Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-02-26-Speech-4-131"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040226.5.4-131"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Saúdo a iniciativa, tomada pelo relator, de propor um debate, a nível europeu, sobre o papel das escolas e do ensino a fim de maximizar o acesso do público à cultura. Julgo particularmente importante a reformulação dos parâmetros da educação e da cultura, não apenas no contexto do alargamento, mas também da identidade europeia, que, conforme tenho vindo a dizer, retira a sua força da variedade de culturas diferentes que a constituem. Julgo interessante a intenção de dar presença efectiva à dimensão europeia – nomeadamente na promoção do ensino das línguas - não só nas matérias directamente relacionadas com este tema, como também em todas as disciplinas escolares. Advirto, todavia, para os perigos do desenraizamento e do eurocentrismo educativo, que abstraem das culturas nacionais e da sua presença para além do espaço europeu. Considero positivo o desejo expresso de que os jovens em geral possam familiarizar-se com o património cultural e os valores que explicam as identidades nacionais, assim como a opção de "regresso às origens" preconizada para o ensino da História. Votei a favor, embora considere que nalguns aspectos do relatório é importante velar por que não se colida com a repartição de competências prevista nos Tratados, entre os Estados-Membros e a União Europeia, em matéria de cultura."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg bifalder det initiativ, som ordføreren har taget, til at starte en europæisk debat om skolens og skoleuddannelsens rolle for at forbedre offentlighedens adgang til kultur. Jeg finder det særlig væsentligt at ændre parametrene for uddannelse og kultur, ikke kun i lyset af udvidelsen, men også i lyset af den europæiske identitet, hvis styrke - som jeg så mange gange har sagt - udspringer af de forskellige kulturer, den er sammensat af. Jeg bifalder ønsket om at give den europæiske dimension en større plads særlig gennem øget sprogundervisning og ikke alene i de fag, der har direkte tilknytning til dette emne, men i samtlige skolefag. Jeg vil dog gerne advare mod rodløshed og eurocentrisme, så uddannelserne mister forbindelsen med de nationale kulturer og deres tilstedeværelse også uden for det europæiske område. Jeg bifalder dog ønsket om, at de unge i almindelighed bliver bedre kendt med den kulturarv og de værdier, der forklarer de nationale identiteters forskelligheder, og den mulighed for "tilbagevenden til rødderne", som foreslås for historieundervisningen. Jeg har stemt for, selv om jeg mener, at det i forbindelse med visse af betænkningens forslag er vigtigt at sørge for, at der ikke opstår konflikt mellem de beføjelser, som traktaterne tildeler medlemsstaterne henholdsvis EU på det kulturelle område."@da1
". Ich begrüße die Initiative des Berichterstatters, eine europaweite Diskussion über die Rolle der Schulen und der Schulbildung bei der Förderung eines bestmöglichen Zugangs der Öffentlichkeit zur Kultur vorzuschlagen. Für besonders wichtig halte ich die Neufestlegung der Bildungs- und Kulturparameter nicht nur im Rahmen der Erweiterung, sondern auch vor dem Hintergrund einer europäischen Identität, die, wie ich soeben ausführte, ihre Stärke aus der Vielfalt der verschiedenen Kulturen bezieht, aus denen sie sich zusammensetzt. Ich begrüße es, dass die europäische Dimension insbesondere im Sprachunterricht spürbar sein soll, und nicht nur in den unmittelbar mit diesem Thema im Zusammenhang stehenden Fächern, sondern in allen Schulfächern. Hinweisen möchte ich dennoch auf die Gefahren der Entwurzelung und des Eurozentrismus in der Bildung, die die nationalen Kulturen und ihre Präsenz über den europäischen Raum hinaus vernachlässigen. Für positiv hingegen halte ich den zum Ausdruck gebrachten Wunsch, dass die Jugendlicher allgemein vertrauter werden mit dem kulturellen Erbe und den Wertvorstellungen, die die nationalen Identitäten begründen, was auch für die für den Geschichtsunterricht empfohlene Entscheidung für die „Rückkehr zu den Ursprüngen“ gilt. Ich habe für den Bericht gestimmt, obwohl ich bei einigen Punkten der Meinung bin, dass man wachsam sein muss, weil die Gefahr besteht, dass die in den Verträgen vorgesehene Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union im Bereich der Kultur durchkreuzt wird."@de7
". Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του εισηγητή να προτείνει έναν διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τον ρόλο των σχολείων και της σχολικής εκπαίδευσης για τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης του κοινού στον πολιτισμό. Εκείνο που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι η επανατοποθέτηση των παραμέτρων της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, όχι μόνο στο πλαίσιο της διεύρυνσης αλλά και σε αυτό της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η οποία, όπως μόλις ανέφερα, αντλεί τη δύναμή της από την ποικιλία των διαφορετικών πολιτισμών οι οποίοι την συγκροτούν. Χαιρετίζω την πρόθεση να δοθεί στην ευρωπαϊκή διάσταση αποτελεσματική παρουσία, ιδιαίτερα στη διδασκαλία των γλωσσών, και όχι μόνο στα άμεσα σχετιζόμενα μαθήματα, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα σχολικά μαθήματα. Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου για την απομάκρυνση της εκπαίδευσης από τις εθνικές ρίζες και για τον ευρωκεντρισμό, κατά τρόπο που αγνοεί τους εθνικούς πολιτισμούς και την παρουσία τους εκτός του ευρωπαϊκού χώρου. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ θετική την επιθυμία που εκφράζεται να εξοικειωθούν οι νέοι γενικότερα με την πολιτιστική κληρονομιά και τις αξίες στις οποίες βασίζονται οι εθνικές ταυτότητες, και το ίδιο ισχύει για την επιλογή της “επιστροφής στις ρίζες μας”, η οποία συνιστάται ως προς τη διδασκαλία της ιστορίας. Υπερψήφισα την έκθεση, αν και, όσον αφορά ορισμένες πτυχές της, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επαγρυπνούμε έναντι του κινδύνου υπέρβασης της διάκρισης των αρμοδιοτήτων στον τομέα του πολιτισμού μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται στις συνθήκες."@el8
"I welcome the initiative taken by the rapporteur in proposing a European-level debate on the role of schools and school education in maximising public access to culture. What I regard as being particularly important is the repositioning of the parameters of education and culture, not only in the context of enlargement but also in that of European identity which, as I have just been saying, derives its strength from the variety of different cultures from which it is composed. I welcome the intention to give the European dimension an effective presence, particularly in language teaching, and not only in directly related subjects but also in all other school subjects. Nevertheless, I would like to sound a warning note about educational rootlessness and Eurocentrism, which ignore national cultures and their presence outside the European area. On the other hand, I regard the desire expressed for young people in general to familiarise themselves with the cultural heritage and the values underpinning national identities to be something positive, and the same applies to the option of ‘returning to our origins’ recommended for history teaching. I voted for the report, although on some aspects of it I believe it is important to be vigilant about the risk of cutting across the division of competences on culture between the Member States and the European Union which is laid down in the treaties."@en3
"Acojo con satisfacción la iniciativa del ponente de proponer un debate a escala europea acerca del papel de los colegios y de la educación en los colegios para maximizar el acceso público a la cultura. Lo que considero especialmente importante es la reposición de los parámetros de educación y cultura, no solo en el contexto de la ampliación, sino también en el de la identidad europea que, como he estado diciendo, toma su fuerza de la variedad de las distintas culturas que la componen. Agradezco la intención de proporcionar a la dimensión europea una presencia efectiva, en especial en la enseñanza de idiomas, y no solo en temas directamente relacionados, sino también en todas las otras áreas escolares. Sin embargo, quisiera poner una nota de atención en la educación desarraigada y el eurocentrismo, que ignoran las culturas nacionales y su presencia fuera del ámbito europeo. Por otro lado, considero el deseo expresado por los jóvenes en general de familiarizarse con el patrimonio cultural y los valores que subyacen las identidades nacionales como algo positivo, y lo mismo puede decirse de la opción de «regresar a nuestros orígenes» recomendada en la enseñanza de la historia. He votado a favor del informe, aunque en algunos aspectos del mismo creo que es importante permanecer alerta sobre el riesgo de mezclar la división de competencias sobre la cultura entre los Estados miembros y la Unión Europea que se establece en los tratados."@es12
"Pidän myönteisenä aloitetta, jonka esittelijä on tehnyt ehdottaessaan keskustelun aloittamista Euroopan tasolla koulujen ja kouluopetuksen merkityksestä mahdollisimman monen kansalaisen osallistumiselle kulttuurielämään. Erityisen tärkeänä pidän koulutuksen ja kulttuurin uusien puitteiden määrittämistä sekä laajentumisen yhteydessä että eri kulttuureista voimansa saavan ja niistä koostuvan eurooppalaisen identiteetin muodostamiseksi, kuten jo äsken totesin. Kannatan pyrkimystä tuoda eurooppalaista ulottuvuutta vahvasti esille erityisesti kieltenopetuksessa, eikä vain suoraan siihen liittyvissä aineissa vaan myös kaikissa muissa oppiaineissa. Haluan kuitenkin varoittaa koulutuksen juurettomuudesta ja eurokeskeisyydestä, jossa sivuutetaan kansalliset kulttuurit ja niiden vaikutus Euroopan ulkopuolella. Toisaalta pidän myönteisenä mietinnössä ilmaistua toivomusta, että nuoret yleensä voisivat tutustua kulttuuriperintöön ja kansallisten identiteettien monimuotoisuuden selittäviin arvoihin, ja sama pätee myös mahdollisuuteen "palata juurillemme", jota suositellaan hyödynnettäväksi historianopetuksessa. Äänestin mietinnön puolesta, vaikkakin joidenkin kohtien osalta meidän on mielestäni tärkeää varoa ylittämästä perussopimuksissa säädettyä kulttuurialan toimivallan jakoa jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kesken."@fi5
"Je salue l’initiative prise par le rapporteur de proposer un débat au niveau européen sur le rôle des écoles et de l’enseignement dans l’extension de l’accès du public à la culture. Ce que je considère particulièrement important, c’est le recentrage des paramètres de l’enseignement et de la culture, non seulement dans le contexte de l’élargissement mais aussi dans celui de l’identité européenne qui, comme je viens de le dire, tire sa force de la variété des cultures qui la composent. Je salue l’intention de conférer à la dimension européenne une présence effective, en particulier dans l’enseignement des langues, et non seulement dans les matières qui y sont directement liées, mais aussi dans toutes les autres. Quoi qu’il en soit, je voudrais lancer un avertissement face à l’absence de racines de l’enseignement et sur l’eurocentrisme, qui ignorent les cultures nationales et leur présence en dehors de l’Europe. D’un autre côté, je considère positif le désir exprimé par les jeunes en général de se familiariser avec l’héritage culturel et les valeurs sous-tendant les identités nationales, et la même chose s’applique à l’option du "retour aux origines" recommandée pour l’enseignement de l’histoire. J’ai voté en faveur du rapport, même si je crois que pour certains de ses aspects, la vigilance est de mise quant au risque de toucher au clivage des compétences en matière de culture entre les États membres et l’Union européenne, qui est prévu par les traités."@fr6
"Sono favorevole all’iniziativa presa dal relatore nel proporre un dibattito a livello europeo sul ruolo degli istituti scolastici e dell’istruzione ai fini dell’ottimizzazione dell’accesso pubblico alla cultura. Reputo particolarmente importante il riassetto dei parametri dell’istruzione e della cultura, per quanto riguarda non solo l’allargamento, ma anche l’identità europea, che, come ho detto poc’anzi, deriva la propria forza dalla varietà delle culture di cui si compone. Accolgo con favore l’idea di attribuire un peso effettivo alla dimensione europea, soprattutto nell’insegnamento delle lingue, e non solo nelle materie direttamente collegate, ma anche in tutte le altre materie scolastiche. Vorrei tuttavia mettere in guardia dallo sradicamento culturale e dall’eurocentrismo, che ignorano le culture nazionali e la loro presenza al di fuori dell’area europea. D’altra parte, il desiderio che i giovani in generale conoscano meglio l’eredità culturale e i valori sottesi alle identità nazionali mi pare positivo, così come la scelta del “ritorno alle origini” consigliata per l’insegnamento della storia. Ho votato a favore della relazione, anche se, per quanto riguarda alcuni suoi aspetti, ritengo sia importante stare attenti a non porsi in contrasto con la ripartizione delle competenze in materia di cultura tra gli Stati membri e l’Unione europea, nel rispetto di quanto sancito dai Trattati."@it9
"I welcome the initiative taken by the rapporteur in proposing a European-level debate on the role of schools and school education in maximising public access to culture. What I regard as being particularly important is the repositioning of the parameters of education and culture, not only in the context of enlargement but also in that of European identity which, as I have just been saying, derives its strength from the variety of different cultures from which it is composed. I welcome the intention to give the European dimension an effective presence, particularly in language teaching, and not only in directly related subjects but also in all other school subjects. Nevertheless, I would like to sound a warning note about educational rootlessness and Eurocentrism, which ignore national cultures and their presence outside the European area. On the other hand, I regard the desire expressed for young people in general to familiarise themselves with the cultural heritage and the values underpinning national identities to be something positive, and the same applies to the option of ‘returning to our origins’ recommended for history teaching. I voted for the report, although on some aspects of it I believe it is important to be vigilant about the risk of cutting across the division of competences on culture between the Member States and the European Union which is laid down in the treaties."@lv10
"Ik ben bijzonder ingenomen met het initiatief van de rapporteur om op Europees niveau een debat op gang te brengen over de rol van scholen en onderwijs bij het optimaliseren van de toegang tot cultuur. Ik acht het met name belangrijk dat de parameters van onderwijs en cultuur worden bijgesteld, niet alleen in het kader van de uitbreiding, maar ook in de context van de Europese identiteit die, zoals ik al zo vaak heb gesignaleerd, haar kracht ontleent aan de enorme verscheidenheid van culturen waaruit zij is samengesteld. Verder vind ik het interessant dat de rapporteur pleit voor een effectieve aanwezigheid van de Europese dimensie – vooral ook via de bevordering van het taalonderricht –, niet alleen in de vakken die rechtstreeks met dit thema verband houden, maar in alle schoolvakken. Wij moeten echter vermijden dat deze benadering leidt tot ontworteling en educatief eurocentrisme, waarbij de nationale cultuur uit het oog wordt verloren en alle aandacht uitgaat naar de Europese ruimte. Ik vind het een goede zaak dat de rapporteur uitdrukkelijk verklaart dat jongeren in het algemeen zich meer vertrouwd moeten maken met het cultureel erfgoed en de waarden die ten grondslag liggen aan de verschillende nationale identiteiten. Ten slotte ben ik het met de rapporteur eens dat in het geschiedenisonderwijs alle beschavingsstadia aan bod moeten komen onder het motto ‘terug naar de bron’. Ik heb voor het verslag gestemd. Wij moeten er echter wel op toezien dat de uitvoering van dit culturele initiatief op geen enkel moment in strijd is met de verdeling van de bevoegdheden tussen de lidstaten en de Europese Unie zoals die in de Verdragen wordt voorgeschreven."@nl2,2
". Jag välkomnar föredragandens initiativ att föreslå en diskussion på EU-nivå om skolornas och utbildningens roll när det gäller att maximera allmänhetens tillgång till kultur. Det jag anser vara speciellt viktigt är ompositioneringen av parametrarna för utbildning och kultur, inte bara i samband med utvidgningen, utan dessutom i samband med den europeiska identiteten som, vilket jag just sagt, hämtar sin styrka från den mångfald av olika kulturer av vilka den är sammansatt. Jag välkomnar avsikten att ge den europeiska dimensionen en tydlig närvaro, framför allt när det gäller språkundervisningen, och inte bara i direkt anknutna ämnen utan också i alla andra skolämnen. Men jag vill ändå framföra ett varningens ord om utbildningsmässig rotlöshet och eurocentrism, som ignorerar de nationella kulturerna och deras existens utanför EU. Å andra sidan betraktar jag den önskan som framkommer för unga människor att bekanta sig med det kulturella arv och de värderingar som ligger till grund för de nationella identiteterna som något positivt, och samma sak gäller alternativet ”gräv där du står” som rekommenderas för historieundervisningen. Jag röstade för betänkandet, även om jag anser att vi måste vara vaksamma inför vissa aspekter av betänkandet när det gäller risken att överskrida den gräns som delar upp behörigheterna mellan medlemsstaterna och Europeiska unionen i kulturfrågor och som har bestämts i fördragen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph