Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-29-Speech-4-109"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040129.2.4-109"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Congratulo e apoio a proposta de resolução acerca do futuro do sector europeu dos têxteis e do vestuário. Na sequência do alargamento e da liberalização que se avizinham, espero sinceramente que as recomendações desta proposta não se transformem em meras declarações de boa-vontade e tenham uma expressão concreta muito visível. Só assim se garantirá a manutenção dos postos de trabalho do sector e a salvaguarda do que resta da Indústria Têxtil e do Vestuário na Europa. A eliminação unilateral das quotas de importação, prevista para 1 de Janeiro de 2005, coloca a indústria têxtil dos Estados-Membros da União Europeia numa situação de desigualdade relativamente a outros produtores a nível mundial. O comércio somente será livre, justo e igual quando nas trocas comerciais a nível internacional estiver assegurada alguma reciprocidade. É indispensável que a UE e os Estados-Membros prevejam programas de apoio e incentivos dirigidos às PME, de forma a estimular o investimento em investigação e desenvolvimento. Concordo também com a maior atenção a dedicar aos problemas ligados à defesa da propriedade intelectual e industrial, designadamente no combate à contrafacção. Considero que deve dar-se mais atenção ao caso da China, tomando medidas concretas para obstar à hegemonia daquele país no sector dos têxteis e vestuário. Apenas uma produção de muita qualidade conferirá a capacidade competitiva à indústria europeia no contexto actual, pelo... ( )"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg bifalder og støtter forslaget til beslutning om tekstil- og beklædningsindustriens fremtid. På baggrund af udvidelsen og den forestående liberalisering håber jeg virkelig, at dette forslags henstillinger ikke blot bliver gode hensigtserklæringer, men får et helt konkret og synligt udtryk. Kun på den måde kan det sikres, at der bevares arbejdspladser i denne sektor, og at det, der er tilbage af den europæiske tekstil- og beklædningsindustri, reddes. Den ensidige afskaffelse af importkvoterne, der skal finde sted den 1. januar 2005, bringer tekstilindustrien i EU's medlemsstater i en ulige situation i forhold til de andre producenter på verdensmarkedet. Handelen bliver kun fri, retfærdig og lige, når der er sikret en vis gensidighed i de internationale bytteforhold. EU og dets medlemsstater må gennemføre programmer til støtte og fremme af de små og mellemstore virksomheder, så de stimuleres til investering i forskning og udvikling. Jeg er også enig i, at der bør være øget fokus på problemerne i forbindelse med beskyttelsen og anvendelsen af bestemmelserne om intellektuel ejendomsret, og at der særlig må sættes ind over for forfalskninger. Jeg mener, at der bør rettes større opmærksomhed mod tilfældet Kina, og at der bør træffes konkrete foranstaltninger til at imødegå Kinas hegemoni i tøjsektoren. Kun produktion af høj kvalitet kan gøre den europæiske industri konkurrencedygtig under de rådende omstændigheder, hvorfor ... ( )"@da1
". Ich begrüße und unterstütze den Entschließungsantrag zur Zukunft des europäischen Textil- und Bekleidungssektors. Ich hoffe aufrichtig, dass sich nach der bevorstehenden Erweiterung und Liberalisierung die Empfehlungen in diesem Antrag nicht als bloße Absichtserklärungen erweisen, sondern vielmehr in sichtbares, konkretes Handeln münden. Nur so können Arbeitsplätze im Sektor erhalten und das, was von der Textil- und Bekleidungsindustrie in Europa noch übrig ist, gerettet werden. Durch die für den 1. Januar 2005 vorgesehene einseitige Abschaffung der Einfuhrquoten gerät die Textilindustrie der EU-Mitgliedstaaten in eine ungleiche Lage gegenüber anderen Produzenten der Welt. Internationaler Handel kann nur frei, gerecht und gleich sein, wenn im Warenverkehr ein gewisses Maß an Gegenseitigkeit gewährleistet werden kann. Die EU und die Mitgliedstaaten müssen Programme zur Förderung und Unterstützung von KMU aufstellen, um die Investitionen in die Forschung und Entwicklung anzukurbeln. Ebenfalls zu begrüßen ist der stärkere Akzent auf Problemen beim Schutz des gewerblichen und geistigen Eigentums, vor allem im Kampf gegen Fälschungen. Meines Erachtens muss dem Fall China mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Man muss konkrete Maßnahmen treffen, um gegen Chinas Vorherrschaft im Textil- und Bekleidungssektor vorzugehen. Unter den derzeitigen Bedingungen wird nur eine hochwertige Produktion der europäischen Industrie die Wettbewerbsfähigkeit verleihen ..."@de7
". Χαιρετίζω και συμφωνώ με την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το μέλλον της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ένδυσης στην ΕΕ. Μετά την επικείμενη διεύρυνση και την ελευθέρωση, ελπίζω ειλικρινά ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την πρόταση δεν θα αποδειχθούν απλές δηλώσεις καλών προθέσεων και θα μετατραπούν πραγματικά σε απτή, συγκεκριμένη δράση. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος διασφάλισης των θέσεων εργασίας στον τομέα και προστασίας αυτού που απομένει από τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης στην Ευρώπη. Η μονομερής κατάργηση των ποσοστώσεων εισαγωγής, η οποία έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2005, τοποθετεί τις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας των κρατών μελών της ΕΕ σε άνιση θέση έναντι άλλων παραγωγών ανά τον κόσμο. Το διεθνές εμπόριο δεν μπορεί να είναι ελεύθερο, δίκαιο και ισότιμο εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί κάποιος βαθμός αμοιβαιότητας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα και κίνητρα στήριξης των ΜΜΕ, ώστε να προαχθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Χαιρετίζω επίσης τη μεγαλύτερη έμφαση που θα δοθεί στα προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και στην προσπάθεια καταπολέμησης της απομίμησης προϊόντων. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην περίπτωση της Κίνας. Πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ηγεμονίας της Κίνας στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ένδυσης. Μόνο η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας θα προσφέρει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ανταγωνιστική δυναμική στο ισχύον πλαίσιο, δεδομένου..."@el8
". I welcome and endorse the motion for a resolution on the future of the European textiles and clothing sector. After the impending enlargement and liberalisation, I sincerely hope that the recommendations contained in this proposal do not turn out to be mere declarations of good intent and are in fact translated into visible, concrete action. This is the only way in which jobs can be guaranteed in the sector and in which we can safeguard what remains of Europe’s textiles and clothing industry. The unilateral abolition of import quotas, set for 1 January 2005, places the textiles industries of EU Member States on an unequal footing compared with other producers around the world. International trade will only be free, fair and equal if some measure of reciprocity can be guaranteed. The EU and its Member States must establish support programmes and incentives for SMEs, so as to stimulate investment in research and development. I also welcome the greater emphasis that will be placed on problems related to protecting intellectual and industrial property, and most importantly on the fight against counterfeiting. I feel that greater attention should be paid to the case of China. Specific measures must be taken to combat China’s hegemony in the textiles and clothing sector. Only high quality production will give the European industry competitive clout in the current context, given ... ( )"@en3
". Celebro y apoyo la propuesta de resolución sobre el futuro del sector textil y de la confección en Europa. Después de su inminente ampliación y liberalización, espero sinceramente que las recomendaciones contenidas en esta propuesta no terminen siendo una mera declaración de buenas intenciones y se traduzcan en acciones visibles y concretas. Esta es la única forma de poder garantizar los puestos de trabajo en el sector y salvaguardar lo que queda de la industria textil y de la confección en Europa. La eliminación unilateral de los contingentes de importación, prevista el 1 de enero de 2005, coloca a las industrias textiles de los Estados miembros de la UE en situación de desventaja frente a los fabricantes del resto del mundo. El comercio internacional solo será libre, justo y equitativo si puede garantizarse alguna forma de reciprocidad. La UE y sus Estados miembros tienen que establecer programas de ayudas e incentivos para las PYME que fomenten la inversión en investigación y desarrollo. Celebro también el mayor hincapié que se hará en los problemas relacionados con la protección de la propiedad intelectual e industrial, y sobre todo la lucha contra la falsificación. Creo que debe prestarse una mayor atención al caso de China. Han de tomarse medidas específicas para combatir la hegemonía de China en el sector textil y de la confección. Solo una producción de alta calidad dará a la industria europea alguna ventaja competitiva en el contexto actual, considerando que ..."@es12
". Olen tyytyväinen päätöslauselmaan Euroopan tekstiili- ja vaatetusalan tulevaisuudesta ja kannatan sitä. Toivon vilpittömästi, että ehdotuksen sisältämät suositukset eivät lähestyvän laajentumisen ja vapauttamisen myötä muutu pelkiksi hyviksi aikeiksi, vaan todella näkyviksi ja konkreettisiksi toimiksi. Tämä on ainoa keino turvata alan työpaikat ja säilyttää se, mitä on jäljellä Euroopan tekstiili- ja vaatetusalan teollisuudesta. Tuontikiintiöiden yksipuolinen purkaminen, jonka on määrä toteutua 1. tammikuuta 2005, asettaa EU:n jäsenvaltioiden tekstiiliteollisuuden epäedulliseen asemaan verrattuna muihin maailman tuottajiin. Kansainvälinen kauppa voi olla vapaata, oikeudenmukaista ja tasapuolista vain, jos jonkinlainen vastavuoroisuus voidaan taata. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on laadittava pk-yritysten tukiohjelmia ja -aloitteita kannustaakseen investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen. Olen tyytyväinen myös siihen, että tähdennetään entistä enemmän myös teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseen liittyviä ongelmia ja varsinkin väärentämisen torjuntaa. Minusta Kiinaan olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. On toteutettava erityisiä toimenpiteitä Kiinan johtoaseman horjuttamiseksi tekstiili- ja vaatetusalalla. Vain korkealaatuinen tuotanto auttaa eurooppalaista teollisuutta säilyttämään kilpailukykynsä nykytilanteessa, sillä... ( )"@fi5
". Je me réjouis de la proposition de résolution sur l’avenir du secteur du textile et de l’habillement européen et je la soutiens. Après l’élargissement et la libéralisation qui auront bientôt lieu, j’espère sincèrement que les recommandations contenues dans cette proposition ne se révéleront pas être de simples déclarations de bonne intention et qu’elles seront effectivement traduites par des actes visibles et concrets. C’est l’unique façon de garantir les emplois dans le secteur et de sauvegarder ce qui reste de l’industrie européenne du textile et de l’habillement. La suppression unilatérale des contingents d’importation, prévue pour le 1er janvier 2005, place les industries textiles des États membres de l’UE sur un pied d’inégalité avec les autres producteurs du monde entier. Le commerce international ne sera libre, juste et équitable que si une certaine mesure de réciprocité peut être garantie. L’UE et ses États membres doivent établir des programmes d’aide et des incitants destinés aux PME, afin de stimuler l’investissement dans la recherche et le développement. Je me réjouis également de la plus grande importance qui sera accordée aux problèmes liés à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle et, chose très importante, à la lutte contre la contrefaçon. Je pense qu’il convient de prêter plus d’attention au cas de la Chine. Des mesures spécifiques doivent être prises afin de lutter contre l’hégémonie de la Chine dans le secteur du textile et de l’habillement. Seule une production de qualité donnera à l’industrie européenne un poids compétitif dans le contexte actuel, étant donné…"@fr6
"Approvo e sostengo la proposta di risoluzione sul futuro del settore europeo tessile e dell’abbigliamento. In seguito all’allargamento ormai prossimo e all’incombente liberalizzazione, spero sinceramente che le raccomandazioni contenute in questa proposta non si trasformino in mere dichiarazioni di buona volontà e vengano applicate concretamente in maniera assai visibile. Solo così sarà garantita la conservazione dei posti di lavoro del settore e la salvaguardia di quel che resta dell’industria tessile e dell’abbigliamento in Europa. L’abolizione unilaterale dei contingenti all’importazione, prevista a partire dal 1° gennaio 2005, pone l’industria tessile degli Stati membri in una situazione impari rispetto ad altri produttori a livello mondiale. Il commercio internazionale sarà libero, giusto ed equo solo quando sarà assicurato un adeguato livello di reciprocità negli scambi commerciali. E’ indispensabile che l’UE e gli Stati membri prevedano incentivi e programmi di sostegno e per le PMI, in modo da incoraggiare l’investimento nella ricerca e nello sviluppo. Sono d’accordo anche sulla necessità di prestare maggiore attenzione ai problemi relativi alla difesa della proprietà intellettuale e industriale, in particolare per quanto riguarda la lotta alla contraffazione. Ritengo si debba prestare maggiore attenzione al caso della Cina, adottando provvedimenti concreti per ostacolare l’egemonia di tale paese nel settore tessile e dell’abbigliamento. Nel contesto attuale solo una produzione di alta qualità renderà competitiva l’industria europea, dato…"@it9
". I welcome and endorse the motion for a resolution on the future of the European textiles and clothing sector. After the impending enlargement and liberalisation, I sincerely hope that the recommendations contained in this proposal do not turn out to be mere declarations of good intent and are in fact translated into visible, concrete action. This is the only way in which jobs can be guaranteed in the sector and in which we can safeguard what remains of Europe’s textiles and clothing industry. The unilateral abolition of import quotas, set for 1 January 2005, places the textiles industries of EU Member States on an unequal footing compared with other producers around the world. International trade will only be free, fair and equal if some measure of reciprocity can be guaranteed. The EU and its Member States must establish support programmes and incentives for SMEs, so as to stimulate investment in research and development. I also welcome the greater emphasis that will be placed on problems related to protecting intellectual and industrial property, and most importantly on the fight against counterfeiting. I feel that greater attention should be paid to the case of China. Specific measures must be taken to combat China’s hegemony in the textiles and clothing sector. Only high quality production will give the European industry competitive clout in the current context, given ... ( )"@lv10
"Ik ben tevreden met deze ontwerpresolutie over de toekomst van de Europese kleding- en textielsector. De uitbreiding en de liberalisering komen steeds dichterbij. Ik hoop dat de aanbevelingen in deze ontwerpresolutie tegen deze achtergrond concrete uitwerking zullen krijgen. Het mag niet bij intentieverklaringen blijven. Alleen via concrete acties kunnen we wat nog rest van de Europese kleding- en textielindustrie behouden en de banen in deze sector zeker stellen. De unilaterale afschaffing van de invoerquota (op 1 januari 2005) zal ertoe leiden dat de textielindustrie in de lidstaten van de Europese Unie in een nadelige positie komen te verkeren vergeleken bij de producenten in de rest van wereld. Handel is alleen vrij, gelijk en rechtvaardig indien er althans enige garantie bestaat dat bij het internationale handelsverkeer het wederkerigheidsbeginsel wordt gehanteerd. Het is dus een absolute noodzaak dat de EU en de lidstaten programma’s opstellen ter ondersteuning van de activiteiten van KMO’s, om aldus investeringen in onderzoek en ontwikkeling te bevorderen. Ook ik geloof dat er meer aandacht moet worden besteed aan de problemen bij de bescherming van intellectuele en industriële eigendomsrechten, met name in het kader van de bestrijding van vervalsing. Ik vind verder dat er meer aandacht moet uitgaan naar het geval-China. Er moeten concrete maatregelen worden genomen om te verhinderen dat dit land de sector kleding en textiel volledig gaat domineren. De Europese industrie kan alleen volwaardig concurreren indien ze producten van uitzonderlijke kwaliteit …."@nl2
". Jag välkomnar och stöder resolutionsförslaget om framtiden för Europas textil- och beklädnadssektor. När den nära förestående utvidgningen och avregleringen genomförts hoppas jag verkligen att de rekommendationer som ingår i förslaget inte visar sig vara enbart högtidliga avsiktsdeklarationer utan att de verkligen omvandlas till tydliga, konkreta åtgärder. Det är enda sättet om vi vill garantera sysselsättningen i branschen och enda sättet att skydda det som återstår av Europas textil- och beklädnadsindustri. Det unilaterala avskaffandet av importkvoter, som är planerat till den 1 januari 2005, placerar textilföretagen i EU:s medlemsstater i en missgynnad position jämfört med andra tillverkare i världen. Den internationella handeln kan endast bli fri, rättvis och jämlik om man vidtar vissa åtgärder för att garantera ömsesidigheten. EU och dess medlemsstater måste utarbeta stödjande program och uppmuntrande insatser för små och medelstora företag, för att stimulera investeringar i forskning och utveckling. Jag välkomnar dessutom att man lyfter fram problem som har att göra med skyddet av immateriell och industriell äganderätt, i första hand kampen mot förfalskningar. Jag anser att Kina borde ägnas större uppmärksamhet. Specifika åtgärder måste vidtas för att bekämpa den kinesiska dominansen inom textil- och beklädnadssektorn. Endast produkter av god kvalitet kan ge den europeiska industrin möjlighet att konkurrera effektivt i den nuvarande miljön, eftersom ..."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph