Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-02-26-Speech-4-088"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040226.5.4-088"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Tal como deixei dito, em explicação aos recentes relatórios da colega Frahm - sobre a adesão à Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes e relativo à conclusão, em nome da Comunidade Europeia, do Protocolo de 1998 à Convenção de 1979 sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiras -, apoio todas as medidas que contribuam efectiva e activamente para elevar os padrões de qualidade ambiental. O regulamento proposto tem por objectivo estabelecer legislação adequada para dar aplicação às principais disposições da Convenção e do Protocolo que ainda não estejam suficientemente contempladas na legislação comunitária. A presente proposta visa, pois, proteger a saúde humana e o ambiente dos poluentes orgânicos persistentes (POP), que são substâncias químicas que persistem no ambiente, se acumulam nos organismos vivos através da rede trófica – a complexa interacção, em rede, das cadeias alimentares - e correm o risco, por isso, de ter efeitos nocivos e particularmente prolongados na saúde humana e no ambiente. Associei-me, por tudo isso, às preocupações manifestadas quer pela Comissão, quer pela relatora, considerando dever destacar a importante proposta de instalar um "sistema de divulgação de nomes", ou seja, as infracções às disposições do regulamento devem ser tornadas públicas pelos Estados-Membros e pela Comissão, oferecendo uma maior garantia de cumprimento das disposições (através da persuasão) e permitindo uma mais eficaz protecção da saúde humana e do ambiente."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Som jeg har sagt det i stemmeforklaringerne til de seneste betænkninger af Pernille Frahm - om indgåelse af Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte og om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen fra 1998 til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande - støtter jeg alle foranstaltninger, der effektivt og aktivt fremmer et bedre miljø. Den foreslåede forordning har til formål at indføre en passende lovgivning til gennemførelse af de vigtigste af de bestemmelser i konventionen og protokollen, som Fællesskabets lovgivning endnu ikke indeholder i tilstrækkelig grad. Det foreliggende forslag sigter således på at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod persistente organiske miljøgifte (POP), kemiske stoffer, som er persistente i miljøet, akkumuleres i levende organismer gennem det trofiske netværk - den komplekse vekselvirkning i netværk mellem fødekæderne - og indebærer risiko for også langvarige skadevirkninger for mennesker og miljø. Af alle disse grunde deler jeg såvel Kommissionens som ordførerens bestræbelser og finder, at jeg bør fremhæve det vigtige forslag om at indføre et system, der indebærer, at overtrædelser af denne forordnings bestemmelser gøres offentligt kendt af Kommissionen og medlemsstaterne, hvilket giver større sikkerhed for, at bestemmelserne overholdes (gennem overtalelse) og sikrer en mere effektiv beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet."@da1
". Wie ich in Bezug auf die jüngsten Berichte der Kollegin Frahm über den Beitritt zum Übereinkommen von Stockholm über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente organische Schadstoffe und über das Protokoll von 1998 zum Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung gesagt habe, unterstütze ich alle Maßnahmen, die wirksam und aktiv zur Anhebung der Umweltqualitätsstandards beitragen. Ziel dieses Vorschlags für eine Verordnung ist die Festlegung geeigneter Rechtsvorschriften für die Umsetzung der wichtigsten Bestimmungen des Übereinkommens und des Protokolls, die im Gemeinschaftsrecht noch nicht ausreichend berücksichtigt sind. Ziel des uns vorliegenden Vorschlags ist es mithin die Gesundheit des Menschen und die Umwelt vor persistenten organischen Schadstoffen (POS) zu schützen. POS sind chemische Stoffe, die in der Umwelt fortbestehen, sich in den lebenden Organismen durch die Nahrungskette – die komplexe Interaktion im Verbund von Nahrungsketten – ansammeln und deshalb die Gefahr schädlicher und besonders langwieriger Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und auf die Umwelt bergen. Aus all diesen Gründen teile ich die Befürchtungen, die sowohl von der Kommission als auch von der Berichterstatterin geäußert wurden, und möchte vor allem den Vorschlag hervorheben, ein „System der Veröffentlichung von Namen“ einzurichten, d. h. die Namen derer, die gegen die Vorschriften der Verordnung verstoßen, müssen von den Mitgliedstaaten und von der Kommission veröffentlicht werden, um so für eine bessere Einhaltung der Vorschriften (durch Überzeugung) und einen wirksameren Schutz der Gesundheit des Menschen und der Umwelt zu sorgen."@de7
". Όπως ανέφερα σε σχέση με τις πρόσφατες εκθέσεις της κ. Frahm σχετικά με τη συμμετοχή στη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους και στο Πρωτόκολλο του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη Διασυνοριακή Ατμοσφαιρική Ρύπανση σε Μεγάλες Αποστάσεις, υποστηρίζω κάθε μέτρο που συμβάλλει αποτελεσματικά και ενεργά στη βελτίωση των προτύπων ποιότητας του περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού είναι η θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας για την εφαρμογή των κύριων διατάξεων της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στην κοινοτική νομοθεσία. Αντικείμενο της εν λόγω πρότασης είναι, συνεπώς, η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους έμμονους οργανικούς ρύπους, ή ΕΟΡ, οι οποίοι είναι χημικές ουσίες που παραμένουν στο περιβάλλον, βιοσυσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας –της σύνθετης αλληλεπίδρασης, στο πλαίσιο ενός δικτύου, των τροφικών αλυσίδων– και είναι δυνάμει επικίνδυνες για την πρόκληση δυσμενών και εξαιρετικά μακροχρόνιων επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Για όλους αυτούς τους λόγους, συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εκφράζουν τόσο η Επιτροπή όσο και η εισηγήτρια, και επιθυμώ ιδιαιτέρως να δώσω έμφαση στη σημαντική πρόταση δημιουργίας ενός συστήματος δημόσιας καταγγελίας, γεγονός που σημαίνει ότι τα ονόματα όσων παραβιάζουν τον κανονισμό θα δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή, προσφέροντας έτσι ενισχυμένες εγγυήσεις συμμόρφωσης –μέσω της πειθούς– και προώθησης της αποτελεσματικότερης προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος."@el8
"As I said in relation to Mrs Frahm's recent reports on membership of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants and on the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, I support any measures that effectively and actively help to raise environmental quality standards. The objective of this proposal for a regulation is to create appropriate legislation for implementing the main provisions of the Convention and of the Protocol, which have not so far been sufficiently reflected in Community legislation. The object of the proposal before us is accordingly to protect human health and the environment against persistent organic pollutants or POPs, which are chemical substances that persist in the environment, accumulate in living organisms through the trophic network – the complex interaction, in a network, of food chains – and which consequently threaten to have damaging and particularly long-lasting effects on human health and on the environment. For all these reasons I share the concerns expressed both by the Commission and by the rapporteur, and I particularly wish to highlight the important proposal to create a ‘name and shame’ system, which means that the names of those who infringe the regulation are to be published by the Member States and by the Commission, thus providing an enhanced guarantee of compliance – by means of persuasion – and promoting more effective protection of human health and of the environment."@en3
"Como ya dije con respecto a los recientes informes de la Sra. Frahm sobre los firmantes del Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes y el Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, apoyo cualquier medida que ayude efectiva y activamente a mejorar los niveles de calidad medioambiental. El objetivo de esta propuesta de Reglamento es crear legislación adecuada para la aplicación de las principales disposiciones del Convenio y el Protocolo, que hasta ahora no se han incorporado debidamente a la legislación comunitaria. El objeto de la propuesta que hoy nos ocupa es, por tanto, proteger la salud humana y el medio ambiente contra los contaminantes orgánicos persistentes o COP, que son sustancias químicas que perduran en el medio ambiente, se acumulan en los organismos vivos a través de la red trófica –la compleja interacción, en una red, de cadenas alimentarias– y que, en consecuencia, amenazan con tener efectos dañinos y particularmente duraderos en la salud humana y el medio ambiente. Por todos estos motivos, comparto la preocupación expresada tanto por la Comisión como por el ponente, y sobre todo quiero destacar la importante propuesta de crear un sistema de denuncia pública, lo que significa que los Estados miembros y la Comisión publicarían los nombres de los infractores del Reglamento, ofreciendo con ello una mayor garantía de cumplimiento –por medio de la persuasión– y fomentando una protección más eficaz de la salud humana y del medio ambiente."@es12
"Kuten totesin jäsen Frahmin äskettäin laatimien, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen ja vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen vuonna 1998 tehdyn pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan jäsenyyttä käsittelevien mietintöjen yhteydessä, kannatan kaikkia toimenpiteitä, jotka tehokkaasti ja aktiivisesti auttavat nostamaan ympäristöön liittyviä laatustandardeja. Tämän asetusehdotuksen tavoitteena on luoda tarvittava lainsäädäntö, jolla pannaan täytäntöön yleissopimuksen ja pöytäkirjan keskeiset määräykset, joita yhteisön lainsäädäntö ei vielä kata riittävästi. Nyt käsillä olevan mietinnön tavoitteena on näin ollen ihmisten terveyden ja ympäristön suojeleminen pysyviltä orgaanisilta yhdisteiltä eli POP-yhdisteiltä. Nämä kemialliset aineet hajoavat hitaasti ympäristössä, kerääntyvät eläviin organismeihin ravintoverkon – ravintoketjujen monimutkaisen verkoston – kautta ja voivat aiheuttaa ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia ja erityisen pitkäkestoisia vaikutuksia. Kaikista näistä syistä yhdyn sekä komission että esittelijän esittämään huoleen. Erityisesti haluan korostaa tärkeää ehdotusta tiedotusjärjestelmän luomisesta, mikä merkitsisi sitä, että jäsenvaltioiden ja komission olisi julkistettava tiedot asetuksen säännösten rikkomisesta, mikä puolestaan takaisi säädösten paremman noudattamisen – painostuksen avulla – ja edistäisi tehokkaampaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua."@fi5
"Comme je l’ai dit au sujet des récents rapports de Mme Frahm concernant l’adhésion à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole de 1998 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, je soutiens toutes les mesures qui contribuent effectivement et activement à renforcer les normes de qualité de l’environnement. Cette proposition de règlement a pour objectif d’établir une législation appropriée afin d’appliquer les principales dispositions de la convention et du protocole, qui ne se reflètent pas encore suffisamment dans la législation communautaire. La présente proposition vise effectivement à protéger la santé humaine et l’environnement contre les polluants organiques persistants (POP), ces substances chimiques qui restent dans l’environnement, qui s’accumulent dans les organismes vivants à travers le réseau trophique - l’interaction complexe en réseau des chaînes alimentaires - et qui menacent donc d’entraîner des effets nocifs et particulièrement prolongés sur la santé humaine et sur l’environnement. Pour toutes ces raisons, je partage les préoccupations manifestées à la fois par la Commission et par le rapporteur. Je souhaite souligner en particulier la proposition importante visant à créer un "système de mise à l’index" qui consiste à faire publier, par les États membres et par la Commission, les noms de ceux qui enfreignent le règlement, ce qui offrira une plus grande garantie de respect des dispositions - à travers la persuasion - et permettra une protection plus efficace de la santé humaine et de l’environnement."@fr6
"Come ho già detto riferendomi alle recenti relazioni presentate dall’onorevole Frahm in merito all’adesione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e al Protocollo del 1998 allegato alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvo tutte le misure che contribuiscano efficacemente e attivamente ad aumentare i livelli di qualità ambientale. Questa proposta di regolamento ha l’obiettivo di creare un’adeguata serie di norme per applicare le principali disposizioni della Convenzione e del Protocollo che non sono ancora sufficientemente contemplate dalla legislazione comunitaria. La proposta in questione mira dunque a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti o POP, sostanze chimiche che rimangono nell’ambiente, si accumulano negli organismi viventi mediante la rete trofica ovvero la complessa interazione, nella rete, delle catene alimentari e conseguentemente minacciano di provocare danni ed effetti particolarmente duraturi sulla salute umana e sull’ambiente. Per tutti questi motivi condivido le opinioni espresse sia dalla Commissione che dalla relatrice, e desidero in particolare porre in rilievo l’importante proposta di creare un “sistema di esplicita denuncia”, in virtù del quale i nomi di coloro che violano la normativa devono essere resi pubblici dagli Stati membri e dalla Commissione, assicurando così, con la persuasione, il rispetto delle norme e favorendo una protezione più efficace della salute umana e dell’ambiente."@it9
"As I said in relation to Mrs Frahm's recent reports on membership of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants and on the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, I support any measures that effectively and actively help to raise environmental quality standards. The objective of this proposal for a regulation is to create appropriate legislation for implementing the main provisions of the Convention and of the Protocol, which have not so far been sufficiently reflected in Community legislation. The object of the proposal before us is accordingly to protect human health and the environment against persistent organic pollutants or POPs, which are chemical substances that persist in the environment, accumulate in living organisms through the trophic network – the complex interaction, in a network, of food chains – and which consequently threaten to have damaging and particularly long-lasting effects on human health and on the environment. For all these reasons I share the concerns expressed both by the Commission and by the rapporteur, and I particularly wish to highlight the important proposal to create a ‘name and shame’ system, which means that the names of those who infringe the regulation are to be published by the Member States and by the Commission, thus providing an enhanced guarantee of compliance – by means of persuasion – and promoting more effective protection of human health and of the environment."@lv10
"Zoals ik ook al naar aanleiding van andere recente verslagen van mevrouw Frahm – betreffende de sluiting van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen en de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand – heb gesignaleerd, steun ik alle maatregelen die op doeltreffende en actieve wijze bijdragen aan de verhoging van de kwaliteitsnormen op milieugebied. De voorgestelde verordening heeft als doel een adequate wetgeving vast te stellen waarmee uitvoering kan worden gegeven aan belangrijke bepalingen van het verdrag en het protocol die nog onvoldoende in de communautaire wetgeving aanwezig zijn. Het voorstel is gericht op de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de schadelijke gevolgen van het gebruik van persistente organische verontreinigende stoffen. Dat zijn chemische stoffen die in het milieu aanwezig blijven, bioaccumuleren via het voedselweb – een complexe netwerkinteractie van voedselketens – en een risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu aangezien zij langdurige schade kunnen veroorzaken. Daarom deel ik de bezorgdheid van de Commissie en de rapporteur en onderschrijf ik met name het belangrijke voorstel om een ‘name and shame-systeem’ in te voeren. Ik ben het ermee eens dat inbreuken op de bepalingen van deze verordening door de lidstaten en de Commissie openbaar moeten worden gemaakt. Op die manier zullen de regels strikter worden nageleefd (via afschrikking), met als gevolg dat de menselijke gezondheid en het milieu beter beschermd zullen worden."@nl2
". Som jag sade i fråga om Pernille Frahms betänkanden om ingående av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar och 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar nyligen, stöder jag alla åtgärder som på ett effektivt och aktivt sätt kan bidra till att höja kvalitetsnormerna på miljöområdet. Syftet med detta förslag till förordning är att skapa en lämplig lagstiftning för genomförandet av de viktigaste bestämmelserna i konventionen och protokollet, vilka hittills inte i tillräcklig grad har avspeglats i gemenskapslagstiftningen. Målet med det förslag som ligger på bordet är således att skydda människors hälsa och miljön mot att långlivade organiska föroreningar, kemiska ämnen som inte bryts ned i miljön, ansamlas i levande organismer genom näringsnätverket – den komplicerade interaktionen mellan livsmedelskedjor i ett nätverk – och som därmed hotar att få skadliga och särskilt långvariga effekter på människors hälsa och miljön. Av alla dessa skäl instämmer jag i den oro som både kommissionen och föredraganden uttrycker, och vill särskilt betona det viktiga förslaget att införa ett offentlighetssystem, vilket innebär att namnen på de länder som bryter mot förordningen skall offentliggöras av medlemsstaterna och kommissionen, så att efterlevnaden blir större – genom övertalning – och ett effektivare skydd för människors hälsa och miljön främjas."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph