Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-02-11-Speech-3-099"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040211.4.3-099"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Apoiei este relatório sobre uma proposta da Comissão que visa completar a realização do mercado interno único no sector automóvel, estendendo a todos os veículos a motor os princípios e os processos de homologação comunitária, actualmente apenas aplicáveis aos veículos automóveis. Na verdade, os progressos registados no sector automóvel e o alargamento iminente, justificam a introdução de um sistema único de homologação dos veículos a motor, substituindo os procedimentos nacionais. Daqui podem decorrer vantagens para a indústria automóvel europeia como a redução dos custos de produção, uma maior facilidade de acesso e de expansão no mercado europeu e ainda benefícios no plano da segurança rodoviária e do respeito pelo ambiente. Concordo particularmente com o relator quando afirma que em relação aos pequenos e médios produtores muitos benefícios que para eles poderiam decorrer são anulados pelos requisitos a preencher. Os limites da produção anual definidos são demasiado baixos, constituindo um desincentivo à produção das PME europeias que poderá obstar às suas potencialidades de desenvolvimento e inovação tecnológica. Os prazos de transição que devem preceder a entrada em vigor do sistema devem também ser alargados, tomando em devida conta as necessidades de adaptação dos fabricantes e de todos os que serão confrontados com os novos procedimentos. Votei a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har støttet denne betænkning om et forslag fra Kommissionen, der har til formål at udbygge det indre marked for bilindustrien ved at lade principperne og procedurerne for fællesskabsgodkendelse, som i øjeblikket kun gælder for personbiler, omfatte alle motorkøretøjer. De fremskridt, der er gjort i bilindustrien, og den forestående udvidelse begrunder således, at der indføres en fælles obligatorisk ordning for godkendelse af motorkøretøjer, som kan erstatte de eksisterende nationale ordninger. Det vil rumme fordele for den europæiske bilindustri, da det kan betyde en nedsættelse af produktionsomkostningerne, lettere adgang til og befordring af ekspansionsmulighederne på det europæiske marked samt positive virkninger for trafiksikkerheden og miljøbeskyttelsen. Jeg er i særdeleshed enig med ordføreren, når han påpeger, at de fordele, som de små og mellemstore virksomheder kunne opnå ved denne ordning, imidlertid fuldstændig ophæves af de betingelser, der stilles for at kunne gøre brug af den. Loftet over den årlige produktion er sat alt for lavt og kan for de små og mellemstore virksomheder betyde et manglende incitament til at producere og fratage dem deres potentiale for udvikling og teknologisk innovation. De overgangsperioder, som bør gå forud for ordningens ikrafttrædelse, bør også forlænges, så der tages højde for de tilpasninger, som producenterne og alle andre vil stå over for med de nye procedurer. Jeg har stemt for."@da1
". Ich begrüße diesen Bericht über den Vorschlag der Kommission, mit dem der Binnenmarkt im Automobilsektor vollendet werden soll, indem die Grundsätze und Verfahren für die Genehmigung auf EU-Ebene, die derzeit lediglich für Pkw vorgesehen sind, auf alle Kraftfahrzeuge ausgeweitet werden. In Anbetracht der Fortschritte, die im Automobilsektor erzielt wurden, und angesichts der bevorstehenden Erweiterung ist es angezeigt, ein einheitliches verpflichtendes System für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen einzuführen, das an die Stelle der nationalen Verfahren tritt. Dies könnte der europäischen Automobilindustrie Vorteile bringen, z. B. geringere Produktionskosten, einen erleichterten Zugang und eine Expansion auf dem europäischen Markt. Darüber hinaus würden sich Vorteile im Bereich der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes ergeben. Insbesondere teile ich die Auffassung des Berichterstatters, dass etwaige Vorteile für kleine und mittlere Hersteller aufgrund der Bedingungen, die der Vorschlag für die Anwendung des neuen Systems vorsieht, völlig zunichte gemacht werden. Der Grenzwert für die jährliche Produktion ist zu niedrig, was sich auf die Produktion europäischer KMU kontraproduktiv auswirken könnte und diese damit ihres Entwicklungspotenzials und ihrer technologischen Innovation berauben würde. Außerdem müssen die Übergangszeiten, die dem In-Kraft-Treten des Systems vorausgehen sollen, verlängert werden, um den erforderlichen Anpassungen bei den Herstellerfirmen und allen Unternehmen, die die neuen Verfahren einhalten müssen, Rechnung zu tragen. Ich habe dafür gestimmt."@de7
". Χαιρετίζω αυτήν την έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής η οποία αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς στον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων, με την επέκταση των αρχών και διαδικασιών που αφορούν την έγκριση τύπου στην ΕΕ, η οποία επί του παρόντος ισχύει μόνο για τα επιβατικά αυτοκίνητα, σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα. Ενόψει της προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων και δεδομένης της επικείμενης διεύρυνσης, είναι αναγκαία η θέσπιση ενός ενιαίου υποχρεωτικού συστήματος για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων, το οποίο θα αντικαθιστά τις εθνικές διαδικασίες. Αυτό μπορεί να επιφέρει οφέλη για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση της πρόσβασης και η επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, θα υπάρξουν οφέλη από την άποψη της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Συμφωνώ ιδιαίτερα με την άποψη του εισηγητή ότι τα τυχόν οφέλη που μπορεί να αντλήσουν οι μικροί και μεσαίοι κατασκευαστές ακυρώνονται από τους όρους που επιβάλλει η πρόταση για τη χρησιμοποίηση της. Το ετήσιο όριο παραγωγής που απαιτείται έχει καθοριστεί σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, γεγονός το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για την παραγωγή των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη και τεχνολογική καινοτομία. Οι μεταβατικές περίοδοι που πρέπει να προηγηθούν της έναρξης ισχύος του συστήματος πρέπει επίσης να αυξηθούν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις τις οποίες οφείλουν να πραγματοποιήσουν οι κατασκευαστές και όλοι όσοι θα υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις νέες διαδικασίες. Υπερψήφισα την έκθεση."@el8
". I welcome this report on the Commission’s proposal aimed at completing the single internal market in the automotive sector, by extending the principles and procedures of EU type-approval, which currently only apply to passenger cars, to all motor vehicles. In view of the progress made in the automobile sector and given the impending enlargement, it is necessary to bring in a single compulsory system for the type-approval of motor vehicles, to replace national procedures. This may bring benefits for the European automobile industry, such as reduced production costs, greater ease of access and expansion in the European market. In addition, there will be gains in terms of road safety and environmental protection. I particularly agree with the rapporteur’s view that any benefits that may accrue to small and medium-sized manufacturers are nullified by the conditions the proposal imposes on them for using it. The annual production limit required is set at too low a level, which may act as a disincentive for European SMEs to manufacture, thus hindering their potential for development and technological innovation. The transitional periods that must precede the system’s entry into force must also be extended, to take into account the adjustments that will need to be made by manufacturers and by all those required to deal with the new procedures. I voted in favour."@en3
"Manifiesto mi satisfacción por el presente informe sobre la propuesta de la Comisión encaminada a completar el mercado interno único en el sector automovilístico por medio de la extensión a todos los vehículos de motor de los principios y procedimientos de homologación de la UE, que en la actualidad solo se aplican a los turismos. Ante los progresos realizados en el sector automovilístico y dada la ampliación inminente, es necesario implantar un sistema único obligatorio para la homologación de vehículos de motor que reemplace los procedimientos nacionales. Puede que esto beneficie a la industria automovilística europea, como por ejemplo con una reducción en los costes de producción, mayores facilidades de acceso y expansión en el mercado europeo. Además, habrá ganancias en términos de seguridad en las carreteras y protección medioambiental. Yo estoy de acuerdo en particular con el punto de vista del ponente de que todos aquellos beneficios que puedan otorgarse a las pequeñas y medianas empresas quedarán anulados por las condiciones que la propuesta les impone al aplicarla. El límite anual de producción exigido se sitúa en un nivel demasiado bajo, lo que podría desincentivar a las PYME europeas, obstaculizando de esta forma su potencial para el desarrollo y la innovación tecnológica. Los periodos de transición, que deben preceder a la entrada en vigor del sistema, también deben ampliarse para tener en cuenta los ajustes que deberán realizar los fabricantes y todos aquellos que se ven obligados a trabajar con los nuevos procedimientos. He votado a favor."@es12
". Olen tyytyväinen tähän mietintöön, joka koskee komission ehdotusta yhtenäisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta ajoneuvoalalla siten, että nykyisin vain henkilöautoja koskevat EU:n tyyppihyväksynnän periaatteet ja menettelyt ulotetaan koskemaan kaikkia moottoriajoneuvoja. Ajoneuvoalalla tapahtuneen kehityksen ja unionin laajentumisen vuoksi on välttämätöntä ottaa käyttöön moottoriajoneuvojen yhtenäinen pakollinen tyyppihyväksyntäjärjestelmä ja korvata kansalliset menettelyt. Tämä voi hyödyttää Euroopan ajoneuvoteollisuutta esimerkiksi alentamalla tuotantokustannuksia ja helpottamalla markkinoille pääsyä ja toiminnan laajentamista Euroopassa. Lisäksi näillä toimilla parannetaan liikenneturvallisuutta ja ympäristönsuojelua. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä nimenomaan siitä, että ehdotuksessa pienille ja keskisuurille valmistajille asetetut vaatimukset tekevät tyhjäksi ne edut, joita heille saattaisi koitua ehdotuksen toteuttamisesta. Vaadittu vuotuisen tuotannon raja on asetettu liian matalaksi, ja tämä saattaa jarruttaa eurooppalaisten pk-yritysten tuotantoa ja estää siten niiden kehitysmahdollisuuksia ja teknologisia innovaatioita. Järjestelmän voimaantuloa edeltäviä siirtymäkausia on myös pidennettävä, jotta otettaisiin huomioon mukauttamistarve, joka koskee sekä tuottajia että kaikkia niitä, joiden on noudatettava uusia menettelyitä. Äänestin mietinnön puolesta."@fi5
". Je salue ce rapport sur la proposition de la Commission qui vise à parachever le marché intérieur unique dans le secteur automobile, en étendant à tous les véhicules à moteur les principes et les procédures de réception communautaires qui actuellement ne s’appliquent qu’aux voitures particulières. Étant donné les progrès accomplis dans le secteur de l’automobile et l’élargissement imminent de l’Union, il est indispensable de mettre en place un système unique obligatoire pour la réception CE des véhicules motorisés, destiné à remplacer les procédures nationales. L’industrie automobile européenne devrait y trouver des avantages qui se traduiront notamment par la réduction des coûts de production, un meilleur accès au marché européen et une expansion de celui-ci. Cela profitera également à la sécurité routière et à la protection de l’environnement. Je partage tout particulièrement l’analyse du rapporteur affirmant que les bénéfices susceptibles de revenir aux constructeurs de petite et moyenne taille seront annulés par les conditions que la proposition cherche à leur imposer. La limite de production annuelle est fixée à un niveau trop bas, ce qui pourrait décourager les PME européennes de se lancer dans la fabrication, entravant ainsi leur potentiel de développement et d’innovation technologique. Il convient également de prolonger la période transitoire qui doit précéder l’entrée en vigueur du système afin de prendre en compte les adaptations que doivent effectuer les constructeurs et tous les acteurs concernés par les nouvelles procédures. J’ai voté en faveur du rapport."@fr6
"Accolgo favorevolmente questa relazione sulla proposta della Commissione intesa a completare la realizzazione del mercato interno nel settore dei veicoli a motore, estendendo a tutti gli autoveicoli i principi e le procedure di omologazione CE, che attualmente si applicano solo alle automobili. Considerati i progressi registrati nel settore automobilistico e in vista dell’imminente allargamento, è necessario giungere ad un sistema unico obbligatorio di omologazione dei veicoli a motore, per sostituire le procedure nazionali. Ciò può portare benefici all’industria automobilistica europea, come la riduzione dei costi di produzione, una maggiore facilità di accesso e di espansione all’interno del mercato europeo, oltre a vantaggi in termini di sicurezza stradale e di tutela dell’ambiente. Concordo tuttavia con il relatore sul fatto che i vantaggi che potrebbero derivarne per i piccoli e medi fabbricanti sono vanificati dalle condizioni che la proposta impone. I limiti annui di produzione stabiliti sono troppo bassi, il che può costituire un disincentivo alla produzione per le piccole e medie imprese europee, ostacolando così il loro potenziale di sviluppo e di innovazione tecnologica. Anche i periodi transitori che precederanno l’entrata in vigore del sistema devono essere prolungati, tenuto conto degli adeguamenti che dovranno essere introdotti dalle imprese produttrici e da tutti coloro che saranno chiamati a confrontarsi con le nuove procedure. Ho votato a favore."@it9
". I welcome this report on the Commission’s proposal aimed at completing the single internal market in the automotive sector, by extending the principles and procedures of EU type-approval, which currently only apply to passenger cars, to all motor vehicles. In view of the progress made in the automobile sector and given the impending enlargement, it is necessary to bring in a single compulsory system for the type-approval of motor vehicles, to replace national procedures. This may bring benefits for the European automobile industry, such as reduced production costs, greater ease of access and expansion in the European market. In addition, there will be gains in terms of road safety and environmental protection. I particularly agree with the rapporteur’s view that any benefits that may accrue to small and medium-sized manufacturers are nullified by the conditions the proposal imposes on them for using it. The annual production limit required is set at too low a level, which may act as a disincentive for European SMEs to manufacture, thus hindering their potential for development and technological innovation. The transitional periods that must precede the system’s entry into force must also be extended, to take into account the adjustments that will need to be made by manufacturers and by all those required to deal with the new procedures. I voted in favour."@lv10
"Ik heb dit verslag gesteund. Het gaat hier om een voorstel van de Commissie dat bedoeld is om de interne markt voor de automobielsector te voltooien door de voor homologatie gevolgde principes en procedures die thans uitsluitend voor auto’s gelden ook van toepassing te verklaren op andere motorvoertuigen. De ontwikkelingen in de automobielsector en de op handen zijnde uitbreiding rechtvaardigen de introductie van één uniform systeem voor de homologatie van motorvoertuigen. Dat systeem zou de nationale procedures komen te vervangen. Eén en andere kan voor de Europese automobielindustrie voordelen opleveren, zoals onder andere lagere productiekosten, betere toegang tot de Europese markt en expansie van de automarkt. Het zou bovendien kunnen leiden tot meer veiligheid in het wegverkeer en milieuvriendelijker auto’s. Ik ben het met de rapporteur eens dat voor kleine en middelgrote producenten zou kunnen gelden dat de voordelen wegvallen tegen de extra eisen waaraan zal moeten worden voldaan. De vastgelegde jaarlijkse productiedrempels liggen te laag. Op die wijze wordt de productie van de Europese KMO’s niet gestimuleerd en dat kan een belemmering vormen voor innovatie en de ontwikkeling van het potentieel van deze bedrijven. De overgangstermijnen die aan de introductie van het systeem vooraf gaan, zouden ruimer moeten zijn. Bij de vaststelling van die termijnen moet worden gekeken naar de tijd die de fabrikanten en al degenen die met het nieuwe systeem te maken zullen krijgen werkelijk nodig hebben om te kunnen omschakelen. Ik heb voor gestemd."@nl2
". Jag välkomnar detta betänkande om kommissionens förslag som syftar till att fullborda den inre marknaden inom motorfordonssektorn, genom att utöka principerna och förfarandena för ett EU-typgodkännande, som för närvarande bara gäller passagerarfordon, till att gälla alla motorfordon. Med tanke på de framsteg som gjorts inom motorfordonssektorn och med tanke på den förestående utvidgningen är det nödvändigt att införa ett enda obligatoriskt system för typgodkännande av motorfordon, som skall ersätta nationella förfaranden. Det kan medföra fördelar för den europeiska bilindustrin, exempelvis minskade produktionskostnader, enklare tillgång och utvidgning på den europeiska marknaden. Dessutom kommer det att innebära fördelar med tanke på vägsäkerheten och miljöskyddet. Jag samtycker särskilt till föredragandens åsikt att alla fördelar som de små och medelstora tillverkarna kan få upphävs av de nyttjandevillkor som föreslås i förslaget. Den årliga produktionsbegränsningen har satts alltför lågt, vilket kan fungera avskräckande för de europeiska små och medelstora företagens produktion och sålunda stå i vägen för deras potential till utveckling och teknisk innovation. De nödvändiga övergångsperioderna innan systemet träder i kraft måste också utökas, så att man kan ta hänsyn till de justeringar som måste göras av tillverkarna och alla dem som skall hantera de nya förfarandena. Jag röstade för betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph