Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-29-Speech-4-955"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Ik heb tegen het verslag-Laschet gestemd omdat het, gebaseerd op de Europese ontwerp-Grondwet die nog niet eens is aangenomen, één groot pleidooi is voor de oude ambities van Brussel op het gebied van buitenlands beleid, namelijk om van de Europese Unie een volwaardige speler op het internationale toneel te maken “zodra haar rechtspersoonlijkheid is erkend” door de Grondwet (paragraaf 10). Het idee is dus om van de Unie een internationale partner te maken die gelijk staat aan een staat, met alle attributen van een staat en zelfs met een permanente zetel in de VN. Het was overigens maar al te duidelijk dat de hele ceremonie van vandaag eruitzag als een wederzijdse steunbetuiging van instellingen die samenzweren om elkaar wederzijds te erkennen. Uiteraard wordt in het verslag-Laschet zorgvuldig de vraag vermeden wat er zou moeten gebeuren met de zetels in de Veiligheidsraad van Frankrijk en Groot-Brittannië. Natuurlijk zouden deze, volgens de logica van het door het verslag voorgestelde systeem, vroeg of laat moeten verdwijnen. Het ontwerp voor een Europese Grondwet zelf bevat geen verklaring van de eenheid van de Europese vertegenwoordiging op het internationale toneel, maar het schept wel de benodigde juridische voorwaarden. Het is dus nogal hypocriet om deze Grondwet te steunen en tegelijkertijd te beweren dat de Franse zetel als permanent lid van de VN behouden moet blijven."@nl2
lpv:translated text
". Jag röstade emot Laschetbetänkandet om utkastet till en konstitution för Europa, vilket ännu inte har antagits, för att framhäva de långvariga utrikespolitiska strävanden som har funnits hos institutionerna i Bryssel, och i vilka det ingår att göra Europeiska unionen till en fullfjädrad internationell aktör ”så snart som den har blivit erkänd som en juridisk person av konstitutionen” (paragraf 10), vilket innebär att den blir en internationell partner motsvarande en stat med alla de kännetecken som utmärker en stat, vilket till och med innebär ständigt medlemskap i FN. Jag skulle kunna tillägga att dagens ceremoni för en utomstående betraktare helt och hållet liknade en ömsesidig överenskommelse om stöd mellan institutioner som försökte ge legitimitet åt varandra. Fastän Laschetbetänkandet naturligtvis undviker att i detalj gå in på vad som skulle hända med Frankrikes och Förenade kungarikets platser i säkerhetsrådet är det klart att det system som föreslås i betänkandet logiskt sett skulle resultera i att de miste sina platser. Visserligen sägs det inte uttryckligen i utkastet till en konstitution för Europa att hela Europa skall företrädas av en enda representant på den internationella scenen, men det innehåller alla nödvändiga förutsättningar för detta. Därav följer att det är höjden av hyckleri att stödja denna konstitution och samtidigt hävda att Frankrike skall förbli en ständig medlem i FN."@sv13
lpv:translated text
"Jeg har stemt imod Laschet-betænkningen om forfatningsudkastet, som endnu ikke er blevet vedtaget, for at understrege EU-institutionernes gamle ambitioner på det udenrigspolitiske område, nemlig at gøre EU til en fuldt udviklet international aktør, lige så snart EU er blevet anerkendt som juridisk person i forfatningen (punkt 10). Det indebærer, at det skal gøres til en international partner på lige fod med en stat og med alle en stats rettigheder, herunder endog en plads som permanent medlem af FN. Jeg kan tilføje, at højtideligheden i dag udadtil lignede en gensidig støttepagt mellem institutioner, der forsøger at give hinanden indbyrdes legitimitet. Selv om man i Laschet-betænkningen selvfølgelig undgår at komme nærmere ind på, hvad der skal ske med Frankrigs og Storbritanniens pladser i Sikkerhedsrådet, er det tydeligt, at den ordning, der foreslås i betænkningen, vil resultere i, at de før eller senere nedlægges. Selv om det i forfatningsudkastet ikke slås fast, at EU skal have en enkelt repræsentant på den internationale scene, etablerer det de retslige betingelser herfor. Følgelig er det stærkt hyklerisk at støtte forfatningen og samtidig hævde, at Frankrig bliver ved med at være permanent medlem af FN."@da1
lpv:translated text
". Äänestin Laschetin mietintöä vastaan, joka perustuu vielä hyväksymättömään Euroopan perustuslakiluonnokseen ja jossa korostetaan Brysselin toimielinten pitkän aikavälin ulkopoliittisia tavoitteita, joihin kuuluu se, että Euroopan unionista tehdään täysivaltainen kansainvälinen toimija "heti kun sen oikeushenkilöllisyys on tunnustettu" perustuslaissa (10 kohta), mikä merkitsee sitä, että siitä tehdään valtiota vastaava kansainvälinen kumppani, jolla on kaikki valtion ominaisuudet, mukaan luettuna jopa pysyvä YK:n jäsenyys. Tämän päivän seremonia muistutti kuitenkin ulkoisesti toimielinten keskinäistä tukipakettia, jolla ne pyrkivät legitimoimaan toinen toisiaan. Vaikka Laschetin mietinnössä pyritään tietenkin yksityiskohtaisesti kuvaamaan, mitä tapahtuisi Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenyydelle turvallisuusneuvostossa, on selvää, että mietinnössä ehdotetun järjestelmän täytäntöönpano johtaisi loogisesti jäsenyyden menettämiseen. Vaikka Euroopan perustuslakiluonnoksessa ei todeta, että Euroopan unionilla olisi oltava yksi yhteinen edustaja kansainvälisellä tasolla, siinä kuitenkin määrätään kaikista tällaisen oikeudellisista edellytyksistä. On siis täysin tekopyhää tukea perustuslakia ja väittää samalla, että Ranska säilyttäisi pysyvän jäsenen asemansa YK:ssa."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"( Καταψήφισα την έκθεση Laschet, για το σχέδιο του ευρωπαϊκού Συντάγματος, το οποίο δεν έχει ακόμα εγκριθεί, για να υπογραμμίσω τις παλιές φιλοδοξίες των θεσμικών οργάνων των Βρυξελλών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής: να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πλήρες καθεστώς ενός διεθνούς παράγοντα, “ευθύς ως αναγνωριστεί η νομική της προσωπικότητα από το Σύνταγμα” (παράγραφος 10), με λίγα λόγια να γίνει ένας διεθνής εταίρος ισότιμος με κράτος και με όλες τις ιδιότητες του κράτους, συμπεριλαμβανομένης και έδρας μόνιμου μέλους στον ΟΗΕ. Προσθέτω ότι, φαινομενικά, η σημερινή τελετή θύμιζε συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ θεσμικών οργάνων που στόχο είχε τη νομιμοποίησή τους. Παρόλο που η έκθεση Laschet φροντίζει βέβαια να μην αναφέρει τι θα απογίνουν οι έδρες της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είναι σαφές ότι το σύστημα που προτείνει η έκθεση θα οδηγήσει λογικά στην κατάργησή τους. Όσο για το σχέδιο του ευρωπαϊκού Συντάγματος, δεν διακηρύσσει τη μοναδικότητα της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στη διεθνή σκηνή, αλλά δημιουργεί όλες τις αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις γι’ αυτό. Συνεπώς, είναι μεγάλη υποκρισία να υποστηρίζουμε αυτό το Σύνταγμα, και, συγχρόνως, να ισχυριζόμαστε ότι θα διατηρηθεί η γαλλική έδρα μόνιμου μέλους στον ΟΗΕ."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". I voted against the Laschet report on the draft European Constitution, which has not yet been adopted, in order to highlight the Brussels institutions’ long-standing foreign policy ambitions, which involve making the European Union into a fully-fledged international actor ‘as soon as its legal personality is recognised by the Constitution’ (paragraph 10), which amounts to making it an international partner equivalent to a state and with all the characteristics of one, including even permanent membership of the UN. I might add that, to all outward appearances, today’s ceremony resembled a mutual support pact between institutions seeking to confer legitimacy upon each other. Although the Laschet report does of course steer clear of going into detail about what would become of the seats held by France and the United Kingdom on the Security Council, it is clear that the system proposed by the report would logically result in their abolition. Whilst the draft European constitution does not declare that Europe should have one single representative on the international stage, it does put in place all the legal preconditions for it. It follows that it is grossly hypocritical to support this Constitution whilst, at the same time, claiming that France will remain a permanent member of the UN."@lv10
lpv:translated text
". I voted against the Laschet report on the draft European Constitution, which has not yet been adopted, in order to highlight the Brussels institutions’ long-standing foreign policy ambitions, which involve making the European Union into a fully-fledged international actor ‘as soon as its legal personality is recognised by the Constitution’ (paragraph 10), which amounts to making it an international partner equivalent to a state and with all the characteristics of one, including even permanent membership of the UN. I might add that, to all outward appearances, today’s ceremony resembled a mutual support pact between institutions seeking to confer legitimacy upon each other. Although the Laschet report does of course steer clear of going into detail about what would become of the seats held by France and the United Kingdom on the Security Council, it is clear that the system proposed by the report would logically result in their abolition. Whilst the draft European constitution does not declare that Europe should have one single representative on the international stage, it does put in place all the legal preconditions for it. It follows that it is grossly hypocritical to support this Constitution whilst, at the same time, claiming that France will remain a permanent member of the UN."@en3
lpv:translated text
". He votado en contra del informe Laschet, que se basa en el proyecto de Constitución europea a pesar de no haberse aprobado aún, para sacar a la luz viejas ambiciones de las instituciones de Bruselas en materia de política exterior: hacer de la Unión Europea un agente internacional de pleno derecho «tan pronto como se reconozca su personalidad jurídica» (apartado 10), es decir, hacer de ella un interlocutor internacional igual a un Estado, con todos los atributos de un Estado, incluso con un escaño de miembro permanente de la ONU. Además, la ceremonia de hoy se asemejó visiblemente a un pacto de apoyo mutuo de instituciones cómplices para legitimarse mutuamente. Por supuesto, el informe Laschet se guarda mucho de precisar qué sucedería con los escaños de Francia y el Reino Unido en el Consejo de Seguridad. Evidentemente, la lógica del sistema, tal como se propone en el informe, acabaría por eliminarlos antes o después. Por su parte, el proyecto de Constitución europea no proclama que Europa deba tener una única representación en la escena internacional, pero sienta todas las condiciones jurídicas para ello. Hay, pues, una gran hipocresía en apoyar esta Constitución y pretender al mismo tiempo conservar el escaño francés de miembro permanente de la ONU."@es12
lpv:translated text
"Votei contra o relatório Laschet sobre o projecto de Constituição Europeia, o qual ainda não foi adoptado, de forma a trazer à luz do dia as velhas ambições das instituições e Bruxelas em matéria de política externa: fazer da União Europeia um actor internacional a tempo inteiro “logo que a sua personalidade jurídica tenha sido reconhecida pela Constituição” (nº 10), isto é, fazer dela um parceiro internacional igual a um Estado, com todos os atributos de um Estado, até com um assento de membro permanente na ONU. Aliás, a cerimónia de hoje assemelhava-se visivelmente a um pacto de apoio mútuo de instituições cúmplices destinado a legitimarem-se mutuamente. Evidentemente que o relatório Laschet evita muito bem esclarecer o que aconteceria aos assentos da França e da Grã-Bretanha no Conselho de Segurança. É óbvio que a lógica do sistema, como proposto pelo relatório, os eliminaria mais cedo ou mais tarde. O projecto de Constituição Europeia, pelo seu lado, não exige a unicidade da representação europeia na cena internacional, pondo no entanto em prática todas as suas condições jurídicas prévias. Existe portanto uma enorme hipocrisia em apoiar esta Constituição e em pretender simultaneamente conservar o assento francês de membro permanente na ONU."@pt11
lpv:translated text
"Ich habe gegen den Bericht Laschet gestimmt, der sich auf den noch nicht einmal angenommenen Entwurf einer Europäischen Verfassung stützt, um die lang gehegten Absichten der Brüsseler Institutionen auf außenpolitischem Gebiet des Langen und des Breiten darzulegen: die Europäische Union zu einem gleichberechtigten internationalen Akteur zu machen, sobald ihre Rechtspersönlichkeit von der Verfassung anerkannt worden ist (Ziffer 10), d. h. sie zu einem internationalen Partner zu machen, der einem Staat gleichkommt und alle Anzeichen eines Staates aufweist, einschließlich eines Sitzes als ständiges UNO-Mitglied. Die heutige Feierstunde ähnelte im Übrigen ganz deutlich einem Pakt der gegenseitigen Unterstützung zwischen zwei Organisationen, die sich in heimlichem Einverständnis gegenseitig zu legitimieren suchen. Natürlich hütet sich der Bericht Laschet darzulegen, was aus den Sitzen Großbritanniens und Frankreichs im Sicherheitsrat werden soll, doch liegt auf der Hand, dass das vom Bericht vorgeschlagene System logischerweise zu ihrer Abschaffung führen würde. Der Entwurf einer Europäischen Verfassung seinerseits erklärt nicht, dass Europa eine einzige Vertretung auf internationaler Ebene haben soll, doch schafft er alle dazu erforderlichen Vorbedingungen. Es ist also zutiefst scheinheilig, diese Verfassung zu unterstützen und gleichzeitig zu behaupten, den Sitz Frankreichs als ständiges Sicherheitsratsmitglied beibehalten zu wollen."@de7
lpv:translated text
". Ho votato contro la relazione Laschet che si fonda sul progetto di Costituzione europea, anche se non è ancora stato adottato, per mettere in risalto le ambizioni di antica data delle Istituzioni di Bruxelles in materia di politica estera: fare dell’Unione europea un attore internazionale a pieno titolo “non appena sarà riconosciuta la sua personalità giuridica grazie alla Costituzione” (paragrafo 10), il che equivale a farne un membro internazionale pari a uno Stato, con tutti gli attributi di uno Stato, compreso un seggio di membro permanente all’ONU. D’altronde la cerimonia odierna sembrava palesemente un patto di mutuo sostegno fra istituzioni complici allo scopo di legittimarsi reciprocamente. La relazione Laschet si guarda bene dal precisare che cosa accadrebbe dei seggi della Francia e del Regno Unito al Consiglio di sicurezza. E’ chiaro che la logica del sistema, così com’è proposto dalla relazione, presto o tardi li eliminerebbe. Il progetto di Costituzione europea non proclama l’unicità della rappresentanza europea sulla scena internazionale, ma ne pone in essere tutte le condizioni giuridiche preliminari. Vi è dunque una grande ipocrisia nel sostenere questa Costituzione pretendendo al tempo stesso che la Francia conservi il seggio di membro permanente all’ONU."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". J’ai voté contre le rapport Laschet qui s’appuie sur le projet de Constitution européenne, même pas encore adopté, pour exposer au grand jour les vieilles ambitions des institutions de Bruxelles en matière de politique étrangère: faire de l’Union européenne un acteur international à part entière "aussitôt que sa personnalité juridique aura été reconnue par la Constitution" (paragraphe 10), c’est-à-dire en faire un partenaire international égal à un État, ayant tous les attributs d’un État, avec même un siège de membre permanent à l’ONU. Visiblement d’ailleurs, la cérémonie d’aujourd’hui ressemblait à un pacte d’appui mutuel d’institutions complices pour se légitimer mutuellement. Bien entendu, le rapport Laschet se garde bien de préciser ce qu’il adviendrait des sièges de la France et de la Grande-Bretagne au Conseil de Sécurité. Évidemment, la logique du système, tel que le rapport le propose, les éliminerait tôt ou tard. Le projet de Constitution européenne, quant à lui, ne proclame pas l’unicité de la représentation européenne sur la scène internationale, mais il met en place toutes ses conditions juridiques préalables. Il y a donc une grande hypocrisie à soutenir cette Constitution et à prétendre en même temps conserver le siège français de membre permanent à l’ONU."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040129.2.4-955"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph