Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-15-Speech-4-064"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040115.3.4-064"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei a favor, saudando a iniciativa da Comissão do Emprego e o trabalho da colega Kratsa. A mera estatística mostra bem a relevância do sector dos serviços como domínio-chave na criação de postos de trabalho. Na UE, em 2000, os serviços representavam 68,8% do emprego global, enquanto, em 1991, representavam apenas 62,7%. Mas estes dados ganham ainda outra dimensão quando, no cotejo com a economia norte-americana, se vê que os serviços representam 80% da actividade económica e ocupam 80% da população activa. O sector dos serviços funciona como um catalisador do crescimento futuro, e as oportunidades oferecidas devem ser exploradas ao máximo. Acompanho, pois, a relatora quando exorta a Comissão a publicar um Livro Branco para a realização, tão rápida quanto possível, de um eficaz e verdadeiro mercado interno dos serviços, onde relevam, em particular, os investimentos em I[amp]D, quer públicos, quer privados, e uma aposta muito séria nas PME como força motora. Associei-me muito em especial à consideração, que sublinho, de que nos dias de hoje é nas pessoas, nos homens e nas mulheres que mais importa investir, pelo que a educação e a formação - em conjugação com a divulgação das novas tecnologias - são os principais ingredientes de uma política eficaz para a inovação no sector dos serviços e a desejável criação de emprego."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har stemt for, idet jeg støtter dette initiativ fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Kratsa-Tsagaropoulous-betænkningen. Blot ved at betragte statistikken kan man let overbevise sig om tjenesteydelsessektorens nøglerolle, hvad angår jobskabelse. I EU repræsenterede tjenesteydelserne i 2000 68,8 % af den samlede beskæftigelse, mens dette tal i 1991 kun lå på 62,7 %. Disse oplysninger får dog en anden dimension, når der sammenlignes med den amerikanske økonomi, hvor tjenesteydelsessektoren tegner sig for 80 % af de økonomiske aktiviteter og beskæftiger 80 % af den erhvervsaktive befolkning. Tjenesteydelsessektoren virker som en katalysator for den fremtidige vækst, og de muligheder, der tilbydes, må udnyttes til det yderste. Jeg er derfor enig med ordføreren, når hun anmoder Kommissionen om snarest muligt at forelægge en hvidbog om udvikling af et effektivt indre marked for tjenesteydelser, hvor der lægges særlig vægt på investeringer i forskning og udvikling, både offentlig og privat, og hvor der sker en helt seriøs satsning på SMV'erne som drivkraft. Jeg tilslutter mig i særlig grad den opfattelse, at det i dag er vigtigst at investere i mennesker, i mænd og kvinder, hvorfor undervisning og uddannelse - sideløbende med udbredelse af de nye teknologier - er de væsentligste elementer i en effektiv politik til fornyelse af tjenesteydelsessektoren og til den ønskede jobskabelse."@da1
". Ich habe mit Ja gestimmt, da ich die Initiative des Ausschusses für Beschäftigung und Frau Kratsas Bericht begrüße. Einfache Statistiken verdeutlichen den Stellenwert des Dienstleistungssektors als Schlüsselfaktor für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Im Jahr 2000 repräsentierte der Dienstleistungssektor 68,8 % der EU-Gesamtbeschäftigung, während es 1991 erst knapp 62,7 % waren. Diese Zahlen sind umso aufschlussreicher, wenn man sie denen der USA gegenüberstellt, wo auf Dienstleistungen 80 % der Wirtschaftstätigkeit des Landes und 80 % der Erwerbsbevölkerung entfallen. Der Dienstleistungssektor wirkt als Katalysator für künftiges Wachstum, und die gebotenen Möglichkeiten müssen bestmöglich genutzt werden. Ich stimme deshalb der Berichterstatterin zu, wenn sie die Kommission auffordert, so schnell wie möglich ein Weißbuch über die Verwirklichung der europäischen Dienstleistungsmärkte vorzulegen, in dem die öffentlichen und privaten Investitionen in Forschung und Entwicklung im Vordergrund stehen und die KMU als Triebkraft deutlich unterstützt werden. Ganz besonders begrüße ich den Gedanken, dass es heutzutage am wichtigsten ist, in die Menschen, in Männer und Frauen zu investieren, da Bildung und Ausbildung – im Zusammenspiel mit der Verbreitung neuer Technologien – die wichtigsten Bestandteile einer wirksamen Innovationspolitik im Dienstleistungssektor sind und entscheidende Bedeutung für die Erreichung des wichtigen Ziels der Schaffung von Arbeitsplätzen besitzen."@de7,7
". Ψήφισα υπέρ διότι επικροτώ την πρωτοβουλία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και την έκθεση της κ. Κράτσα. Η σπουδαιότητα του τομέα των υπηρεσιών ως σημαντικού στοιχείου για τη δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να αποδειχθεί ευρέως με την απλή στατιστική. Το 2000, οι υπηρεσίες ήταν υπεύθυνες για το 68,8% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, ενώ το 1991, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 62,7%. Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικά όταν γίνεται σύγκριση με τις ΗΠΑ, όπου ο τομέας των υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για το 80% της οικονομικής δραστηριότητας και το 80% του εργατικού δυναμικού. Ο τομέας των υπηρεσιών ενεργεί ως καταλύτης για τη μελλοντική ανάπτυξη και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει. Συνεπώς, συμφωνώ με την εισηγήτρια που ζητά από την Επιτροπή να παρουσιάσει όσο το δυνατόν συντομότερα μια Λευκή Βίβλο για την ολοκλήρωση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, στην οποία θα δίδεται έμφαση στις δημόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη και η οποία επιδεικνύει σημαντική δέσμευση απέναντι στις ΜΜΕ ως κινητήριο δύναμη. Χαιρετίζω ιδιαίτερα την ιδέα ότι η πιο σημαντική επένδυση σήμερα είναι σε ανθρώπους, σε άνδρες και γυναίκες, δεδομένου ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση –παράλληλα με τη διάδοση νέων τεχνολογιών– είναι τα βασικά συστατικά μιας αποτελεσματικής πολιτικής για την καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών και για τον αξιόλογο στόχο της δημιουργίας θέσεων εργασίας."@el8
". I voted in favour, as I welcome the Committee on Employment and Social Affairs initiative and Mrs Kratsa’s report. The importance of the service sector as a key element in job creation can be amply illustrated in simple statistics. In 2000, services accounted for 68.8% of overall employment in the EU, whereas in 1991, this figure was as low as 62.7%. These figures are all the more revealing when compared with the US, where the service sector accounts for 80% of economic activity and 80% of the work force. The service sector acts as a catalyst for future growth, and the opportunities that it offers should be exploited to the full. I therefore agree with the rapporteur when she calls on the Commission to publish a White Paper on the completion of an effective and genuine internal services market as quickly as possible, in which emphasis is placed on public or private investment in research and development and which demonstrates considerable commitment to SMEs as a driving force. I particularly welcome the idea that the most important investment nowadays is in people, in men and women, given that education and training – alongside the dissemination of new technologies – are the main ingredients of effective policy for innovation in the services sector and for the worthwhile aim of job creation."@en3
"He votado a favor, ya que respaldo la iniciativa de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y el informe de la Sra. Kratsa. La importancia del sector servicios como elemento clave en la creación de empleo se puede ilustrar sobradamente mediante simples estadísticas. En 2000, los servicios representaron el 68,8% del empleo global en la UE, mientras que en 1991 esta cifra apenas era del 62,7%. Estas cifras son todavía más reveladoras si se las compara con los Estados Unidos, donde el sector de los servicios representa el 80% de la actividad económica y el 80% de la mano de obra. El sector de los servicios actúa de catalizador del crecimiento futuro y las oportunidades que ofrece deberían explotarse al máximo. Por tanto, estoy de acuerdo con la ponente cuando insta a la Comisión a publicar un Libro Blanco sobre la consecución de un auténtico y eficaz mercado interior de servicios a la mayor brevedad posible, en el que se haga hincapié en la inversión pública y privada en investigación y desarrollo y que suponga una apuesta seria a favor de las PYME como fuerza motriz. Me complace en particular la idea de que la inversión más importante actualmente se dedica al factor humano, a hombres y mujeres, dado que la educación y la formación –junto con la difusión de las nuevas tecnologías– constituyen el principal ingrediente de una política eficaz de innovación en el sector de los servicios y del loable objetivo de creación de empleo."@es12
". Äänestin mietinnön puolesta, sillä olen tyytyväinen työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan aloitteeseen ja jäsen Kratsan mietintöön. Palvelualan merkitystä keskeisenä tekijänä työpaikkoja luotaessa voidaan havainnollistaa tehokkaasti yksinkertaisten tilastojen avulla. Vuonna 2000 palvelujen osuus EU:n kokonaistyöllisyydestä oli 68,8 prosenttia, kun se vuonna 1991 oli niinkin alhainen kuin 62,7 prosenttia. Nämä luvut ovat vielä paljastavampia, kun niitä verrataan Yhdysvaltoihin, missä palvelualan osuus on 80 prosenttia taloudellisesta toiminnasta ja 80 prosenttia työvoimasta. Palveluala toimii tulevan kasvun katalysaattorina, ja sen tarjoamat mahdollisuudet olisi hyödynnettävä perusteellisesti. Tämän vuoksi tuen esittelijää hänen kehottaessaan komissiota laatimaan mahdollisimman pian valkoisen kirjan tehokkaan ja todellisen eurooppalaisen palvelualan aikaansaamiseksi. Valkoisessa kirjassa on korostettava tutkimukseen ja kehitykseen suunnattavia julkisia ja yksityisiä investointeja sekä osoitettava selkeää sitoutumista kehityksen moottorina toimivien pk-yritysten tukemiseen. Pidän erityisen myönteisenä ajatusta, jonka mukaan aikamme tärkeimpiä investointikohteita ovat ihmiset – miehet ja naiset. Tämä korostuu, kun otetaan huomioon, että koulutus ja ammatillinen koulutus yhdistettynä uusien teknologioiden leviämiseen ovat tärkeimpiä tekijöitä palvelualan tehokkaassa innovaatiopolitiikassa ja työpaikkojen luomisessa."@fi5
"J’ai voté pour en saluant l’initiative de la commission de l’emploi et le travail de notre collègue Mme Kratsa. Les statistiques montrent bien l’importance centrale du secteur des services dans la création de postes de travail. Dans l’UE, en 2000, les services représentaient 68,8% de l’emploi global, alors qu’ils ne représentaient que 62,7% en 1991. Mais ces données prennent encore une autre dimension lorsqu’on les compare à celles de l’Amérique du Nord, où les services représentent 80% de l’activité économique et occupent 80% de la population active. Le secteur des services fonctionne comme un catalyseur de la croissance future. Les occasions offertes doivent être exploitées au maximum. Je suis donc le rapporteur lorsqu’elle exhorte la Commission à publier un livre blanc en vue de la réalisation aussi rapide que possible d’un marché intérieur des services. Un marché qui soit véritable et efficace, qui fasse surtout la part belle aux investissements en R[amp]D, à la fois publics et privés, et qui mise sérieusement sur les PME en tant que force motrice. Je me suis associé tout particulièrement à la considération selon laquelle, de nos jours, il importe surtout d’investir dans les personnes, les hommes et les femmes. Par conséquent, l’éducation et la formation - de pair avec la diffusion des nouvelles technologies - constituent les ingrédients principaux d’une politique efficace pour l’innovation dans le secteur des services et la création d’emplois."@fr6
". Ho votato a favore, in quanto giudico positivamente sia l’iniziativa della commissione per l’occupazione e gli affari sociali, sia la relazione dell’onorevole Kratsa. L’importanza del settore dei servizi come elemento chiave per la creazione di posti di lavoro si può ampiamente illustrare con semplici statistiche: nel 2000 i servizi rappresentavano il 68,8 per cento dell’occupazione complessiva nell’Unione europea, mentre nel 1991 erano appena al 62,7 per cento. Dati ancor più significativi se paragonati a quelli degli Stati Uniti, dove il settore dei servizi garantisce l’80 per cento dell’attività economica e impiega l’80 per cento della forza lavoro. Il settore dei servizi funge da catalizzatore della crescita futura, e le opportunità che esso offre vanno sfruttate sino in fondo. Concordo con la relatrice allorché invita la Commissione a pubblicare quanto prima un Libro bianco sulla realizzazione di un efficace e autentico mercato interno dei servizi, che privilegi gli investimenti pubblici e privati nel campo della ricerca e sviluppo, impegnandosi altresì a valorizzare le PMI come forza trainante. Apprezzo particolarmente l’idea che oggi l’investimento più importante sia quello nelle persone, uomini e donne, dal momento che l’istruzione e la formazione – insieme alla diffusione delle nuove tecnologie – sono gli ingredienti principali di un’efficace politica di innovazione nel settore dei servizi, anche considerando l’ambizioso obiettivo della creazione di posti di lavoro."@it9
". I voted in favour, as I welcome the Committee on Employment and Social Affairs initiative and Mrs Kratsa’s report. The importance of the service sector as a key element in job creation can be amply illustrated in simple statistics. In 2000, services accounted for 68.8% of overall employment in the EU, whereas in 1991, this figure was as low as 62.7%. These figures are all the more revealing when compared with the US, where the service sector accounts for 80% of economic activity and 80% of the work force. The service sector acts as a catalyst for future growth, and the opportunities that it offers should be exploited to the full. I therefore agree with the rapporteur when she calls on the Commission to publish a White Paper on the completion of an effective and genuine internal services market as quickly as possible, in which emphasis is placed on public or private investment in research and development and which demonstrates considerable commitment to SMEs as a driving force. I particularly welcome the idea that the most important investment nowadays is in people, in men and women, given that education and training – alongside the dissemination of new technologies – are the main ingredients of effective policy for innovation in the services sector and for the worthwhile aim of job creation."@lv10
"Ik heb voor gestemd. Ik ben namelijk heel tevreden met dit initiatief van de Commissie werkgelegenheid en het verslag van mevrouw Kratsa. De statistieken tonen duidelijk aan dat de dienstensector de productiefste sector is bij het scheppen van werkgelegenheid. In 2000 vertegenwoordigden de diensten 68,8 procent van het totale aantal banen. In 1991 bedroeg dat aandeel slechts 62,7 procent. Die gegevens spreken nog duidelijker taal als je bedenkt dat in de Verenigde Staten in de diensten 80 procent van alle economische activiteit gerealiseerd wordt; 80 procent van de actieve bevolking werkt daar in de dienstensector. De dienstensector werkt als een katalysator voor toekomstige groei. De mogelijkheden op dit terrein moeten dus optimaal benut worden. Ik ben het dus eens met de rapporteur als deze er bij de Commissie op aandringt zo snel mogelijk een witboek op te stellen over een daadwerkelijke en doeltreffende interne dienstenmarkt. Van belang is vooral dat er voldoende investeringen – openbaar of particulier – worden gedaan in onderzoek en ontwikkeling, en dat de KMO’s worden ingezet als ‘locomotief’. Ik ben het ook volkomen eens met de stelling dat het tegenwoordig heel belangrijk is in mensen – mannen vrouwen – te investeren. Opleiding en onderwijs, plus de verspreiding van de nieuwe technologieën, vormen de belangrijkste ingrediënten voor een doeltreffend beleid voor innovatie in de dienstensector en het scheppen van banen."@nl2
". Jag röstade för, eftersom jag välkomnar initiativet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och Rodi Kratsas betänkande. Tjänstesektorns avgörande betydelse när det gäller att skapa nya arbetstillfällen kan lätt illustreras med statistik. Under 2000 svarade tjänstesektorn för 68,8 procent av den totala sysselsättningen i EU, medan siffran 1991 var så låg som 62,7 procent. Dessa siffror blir desto mer övertygande om man jämför med Förenta staterna, där tjänstesektorn svarar för 80 procent av den ekonomiska verksamheten och 80 procent av arbetsstyrkan. Tjänstesektorn fungerar som en katalysator för framtida tillväxt, och de möjligheter som den erbjuder bör utnyttjas fullt ut. Jag håller därför med föredraganden när hon uppmanar kommissionen att offentliggöra en vitbok om genomförandet av en effektiv och genuin inre tjänstemarknad så snart som möjligt, där tyngdpunkten läggs på offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling och som visar ett betydande engagemang för de små och medelstora företagen som en drivande kraft. Jag välkomnar framför allt idén att de viktigaste investeringarna i dag är investeringar i människor, i kvinnor och män, eftersom utbildning – vid sidan om spridningen av ny teknik – är de viktigaste komponenterna i en effektiv politik för förnyelse inom tjänstesektorn och för det viktiga målet att skapa nya jobb."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph