraum 2004-2008 – zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen, den Bericht von Frau Bastos über die Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und Privatleben sowie den Bericht von Frau Valenciano Martínez-Orozco über die Situation von Frauen, die Minderheiten in der Europäischen Union angehören. Des Weiteren liegen zwei mündliche Anfragen zur Zusammensetzung der künftigen Europäischen Kommission vor, die auf der Tagesordnung der Kommission und des Rates stehen. Da heute Internationaler Frauentag ist, möchte ich das Hohe Haus an die Entschließung aus dem Jahre 2003 erinnern, in der sich das Parlament verpflichtet hat, einen Aktionsplan für eine Politik des Gender Mainstreaming anzunehmen und umzusetzen, wobei das Gesamtziel dieses Konzepts darin besteht, zur Gleichstellung der Geschlechter durch die tatsächliche und effektive Berücksichtigung geschlechterspezifischer Aspekte in Politikbereichen und Aktivitäten, einschließlich der politischen Entscheidungsstrukturen, der Humanressourcen und der finanziellen Mittel, beizutragen, so dass die verschiedenen Auswirkungen der Maßnahmen für Frauen und Männer vollständig bewertet und berücksichtigt werden. Im Einklang mit dieser Entschließung darf ich heute mit Freude verkünden, dass das Präsidium den Beschluss gefasst hat, in diesem Hohen Haus eine hochrangige Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Gender Mainstreaming einzusetzen. Der Gruppe gehören der Parlamentspräsident, zwei für Personalfragen zuständige Vizepräsidenten, der Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden und der Vorsitzenden des Ausschusses für die Rechte der Frau und Chancengleichheit an. Unterstützung wird durch den Generalsekretär geleistet. Die Einsetzung dieser Gruppe, die ihre Arbeit noch vor dem Ende dieser Wahlperiode aufnehmen wird, setzt auf höchster Ebene dieses Hauses ein klares Signal des politischen Willens und der politischen Verpflichtung, in diesem Bereich Erfolge zu erzielen. Außerdem freue ich mich sehr, dass wir heute die frühere Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte der Frau, Marlene Lenz, als unseren Gast begrüßen dürfen. Überdies haben mir frühere Vorsitzende dieses Ausschusses ihr Wohlwollen und ihre Unterstützung mitgeteilt."@de7
"Συνάδελφοι, σήμερα τιμούμε και εορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας. Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας τιμάται και εορτάζεται εδώ και 90 χρόνια περίπου. Στην Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και την Ελβετία, η γερμανίδα φεμινίστρια Clara Zetkin, η οποία ήθελε να καθιερωθεί μια συγκεκριμένη ημέρα εις μνήμη της απεργίας των εργατριών κλωστοϋφαντουργίας του 1857 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έλαβε την πρωτοβουλία τον Μάρτιο του 1911, όταν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες διαδήλωσαν ζητώντας το δικαίωμα στην εργασία, στην κατοχή δημοσίων αξιωμάτων και στην ψήφο. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε και πολλά μένουν ακόμη να επιτευχθούν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και γνωρίζουμε όλοι δυστυχώς πολύ καλά –ακόμη και στην πολιτική, ακόμη και σε αυτό το όργανο– τους “αόρατους περιορισμούς” που μπορούν να επηρεάσουν με πολλούς τρόπους τις δυνατότητες πρόσβασης, προαγωγής και πλήρους συμμετοχής τους στις καταστάσεις. Γνωρίζουμε επίσης την έκταση στην οποία έχουμε συζητήσει στο Σώμα τη θυματοποίηση των γυναικών μέσω του βιασμού, της οικογενειακής βίας και της σωματεμπορίας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουμε και χαιρετίζουμε το καθοδηγητικό παράδειγμα της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών, η οποία έχει διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο μεγίστης σημασίας και ευχαριστώ, μέσω της κ. Καραμάνου, της προέδρου της, όλα τα μέλη αυτής της επιτροπής για το καθοδηγητικό παράδειγμα που δίνουν. Οι ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζονται και στη σημερινή ημερήσια διάταξη: έχουμε τρεις εκθέσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών: την έκθεση της συναδέλφου μας κ. Gröner για το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης ΔΑΦΝΗ II –για την περίοδο 2004-2008– σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών, την έκθεση της κ. Bastos σχετικά με τον συνδυασμό επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής και, τέλος, την έκθεση της κ. Valenciano Martínez-Orozco σχετικά με την κατάσταση των γυναικών που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, έχουμε δύο προφορικές ερωτήσεις σχετικά με τη σύνθεση της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποίες περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Καθώς σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, υπενθυμίζω στο Σώμα το ψήφισμα που εγκρίθηκε το 2003, στο οποίο το Κοινοβούλιο δεσμεύτηκε να υιοθετήσει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο πολιτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές με γενικό στόχο την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών μέσω της ουσιαστικής και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης του παράγοντα του φύλου στις πολιτικές και τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δομών λήψης αποφάσεων και των ανθρωπίνων και υλικών πόρων, έτσι ώστε να εκτιμηθεί και ληφθεί πλήρως υπόψη ο διαφορετικός αντίκτυπος των μέτρων στους άντρες και τις γυναίκες. Σύμφωνα με αυτό το ψήφισμα, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα ότι το Προεδρείο έλαβε την απόφαση να δημιουργήσει μια ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων εντός του Σώματος, η οποία θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Σώματος, δύο Αντιπροέδρους υπεύθυνους για θέματα προσωπικού, τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών και την Πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών, με τη συνδρομή του Γενικού Γραμματέα. Η δημιουργία αυτής της ομάδας, η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της πριν από το τέλος της παρούσας νομοθετικής περιόδου, αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη της ύψιστης πολιτικής βούλησης και πολιτικής δέσμευσης του Σώματος να επιτύχει αποτελέσματα σε αυτό το θέμα. Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα υποδεχόμαστε ως προσκεκλημένη μας την τέως πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών, Marlene Lenz. Έλαβα, επίσης, μηνύματα καλής θέλησης και υποστήριξης και από προηγούμενες προέδρους αυτής της επιτροπής."@el8
"Señorías, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se celebra desde hace casi 90 años. En Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza, la feminista alemana, Clara Zetkin, que deseaba conmemorar la huelga de trabajadoras de la industria textil de 1857 en los Estados Unidos, tomó la iniciativa en marzo de 1911, cuando más de un millón de hombres y mujeres se manifestaron para exigir el derecho al trabajo, a desempeñar un cargo público y a votar. Mucho ha cambiado desde entonces y aún queda mucho por lograr. Las mujeres siguen sufriendo discriminación y todos sabemos perfectamente que –también en la política y en esta institución– existe un techo de cristal que puede manifestarse de muchas maneras en cuanto a las posibilidades de acceso, promoción y pleno desempeño de las funciones. También sabemos en qué medida en esta Asamblea hemos debatido sobre la victimización de las mujeres a través de la violación, la violencia doméstica y el tráfico. Hoy, en este Parlamento reconocemos y celebramos el liderazgo de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades: ha desempeñado un importante papel estratégico y, a través de su presidenta, la Sra. Karamanou, quiero dar las gracias a todos los miembros de dicha comisión por su liderazgo. En el orden del día de hoy también está reflejado el interés del Parlamento Europeo: tenemos tres informes de la Comisión de Derechos de la Mujer. El informe de nuestra colega, la Sra. Gröner, sobre el programa comunitario Daphne II –para el periodo comprendido entre 2004 y 2008– para evitar y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres; el informe de la Sra. Bastos sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y privada; y el informe de la Sra. Valenciano Martínez-Orozco sobre la situación de las mujeres de grupos minoritarios en la Unión Europea. Además, tenemos dos preguntas orales sobre la composición de la futura Comisión Europea, que están en el orden del día de la Comisión y del Consejo. Dado que hoy es el Día Internacional de la Mujer, recuerdo a la Cámara la Resolución, aprobada en 2003, en la cual el Parlamento se comprometía a adoptar y aplicar un plan político para la integración de la perspectiva de género con el objetivo global de promover la igualdad entre hombres y mujeres a través de una incorporación real y efectiva de la perspectiva de género en las políticas y actividades, incluidas las estructuras de toma de decisiones y los recursos humanos y financieros para que se evalúe plenamente y se tenga en cuenta el diferente impacto de las medidas sobre los hombres y las mujeres. De acuerdo con esta resolución, me complace anunciar hoy que la Mesa ha tomado la decisión de crear un grupo de alto nivel sobre igualdad entre hombres y mujeres dentro de esta Asamblea, compuesto por el Presidente de la Cámara, dos Vicepresidentes responsables de asuntos de personal, la Presidencia de la Conferencia de Presidentes de Comisiones y la Presidencia de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, asistidos por el Secretario General. La creación de este grupo, que empezará a trabajar antes del final del presente periodo legislativo, emite una señal muy clara de voluntad política y de compromiso político al más alto nivel de esta Cámara para conseguir resultados en este sentido. Asimismo me complace mucho que hoy podamos dar la bienvenida como invitada a la ex Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer, Marlene Lenz. Asimismo he recibido mensajes de buena voluntad y de apoyo procedentes de anteriores presidentas de dicha comisión. ("@es12
"Hyvät kollegat, tänään vietämme ja juhlimme kansainvälistä naistenpäivää. Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty ja juhlittu jo miltei 90 vuotta. Saksalainen feministi Clara Zetkin halusi yhden päivän, jona Yhdysvalloissa vuonna 1857 vaatetyöläisten järjestämää lakkoa muisteltaisiin, ja hän teki tätä koskevan aloitteen Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä maaliskuussa 1911, jolloin yli miljoona miestä ja naista kokoontui vaatimaan oikeutta työhön, oikeutta päästä julkisiin virkoihin ja oikeutta äänestää. Sen jälkeen on tapahtunut paljon, ja paljon on vielä tekemättä. Naiset ovat edelleen syrjinnän kohteena, ja me kaikki niin politiikan rintamalla yleensä kuin parlamentissa tunnemme aivan liian hyvin sen lasikaton, joka voi vaikuttaa niin monella tavalla, kun ajatellaan työnsaantimahdollisuuksia, mahdollisuuksia edetä uralla ja toimia täysipainoisessa asemassa. Tiedämme myös, miten paljon parlamentti on keskustellut naisten joutumisesta raiskausten, perheväkivallan ja naiskaupan uhriksi. Tänään parlamentti antaa tunnustusta ja osoittaa kunniaa naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalle, joka on toiminut johtavassa asemassa hoitaessaan näitä asioita: se on toiminut erittäin strategisessa roolissa, ja lausun sen puheenjohtajan Anna Karamanoun välityksellä kiitokset kaikille valiokunnan jäsenille heidän tavastaan viedä näitä asioita eteenpäin. Euroopan parlamentin huolenaiheet näkyvät myös tämänpäiväisessä esityslistassa. Meillä on käsiteltävänämme kolme naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan mietintöä: jäsen Grönerin mietintö vuosiksi 2004–2008 laaditusta yhteisön Daphne II -ohjelmasta lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi, jäsen Bastosin mietintö työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta sekä jäsen Valenciano Martínez-Orozcon mietintö vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten tilanteesta Euroopan unionissa. Lisäksi käsittelemme kahta suullista kysymystä Euroopan komission tulevasta kokoonpanosta, ja komission ja neuvoston on tarkoitus käsitellä näitä kysymyksiä. Koska tänään on kansainvälinen naistenpäivä, muistutan parlamenttia vuonna 2003 hyväksytystä päätöslauselmasta, jolla parlamentti sitoutui hyväksymään ja toteuttamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamissuunnitelman niin, että tämän lähestymistavan yleisenä tavoitteena on naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen ottamalla tasa-arvonäkökulma aidosti ja tosiasiallisesti huomioon politiikassa ja toiminnassa sisällyttämällä tähän myös päätöksentekorakenteet sekä henkiset ja taloudelliset voimavarat niin, että toimenpiteiden erilaista vaikutusta naisiin ja miehiin arvioidaan ja se otetaan täysipainoisesti huomioon ennen päätösten tekoa. Päätöslauselman mukaisesti minulla on ilo ilmoittaa tänään, että puhemiehistö on päättänyt perustaa parlamentissa tasa-arvoa käsittelevän korkean tason työryhmän, johon kuuluvat parlamentin puhemies, kaksi henkilöstöasioista vastaavaa varapuhemiestä, valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja sekä naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan puheenjohtaja pääsihteerin avustamana. Tämän ennen lainsäädäntöjakson päättymistä työnsä aloittavan työryhmän perustaminen on hyvin selkeä osoitus parlamentin erittäin voimakkaasta poliittisesta tahdosta ja poliittisesta sitoutumisesta näiden asioiden selvittämiseksi. Olen niin ikään hyvin iloinen siitä, että saamme tänään vieraaksemme naisten oikeuksien valiokunnan entisen puheenjohtajan Marlene Lenzin. Lisäksi olen vastaanottanut valiokunnan aikaisemmilta puheenjohtajilta sanomia, joista välittyy myötätunto ja tuki."@fi5
"Mes chers collègues, nous marquons et célébrons aujourd’hui la journée internationale de la femme. Cela fait presque 90 ans que la journée internationale de la femme est célébrée. La féministe allemande Clara Zetkin, qui souhaitait qu’une journée unique soit destinée à commémorer la grève des travailleuses américaines du textile de 1857, a pris cette initiative en mars 1911 et plus d’un million d’hommes et de femmes se rassemblèrent en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse pour exiger le droit de travailler, d’occuper des fonctions officielles et de voter. Beaucoup de choses ont changé depuis lors, mais beaucoup reste à faire. Les femmes continuent de subir des discriminations, et nous ne connaissons tous que trop - y compris dans le milieu politique et dans cette institution même - ce frein invisible, susceptible de jouer à tant d’égards pour ce qui est des possibilités d’accès, de la promotion et de la capacité à jouer un rôle à part entière. Nous savons également dans quelle mesure nous avons été amenés, au sein de cette Assemblée, à débattre du rôle de victimes des femmes, que ce soit du fait de viols, de violences domestiques ou du trafic d’êtres humains. Aujourd’hui, dans cette Assemblée, nous reconnaissons et saluons le leadership apporté par la commission des droits de la femme et de l’égalité des chances: celle-ci a joué un rôle stratégique important et je remercie, à travers Mme Karamanou, sa présidente, tous les membres de cette commission pour leur leadership. Les préoccupations du Parlement européen se reflètent également dans l’ordre du jour de la journée d’aujourd’hui: nous devons examiner trois rapports de la commission des droits de la femme: le rapport de notre collègue Mme Gröner, sur le programme communautaire Daphné II - pour la période 2004-2008 - visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes; le rapport de Mme Bastos sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée; et enfin, le rapport de Mme Valenciano Martínez-Orozco sur la situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l’Union européenne. De plus, nous avons deux questions orales concernant la composition de la future Commission européenne, et celles-ci sont à l’ordre du jour de la Commission et du Conseil. Étant donné que nous célébrons aujourd’hui la journée internationale de la femme, je rappelle à l’Assemblée la résolution adoptée en 2003, dans laquelle le Parlement s’était engagé à adopter et à mettre en œuvre un plan politique d’approche intégrée de l’égalité entre les hommes et les femmes, avec pour objectif général de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes au travers d’une intégration véritable et effective de l’aspect de l’égalité dans les politiques et les activités, y compris dans les structures décisionnelles ainsi que dans les ressources humaines et financières, afin que l’on puisse évaluer pleinement et prendre pleinement en considération l’impact différent qu’ont les mesures sur les hommes et sur les femmes. Conformément à cette résolution, c’est avec plaisir que j’annonce aujourd’hui que le Bureau a pris la décision de mettre en place un groupe de haut niveau sur l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de cette Assemblée, composé du président de l’Assemblée, de deux vice-présidents responsables des questions de personnel, du président de la Conférence des présidents des commissions et de la présidente de la commission des droits de la femme et de l’égalité des chances, assistés du secrétaire général. La création de ce groupe, qui débutera ses travaux avant la fin de cette législature, donne un signal très clair de volonté et d’engagement politiques au plus haut niveau de cette Assemblée afin de réussir dans ce domaine. Je suis également très heureux d’accueillir aujourd’hui dans notre enceinte l’ancienne présidente de la commission des droits de la femme, Marlene Lenz. J’ai également reçu des messages de bonne volonté et de soutien de la part d’anciennes présidentes de cette commission."@fr6
"Onorevoli colleghi, celebriamo oggi la Giornata internazionale della donna, che viene riconosciuta e celebrata ormai da quasi 90 anni. Nel marzo 1911 la femminista tedesca Clara Zetkin, per ricordare in un’unica ricorrenza lo sciopero delle lavoratrici tessili avvenuto nel 1857 negli Stati Uniti, prese l’iniziativa di una manifestazione che si estese ad Austria, Danimarca, Germania e Svizzera: più di un milione di donne e di uomini manifestarono per chiedere il diritto al lavoro, il diritto di voto, il diritto di ricoprire cariche pubbliche. Molto è cambiato da allora e molto resta ancora da fare. Le donne continuano a subire discriminazioni e conosciamo bene – anche in campo politico e istituzionale – quella barriera invisibile che in molti modi può impedire l’accesso, la promozione e la possibilità di svolgere appieno un ruolo nella società. Ricordiamo anche tutte le occasioni in cui l’Assemblea ha dovuto occuparsi dei soprusi di cui le donne sono vittime: stupri, violenza domestica, traffico di esseri umani. Oggi il Parlamento europeo tributa il suo riconoscimento e il suo plauso all’autorevole ruolo guida svolto dalla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità. Si è trattato di una essenziale funzione strategica e tramite la presidente, onorevole Karamanou, desidero ringraziare tutti i membri della commissione per il ruolo guida da loro svolto. I settori cui il Parlamento europeo rivolge la propria attenzione si rispecchiano anche nell’ordine dei lavori di oggi, che reca tre relazioni a nome della commissione per i diritti della donna: quella dell’onorevole Gröner sul programma comunitario DAPHNE II – per il periodo 2004-2008 – per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne; quella dell’onorevole Bastos sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata; e infine quella dell’onorevole Valenciano Martínez-Orozco sulla situazione delle donne appartenenti a gruppi minoritari nell’Unione europea. Abbiamo inoltre due interrogazioni orali sulla composizione della futura Commissione europea, inserite nell’ordine dei lavori della Commissione e del Consiglio. Ricorrendo oggi la Giornata internazionale della donna, ricordo all’Assemblea la risoluzione adottata nel 2003, con cui il Parlamento si è impegnato ad adottare e realizzare una politica di con l’obiettivo generale di promuovere la parità fra donne e uomini, grazie ad un’autentica ed effettiva integrazione della prospettiva di genere nelle politiche e nelle varie attività, tra cui le strutture decisionali e le risorse umane e finanziarie; in tal modo sarà possibile valutare appieno il differente impatto delle misure su uomini e donne e tenerne conto. In linea con tale risoluzione, sono lieto di annunciare quest’oggi che l’Ufficio di presidenza ha deciso di istituire un gruppo di lavoro ad alto livello sulla parità tra i generi nell’ambito del Parlamento europeo. Tale gruppo sarà composto dal Presidente del Parlamento, dai due Vicepresidenti responsabili per il personale, dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, e dalla presidente della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, assistiti dal Segretario generale. La creazione di questo gruppo, che inizierà i propri lavori entro la fine della legislatura, è un chiaro segnale della volontà politica e dell’impegno politico che il nostro Parlamento esprime al più alto livello, per ottenere successo in questo campo. Sono felice di poter dare oggi il benvenuto all’ex presidente della commissione per i diritti della donna, Marlene Lenz, che è nostra ospite. Ho ricevuto messaggi di auguri e di sostegno anche da altre ex presidenti di questa commissione."@it9
"Colleagues, today we mark and celebrate International Women's Day. For almost 90 years, International Women's Day has been marked and celebrated. In Austria, Denmark, Germany and Switzerland the German feminist, Clara Zetkin, who wanted a single day to remember the 1857 strike of garment workers in the United States, took the initiative in March 1911 when more than a million men and women rallied to demand to right to work, to hold public office and to vote. Much has changed since then and much remains to be achieved. Women continue to experience discrimination and we know all too well – including in politics and in this institution – the glass ceiling which can operate in so many ways as regards possibilities of access, promotion and playing a full role. We also know the extent to which we in this House have debated the victimisation of women through rape, domestic violence and trafficking. Today in this Parliament we recognise and salute the leadership given by the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities: it has played a major strategic role and I thank, through Mrs Karamanou, its chairman, all the members of that committee for the leadership which they give. The concerns of the European Parliament are also reflected in today's agenda: we have three reports from the Women's Rights Committee: the report from our colleague Mrs Gröner on the Daphne II Community programme – for the period 2004-2008 – to prevent and combat violence against children, young people and women; the report from Mrs Bastos on the reconciliation of work, family life and privacy; and the report from Mrs Valenciano Martínez-Orozco on the situation of women from minority groups in the European Union. Moreover, we have two oral questions on the composition of the future European Commission and these are on the agenda for the Commission and the Council. As today is International Women's Day, I remind the House of the resolution, adopted in 2003, in which Parliament committed itself to adopting and implementing a policy plan for gender mainstreaming with the overall objective of promoting equality of women and men through genuine and effective incorporation of the gender perspective in policies and activities, including decision-making structures and human and financial resources so that the different impact of measures on men and women is fully assessed and taken into account. In line with this resolution, I announce with pleasure today that the Bureau has taken the decision to establish a high-level group on gender equality within this House, composed of the President of the House, two Vice-Presidents responsible for staff matters, the Chair of the Conference of Committee Chairpersons and the Chair of the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities, assisted by the Secretary-General. The creation of this group, which will start to work before the end of this legislative period, gives a very clear signal of political will and political commitment at the highest level of this House to succeed in this regard. I am very pleased also that today we welcome as our guest the former chairperson of the Women's Rights Committee, Marlene Lenz. I have also received messages of goodwill and support from previous chairs of that committee."@lv10
"Geachte afgevaardigden, vandaag staan wij stil bij de viering van de Internationale Vrouwendag. Al bijna negentig jaar wordt de Internationale Vrouwendag gevierd. De Duitse feministe Clara Zetkin wilde een speciale dag om de staking van textielarbeiders in 1857 in de Verenigde Staten te gedenken. In maart 1911 werd die dag op haar initiatief ingevoerd in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en Zwitserland; toen verenigden meer dan een miljoen mannen en vrouwen zich in de strijd voor recht op werk, recht op een publieke functie en stemrecht. Sindsdien is er veel veranderd, maar nog lang niet alles is bereikt. Vrouwen worden nog steeds gediscrimineerd. We zijn ons allemaal bewust van het glazen plafond – ook in de politiek en ook hier in deze instelling – waardoor vrouwen worden beperkt in de toegang tot bepaalde functies, in hun carrière en in hun mogelijkheden om een volwaardige rol te spelen. En we weten ook hoe vaak in dit Parlement is gedebatteerd over het geweld dat vrouwen wordt aangedaan met verkrachting, mishandeling en vrouwenhandel. Vandaag erkennen en prijzen wij in dit Parlement de belangrijke strategische rol, de voortrekkersrol die de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen speelt, en via mevrouw Karamanou, de voorzitter, wil ik alle leden van die commissie bedanken voor het voorbeeld dat zij geven. De betrokkenheid van het Europees Parlement blijkt ook uit de agenda van vandaag. We hebben drie verslagen van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen: het verslag van onze collega mevrouw Gröner over het DAPHNE II-programma – voor de periode 2004-2008 – ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen; het verslag van mevrouw Bastos over het combineren van beroep, gezin en privé-leven; en het verslag van mevrouw Valenciano Martínez-Orozco over de situatie van vrouwen uit minderheidsgroeperingen in de Europese Unie. Tevens staan er twee mondelinge vragen aan de Commissie en de Raad over de toekomstige samenstelling van de Europese Commissie op de agenda. Omdat het vandaag Internationale Vrouwendag is herinner ik het Parlement aan een resolutie, aangenomen in 2003, waarin het Parlement toezegt een beleidsplan voor aan te nemen en uit te voeren, met als algemeen doel de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen door middel van een daadwerkelijke en doeltreffende opneming van het genderperspectief in beleidsmaatregelen en activiteiten, met inbegrip van besluitvormingsstructuren en het beheer van de financiële en menselijke hulpbronnen, zodat de uiteenlopende gevolgen die maatregelen hebben voor vrouwen en mannen vooraf worden beoordeeld, en dit aspect ten volle in aanmerking wordt genomen. Het doet me deugd in lijn met deze resolutie aan te kunnen kondigen dat het Bureau besloten heeft een werkgroep op hoog niveau voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in dit Parlement in te stellen, bestaande uit de Voorzitter van het Parlement, twee ondervoorzitters die verantwoordelijk zijn voor personeelszaken, de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters en de voorzitter van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. Verder wordt ondersteuning geboden door de secretaris-generaal. De oprichting van deze werkgroep, die voor het einde van deze zittingsperiode aan de slag gaat, is een heel duidelijk signaal van de politieke wil en inzet op het hoogste niveau van dit Parlement om succes te boeken op dit terrein. Ik ben erg verheugd dat we vandaag Marlene Lenz, de voormalig voorzitter van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen, als gast welkom mogen heten. Ook van eerdere voorzitters van die commissie heb ik boodschappen van steun en vertrouwen ontvangen."@nl2
"Colegas, assinalamos e comemoramos hoje o Dia Internacional da Mulher, que é assinalado e comemorado há perto de 90 anos. A feminista alemã Clara Zetkin, que queria que a greve de 1857 dos trabalhadores da indústria do vestuário dos Estados Unidos fosse recordada num dia especial, tomou essa iniciativa na Áustria, na Dinamarca, na Alemanha e na Suíça, a 11 de Março de 1911, um dia em que mais de um milhão de homens e mulheres se manifestaram para exigir o direito ao trabalho, ao exercício de cargos públicos e ao voto. Desde então, muitas coisas mudaram, mas falta ainda fazer muitas outras. As mulheres continuam a ser discriminadas e todos nós sabemos bem, inclusive na política e nesta instituição, que existem limites invisíveis que obstam de muitas formas às possibilidades de acesso, de promoção e de intervenção plena da mulher. Sabemos também que debatemos com frequência nesta Assembleia a vitimização da mulher, através da violação, da violência doméstica e do tráfico. Reconhecemos hoje e saudamos no Parlamento o exemplo de liderança da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades, que tem desempenhado um papel estratégico da maior importância, e na pessoa da senhora deputada Karamanou, presidente daquela comissão, agradeço a todos os seus membros por este exemplo que nos dão. As preocupações do Parlamento Europeu reflectem-se também na ordem de trabalhos de hoje. Temos três relatórios da Comissão dos Direitos da Mulher: o relatório da nossa colega, a senhora deputada Gröner, sobre o programa comunitário Daphne II (para o período de 2004-2008) de prevenção da violência exercida contra as crianças, os adolescentes e as mulheres; o relatório da senhora deputada Bastos sobre a conciliação entre vida profissional, familiar e privada, e o relatório da senhora deputada Valenciano Martínez-Orozco sobre a situação das mulheres oriundos de grupos minoritários na União Europeia. Além disso, temos também duas perguntas orais sobre a composição da futura Comissão Europeia, dirigidas à Comissão e ao Conselho. Uma vez que hoje é o Dia Internacional da Mulher, recordo à Assembleia a resolução, aprovada em 2003, em que o Parlamento se comprometia a adoptar e aplicar um plano de acção tendo em vista a integração da perspectiva do género, com o objectivo global de promover a igualdade entre mulheres e homens através da efectiva incorporação da referida perspectiva nas políticas e actividades, incluindo as estruturas de decisão política e a administração, de modo a que, antes da adopção de decisões, sejam avaliadas as repercussões das diversas medidas para as mulheres e os homens. Em conformidade com esta resolução, congratulo-me por poder anunciar hoje que a Mesa decidiu criar no âmbito da Assembleia um grupo de alto nível para a igualdade dos géneros, constituído pelo Presidente do Parlamento, pelos dois Vice-Presidentes responsáveis pelas questões relacionadas com o pessoal, pelo Presidente da Conferência dos Presidentes das Comissões e pela presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades, assistidos pelo Secretário-Geral. A criação deste grupo, que iniciará o seu trabalho antes do fim desta legislatura, constitui um sinal muito claro de vontade política e de compromisso político nesta matéria, ao mais alto nível desta Assembleia. Congratulo-me também por termos aqui hoje connosco, como convidada, a antiga presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, Marlene Lenz. Recebi também mensagens de boa vontade e de apoio de outras antigas presidentes dessa comissão."@pt11
"Kolleger! I dag noterar vi och firar internationella kvinnodagen. Internationella kvinnodagen har beaktats och firats i nästan 90 år. I Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz tog den tyska feministen Clara Zetkin, som ville ha en dag för att minnas de kvinnliga konfektionsarbetarnas strejk i USA 1857, initiativet i mars 1911 när mer än en miljon män och kvinnor samlades för att kräva rätt till arbete, rätt till att inneha ett offentligt ämbete och att rösta. Mycket har ändrats sedan dess och mycket återstår att utföra. Kvinnor upplever fortfarande diskriminering, och vi känner alla till – även inom politiken och inom denna institution – glastaket som kan fungera på så många sätt i fråga om tillträdesmöjligheter, avancemang och möjligheter att fullgöra sina uppgifter. Vi känner också till den omfattning som vi i denna kammare har debatterat trakasserande av kvinnor genom våldtäkt, våld i hemmet och människohandel. I dag erkänner och välkomnar vi i detta parlament det ledarskap som har utövats av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor: det har spelat en stor strategisk roll, och jag vill genom Anna Karamanou, dess ordförande, tacka alla ledamöter i detta utskott för det ledarskap de utövar. Europaparlamentets deltagande återspeglas också i dagens föredragningslista: vi har tre betänkanden från utskottet för kvinnors rättigheter: betänkandet av vår kollega Lissy Gröner om Daphne II-programmet – för perioden 2004-2008 – att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor, betänkandet av Regina Bastos om möjligheterna att förena yrkesliv med familje- och privatliv, och betänkandet av Elena Valenciano Martínez-Orozco om situationen för kvinnor från minoritetsgrupper i EU. Dessutom har vi två muntliga frågor om sammansättningen av den framtida Europeiska kommissionen, och dessa finns på föredragningslistan för kommissionen och rådet. Eftersom det i dag är Internationella kvinnodagen påminner jag kammaren om den resolution som antogs 2003, där parlamentet förband sig att anta och införa ett handlingsprogram för integreringen av ett jämställdhetsperspektiv med det övergripande målet att förespråka jämställdhet mellan kvinnor och män genom verkligt och effektivt infogande av könsperspektivet i program och aktiviteter, inklusive beslutsfattande strukturer och mänskliga och ekonomiska resurser, så att åtgärdernas olika verkan på män och kvinnor utvärderas fullständigt och tas med i beräkningen. I linje med denna resolution kan jag i dag med glädje tillkännage att presidiet har tagit beslutet att upprätta en högnivågrupp om jämställdhet inom denna kammare. Gruppen består av parlamentets talman, två vice talmän ansvariga för personalfrågor, ordföranden för utskottsordförandekonferensen och ordföranden i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor, assisterad av generalsekreteraren. Upprättandet av denna grupp, som kommer att påbörja arbetet före slutet av denna valperiod, sänder en klar signal om politisk vilja och politiskt engagemang på högsta nivå i denna kammare för att lyckas i detta hänseende. Jag är också mycket glad över att i dag kunna välkomna som vår gäst förra ordföranden i utskottet för kvinnors rättigheter, Marlene Lenz. Jag har också mottagit sympati och stöd från tidigare ordförande för detta utskott."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph