Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-02-10-Speech-2-104"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040210.5.2-104"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Tal como a relatora, congratulo-me com a adopção e a aplicação pela Assembleia Parlamentar Paritária (APP) de um novo Regimento que visa racionalizar as suas actividades. Julgo de particular importância a criação das três comissões permanentes, que poderão contribuir para que a Assembleia venha a evoluir no sentido de se tornar uma verdadeira assembleia parlamentar. Considero meritória a atenção que a APP concedeu aos direitos das crianças e, em especial, das crianças-soldados, nomeadamente, a influência positiva que o seu relatório sobre esta matéria exerceu junto do Conselho, aquando da adopção por este órgão de orientações estratégicas sobre a utilização inaceitável das crianças nos conflitos armados. Não posso, no entanto, deixar de manifestar o sentimento de frustração que decorre da incapacidade que a APP demonstrou de influenciar positivamente a situação no Zimbabwe. A APP deverá procurar ser mais eficaz e efectiva na prevenção de conflitos, envolver-se de forma mais activa no acompanhamento de processos eleitorais e de democratização e promover o envolvimento da sociedade civil nos trabalhos da Assembleia Paritária e das suas comissões permanentes, especialmente quando a APP se reúne em países ACP. Não obstante estas minhas reservas que decorrem da convicção de que a APP poderia ser mais ambiciosa nestes domínios, entendo, tal como a relatora, que a sua evolução é globalmente positiva. Por isso, voto a favor."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ligesom ordføreren glæder jeg mig over, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling har vedtaget og gennemført en ny forretningsorden, der skal strømline dens aktiviteter. Af særlig vigtighed er nedsættelsen af tre stående udvalg, der kan medvirke til, at Forsamlingen bliver en sand parlamentarisk forsamling. Jeg mener, at Den Blandede Parlamentariske Forsamlings vægtning af børns - og ikke mindst børnesoldaters - rettigheder fortjener ros, ligesom den positive indflydelse, som dens betænkning om emnet har haft i Rådet, hvilket resulterede i vedtagelsen af strategiske retningslinjer for den uacceptable brug af børn i væbnede konflikter. Jeg må dog udtrykke min frustration over Den Blandede Parlamentariske Forsamlings manglende evne til at påvirke situationen i Zimbabwe i positiv retning. Den Blandede Parlamentariske Forsamling må bestræbe sig på at være mere effektiv, når det gælder forebyggelse af konflikter, at deltage mere aktivt i overvågning af valg- og demokratiseringsprocesser og at fremme inddragelsen af civilsamfundet i Den Blandede Forsamlings arbejde og dens stående udvalg, især når Den Blandede Parlamentariske Forsamling mødes i AVS-lande. Trods mine forbehold, der skyldes en overbevisning om, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling kunne være mere ambitiøs på disse områder, deler jeg ordførerens opfattelse af, at udviklingen overordnet set bør hilses velkommen. Derfor stemmer jeg for betænkningen."@da1
". Wie die Berichterstatterin begrüße ich die Annahme und Umsetzung einer neuen Geschäftsordnung durch die Paritätische Parlamentarische Versammlung mit dem Ziel, deren Tätigkeiten rationeller zu gestalten. Die Bildung von drei ständigen Ausschüssen, die dazu beitragen können, dass die Versammlung zu einer wirklichen parlamentarischen Versammlung wird, ist. besonders wichtig Sehr lobenswert ist aus meiner Sicht die Aufmerksamkeit, die die Paritätische Parlamentarische Versammlung den Rechten der Kinder und insbesondere den Soldatenkindern widmet, ebenso der positive Einfluss, den ihr Bericht zu diesem Thema auf den Rat hatte, was zur Annahme strategischer Leitlinien zu Kindern in bewaffneten Konflikten führte. Allerdings muss ich auch meine Enttäuschung über die Unfähigkeit der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung äußern, die Situation in Simbabwe positiv zu beeinflussen. Die Paritätische Parlamentarische Versammlung muss versuchen, wirksamer und effektiver in der Konfliktprävention zu sein, sich aktiver in die Begleitung von Wahl- und Demokratisierungsprozessen einzubringen und die Einbindung der Zivilgesellschaft in die Arbeit der Paritätischen Versammlung und ihrer ständigen Ausschüsse zu fördern, vor allem wenn sie in AKP-Staaten tagt. Ich bin also überzeugt, dass die Paritätische Parlamentarische Versammlung in diesen Bereichen engagierter sein könnte, teile aber dennoch die Auffassung der Berichterstatterin, dass ihre Entwicklung insgesamt begrüßenswert ist. Deshalb stimme ich mit Ja."@de7
". Χαιρετίζω την έγκριση και την εφαρμογή από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ νέου κανονισμού που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων της. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύσταση τριών μονίμων επιτροπών, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Συνέλευση να γίνει μια γνήσια κοινοβουλευτική συνέλευση. Πιστεύω ότι πρέπει να επαινεθεί η προσοχή που έχει επιδείξει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης στα δικαιώματα των παιδιών και, ειδικότερα, των παιδιών στρατιωτών, καθώς η θετική απήχηση που είχε η έκθεσή της επί του θέματος αυτού στο Συμβούλιο κατέληξε στην έγκριση στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την απαράδεκτη χρησιμοποίηση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις. Πρέπει, ωστόσο, να εκφράσω την απογοήτευσή μου για την ανικανότητα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης να ασκήσει θετική επίδραση στην κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης πρέπει να προσπαθήσει να είναι περισσότερο αποτελεσματική και αποδοτική στην πρόληψη των συγκρούσεων, να συμμετέχει πιο ενεργά στην παρακολούθηση των εκλογικών διαδικασιών και των διαδικασιών εκδημοκρατισμού και να προάγει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης και των μονίμων επιτροπών της, ιδίως όταν η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης συνεδριάζει στις χώρες ΑΚΕ. Παρά τις επιφυλάξεις μου που απορρέουν από την πεποίθηση ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξη σε αυτά τα πεδία, συμφωνώ με τις απόψεις της εισηγήτριας ότι αυτές οι εξελίξεις θα γίνουν δεκτές με ικανοποίηση. Ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ."@el8
". Like the rapporteur, I welcome the adoption and the implementation by the Joint Parliamentary Assembly (JPA) of its amended Rules of Procedure, intended to streamline its activities. Particularly significant is the setting-up of three standing committees, which could help the Assembly to become a genuine parliamentary assembly. I believe the attention the JPA has paid to the rights of children and in particular to child soldiers, is to be lauded, as is the positive influence that its report had on this matter in the Council, which resulted in strategic guidelines being adopted on the unacceptable use of children in armed conflicts. I must, however, express my frustration at the JPA’s inability to exert any positive influence over the situation in Zimbabwe. The JPA must strive to be more effective and efficient in preventing conflicts, become more actively involved in monitoring electoral and democratisation processes and promote the involvement of civil society in the work of the Joint Assembly and its standing committees, particularly when the JPA meets in ACP countries. Despite my reservations arising from the conviction that the JPA could be more ambitious in these fields, I share the rapporteur’s view that these developments are broadly to be welcomed. I am therefore voting in favour."@en3
"Al igual que la ponente, aplaudo la aprobación y la aplicación por parte de la Asamblea Parlamentaria Paritaria (APP) de su Reglamento modificado, que aspira a racionalizar sus actividades. Particularmente importante es la creación de tres comisiones permanentes que podrían ayudar a la Asamblea a convertirse en una verdadera asamblea parlamentaria. Creo que la atención que ha dedicado la APP a los derechos de los niños y en especial los niños soldado, es loable, así como la influencia positiva que ha tenido su informe sobre esta cuestión en el Consejo, que ha hecho posible la adopción de directrices estratégicas sobre el uso inaceptable de los niños en los conflictos armados. Sin embargo, he de expresar mi frustración por la incapacidad de la APP de ejercer una influencia positiva sobre la situación en Zimbabwe. La APP tiene que aspirar a ser más eficaz y eficiente a la hora de prevenir los conflictos, estar más activamente implicada en el control de los procesos electorales y de democratización, y promover la implicación de la sociedad civil en el trabajo de la Asamblea Paritaria y sus comisiones permanentes cuando la APP se reúne en los países ACP. A pesar de mis reservas que proceden de la convicción de que la APP podría ser más ambiciosa en estos ámbitos, comparto el punto de vista de la ponente de que estos desarrollos son muy positivos. Por tanto, he votado a favor."@es12
". Olen esittelijän tavoin tyytyväinen siihen, että yhteinen parlamentaarinen edustajakokous hyväksyi ja otti käyttöön uuden työjärjestyksen toimintansa järkeistämiseksi. Erityisen merkityksellistä on kolmen pysyvän valiokunnan perustaminen, joiden avulla edustajakokouksesta voi tulla todellinen parlamentaarinen edustajakokous. Edustajakokous on mielestäni kiinnittänyt kiitettävästi huomiota lasten oikeuksiin ja erityisesti lapsisotilaisiin, ja sen laatima kertomus sai neuvoston suhtautumaan asiaan ilahduttavan myönteisesti, minkä ansiosta neuvosto hyväksyi strategiset suuntaviivat, jotka koskevat lapsia aseellisissa selkkauksissa. Minun on kuitenkin ilmaistava pettymykseni edustajakokouksen kyvyttömyyteen vaikuttaa myönteisesti Zimbabwen tilanteeseen. Edustajakokouksen on pyrittävä vahvistamaan ja tehostamaan konfliktinehkäisyä, osallistuttava aktiivisemmin vaali- ja demokratisoitumisprosessien valvontaan sekä edistettävä kansalaisyhteiskunnan osallistumista edustajakokouksen ja sen pysyvien valiokuntien työhön etenkin edustajakokouksen kokoontuessa AKT-valtioissa. Suhtaudun esittelijän tavoin periaatteessa myönteisesti tähän kehitykseen, vaikka kantani onkin varauksellinen, koska olen vakaasti sitä mieltä, että edustajakokous voisi tehostaa toimiaan näillä aloilla. Äänestän siksi mietinnön puolesta."@fi5
"À l’instar du rapporteur, je salue l’adoption et la mise en œuvre par l’Assemblée parlementaire paritaire (APP) de son règlement modifié, qui doit rationaliser ses activités. La création de trois commissions permanentes, qui pourraient aider l’Assemblée à devenir une véritable assemblée parlementaire, revêt une importance particulière. Je pense qu’il convient d’applaudir l’attention que l’APP a prêtée aux droits des enfants, et particulièrement des enfants-soldats, de même que l’influence positive que son rapport a exercée sur cette question au Conseil, qui a abouti à l’adoption d’orientations stratégiques sur l’exploitation inacceptable d’enfants dans les conflits armés. Je dois toutefois manifester ma frustration face à l’incapacité de l’APP à exercer la moindre influence positive sur la situation au Zimbabwe. L’APP doit s’efforcer d’accroître son efficacité dans la prévention des conflits, s’engager plus activement dans le suivi des processus d’élections et de démocratisation et promouvoir l’implication de la société civile dans les travaux de l’Assemblée paritaire et de ses commissions permanentes, tout spécialement lorsque l’APP se réunit dans un pays ACP. En dépit de mes réserves, qui émanent de la conviction selon laquelle l’APP pourrait être plus ambitieuse dans ces domaines, je rejoins le rapporteur lorsqu’elle indique que ces progrès doivent être largement salués. Je vote en conséquence pour ce rapport."@fr6
"Al pari della relatrice mi compiaccio dell’adozione e dell’attuazione, da parte dell’Assemblea parlamentare paritetica, di un nuovo regolamento volto a razionalizzare le proprie attività. Particolarmente significativa è la creazione di tre commissioni permanenti che potranno contribuire all’evoluzione dell’Assemblea in autentica assemblea parlamentare. Ritengo lodevole l’attenzione dedicata dall’APP ai diritti dei bambini, in particolare dei bambini soldato. Lo stesso vale per la positiva influenza che la relazione dell’APP in materia ha avuto in seno Consiglio per l’adozione di orientamenti strategici volti a ripudiare l’arruolamento di bambini nei conflitti armati. Devo tuttavia confessare la mia frustrazione per l’incapacità dell’APP di influenzare positivamente la situazione nello Zimbabwe. L’APP deve essere più efficace ed efficiente nel prevenire i conflitti, deve contribuire più attivamente al controllo dei processi elettorali e di democratizzazione nonché alla promozione del coinvolgimento della società civile nei lavori dell’Assemblea paritetica stessa e delle sue commissioni permanenti, in particolare quando l’APP si riunisce nei paesi ACP. Nonostante io nutra qualche riserva in ragione della mia convinzione che l’APP potrebbe essere più ambiziosa in questi settori, condivido il parere della relatrice secondo cui questi sviluppi sono nel complesso positivi. Ho pertanto votato a favore della relazione."@it9
". Like the rapporteur, I welcome the adoption and the implementation by the Joint Parliamentary Assembly (JPA) of its amended Rules of Procedure, intended to streamline its activities. Particularly significant is the setting-up of three standing committees, which could help the Assembly to become a genuine parliamentary assembly. I believe the attention the JPA has paid to the rights of children and in particular to child soldiers, is to be lauded, as is the positive influence that its report had on this matter in the Council, which resulted in strategic guidelines being adopted on the unacceptable use of children in armed conflicts. I must, however, express my frustration at the JPA’s inability to exert any positive influence over the situation in Zimbabwe. The JPA must strive to be more effective and efficient in preventing conflicts, become more actively involved in monitoring electoral and democratisation processes and promote the involvement of civil society in the work of the Joint Assembly and its standing committees, particularly when the JPA meets in ACP countries. Despite my reservations arising from the conviction that the JPA could be more ambitious in these fields, I share the rapporteur’s view that these developments are broadly to be welcomed. I am therefore voting in favour."@lv10
". Net als de rapporteur ben ik verheugd over de aanneming en tenuitvoerlegging door de Paritaire Parlementaire Vergadering (PPV) van een nieuw reglement van orde dat tot doel heeft de activiteiten van de PPV te rationaliseren. De oprichting van drie vaste commissies acht ik bijzonder belangrijk, daar zij een nieuwe stap zijn in de ontwikkeling van de Paritaire Parlementaire Vergadering tot een echte parlementaire vergadering. De aandacht van de PPV voor de rechten van het kind en voor kindsoldaten in het bijzonder vind ik prijzenswaardig. De positieve invloed van het verslag van de PPV over kindsoldaten op de Raad bij de vaststelling van de strategische richtsnoeren betreffende het onaanvaardbaar gebruik van kinderen in gewapende conflicten, juich ik toe. Ik moet echter zeggen dat ik mij gefrustreerd voel vanwege het onvermogen van de PPV de toestand in Zimbabwe positief te beïnvloeden. De PPV dient doeltreffender te zijn bij conflictpreventie en zich actiever in te zetten voor het toezicht op verkiezingen en democratiseringsprocessen. Ook dient de PPV het maatschappelijk middenveld bij de werkzaamheden van de Vergadering en de vaste commissies te betrekken, met name als de PPV in ACS-landen vergadert. Deze voorbehouden vloeien voort uit de overtuiging dat de PPV op deze gebieden ambitieuzer zou kunnen zijn, maar desalniettemin ben ik net als de rapporteur van mening dat de ontwikkeling van de PPV over het geheel genomen positief is. Daarom heb ik voorgestemd."@nl2
". I likhet med föredraganden välkomnar jag att den gemensamma parlamentariska församlingen har antagit en modifierad arbetsordning som skall underlätta dess verksamhet. Det är särskilt betydelsefullt att man tillsätter tre ständiga utskott, som kan hjälpa församlingen att bli en riktig parlamentarisk församling. Jag anser att den gemensamma parlamentariska församlingen bör lovordas för att den har uppmärksammat barnens rättigheter och särskilt barnsoldaterna, liksom för det positiva inflytande som dess rapport hade på denna fråga i rådet. Den ledde till att det antogs strategiska riktlinjer om att barn utnyttjas i väpnade konflikter, vilket är oacceptabelt. Jag måste dock säga att jag är frustrerad över att den gemensamma parlamentariska församlingen inte har kunnat utöva något positivt inflytande på situationen i Zimbabwe. Den gemensamma parlamentariska församlingen måste sträva efter att bli effektivare och bättre på att förebygga konflikter, engagera sig mer aktivt i övervakningen av val- och demokratiseringsprocesser och främja det civila samhällets delaktighet i arbetet i församlingen och dess ständiga utskott, särskilt när församlingen träffas i AVS-länderna. Trots mina förbehåll, som beror på min övertygelse att den gemensamma parlamentariska församlingen skulle kunna vara mer ambitiös på dessa områden, delar jag föredragandens inställning att denna utveckling i stort är positiv. Därför röstar jag för."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph