Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-02-10-Speech-2-125"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040210.5.2-125"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor da presente resolução. Desde a Cimeira de Gotemburgo que a UE se propôs assegurar um “desenvolvimento sustentável”, único garante de uma evolução humana que respeita o património ambiental como condição indispensável para o próprio progresso. Considero, por isso, de grande relevância que se proceda regularmente – como no caso vertente – a avaliações da aplicação/transposição de Directivas que consubstanciam no plano jurídico essa intenção. Conceitos como o da “ecocondicionalidade” no licenciamento industrial ou da partilha das “melhores práticas”, ou ainda, a definição das “melhores técnicas disponíveis” (MTD), são algumas das formas que permitem assegurar a prevenção e a redução integradas da poluição resultante de um amplo leque de actividades industriais e agrícolas e alcançar um elevado nível de protecção do ambiente. No quadro da Directiva de 1996, em apreço, estabelece-se um sistema de licenciamento das novas instalações, o qual impõe aos exploradores a obrigação de adoptar medidas de prevenção da poluição. Por outro lado, impele à observância das mesmas regras por todas as instalações a partir de 2007. Concordo com a colega relatora quanto à importância de instar, por isso, os Estados-Membros à apresentação dos seus relatórios de avaliação da transposição (prevista também para 2007) com a maior brevidade possível, para o que muito contribuiria um “documento de orientação” que clarificasse a definição de “instalação” e outros termos-chave, a... ( )"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg stemte for dette forslag. Lige siden topmødet i Göteborg har EU foreslået "bæredygtig udvikling", der er den eneste garanti for menneskelig udvikling, som anser respekt for miljøet for at være en væsentlig forudsætning for hurtigt fremskridt. Jeg finder det derfor yderst vigtigt, at vi fortsætter på en ansvarlig måde - som i spørgsmålet vi tager stilling til i dag - hen imod gennemførelse og omsættelse af direktiver, som fastlægger denne hensigt i lovgivningen. Koncepter, f.eks. "krydsoverholdelse" i de tekniske betingelser i driftsbevillinger, udveksling af god praksis og definition af bedste tilgængelige teknikker, er blot nogle af de måder, hvorpå vi kan sikre den integrerede forebyggelse og bekæmpelse af forurening som følge af en lang række industrielle og landbrugsmæssige aktiviteter, og hvor vi kan opnå et højere niveau af miljømæssig beskyttelse. Inden for rammerne af direktivet fra 1996, der er til behandling, er der oprettet et system af godkendelser af nye anlæg, som tvinger brugerne til at indføre foranstaltninger til forebyggelse af forurening. Det opfordrer endvidere til, at alle anlæg overholder de samme regler fra 2007. Jeg er enig med ordføreren, når hun understreger vigtigheden af at tvinge medlemsstaterne til at fremlægge planerne for vurdering af omsættelsen (også senest i 2007) så hurtigt som muligt. Derfor ville et som afklarer definitionen af "anlæg" og andre nøglebegreber være til stor hjælp … ( )"@da1
". Ich habe für diese Entschließung gestimmt. Seit dem Gipfel von Göteborg hat sich die EU eine „nachhaltige Entwicklung“ vorgenommen, die der einzige Garant für eine Entwicklung des Menschen ist, die den Reichtum der Umwelt als unabdingbare Voraussetzung für den eigenen Fortschritt achtet. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass wir bei der Verwirklichung und Umsetzung von Richtlinien, die diese Absicht im Recht niederlegen, verantwortungsbewusst vorgehen – wie im vorliegenden Fall. Konzepte wie „Ökokonditionalität“ bei der Betriebsgenehmigung bzw. gemeinsame Nutzung der „besten verfügbaren Techniken“ (BVT) sind nur einige Formen, mittels derer wir die integrierte Vermeidung und Verminderung der aus einem breiten Spektrum der industriellen und landwirtschaftlichen Tätigkeit resultierenden Umweltverschmutzung sicherstellen und ein hohes Umweltschutzniveau erreichen können. Im Rahmen der zur Prüfung vorliegenden Richtlinie von 1996 wird ein Genehmigungssystem von neuen Anlagen festgelegt, das die Betreiber verpflichtet, Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltverschmutzung zu treffen. Darüber hinaus wird die Einhaltung dieser Vorschriften durch alle Anlagen ab 2007 gefordert. Ich stimme der Berichterstatterin zu, dass es wichtig ist, die Mitgliedstaaten zur schnellstmöglichen Vorlage ihrer Berichte über die Umsetzung (auch bis 2007) aufzufordern. Zu diesem Zweck wären Leitlinien überaus hilfreich, in denen die Definition von „Anlage“ und anderer Schlüsselbegriffe geklärt wird..."@de7
". Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα. Από τη Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ, η ΕΕ έχει προτείνει την “αειφόρο ανάπτυξη”, που είναι η μόνη εγγύηση ανθρώπινης ανάπτυξης που θεωρεί ότι ο σεβασμός του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ταχεία πρόοδο. Θεωρώ, συνεπώς, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσουμε υπεύθυνα –όπως στο ζήτημα που έχουμε ενώπιόν μας σήμερα– προς την κατεύθυνση της εφαρμογής και της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που ορίζουν νομικά αυτή την πρόθεση. Έννοιες όπως “πολλαπλή συμμόρφωση” στους τεχνικούς όρους των αδειών λειτουργίας, ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και καθορισμός των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ), είναι μόνο κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διασφαλίσουμε την ολοκληρωμένη πρόληψη και μείωση της ρύπανσης που απορρέει από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων, και με τους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Στο πλαίσιο της υπό εξέταση οδηγίας του 1996, θεσπίζεται ένα σύστημα αδειών για τις νέες εγκαταστάσεις, το οποίο υποχρεώνει τους φορείς να υιοθετούν μέτρα πρόληψης της ρύπανσης. Καλεί επίσης όλες τις εγκαταστάσεις να συμμορφωθούν με τους ίδιους κανόνες μετά το 2007. Συμφωνώ με την εισηγήτρια η οποία τονίζει τη σημασία που έχει το να πιέσουμε τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν τα σχέδια τους για την αξιολόγηση της μεταφοράς (επίσης μέχρι το 2007) το συντομότερο δυνατόν. Για τον σκοπό αυτόν, ένα “έγγραφο προσανατολισμού” που θα διευκρινίζει τον ορισμό της “εγκατάστασης” και άλλους όρους κλειδιά θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο·"@el8
". I voted in favour of this resolution. Ever since the Gothenburg Summit the EU has been proposing ‘sustainable development’, which is the only guarantee of human development that deems respect for the environment as an essential prerequisite for rapid progress. I therefore consider it to be extremely important that we proceed responsibly – as in the question before us today – towards implementing and transposing directives that lay down this intention in law. Concepts such as ‘cross-compliance’ in the technical conditions of operating licences, sharing best practices and defining best available techniques (BATs), are just some of the ways in which we can ensure the integrated prevention and reduction of pollution resulting from a wide range of industrial and agricultural activities, and in which we can reach a higher level of environmental protection. Within the framework of the 1996 Directive under consideration, a system of permits for new installations is established, which forces operators to adopt pollution prevention measures. It also urges all installations to comply with the same rules from 2007 onwards. I agree with the rapporteur when she stresses the importance of forcing Member States to present their plans for assessing transposition (also by 2007) as soon as possible. For this purpose, a ‘Guidance Document’ clarifying the definition of ‘installation’ and other key terms would be most helpful … ( )"@en3
"He votado a favor de esta resolución. Desde la Cumbre de Gotemburgo la UE ha propuesto continuamente el «desarrollo sostenible», que es la única garantía del desarrollo humano que considera el respeto por el medio ambiente un requisito previo esencial para el rápido avance. Por lo tanto considero muy importante que procedamos de forma responsable –como en la cuestión que se nos plantea hoy– hacia la aplicación y la transposición de directivas que conviertan esta intención en ley. Conceptos como la «ecocondicionalidad» en las condiciones técnicas de las licencias operativas, el compartir las mejores prácticas y definir las mejores técnicas disponibles son solo algunos de los modos en que podemos garantizar la prevención integrada y la reducción de la contaminación resultante de gran variedad de actividades industriales y agrícolas, y en las que podemos alcanzar un nivel más alto de protección medioambiental. Dentro del marco de la Directiva de 1996 considerada, se establece un sistema de permisos para las nuevas instalaciones, que obliga a los operadores a adoptar medidas para la prevención de la contaminación. También insta a todas las instalaciones a que cumplan las mismas normas a partir de 2007. Estoy de acuerdo con la ponente en destacar la importancia de obligar a los Estados miembros a que presenten sus planes para evaluar la transposición (también para 2007) lo antes posible. Para este fin sería muy útil un «Documento Orientativo» que aclare la definición de «instalación» y otros términos clave..."@es12
". Äänestin päätöslauselman puolesta. EU on ehdottanut Göteborgin huippukokouksesta lähtien "kestävää kehitystä", joka on ainoa tae sellaisesta inhimillisestä kehityksestä, jossa ympäristön kunnioittamista pidetään nopean kehityksen olennaisena edellytyksenä. Meidän on siksi mielestäni erittäin tärkeää pyrkiä vastuuntuntoisesti – kuten tänään esillä olevassa asiassa – panemaan täytäntöön ja saattamaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivit, joilla tämä tavoite kirjataan lainsäädäntöön. Käsitteet, kuten "täydentävät ehdot" toimilupien teknisissä ehdoissa, parhaiden käytäntöjen jakaminen ja parhaan käytettävissä olevan tekniikan määritteleminen, ovat vain joitakin niistä keinoista, joilla voimme yhtenäistää useista erilaisista teollisuuden ja maatalouden toiminnoista aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemistä ja vähentämistä ja joilla voimme parantaa ympäristönsuojelun tasoa. Nyt esillä olevassa vuonna 1996 annetussa direktiivissä perustetaan uusia laitoksia koskeva lupajärjestelmä, jossa toiminnanharjoittajat velvoitetaan toteuttamaan toimia ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Direktiivin mukaan kaikkien laitosten on lisäksi noudatettava samoja vaatimuksia vuodesta 2007 lähtien. Kannatan mietinnön kohtaa, jossa esittelijä korostaa, että jäsenvaltiot on tärkeää velvoittaa toimittamaan mahdollisimman pian direktiivin täytäntöönpanoa koskeva suunnitelmansa (samoin vuoteen 2007 mennessä). Tätä tarkoitusta varten olisi erittäin hyödyllistä laatia opas, jossa määritellään tarkemmin laitoksen käsite ja muita keskeisiä termejä… ( )"@fi5
"J’ai voté pour cette résolution. L’UE ne cesse depuis le sommet de Göteborg de plaider pour le "développement durable", qui représente l’unique garantie d’un développement humain dans lequel le respect de l’environnement est perçu comme une condition indispensable à l’accomplissement de progrès rapides. Je considère dès lors extrêmement important que nous agissions de façon responsable, comme dans le dossier qui nous occupe aujourd’hui, pour transposer et mettre en œuvre les directives qui scellent cette intention dans les textes législatifs. Les notions telles que la "conformité croisée" dans les conditions techniques des licences d’exploitation, le partage des meilleures pratiques et la définition des meilleures techniques disponibles (MTD) forment un simple aperçu des procédés par lesquels nous pouvons assurer la prévention et la réduction intégrées de la pollution provoquée par un large éventail d’activités industrielles et agricoles, et par lesquels nous pouvons atteindre un plus haut niveau de protection de l’environnement. Dans le cadre de la directive de 1996 dont nous traitons en ce moment, il est établi un système d’autorisation pour les nouvelles installations, qui contraint les exploitants à prendre des mesures de prévention contre la pollution. Il impose en outre à toutes les installations de se conformer aux mêmes règles à partir de 2007. J’approuve le rapporteur lorsqu’il souligne l’importance d’exiger des États membres qu’ils présentent dans les plus brefs délais leurs plans pour l’appréciation de la transposition (d’ici à 2007). À cette fin, un "document d’orientation" clarifiant la définition d’une "installation" et d’autres termes essentiels serait d’une utilité précieuse…"@fr6
"Ho votato a favore della risoluzione. Dal Vertice di Göteborg l’Unione europea propugna lo “sviluppo sostenibile”, che è l’unica garanzia di uno sviluppo umano che consideri il rispetto dell’ambiente un requisito fondamentale per un progresso rapido. Pertanto, ritengo che sia estremamente importante procedere in modo responsabile – come nel tema oggi in esame – quando si procede alla trasposizione e al recepimento delle direttive che traducono in norma di legge tale intenzione. Nozioni quali la “ecocondizionalità” nelle condizioni tecniche previste per le autorizzazioni degli impianti, la condivisione delle migliori pratiche e la definizione delle migliori tecniche disponibili (BAT), sono alcuni tra i modi per assicurare la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento originato da una vasta gamma di attività industriali ed agricole, e per raggiungere un elevato livello di protezione ambientale. Nel contesto della direttiva del 1996 in esame, si istituisce un sistema di autorizzazioni per i nuovi impianti in base al quale i gestori sono tenuti a adottare misure di prevenzione dell’inquinamento. Inoltre si sollecita il rispetto delle stesse norme da parte di tutti gli impianti a partire dal 2007. Concordo con il relatore quando sottolinea l’importanza di indurre gli Stati membri a presentare quanto prima i loro piani di valutazione della trasposizione (prevista anche in questo caso, per il 2007). A tale scopo sarebbe molto utile un “documento di riferimento” che chiarisca la nozione di “impianto” e altri termini chiave... ."@it9
". I voted in favour of this resolution. Ever since the Gothenburg Summit the EU has been proposing ‘sustainable development’, which is the only guarantee of human development that deems respect for the environment as an essential prerequisite for rapid progress. I therefore consider it to be extremely important that we proceed responsibly – as in the question before us today – towards implementing and transposing directives that lay down this intention in law. Concepts such as ‘cross-compliance’ in the technical conditions of operating licences, sharing best practices and defining best available techniques (BATs), are just some of the ways in which we can ensure the integrated prevention and reduction of pollution resulting from a wide range of industrial and agricultural activities, and in which we can reach a higher level of environmental protection. Within the framework of the 1996 Directive under consideration, a system of permits for new installations is established, which forces operators to adopt pollution prevention measures. It also urges all installations to comply with the same rules from 2007 onwards. I agree with the rapporteur when she stresses the importance of forcing Member States to present their plans for assessing transposition (also by 2007) as soon as possible. For this purpose, a ‘Guidance Document’ clarifying the definition of ‘installation’ and other key terms would be most helpful … ( )"@lv10
". Ik heb voor deze resolutie gestemd. Sinds de Top van Göteborg streeft de EU naar “duurzame ontwikkeling”. Dat is de enige garantie voor een evolutie van de mensheid die het milieuerfgoed respecteert als onmisbare schakel in de vooruitgang van de mensheid. Daarom vind ik een regelmatige evaluatie van de toepassing en omzetting van de richtlijnen die dit concept juridische handen en voeten geeft, zoals in het onderhavige geval, zeer belangrijk. Concepten als “milieuvoorwaarden” voor het afgeven van industriële vergunningen, het delen van de “beste praktijken” en het definiëren van de “beste beschikbare technieken” (BBT) zijn enkele mogelijkheden om de geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging die het resultaat is van een brede waaier van activiteiten in de industrie en de landbouw, te realiseren en een hoog beschermingsniveau van het milieu te bereiken. Op basis van de richtlijn van 1996 die wij hier behandelen, is er een vergunningenstelsel voor nieuwe installaties in het leven geroepen waardoor exploitanten verplicht preventiemaatregelen tegen vervuiling moeten nemen. Aan de andere kant schrijft deze richtlijn voor dat uiterlijk in 2007 alle installaties aan dezelfde regels dienen te voldoen. Ik ben het eens met de rapporteur dat het belangrijk is er bij de lidstaten op aan te dringen dat ze hun evaluatieverslagen over de omzetting (ook voorzien voor het jaar 2007) zo snel mogelijk indienen. Een grote bijdrage daartoe zou kunnen komen van de kant van een “Guidance Document” dat de definitie van “installatie” en andere kernbegrippen zou verduidelijken, de …"@nl2
". Jag röstade för denna resolution. Ända sedan toppmötet i Göteborg har EU verkat för en ”hållbar utveckling”, som är den enda garanten för mänsklighetens utveckling enligt vilken respekt för miljön är en avgörande förutsättning för snabba framsteg. Därför anser jag att det är ytterst viktigt att vi går fram på ett ansvarsfullt sätt – som i det ärende som vi har på bordet i dag – när vi skall genomföra och införliva direktiv som innehåller denna avsikt med lagen. Att införa koncept som ”miljövillkor” i de tekniska villkoren för driftslicenser, att dela med sig av bästa metoder och fastställa vilken som är bästa tillgängliga teknik är bara exempel på hur vi kan se till att samordna åtgärderna för att förebygga och begränsa föroreningar från ett brett spektrum av industri- och jordbruksverksamheter, och åstadkomma ett bättre miljöskydd. Inom ramen för det direktiv från 1996 som vi diskuterar införs ett system med tillstånd för nya anläggningar, som tvingar verksamhetsutövarna att vidta åtgärder för att förhindra föroreningar. Alla anläggningar uppmanas också att uppfylla samma krav från och med 2007. Jag håller med föredraganden när hon betonar vikten av att tvinga medlemsstaterna att lägga fram sina planer för att utvärdera genomförandet (också det senast 2007) så snart som möjligt. I detta syfte skulle ett ”styrdokument” som klargör hur ”anläggning” och andra nyckeltermer skall definieras vara till mycket stor hjälp …"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Stemverklaring ingekort krachtens artikel 137, lid 1, van het Reglement)"2
"Guidance Document"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph