Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-29-Speech-4-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040129.2.4-095"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Tal como a proposta original da Comissão avançava, esta tecnologia tem um evidente carácter estratégico e pode gerar benefícios económicos consideráveis. Os actuais sistemas dos Estados Unidos (sistema GPS) e da Rússia (sistema GLONASS), são os dois financiados e controlados por militares, pelo que os seus sinais podem ser interrompidos ou alterados a qualquer momento em defesa dos interesses próprios destes dois países. O projecto GALILEO tem, pois, desde logo, a virtualidade de ser (e dever continuar sendo) um projecto estritamente civil. Por outro lado, é cada vez mais compreendida a importância da sua utilização como instrumento de protecção da natureza e de gestão e preservação dos recursos naturais. Bons exemplos chegam-nos já da sua utilização na agricultura ou na protecção civil (ajudando a seleccionar culturas ou antecipando catástrofes naturais). Outros domínios, como o dos transportes ( . aéreos, marítimos e fluviais) beneficiarão muitíssimo da emergência desta tecnologia europeia. Saúdo, pois, o actual estado de evolução deste projecto - com o cumprimento do calendário previsto -, bem como a previsível completa operacionalidade do EGNOS ( ) já em Abril de 2004, sistema que visará o reforço do sinal GPS, nomeadamente para a utilização da aviação civil. Destaco, por último a necessidade de garantir que o carácter de gratuidade ou quase gratuidade para os utentes dos serviços básicos... ( )"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Som det hed i Kommissionens oprindelige forslag, er denne teknologi af indlysende strategisk betydning og kan indebære betragtelige økonomiske gevinster. De nuværende systemer i USA (GPS) og Rusland (Glonass) finansieres og kontrolleres af militæret, hvorfor deres signaler kan risikere at blive afbrudt eller ændret når som helst, hvis de to lande må varetage egne interesser. Galileo-programmet udmærker sig derimod ved at være et udelukkende civilt program, hvilket det også bør forblive. Derudover fremstår det stadig tydeligere, at det kan bruges som redskab i naturbeskyttelse og i forvaltning og bevaring af naturressourcerne. Der er også allerede gode eksempler på dets anvendelse inden for landbrug og civilbeskyttelse (hvor det kan medvirke til udvælgelse af afgrøder og forebygge naturkatastrofer). Andre områder som f.eks. transport (luft-, sø- og flodtransport) vil også kunne drage uhyre fordele af denne nye europæiske teknologi. Jeg glæder mig derfor over, at dette program gennemføres efter den opstillede tidsplan, og at Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service), hvis formål er at forstærke GPS-signalet særlig til brug for den civile luftfart, ser ud til allerede at blive fuldt operationelt til april. Jeg fremhæver til sidst, at det bør sikres, at basistjenesterne er gratis eller næsten gratis for brugerne ..."@da1
". Wie im ursprünglichen Vorschlag der Kommission dargelegt, besitzt diese Technologie eindeutig strategische Bedeutung und kann auch einen beträchtlichen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen. Die derzeitigen Systeme der USA (GPS) und Russlands (GLONASS) werden beide vom Militär finanziert und kontrolliert, d. h. ihre Signale können zum Schutz der nationalen Interessen jederzeit unterbrochen bzw. geändert werden. GALILEO unterscheidet sich also in erster Linie darin, dass es ein rein ziviles Projekt ist und auch bleiben muss. Darüber hinaus wird es auch zunehmend als wichtiges Hilfsmittel für den Naturschutz und für die Bewirtschaftung und Bewahrung von Naturressourcen verstanden. Es gibt bereits Beispiele für Nutzungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft oder im Zivilschutz (durch die Hilfe bei der Auswahl von Kulturen oder bei der Vorhersage von Naturkatastrophen). Andere Bereiche wie der Luft- und Seeverkehr und die Binnenschifffahrt werden von der Entwicklung dieser europäischen Technologie erheblich profitieren. Ich begrüße es, dass das Projekt im Zeitplan liegt und dass EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), ein System zur Verstärkung des GPS-Signals – vor allem für die zivile Luftfahrt –ab April bereits voll funktionstüchtig sein soll. Abschließend möchte ich betonen, dass darauf zu achten ist, dass es für die Nutzer der Grunddienste unentgeltlich oder fast unentgeltlich bleibt..."@de7
". Όπως αναφέρεται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, η εν λόγω τεχνολογία έχει σαφή στρατηγική σημασία και μπορεί επίσης να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Τα υπάρχοντα συστήματα στις ΗΠΑ (GPS) και τη Ρωσία (GLONASS) χρηματοδοτούνται και λειτουργούν υπό τον έλεγχο του στρατού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα σήματα μπορούν να διακοπούν ή να υποστούν παρεμβολές ανά πάσα στιγμή για λόγους προστασίας του εθνικού συμφέροντος. Το σύστημα GALILEO διαφέρει σαφώς ως προς το ότι είναι πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί για αυστηρώς ειρηνικούς σκοπούς, και έτσι πρέπει να παραμείνει. Επιπλέον, όλο και περισσότερο, θεωρείται ένα σημαντικό μέσο για την προστασία της φύσης και τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων. Παρατηρούμε ήδη τις χρήσεις του στη γεωργία και στην πολιτική προστασία (συμβολή στην επιλογή καλλιεργειών ή πρόβλεψη φυσικών καταστροφών). Άλλοι τομείς, όπως οι εναέριες, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, θα ωφεληθούν εξαιρετικά από την παρουσία αυτής της ευρωπαϊκής τεχνολογίας. Χαιρετίζω το γεγονός ότι το πρόγραμμα τηρεί το χρονοδιάγραμμα, καθώς και το ότι το EGNOS, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση –ένα σύστημα το οποίο προορίζεται να ενισχύσει το σήμα GPS, ιδίως για την πολιτική αεροπορία– αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι τον Απρίλιο του 2004. Θα ήθελα, τέλος, να υπογραμμίσω την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν για τους χρήστες βασικών υπηρεσιών..."@el8
". As stated in the Commission’s original proposal, this technology has clear strategic importance and may also generate significant economic benefits. The current systems in the US (GPS) and Russia (GLONASS) are both financed and run by the military, which means that signals may be interrupted or tampered with at any moment in order to protect the national interest. Galileo straightaway has the distinction of being a strictly civilian project, and so it must remain. It is, moreover, increasingly seen as an important means of protecting nature and of managing and conserving natural resources. We are already seeing its uses in agriculture and in civil defence (helping to select crops or predicting natural disasters). Other areas such as air, sea and river transport will benefit enormously from the emergence of this European technology. I welcome the fact that the project is on schedule, and the fact that EGNOS, the European Geostationary Navigation Overlay Service – a system intended to strengthen the GPS signal, especially in civil aviation – is expected to be fully operational by April 2004. I should lastly like to underline the need to ensure that it remains free or almost free for users of basic services ... ( )"@en3
"Como se decía en la propuesta original de la Comisión, esta tecnología tiene una clara importancia estratégica y puede también generar importantes beneficios económicos. Los sistemas actuales de los Estados Unidos (GPS) y Rusia (GLONASS) están ambos financiados y dirigidos por los militares, lo que significa que las señales pueden ser interrumpidas o interferidas en cualquier momento para proteger los intereses nacionales. Galileo se ha distinguido desde el principio por ser un proyecto estrictamente civil, y así tiene que seguir siendo. Por otra parte, cada vez se le ve más como un medio importante de proteger la naturaleza y de gestionar y conservar los recursos naturales. Estamos viendo ya sus aplicaciones en la agricultura y la defensa civil (ayudando a seleccionar cultivos o a predecir catástrofes naturales). Otros sectores, como el transporte aéreo, marítimo y fluvial, se beneficiarán enormemente del desarrollo de esta tecnología europea. Celebro el hecho de que el proyecto esté cumpliendo el calendario previsto, y que EGNOS, el Servicio Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario –un sistema que sirve para potenciar la señal GPS, especialmente en la aviación civil–, estará plenamente operativo en abril de 2004 si se cumplen las previsiones. Por último, quiero destacar la necesidad de asegurar que siga siendo gratuito o casi gratuito para los usuarios de servicios básicos ..."@es12
". Comme il est dit dans la proposition initiale de la Commission, cette technologie revêt une importance stratégique claire et peut également générer des avantages économiques significatifs. Les systèmes actuels aux États-Unis (GPS) et en Russie (GLONASS) sont financés et gérés par l’armée, ce qui signifie que les signaux peuvent être interrompus ou faussés à tout moment afin de défendre les intérêts nationaux. Galileo se distingue immédiatement en étant un projet strictement civil et doit le rester. En outre, ce système est de plus en plus considéré comme un moyen important de protection de la nature et de gestion et de préservation des ressources naturelles. Nous voyons déjà ses utilisations dans l’agriculture et la protection civile (pour aider à sélectionner les cultures ou pour prévenir les catastrophes naturelles). D’autres secteurs tels que les transports par air, mer et voie navigable tireront d’énormes bénéfices de l’émergence de cette technologie européenne. Je salue le fait que le projet avance bien et que EGNOS, le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire - un système prévu pour renforcer le signal GPS, particulièrement dans l’aviation civile -, devrait être pleinement opérationnel d’ici avril 2004. Enfin, je tiens à souligner la nécessité de garantir le maintien du caractère de gratuité ou de quasi gratuité pour les usagers des services de base…"@fr6
"Come affermato in origine nella proposta della Commissione, questa tecnologia ha un carattere chiaramente strategico e può essere fonte di notevoli benefici economici. Gli attuali sistemi degli Stati Uniti (sistema GPS) e della Russia (sistema GLONASS) sono entrambi finanziati e gestiti dai militari, perciò i loro segnali possono essere interrotti o alterati in qualsiasi momento a difesa degli interessi dei due paesi. Il progetto GALILEO ha quindi, anzitutto, il pregio di essere un progetto esclusivamente civile e tale deve rimanere. D’altra parte, si comprende sempre di più l’importanza del suo impiego come strumento per tutelare la natura e per gestirne e salvaguardarne le risorse, come dimostra il suo utilizzo in agricoltura e nella protezione civile (dove serve a selezionare le colture o a prevedere le catastrofi naturali). Altri settori, come quello dei trasporti (aerei, marittimi e fluviali) trarranno grandi benefici dall’introduzione di questa tecnologia europea. Inoltre mi compiaccio dell’attuale stato di avanzamento del progetto – che rispetta i tempi previsti –, nonché della completa operatività, prevista già per l’aprile del 2004, del sistema EGNOS ( ), che ha l’obiettivo di potenziare il segnale GPS, in particolare per quanto riguarda il suo utilizzo da parte dell’aviazione civile. Vorrei sottolineare infine la necessità di garantire il carattere gratuito o quasi gratuito per gli utenti dei servizi fondamentali… ( )"@it9
". As stated in the Commission’s original proposal, this technology has clear strategic importance and may also generate significant economic benefits. The current systems in the US (GPS) and Russia (GLONASS) are both financed and run by the military, which means that signals may be interrupted or tampered with at any moment in order to protect the national interest. Galileo straightaway has the distinction of being a strictly civilian project, and so it must remain. It is, moreover, increasingly seen as an important means of protecting nature and of managing and conserving natural resources. We are already seeing its uses in agriculture and in civil defence (helping to select crops or predicting natural disasters). Other areas such as air, sea and river transport will benefit enormously from the emergence of this European technology. I welcome the fact that the project is on schedule, and the fact that EGNOS, the European Geostationary Navigation Overlay Service – a system intended to strengthen the GPS signal, especially in civil aviation – is expected to be fully operational by April 2004. I should lastly like to underline the need to ensure that it remains free or almost free for users of basic services ... ( )"@lv10
"In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie werd terecht gesteld dat deze technologie een belangrijk strategisch belang vertegenwoordigt en economisch gezien heel waardevol kan zijn. De twee bestaande systemen (het Amerikaanse GPS-systeem en het Russische GLONASS-systeem) worden door de krijgsmacht gefinancierd en beheerd, reden waarom de signalen op elk mogelijk moment ter bescherming van de belangen van deze landen kunnen worden onderbroken of gewijzigd. Het voordeel van GALILEO is dat het een civiel project is (en dat moet het ook blijven). Bovendien wordt steeds duidelijker dat dit instrument een belangrijke rol kan spelen bij natuurbescherming en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Goede voorbeelden daarvan zijn het gebruik van GALILEO in het kader van de landbouw (ondersteuning bij het selecteren van gewassen) of de bescherming van de burgerbevolking (waarschuwing voor natuurrampen). Ook andere sectoren, zoals het vervoer (door de lucht, over zee of via de binnenwateren) kunnen profijt trekken van deze nieuwe Europese technologie. Ik ben dus heel tevreden met de wijze waarop dit project zich ontwikkelt en het feit dat alle daarvoor gestelde termijnen worden gerespecteerd. Binnenkort – in april 2004 – zal de EGNOS ( ) volledig operationeel zijn. Met dit systeem kan het GPS-signaal versterkt worden, met name voor gebruik in de burgerluchtvaart. Tot slot wil ik erop wijzen dat het gebruik van de essentiële diensten gratis of vrijwel gratis moet zijn, …"@nl2
". Som anges i kommissionens ursprungliga förslag har denna teknik en tydlig strategisk betydelse och den kan också ge betydande ekonomiska fördelar. De nuvarande systemen i USA (GPS) och i Ryssland (GLONASS) finansieras och styrs av militären, vilket innebär att signalerna när som helst kan stoppas eller manipuleras för att skydda nationella intressen. Galileo utmärks från första början av att det är ett rent civilt projekt, och så måste det förbli. Det betraktas dessutom i allt högre grad som ett viktigt redskap för att skydda naturen och förvalta och bevara naturresurser. Vi ser redan hur systemet används inom jordbruket och civilförsvaret (för att hjälpa till att välja ut skördar eller förutspå naturkatastrofer). Andra områden, till exempel luft-, sjö- och flodtransporter, kommer att kunna dra enorm nytta av denna nya europeiska teknik. Jag välkomnar att projektet håller tidsramarna och att EGNOS, European Geostationary Navigation Overlay Service – ett system som skall förstärka GPS-signalen, framför allt inom civilflyget – förväntas vara i drift i april 2004. Låt mig slutligen understryka behovet av att garantera att systemet förblir fritt eller i det närmaste fritt för användare av bastjänster ..."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"g"11
"v"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph