Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-29-Speech-4-072"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040129.2.4-072"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor por considerar que a concretização de uma efectiva política comum ao nível dos transportes aéreos carece de um reforço dos padrões actuais de segurança e da eficácia global do tráfego aéreo geral na Europa. De facto, sem que seja efectivamente garantida a regularidade e segurança dos serviços de transporte aéreo a nível europeu não existirá verdadeira livre circulação de mercadorias, pessoas e serviços conforme está consagrada nos tratados. A necessária optimização de capacidades que respondam às necessidades de todos os utilizadores do espaço aéreo e a minimização dos atrasos nos voos justificam igualmente esta minha posição. Saúdo o realismo que o Projecto Comum denota, finalmente constituindo um avanço significativo face às propostas iniciais da Comissão que limitavam excessivamente o poder soberano dos Estados sobre o seu espaço aéreo e propiciavam alguma confusão entre as matérias relativas à Política Comum de Transportes e as de índole militar. Aqui, manda a prudência que se respeitem de forma inequívoca as competências dos Estados e os acordos internacionais que os vinculam, deixando à sua iniciativa e controlo eventuais reforços de cooperação. Considero, por isso, justificada a adopção de salvaguardas que permitam a aplicação por cada Estado-Membro de medidas necessárias à protecção de interesses essenciais em matéria de política de segurança e defesa."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for, da jeg mener, at en effektiv fælles politik på lufttransportområdet også må indebære, at de nuværende sikkerhedsstandarder forbedres, og at lufttrafikken generelt gøres mere effektiv i Europa. Det forholder sig nemlig sådan, at der ikke, uden at luftfartstjenesternes regelmæssighed og sikkerhed effektivt garanteres på europæisk plan, vil være fri bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser, som foreskrevet i traktaterne. En optimering af kapaciteten, der modsvarer alle luftrumsbrugernes behov, og en minimering af flyforsinkelserne begrunder ligeledes min holdning. Jeg bifalder den realisme, som præger det fælles udkast, der udgør et klart fremskridt i forhold til Kommissionens oprindelige forslag, der i alt for høj grad indskrænkede staternes suverænitet over deres luftrum, og som indebar en vis saglig uklarhed, hvad angår den fælles transportpolitik og det militære område. Her kræver forsigtighedshensyn, at man nøje iagttager staternes beføjelser og de internationale aftaler, der forpligter dem, således at det overlades til deres initiativ og beslutning, om samarbejdet skal udbygges yderligere. Jeg finder det derfor berettiget, at der er indført bestemmelser, der sikrer, at den enkelte medlemsstat kan gennemføre de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af sine nationale interesser på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område."@da1
". Ich habe dafür gestimmt, weil ich glaube, dass die Umsetzung einer wirksamen gemeinsamen Politik im Luftverkehr durch derzeitige Sicherheitsstandards und die allgemeine Effektivität des Luftverkehrs in Europa generell bedarf. Ohne wirkliche Garantien für regelmäßige und sichere Luftverkehrsdienste in Europa gibt es keinen echten freien Waren-, Personen- und Dienstleistungsverkehr, wie er in den Verträgen verankert ist. Die Kapazitäten müssen so verbessert werden, dass sie den Erfordernissen aller Luftraumnutzer entsprechen, und Flugverspätungen müssen auf ein Mindestmaß gesenkt werden. Diese Punkte sind weitere Gründe für meine Haltung. Ich begrüße den Realismus, der den Gemeinsamen Entwurf kennzeichnet, weil das einen echten Fortschritt gegenüber den ursprünglichen Vorschlägen der Kommission darstellt, bei denen die souveräne Macht der Staaten über ihren Luftraum zu sehr beschränkt wurde und einige Verwirrung zwischen Fragen der Gemeinsamen Verkehrspolitik und denen militärischer Natur bestand. Hier gilt es besonnen zu verfahren und einzelstaatliche Zuständigkeiten ebenso vorbehaltlos zu achten wie die internationalen Abkommen, in denen sie verankert sind, und jede engere Zusammenarbeit dem Ermessen und der Kontrolle der Mitgliedstaaten selbst zu überlassen. Deshalb halte ich die Annahme von Überwachungsmaßnahmen für gerechtfertigt, die es jedem Mitgliedstaat ermöglichen, die für den Schutz grundlegender Interessen im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik notwendigen Maßnahmen umzusetzen."@de7
". Υπερψήφισα την έκθεση επειδή πιστεύω ότι η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής κοινής πολιτικής για τις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να ενισχυθεί από τα τρέχοντα πρότυπα ασφάλειας και τη γενική αποτελεσματικότητα της αεροναυτιλίας στο σύνολο της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα, χωρίς καμία πραγματική εγγύηση για την τακτικότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα υπάρξει πραγματικά ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων και των υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες. Οι ικανότητες πρέπει να βελτιωθούν, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των χρηστών του εναέριου χώρου, ενώ οι καθυστερήσεις των πτήσεων πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Αυτά τα σημεία δικαιολογούν περαιτέρω τη θέση μου. Χαιρετίζω τον ρεαλισμό που χαρακτηρίζει το κοινό κείμενο, καθόσον συνιστά επιτέλους ουσιαστική πρόοδο έναντι των αρχικών προτάσεων της Επιτροπής, οι οποίες έθεταν υπερβολικά όρια στην κυριαρχία των κρατών επί του εναερίου χώρου τους και οδηγούσαν σε κάποια σύγχυση μεταξύ ζητημάτων που αφορούν την κοινή πολιτική μεταφορών και ζητημάτων στρατιωτικού χαρακτήρα. Σε αυτό το θέμα, η σύνεση επιβάλλει τον ανεπιφύλακτο σεβασμό των αρμοδιοτήτων που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, καθώς και των διεθνών συμφωνιών που τις διέπουν, αφήνοντας το ενδεχόμενο ακόμα πιο στενής συνεργασία στην κρίση και τον έλεγχο των κρατών μελών. Επομένως, φρονώ ότι είναι εύλογη η υιοθέτηση μέτρων προστασίας τα οποία θα επιτρέπουν σε κάθε κράτος μέλος να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία βασικών συμφερόντων στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας."@el8
". I voted in favour because I believe that implementing an effective common policy for air transport needs to be strengthened by current safety standards and the overall efficiency of air traffic in Europe in general. In fact, without any real guarantees for the regularity and security of air transport services at European level, there will be no genuinely free movement of goods, people and services as enshrined in the Treaties. Capacities must be improved so that they meet the needs of all airspace users and flight delays must be minimised. These points further justify my position. I welcome the realism that marks the joint text, because it finally provides some real progress from the Commission’s initial proposals, which placed excessive limits on the sovereign power of States over their airspace and led to some confusion between issues relating to the common transport policy and those of a military nature. On this matter, prudence dictates that national competences should be respected unreservedly, as should the international agreements that govern them, leaving any closer cooperation to the Member States’ discretion and supervision. I therefore believe we would be justified in adopting safeguards that will enable each Member State to implement the necessary measures to protect key interests in the field of security and defence policy."@en3
". He votado a favor porque creo que la aplicación de una política común eficaz en materia de transporte aéreo tiene que reforzarse con las normas de seguridad actuales y la eficiencia global del tránsito aéreo en Europa en general. De hecho, si no existen garantías reales de regularidad y seguridad de los servicios de transporte aéreo a escala europea, no habrá la circulación verdaderamente libre de mercancías, ciudadanos y servicios que se contempla en los Tratados. La capacidad tiene que aumentar para que puedan atenderse las necesidades de todos los usuarios del espacio aéreo y reducirse al mínimo los retrasos de los vuelos. Estos puntos justifican también mi posición. Celebro el realismo que caracteriza al texto conjunto, porque finalmente consigue un cierto progreso real respecto a las propuestas iniciales de la Comisión, que imponían unos límites excesivos al poder soberano de los Estados sobre sus espacios aéreos y generaban cierta confusión entre las cuestiones relacionadas con la política común de transporte y las de naturaleza militar. En este asunto, la prudencia dicta que las competencias nacionales se respeten sin reservas, como también deben respetarse los acuerdos internacionales que las rigen, dejando la posibilidad de una cooperación más estrecha a discreción y bajo la supervisión de los Estados miembros. Creo, por tanto, justificada la adopción de salvaguardas que permitan a cada Estado miembro adoptar las medidas necesarias para proteger sus intereses fundamentales en el campo de la política de seguridad y defensa."@es12
". Äänestin mietinnön puolesta, koska katson, että tehokkaan yhteisen lentoliikennepolitiikan täytäntöönpanoa on vahvistettava nykyisillä turvallisuusstandardeilla ja Euroopan lentoliikenteen yleisellä tehokkuudella. Itse asiassa perustamissopimuksissa vaalittu tavaroiden, ihmisten ja palveluiden vapaa liikkuminen ei toteudu ilman todellisia takeita lentoliikenteen palvelujen säännöllisyydestä ja turvallisuudesta. Kapasiteettia on lisättävä lentoliikenteen käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja lentojen viivästykset on minimoitava. Kantani perustuu näihin seikkoihin. Olen tyytyväinen yhteisestä tekstistä havaittavissa olevaan realismiin, sillä lopultakin komission alkuperäisiä ehdotuksia on parannettu. Alkuperäisissä ehdotuksissa valtioiden riippumatonta valtaa päättää omasta ilmatilastaan rajoitettiin liikaa, ja ne johtivat sekaannuksiin yhteistä liikennepolitiikkaa koskevissa asioissa ja luonteeltaan sotilaallisissa asioissa. Tässä asiassa varovaisuus edellyttää kansallisen toimivallan sekä niitä ohjaavien kansainvälisten sopimusten varauksetonta kunnioittamista,. Mahdollinen tiiviimpi yhteistyö on jäsenvaltioiden harkintavallassa ja valvonnassa. Katson näin ollen että meidän on perusteltua hyväksyä takeet, jotka antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden toteuttaa tarvittavat toimenpiteet turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kannalta olennaisten tekijöiden turvaamiseksi."@fi5
". J’ai voté pour ce rapport parce que je pense que la mise en œuvre d’une politique commune efficace pour les transports aériens doit être renforcée par des normes de sécurité actuelles et soutenue par l’efficience du trafic aérien en Europe en général. En effet, sans réelles garanties de régularité et de sécurité des services de transports aériens au niveau européen, il n’y aura pas de circulation des personnes, des biens et des services véritablement libre, comme le prévoient les Traités. Les capacités doivent être améliorées de manière à satisfaire les besoins de tous les usagers de services aériens et les retards de vol doivent être réduits. Ces points justifient encore ma position. Je salue le réalisme qui caractérise le projet commun, parce qu’il représente enfin un certain progrès par rapport aux propositions initiales de la Commission, qui limitaient excessivement le pouvoir souverain des États sur leur espace aérien et conduisaient à une certaine confusion entre les questions relatives à la politique commune des transports et celles de nature militaire. À ce sujet, la prudence exige que les compétences nationales soient respectées sans réserve, de même que les accords internationaux qui les gouvernent, en laissant toute forme de coopération plus étroite à la discrétion et à la supervision des États membres. Par conséquent, je pense que nous aurions raison d’adopter des garanties qui permettront à chaque État membre de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger des intérêts clés dans le domaine de la politique de sécurité et de défense."@fr6
". Ho votato a favore perché credo che l’attuazione di un’efficace politica comune a livello di trasporti aerei necessiti di un rafforzamento grazie alle attuali norme di sicurezza e all’efficienza globale del traffico aereo generale in Europa. Di fatto, senza un’effettiva garanzia di regolarità e di sicurezza dei servizi di trasporto aereo a livello europeo, non esisterà una vera libera circolazione di merci, persone e servizi come sancito dai Trattati. Occorre ottimizzare le capacità, affinché rispondano alle necessità di tutti gli utenti dello spazio aereo, e ridurre al minimo i ritardi aerei. Questi punti confermano ulteriormente la mia posizione. Accolgo favorevolmente il realismo che il progetto comune denota, perché costituisce finalmente un significativo passo avanti rispetto alle proposte iniziali della Commissione che limitavano eccessivamente il potere sovrano degli Stati membri sui propri spazi aerei e creavano una certa qual confusione tra le materie relative alla politica comune dei trasporti e quelle di carattere militare. In questa materia la prudenza impone il rispetto inequivocabile delle competenze degli Stati, e altrettanto dovrebbe valere per gli accordi internazionali che li vincolano, lasciando alla loro iniziativa e discrezione un’eventuale più stretta cooperazione. Considero pertanto giustificata l’adozione di garanzie che permettano a ogni Stato membro l’applicazione delle misure necessarie allo scopo di proteggere interessi essenziali in materia di politica di sicurezza e di difesa."@it9
". I voted in favour because I believe that implementing an effective common policy for air transport needs to be strengthened by current safety standards and the overall efficiency of air traffic in Europe in general. In fact, without any real guarantees for the regularity and security of air transport services at European level, there will be no genuinely free movement of goods, people and services as enshrined in the Treaties. Capacities must be improved so that they meet the needs of all airspace users and flight delays must be minimised. These points further justify my position. I welcome the realism that marks the joint text, because it finally provides some real progress from the Commission’s initial proposals, which placed excessive limits on the sovereign power of States over their airspace and led to some confusion between issues relating to the common transport policy and those of a military nature. On this matter, prudence dictates that national competences should be respected unreservedly, as should the international agreements that govern them, leaving any closer cooperation to the Member States’ discretion and supervision. I therefore believe we would be justified in adopting safeguards that will enable each Member State to implement the necessary measures to protect key interests in the field of security and defence policy."@lv10
"Ik heb voor gestemd, omdat ik geloof dat meer veiligheid en efficiëntie bij het luchtverkeer in Europa een voorwaarde is voor het concretiseren van een doeltreffend gemeenschappelijk beleid in deze sector. Als we de regelmaat en de veiligheid van de diensten voor het luchtverkeer niet op Europees niveau garanderen kan er nooit sprake zijn van een werkelijk vrij verkeer van goederen, diensten en personen zoals bedoeld in de Verdragen. We moeten zo efficiënt mogelijk gebruik maken van onze capaciteiten op dit gebied en op die wijze tegemoet komen aan de behoeften van de gebruikers van het luchtruim. Vertragingen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Die doelstellingen rechtvaardigen mijn stemgedrag. Ik ben heel tevreden dat dit gemeenschappelijk project op zulk een realistische wijze is benaderd. We zijn nu vergeleken bij de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie een heel stuk verder. De Commissievoorstellen hielden een te grote beperking in van de soevereiniteit van de lidstaten met betrekking tot het eigen luchtruim, terwijl ze bovendien niet altijd een duidelijk onderscheid maakten tussen zaken die onder het gemeenschappelijk vervoerbeleid vallen en onderwerpen van militaire aard. We moeten hier heel voorzichtig zijn en de bevoegdheden van de staten respecteren. Dat geldt ook voor de internationale verdragen waar die staten aan gebonden zijn. Een eventuele versterking van de samenwerking moet dus worden overgelaten aan het initiatief van de lidstaten. Het is volgens mij terecht dat er bepalingen gelden die elke lidstaat de vrijheid geven de nodige maatregelen te treffen voor de bescherming van fundamentele belangen op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid."@nl2
". Jag röstade för betänkandet eftersom jag tror att införandet av en effektiv gemensam politik inom luftfarten behöver stärkas med hjälp av befintliga säkerhetsnormer och en övergripande effektivisering av flygtrafiken i Europa i allmänhet. Faktum är att det inte utan verkliga garantier om regelbundenhet och säkerhet i fråga om luftfartstjänster på europeisk nivå kommer att finnas någon genuint fri rörlighet för varor, medborgare och tjänster, såsom föreskrivs i fördragen. Kapaciteten måste förbättras så att den motsvarar de behov som alla som använder sig av flygtransporter har och flygförseningar måste minimeras. Dessa punkter motiverar ytterligare mitt ställningstagande. Jag välkomnar den realism som präglar den gemensamma texten, eftersom den när allt kommer omkring innehåller några verkliga framsteg i jämförelse med kommissionens ursprungliga förslag, där omfattande begränsningar i staternas suveränitet över sitt luftrum föreslogs, vilket ledde till en viss förvirring på grund av sammanblandning av frågor rörande den allmänna transportpolitiken och frågor av militär art. I detta ämne är det klokt att oreserverat respektera nationernas självbestämmanderätt liksom de internationella avtal som reglerar denna, så att allt närmare samarbete överlåts till medlemsstaterna att fatta beslut om och övervaka. Jag tror därför att vi har anledning att anta bestämmelser som gör det möjligt för medlemsstaterna att införa de åtgärder som är nödvändiga för att slå vakt om deras huvudintressen i fråga om säkerhets- och försvarspolitik."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph