Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-14-Speech-3-179"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040114.4.3-179"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα καταρχάς να τονίσω ότι η ομάδα μου εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στο κείμενο της έκθεσης που συζητούμε σήμερα. Η έκθεση Moraes κινείται ακριβώς μέσα στο πνεύμα και το γράμμα των αποφάσεων του Τάμπερε, που έχει ζητήσει ρητά μια πιο δραστήρια πολιτική ένταξης των μεταναστών, με στόχο τη χορήγηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν για τους πολίτες της Ένωσης. Ασφαλώς η πολιτική μετανάστευσης δεν μπορεί να σημαίνει μόνο φύλαξη συνόρων, δεν μπορεί να ταυτίζεται μόνο με κατασταλτικά μέτρα, επαναπατρισμό και επανεισδοχή. Η Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου οφείλει να προχωρήσει στην αναγνώριση των βασικών εργασιακών και πολιτικών δικαιωμάτων των μεταναστών, στην αναγνώριση της προσφοράς τους, της πολύτιμης συμβολής τους στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Ασφαλώς δεν νοείται κοινωνική ένταξη χωρίς αναγνώριση πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, δηλαδή του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Θεωρώ ότι δημιουργείται τεράστιο ηθικό θέμα με τη θέση πολλών συντηρητικών συναδέλφων οι οποίοι αποδέχονται ευχαρίστως την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης των μεταναστών, κυρίως σε θέσεις εργασίας που έχουν εγκαταλείψει οι Ευρωπαίοι, τους βλέπουν ταυτόχρονα και ως μια καλή λύση για το δημογραφικό πρόβλημα, δεν κάνουν όμως καμία συζήτηση για την αναγνώριση σε αυτούς πολιτικών δικαιωμάτων. Τόσο ανήθικη είναι η στάση εκείνων που με θέσεις και πράξεις ευκαιριακές και τυχοδιωκτικές τροφοδοτούν την ξενοφοβία και το ρατσισμό στην Ευρώπη, επιχειρώντας να ορθώσουν νέα τείχη Βερολίνου στο μυαλό και τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Η πολιτική μου ομάδα τα τελευταία δέκα χρόνια έχει παλέψει για μια ανθρωπιστική προσέγγιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών μεταναστών και προσφύγων, και αγωνιζόμαστε για μια πλουραλιστική και πολυπολιτισμική Ένωση, για μια ενότητα μέσα από τις διαφορές μας, όπου όλοι θα έχουν θέση και δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις και χωρίς νοητά τείχη μεταξύ μας. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η κοινωνική συνοχή και η στρατηγική της Λισαβόνας θα είναι ανέφικτοι στόχοι, όπως και εσείς τονίσατε, κύριε Επίτροπε, χωρίς την πλήρη κατοχύρωση και εφαρμογή όλων των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί να διασφαλίσουν. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί άκουσα σήμερα το πρωί τον κ. Ahern να επιβεβαιώνει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μέσα στις προτεραιότητες της ιρλανδικής Προεδρίας. Μόνο μέσα από το σεβασμό των δικαιωμάτων τους οι άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής και κουλτούρας θα αισθανθούν μέρος του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ζουν και εργάζονται νόμιμα, φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με λόγο για την καθημερινή τους ζωή, την εργασία, την εκπαίδευση, την εκμάθηση της γλώσσας, τη στέγαση, τις υπηρεσίες υγείας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, το πολιτιστικό τους περιβάλλον και την πολιτική τους δραστηριοποίηση. Επανειλημμένα έχουμε προτείνει ως Κοινοβούλιο πλήρη αναγνώριση των πολιτικών δικαιωμάτων σε όσους έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να ζητήσω, ως πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών, κάτι που απουσιάζει από την ανακοίνωση της Επιτροπής, την ένταξη της οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τα δικαιώματα των μεταναστών. Οι γυναίκες αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα και συχνά είναι τα πρώτα θύματα οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Γι’ αυτό χρειάζεται να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Τέτοια μέτρα μπορούν να είναι η επαγγελματική κατάρτιση, εγκαταστάσεις φύλαξης παιδιών, εξατομίκευση των δικαιωμάτων τους, συμβουλευτική υποστήριξη, εξειδικευμένες έρευνες κλπ."@el8,8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, på vegne af Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet vil jeg først og fremmest sige, at min gruppe giver sin fulde støtte til den betænkning, vi behandler i dag. Moraes-betænkningen følger netop ånd og bogstav i beslutningerne fra Det Europæiske Råd i Tampere, hvor der blev stillet klare krav om en mere aktiv politik for integration af indvandrere, der tager sigte på at indrømme dem rettigheder og pligter, der kan sidestilles med dem, der gælder for EU-borgere. Indvandringspolitikken kan naturligvis ikke kun være bevogtning af grænser og kan ikke kun dreje sig om repressive foranstaltninger, hjemsendelse og tilbagetagelse. Menneskerettighedernes og retsstatens Europa er nødt til at anerkende indvandrernes grundlæggende arbejdsmæssige og politiske rettigheder, anerkende det, de kan tilbyde, deres værdifulde bidrag til Europas økonomiske udvikling. Naturligvis giver integration i samfundet ingen mening uden en anerkendelse af politiske rettigheder og pligter, det vil sige retten til at vælge og blive valgt. Jeg mener, der opstår et meget stort moralsk problem med den holdning, mange konservative medlemmer har, når de gerne vil være med til at udnytte indvandrernes arbejdskraft, hovedsagelig på arbejdspladser, som europæerne ikke længere vil have, samtidig med at de også ser dem som en god løsning på det demografiske problem, men slet ikke vil tale om anerkendelse af deres politiske rettigheder. Lige så uetisk er den holdning, vi ser hos dem, som med tilfældige og opportunistiske holdninger og handlinger nærer fremmedhadet og racismen i Europa i et forsøg på at rejse nye Berlinmure i folks hjerner og bevidsthed. Min politiske gruppe har de sidste 10 år kæmpet for en humanistisk tilgang til de problemer, der opstår som følge af de store befolkningsstrømme af indvandrere og flygtninge, og vi kæmper for et pluralistisk og multikulturelt EU, for en enhed i vores forskelle, hvor alle har plads og rettigheder, uden diskrimination og uden mentale mure, der skiller os. Som De også understregede, hr. kommissær, er den europæiske integration, den sociale samhørighed og Lissabon-strategien uopnåelige mål, hvis ikke der sker en fuld sikring og gennemførelse af alle de menneskerettigheder og politiske rettigheder, som de europæiske regeringer har lovet at sikre. Jeg vil gerne udtrykke min tilfredshed med hr. Aherns udtalelser i dag, hvor han bekræftede, at fremme af menneskerettighederne er en af det irske formandskabs prioriteter. Kun hvis deres rettigheder respekteres, vil mennesker med en anden oprindelse og kultur føle sig som en del af det samfund, hvor de lever og arbejder på lovlig vis, indehavere af rettigheder og pligter med indflydelse på deres dagligdag, deres arbejde, uddannelse, tilegnelse af sproget, bolig, sundhedstjenester, sociale tjenester, det kulturelle miljø og deres politiske arbejde. Vi har gentagne gange her i Parlamentet foreslået fuld anerkendelse af politiske rettigheder til alle, der har opholdt sig fem år i EU. Som formand for Udvalget om Kvinders rettigheder vil jeg også tillade mig at efterlyse noget, som mangler i Kommissionens meddelelse, nemlig inddragelse af kønsaspektet i alle de politikker, som vedrører indvandreres rettigheder. Kvinderne udgør den mest sårbare gruppe og er ofte de første ofre for økonomisk og seksuel udnyttelse. Derfor er det nødvendigt med særlige foranstaltninger for at bekæmpe diskrimination og fremme deres integration i det sociale liv og erhvervslivet. Det kan være foranstaltninger som erhvervsuddannelse, børneinstitutioner, individualisering af deres rettigheder, rådgivning, specialforskning osv."@da1
"Herr Präsident! Im Namen der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas im Europäischen Parlament möchte ich zunächst betonen, dass meine Fraktion ihre volle Unterstützung für den Text des heute von uns diskutierten Berichts zum Ausdruck bringt. Der Bericht Moraes folgt getreu dem Geist und der Linie der in Tampere gefassten Beschlüsse, in denen ausdrücklich eine energischere Integrationspolitik gefordert wurde, die darauf ausgerichtet sein sollte, Zuwanderern vergleichbare Rechte und Pflichten wie den Bürgern Europas zuzuerkennen. Selbstverständlich kann die Migrationspolitik nicht nur Grenzschutz bedeuten bzw. lediglich mit repressiven Maßnahmen, Repatriierung und Rückführung gleichgesetzt werden. Das Europa der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit muss die grundlegenden Arbeitnehmer- und die politischen Rechte der Zuwanderer sowie das, was sie einbringen, nämlich einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Europas, anerkennen. Soziale Integration hat sicherlich keinen Sinn, wenn nicht auch die politischen Rechte und Pflichten respektiert werden, das heißt das Recht zu wählen und gewählt zu werden. Meiner Ansicht nach ergibt sich eine große moralische Frage aus dem Standpunkt zahlreicher konservativer Abgeordneter, die freudig die Ausbeutung des Arbeitspotenzials der Zuwanderer, insbesondere an Arbeitsplätzen, die von den Europäern aufgegeben worden sind, befürworten und in ihnen gleichzeitig eine Lösung für das demografische Problem sehen, ohne jedoch irgendetwas zur Anerkennung ihrer politischen Rechte zu sagen. Ebenso unmoralisch ist die Haltung jener, die durch opportunistische und eigennützige Positionen und Praktiken in Europa Fremdenhass und Rassismus schüren, indem sie versuchen, in den Köpfen und im Bewusstsein der Menschen eine neue Berliner Mauer zu errichten. Meine Fraktion hat sich während der letzten zehn Jahre für eine humanitärere Herangehensweise an die durch die großen Zuwanderer- und Flüchtlingswellen verursachten Probleme eingesetzt, und wir kämpfen für ein pluralistisches und multikulturelles Europa, für eine Einheit innerhalb unserer Differenzen, in der jeder seinen Platz haben und über Rechte verfügen wird, ohne Diskriminierung und imaginäre Mauern, die zwischen uns stehen. Die europäische Integration, der soziale Zusammenhalt und die Lissabon-Strategie werden, wie auch Sie, Herr Kommissar, betont haben, unerreichbare Ziele bleiben, solange die Menschen- und die politischen Rechte nicht vollständig garantiert und umgesetzt werden, wie dies die europäischen Regierungen versprochen haben. Ich möchte meiner Genugtuung darüber Ausdruck verleihen, dass, wie ich heute Morgen Herrn Ahern habe bestätigen hören, die Förderung der Menschenrechte eine der Prioritäten der irischen Präsidentschaft darstellt. Nur wenn ihre Rechte respektiert werden, werden sich die Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur als Teil der Gesellschaft fühlen, in der sie legal leben und arbeiten, sowie als Inhaber von Rechten und Pflichten im Hinblick auf ihr tägliches Leben, ihre Arbeit, ihre Ausbildung, das Erlernen von Sprachen, das Wohnen, die Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, ihre kulturelle Umwelt und ihre politischen Aktivitäten. Das Parlament hat wiederholt vorgeschlagen, die politischen Rechte derjenigen voll anzuerkennen, die fünf Jahre lang in der Europäischen Union gewohnt haben. Wenn Sie mir gestatten, Herr Präsident, möchte ich zudem als Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte der Frau und Chancengleichheit etwas fordern, das in der Mitteilung der Kommission fehlt: die Einbeziehung von geschlechtsspezifischen Aspekten in alle Politikbereiche, die die Rechte der Zuwanderer betreffen. Frauen stellen die verletzlichste Bevölkerungsgruppe dar und sind oftmals vorrangig Opfer wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung. Deshalb müssen spezifische Maßnahmen ergriffen werden, um die Diskriminierung zu bekämpfen und die Integration von Frauen in das gesellschaftliche und berufliche Leben zu erleichtern. Solche Maßnahmen können Weiterbildung, die Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen, Individualisierung ihrer Rechte, Beratung, spezielle Studien usw. sein."@de7
"Mr President, on behalf of the Socialist Group of the European Parliament, I should like to start by emphasising that my group expresses its full support for the text of the report that we are debating today. The Moraes report has remained precisely within the spirit and letter of the decisions taken at Tampere, expressly calling for a more dynamic policy to integrate immigrants, in the aim of granting rights and obligations similar to those which apply to the citizens of Europe. Of course, immigration policy cannot mean just guarding borders, it cannot only be identified with repressive measures, repatriation and readmission. The Europe of human rights and the Rule of Law needs to recognise the basic labour and political rights of immigrants, to recognise what they have to offer, their valuable contribution to the economic development of Europe. Of course, social integration makes no sense without recognition of political rights and obligations, in other words the right to vote and to be elected. I think that a huge moral issue is in the making with the position of numerous conservative Members, who gladly accept the exploitation of the manpower of immigrants, especially in jobs which Europeans have abandoned, and at the same time see them as a solution to the demographic problem, but who say nothing about recognising their political rights. Equally immoral is the stance of those who, with opportunistic and expedient positions and practices, feed xenophobia and racism in Europe in an endeavour to raise new Berlin walls in people's minds and conscience. Over the last ten years, my political group has been fighting for a more humanitarian approach to the problems caused by large waves of immigrants and refugees and we are fighting for a pluralist and multicultural Europe, for unity within our differences, where everyone will have their place and rights without discrimination and without notional walls between us. European integration, social cohesion and the Lisbon strategy will be unattainable objectives, as you too stressed Commissioner, without the full safeguarding and application of all the human and political rights which European governments have promised to guarantee. I should like to express my satisfaction, because I heard Mr Ahern this morning confirming that the promotion of human rights is one of the priorities of the Irish Presidency. Only if their rights are respected will people of different origins and cultures feel part of the society in which they legally live and work, bearers of rights and obligations with their say on their everyday life, work, education, language learning, housing, health services, social services, their cultural environment and their political activities. Parliament has repeatedly proposed full recognition of the political rights of anyone who has been resident in the European Union for five years. I should also be obliged, Mr President, if you would allow me, as chairman of the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities, to call for something which is missing from the Commission communication: the integration of the gender aspect in all policies relating to immigrants' rights. Women are the most vulnerable group and often the first victims of economic and sexual exploitation. That is why special measures need to be taken to combat discrimination and facilitate their integration into social and professional life. Such measures might be vocational training, childcare facilities, individualisation of their rights, counselling, specialist research etc."@en3
"Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista del Parlamento Europeo, quiero empezar destacando que mi grupo expresa su pleno apoyo al texto del informe que hoy es objeto de debate. El informe Moraes ha conservado precisamente la letra y espíritu de las decisiones que se han tomado en Tampere, pidiendo expresamente una política más dinámica para integrar a los inmigrantes, con objeto de conceder derechos y obligaciones similares a los que se aplican a los ciudadanos de Europa. Naturalmente, la política de inmigración no puede solo significar vigilar las fronteras, no solo se puede identificar con medidas represivas, la repatriación y la readmisión. Es necesario que la Europa de los derechos humanos y del Estado de derecho reconozca el trabajo básico y los derechos políticos de los inmigrantes, reconozca lo que pueden ofrecer y su contribución valiosa al desarrollo económico de Europa. Naturalmente, la integración social no tiene sentido sin el reconocimiento de los derechos y obligaciones políticos, o dicho de otra manera, el derecho de voto y a ser elegido. Creo que se está gestando una cuestión de enorme moral con la posición de un gran número de diputados conservadores, quienes aceptan de buen grado la explotación de la mano de obra de inmigrantes, en particular en puestos de trabajo que los europeos han abandonado, y al mismo tiempo consideran que son una solución al problema demográfico, pero quienes no dicen nada sobre el reconocimiento de sus derechos políticos. Igualmente inmoral es la postura de los que, con posiciones y prácticas oportunistas y convincentes, alimentan la xenofobia y el racismo en Europa en un intento por erigir nuevos muros berlineses en las mentes y conciencia de las personas. Durante los últimos diez años, mi grupo político ha luchado por un enfoque más humanitario hacia los problemas causados por grandes olas de inmigrantes y refugiados y luchamos por una Europa pluralista y multicultural, por la unidad a pesar de nuestras diferencias, donde todos tengamos nuestro lugar y derechos sin discriminación y sin muros teóricos entre nosotros. La integración europea, la cohesión social y la estrategia de Lisboa seguirán siendo objetivos inalcanzables, tal como usted, Comisario, ha destacado, sin la plena salvaguarda y aplicación de todos los derechos humanos y políticos que los gobiernos europeos han prometido garantizar. Quiero expresar mi satisfacción, porque esta mañana he oído como el Sr. Ahern confirmaba que el fomento de los derechos humanos es una de la prioridades de la Presidencia irlandesa. Solo si se respetan sus derechos, las personas de orígenes y culturas diferentes se sentirán que forman parte de la sociedad en la que viven y trabajan legalmente, titulares de derechos y obligaciones con su participación en la vida cotidiana, el trabajo, la educación, el aprendizaje del idioma, el alojamiento, los servicios sanitarios, los servicios sociales, su entorno cultural y sus actividades políticas. El Parlamento ha propuesto reiteradamente el pleno reconocimiento de los derechos políticos de todas las personas que residen desde hace cinco años en la Unión Europea. También me veo obligada, Señor Presidente, si me lo permite, como Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades a solicitar algo que falta en la comunicación de la Comisión: la integración del aspecto del género en todas las políticas relacionadas con los derechos de los inmigrantes. Las mujeres son el grupo más vulnerable y, a menudo, las primeras víctimas de la explotación sexual y económica. Por este motivo es necesario que se tomen medidas especiales para luchar contra la discriminación y facilitar su integración en la vida social y profesional. Este tipo de medidas pueden ser formación profesional, instalaciones para el cuidado de los niños, la individualización de sus derechos, el asesoramiento, la investigación de especialistas, etc."@es12
"Arvoisa puhemies, haluan aloittaa korostamalla Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän puolesta, että ryhmäni antaa täyden tukensa tänään keskustelun kohteena olevalle mietinnölle. Moraesin mietinnössä on pidetty tiukasti kiinni Tampereella tehtyjen päätösten hengestä ja kirjaimesta ja vaaditaan nimenomaan dynaamisempaa maahanmuuttajien kotouttamispolitiikkaa, jonka tavoitteena olisi myöntää maahanmuuttajille samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin Euroopan unionin kansalaisilla on. Maahanmuuttopolitiikka ei tietenkään voi merkitä vain rajojen vartioimista. Sitä ei pidä samastaa painostustoimiin, laittomien maahanmuuttajien palauttamiseen ja takaisinottoa koskeviin järjestelyihin. Ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita kunnioittavan Euroopan on tunnustettava maahanmuuttajien työhön liittyvät ja poliittiset perusoikeudet sekä se, mitä heillä on tarjottavana, eli heidän arvokas panoksensa Euroopan taloudelliseen kehitykseen. Yhteiskuntaan integroimisessa ei tietenkään ole mitään mieltä ilman poliittisten oikeuksien ja velvollisuuksien tunnustamista, toisin sanoen oikeutta äänestää ja tulla valituksi vaaleissa. Mielestäni on moraalisesti varsin kyseenalaista, kun useat konservatiivijäsenet näyttävät mielihyvin hyväksyvän maahanmuuttajatyövoiman hyväksikäytön erityisesti eurooppalaisten hylkäämissä töissä, ja samaan aikaan näkevät heidät ratkaisuna väestölliseen ongelmaan, mutta eivät sano sanaakaan heidän poliittisten oikeuksiensa tunnustamisesta. Aivan yhtä moraalitonta on niiden toiminta, jotka opportunistisilla ja tarkoitushakuisilla kannoillaan ja toimillaan ruokkivat muukalaisvihaa ja rasismia Euroopassa pyrkien pystyttämään uusia Berliinin muureja ihmisten mieliin. Viimeisten kymmenen vuoden ajan poliittinen ryhmäni on tehnyt kovasti työtä inhimillisemmän lähestymistavan aikaansaamiseksi suurten maahanmuuttaja- ja pakolaisvirtojen aiheuttamiin ongelmiin. Taistelemme monimuotoisen ja monikulttuurisen Euroopan puolesta, yhteisyyden puolesta erilaisuudestamme huolimatta, sellaisen Euroopan puolesta, jossa kaikilla on oma paikkansa ja omat oikeutensa ilman syrjintää ja ilman käsitteellisiä muureja välillämme. Euroopan yhdentyminen, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja Lissabonin strategia ovat saavuttamattomia tavoitteita, kuten tekin, arvoisa komission jäsen, korostitte, ellemme pysty täysimääräisesti turvaamaan ja soveltamaan kaikkia niitä ihmisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, jotka Euroopan hallitukset ovat luvanneet turvata. Olin erittäin tyytyväinen kuullessani pääministeri Ahernin tänä aamuna vahvistavan, että ihmisoikeuksien edistäminen on yksi Irlannin puheenjohtajakauden päätavoitteista. Vain jos heidän oikeuksiaan kunnioitetaan, voivat eri alkuperää ja eri kulttuureja edustavat ihmiset tuntea kuuluvansa yhteiskuntaan, jossa he laillisesti asuvat ja työskentelevät; tuntea omaavansa oikeuksia ja velvollisuuksia ja sananvaltaa päivittäiseen elämäänsä, työhön, koulutukseen, kielen oppimiseen, asumiseen, terveyspalveluihin, sosiaalipalveluihin, kulttuuriympäristöönsä ja poliittiseen toimintaansa liittyvissä asioissa. Parlamentti on toistuvasti ehdottanut kaikkien Euroopan unionissa viisi vuotta asuneiden henkilöiden poliittisten oikeuksien täysimääräistä tunnustamista. Arvoisa puhemies, sallinette minun naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan puheenjohtajana vaatia jotakin, jota komission tiedonannosta puuttuu: sukupuolinäkökulman sisällyttämistä kaikkiin maahanmuuttajien oikeuksiin liittyviin politiikkoihin. Naiset ovat erityisen suojattomassa asemassa ja usein ensimmäisiä taloudellisen ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Siksi tarvitaan erityistoimenpiteitä estämään syrjintää ja helpottamaan heidän integroimistaan yhteiskuntaan ja työelämään. Tällaisia toimia voisivat olla esimerkiksi ammatillinen koulutus, lasten päivähoito, henkilökohtaisten oikeuksien varmistaminen, neuvonta ja erikoistutkimus."@fi5
"Monsieur le Président, au nom du groupe socialiste du Parlement européen, je voudrais commencer par souligner que mon groupe exprime son soutien total au texte du rapport sur lequel nous débattons aujourd’hui. Le rapport Moraes a conservé précisément l’esprit et la lettre des décisions prises à Tampere, appelant expressément à une politique plus dynamique d’intégration des immigrés, dans le but de leur accorder des droits et des obligations similaires à ceux qui s’appliquent aux citoyens européens. Naturellement, une politique immigration ne peut signifier uniquement la garde des frontières, elle ne peut être identifiée uniquement à des mesures répressives, au rapatriement et à la réadmission. L’Europe des droits de l’homme et de l’État de droit se doit de reconnaître les droits fondamentaux des immigrés en matière d’emploi et de politique, de reconnaître ce qu’ils ont à offrir, leur précieuse contribution au développement économique de l’Europe. Naturellement, l’intégration sociale n’a pas de sens si elle ne s’accompagne pas de la reconnaissance de droits et d’obligations politiques, autrement dit du droit de voter et d’être élu. Je pense qu’un énorme problème moral est en gestation compte tenu de la position de nombreux députés conservateurs qui acceptent volontiers l’exploitation de la force de travail immigrée, surtout dans les emplois dont les Européens ne veulent plus, et la considèrent en même temps comme une solution au problème démographique, mais qui ne disent mot de la reconnaissance de leurs droits politiques. Tout aussi immorale est l’attitude de ceux qui, par des positions et des pratiques opportunistes et calculées, nourrissent la xénophobie et le racisme en Europe pour tenter d’élever de nouveaux murs de Berlin dans l’esprit et la conscience des gens. Pendant ces dix dernières années, mon groupe politique a lutté en faveur d’une approche plus humanitaire des problèmes causés par les importantes vagues d’immigrants et de réfugiés et nous luttons actuellement pour une Europe pluraliste et multiculturelle, unie dans ses différences, où chacun a sa place et ses droits sans discrimination et sans murs imaginaires entre les gens. L’intégration européenne, la cohésion sociale et la stratégie de Lisbonne seront des objectifs irréalisables, comme vous-même l’avez souligné, Monsieur le Commissaire, si tous les droits humains et politiques que les gouvernements européens ont promis de garantir ne sont pas pleinement sauvegardés et appliqués. Je voudrais exprimer ma satisfaction d’avoir entendu ce matin M. Ahern confirmer que la promotion des droits de l’homme est l’une des priorités de la présidence irlandaise. Ce n’est que si leurs droits sont respectés que les personnes d’origines et de cultures différentes se sentiront membres de la société au sein de laquelle elles vivent et travaillent légalement, que si elles sont investies de droits et d’obligations et qu’elles ont leur mot à dire sur leur vie quotidienne, leur travail, l’éducation, l’apprentissage de la langue, le logement, les services de santé, les services sociaux, leur environnement culturel et leurs activités politiques. Le Parlement a proposé à maintes reprises la pleine reconnaissance des droits politiques de toute personne résidente dans l’Union européenne depuis cinq ans. En ma qualité de présidente de la commission des droits de la femme et de l’égalité des chances je vais également être obligée, Monsieur le Président, si vous me le permettez, de réclamer une chose qui manque dans la communication de la Commission: l’intégration de la dimension du genre dans toutes les politiques relatives aux droits des immigrés. Les femmes sont le groupe le plus vulnérable et souvent les premières victimes de l’exploitation économique et sexuelle. C’est pourquoi des mesures spéciales doivent être prises pour combattre la discrimination et faciliter leur intégration dans la vie sociale et professionnelle. De telles mesures pourraient concerner la formation professionnelle, les services de garde d’enfants, l’individualisation de leurs droits, les conseils, la recherche spécialisée, etc."@fr6
"Signor Presidente, a nome del gruppo socialista del Parlamento europeo vorrei anzitutto ricordare che il mio gruppo appoggia pienamente il testo della relazione oggetto del dibattito odierno. La relazione Moraes rispecchia fedelmente lo spirito e la lettera delle decisioni adottate a Tampere, in quanto lancia un appello esplicito per una politica più dinamica volta ad integrare gli immigrati, con lo scopo di garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli conferiti ai cittadini europei. E’ ovvio che la politica in materia di immigrazione non può tradursi soltanto in una protezione dei confini, né può essere identificata con misure repressive, con il rimpatrio o la riammissione. L’Europa dei diritti umani e dello Stato di diritto deve riconoscere agli immigrati i diritti di base in campo politico e occupazionale e deve riconoscere il contributo che essi sono in grado di offrire, il loro prezioso apporto allo sviluppo economico del continente europeo. L’integrazione sociale non ha ovviamente alcun senso in assenza di un riconoscimento dei diritti e obblighi politici, in altre parole del diritto di votare e di essere eletti. A mio parere, sta per emergere una questione morale di notevole entità a causa della posizione assunta da numerosi membri conservatori, che accettano di buon grado lo sfruttamento della manodopera degli immigrati – soprattutto per lavori che gli europei non svolgono più da tempo – e nel contempo vedono in essi la soluzione al problema demografico, ma che non si esprimono sul riconoscimento dei loro diritti politici. Altrettanto immorale è l’atteggiamento di coloro che alimentano la xenofobia e il razzismo in Europa con posizioni e pratiche opportunistiche, nel tentativo di erigere nuovi muri di Berlino nelle menti e nelle coscienze delle persone. Nel corso dell’ultimo decennio il mio gruppo politico ha lottato per ottenere un approccio più umanitario ai problemi causati dalle numerose ondate di immigrati e di rifugiati; ci stiamo battendo per un’Europa pluralista e multiculturale, per l’unità nella differenza, per un luogo in cui tutti si vedano riconosciuto un posto e dei diritti, senza discriminazione alcuna e senza barriere concettuali che ci dividano. L’integrazione europea, la coesione sociale e la strategia di Lisbona rimarranno traguardi irraggiungibili, come ha sottolineato anche lei, signor Commissario, senza la piena salvaguardia e applicazione di tutti i diritti umani e politici che i governi europei hanno promesso di garantire. Vorrei esprimere la mia soddisfazione perché stamani ho sentito il Primo Ministro Ahern confermare che la promozione dei diritti umani rappresenta una delle priorità della Presidenza irlandese. I cittadini di origini e culture diverse sentiranno di appartenere alla società in cui vivono e lavorano nel rispetto della legalità solo se vedranno riconosciuti i loro diritti, solo se si sentiranno titolari di diritti e obbligazioni con voce in capitolo nelle questioni che riguardano la loro vita quotidiana, il lavoro, l’istruzione, l’apprendimento della lingua, l’alloggio, i servizi sanitari, i servizi sociali, l’ambiente culturale e le attività politiche. Il Parlamento ha proposto in svariate occasioni il pieno riconoscimento dei diritti politici di tutti coloro che risiedono nell’Unione europea da almeno cinque anni. In qualità di presidente della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, sento il dovere, se lei permette, signor Presidente, di rivolgere un appello che non trova voce nella comunicazione della Commissione: l’integrazione degli aspetti di genere in tutte le politiche in materia di diritti degli immigrati. Le donne sono il gruppo più vulnerabile e spesso sono le prime vittime dello sfruttamento economico e sessuale. Per questa ragione è necessario adottare misure speciali per combattere la discriminazione e agevolare la loro integrazione nella vita sociale e professionale. Tra tali misure si potrebbero annoverare la formazione professionale, strutture adeguate per l’assistenza all’infanzia, l’individualizzazione dei diritti di queste donne, servizi di consulenza, la ricerca specialistica e così via."@it9
"Mr President, on behalf of the Socialist Group of the European Parliament, I should like to start by emphasising that my group expresses its full support for the text of the report that we are debating today. The Moraes report has remained precisely within the spirit and letter of the decisions taken at Tampere, expressly calling for a more dynamic policy to integrate immigrants, in the aim of granting rights and obligations similar to those which apply to the citizens of Europe. Of course, immigration policy cannot mean just guarding borders, it cannot only be identified with repressive measures, repatriation and readmission. The Europe of human rights and the Rule of Law needs to recognise the basic labour and political rights of immigrants, to recognise what they have to offer, their valuable contribution to the economic development of Europe. Of course, social integration makes no sense without recognition of political rights and obligations, in other words the right to vote and to be elected. I think that a huge moral issue is in the making with the position of numerous conservative Members, who gladly accept the exploitation of the manpower of immigrants, especially in jobs which Europeans have abandoned, and at the same time see them as a solution to the demographic problem, but who say nothing about recognising their political rights. Equally immoral is the stance of those who, with opportunistic and expedient positions and practices, feed xenophobia and racism in Europe in an endeavour to raise new Berlin walls in people's minds and conscience. Over the last ten years, my political group has been fighting for a more humanitarian approach to the problems caused by large waves of immigrants and refugees and we are fighting for a pluralist and multicultural Europe, for unity within our differences, where everyone will have their place and rights without discrimination and without notional walls between us. European integration, social cohesion and the Lisbon strategy will be unattainable objectives, as you too stressed Commissioner, without the full safeguarding and application of all the human and political rights which European governments have promised to guarantee. I should like to express my satisfaction, because I heard Mr Ahern this morning confirming that the promotion of human rights is one of the priorities of the Irish Presidency. Only if their rights are respected will people of different origins and cultures feel part of the society in which they legally live and work, bearers of rights and obligations with their say on their everyday life, work, education, language learning, housing, health services, social services, their cultural environment and their political activities. Parliament has repeatedly proposed full recognition of the political rights of anyone who has been resident in the European Union for five years. I should also be obliged, Mr President, if you would allow me, as chairman of the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities, to call for something which is missing from the Commission communication: the integration of the gender aspect in all policies relating to immigrants' rights. Women are the most vulnerable group and often the first victims of economic and sexual exploitation. That is why special measures need to be taken to combat discrimination and facilitate their integration into social and professional life. Such measures might be vocational training, childcare facilities, individualisation of their rights, counselling, specialist research etc."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, namens de socialistische fractie van het Europees Parlement wil ik allereerst duidelijk maken dat wij volledige steun geven aan het onderhavige verslag. Het verslag-Moraes houdt zich aan de letter en de geest van de besluiten van Tampere, waarin uitdrukkelijk wordt gevraagd om een actiever beleid voor de integratie van immigranten. Dat beleid moet tot doel hebben immigranten soortgelijke rechten en plichten toe te kennen als aan de burgers van de Unie. Het lijdt geen twijfel dat het immigratiebeleid niet alleen grensbewaking kan betekenen, en niet mag worden geïdentificeerd met repressie, repatriëring en overname. Het Europa van de mensenrechten en de rechtsstaat moet de fundamentele arbeidsrechten en de politieke rechten van immigranten erkennen, evenals hun kostbare bijdrage aan de economische ontwikkeling van Europa. Er kan natuurlijk van inburgering geen sprake zijn zolang de politieke rechten en plichten niet worden erkend, zolang immigranten dus geen recht hebben op actief en passief kiesrecht. Mijns inziens kleven er aanzienlijke ethische bezwaren aan het standpunt van vele conservatieve collega’s. Zij hebben er niets op tegen om de arbeidskracht van de immigranten uit te buiten, zeer zeker als het gaat om banen die de Europeanen zelf niet willen. Zij zien immigranten ook zonder enig bezwaar als een oplossing voor het demografische probleem, maar zij willen zelfs niet horen spreken over de toekenning van politieke rechten aan immigranten. Het is immoreel om met opportunistische en avontuurlijke uitspraken en daden op het vuur te blazen van de vreemdelingenhaat en het racisme in Europa, en pogingen te ondernemen om nieuwe muren van Berlijn op te trekken in de hersenen en in het geweten van de mensen. Mijn fractie heeft de afgelopen tien jaar gestreden voor een humanere benadering van de problemen in verband met de grote volksverhuizingen en vluchtelingenstromen. Wij zetten ons in voor een pluralistische en multiculturele Unie, voor eenheid in verscheidenheid, voor een Unie waarin allen een plaats en rechten hebben, waarin geen onderscheid wordt gemaakt en geen imaginaire muren worden opgetrokken. De Europese integratie, de sociale samenhang en de strategie van Lissabon zullen, zoals u ook al zei, mijnheer de commissaris, onbereikbare doelstellingen zijn als niet alle mensenrechten en politieke rechten worden verankerd en toegepast, hetgeen de Europese regeringen trouwens ook hebben beloofd. Ik wil mijn voldoening uiten over hetgeen de heer Ahern vanmorgen zei. Hij zei namelijk dat de bevordering van de mensenrechten onder de prioriteiten van het Iers voorzitterschap valt. De mensen die van elders komen en een andere cultuur hebben, zullen zich pas opgenomen voelen in de samenleving waarin zij legaal leven en werken, als zij rechten en plichten hebben, als zij inspraak krijgen en kunnen meebeslissen over hun dagelijkse leven en hun werk, over zaken als onderwijs, talen leren, huisvesting, gezondheidsdiensten, sociale diensten, culturele omgeving en politieke activiteiten. Herhaaldelijk hebben wij als Parlement voorgesteld degenen die langer dan vijf jaar in de Europese Unie verblijven alle politieke rechten toe te kennen. Tot slot wil ik nog als voorzitter van de Commissie rechten van de vrouw aandringen op iets dat ontbreekt in de mededeling van de Commissie, namelijk op de van alle beleidsvormen met betrekking tot de rechten van de immigranten. Vrouwen zijn de meeste kwetsbare groep en vaak ook als eerste het slachtoffer van economische en seksuele uitbuiting. Daarom moeten vooral maatregelen worden genomen ter bestrijding van discriminatie en ter vergemakkelijking van de integratie van vrouwen in de samenleving en het beroepsleven. Ik denk daarbij aan beroepsopleiding, kinderopvang, individualisering van de rechten, advisering, specifiek onderzoek, enzovoort."@nl2
"Senhor Presidente, em nome do Grupo dos Socialistas do Parlamento Europeu, gostaria de começar por salientar que o meu grupo apoia totalmente o texto do relatório que hoje debatemos. O relatório Moraes manteve-se precisamente dentro do espírito e da letra da decisão tomada em Tampere, apelando expressamente a uma política mais dinâmica de integração dos imigrantes, a fim de lhes conferir direitos e obrigações semelhantes aos que são conferidos aos cidadãos da Europa. É evidente que a política de imigração não pode significar apenas guarda de fronteiras, não pode ser identificada exclusivamente com medidas repressivas, repatriamento e readmissão. A Europa dos direitos humanos e do Estado de direito tem de reconhecer os direitos laborais e políticos fundamentais dos imigrantes, tem de reconhecer aquilo que eles têm para oferecer, o seu valioso contributo para o desenvolvimento económico da Europa. É evidente que a integração social não faz sentido sem o reconhecimento de direitos e obrigações políticas, ou seja, do direito a votar e a ser eleito. Penso que está a criar-se uma enorme questão moral com a posição de um grande número de deputados conservadores que aceitam de bom grado a exploração da mão-de-obra dos imigrantes, sobretudo em empregos abandonados pelos Europeus, e que os consideram ao mesmo tempo como uma solução para o problema demográfico, mas nada dizem sobre o reconhecimento dos seus direitos políticos. Igualmente imoral é a atitude daqueles que, com posições e práticas ditadas pelo oportunismo e pelas conveniências, fomentam a xenofobia e o racismo na Europa, procurando levantar novos muros de Berlim nos espíritos e nas consciências das pessoas. Nos últimos dez anos, o meu grupo político lutou por uma abordagem mais humanitária aos problemas causados pelas grandes vagas de imigrantes e refugiados e estamos a lutar por uma Europa pluralista e multicultural, por uma unidade dentro das nossas diferenças, onde toda a gente tenha o seu lugar e os seus direitos, sem discriminações e sem muros imaginários entre nós. A integração europeia, a coesão social e a estratégia de Lisboa serão objectivos inatingíveis, como também salientou o Senhor Comissário, se não forem plenamente salvaguardados e aplicados todos os direitos humanos e políticos que os governos europeus prometeram garantir. Gostaria de manifestar o meu contentamento por esta manhã ter ouvido o Senhor Presidente Ahern confirmar que a promoção dos direitos humanos é uma das prioridades da Presidência irlandesa. Só se os seus direitos forem respeitados é que as pessoas de diferentes origens e culturas sentirão que fazem parte da sociedade onde vivem e trabalham legalmente, gozam de direitos e obrigações, com uma palavra a dizer sobre a sua vida quotidiana, o trabalho, a educação, a aprendizagem de línguas, a habitação, os serviços de saúde, os serviços sociais, o seu ambiente cultural e as suas actividades políticas. O Parlamento tem proposto repetidas vezes o pleno reconhecimento dos direitos políticos de quaisquer pessoas que tenham residido na União Europeia durante cinco anos. Também ficaria grata, Senhor Presidente, se me permitisse, na qualidade de presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades, pedir algo que falta à comunicação da Comissão: a inclusão da questão da igualdade entre homens e mulheres em todas as políticas relacionadas com os direitos dos imigrantes. As mulheres são o grupo mais vulnerável e são muitas vezes as primeiras vítimas da exploração económica e sexual. Daí a necessidade de se adoptarem medidas para combater a discriminação e facilitar a sua integração na vida social e profissional. Essas medidas poderiam ser a formação profissional, instalações de guarda de crianças, individualização dos seus direitos, aconselhamento, estudos especializados, etc."@pt11
"Herr talman! Som talesman för Europeiska socialdemokratiska partiets grupp vill jag börja med att säga att min grupp odelat stöder det betänkande vi debatterar i dag. Moraesbetänkandet håller sig exakt till de beslut som fattades i Tammerfors, både till innehållet och utformningen, och kräver uttryckligen en mer dynamisk politik för integration av invandrare, så att de får liknande rättigheter och skyldigheter som EU-medborgarna. Invandringspolitiken får givetvis inte bara betyda gränsbevakning och den får inte likställas med repressiva åtgärder, återsändande till hemlandet och återtagande. De mänskliga rättigheternas och rättsstatens Europa måste erkänna invandrares grundläggande arbetsrättigheter och politiska rättigheter och inse vad de har att erbjuda – ett värdefullt bidrag till Europas ekonomiska utveckling. Social integration saknar givetvis mening utan ett erkännande av politiska rättigheter och skyldigheter, med andra ord rätten att rösta och bli vald. Jag tror att en stor moralisk fråga är i görningen med anledning av många konservativa ledamöters ståndpunkt. De accepterar utan problem att invandrarnas arbetskraft utnyttjas, särskilt inom arbeten som européerna har övergett, och ser dem samtidigt som en lösning på det demografiska problemet. Men de säger ingenting om att erkänna deras politiska rättigheter. En lika omoralisk hållning har de som med opportunistiska och passande ståndpunkter och metoder ger näring åt främlingsfientligheten och rasismen i Europa, i en strävan efter att resa nya Berlinmurar i människors sinnen och samveten. Under de senaste tio åren har min politiska grupp kämpat för en mer humanitär syn på de problem som följer av stora strömmar av invandrare och flyktingar. Vi kämpar för ett pluralistiskt och mångkulturellt Europa, för enighet med hänsyn till våra skillnader och för ett Europa där alla har sin plats och sina rättigheter utan diskriminering och utan inbillade murar mellan oss. Europeisk integration, social sammanhållning och Lissabonstrategin kommer att bli onåbara mål – vilket ni också betonade, herr kommissionär – om vi inte fullt ut skyddar och tillämpar de mänskliga och politiska rättigheter som Europas regeringar har lovat att garantera. Jag skulle vilja uttrycka min tillfredsställelse över att Bertie Ahern i förmiddags bekräftade att främjande av mänskliga rättigheter är en av det irländska ordförandeskapets prioriteringar. Människor med olika ursprung och från olika kulturer kommer bara att känna sig som en del av det samhälle där de lagligen bor och arbetar om deras rättigheter respekteras, och som bärare av rättigheter och skyldigheter kommer de att få inflytande på vardagsliv, arbete, utbildning, språkinlärning, boende, hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster, kulturell miljö och politisk verksamhet. Parlamentet har upprepade gånger föreslagit att alla som har bott i Europeiska unionen under fem år skall få fullständiga politiska rättigheter. Jag vore också tacksam, herr talman, om jag som ordförande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor kunde få efterlysa något som saknas i kommissionens meddelande, nämligen att jämställdhetsperspektivet integreras med alla politiska åtgärder som rör invandrares rättigheter. Kvinnor utgör den mest sårbara gruppen och är ofta de första offren för ekonomiskt och sexuellt utnyttjande. Därför måste särskilda åtgärder vidtas för att bekämpa diskriminering och underlätta deras integration i samhälls- och arbetslivet. Det kan vara yrkesutbildning, barnomsorg, individualisering av deras rättigheter, rådgivning, specialiserad forskning osv."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph