Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-15-Speech-4-071"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040115.3.4-071"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Não tenhamos ilusões: a par de uma nova atitude pró-activa nas políticas de família, a gestão dos fluxos migratórios faz parte das respostas para fazer face ao envelhecimento da população e à diminuição da população activa na UE. Como conclui a Comissão, a gestão dos fluxos migratórios é essencial para evitar a estagnação do crescimento económico e a deterioração da nossa qualidade de vida. Por isso, é relevante que a Comissão soubesse enunciar as áreas onde haverá potenciais vantagens numa actuação europeia coordenada, respeitando as diversas realidades e sensibilidades nacionais - a integração no mercado de trabalho, o reconhecimento das qualificações dos migrantes, as competências linguísticas e educacionais, a habitação e questões urbanas, os serviços de saúde e assistência social, a integração social e cultural. Saúdo, também, a introdução da noção de “cidadania civil”, que, garantida aos imigrantes legais, lhes permitirá beneficiar de um estatuto digno e consolidará o seu sentimento de pertença. A integração é factor essencial de coesão social e depende de factores como educação, a língua e a participação cívica. Regozijo-me, enfim, com o expresso reconhecimento de que “a imigração não pode ser encarada unicamente em termos de potencial económico”, o que aponta para políticas de profunda sensibilidade humana e realismo social. Como defende o CDS/PP, em Portugal, “rigor nas entradas, generosidade e humanidade no acolhimento e integração”. ( )"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Lad os ikke nære illusioner, thi sammen med den nye proaktive holdning i familiepolitikken er forvaltning af migrationsstrømmene et af svarene på problemet med den aldrende befolkning og den stadig mindre arbejdsstyrke i EU. Som Kommissionen konkluderer, er forvaltning af migrationsstrømmene af afgørende betydning, hvis vi skal undgå, at den økonomiske vækst går i stå, og livskvaliteten falder. Det er derfor positivt, at Kommissionen har kunnet udpege de områder, hvor der kan være potentielle fordele ved en fælles EU-indsats, idet der dog må tages hensyn til landenes forskellige realiteter og værdier, nemlig integration på arbejdsmarkedet, anerkendelse af indvandreres kvalifikationer, uddannelse og sprogfærdigheder, boliger og byområder, sundheds- og socialtjenester samt social og kulturel integration. Jeg bifalder også, at begrebet "medborgerskab" er introduceret, fordi det giver de lovlige indvandrere en værdig status, der kan befæste deres tilhørsforhold. Integration er en afgørende faktor for den sociale samhørighed og afhænger af faktorer som uddannelse, sprogfærdigheder og deltagelse i samfundslivet. Jeg glæder mig endelig over den udtrykkelige anerkendelse af, at "indvandringen ikke kun skal betragtes ud fra en økonomisk synsvinkel", hvilket lægger op til en politik præget af en dybt menneskelig indstilling og social realisme. Det Portugisiske Folkeparti, CDS/PP, siger strenghed ved adgangen, generøsitet og menneskelighed i modtagelse og integration. ( )"@da1
". Machen wir uns keine Illusionen: Neben einer neuen, proaktiven Einstellung in der Familienpolitik ist die Steuerung der Einwanderungsströme eine Reaktion auf das Problem der alternden Bevölkerung und rückläufigen Erwerbsbevölkerung in der EU. Wie die Kommission feststellte, ist die Steuerung der Migrationsströme unerlässlich, wenn wir unser Wirtschaftswachstum bewahren und ein Absinken unserer Lebensqualität verhindern wollen. Deshalb ist es wichtig, dass die Kommission die Bereiche nennen konnte, wo ein koordiniertes europäisches Vorgehen von Vorteil sein kann, ohne dass man die unterschiedlichen nationalen Realitäten und Befindlichkeiten – Integration in den Arbeitsmarkt, Anerkennung der Qualifikationen der Einwanderer, sprachliche und Bildungskompetenzen, Wohnen und Leben, Gesundheits- und Sozialdienste, soziale und kulturelle Integration – außer Acht lässt. Ich begrüße auch die Aufnahme des Begriffs „Zivilbürgerschaft“, die es den legalen Einwanderern ermöglicht, einen Status zu erlangen, der ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl gibt. Integration ist ein wesentlicher Faktor für den sozialen Zusammenhalt und hängt von Faktoren wie Bildung, Sprache und Beteiligung am gesellschaftlichen Leben ab. Nicht zuletzt begrüße ich auch die Feststellung, dass „Einwanderung nicht nur im Sinne eines Wirtschaftspotenzials betrachtet werden kann“, was auf eine Politik tiefer menschlicher Sensibilität schließen lässt, die sich auch im Einklang mit der sozialen Realität befindet, so wie die Portugiesische Volkspartei (CDS/PP) für „Strenge bei der Einreise, Großzügigkeit und Menschlichkeit bei der Aufnahme und Integration“ eintritt."@de7
". Ας μην τρέφουμε αυταπάτες: παράλληλα με τη νέα προνοητική στάση όσον αφορά την πολιτική για την οικογένεια, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί απάντηση στο πρόβλημα ενός πληθυσμού που γερνάει και ενός μειωμένου εργατικού δυναμικού της ΕΕ. Όπως συμπεραίνει η Επιτροπή, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι σημαντική, εάν θέλουμε να αποφύγουμε την ύφεση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της ποιότητας της ζωής μας. Συνεπώς, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Επιτροπή κατάφερε να αποδείξει ποιους τομείς μπορεί να ωφελήσει η συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, χωρίς να παραβλέψουμε τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες και ευαισθησίες – την ένταξη στην αγορά εργασίας, την αναγνώριση των προσόντων των μεταναστών, τις γλωσσικές και εκπαιδευτικές ικανότητες, τη στέγαση και τα αστικά ζητήματα, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη. Χαιρετίζω επίσης τη συμπερίληψη της έννοιας της “αστικής ιθαγένειας”, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους νόμιμους μετανάστες να χαίρουν ενός καθεστώτος που τους παρέχει το αίσθημα ότι ανήκουν κάπου. Η ένταξη είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην κοινωνική συνοχή, ο οποίος εξαρτάται από παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η γλώσσα και η αστική συμμετοχή. Τέλος, χαιρετίζω τη δήλωση ότι “η μετανάστευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνον από πλευράς οικονομικού δυναμικού”, η οποία προτείνει μια πολιτική βαθιάς ανθρώπινης ευαισθησίας που βρίσκεται επίσης σε αρμονία με την κοινωνική πραγματικότητα. Όπως υποστηρίζει το Λαϊκό Κόμμα της Πορτογαλίας (CDS/PP), “αυστηρότητα κατά την είσοδο, γενναιοδωρία και ανθρωπιά κατά την υποδοχή και την ένταξη”."@el8,8
". Let us not be under any illusions: in tandem with a new pro-active attitude in family policy, the management of migration flows is one response to the problem of an ageing population and a reduced EU workforce. As the Commission concluded, the management of migration flows is essential if we are to avoid a drop-off in economic growth and a reduction in our quality of life. It is therefore valuable that the Commission was able to pinpoint the areas where coordinated European action can be of benefit, without overlooking different national realities and sensitivities – integration into the labour market, recognition of migrants’ qualifications, linguistic and educational abilities, housing and urban issues, health and social services and social and cultural integration. I also welcome the inclusion of the concept of ‘civic citizenship’, enabling legal immigrants to enjoy a status that confers on them a sense of belonging. Integration is an essential factor in social cohesion that depends on factors such as education, language and civic participation. Lastly, I welcome the statement that ‘migration cannot be viewed purely in terms of economic potential’, which suggests a policy of profound human sensitivity that is also in tune with social reality. As Portugal’s People’s Party (CDS/PP) advocates, ‘strictness on entry, generosity and humanity in reception and integration’. ( )"@en3
"No nos hagamos ilusiones: junto a una nueva actitud de iniciativa en política familiar, la gestión de las corrientes migratorias constituye una respuesta al problema del envejecimiento de la población y la disminución de la población activa en la UE. Como ha concluido la Comisión, la gestión de las corrientes migratorias es vital si queremos evitar un estancamiento del crecimiento económico y una disminución de nuestra calidad de vida. Por tanto, es de apreciar que la Comisión haya sido capaz de identificar los campos en los que puede resultar beneficiosa una actuación europea coordinada, sin olvidar las distintas realidades y sensibilidades nacionales: integración en el mercado laboral, reconocimiento de la cualificación de los inmigrantes, capacidades lingüísticas y educativas, alojamiento y temas urbanos, servicios sanitarios y sociales e integración social y cultural. También me complace la incorporación del planteamiento de la «ciudadanía cívica», permitiendo a los inmigrantes legales disfrutar de una condición que les confiere un sentimiento de pertenencia. La integración es un factor esencial en la cohesión social que depende de factores tales como la educación, la lengua y la participación cívica. Por último, me satisface la afirmación de que «la inmigración no puede verse únicamente en términos de potencial económico», lo cual sugiere una política de profunda sensibilidad humana que además está en sintonía con la realidad social. Tal como propugna el Partido Popular de Portugal (CDS/PP), «rigor en las entradas, generosidad y humanidad en la acogida y la integración»."@es12
". Älkäämme elätelkö harhakuvitelmia: kun perhepolitiikassa sovelletaan uutta proaktiivista lähestymistapaa, maahanmuuttovirtojen hallinta on yksi ratkaisu ongelmiin, joita aiheutuu väestön ikääntymisestä ja EU:n työvoiman vähenemisestä. Kuten komissio totesi, maahanmuuttovirtojen hallinta on välttämätöntä, mikäli haluamme välttää talouskasvun tyrehtymisen ja elämänlaatumme heikkenemisen. Siksi on myönteistä, että komissio on pystynyt määrittelemään alat, joilla koordinoiduista eurooppalaisista toimista saattaa olla hyötyä, ja ottanut huomioon myös erilaiset kansalliset olosuhteet ja näkökohdat. Näitä ovat integroiminen työmarkkinoille, maahanmuuttajien ammatillisen pätevyyden tunnustaminen, kielelliset ja koulutukselliset edellytykset, asumista ja kaupunkialueita koskevat kysymykset, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kotouttaminen. Pidän myönteisenä myös sitä, että mukaan on otettu yhteiskunnan kansalaisuuden käsite, jonka ansiosta laillisten maahanmuuttajien on mahdollista saavuttaa yhteiskuntaan kuulumisen tunne. Kotouttaminen on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta keskeistä, ja siihen vaikuttavat koulutuksen, kielen ja yhteiskunnallisen osallistumisen kaltaiset tekijät. Lopuksi totean pitäväni myönteisenä ajatusta, jonka mukaan "maahanmuuttoa ei voida nähdä pelkästään taloudellisten mahdollisuuksien kannalta". Tällä viitataan politiikkaan, jolle on ominaista syvällinen inhimillisyys ja joka on myös yhdenmukainen sosiaalisen todellisuuden kanssa. Portugalin kansanpuolueen (CDS/PP) johtoajatuksena on suhtautua maahanpääsyyn tiukasti mutta vastaanottoon ja kotouttamiseen avokätisesti ja ihmisläheisesti. ( )"@fi5
"Ne nous faisons pas d’illusions: au même titre qu’une nouvelle attitude proactive dans les politiques familiales, la gestion des flux migratoires fait partie des réponses à apporter au vieillissement de la population et à la diminution de la population active dans l’UE. La Commission conclut que la gestion des flux migratoires est essentielle afin d’éviter la stagnation économique et la détérioration de notre qualité de vie. Elle doit indiquer alors les domaines qui retireraient des avantages potentiels d’une action européenne coordonnée, qui respecte les diverses réalités et sensibilités nationales - l’intégration au marché du travail, la reconnaissance des qualifications des migrants, les compétences linguistiques et éducationnelles, le logement et les questions d’urbanisme, les services de santé et d’assistance sociale, l’intégration sociale et culturelle. Je salue aussi l’introduction de la notion de "citoyenneté civile", qui, une fois garantie aux immigrants légaux, leur permettrait de bénéficier d’un statut digne et consoliderait leur sentiment d’appartenance. L’intégration est un facteur essentiel de la cohésion sociale et elle dépend de facteurs comme l’éducation, la langue et la participation civique. Je me réjouis enfin de la reconnaissance expresse du fait que "l’immigration ne peut être considérée uniquement en termes de potentiel économique", ce qui indique des politiques de profonde sensibilité humaine et de réalisme social. Comme le CDS/PP le soutient au Portugal, "rigueur à l’entrée, générosité et humanité de l’accueil, intégration". ( )"@fr6
". Non facciamoci illusioni: come il nuovo atteggiamento proattivo nei confronti delle politiche della famiglia, la gestione dei flussi migratori fa parte del tentativo di affrontare l’invecchiamento della popolazione e la diminuzione della popolazione attiva nell’Unione europea. Come ha affermato la Commissione, la gestione dei flussi migratori è essenziale per evitare la stagnazione della crescita economica e il deteriorarsi della qualità della vita. Per questo è importante che la Commissione sia riuscita a definire quei settori nei quali un’azione coordinata a livello europeo produrrà potenziali vantaggi, nel rispetto delle diverse realtà e sensibilità nazionali – l’integrazione nel mercato del lavoro, il riconoscimento delle qualifiche degli immigrati, le competenze linguistiche ed educative, il problema degli alloggi e la pianificazione urbana, i servizi sanitari e l’assistenza sociale, l’integrazione socioculturale. Mi compiaccio altresì dell’introduzione del concetto di “cittadinanza civile”, che permetterà ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea di beneficiare di uno che consoliderà il loro senso di appartenenza. L’integrazione è un elemento essenziale di coesione sociale e dipende da fattori quali l’istruzione, la lingua e la partecipazione civica. Infine, accolgo con favore il riconoscimento del fatto che “l’immigrazione non può essere considerata unicamente in termini di potenziale economico”; ciò suggerisce politiche di profonda sensibilità umana e realismo sociale. Come sostiene il Partito popolare portoghese (CDS/PP), “rigore per gli ingressi, generosità e umanità per l’accoglienza e l’integrazione”."@it9
". Let us not be under any illusions: in tandem with a new pro-active attitude in family policy, the management of migration flows is one response to the problem of an ageing population and a reduced EU workforce. As the Commission concluded, the management of migration flows is essential if we are to avoid a drop-off in economic growth and a reduction in our quality of life. It is therefore valuable that the Commission was able to pinpoint the areas where coordinated European action can be of benefit, without overlooking different national realities and sensitivities – integration into the labour market, recognition of migrants’ qualifications, linguistic and educational abilities, housing and urban issues, health and social services and social and cultural integration. I also welcome the inclusion of the concept of ‘civic citizenship’, enabling legal immigrants to enjoy a status that confers on them a sense of belonging. Integration is an essential factor in social cohesion that depends on factors such as education, language and civic participation. Lastly, I welcome the statement that ‘migration cannot be viewed purely in terms of economic potential’, which suggests a policy of profound human sensitivity that is also in tune with social reality. As Portugal’s People’s Party (CDS/PP) advocates, ‘strictness on entry, generosity and humanity in reception and integration’. ( )"@lv10
"Laten we onszelf niet misleiden: net als het nieuwe, proactieve beleid ten behoeve van families maakt ook het beheer van de immigratiestromen deel uit van de strategie waarmee we hopen een oplossing te vinden voor de vergrijzing van de bevolking en het teruglopen van het aantal werkende mensen. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het beheer van de immigratiestromen van fundamenteel belang is, als we tenminste willen verhinderen dat de economische groei stagneert en ons welvaartsniveau afneemt. Daarom is het belangrijk dat de Commissie aangeeft op welke terreinen gecoördineerde Europese actie vruchten kan afwerpen. Er zal dan wel rekening moeten worden gehouden met het feit dat de situatie in elk land anders ligt. We hebben het hier dan over zaken als integratie in de arbeidsmarkt, de erkenning van de kwalificaties van immigranten, taalvaardigheid en opleidingsniveau, huisvesting en stedelijke aangelegenheden, de diensten voor sociale bijstand en gezondheidszorg, culturele en sociale integratie. Ik sta ook achter de introductie van het begrip “civiel burgerschap”. Op die wijze garanderen wij een waardige status voor legale immigranten, en dat zal ervoor zorgen dat zij het gevoel krijgen erbij te horen. Integratie is een voorwaarde voor sociale cohesie. Of die integratie slaagt, hangt af van factoren als opleiding, taalbeheersing en civiele participatie. Het is verder een goede zaak dat nu erkend wordt dat “de integratie niet alleen beschouwd mag worden in termen van economisch potentieel”. Dat duidt op een humanitaire instelling en een goed oog voor de sociale realiteit. De Portugese Volkspartij CDS/PP bepleit daarom ook “striktheid bij toelating, vrijgevigheid en menselijkheid bij opvang en integratie”."@nl2
". Låt oss inte göra oss några illusioner: tillsammans med en ny, aktiv inställning i familjepolitiken är administrationen av migrationsflödena ett sätt att reagera på problemet med en åldrande befolkning och en krympande europeisk arbetsstryka. Som kommissionen konstaterade är hanteringen av migrationsflödena av avgörande betydelse om vi skall kunna undvika en minskning i den ekonomiska tillväxten och en försämrad livskvalitet. Det är därför värdefullt att kommissionen kunnat peka ut de områden där en samordnad europeisk insats kan bli till nytta, utan att försumma olika nationella realiteter och temperament – integration på arbetsmarknaden, erkännande av invandrarnas kvalifikationer, språkliga och utbildningsmässiga bakgrund, bostäder och stadsplanefrågor, hälsa och social service samt social och kulturell integration. Jag välkomnar också begreppet “samhällsmedborgarskap” som gör det möjligt för invandrarna att komma i åtnjutande av en status som ger dem en känsla av tillhörighet. Integration är en avgörande faktor i samband med den sociala sammanhållning som är beroende av faktorer som utbildning, språk och samhällsdeltagande. Slutligen välkomnar jag påståendet att “migration inte enbart kan ses som en ekonomisk potential “, vilket tyder på en politik som präglas av en djupgående humanism som också harmoniserar med sociala realiteter. Det är detta som Portugals folkparti (CDS/PP) förespråkar: “kontroll vid inresa, generositet och humana värderingar i samband med mottagande och integration”. ( )"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph