Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-29-Speech-4-116"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040129.5.4-116"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr Secretary-General, President-in-Office of the Council, High Representative, Commissioners, colleagues and distinguished guests, it is a great pleasure for me, on behalf of the European Parliament, to welcome here today the Secretary-General of the United Nations, Mr Kofi Annan. We are resolved to make our positive contribution to ensure that, in meeting the challenges and duties of the 21st century, multilateralism can and shall be effective. We support the fight against global terrorism, but we also insist on recognising the duty to fight against global poverty. As regards weapons of mass destruction, we stand firmly on the side of non-proliferation, but our instinctive European response is for engagement and not for isolation. We have a responsibility to the security of our citizens in the Union to ensure that our borders are not porous or open to international trafficking and crime, and yet we also have a duty before humanity not to be a 'fortress Europe'. Let me tell you, Mr Secretary-General, that as Europeans, our Union and its Member States are proud to be the largest donor community of untied development assistance, humanitarian aid and food aid in the world. We are proud of what we do, but we accept that we could and should do more. We in the Parliament are proud of our commitment in this Union to the politics of sustainability – locally and globally – not least in our constant promotion of the Kyoto Protocol. Our belief in the rule of law has galvanised this House into being one of the earliest, most consistent and most vocal supporters of the International Criminal Court. I can tell you, Mr Secretary-General, that we should prefer the due process of the International Criminal Court, any day, to the absence of due process in Guantanamo Bay. Our pledge to you today, Mr Secretary-General, is for Europe, in all of its manifestations, to be a reliable regional partner for the United Nations and what it stands for. Of course, today sees us gathered here, not just for its symbolic value, but also for a solemn purpose. On 19 August 2003, in Baghdad, terrorism reached a new low, when 22 of your colleagues paid the ultimate price in the service of peace and international humanity. Joining us today – and I would ask those who can to stand and be recognised – are the relatives of some of those who paid that price, and some of the survivors. I should like to welcome to our Chamber Mrs Annie de Mello, widow of Sergio Vieira de Mello, and her son Mr Laurent de Mello; Ms Rula Al-Farra, sister of Ms Reham Al-Farra; and Mr Luís Martín-Oar and his wife. As I remarked, we are also joined today by a number of those who survived that vicious assault: Ms Nada Al-Nashif, Mrs Mona Rishmawi and Professor Gil Loescher, you are also very welcome here today. You honour us with your presence today. Permit me to say to all of you that we know we cannot compensate your loss, but I hope you now understand that we have felt it. Finally, Mr Secretary-General – and this is why we are solemnly gathered here today – I should like to say to you on behalf of this Parliament that for defending freedom and for promoting the values we have in common, it is my privilege to award to you, the United Nations, the European Parliament's Sakharov Prize. I would also like to welcome the previous Sakharov Prize laureates who join us today: the President of East Timor, Mr Xanana Gusmão; the President of Kosovo, Mr Ibrahim Rugova; from China, Mr Wei Jingsheng; from Algeria, Ms Salima Ghezali; from Spain, representatives of ¡Basta Ya!; and from Angola, Dom Zacharias Kamwenho. Allow me also to recall some laureates who are absent: her continuing fight for freedom and democracy in her own country prevents Aung San Suu Kyi from joining us; from Turkey, Leyla Zana sends greetings of support and solidarity; in Cuba and not free to attend, Oswaldo Payá sends his greetings. This is an important occasion for the European Parliament, both symbolic and solemn. Symbolic, because today affords us, the European Parliament and the United Nations, an opportunity to mark and to celebrate the values and the public purpose that we share and hold in common. Ours is a Union based on values of pluralist democracy, respect for the rule of law, the promotion of individual and minority rights, solidarity, sustainability, open economy and respect for cultural diversity. Arguably, our European Union is the most successful conflict resolution process the world has seen and we are proud of that. This House strongly believes in the value and worth of the United Nations and its Charter, and in multilateralism."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. generalsekretær, hr. formand for Rådet, højtstående repræsentant, kommissærer, kolleger og ærede gæster, det er mig en stor glæde på vegne af Europa-Parlamentet at byde velkommen til FN's generalsekretær, hr. Kofi Annan. Vi er besluttet på at yde et positivt bidrag til imødegåelse af det 21. århundredes udfordringer og pligter - multilateralisme kan og skal være effektivt. Vi støtter kampen imod den internationale terrorisme, men vi insisterer også på at anerkende pligten til at bekæmpe den internationale fattigdom. Hvad angår masseødelæggelsesvåben, går vi helt og holdent ind for ikke-spredning, men vores instinktive europæiske reaktion er engagement og ikke isolation. Vi har et ansvar over for EU-borgernes sikkerhed, og vi skal sikre os, at grænserne ikke er porøse eller åbne for international smugling og kriminalitet, samtidig med at vi har pligt over for menneskeheden til at undgå et Fort Europa. Hr. generalsekretær, EU og dets medlemsstater er stolte over at være verdens største donor af ikke-bundet udviklingsbistand, humanitær bistand og fødevarenødhjælp. Vi er stolte over det, vi gør, men vi erkender, at vi kan og skal gøre mere. Her i Parlamentet er vi stolte over EU's engagement i bæredygtighedspolitikken - lokalt såvel som internationalt - ikke mindst i forbindelse med vores konstante fremme af Kyoto-protokollen. Vores tro på retsstatsprincipperne har gjort, at Parlamentet er en af de første, mest vedholdende og mest udtalte fortalere for den internationale straffedomstol. Hr. generalsekretær, vi vil til enhver tid foretrække den internationale straffedomstols retfærdige rettergang frem for den manglende retfærdige rettergang i Guantánamo. Vi kan love Dem, hr. generalsekretær, at EU i alle sine ytringsformer vil være en pålidelig regional partner for De Forenede Nationer og det, som organisationen står for. Selvfølgelig er vi ikke blot samlet her i dag på grund af den symbolske værdi, men også på grund af et højtideligt formål. Den 19. august 2003 nåede terrorismen et nyt lavpunkt i Baghdad, da 22 af vores kolleger betalte den ultimative pris i fredens og den internationale menneskeheds tjeneste. Med os i dag - og jeg vil bede dem, der kan, om at rejse sig - har vi de pårørende til nogle af dem, der betalte denne pris, samt nogle af de overlevende. Jeg vil byde velkommen til fru Annie de Mello, der er enke efter Sergio Vieira de Mello, og hendes søn hr. Laurent de Mello, til fru Rula Al-Farra, der er søster til fru Reham Al-Farra samt til hr. Luís Martín-Oar og hans hustru. Som sagt har vi også besøg af nogle af dem, der overlevede det ondskabsfulde attentat, fru Nada Al-Nashif, fru Mona Rishmawi og professor Gil Loescher, som jeg også vil byde velkommen her i mødesalen. De beærer os med Deres tilstedeværelse. Tillad mig at sige til Dem alle, at vi ved, at vi ikke kan kompensere for Deres tab, men at vi føler med Dem. Endelig, hr. generalsekretær - og det er grunden til, at vi er samlet til dette højtidelige møde - vil jeg på Parlamentets vegne overrække Dem Europa-Parlamentets Sakharov-pris for Deres forsvar af frihed samt fremme af de værdier, vi deler. Jeg vil også byde velkommen til de tidligere modtagere af Sakharov-prisen: præsidenten for Timor-Leste, hr. Xanana Gusmão, Kosovos præsident, hr. Ibrahim Rugova, hr. Wei Jingsheng fra Kina, fru Salima Ghezali fra Algeriet, repræsentanter for ¡Basta Ya! fra Spanien og Dom Zacharias Kamwenho fra Angola. Jeg vil også nævne nogle prismodtagere, der ikke er til stede i dag. Aung San Suu Kyis fortsatte kamp for frihed og demokrati i hendes hjemland forhindrer hende i at være her i dag, Leyla Zana fra Tyrkiet sender os støtte- og solidaritetshilsener, og Oswaldo Payá fra Cuba har ikke fået udrejsetilladelse, men sender sine hilsener. Dette er en vigtig begivenhed for Europa-Parlamentet - både symbolsk og højtideligt. Symbolsk, fordi Europa-Parlamentet og De Forenede Nationer i dag kan markere og hylde de værdier og offentlige interesser, som vi deler. EU er baseret på det pluralistiske demokratis værdier, respekt for retsstatsprincipper, fremme af personlige rettigheder og minoritetsrettigheder, solidaritet, bæredygtighed, åben økonomi og respekt for kulturel mangfoldighed. EU er velsagtens den mest vellykkede konfliktløsningsproces, verden har set, og det er vi stolte over. Parlamentet tror meget på værdien af De Forenede Nationer og organisationens pagt samt på multilateralisme."@da1
"Herr Generalsekretär, Herr Ratspräsident, Hoher Vertreter, meine Damen und Herren Kommissionsmitglieder, Kollegen und verehrte Gäste! Es ist mir eine große Freude, im Namen des Europäischen Parlaments heute den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Herrn Kofi Annan, bei uns begrüßen zu dürfen. Wir sind entschlossen, unsererseits einen positiven Beitrag zu leisten, um sicherzustellen, dass der Multilateralismus bei der Bewältigung der Herausforderungen und Pflichten des 21. Jahrhunderts wirksam sein kann und wird. Wir unterstützen den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, bestehen jedoch auch darauf, die Pflicht zur Bekämpfung der weltweiten Armut anzuerkennen. Was Massenvernichtungswaffen angeht, so sind wir eindeutig gegen die Verbreitung, doch unsere instinktive europäische Antwort gilt dem Engagement und nicht der Isolation. Wir sind für die Sicherheit der Bürger in unserer Union verantwortlich, um sicherzustellen, dass unsere Grenzen nicht durchlässig oder offen für internationalen Schmuggel und Verbrechen sind, doch wir sind auch gegenüber der Menschheit verpflichtet, keine „Festung Europa“ zu sein. Lassen Sie mich Ihnen sagen, Herr Generalsekretär, dass unsere Union und ihre Mitgliedstaaten als Europäer stolz darauf sind, die weltweit größte Gebergemeinschaft von ungebundener Entwicklungshilfe, humanitärer Hilfe und Nahrungsmittelhilfe zu sein. Wir sind stolz auf unsere Arbeit, erkennen jedoch auch an, dass wir mehr tun könnten und sollten. Wir Mitglieder des Parlaments sind stolz auf unser Engagement in dieser Union für die Politik der Nachhaltigkeit – auf lokaler und globaler Ebene – und nicht zuletzt auf unsere konstante Förderung des Kyoto-Protokolls. Unser Glaube an die Rechtsstaatlichkeit hat dieses Haus zu einem der ersten, konsequentesten und stärksten Befürworter des Internationalen Strafgerichtshofs gemacht. Ich kann Ihnen sagen, Herr Generalsekretär, dass wir den ordnungsgemäßen rechtsstaatlichen Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshofs stets dem nicht vorhandenen rechtsstaatlichen Verfahren auf Guantánamo vorziehen. Wir versprechen Ihnen heute, Herr Generalsekretär, dass Europa in all seinen Erscheinungsformen ein verlässlicher regionaler Partner für die Vereinten Nationen und das, wofür sie stehen, sein wird. Selbstverständlich haben wir uns heute hier nicht nur für einen symbolischen Zweck, sondern auch aus einem feierlichen Anlass versammelt. Am 19. August 2003 hat der Terrorismus in Bagdad einen neuen Tiefpunkt erreicht, als 22 Ihrer Kollegen im Dienste des Friedens und der internationalen Menschlichkeit den höchsten Preis zahlten. Unter uns sind heute einige ihrer Angehörigen und einige Überlebende – und ich möchte an dieser Stelle diejenigen, die dazu in der Lage sind, bitten, sich zu erheben und zu erkennen zu geben. Ich möchte in unserem Haus Frau Annie de Mello, die Witwe von Sergio Vieira de Mello, und ihren Sohn, Herrn Laurent de Mello, begrüßen sowie Frau Rula Al-Farra, die Schwester von Frau Reham Al-Farra, und Herrn Luís Martín-Oar und seine Gattin. Wie ich bereits sagte, weilen heute auch einige Überlebende dieses schrecklichen Anschlags unter uns: Frau Nada Al-Nashif, Frau Mona Rishmawi und Professor Gil Loescher, seien auch Sie hier herzlich willkommen. Sie ehren uns heute mit Ihrer Anwesenheit. Ich möchte Ihnen allen zu sagen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir Ihren Verlust nicht wiedergutmachen können, hoffe aber, dass sie nun wissen, dass auch wir ihn spüren. Abschließend, Herr Generalsekretär, – und aus diesem Grunde haben wir uns ja heute hier feierlich versammelt – möchte ich Ihnen im Namen dieses Parlaments mitteilen, dass mir die Ehre zuteil wird, Ihnen, den Vereinten Nationen, für die Verteidigung der Freiheit und die Förderung unserer gemeinsamen Werte den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments zu überreichen. Ich möchte auch die vorherigen Träger des Sacharow-Preises begrüßen, die heute unter uns weilen: den Präsidenten von Osttimor, Herrn Xanana Gusmão; den Präsidenten des Kosovo, Herrn Ibrahim Rugova; aus China, Herrn Wei Jingsheng; aus Algerien, Frau Salima Ghezali; aus Spanien, Vertreter von ¡Basta Ya!; und aus Angola, Dom Zacharias Kamwenho. Gestatten Sie mir auch, an einige Preisträger zu erinnern, die heute nicht anwesend sind: Ihr anhaltender Kampf für Freiheit und Demokratie in ihrem Land hindert Aung San Suu Kyi daran, heute hier zu sein; aus der Türkei sendet Leyla Zana Grüße der Unterstützung und Solidarität; aus Kuba, an der Teilnahme gehindert, übersendet Oswaldo Payá Grüße. Dies ist ein bedeutendes Ereignis für das Europäische Parlament, symbolisch und feierlich. Symbolisch, da wir, das Europäische Parlament und die Vereinten Nationen, heute die Gelegenheit haben, die Werte und den öffentlichen Auftrag, die uns gemeinsam sind, darzustellen und zu feiern. Unsere Union basiert auf Werten der pluralistischen Demokratie, der Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der Förderung der Rechte des Einzelnen und der Minderheiten, der Solidarität, der Nachhaltigkeit, der offenen Wirtschaft und der Achtung der kulturellen Vielfalt. Unsere Europäische Union stellt weltweit den wohl erfolgreichsten Konfliktlösungsprozess dar, worauf wir sehr stolz sind. Dieses Haus glaubt fest an die Werte und den Wert der Vereinten Nationen und ihrer Charta sowie an den Multilateralismus."@de7
"Κύριε Γενικέ Γραμματέα, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε, κύριοι Επίτροποι, κύριοι συνάδελφοι και αξιότιμοι προσκεκλημένοι, με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω σήμερα, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Κόφι Ανάν. Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε θετικά στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του πολυμερισμού στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των απαιτήσεων του 21ου αιώνα. Στηρίζουμε τον αγώνα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας, αλλά και εμμένουμε στην αναγνώριση της αναγκαιότητας της καταπολέμησης της φτώχειας ανά τον κόσμο. Όσον αφορά τα όπλα μαζικής καταστροφής, τασσόμαστε κατηγορηματικά υπέρ της μη διάδοσης, αλλά η ενστικτώδης αντίδραση της Ευρώπης είναι προς την κατεύθυνση της συμμετοχής και όχι της απομόνωσης. Έχουμε ευθύνη, για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, να διασφαλίσουμε ότι τα σύνορά μας δεν διαπερνώνται και δεν είναι ανοικτά στο διεθνές λαθρεμπόριο και έγκλημα, αλλά, παράλληλα, έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ανθρωπότητα να μην είμαστε “οχυρό Ευρώπη”. Θα ήθελα να σας πω, κύριε Γενικέ Γραμματέα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι υπερήφανα για το γεγονός ότι αποτελούν τη μεγαλύτερη δωρήτρια κοινότητα ελεύθερης αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας σε διεθνή κλίμακα. Είμαστε υπερήφανοι για όσα κάνουμε, αλλά δεχόμαστε ότι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Το Κοινοβούλιο είναι υπερήφανο για τη δέσμευση της Ένωσης για την πολιτική της βιωσιμότητας –σε τοπικό και διεθνές επίπεδο– ιδιαίτερα με τη συνεχή προώθηση του πρωτοκόλλου του Κυότο. Η πίστη μας στο κράτος δικαίου ανέδειξε το Κοινοβούλιο σε έναν από τους πρώιμους, συνεπέστερους και πιο ένθερμους υποστηρικτές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μπορώ να σας πω, κύριε Γενικέ Γραμματέα, ότι πρέπει να προτιμάμε, σε κάθε περίπτωση, τις νομικές διαδικασίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από την απουσία νομικών διαδικασιών στον κόλπο του Γκουαντανάμο. Η δέσμευσή μας σήμερα απέναντί σας, κύριε Γενικέ Γραμματέα, είναι να γίνει η Ευρώπη, σε όλες τις εκφάνσεις της, ένας αξιόπιστος περιφερειακός εταίρος των Ηνωμένων Εθνών και των αξιών που αντιπροσωπεύουν. Φυσικά, η σημερινή μας συγκέντρωση δεν έχει μόνο συμβολική αξία αλλά και θλιβερό σκοπό. Στις 19 Αυγούστου 2003, στη Βαγδάτη, η τρομοκρατία έφτασε στο κατώτατο σημείο, όταν 22 συνάδελφοί σας πλήρωσαν το υπέρτατο τίμημα στην υπηρεσία της ειρήνης και του διεθνούς ανθρωπισμού. Μαζί μας σήμερα –και θα παρακαλούσα όσους μπορούν να σηκωθούν για να είναι αναγνωρίσιμοι– είναι οι συγγενείς ορισμένων από όσους πλήρωσαν αυτό το τίμημα, καθώς και ορισμένοι επιζώντες. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κ. Annie de Mello, χήρα του Sergio Vieira de Mello, και τον γιο της κ. Laurent de Mello· την κ. Rula Al-Farra, αδελφή της κ. Reham Al-Farra· και τον κ. Luís Martín-Oar και τη σύζυγό του. Όπως ανέφερα, μαζί μας είναι σήμερα και ορισμένοι από τους επιζώντες αυτής της αήθους επίθεσης: κυρία Nada Al-Nashif, κυρία Mona Rishmawi και δόκτωρ Gil Loescher, καλωσορίζουμε θερμά και εσάς σήμερα. Μας τιμάτε με την παρουσία σας σήμερα. Επιτρέψτε μου να πω σε όλους σας ότι γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να αντισταθμίσουμε την απώλειά σας, αλλά ελπίζω ότι γνωρίζετε πλέον ότι την έχουμε βιώσει. Τέλος, κύριε Γενικέ Γραμματέα –και γι’ αυτό συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα με κάθε επισημότητα– θα ήθελα να δηλώσω, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, ότι, επειδή υπερασπίζεστε την ελευθερία και προάγετε τις κοινές μας αξίες, είναι τιμή για μένα να απονείμω σε εσάς, τα Ηνωμένα Έθνη, το βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω όσους βραβεύτηκαν παλαιότερα με το βραβείο Ζαχάρωφ και είναι μαζί μας σήμερα: τον Πρόεδρο του Ανατολικού Τιμόρ κ. Xanana Gusmão, τον Πρόεδρο του Κοσσυφοπεδίου κ. Ibrahim Rugova, τον κ. Wei Jingsheng από την Κίνα, την κ. Salima Ghezali από την Αλγερία, εκπροσώπους της Basta Ya από την Ισπανία και τον Dom Zacharias Kamwenho από την Αγκόλα. Θα ήθελα επίσης να μνημονεύσω ορισμένους βραβευθέντες που απουσιάζουν: ο συνεχιζόμενος αγώνας της για ελευθερία και δημοκρατία στη χώρα της δεν επιτρέπει στην Aung San Suu Kyi να είναι κοντά μας σήμερα· από την Τουρκία, η Leyla Zana στέλνει χαιρετισμούς στήριξης και αλληλεγγύης· από την Κούβα, και χωρίς να μπορεί να παρευρεθεί, ο Oswaldo Payá στέλνει τους χαιρετισμούς του. Πρόκειται για μια σημαντική περίσταση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο συμβολική όσο και θλιβερή. Συμβολική, γιατί η σημερινή ημέρα δίνει σε εμάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Ηνωμένα Έθνη, την ευκαιρία να επισημάνουμε και να υμνήσουμε τις αξίες και την αποστολή που έχουμε από κοινού. Η δική μας Ένωση βασίζεται στις αξίες της πλουραλιστικής δημοκρατίας, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την προώθηση των ατομικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, την αλληλεγγύη, τη βιωσιμότητα, την ανοικτή οικονομία και τον σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίσως η πιο πετυχημένη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων που γνώρισε ο κόσμος, και είμαστε υπερήφανοι για αυτό. Το Κοινοβούλιο πιστεύει ακράδαντα στην αξία των Ηνωμένων Εθνών και της Χάρτας τους, καθώς και στον πολυμερισμό."@el8
"Señor Secretario General, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Alto Representante, Comisarios, Señorías y distinguidos invitados, es un gran placer para mí, en nombre del Parlamento Europeo, dar la bienvenida hoy al Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Kofi Annan. Estamos dispuestos a realizar nuestra contribución positiva para garantizar que, a la hora de hacer frente a los desafíos y a las obligaciones del siglo XXI, el multilateralismo pueda ser y sea efectivo. Apoyamos la lucha contra el terrorismo mundial, pero también insistimos en el reconocimiento de la obligación de luchar contra la pobreza en el mundo. Con respecto a las armas de destrucción masiva, defendemos firmemente la no proliferación, pero nuestra respuesta instintiva europea es a favor del compromiso y no del aislamiento. Tenemos la responsabilidad, para seguridad de nuestros ciudadanos de la Unión, de garantizar que nuestras fronteras no sean porosas ni estén abiertas al tráfico y al crimen internacional, y también tenemos la obligación ante la humanidad de no convertir Europa en una fortaleza. Permítame decirle, señor Secretario General, que como europeos, nuestra Unión y sus Estados miembros se enorgullecen de ser la comunidad que más contribuye a la ayuda desvinculada al desarrollo, a la ayuda humanitaria y la ayuda alimentaria en el mundo. Estamos orgullosos de lo que hacemos, aunque reconocemos que podríamos y deberíamos hacer más. En el Parlamento estamos orgullosos de nuestro compromiso en esta Unión con respecto a la política de sostenibilidad –a escala local y mundial–, así como de nuestra constante promoción del Protocolo de Kioto. Nuestra confianza en el Estado de derecho ha convertido a esta Cámara en una de las primeras, más coherentes e importantes defensoras de la Corte Penal Internacional. Puedo decirle, señor Secretario General, que preferiríamos el debido proceso de la Corte Penal Internacional, cualquier día, a la ausencia del debido proceso en la bahía de Guantánamo. Lo que queremos prometerle hoy, señor Secretario General, es que Europa, en todas sus manifestaciones, será un socio regional fiable para las Naciones Unidas y para lo que representa. Sin duda, hoy estamos aquí reunidos, no solo por su valor simbólico, sino también con un propósito solemne. El 19 de agosto de 2003, en Bagdag, el terrorismo alcanzó nuevas cotas, cuando 22 de sus colegas perdieron la vida al servicio de la paz y de la humanidad internacional. Hoy nos acompañan los familiares –y ruego a los que puedan que se levanten para que sean reconocidos– de algunos que han pagado ese precio y algunos de los supervivientes. Quiero dar la bienvenida en nuestra Cámara a la Sra. Annie de Mello, viuda de Sergio Vieira de Mello, y a su hijo, el Sr. Laurent de Mello; a la Sra. Rula al Farra, hermana de la Sra. Reham al Farra; así como al Sr. Luís Martín-Oar y a su esposa. Como ya he señalado, hoy también están con nosotros algunos de los supervivientes de ese cruel asalto: señora Nada al Nashif, señora Mona Rishmawi y señor profesor Gil Loescher, también les damos nuestra más cálida bienvenida. Hoy nos honran con su presencia. Permítanme decirles a todos ustedes que sabemos que no podemos compensar su pérdida, aunque espero que ahora entiendan que lo sentimos. Para terminar, señor Secretario General –y este es el motivo por el que hoy estamos aquí reunidos solemnemente–, quiero decirle en nombre de este Parlamento que por defender la libertad y promover los valores que tenemos en común, es un honor para mí concederle a las Naciones Unidas el Premio Sajarov del Parlamento Europeo. También quiero dar la bienvenida a las personas que han sido galardonadas con el Premio Sajarov que hoy nos acompañan: el Presidente de Timor Oriental, el Sr. Xanana Gusmão; el Presidente de Kosovo, el Sr. Ibrahim Rugova; de China, el Sr. Wei Jingsheng; de Argelia, la Sra. Salima Ghezali; de España, representantes de ¡Basta Ya!; y de Angola, Dom Zacharias Kamwenho. Permítanme también hacer mención de algunos galardonados que no están presentes: su constante lucha por la libertad y la democracia en su propio país impide que Aung San Suu Kyi esté hoy acompañándonos; desde Turquía, Leyla Zana nos envía un saludo, su apoyo y solidaridad; desde Cuba, dado que no tiene la libertad de asistir, Oswaldo Payá nos envía un saludo. Esta es una ocasión importante para el Parlamento Europeo, tan simbólica como solemne. Simbólica porque hoy nos ofrece, al Parlamento Europeo y a las Naciones Unidas, la oportunidad de señalar y celebrar los valores y el propósito público que compartimos y tenemos en común. La nuestra es una Unión basada en los valores de la democracia pluralista, el respeto del Estado de derecho, la promoción de los derechos individuales y de las minorías, la solidaridad, la sostenibilidad, la economía abierta y el respeto de la diversidad cultural. Se puede decir que nuestra Unión Europea es el proceso de resolución de conflictos de mayor éxito que el mundo ha conocido y estamos orgullosos de ello. Esta Asamblea cree firmemente en el valor y el mérito de las Naciones Unidas y de su Carta, así como en el multilateralismo."@es12
"Arvoisa pääsihteeri, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa korkea edustaja, arvoisat komission jäsenet, hyvät kollegat ja arvoisat vieraat, minulla on tänään ilo toivottaa Euroopan parlamentin puolesta tervetulleeksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri Kofi Annan. Olemme tehneet lujan päätöksen varmistaaksemme osaltamme, että vastattaessa 2000-luvun haasteisiin ja velvollisuuksiin voidaan noudattaa monenvälisyyttä ja että näin myös tapahtuu. Kannatamme kansainvälisen terrorismin torjuntaa, mutta pidämme myös tiukasti kiinni siitä, että maailmanlaajuisen köyhyyden torjunta on velvollisuutemme. Vastustamme tiukasti joukkotuhoaseiden leviämistä, mutta Euroopan vaistomainen ratkaisu tähän ongelmaan on sitoutuminen, ei eristäytyminen. Meidän on huolehdittava unionimme kansalaisten turvallisuudesta ja varmistettava, että rajat eivät vuoda eivätkä päästä lävitseen kansainvälistä salakuljetusta ja rikollisuutta. Toisaalta ihmiskuntaa kohtaan meillä on velvollisuus olla rakentamatta "Euroopan linnaketta". Arvoisa pääsihteeri, haluan sanoa teille, että eurooppalaiset, unionimme ja sen jäsenvaltiot ovat ylpeitä siitä, että ne muodostavat maailman suurimman sidonnaisuuksista vapaata kehitysapua, humanitaarista apua ja elintarvikeapua myöntävän yhteisön. Olemme ylpeitä siitä, mitä teemme, mutta olemme samaa mieltä siitä, että voisimme ja että meidän pitäisi tehdä enemmän. Me parlamentissa olemme ylpeitä siitä, että olemme unionissamme sitoutuneet paikallisesti ja maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen politiikkaan. Tässä yhteydessä mieleeni tulee ennen kaikkea tinkimätön tukemme Kioton pöytäkirjalle. Uskomme oikeusvaltion periaatteisiin on tehnyt tästä parlamentista yhden Kansainvälisen rikostuomioistuimen varhaisimmista, johdonmukaisimmista ja äänekkäimmistä kannattajista. Arvoisa pääsihteeri, voin kertoa teille, ettei minään hetkenä ole epäselvää, kumpi on parempi: Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tapahtuva asianmukainen oikeudenkäynti vai sen laiminlyönti Guantánamo Bayssa. Arvoisa pääsihteeri, tänään vakuutamme teille, että Eurooppa on kaikissa ilmenemismuodoissaan luotettava aluekumppani Yhdistyneille Kansakunnille ja kaikelle, mitä se edustaa. Tänään olemme kokoontuneet tänne YK:n vertauskuvallisen arvon tähden, mutta sen lisäksi meillä on juhlallinen päämäärä. Terrorismin alhaisuudesta saatiin taas uusi näyttö, kun elokuun 19. päivänä 2003 Bagdadissa 22 kollegaanne maksoivat hengellään palveluksestaan rauhan ja kansainvälisen humaaniuden hyväksi. Tänään kanssamme on – pyytäisinkin, että tunnistamisen vuoksi ne, jotka voivat, nousisivat seisomaan – muutaman tämän hinnan maksaneen sukulaisia ja muutama iskusta selvinnyt. Haluan toivottaa tervetulleeksi parlamenttiimme Sérgio Vieira de Mellon lesken Annie de Mellon ja hänen poikansa Laurent de Mellon, Reham Al-Farran sisaren Rula Al-Farran sekä Luís Martín-Oarin ja hänen puolisonsa. Kuten sanoin, tänään kanssamme on myös muutama tuosta vihamielisestä iskusta selvinnyt: Nada Al-Nashif, Mona Rishmawi ja professori Gil Loescher. Toivotan myös teidät lämpimästi tervetulleiksi. Läsnäolonne tänään on meille kunnia. Haluaisin sanoa teille kaikille, ettemme tietenkään voi korvata menetystänne, mutta toivon, että nyt ymmärrätte, että se kosketti meitä. Arvoisa pääsihteeri, lopuksi haluan sanoa teille tämän parlamentin puolesta – ja tätä varten olemme juhlallisesti kokoontuneet tänne tänään – että minulla on ilo ja kunnia luovuttaa teille ja Yhdistyneille Kansakunnille Euroopan parlamentin Saharov-palkinto rauhan puolustamisen ja yhteisten arvojemme edistämisen tähden. Toivotan niin ikään tervetulleiksi edellisten Saharov-palkintojen saajat, jotka ovat tänään täällä kanssamme: Itä-Timorin presidentin Xanana Gusmãon, Kosovon presidentin Ibrahim Rugovan, Wei Jingshengin Kiinasta, Salima Ghezalin Algeriasta, ¡Basta Ya! -järjestön edustajat Espanjasta ja arkkipiispa Zacarias Kamwenhon Angolasta. Palauttaisin myös mieliinne jotkin palkinnonsaajat, jotka eivät ole läsnä: Aung San Suu Kyi jatkaa kotimaassaan väsymätöntä taistelua rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta, mikä estää häntä olemasta täällä kanssamme, Leyla Zana Turkista lähettää kannustavat ja solidaariset terveisensä, ja Kuubasta lähettää terveisensä Oswaldo Payá, jonka ei anneta osallistua istuntoomme. Tämä on Euroopan parlamentille tärkeä, vertauskuvallinen ja juhlallinen hetki. Vertauskuvallinen se on siksi, että tänään Euroopan parlamentilla ja Yhdistyneillä Kansakunnilla on tilaisuus yhdessä juhlistaa yhteisiä arvojamme ja yhteiseen hyvään tähtääviä päämääriämme. Unionimme perustana ovat moniarvoinen demokratia, oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen, yksilöiden ja vähemmistöjen oikeuksien edistäminen, yhteisvastuu, kestävä kehitys, avoin markkinatalous ja kulttuurisen monimuotoisuuden vaaliminen. Euroopan unionimme on luultavasti kaikkien aikojen onnistunein konfliktinratkaisuprosessi, mistä olemme ylpeitä. Tämä parlamentti uskoo vahvasti Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen peruskirjan arvoihin sekä monenvälisyyteen."@fi5
"Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Haut-représentant, Mesdames et Messieurs les Commissaires, chers collègues et hôtes de marque, je me réjouis d’accueillir aujourd’hui, au nom du Parlement européen, M. Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies. Nous sommes déterminés à jouer un rôle constructif pour faire en sorte que, devant les défis et les missions du XXIe siècle, le multilatéralisme produise tous ses effets. Nous soutenons la lutte contre le terrorisme à l’échelle mondiale, mais faisons nôtre également le devoir de lutter contre la pauvreté dans le monde entier. Au chapitre des armes de destruction massive, nous sommes fermement partisans de la non-prolifération, mais notre réaction instinctive d’Européens nous porte à l’engagement et non à l’isolement. Responsables de la sécurité de nos citoyens dans l’Union, nous devons veiller à l’étanchéité de nos frontières, en particulier à l’égard de la criminalité et des trafics internationaux. Cependant, il est de notre devoir, face à l’humanité, de ne pas nous transformer en une "forteresse Europe". Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Secrétaire général, que les Européens, leur Union et les États qui la composent sont fiers d’être les premiers bailleurs d’assistance au développement non liée ainsi que d’aide alimentaire et humanitaire dans le monde. Nous sommes fiers de ce que nous faisons, mais nous sommes conscients que nous pourrions et devrions faire davantage. Le Parlement européen est fier de l’engagement de l’Union en faveur de la politique du développement durable, sur le plan local comme au niveau planétaire, en particulier pour la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Attaché à la primauté du droit, il a été l’un des plus chauds partisans de la création d’une Cour pénale internationale, plaidant très tôt, avec beaucoup de constance et de force, en faveur de cette institution. Je peux vous affirmer, Monsieur le Secrétaire général, que la Cour pénale internationale devrait conduire, un jour, des procès équitables. Cela est préférable à l’absence de procès équitables dans la baie de Guantanamo. Nous nous engageons devant vous, Monsieur le Secrétaire général, à ce que l’Europe soit, sous toutes les formes qu’elle revêt, un partenaire régional fiable pour l’Organisation des Nations unies et les acteurs que celle-ci représente. Notre rassemblement d’aujourd’hui a valeur de symbole, mais il a aussi une dimension solennelle. Le 19 août dernier, les terroristes ont franchi un nouveau pas dans l’infamie en commettant à Bagdad un attentat dans lequel vingt-deux de vos collègues ont payé le prix ultime de l’engagement au service de la paix et de l’humanité internationale. Nous accueillons aujourd’hui des parents de ces victimes et quelques survivants. Dans la mesure du possible, j’invite ces personnes à se lever pour se présenter à l’assistance. Je souhaite la bienvenue dans notre Assemblée à Mme Annie de Mello, veuve de Sergio Vieira de Mello, et à son fils, M. Laurent de Mello; à Mme Rula Al-Farra, sœur de Mme Reham Al-Farra; et à M. Luís Martín-Oar et son épouse. Comme je l’ai fait remarquer, un certain nombre de personnes ayant survécu à cet assaut brutal sont également présentes dans notre Assemblée aujourd’hui: Mme Nada Al-Nashif, Mme Mona Rishmawi et le professeur Gil Loescher. Vous êtes les bienvenus parmi nous aujourd’hui. Votre présence ici nous honore. Permettez-moi de vous dire à tous que nous savons que nous ne pouvons pas compenser votre perte, mais j’espère que vous comprenez maintenant que nous l’avons ressentie. Pour terminer, Monsieur le Secrétaire général - car telle est la raison pour laquelle nous sommes solennellement rassemblés ici aujourd’hui -, je voudrais vous dire, au nom de ce Parlement, que pour votre combat en faveur de la liberté et votre action au service des valeurs que nous partageons, j’ai l’honneur de remettre à l’Organisation des Nations unies le prix Sakharov du Parlement européen. Je souhaite également la bienvenue aux anciens lauréats du prix Sakharov qui sont parmi nous aujourd’hui: le président du Timor-Oriental, M. Xanana Gusmão; le président du Kosovo, M. Ibrahim Rugova; M. Wei Jingsheng de Chine; Mme Salima Ghezali d’Algérie; les représentants de ¡Basta Ya! d’Espagne et Dom Zacharias Kamwenho d’Angola. Permettez-moi aussi de rappeler l’absence de certains lauréats. Son combat permanent pour la liberté et la démocratie dans son propre pays empêche Aung San Suu Kyi d’assister à notre cérémonie. Leyla Zana nous envoie depuis la Turquie un message de soutien et de solidarité. Nous avons également reçu un message d’Oswaldo Payá à qui les autorités cubaines ont interdit de se rendre auprès de nous. Notre rassemblement, à la fois symbolique et solennel, est un événement important pour le Parlement européen. Symbole il y a, puisque le Parlement européen et les Nations unies ont aujourd’hui l’occasion d’affirmer et de célébrer les valeurs qu’ils partagent au service du bien public. L’Union de valeurs que nous formons est fondée sur la démocratie pluraliste, le respect de l’État de droit, la garantie des droits individuels et des droits des minorités, la solidarité, le développement durable, une économie ouverte et le respect de la diversité culturelle. L’Union européenne a sans doute forgé le mécanisme de résolution des conflits le plus efficace que le monde ait jamais connu et nous en sommes fiers. Le Parlement européen est profondément convaincu de la raison d’être et de la valeur des Nations unies, de leur Charte et de leur action multilatérale."@fr6
"Signor Segretario generale, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Alto rappresentante, signori Commissari, onorevoli colleghi e illustri ospiti, oggi ho il grande piacere di dare il benvenuto al Parlamento europeo al Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan. Siamo determinati a fornire un valido contributo per fare in modo che, rispondendo alle sfide e ai doveri del XXI secolo, il multilateralismo possa effettivamente tradursi in realtà. Sosteniamo la lotta al terrorismo globale, ma insistiamo anche sul fatto che dobbiamo riconoscere il nostro dovere di combattere la povertà globale. Per quanto riguarda le armi di distruzione di massa, ci schieriamo con fermezza a favore della non proliferazione, ma l’istintiva risposta europea ci porta a propendere per l’assunzione di un impegno in tal senso, anziché per l’isolamento. Nei confronti della sicurezza dei nostri cittadini all’interno dell’Unione, abbiamo la responsabilità di garantire l’impenetrabilità dei confini comunitari e la loro chiusura al traffico e alla criminalità internazionali. Inoltre, verso l’umanità, abbiamo un altro dovere ancora: non dobbiamo essere una “fortezza Europa”. Signor Segretario generale, vorrei dirle che, come europei, l’Unione e gli Stati membri che la compongono sono orgogliosi di costituire la maggiore comunità al mondo di donatori di aiuti non vincolati: aiuti allo sviluppo, aiuti umanitari e aiuti alimentari. Siamo fieri di ciò che facciamo, ma ammettiamo che potremmo e dovremmo fare di più. Il Parlamento è orgoglioso dell’impegno che ha assunto in seno all’Unione europea in materia di politica della sostenibilità – sia a livello locale che internazionale –, non da ultimo promuovendo in maniera costante il Protocollo di Kyoto. La fiducia nello Stato di diritto ha stimolato questo Parlamento a essere uno dei primi, più coerenti e più schietti sostenitori del Tribunale penale internazionale. Posso dirle, signor Segretario generale, che preferiremmo senza esitazioni un debito processo presso il Tribunale penale internazionale all’assenza di un giusto processo nella Baia di Guantánamo. Oggi, signor Segretario generale, le promettiamo che l’Europa, in tutte le sue manifestazioni, sarà un regionale affidabile per le Nazioni Unite e ciò che esse rappresentano. Ovviamente, oggi siamo qui riuniti non solo per la simbolicità del momento, ma anche per un solenne proposito. Il 19 agosto 2003, a Bagdad, il terrorismo ha toccato il fondo, con un attentato in cui 22 suoi colleghi hanno perso la vita al servizio della pace e dell’umanità internazionale. Oggi sono presenti – e vorrei chiedere a chi può farlo di alzarsi e di farsi riconoscere – i familiari di alcune di quelle vittime, nonché alcuni sopravvissuti. Vorrei dare il benvenuto in Aula alla signora Annie de Mello, vedova di Sérgio Vieira de Mello, e a suo figlio, Laurent de Mello; alla signora Rula Al-Farra, sorella della signora Reham Al-Farra, e al signor Luís Martín-Oar e a sua moglie. Come dicevo, oggi sono qui con noi anche alcuni dei sopravvissuti a quel feroce attentato: la signora Nada Al-Nashif, la signora Mona Rishmawi e il Professor Gil Loescher. Do a tutti il nostro più caloroso benvenuto in Parlamento. Voi ci onorate, con la vostra presenza in Aula oggi. Permettetemi di dire a voi tutti che sappiamo di non poter compensare la vostra perdita, ma spero che capiate quanto essa ci abbia toccati. Infine, signor Segretario generale – ed è per questo che siamo qui solennemente riuniti oggi – vorrei dirle, a nome del Parlamento europeo, che per aver difeso la libertà e promosso i valori che abbiamo in comune, ho il privilegio di consegnare a lei, alle Nazioni Unite, il Premio Sacharov del Parlamento europeo. Vorrei inoltre porgere il benvenuto ai precedenti vincitori del Premio Sacharov che si sono uniti a noi oggi: il Presidente di Timor Est, Xanana Gusmão; il Presidente del Kosovo, Ibrahim Rugova; il cinese Wei Jingsheng; l’algerina Salima Ghezali; i rappresentanti spagnoli del movimento e l’angolano Monsignor Zacharias Kamwenho. Vorrei altresì ricordare alcuni vincitori del Premio Sacharov che oggi sono assenti: la sua costante lotta per la democrazia e la libertà in Birmania impedisce ad Aung San Suu Kyi di essere qui; dalla Turchia, Leyla Zana invia un messaggio di sostegno e solidarietà, mentre da Cuba riceviamo un saluto da Oswaldo Payá, il quale non è libero di raggiungerci. Per la nostra Assemblea questa è un’occasione importante, simbolica e al contempo solenne. Simbolica, perché oggi offre al Parlamento europeo e alle Nazioni Unite la possibilità di evidenziare e ricordare i valori e l’obiettivo pubblico che condividiamo. La nostra è un’Unione fondata sui valori della democrazia pluralista, sul rispetto dello Stato di diritto, sulla promozione dei diritti individuali e delle minoranze, sulla solidarietà, sulla sostenibilità, sull’economia aperta e sul rispetto per la diversità culturale. Possiamo affermare che l’Unione europea è il più riuscito processo di soluzione dei conflitti al quale il mondo abbia mai assistito, e ne siamo fieri. Quest’Aula crede fermamente nel valore e nell’importanza delle Nazioni Unite e della loro Carta, oltre che nel multilateralismo."@it9
"Mr Secretary-General, President-in-Office of the Council, High Representative, Commissioners, colleagues and distinguished guests, it is a great pleasure for me, on behalf of the European Parliament, to welcome here today the Secretary-General of the United Nations, Mr Kofi Annan. We are resolved to make our positive contribution to ensure that, in meeting the challenges and duties of the 21st century, multilateralism can and shall be effective. We support the fight against global terrorism, but we also insist on recognising the duty to fight against global poverty. As regards weapons of mass destruction, we stand firmly on the side of non-proliferation, but our instinctive European response is for engagement and not for isolation. We have a responsibility to the security of our citizens in the Union to ensure that our borders are not porous or open to international trafficking and crime, and yet we also have a duty before humanity not to be a 'fortress Europe'. Let me tell you, Mr Secretary-General, that as Europeans, our Union and its Member States are proud to be the largest donor community of untied development assistance, humanitarian aid and food aid in the world. We are proud of what we do, but we accept that we could and should do more. We in the Parliament are proud of our commitment in this Union to the politics of sustainability – locally and globally – not least in our constant promotion of the Kyoto Protocol. Our belief in the rule of law has galvanised this House into being one of the earliest, most consistent and most vocal supporters of the International Criminal Court. I can tell you, Mr Secretary-General, that we should prefer the due process of the International Criminal Court, any day, to the absence of due process in Guantanamo Bay. Our pledge to you today, Mr Secretary-General, is for Europe, in all of its manifestations, to be a reliable regional partner for the United Nations and what it stands for. Of course, today sees us gathered here, not just for its symbolic value, but also for a solemn purpose. On 19 August 2003, in Baghdad, terrorism reached a new low, when 22 of your colleagues paid the ultimate price in the service of peace and international humanity. Joining us today – and I would ask those who can to stand and be recognised – are the relatives of some of those who paid that price, and some of the survivors. I should like to welcome to our Chamber Mrs Annie de Mello, widow of Sergio Vieira de Mello, and her son Mr Laurent de Mello; Ms Rula Al-Farra, sister of Ms Reham Al-Farra; and Mr Luís Martín-Oar and his wife. As I remarked, we are also joined today by a number of those who survived that vicious assault: Ms Nada Al-Nashif, Mrs Mona Rishmawi and Professor Gil Loescher, you are also very welcome here today. You honour us with your presence today. Permit me to say to all of you that we know we cannot compensate your loss, but I hope you now understand that we have felt it. Finally, Mr Secretary-General – and this is why we are solemnly gathered here today – I should like to say to you on behalf of this Parliament that for defending freedom and for promoting the values we have in common, it is my privilege to award to you, the United Nations, the European Parliament's Sakharov Prize. I would also like to welcome the previous Sakharov Prize laureates who join us today: the President of East Timor, Mr Xanana Gusmão; the President of Kosovo, Mr Ibrahim Rugova; from China, Mr Wei Jingsheng; from Algeria, Ms Salima Ghezali; from Spain, representatives of ¡Basta Ya!; and from Angola, Dom Zacharias Kamwenho. Allow me also to recall some laureates who are absent: her continuing fight for freedom and democracy in her own country prevents Aung San Suu Kyi from joining us; from Turkey, Leyla Zana sends greetings of support and solidarity; in Cuba and not free to attend, Oswaldo Payá sends his greetings. This is an important occasion for the European Parliament, both symbolic and solemn. Symbolic, because today affords us, the European Parliament and the United Nations, an opportunity to mark and to celebrate the values and the public purpose that we share and hold in common. Ours is a Union based on values of pluralist democracy, respect for the rule of law, the promotion of individual and minority rights, solidarity, sustainability, open economy and respect for cultural diversity. Arguably, our European Union is the most successful conflict resolution process the world has seen and we are proud of that. This House strongly believes in the value and worth of the United Nations and its Charter, and in multilateralism."@lv10,10
"Mijnheer de secretaris-generaal, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, mijnheer de hoge vertegenwoordiger, commissarissen, collega’s en geachte gasten, ik heet hier vandaag, namens het Europees Parlement, met zeer veel genoegen welkom de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Kofi Annan. Wij zijn vastbesloten een positieve bijdrage te leveren om te waarborgen dat het multilateralisme effectief kan en zal functioneren wanneer wij het hoofd bieden aan de uitdagingen en de plichten vervullen van de 21ste eeuw. Wij ondersteunen de strijd tegen het wereldwijde terrorisme, maar houden tevens vast aan onderkenning van onze plicht ten strijde te trekken tegen de armoede in de wereld. Met betrekking tot massavernietigingswapens zijn wij sterke voorstanders van non-proliferatie, maar onze instinctieve Europese reactie neigt naar dialoog en niet naar isolatie. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgers in de Unie en moeten ervoor zorgen dat onze grenzen niet poreus zijn of mogelijkheden bieden voor internationale smokkel en misdaad, en tegelijkertijd hebben we tegenover de mensheid de plicht geen “fort Europa” te worden. Ik zal u vertellen, mijnheer de secretaris-generaal, dat onze Unie en haar lidstaten er, als Europeanen, trots op zijn de grootste donorgemeenschap voor ongebonden ontwikkelingshulp, humanitaire hulp en voedselhulp ter wereld te zijn. We zijn trots op wat we doen, maar zijn ons er tegelijkertijd van bewust dat we meer zouden kunnen en zouden moeten doen. Wij in dit Parlement zijn trots op onze inzet in deze Unie voor een politiek van duurzaamheid – zowel op lokaal als mondiaal niveau – die niet in de laatste plaats tot uitdrukking komt in onze voortdurende steun voor het Protocol van Kyoto. Ons geloof in de rechtsorde heeft dit Parlement gemaakt tot een van de eerste, meest consistente en meest uitgesproken voorstanders van het Internationaal Strafhof. Ik zeg u, mijnheer de secretaris-generaal, dat we hoe dan ook de voorkeur zouden moeten geven aan de eerlijke procesgang van het Internationaal Strafhof, boven het volledig ontbreken van processen in Guantanamo Bay. Onze belofte aan u vandaag, mijnheer de secretaris-generaal, is dat Europa, in al zijn verschijningsvormen, een betrouwbare regionale partner zal zijn voor de Verenigde Naties, en alles waar zij voor staan. Uiteraard zijn wij hier vandaag niet alleen bijeengekomen om symbolische redenen, maar ook voor een plechtig doel. Op 19 augustus 2003 bereikte het terrorisme in Bagdad een nieuw dieptepunt, toen 22 van uw collega’s in dienst van de vrede en de internationale gemeenschap de ultieme prijs betaalden. Vandaag zijn hier – en ik wil diegenen onder u die kunnen verzoeken te gaan staan, zodat men u kan zien – enkele nabestaanden aanwezig van een aantal mensen dat deze prijs heeft betaald, evenals diverse overlevenden. Ik wil hier in ons Parlement welkom heten: mevrouw Annie de Mello, weduwe van Sergio Vieira de Mello, en haar zoon, de heer Laurent de Mello; mevrouw Rula Al-Farra, de zus van mevrouw Reham Al-Farra; en de heer Luís Martín-Oar en zijn vrouw. Zoals ik al zei, zijn er ook enkele overlevenden van die wrede aanslag aanwezig: mevrouw Nada Al-Nashif, mevrouw Mona Rishmawi en professor Gil Loescher, ook u bent hier vandaag van harte welkom. Uw aanwezigheid vandaag is voor ons een grote eer. Staat u mij toe tegen ieder van u te zeggen dat wij weten dat we uw verlies niet kunnen compenseren, maar ik hoop dat u nu begrijpt hoezeer we dit gevoeld hebben. Tot slot, mijnheer de secretaris-generaal – en dit is de reden dat wij hier vandaag in plechtige vergadering bijeen zijn – wil ik u, namens dit Parlement, zeggen dat ik het voorrecht heb u, de Verenigde Naties, voor het verdedigen van de vrijheid en voor het bevorderen van de waarden die wij gemeen hebben, te onderscheiden met de Sacharovprijs van het Europees Parlement. Ik wil tevens de oud-winnaars van de Sacharovprijs welkom heten die hier vandaag aanwezig zijn: de president van Oost-Timor, de heer Xanana Gusmão; de president van Kosovo, de heer Ibrahim Rugova; uit China, de heer Wei Jingsheng; uit Algerije, mevrouw Salima Ghezali; uit Spanje, enkele vertegenwoordigers van ¡Basta Ya!; en uit Angola, Dom Zacharias Kamwenho. Staat u mij toe ook enige prijswinnaars in herinnering te roepen die er niet zijn: vanwege haar voortdurende strijd voor vrijheid en democratie in haar eigen land kan Aung San Suu Kyi niet aanwezig zijn; vanuit Turkije betuigt Leyla Zana haar steun en solidariteit; vanuit Cuba worden wij gegroet door Oswaldo Payá, die niet in staat is hier aanwezig te zijn. Dit is een belangrijke gelegenheid voor het Europees Parlement, die zowel symbolisch als plechtig van aard is. Symbolisch, omdat deze dag ons, het Europees Parlement en de Verenigde Naties, de mogelijkheid biedt bij de waarden en het publieke doel dat wij met elkaar delen en gemeen hebben stil te staan en deze te huldigen. Onze Unie is een unie die gebaseerd is op de waarden van de pluralistische democratie, eerbied voor de rechtsorde, de bevordering van de rechten van het individu en die van minderheden, solidariteit, duurzaamheid, een open economie en respect voor culturele diversiteit. Men zou kunnen stellen dat onze Europese Unie het succesvolste proces van conflictoplossing is dat de wereld tot op heden gekend heeft en daar zijn we trots op. Dit Parlement gelooft sterk in de waarde en verdiensten van de Verenigde Naties en in hun Handvest, evenals in multilateralisme."@nl2
"Senhor Secretário-Geral, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Alto Representante, Senhores Comissários, caros colegas e distintos convidados, é com enorme prazer que, em nome do Parlamento Europeu, dou hoje as boas-vindas a esta Assembleia ao Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan. Estamos decididos a dar o nosso contributo positivo para garantir que o multilateralismo pode ser eficaz e será eficaz para responder aos desafios e aos deveres do século XXI. Apoiamos a luta contra o terrorismo mundial, mas também insistimos no reconhecimento do dever de lutar contra a pobreza mundial. No que respeita às armas de destruição maciça, estamos decididamente do lado da não proliferação, mas a nossa resposta europeia instintiva vai no sentido do empenhamento e não do isolamento. Somos responsáveis pela segurança dos nossos cidadãos na União Europeia, garantindo que as nossas fronteiras não sejam permeáveis nem se abram ao tráfico internacional e ao crime, mas também temos, perante a humanidade, o dever de não sermos uma “fortaleza Europa”. Permita-me que lhe diga, Senhor Secretário-Geral, que, como Europeus, a nossa União e os seus Estados-Membros têm orgulho em ser a maior comunidade de doadores de ajuda ao desenvolvimento, ajuda humanitária e ajuda alimentar não condicionadas do mundo. Temos orgulho no que fazemos, mas admitimos que podíamos e deveríamos fazer mais. Nós, neste Parlamento, temos orgulho no nosso empenho, aqui na União, na política de sustentabilidade – a nível local e global –, e sobretudo no promoção que constantemente fazemos do Protocolo de Quioto. A nossa crença no Estado de direito galvanizou esta Assembleia, levando-a a ser um dos primeiros, dos mais coerentes e mais eloquentes apoiantes do Tribunal Penal Internacional. Posso afirmar-lhe, Senhor Secretário-Geral, que preferiríamos, em qualquer altura, o processo legítimo do Tribunal Penal Internacional à ausência de processo legítimo a que assistimos em Guantanamo Bay. O compromisso solene que hoje assumimos perante V. Exa., Senhor Secretário-Geral, é o de que a Europa será, em todas as suas manifestações, um parceiro regional fiável das Nações Unidas e de tudo o que elas representam. É evidente que hoje nos encontramos aqui reunidos não apenas pelo valor simbólico que este dia tem, mas também com um objectivo solene. No dia 19 de Agosto de 2003, em Bagdade, o terrorismo desceu mais baixo do que nunca, quando 22 dos colegas de V. Exa. nas Nações Unidas pagaram o preço mais elevado que alguém pode pagar ao serviço da paz e da humanidade internacional. Temos hoje aqui connosco – e gostaria de pedir aos que o puderem fazer que se levantem para serem reconhecidos – os familiares de alguns dos que pagaram esse preço e alguns dos sobreviventes. Gostaria de dar as boas-vindas à nossa Câmara à Sra. Annie de Mello, viúva de Sérgio Vieira de Mello, e seu filho, Laurent de Mello; à Sra. Rula Al-Farra, irmã da Sra. Reham Al-Farra; e ao Sr. Luís Martín-Oar e sua mulher. Como disse, hoje também se encontram aqui connosco alguns dos sobreviventes desse ataque brutal: Sra. Nada Al-Nashif, Sra. Mona Rishmawi e Professor Gil Loescher, sejam muito bem-vindos hoje a esta Assembleia. A vossa presença hoje aqui é uma honra para nós. Permitam-me que vos diga a todos que sabemos que não podemos compensar-vos pela perda que sofreram, mas espero que compreendam agora que também nós sentimos essa perda. Por último, Senhor Secretário-Geral – e é por isso que hoje nos encontramos aqui solenemente reunidos – gostaria de lhe afirmar, em nome deste Parlamento, que pelo facto de V. Exa. defender a liberdade e promover os valores que temos em comum, é meu privilégio entregar-lhe, como representante das Nações Unidas, o Prémio Sakharov do Parlamento Europeu. Gostaria de dar igualmente as boas-vindas aos anteriores laureados com o Prémio Sakharov que hoje se juntam a nós: Xanana Gusmão, Presidente de Timor Leste; Ibrahim Rugova, Presidente do Kosovo; Wei Jingsheng, da China; Salima Ghezali, da Argélia; representantes do movimento “Basta Ya!”, de Espanha; e D. Zacharias Kamwenho, de Angola. Permitam-me que recorde também alguns laureados que estão ausentes: a luta contínua que trava pela liberdade e pela democracia no seu próprio país impede Aung San Suu Kyi de estar aqui connosco; Leyla Zana, da Turquia, envia saudações de apoio e solidariedade; de Cuba, onde se encontra privado de liberdade para se deslocar aqui, Oswaldo Payá envia saudações. Esta é uma ocasião importante para o Parlamento Europeu, uma ocasião simbólica e solene. Simbólica, porque o dia de hoje nos oferece, ao Parlamento Europeu e às Nações Unidas, uma oportunidade de marcar e celebrar os valores e o objectivo de serviço público que partilhamos e defendemos em comum. A nossa União assenta nos valores da democracia pluralista, no respeito pelo Estado de direito, na promoção dos direitos dos indivíduos e das minorias, na solidariedade, na sustentabilidade, na economia aberta e no respeito pela diversidade cultural. Temos motivos para afirmar que a nossa União Europeia é o processo de resolução de conflitos mais bem sucedido do mundo, o que nos enche de orgulho. Esta Assembleia acredita firmemente no valor e no mérito das Nações Unidas e da respectiva Carta e no multilateralismo."@pt11
"Herr generalsekreterare, herr rådsordförande, höge representant, kommissionärer, kolleger och ärade gäster! Det är ett stort nöje för mig att på Europaparlamentets vägnar i dag välkomna Förenta nationernas generalsekreterare Kofi Annan. Vi är beslutna att positivt bidra till att multilateralismen kan vara och kommer att vara effektiv för att möta de utmaningar och uppgifter som 2000-talet för med sig. Vi stöder kampen mot den internationella terrorismen och på samma gång vill vi absolut erkänna vår plikt att kämpa mot den globala fattigdomen. När det handlar om massförstörelsevapen förespråkar vi bestämt att de inte får spridas, men vår instinktiva reaktion inom Europeiska unionen är engagemang och inte isolering. Vi har ett ansvar gentemot våra unionsmedborgares säkerhet när det gäller att se till att våra gränser inte skall vara genomträngliga eller öppna för internationell människohandel och brottslighet, men vi har också ett ansvar inför mänskligheten att inte bli en ”Europas fästning”. Låt mig berätta för er, herr generalsekreterare, att som européer är vår union och dess medlemsstater stolta över att vara det största givarsamfundet av obundet utvecklingsstöd, humanitärt stöd och livsmedelsstöd i världen. Vi är stolta över vad vi gör, men vi erkänner att vi skulle kunna och borde göra ännu mer. Vi i parlamentet är stolta över vårt åtagande i denna union i fråga om hållbarhetspolitiken, såväl lokalt som globalt, inte minst genom att vi oförtröttligt stöder Kyotoavtalet. Vår tilltro till rättssäkerheten har gjort denna kammare till en av de främsta, trognaste och mest ivriga anhängarna av Internationella brottsmålsdomstolen. Låt mig berätta för er, herr generalsekreterare, att vi när som helst skulle föredra en ordentlig rättegång i Internationella brottmålsdomstolen, framför ingen rättegång alls på Guantanamobasen. Herr generalsekreterare! Vi lovar i dag högtidligt att Europa i alla sina handlingar skall vara en trofast regional partner för Förenta nationerna och dess värderingar. Vi är i dag samlade här, inte bara för symbolvärdet utan för ett högtidligt syfte. Den 19 augusti 2003 i Bagdad nådde terrorismen ett nytt lågvattenmärke när 22 av era kolleger tvingades betala det högsta priset som finns i fredens och den internationella medmänsklighetens tjänst. I dag har vi hos oss några av de anhöriga till dem som miste livet och några överlevande, och jag ber dem som kan att ställa sig upp så att vi ser dem. Jag välkomnar till kammaren Annie de Mello, änka efter Sergio Vieira de Mello, och hennes son Laurent de Mello, Rula Al-Farra, syster till Reham Al-Farra och Luís Martín-Oar och hans fru. Som jag påpekade har vi också bland oss flera av dem som överlevde det fruktansvärda attentatet: Nada Al-Nashif, Mona Rishmawi och professor Gil Loescher, ni är också mycket varmt välkomna hit i dag. Det är en ära för oss att ni är här i dag. Tillåt mig att säga till er alla att vi vet att vi inte kan ersätta er förlust, men jag hoppas att ni nu förstår att vi upplever samma känslor av förlust. Till sist, herr generalsekreterare, och det är därför vi håller detta högtidliga möte här i dag, vill jag säga till er på parlamentets vägnar att det är en förmån för mig att tilldela er och Förenta nationerna Europaparlamentets Sacharovpris för ert försvar av frihet och er kamp för våra gemensamma värderingar. Jag vill också välkomna de tidigare mottagarna av Sacharovpriset som är hos oss i dag: Östtimors president Xanana Gusmão, Kosovos president Ibrahim Rugova, från Kina Wei Jingsheng, från Algeriet Salima Ghezali, från Spanien företrädare för ¡Basta Ya! och från Angola Dom Zacharias Kamwenho. Låt mig också nämna några pristagare som inte är här: Aung San Suu Kyis fortsatta kamp för frihet och demokrati i sitt land hindrar henne från att komma till oss, från Turkiet sänder Leyla Zana hälsningar med stöd och solidaritet, och från Kuba sänder oss Oswaldo Payá sina hälsningar, han kunde inte heller komma. Detta är en stor stund för Europaparlamentet, och den är både symbolisk och högtidlig. Symbolisk eftersom vi från Europeiska unionens och Förenta nationernas sida i dag har tillfälle att uppmärksamma och högtidlighålla de värderingar och allmänna mål som vi har gemensamt. Vår union bygger på värderingar om en pluralistisk demokrati, respekt för rättssäkerheten, främjande av individers och minoriteters rättigheter, solidaritet, hållbarhet, en öppen ekonomi och respekt för den kulturella mångfalden. Europeiska unionen är det mest framgångsrika exemplet på konfliktlösning och det är vi stolta över. Denna kammare tror fast och fullt på Förenta nationernas värderingar och betydelse, på dess stadga och på multilateralism."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(A Assembleia, de pé, aplaude cada um dos laureados)"11
"(A Assembleia, de pé, presta homenagem aos familiares das vítimas e aos sobreviventes)"11
"(Das Haus erhebt sich und ehrt die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden.)"7
"(Das Haus erhebt sich und spendet jedem der Preisträger Beifall.)"7
"(Het Parlement applaudisseert staand voor elk van de prijswinnaars)"2
"(Het Parlement betuigt staand zijn eer aan de nabestaanden van de slachtoffers en de overlevenden)"2
"(Kammaren reste sig och applåderade var och en av pristagarna.)"13
"(Kammaren reste sig och hedrade de anhöriga till offren och de överlevande.)"13
"(La Asamblea, puesta en pie, aplaude a cada uno de los galardonados)"12
"(La Cámara, puesta en pie, rinde homenaje a los familiares de las víctimas y a los supervivientes)"12
"(L’Assemblea, in piedi, applaude ciascuno dei vincitori)"9
"(L’Assemblea, in piedi, rende omaggio ai familiari delle vittime e ai sopravvissuti dell’attentato)"9
"(L’Assemblée, debout, applaudit chacun des lauréats)"6
"(L’Assemblée, debout, rend hommage aux familles des victimes et aux survivants)"6
"(Parlamentti nousi seisomaan ja osoitti kunnioitustaan uhrien sukulaisille ja henkiinjääneille.)"5
"(Parlamentti nousi seisomaan ja osoitti suosiotaan kaikille palkinnonsaajille.)"5
"(Stående bifald til de enkelte prismodtagere)"1
"(Stående hyldest til de overlevende og til ofrenes pårørende)"1
"(Το Σώμα, όρθιο, τιμά τους συγγενείς των θυμάτων και τους επιζώντες)"8
"(Το Σώμα, όρθιο, χειροκροτεί καθέναν από τους βραβευθέντες)"8
"¡Basta ya!"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph