Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-29-Speech-4-075"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040129.2.4-075"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". O projecto comum de regulamento em apreço é, de todo o “pacote” legislativo relativo ao Céu Único Europeu, o que mais dúvidas origina numa primeira análise. De facto, este dispõe a separação funcional entre as autoridades supervisoras nacionais e os prestadores de serviços, permitindo às diversas autoridades optar por vários prestadores de serviços, no âmbito de um regime de tarifação não-discriminatório. Embora se reconheça o interesse eminentemente público de que se revestem os serviços em questão, esta opção é alargada aos operadores do sector não-público. Nas suas propostas, a Comissão entendia e abordava a gestão do espaço aéreo como qualquer prestação económica, comparável aos mercados liberalizados das telecomunicações ou dos serviços de transporte, sob fiscalização de um regulador europeu. O texto acordado afasta-se desta orientação, já que não só consagra expressamente que cada Estado-Membro poderá, dentro do seu espaço aéreo, nomear o prestador de serviços - sob tutela de autoridades nacionais de supervisão e sem subordinação a outras entidades -, como salvaguarda a total liberdade quanto à forma e resultado para o fazer. Por isso, votei a favor. Realço ainda a introdução do conceito de "experiência na matéria" como critério de selecção de organizações reconhecidas pelas autoridades nacionais, com reconhecimento recíproco de licenças e desenvolvimento de programas de admissão para controladores."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Luftfartstjenester - Dette fælles udkast til forordning er den del af lovpakken om det fælles europæiske luftrum, der umiddelbart giver størst anledning til overvejelse. Den fastsætter således en funktionel adskillelse mellem de nationale overvågningsmyndigheder og tjenesteudbyderne, idet de forskellige myndigheder kan vælge forskellige tjenesteudbydere efter en ikke-diskriminatorisk afgiftsordning. Selv om man erkender, at disse tjenester helt klart har offentlig interesse, kan der også vælges operatører fra den private sektor. I sine forslag forstod og behandlede Kommissionen forvaltningen af luftrummet som en ganske almindelig økonomisk ydelse på linje med de liberaliserede telekommunikationsmarkeder eller transportydelserne under overvågning af en europæisk reguleringsinstans. Den aftalte tekst fjerner sig fra denne tankegang, eftersom den ikke blot udtrykkeligt fastsætter, at den enkelte medlemsstat inden for sit eget luftrum har ret til at udpege tjenesteudbyder - under de nationale overvågningsmyndigheders ansvar og uden at være underlagt nogen andre instanser - for at sikre den fulde frihed, hvad angår både midler og fremgangsmåder i så henseende. Jeg har derfor stemt for. Jeg vil også gerne fremhæve begrebet "erfaring på området" som et kriterium, de nationale myndigheder bør anvende i deres anerkendelsesprocedure, ligesom den gensidige anerkendelse af licenser og iværksættelse af uddannelsesprogrammer for flyveledere."@da1
". Der uns vorliegende gemeinsame Verordnungsentwurf hat von dem gesamten legislativen Paket über den einheitlichen europäischen Luftraum bei einer ersten Prüfung mehr Zweifel aufkommen lassen als jeder andere Teil. Diese Verordnung beinhaltet eine Funktionsteilung zwischen nationalen Kontrollbehörden und Diensteerbringern, die es den verschiedenen Behörden erlaubt, sich im Rahmen eines nicht diskriminierenden Gebührensystems für den Dienstleistungserbringer ihrer Wahl zu entscheiden. Zwar wird das besondere öffentliche Interesse dieser Dienste anerkannt, doch wird diese Entscheidungsmöglichkeit auch auf Betreiber des privaten Sektors ausgedehnt. In ihren Vorschlägen sah und behandelte die Kommission das Luftraummanagement wie jede andere wirtschaftliche Dienstleistung, vergleichbar den liberalisierten Telekommunikations- oder Verkehrsmärkten unter der Kontrolle einer europäischen Regulierungsstelle. Der vereinbarte Text folgt diesem Ansatz nicht, denn es heißt darin nicht nur ausdrücklich, dass jeder Mitgliedstaat innerhalb seines Luftraums den Diensteanbieter – unter Aufsicht der nationalen Kontrollbehörden und ohne Unterordnung unter andere Stellen – benennen darf, sondern auch die völlige Freiheit in Bezug auf die Form und das Ergebnis dabei besitzt. Deshalb habe ich dafür gestimmt. Außerdem hervorheben möchte ich die Aufnahme des Begriffs „Erfahrung auf dem Gebiet“ als Auswahlkriterium für die von den nationalen Behörden anerkannten Organisationen mit gegenseitiger Anerkennung der Lizenzen und Entwicklung von Programmen für die Zulassung von Kontrollstellen."@de7
". Το σχέδιο κοινού κανονισμού που μας έχει υποβληθεί, από το σύνολο της δέσμης νομοθετικών μέτρων σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, έχει προκαλέσει περισσότερες αμφιβολίες κατά την πρώτη ανάγνωση από οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Ο εν λόγω κανονισμός περιλαμβάνει μια διάκριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και των φορέων παροχής υπηρεσιών, η οποία θα επιτρέψει στις διάφορες αρχές να επιλέξουν τον φορέα παροχής υπηρεσιών που επιθυμούν, στο πλαίσιο ενός αμερόληπτου συστήματος τελών. Αν και αναγνωρίζεται ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι σαφώς δημοσίου ενδιαφέροντος, η επιλογή επεκτείνεται και στους φορείς παροχής υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα. Στις προτάσεις της, η Επιτροπή εξέτασε και αντιμετώπισε τη διαχείριση του εναερίου χώρου σαν να ήταν οποιαδήποτε απλή οικονομική υπηρεσία, συγκρίσιμη με τις ελευθερωμένες αγορές των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών ή μεταφορών, υπό την επίβλεψη ενός ευρωπαίου ρυθμιστή. Το κείμενο που έχει συμφωνηθεί αποφεύγει σαφώς αυτήν την προσέγγιση, καθόσον δεν δηλώνει μόνον ρητώς ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί, εντός του εναερίου χώρου του, να υποδείξει τον φορέα παροχής υπηρεσιών της επιλογής του –υπό την αιγίδα των εθνικών εποπτικών αρχών και χωρίς να υπόκειται σε άλλες υπηρεσίες– ως μέσο προστασίας της πλήρους ελευθερίας ως προς την επιλογή των τρόπων και των μέσων επίτευξης αυτού του στόχου. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα την έκθεση. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την εισαγωγή της έννοιας της “εμπειρίας στον τομέα” ως κριτήριο για την επιλογή των οργανισμών που αναγνωρίζονται από τις εθνικές αρχές, με αμοιβαία αναγνώριση των αδειών και την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους ελεγκτές."@el8
". The draft joint regulation currently before us has, out of the entire legislative package on the Single European Sky, given rise to more doubts at first reading than any other. This regulation contains a separation of functions between national supervisory authorities and service providers, which will enable the various authorities to opt for the service provider of their choice, under a non-discriminatory system of charging. Although it is acknowledged that the services in question are clearly of public interest, this option is extended to operators in the private sector too. In its proposals, the Commission considered and addressed airspace management as if it were like any other economic service, comparable to the liberalised telecommunications or transport services markets, under the supervision of a European regulator. The text that has been agreed on steers clear of this approach, because it not only expressly states that each Member State can, within its own airspace, designate a service provider of its choice – under the auspices of national supervisory authorities and without deferring to other bodies – as a means of protecting total freedom for the ways and means of achieving this. I therefore voted in favour. I would also highlight the introduction of the concept of ‘experience in the field’ as a criterion for selecting organisations recognised by the national authorities, with mutual recognition of licences and the development of training programmes for controllers."@en3
". El texto conjunto del Reglamento que tenemos ante nosotros, como parte de todo el paquete legislativo del cielo único europeo, ha generado más dudas en primera lectura que ningún otro. Este Reglamento establece la separación de funciones entre las autoridades nacionales supervisoras y los proveedores de servicios, que permitirá a las distintas autoridades designar a un proveedor de servicios de su elección, con un sistema no discriminatorio de tarificación. Aunque se reconoce que los servicios en cuestión son claramente de interés público, esta opción se extiende también a los operadores del sector privado. En sus propuestas, la Comisión consideró y planteó la gestión del espacio aéreo como si fuera cualquier otro servicio económico, comparable a los mercados liberalizados de los servicios de telecomunicaciones o transporte, bajo la supervisión de un órgano regulador europeo. El texto acordado se corresponde claramente con este planteamiento, porque no solo indica de forma expresa que cada Estado miembro puede, dentro de su propio espacio aéreo, designar al proveedor de servicios de su elección –bajo los auspicios de la autoridades supervisoras nacionales y sin supeditarse a otros órganos– como un medio de proteger la libertad total en las formas y los medios de conseguir esto. Por eso he votado a favor. Quiero destacar también la introducción del concepto de «experiencia sobre el terreno» como criterio para la selección de las organizaciones reconocidas por las autoridades nacionales, con el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y el desarrollo de programas de formación para los controladores."@es12
". Nyt tarkasteltavana oleva luonnos yhteiseksi asetukseksi on herättänyt eniten epäilyksiä ensimmäisessä käsittelyssä koko yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevasta lainsäädäntöpaketista. Asetuksessa erotetaan toisistaan kansallisten valvontaviranomaisten ja palveluntarjoajien tehtävät. Näin viranomaisille annetaan mahdollisuus valita mieleisensä palveluntarjoaja syrjimättömällä tavalla. Vaikka kyseiset palvelut tunnustetaankin selkeästi yleisen edun palveluiksi, tämä mahdollisuus tarjotaan myös yksityisen sektorin toimijoille. Ehdotuksessaan komissio tarkasteli ja käsitteli ilmatilan hallintaa kuin mitä tahansa taloudellista palvelua, joka on verrattavissa vapautettuihin televiestintämarkkinoihin tai liikennepalvelujen markkinoihin eurooppalaisen sääntelyviraston valvonnassa. Hyväksytyssä tekstissä noudatetaan selkeästi tätä lähestymistapaa, sillä siinä todetaan selkeästi, että jokainen jäsenvaltio voi oman ilmatilansa osalta nimittää haluamansa palvelujen tarjoajan – kansallisten valvontaviranomaisten tukemana ilman muihin elimiin turvautumista. Tämä on keino turvata tähän käytettyjen tapojen ja keinojen täydellinen vapaus. Tämän vuoksi äänestin ehdotuksen puolesta. Haluan korostaa myös "käytännön kokemuksen" käsitteen käyttöönottoa kansallisten viranomaisten hyväksymiä laitoksia koskevana vähimmäisvaatimuksena, lupien vastavuoroisen tunnustamista sekä lennonjohtajien koulutusohjelmien kehittämistä."@fi5
". Le projet commun de règlement à l’examen est celui qui, dans l’ensemble du paquet législatif sur le ciel unique européen, a soulevé le plus de doutes en première lecture. Ce règlement contient une séparation des fonctions entre les autorités nationales de surveillance et les prestataires de services, ce qui permettra aux diverses autorités de désigner le prestataire de services de leur choix, dans le cadre d’un système de tarification non discriminatoire. Bien qu’il soit reconnu que les services en question sont clairement d’intérêt public, cette option est également étendue aux opérateurs du secteur privé. Dans ses propositions, la Commission envisageait et abordait la gestion de l’espace aérien comme s’il s’agissait de n’importe quel autre service économique, comparable aux marchés libéralisés des télécommunications ou des services de transport, sous le contrôle d’un régulateur européen. Le texte qui a fait l’objet d’un accord évite cette approche, car il stipule entre autres expressément que chaque État membre peut, au sein de son propre espace aérien, désigner un prestataire de services de son choix - sous les auspices des autorités nationales de surveillance et sans en déférer à d’autres organismes - comme un moyen de protéger la liberté totale des manières d’y parvenir. C’est pourquoi mon vote a été favorable. Je tiens également à souligner l’introduction du concept d’"expérience en la matière" comme critère de sélection des organisations reconnues par les autorités nationales, accompagné de la reconnaissance réciproque des licences et du développement de programmes de formation des contrôleurs."@fr6
"Di tutto il pacchetto legislativo sul cielo unico europeo, è la bozza comune di regolamento attualmente sottoposta al nostro esame che, a una prima analisi, ha suscitato più dubbi. Questo regolamento prevede la separazione delle funzioni tra autorità nazionali di supervisione e fornitori di servizi, che permetterà alle varie autorità di optare per il fornitore di loro scelta, in un sistema di assegnazioni non discriminatorio. Anche se è ormai riconosciuto che i servizi in questione sono chiaramente di pubblico interesse, quest’opzione è estesa anche agli operatori del settore privato. Nelle sue proposte, la Commissione ha inteso le amministrazioni dello spazio aereo come qualsiasi altro servizio economico, paragonabile alle telecomunicazioni liberalizzate o ai mercati dei servizi di trasporti, sotto la supervisione di un regolatore europeo, e a tale titolo si è rivolta a loro. Il testo approvato si discosta da questo approccio, perché per proteggere la totale libertà dei mezzi e dei modi di effettuare questa scelta afferma chiaramente che ogni Stato membro può designare, all’interno del proprio spazio aereo, un fornitore di servizi a propria scelta – sotto gli auspici delle autorità nazionali di supervisione e senza rendere conto ad altri enti. Ho quindi votato a favore. Vorrei anche sottolineare l’introduzione del concetto di “esperienza sul campo” come criterio di selezione delle organizzazioni riconosciute dalle autorità nazionali, con il riconoscimento reciproco delle licenze e lo sviluppo di programmi di addestramento per i controllori."@it9
". The draft joint regulation currently before us has, out of the entire legislative package on the Single European Sky, given rise to more doubts at first reading than any other. This regulation contains a separation of functions between national supervisory authorities and service providers, which will enable the various authorities to opt for the service provider of their choice, under a non-discriminatory system of charging. Although it is acknowledged that the services in question are clearly of public interest, this option is extended to operators in the private sector too. In its proposals, the Commission considered and addressed airspace management as if it were like any other economic service, comparable to the liberalised telecommunications or transport services markets, under the supervision of a European regulator. The text that has been agreed on steers clear of this approach, because it not only expressly states that each Member State can, within its own airspace, designate a service provider of its choice – under the auspices of national supervisory authorities and without deferring to other bodies – as a means of protecting total freedom for the ways and means of achieving this. I therefore voted in favour. I would also highlight the introduction of the concept of ‘experience in the field’ as a criterion for selecting organisations recognised by the national authorities, with mutual recognition of licences and the development of training programmes for controllers."@lv10
"De gemeenschappelijke ontwerp-Verordening die we nu beoordelen is binnen het kader van het “wetgevingspakket” voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim het document dat bij een eerste analyse de meeste twijfels oproept. Er wordt een functioneel onderscheid aangelegd tussen de nationale toezichthoudende autoriteiten en de dienstverleners. De verschillende autoriteiten kunnen uit een aantal dienstverleners kiezen, één en ander binnen de context van een non-discriminatoire prijsstelling. Erkend wordt dat deze diensten eerst en vooral een openbare functie vervullen, maar er kunnen ook operatoren uit de particuliere sector worden ingezet. In de Commissievoorstellen werd het beheer van het luchtruim gezien als om het even welke andere economische dienstverlening. Dat beheer zou dan een gelijke behandeling ten deel moeten vallen als de geliberaliseerde markten voor de telecommunicatie- of vervoersdiensten, met een Europese regelgevende instantie. Deze tekst volgt een andere benadering. Vastgelegd is nu dat elke lidstaat voor het eigen luchtruim zelf een dienstverlener mag aanstellen. Die diensten vallen onder het toezicht van de nationale autoriteiten, en zijn niet ondergeschikt aan andere entiteiten. De lidstaten zijn in dezen geheel vrij. Ik heb daarom voor gestemd. Ik vestig tot slot de aandacht op de introductie van het begrip “ervaring op dit gebied” als selectiecriterium voor het erkennen van organisaties door de nationale autoriteiten. We hebben het dan over de wederzijdse erkenning van vergunningen en de ontwikkeling van programma’s voor het toelaten van luchtvaartcontrolediensten."@nl2
". Det gemensamma utkast till lagstiftningsförslag som vi nu har framför oss har gett upphov till fler tveksamheter vid förstabehandlingen än någon annan del av lagstiftningspaketet om det gemensamma europeiska luftrummet. I detta lagstiftningsförslag är de nationella kontrollmyndigheterna åtskilda från tjänsteleverantörerna, vilket ger de olika myndigheterna frihet i valet av tjänsteleverantör i ett uppdragssystem där ingen diskrimineras. Fastän man slår fast att de tjänster som det rör sig om helt klart är av allmänt intresse utsträcks detta val till att även gälla operatörer inom den privata sektorn. I sina förslag betraktade och behandlade kommissionen handhavandet av luftrummet som om det vore som vilken annan ekonomisk tjänst som helst, jämförbar med de liberaliserade marknaderna för telekommunikations- och transporttjänster under ledning av en europeisk övervakare. Den text som man har kommit överens om är fri från detta synsätt, eftersom det där inte bara uttryckligen slås fast att det står varje medlemsstat fritt att utse tjänsteleverantör inom sitt eget luftrum – under beskydd av de nationella övervakningsmyndigheterna och utan att behöva ta hänsyn till någon annan instans – som ett medel att försvara fullständig frihet för att uppnå detta. Därför röstade jag för resolutionen. Jag vill också uppmärksamma er på att man infört begreppet ”erfarenhet inom området” som ett kriterium vid val av organisationer som godkänns av de nationella myndigheterna, med ömsesidigt erkännande av tillstånd och utveckling av utbildningsprogram för kontrollanter."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Serviços de navegação aérea"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph