Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-28-Speech-3-150"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040128.12.3-150"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik ben het eens met de heer Kuhne en zal gezien het late uur ook tot het punt zelf komen. In tegenstelling tot het vorige punt op de agenda, het Comité van de regio's, verleenden wij vorig jaar april wél kwijting aan de Commissie. Toen mocht ik ook namens de fractie het woord voeren en onze argumenten naar voren brengen. Eén van de argumenten was dat de Commissie op de goede weg was met de hervorming. Nou, dat vinden wij nog steeds. De inkt van die resolutie was nauwelijks droog of de Eurostat-affaire brak los. Dat was niet zo maar wat. Eurostat is niet het eerste het beste onderdeel van de Commissie. Het maakt uiterst belangrijke statistieken over het Stabiliteitspact, over de bijdragen van de lidstaten en als het daar al niet goed gaat, wat is dan de betrouwbaarheid van de statistieken zelf? Dus was het niet voor niets dat vele mensen erg opgewonden raakten door deze onthullingen. Wij denken dat de Commissie in het algemeen voortvarend te werk is gegaan om de misstanden bij Eurostat op te lossen. Maar er zijn toch nog een aantal probleempunten en verschillende mensen hebben er ook al op geduid. Op de eerste plaats is: hoe moet met de rol van OLAF worden omgegaan? Ik heb het altijd vreemd gevonden dat wij van de secretaris-generaal hoorden dat wij door OLAF werden verzocht om het geheim te houden en het niet verder te vertellen. Ik ken weinig ambtenaren die iets geheim moeten houden op dit gebied voor hun politieke meesters. Dat bestaat in geen enkele administratie. De ambtenaren behoren hun politieke meerdere volledig in te lichten en ik denk dat dat duidelijk de les is die wij moeten leren uit deze affaire. Essentieel voor de liberale fractie is politieke verantwoordelijkheid. Het feit dat een commissaris iets niet wist, kan niet betekenen dat hij niet politiek verantwoordelijk is. Wij hebben dat in een amendement op de resolutie naar voren willen brengen. Wij zullen daar morgen ook over stemmen en wij denken ook, dat als straks - maar het zal van het nieuwe Parlement afhangen - de hoorzittingen worden gehouden over de nieuwe commissarissen, wij hen op dit punt moeten ondervragen. Want de uitleg die voorzitter Prodi aan het begin van zijn termijn gaf over de individuele verantwoordelijkheid van commissarissen, is wat ons betreft niet geheel bevredigend gebleken bij deze affaire. En wij hopen dat dat bij de nieuwe hoorzittingen naar voren zal komen, zoals ik al zei, want wij moeten vooral aan de grote Europese politiek kunnen verklaren dat iemand in Europa verantwoordelijk is voor iets."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg er enig med hr. Kuhne og i betragtning af det sene tidspunkt vil også jeg gå lige til sagens kerne. I modsætning til Regionsudvalget - det forrige punkt på dagsordenen - meddelte vi decharge til Kommissionen i april sidste år. Dengang fik jeg også lov at føre ordet og fremlægge vores argumenter på gruppens vegne. Et af argumenterne var, at Kommissionen var på rette vej med reformen. Det synes vi stadig, den er. Blækket fra dette beslutningsforslag var næppe tørt, førend Eurostat-sagen brød løs. Det var en alvorlig sag. Eurostat er ikke den første den bedste del af Kommissionen. Den udarbejder overordentlig vigtige statistikker over stabilitetspagten og over medlemsstaternes bidrag, og hvis det ikke går godt der, hvor pålidelige er selve statistikkerne så? Det var altså ikke uden grund, at mange mennesker hidsede sig temmelig meget op over disse afsløringer. Vi synes, at Kommissionen generelt er gået ihærdigt til værks for at finde en løsning på misforholdene i Eurostat. Men der er alligevel en række problematiske områder, og det har adskillige også hentydet til. Det vigtigste er, hvordan OLAF's rolle skal håndteres. Jeg har altid syntes, det var mærkeligt, at vi fik at vide af generalsekretæren, at vi af OLAF blev anmodet om at holde det hemmeligt og ikke fortælle det videre. Jeg kender ikke ret mange tjenestemænd, som skal holde noget hemmeligt for deres politiske overordnede. Det eksisterer ikke i nogen som helst administration. Tjenestemændene bør informere deres politiske overordnede fuldstændigt, og jeg tror, det klart er det, vi må lære af denne sag. For Den Liberale Gruppe er politisk ansvar væsentligt. Den kendsgerning, at en kommissær ikke vidste noget, kan ikke betyde, at han ikke er politisk ansvarlig. Det ville vi tage op i et ændringsforslag til beslutningsforslaget. I morgen vil vi også stemme om det, og vi synes ligeledes, at vi, når høringerne bliver afholdt om de nye kommissærer - men det vil afhænge af det nye Parlament - skal udspørge dem på dette punkt. For den forklaring, som kommissionsformand Prodi afgav ved begyndelsen af sin tjenesteperiode om kommissærers individuelle ansvar, har efter vores opfattelse vist sig ikke at være helt tilfredsstillende i denne sag. Vi håber, at det vil blive taget op ved de nye høringer, som jeg allerede sagde, for vi må kunne forklare især den europæiske politiske elite, at der er nogen i Europa, der er ansvarlig for noget."@da1
"Herr Präsident! Ich bin mit Herrn Kuhne einer Meinung, und angesichts der späten Stunde werde auch ich direkt zum Punkt kommen. Im Gegensatz zum Ausschuss der Regionen – dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt – haben wir der Kommission im April letzten Jahres Entlastung erteilt. Auch damals habe ich im Namen meiner Fraktion das Wort ergriffen und konnte unsere Argumente darlegen. Eines der Argumente war, dass sich die Kommission auf dem richtigen Reformkurs befand. Das ist unseres Erachtens nach wie vor der Fall. Die Tinte jenes Entschließungsantrags war kaum getrocknet, da platzte die Eurostat-Affäre. Das war nun keine Bagatelle. Eurostat ist ja nicht irgendeine Instanz der Kommission. Es erstellt äußerst wichtige Statistiken über den Stabilitäts- und Wachstumspakt, über die Beiträge der Mitgliedstaaten, und wenn hier die Dinge schon nicht in Ordnung sind, wie zuverlässig sind dann die Statistiken selbst? Nicht von ungefähr waren deshalb viele über diese Enthüllungen höchst schockiert. Bei der Behebung der Missstände bei Eurostat hat die Kommission generell zwar Entschlossenheit an den Tag gelegt, doch gibt es noch einige heikle Punkte, auf die mehrere Redner ebenfalls bereits hingewiesen haben. Wie ist erstens die Rolle von OLAF zu behandeln? Die Erklärung des Generalsekretärs, OLAF habe um Geheimhaltung und Nichtweitergabe ersucht, habe ich stets seltsam gefunden. Ich kenne nicht viele Bedienstete, die ihren politischen Vorgesetzten gegenüber zu einer solchen Geheimhaltung verpflichtet sind; so etwas gibt es bei keiner Verwaltung. Bedienstete müssen ihre politischen Vorgesetzten voll informieren, und dies ist, denke ich, eindeutig die aus dieser Affäre zu ziehende Lehre. Wesentlich für die ELDR-Fraktion ist ferner die politische Verantwortung. Die Tatsache, dass ein Kommissionsmitglied von einer Sache keine Kenntnis hat, darf nicht heißen, dass es nicht politisch verantwortlich ist. Dazu haben wir einen Änderungsantrag zu dem morgen zur Abstimmung anstehenden Entschließungsantrag eingereicht, und bei den Anhörungen der neuen Kommissionsmitglieder, die demnächst stattfinden – wiewohl dies von dem neuen Parlament abhängen wird –, werden wir sie wohl auch zu diesem Punkt zu befragen haben. Nach unserem Dafürhalten hat diese Affäre nämlich gezeigt, dass die Worte von Präsident Prodi bei seinem Amtsantritt über die individuelle Verantwortung der Kommissare keineswegs zufrieden stellend in die Tat umgesetzt wurden. Wir hoffen, dass dieser Punkt, wie schon gesagt, bei der Anhörung der neuen Kommissare zur Sprache gebracht wird, denn wir müssen vor allem der europäischen politischen Elite erklären können, dass in Europa stets jemand für eine Sache verantwortlich ist."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τον κ. Kuhne και λόγω της προχωρημένης ώρας θα μπω και εγώ κατευθείαν στο θέμα. Σε αντίθεση με την Επιτροπή των Περιφερειών –το προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης– χορηγήσαμε απαλλαγή στην Επιτροπή τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους. Την εποχή εκείνη, ήμουν και πάλι εκπρόσωπος Τύπου της Ομάδας μου και μπόρεσα να προωθήσω τα επιχειρήματά μας. Ένα από τα επιχειρήματα ήταν ότι η Επιτροπή βρισκόταν στον σωστό δρόμο για τη μεταρρύθμιση. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι έτσι είναι. Δεν είχε καν στεγνώσει το μελάνι στο ψήφισμα όταν ξέσπασε το σκάνδαλο της Eurostat. Δεν ήταν μικρή υπόθεση. Η Eurostat δεν είναι απλώς ένας τυχαίος τομέας της Επιτροπής. Παράγει εξαιρετικά σημαντικές στατιστικές για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για τις συνεισφορές των κρατών μελών, οπότε, αν τα πράγματα δεν λειτουργούν καλά σε αυτήν, πόσο αξιόπιστες είναι οι ίδιες οι στατιστικές; Επομένως, ήταν δικαιολογημένο το ότι πολλοί άνθρωποι εξεγέρθηκαν με αυτές τις αποκαλύψεις. Νομίζουμε ότι, συνολικά, η Επιτροπή επέδειξε ενεργητικότητα ως προς το να επανορθώσει τα κακώς κείμενα στη Eurostat. Παραμένουν, ωστόσο, αρκετοί προβληματικοί τομείς και, πράγματι, αρκετά άτομα το έχουν ήδη αναφέρει. Καταρχάς, πώς πρόκειται να χειριστούμε τον ρόλο της OLAF; Θεωρούσα πάντα περίεργο να μας λέει ο Γενικός Γραμματέας ότι η OLAF είχε ζητήσει να κρατήσουμε μυστικά τα πράγματα και να μην τα διαδώσουμε. Δεν γνωρίζω πολλούς αξιωματούχους που οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι τους ζητούν να κρατήσουν μυστικά τέτοιου είδους πράγματα· κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε καμία διοίκηση. Οι αξιωματούχοι πρέπει να τηρούν τους πολιτικούς προϊσταμένους τους πλήρως ενημερωμένους, και νομίζω ότι αυτό είναι σαφέστατα το δίδαγμα που πρέπει να αντλήσουμε από αυτή την υπόθεση. Αυτό που είναι σημαντικό όσον αφορά την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Ευρωπαίων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών είναι η πολιτική λογοδοσία. Το γεγονός ότι ένας Επίτροπος δεν γνωρίζει κάτι δεν μπορεί να σημαίνει ότι δεν είναι πολιτικά υπόλογος. Επιχειρήσαμε να θέσουμε αυτό το σημείο σε μια τροπολογία στο ψήφισμα, επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο, και επίσης πιστεύουμε ότι, όταν πραγματοποιηθούν σύντομα οι ακροάσεις των νέων Επιτρόπων –αν και αυτό θα εξαρτηθεί από το νέο Κοινοβούλιο– θα πρέπει να τους ρωτήσουμε σχετικά με αυτό. Σε τελική ανάλυση, σε ό,τι μας αφορά, η υπόθεση αυτή έδειξε ότι τα λόγια του Προέδρου Πρόντι στην αρχή της θητείας του σχετικά με την ατομική λογοδοσία των Επιτρόπων δεν ήταν εντελώς ικανοποιητικά. Ελπίζουμε ότι αυτό θα τεθεί στις νέες ακροάσεις, όπως είπα, διότι πρέπει να είμαστε σε θέση να διακηρύξουμε στην ευρωπαϊκή πολιτική ελίτ, συγκεκριμένα, ότι κάποιος στην Ευρώπη είναι υπόλογος για κάτι."@el8
"Mr President, I agree with Mr Kuhne, and in view of the late hour I, too, shall get straight to the point. In contrast to the Committee of the Regions – the previous item on the agenda – we did grant the Commission discharge in April of last year. At that time, too, I was the spokesman for my group and was able to put our arguments forward. One of the arguments was that the Commission was on the right track to reform. We still believe that to be the case. Scarcely had the ink dried on that resolution when the Eurostat affair erupted. That was no small matter. Eurostat is not just any old branch of the Commission. It produces extremely important statistics on the Stability and Growth Pact, on the contributions of the Member States, and, if things are not going well there, how reliable are the statistics themselves? Thus, it was not for nothing that many people became very worked up over these revelations. We think that, on the whole, the Commission has shown vigour in righting the wrongs at Eurostat. A number of problem areas remain, however, and, indeed, several people have already alluded to these. First of all, how are we to deal with the role of OLAF? I always thought it strange to be told by the Secretary-General that OLAF had asked that we should keep things secret and not pass them on. I do not know many officials who are required to keep things of this nature secret for their political superiors; in not one administration does such a thing happen. Officials should keep their political superiors fully informed, and I think that that is clearly the lesson to be learnt from this affair. What is essential as far as the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party is concerned is political accountability. The fact that a Commissioner does not know something cannot mean that he or she is not politically accountable. We have sought to raise this point in an amendment to the resolution, on which, indeed, we shall be voting tomorrow, and we also think that, when the hearings of the new Commissioners are held shortly – although it will depend on the new Parliament – we will have to question them on this point. After all, as far as we are concerned, this affair has shown President Prodi’s words at the start of his term about the individual accountability of Commissioners to be not entirely satisfactory. We hope that this will be raised at the new hearings, as I have said, because we must be able to declare to the European political elite, in particular, that someone in Europe is accountable for something."@en3
"Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Sr. Kuhne, y en vista de la hora tardía, yo también voy a ir al grano. A diferencia de la Comisión de las Regiones –el punto anterior del orden del día– aprobamos la gestión de la Comisión en abril del año pasado. En ese momento también, yo era el orador de mi Grupo y pude exponer nuestros argumentos. Uno de ellos era que la Comisión estaba en el buen camino hacia la reforma. Creo que esto todavía es así. Apenas la tinta de esta resolución se había secado cuando surgió el asunto Eurostat. No fue cosa de poca importancia. Eurostat no es solo una vieja sucursal de la Comisión. Elabora estadísticas sumamente importantes sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sobre las aportaciones de los Estados miembros y, si las cosas no marchan bien allí, ¿cuán fiables son las propias estadísticas? Por lo tanto, no fue en balde que mucha gente se sintiera extremadamente disgustada por estas revelaciones. Creemos que, en su conjunto, la Comisión ha demostrado tenacidad al enderezar los agravios en Eurostat. Sin embargo, sigue existiendo una serie de ámbitos problemáticos y, de hecho, varias personas ya han aludido a ello. Ante todo, ¿cómo vamos a abordar el papel de OLAF? Siempre he pensado que era extraño que el Secretario General dijera que OLAF había pedido que mantuviéramos las cosas en secreto y no informáramos sobre ellas. No conozco a muchos funcionarios a quienes sus superiores políticos les pidan que mantengan las cosas de esta naturaleza en secreto; en ninguna administración, este tipo de cosas ocurren. Los funcionarios deben mantener informados a sus superiores políticos en todo momento y creo que esto es claramente la lección que hay que aprender de este asunto. Lo que es esencial en lo que se refiere al Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas es la responsabilidad política. Que un Comisario o Comisaria no conozca algo no puede querer decir que no sea responsable políticamente. Hemos intentado plantear este punto en una enmienda a la resolución, sobre la que vamos a votar mañana, y creemos que, cuando las audiencias de los nuevos Comisarios se celebren dentro de poco –si bien dependerá del nuevo Parlamento– tendremos que interrogarles sobre este punto. Después de todo, en lo que a mi me concierne, este asunto ha demostrado que las palabras del Presidente Prodi al inicio de su mandato sobre la responsabilidad individual de los Comisarios no son del todo satisfactorias. Esperamos que se planteará en las nuevas audiencias, tal como he dicho, ya que tenemos que poder declarar a la elite política europea, en particular, que alguien en Europa es responsable de algo."@es12
"Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä jäsen Kuhnen kanssa, ja myöhäisen ajankohdan vuoksi minäkin menen suoraan asiaan. Toisin kuin alueiden komitea – joka oli esityslistan edellinen aihe – me myönsimme viime vuoden huhtikuussa komissiolle vastuuvapauden. Vastasin silloinkin ryhmässäni tästä asiasta ja toin perustelumme esiin. Katsoimme muun muassa, että komissio oli oikeilla jäljillä uudistuksen suhteen, ja uskomme sen yhä olevan. Kyseinen päätöslauselma oli vielä aivan tuore, kun Eurostat-tapaus tuli ilmi. Kyseessä ei ollutkaan mikään pikkujuttu. Eurostat ei ole mikä tahansa komission vanha alaosasto, vaan se tuottaa äärimmäisen tärkeitä tilastotietoja vakaus- ja kasvusopimuksesta sekä jäsenvaltioiden suorittamista maksuosuuksista, ja jos asiat eivät ole Eurostatissa kunnossa, kuinka luotettavia lienevät tilastot? Niinpä monet syystäkin huolestuivat näistä paljastuksista. Kaiken kaikkiaan komissio on mielestämme pyrkinyt oikaisemaan Eurostatin epäkohtia tarmokkaasti. Jäljellä on kuitenkin muutamia ongelma-aloja, joihin monet ovat jo viitanneet. Miten meidän ensinnäkin olisi toimittava OLAFin suhteen? Pidin aina omituisena sitä, miten pääsihteeri ilmoitti meille OLAFin pyytäneen, että pitäisimme asiat salassa emmekä kertoisi niistä eteenpäin. En tunne kovinkaan monta virkamiestä, joiden olisi salattava tällaiset asiat poliittisilta esimiehiltään; yhdessäkään hallinnossa ei toimita niin. Virkamiesten olisi pidettävä poliittiset esimiehensä täysin ajan tasalla, ja mielestäni juuri tämän voimme tästä tapauksesta oppia. Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmän mielestä keskeistä on poliittinen vastuu. Jos komission jäsen ei tiedä jotain, se ei voi tarkoittaa, ettei hän ole poliittisesti vastuussa. Olemme pyrkineet ottamaan tämän asian esiin päätöslauselmaan tehdyssä tarkistuksessa, josta todellakin äänestämme huomenna. Katsomme myös, että meidän on kysyttävä tätä asiaa uusilta komission jäseniltä, kun heitä pian kuullaan, vaikka tästä päättääkin uusi parlamentti. Mielestämme tämä tapaus on loppujen lopuksi osoittanut, etteivät puheenjohtaja Prodin alkukauden puheet komission jäsenten henkilökohtaisesta vastuusta ole täysin toteutuneet. Kuten totesin, tämä asia otetaan toivoaksemme esille uusissa kuulemistilaisuuksissa, koska meidän on voitava vakuuttaa etenkin Euroopan vallanpitäjät siitä, että joku Euroopassa vastaa jostakin."@fi5
"Monsieur le Président, je suis d’accord avec M. Kuhne et, vu l’heure tardive, j’irai moi aussi droit au but. Contrairement à ce qui s’est passé pour le Comité des régions - point précédent de l’ordre du jour - nous avons donné décharge à la Commission en avril 2003. À cette époque, j’étais également le porte-parole de mon groupe et j’ai pu exposer nos arguments. L’un d’entre eux était que la Commission était sur la bonne voie de la réforme. Nous pensons toujours que c’est le cas. L’encre de cette résolution était à peine sèche lorsque l’affaire Eurostat a éclaté. Ce n’était pas une petite affaire. Eurostat n’est pas n’importe quel vieil organe de la Commission. Il produit des statistiques extrêmement importantes sur le pacte de stabilité et de croissance, sur les contributions des États membres. Et, si les choses ne vont pas très bien là-bas, à quel point les statistiques elles-mêmes sont-elles fiables? Ce n’est donc pas pour rien que de nombreuses personnes se sont énervées face à ces révélations. Nous pensons que, dans l’ensemble, la Commission a fait preuve de détermination pour réparer les injustices au sein d’Eurostat. Cependant, de nombreux problèmes persistent et plusieurs personnes y ont en effet fait allusion. Tout d’abord, comment devons-nous comprendre le rôle de l’OLAF? J’ai toujours trouvé étrange d’entendre le Secrétaire général dire que l’OLAF nous avait demandé de garder le secret et de ne pas transmettre les informations. Je ne connais pas beaucoup de fonctionnaires dont on exige qu’ils ne révèlent pas un secret de cette nature à leurs supérieurs politiques. Cela n’existe dans aucune administration. Les fonctionnaires doivent tenir leurs supérieurs politiques totalement informés et je crois que c’est clairement la leçon à tirer de cette affaire. Pour le groupe du parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs, la notion de responsabilité politique est essentielle. Le fait qu’un commissaire ignore une chose ne peut le libérer de sa responsabilité politique. Nous avons essayé de soulever ce point dans un amendement à la résolution sur laquelle nous voterons demain et nous pensons également que, lors des auditions des nouveaux commissaires - lesquelles devraient avoir lieu prochainement, mais cela dépendra du nouveau Parlement -, nous devrons également les interroger sur ce point. Après tout, en ce qui nous concerne, cette affaire a montré que les propos tenus par le président Prodi au début de son mandat au sujet de la responsabilité individuelle des commissaires n’étaient pas pleinement satisfaisants. Nous espérons que ce point sera soulevé lors des prochaines auditions, comme je viens de le dire, parce que nous devons pouvoir dire à l’élite politique européenne en particulier que quelqu’un en Europe est responsable de quelque chose."@fr6
"Signor Presidente sono d’accordo con l’onorevole Kuhne e, vista l’ora, andrò anch’io dritto al dunque. A differenza del Comitato delle regioni, di cui abbiamo discusso nel precedente punto dell’ordine del giorno, alla Commissione lo scorso aprile abbiamo concesso il discarico. Anche in quella occasione ero il portavoce del mio gruppo e in tale veste illustrai le nostre argomentazioni; tra l’altro affermavamo che la Commissione aveva imboccato la via delle riforme. Riteniamo che tale argomentazione sia valida ancora oggi. La risoluzione era ancora fresca di stampa quando scoppiò lo scandalo Eurostat – una vicenda di non poco conto, dato che Eurostat non è, per così dire, un ufficio qualsiasi della Commissione; è invece un istituto che fornisce dati statistici estremamente importanti riguardo al Patto di stabilità e di crescita e ai contributi degli Stati membri. Viene quindi da chiedersi: se nell’istituto di statistica le cose non funzionano a dovere, quanto possiamo fidarci delle statistiche stesse? Non era dunque infondata la grave preoccupazione suscitata da quelle rivelazioni. Noi pensiamo che, complessivamente, la Commissione abbia agito con grande risolutezza nel rimettere a posto le cose che non andavano bene in Eurostat. Restano, tuttavia, alcune questioni irrisolte, come è già stato osservato da più parti. Innanzi tutto, rimane il problema del ruolo dell’OLAF. Mi è parso strano che il Segretario generale ci abbia detto che l’OLAF aveva chiesto che noi mantenessimo il segreto sulla vicenda e non la rivelassimo ad altri. Non conosco molti funzionari ai quali venga chiesto di tenere segreti ai loro superiori politici fatti di questo tipo; invero, non esiste nessuna amministrazione in cui accadano cose del genere. I funzionari dovrebbero, al contrario, tenere aggiornati i loro superiori politici – e questa è la lezione che dovremmo imparare dallo scandalo Eurostat. Il gruppo del Partito europeo dei liberali, democratici e riformatori è del parere che l’aspetto fondamentale sia quello della responsabilità politica. L’ignoranza non esime un Commissario dalla sua responsabilità dal punto di vista politico. Abbiamo cercato di affrontare questo punto in un emendamento alla risoluzione su cui voteremo domani; pensiamo inoltre che durante le prossime audizioni dei nuovi membri della Commissione – anche se sarà il nuovo Parlamento a decidere in merito – dovremmo interrogarli proprio su questo punto. Tutto considerato, per parte nostra riteniamo che la vicenda Eurostat abbia dimostrato come le parole pronunciate dal Presidente Prodi all’inizio del suo mandato sulla responsabilità individuale dei Commissari non fossero del tutto soddisfacenti. Ci auguriamo che la questione sia sollevata in occasione delle prossime audizioni, come ho già detto, perché dobbiamo essere in grado di dire all’ politica europea, in particolare, che in Europa c’è qualcuno che è responsabile di qualcosa."@it9
"Mr President, I agree with Mr Kuhne, and in view of the late hour I, too, shall get straight to the point. In contrast to the Committee of the Regions – the previous item on the agenda – we did grant the Commission discharge in April of last year. At that time, too, I was the spokesman for my group and was able to put our arguments forward. One of the arguments was that the Commission was on the right track to reform. We still believe that to be the case. Scarcely had the ink dried on that resolution when the Eurostat affair erupted. That was no small matter. Eurostat is not just any old branch of the Commission. It produces extremely important statistics on the Stability and Growth Pact, on the contributions of the Member States, and, if things are not going well there, how reliable are the statistics themselves? Thus, it was not for nothing that many people became very worked up over these revelations. We think that, on the whole, the Commission has shown vigour in righting the wrongs at Eurostat. A number of problem areas remain, however, and, indeed, several people have already alluded to these. First of all, how are we to deal with the role of OLAF? I always thought it strange to be told by the Secretary-General that OLAF had asked that we should keep things secret and not pass them on. I do not know many officials who are required to keep things of this nature secret for their political superiors; in not one administration does such a thing happen. Officials should keep their political superiors fully informed, and I think that that is clearly the lesson to be learnt from this affair. What is essential as far as the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party is concerned is political accountability. The fact that a Commissioner does not know something cannot mean that he or she is not politically accountable. We have sought to raise this point in an amendment to the resolution, on which, indeed, we shall be voting tomorrow, and we also think that, when the hearings of the new Commissioners are held shortly – although it will depend on the new Parliament – we will have to question them on this point. After all, as far as we are concerned, this affair has shown President Prodi’s words at the start of his term about the individual accountability of Commissioners to be not entirely satisfactory. We hope that this will be raised at the new hearings, as I have said, because we must be able to declare to the European political elite, in particular, that someone in Europe is accountable for something."@lv10
"Senhor Presidente, concordo com o senhor deputado Kuhne, e, dado o adiantado da hora, irei também directamente ao assunto. Ao contrário do que aconteceu com o Comité das Regiões – o ponto anterior da ordem do dia –, concedemos quitação à Comissão em Abril do ano transacto. Também então fui porta-voz do meu grupo e tive oportunidade de expor os nossos argumentos. Um desses argumentos foi que a Comissão estava a avançar no caminho certo com a reforma. Continuamos a acreditar que assim é. Mal a tinta dessa resolução havia secado, rebentou o caso Eurostat. Não se tratava de um caso sem importância. O Eurostat não é um qualquer velho departamento da Comissão. É um órgão que produz estatísticas extremamente importantes sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento, sobre as contribuições dos Estados-Membros. Por conseguinte, se as coisas não correm bem aí, que credibilidade poderão ter as próprias estatísticas? Não foi sem razão, portanto, que muitas pessoas ficaram perturbadas com estas revelações. Pensamos que, em termos gerais, a Comissão agiu com firmeza no sentido de repor a ordem no Eurostat. No entanto, subsistem ainda algumas áreas problemáticas, a que algumas pessoas já tiveram, aliás, ocasião de aludir. Em primeiro lugar, como deveremos lidar com o papel do OLAF? Sempre achei estranho ouvir do Secretário-Geral que o OLAF nos havia pedido que guardássemos segredo e não divulgássemos os factos. Não conheço muitos funcionários que tenham de manter segredo para os seus superiores políticos sobre assuntos desta natureza; isso é algo que não acontece em nenhuma administração. Os funcionários têm o dever de manter os seus superiores políticos cabalmente informados, e penso que esse é claramente o ensinamento a extrair deste caso. O que é essencial, no entender do Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas, é a responsabilidade política. O facto de um Comissário não ter conhecimento de uma coisa não pode significar que não seja politicamente responsável. Procurámos levantar esta questão numa alteração à resolução, sobre a qual iremos aliás votar amanhã, e pensamos também que, quando em breve forem realizadas as audições dos novos Comissários, teremos – se bem que isso dependa do novo Parlamento - de os auscultar sobre este ponto Afinal de contas, do nosso ponto de vista, este incidente demonstrou que as palavras que o Presidente Prodi proferiu no início do seu mandato sobre a responsabilidade individual dos Comissários não são totalmente satisfatórias. Como já disse, esperamos que esta questão seja levantada, pois temos de poder declarar, em especial à elite política europeia, que alguém na Europa é responsável por algo."@pt11
"Herr talman! Jag instämmer med Helmut Kuhne, och med tanke på den sena timmen skall även jag gå rakt på sak. Till skillnad från Regionkommittén – föregående punkt på föredragningslistan – beviljade vi kommissionen ansvarsfrihet i april förra året. Jag var talesman för min grupp även då och gavs tillfälle att redogöra för våra argument. Ett av argumenten var att kommissionen var på rätt väg i reformarbetet. Vi anser fortfarande att så är fallet. Knappt hade bläcket i den resolutionen torkat förrän Eurostataffären exploderade. Det var ingen småsak. Eurostat är inte bara en gammal gren av kommissionen utan tar dessutom fram ytterst viktig statistik över stabilitets- och tillväxtpakten, över medlemsstaternas bidrag, och om saker och ting inte står rätt till där, hur tillförlitlig är då själva statistiken? Det var alltså inte utan anledning som många människor blev mycket upprörda över avslöjandena. Vi anser att kommissionen på det hela taget har rättat till missförhållandena inom Eurostat på ett kraftfullt sätt. Ett antal problemområden kvarstår dock, vilka flera personer för övrigt redan har nämnt. Allra först, hur skall vi se på OLAF:s roll? Jag tyckte alltid att det var konstigt att höra av generalsekreteraren att OLAF hade bett att vi skulle hålla saker och ting hemliga och inte vidarebefordra dem. Jag vet inte hur många tjänstemän som ombes att hålla detta slags saker hemliga för sina politiska överordnade; något sådant händer inte i någon enda förvaltning. Tjänstemän bör hålla sina politiska överordnade fullt informerade, och jag anser att detta helt klart är den lärdom man kan dra av denna affär. Vad som är viktigt för Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp är politisk ansvarighet. Det faktum att en kommissionär inte vet någonting kan inte betyda att han eller hon inte är politiskt ansvarig. Vi har försökt ta upp denna punkt i ett ändringsförslag till resolutionen, som vi för övrigt skall rösta om i morgon, och vi anser också att vi när utfrågningarna av de nya kommissionärerna hålls inom kort – även om detta kommer att komma an på det nya parlamentet – måste ställa dem frågor om denna punkt. När allt kommer omkring anser vi att affären har visat att det kanske inte låg fullt allvar bakom ordförande Romano Prodis ord i början av hans mandatperiod, om kommissionärernas individuella ansvar. Vi hoppas att saken som sagt kommer att tas upp vid de nya utfrågningarna, eftersom vi i synnerhet för EU:s politiska elit måste kunna förklara att någon i EU är ansvarig för någonting."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph