Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-02-12-Speech-4-056"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040212.3.4-056"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". O Regulamento nº 1406/2002, que institui a Agência Europeia da Segurança Marítima, foi aprovado pelo Parlamento Europeu e o Conselho a 27 de Junho de 2002 e entrou em vigor após a sua publicação no Jornal Oficial em Agosto do mesmo ano. A tarefa fundamental deste novo organismo é a de prestar aos Estados-Membros e à Comissão assistência técnica e científica para a correcta aplicação da legislação comunitária no sector da navegação marítima, da prevenção da poluição causada por navios e do controlo da aplicação dessa mesma legislação. Perante o sucedido na sequência de recentes desastres no mar, a Comissão propõe o alargamento das competências da Agência para permitir enfrentar, com os meios adequados, certas problemáticas ligadas à segurança no mar. Visa, em especial, atribuir à Agência tarefas complementares de apoio às actividades da Comissão em matéria de luta contra os actos terroristas contra navios e instalações portuárias, bem como em matéria de formação dos marítimos e de luta contra a poluição do mar, existindo, para esta última matéria, um quadro legislativo que estabelece o sistema de cooperação no sector da poluição marítima e um mecanismo comunitário destinado a favorecer uma cooperação reforçada no âmbito das intervenções de socorro da protecção civil. Esta proposta, notoriamente melhorada na Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo, merece o meu apoio."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Forordning 1406/2002 om agenturets oprettelse blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 27. juni 2002 og trådte i kraft efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende i august samme år. Det nye organ har som sin hovedopgave at give medlemsstaterne og Kommissionen teknisk og videnskabelig bistand for at hjælpe dem med korrekt anvendelse af Fællesskabets lovgivning for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe og med at overvåge denne lovgivnings gennemførelse. På baggrund af de seneste havforureningskatastrofer foreslår Kommissionen derfor, at agenturets beføjelser udvides, så det med passende midler kan imødegå visse problemer i forbindelse med søfartssikring. Formålet er særlig at tildele agenturet supplerende opgaver til støtte for Kommissionens indsats med hensyn til bekæmpelse af terroraktioner mod skibe og havnefaciliteter, uddannelse af søfolk og bekæmpelse af havforurening, idet der for det sidstnævnte findes en lovramme for samarbejdet omkring havforurening og en EU-civilbeskyttelsesordning til fremme af tættere samarbejde i nødsituationer. Jeg støtter dette forslag, som er blevet klart forbedret af Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme."@da1
". Die Verordnung 1406/2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs wurde vom Europäischen Parlament und dem Rat am 27. Juni 2002 angenommen und trat nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt im August 2002 in Kraft. Hauptaufgabe dieser neuen Stelle ist es, den Mitgliedstaaten und der Kommission wissenschaftlich-technische Unterstützung zu leisten, damit diese die Gemeinschaftsvorschriften im Bereich der Seeverkehrssicherheit ordnungsgemäß anwenden, um Meeresverschmutzung durch Schiffe zu verhüten und die Anwendung dieser Vorschrift zu überwachen. Nach einer Reihe von Unglücksfällen auf See schlägt die Kommission nun vor, die Zuständigkeiten der Agentur auszuweiten, um sie mit den erforderlichen Mitteln für die Lösung bestimmter Probleme in Verbindung mit der Sicherheit des Seeverkehrs auszustatten. Vor allem ordnet sie der Agentur zusätzliche Aufgaben zu, um die Aktivitäten der Kommission zur Bekämpfung von Terroranschlägen auf Schiffe und Hafenanlagen, bei der Ausbildung von Seeleuten und in der Bekämpfung der Meeresverschmutzung zu unterstützen. Es besteht bereits ein Rechtsrahmen für die Schaffung eines Systems der Zusammenarbeit im Bereich der Meeresverschmutzung und eines Gemeinschaftsverfahrens zur Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit bei Katastrophenschutzeinsätzen. Dieser Vorschlag, der im Ausschuss für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr erheblich verbessert wurde, erhält meine Zustimmung."@de7
". Ο κανονισμός αριθ. 1406/2002, σχετικά με τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας, εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου 2002 και τέθηκε σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα τον Αύγουστο του 2002. Το κύριο καθήκον αυτού του νέου οργάνου θα είναι η παροχή τεχνικής και επιστημονικής βοήθειας προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της ναυσιπλοΐας θα εφαρμόζεται σωστά, ούτως ώστε να προλαμβάνεται η μόλυνση που προκαλείται από πλοία και να παρακολουθείται η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Μετά την πρόσφατη σειρά καταστροφών στη θάλασσα, η Επιτροπή προτείνει τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, ώστε να του παρασχεθούν τα αναγκαία μέσα για την αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων που συνδέονται με την ασφάλεια στη θάλασσα. Πάνω από όλα, αναθέτει συμπληρωματικά καθήκοντα στον Οργανισμό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Επιτροπής στην καταπολέμηση των τρομοκρατικών πράξεων σε πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις, για την εκπαίδευση των ναυτικών και για την καταπολέμηση της θαλάσσιας μόλυνσης. Ισχύει ήδη ένα νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίζει ένα σύστημα συνεργασίας στον τομέα της θαλάσσιας μόλυνσης, καθώς και ένας κοινοτικός μηχανισμός που έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της στενότερης συνεργασίας σε παρεμβάσεις εκτάκτου ανάγκης στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Η πρόταση αυτή, η οποία βελτιώθηκε σημαντικά στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού, έχει την υποστήριξή μου."@el8
". Regulation No 1406/2002, establishing a European Maritime Safety Agency, was adopted by Parliament and the Council on 27 June 2002 and came into force following its publication in the Official Journal in August 2002. The main task of this new body will be to provide technical and scientific assistance to Member States and the Commission in order to ensure that Community legislation in the maritime navigation sector is correctly implemented, to prevent ship-source pollution and to monitor the implementation of this legislation. Following the recent series of disasters at sea, the Commission proposes extending the competences of the Agency to provide it with the necessary means to address certain problems connected with maritime safety. Most importantly, it assigns complementary tasks to the Agency to support the Commission’s activities in the fight against terrorist acts on ships and port facilities, in training seafarers and in the fight against marine pollution. There is already a legislative framework in place that establishes a system of cooperation in the area of sea pollution, and a Community mechanism designed to encourage closer cooperation in emergency interventions in the field of civil protection. This proposal, which has undergone substantial improvement in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism, wins my support."@en3
"El Reglamento Nº 1406/2002, por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Marítima fue adoptado por el Parlamento y el Consejo el 27 de junio de 2002 y entró en vigor después de su publicación en el Diario Oficial en agosto de 2002. La principal misión de este nuevo organismo será ofrecer asistencia técnica y científica a los Estados miembros y a la Comisión para asegurar que la legislación comunitaria en el sector de la navegación marítima se aplique correctamente para evitar la contaminación procedente de los barcos y controlar la aplicación de esta legislación. Después de la reciente serie de desastres marítimos, la Comisión propone ampliar las competencias de la Agencia para dotarla de los medios necesarios para abordar determinados problemas relacionados con la seguridad marítima. Y lo que es más importante, asigna tareas complementarias a la Agencia para apoyar las actividades de la Comisión en la lucha contra los actos terroristas en barcos e instalaciones portuarias, en la formación de marinos y en la lucha contra la contaminación marina. Ya existe un marco legislativo que establece un sistema de cooperación en el ámbito de la contaminación marina, y un mecanismo de la Comunidad pensado para fomentar una colaboración más estrecha en las intervenciones de emergencia en el ámbito de la protección civil. Esta propuesta, que ha experimentado una mejora considerable en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, merece mi apoyo."@es12
". Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät viraston perustamista koskevan asetuksen (EY) N:o 1406/2002 27. kesäkuuta 2002, ja asetus tuli voimaan sen jälkeen, kun se oli julkaistu virallisessa lehdessä saman vuoden elokuussa. Tämän uuden elimen päätehtävänä on antaa jäsenvaltioille ja komissiolle teknistä ja tieteellistä tukea, jotta varmistetaan merenkulkualaa koskevan yhteisön lainsäädännön asianmukainen täytäntöönpano, ehkäistään merialusten aiheuttamaa pilaantumista ja valvotaan tämän lainsäädännön täytäntöönpanoa. Viimeaikaisten toistuvien merionnettomuuksien johdosta komissio ehdottaa viraston toimivaltuuksien laajentamista antaakseen sille tarvittavat keinot käsitellä tiettyjä meriturvallisuuteen liittyviä ongelmia. Mikä tärkeintä, komissio antaa virastolle täydentäviä tehtäviä, jotta virasto voi tukea komission toimia aluksiin ja satamiin kohdistuvan terrorismin torjunnassa, merenkulkijoiden koulutuksessa ja merten pilaantumisen torjumisessa. Yhteisössä on jo lainsäädäntökehys, jolla luodaan meren pilaantumisen alalla tehtävää yhteistyötä koskeva järjestelmä, ja yhteisön mekanismi, jonka tavoitteena on edistää pelastuspalvelualan avustustoimissa tehtävää tiiviimpää yhteistyötä. Annan tukeni tälle ehdotukselle, johon on tehty huomattavia parannuksia aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnassa."@fi5
". Le règlement no 1406/2002 établissant une Agence européenne pour la sécurité maritime a été adopté par le Parlement et le Conseil le 27 juin 2002 et est entré en vigueur à la suite de sa publication au Journal officiel en août 2002. La principale tâche de ce nouvel organe sera de fournir une assistance technique et scientifique aux États membres et à la Commission afin de garantir que la législation communautaire relative au secteur de la navigation maritime est correctement appliquée, de prévenir la pollution imputable aux navires et de contrôler la mise en œuvre de cette législation. À la suite de la récente série de catastrophes maritimes, la Commission propose d’élargir les compétences de l’Agence afin que celle-ci dispose des moyens nécessaires à la résolution de certains problèmes liés à la sécurité maritime. Plus important encore, elle confie des tâches complémentaires à l’Agence pour soutenir les activités de la Commission en matière de lutte contre les actes terroristes visant les navires et les installations portuaires, de formation des gens de mer et de lutte contre la pollution marine. Il existe déjà un cadre législatif en vigueur, qui établit un système de coopération dans le domaine de la pollution marine, et un mécanisme communautaire visant à encourager une coopération plus étroite lors des interventions d’urgence dans le domaine de la protection civile. Je soutiens cette proposition, qui a fait l’objet d’une amélioration substantielle en commission de la politique régionale, des transports et du tourisme."@fr6
"Il regolamento n. 1406/2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima, è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 giugno 2002 ed è entrato in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nell’agosto 2002. Il compito principale di questo nuovo organismo sarà fornire assistenza tecnica e scientifica agli Stati membri e alla Commissione per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, alla legislazione comunitaria, nel prevenire l’inquinamento causato dalle navi e nel monitorare tale applicazione. In seguito ai recenti naufragi, la Commissione propone di estendere le competenze dell’Agenzia per dotarla degli strumenti necessari ad affrontare alcuni problemi connessi alla sicurezza marittima. E’ importante sottolineare che essa attribuisce compiti supplementari all’Agenzia a sostegno delle attività della Commissione nella lotta agli atti terroristici contro le navi e gli impianti portuali, nella formazione dei marittimi e nella lotta contro l’inquinamento marino. Esiste già un quadro normativo che istituisce un sistema di cooperazione nel settore dell’inquinamento marino, e un meccanismo comunitario volto a favorire una maggiore cooperazione negli interventi di emergenza nel settore della protezione civile. Questa proposta, che è stata sensibilmente migliorata dalla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, ha tutto il mio sostegno."@it9
". Regulation No 1406/2002, establishing a European Maritime Safety Agency, was adopted by Parliament and the Council on 27 June 2002 and came into force following its publication in the Official Journal in August 2002. The main task of this new body will be to provide technical and scientific assistance to Member States and the Commission in order to ensure that Community legislation in the maritime navigation sector is correctly implemented, to prevent ship-source pollution and to monitor the implementation of this legislation. Following the recent series of disasters at sea, the Commission proposes extending the competences of the Agency to provide it with the necessary means to address certain problems connected with maritime safety. Most importantly, it assigns complementary tasks to the Agency to support the Commission’s activities in the fight against terrorist acts on ships and port facilities, in training seafarers and in the fight against marine pollution. There is already a legislative framework in place that establishes a system of cooperation in the area of sea pollution, and a Community mechanism designed to encourage closer cooperation in emergency interventions in the field of civil protection. This proposal, which has undergone substantial improvement in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism, wins my support."@lv10
"Verordening nr. 1406/2002 tot instelling van het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid is op 27 juni 2002 door het Parlement en de Raad goedgekeurd, en na publicatie in het Publicatieblad in augustus van datzelfde jaar van kracht geworden. De belangrijkste taak van deze instelling bestaat in het verlenen van technische en wetenschappelijk assistentie aan de lidstaten en de Commissie, het helpen bij de juiste toepassing van de communautaire wetgeving inzake het vervoer over zee en het voorkomen van vervuiling door schepen. Het Agentschap is verder bevoegd toezicht te houden op toepassing van de gemeenschapswetgeving. Als reactie op de recente scheepsrampen stelt de Commissie nu voor de bevoegdheden van bovengenoemd Agentschap uit te breiden om het in staat te stellen – na het daartoe van de nodige middelen te hebben voorzien – om oplossingen te vinden voor bepaalde aspecten van de veiligheid op zee. Het gaat dan vooral om aanvullende taken bij het ondersteunen van de activiteiten die de Commissie onderneemt in het kader van de bestrijding van terroristische acties tegen schepen en havens, de opleiding van zeelieden en de bestrijding van vervuiling op zee. Er bestaat op laatstgenoemd terrein een juridisch kader met een systeem voor samenwerking bij de bestrijding van vervuiling en een mechanisme voor nauwere samenwerking bij interventies voor het beschermen van, dan wel het verlenen van hulp aan de burgerbevolking. Dit voorstel, dat door de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme aanzienlijk verbeterd is, krijgt mijn steun."@nl2
". Förordning nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå antogs av parlamentet och rådet den 27 juni 2002 och trädde i kraft efter dess offentliggörande i i augusti 2002. Huvuduppgiften för detta nya organ kommer att vara att ge teknisk och vetenskaplig hjälp till medlemsstaterna och kommissionen, i syfte att se till att gemenskapslagstiftningen om navigation till sjöss tillämpas på ett korrekt sätt för att förhindra förorening från fartyg och övervaka tillämpningen av denna lagstiftning. Till följd av den senaste tidens olyckor till sjöss, föreslår kommissionen en utvidgning av byråns behörighet för att därmed ge den de medel som krävs för att den skall kunna ta itu med vissa problem som har att göra med sjösäkerhet. Det viktigaste är att detta ger byrån kompletterande uppgifter för att stödja kommissionens verksamhet i samband med kampen mot terroristhandlingar på fartyg och i hamnanläggningar, genom fortbildning av sjömän och i kampen mot förorening till sjöss. Det finns redan ett regelverk genom vilket man upprättat ett samarbetssystem inom området för förorening till sjöss, och en gemenskapsmekanism som utformats för att främja ett närmare samarbete vid brådskande ingrepp inom området för räddningstjänst. Jag stöder detta förslag, som har genomgått avsevärda förbättringar i utskottet för regionalpolitik, transport och turism."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph