Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-14-Speech-3-142"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Som ordføreren (og den rådgivende ordfører) så rammende udtrykte det, er "bevarelse af kulturel arv som menneskehedens fælles arv et anliggende for vort civilsamfund, ligesom bevarelse og fremme af den kulturelle mangfoldighed er en garant for fred, sikkerhed, stabilitet og udvikling". Denne bevarelse kræver specifikke tiltag. Det var baggrunden for udarbejdelsen af UNESCO's verdenserklæring om kulturel mangfoldighed og Europarådets erklæring om kulturel mangfoldighed. Disse erklæringer går ud over de rent handelmæssige aspekter såsom udvikling af en levedygtig lokal kulturel produktion og forbedring af den verdensomspændende distribution af kulturelle arbejder. Respekten for og beskyttelsen af den kulturelle mangfoldighed er af afgørende betydning for den kollektive bevidsthed såvel som forhåbentlig en bæredygtig udvikling. Den kulturelle mangfoldighed er til gengæld i harmoni med verden omkring os og noget, hver enkelt generation arver og giver videre. Jeg mener, at EU bør indgå aktivt i drøftelerne og udarbejdelsen af nye instrumenter på UNESCO's næste ordinære konference, således at vi kan tilgodese behovene i en ny verden, hvor Europa med nagelfast viljestyrke bør fremme den kulturelle mangfoldighed, bidrage til den kulturelle dialog og forbedre den gensidige forståelse og respekt."@da1
lpv:translated text
". Som föredraganden (och föredraganden av vårt yttrande) så talande uttryckte det är bevarandet av kulturarvet, mänsklighetens gemensamma arv, ”en angelägenhet för vårt civila samhälle, och att bevara och främja den kulturella mångfalden är en garant för fred, säkerhet, stabilitet och utveckling”. För att bevara den kulturella mångfalden krävs specifika åtgärder. Det var mot denna bakgrund som Unescos allmänna förklaring om kulturell mångfald och Europarådets deklaration om kulturell mångfald kom till. Dessa förklaringar lyckades sträcka sig bortom de rena handelsaspekterna av utbildningstjänster och kulturella tjänster och varor, i och med att de innefattar särskilda målsättningar, exempelvis att utveckla en hållbar lokal kulturindustri och förbättra spridningen av kulturarbeten världen över. Respekten och skyddet för den kulturella mångfalden är mycket viktiga, inte enbart av hänsyn till den kollektiva medvetenheten, utan förhoppningsvis också av hänsyn till hållbar utveckling. Kulturell mångfald står i sin tur i harmoni med världen runt omkring oss och den är något som alla generationer ärver och sedan för vidare. Jag anser att EU måste spela en proaktiv roll i diskussionen om och utvecklingen av nya instrument vid Unescos kommande generalkonferens och kunna möta behoven i en ny värld där EU mycket handfast måste driva på främjandet av kulturell mångfald, bidra till en kulturell dialog och arbeta för ömsesidig förståelse och respekt."@sv13
lpv:translated text
". Kuten esittelijä (ja lausuntomme valmistelija) asian onnistuneesti esitti, "kansalaisyhteiskuntamme tehtävänä on kulttuuriperinnön vaaliminen osana ihmiskunnan yhteistä perintöä, ja kulttuurien monimuotoisuuden säilyttäminen ja edistäminen antaa takeet rauhasta, turvallisuudesta, vakaudesta ja kehityksestä". Säilyttäminen edellyttää erityisiä toimia. Juuri tämän vuoksi Unesco laati kulttuurien monimuotoisuutta koskevan yleismaailmallisen julistuksen ja Euroopan neuvosto antoi julkilausuman kulttuurien monimuotoisuudesta. Niissä ei onneksi rajoituttu pelkästään koulutuksen, kulttuuripalvelujen ja -tuotteiden kauppaa koskeviin näkökohtiin, vaan niihin sisältyy erityistavoitteita, kuten elinkelpoisen paikallisen kulttuuriteollisuuden kehittäminen ja kulttuuriluomusten jakelun parantaminen maailmanlaajuisesti. Kulttuurien monimuotoisuuden kunnioittaminen ja suojelu on ratkaisevan tärkeää sekä kollektiivisen tietoisuuden että toivottavasti myös kestävän kehityksen kannalta. Kulttuurinen monimuotoisuus on vuorostaan sopusoinnussa meitä ympäröivän maailman kanssa, ja jokainen sukupolvi perii sen edeltäjiltään ja siirtää sen edelleen seuraavalle. Katson, että EU:n on omaksuttava ennakoiva rooli seuraavassa Unescon yleiskokouksessa käsiteltäessä ja kehitettäessä uusia välineitä, joilla pystytään vastaamaan tarpeisiin uudessa maailmassa, jossa Euroopan on vahvistettava järkkymättömän määrätietoisesti kulttuurien monimuotoisuutta, edistettävä kulttuurien välistä vuoropuhelua ja tuettava keskinäistä ymmärtämistä ja kunnioitusta."@fi5
lpv:translated text
"Zoals de rapporteur (en ook de rapporteur voor advies) terecht onderstrepen, "verwachten onze burgers dat het cultureel erfgoed, als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid, in stand wordt gehouden. De instandhouding en bevordering van de culturele verscheidenheid staat garant voor vrede, veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling". Die instandhouding vergt echter concrete acties. De Universele Verklaring over de culturele verscheidenheid van de UNESCO en de Verklaring over de culturele verscheidenheid van de Raad van Europa moeten in deze context worden geplaatst. Beide teksten reiken verder dan de handelsaspecten van educatieve en culturele diensten en cultuurgoederen omdat zij specifieke doelstellingen bevatten zoals de ontwikkeling van een levensvatbare plaatselijke cultuurindustrie en een betere verspreiding van culturele werken over de gehele wereld. Het is absoluut noodzakelijk dat de culturele verscheidenheid geëerbiedigd en beschermd wordt, niet alleen vanuit een collectief bewustzijn, maar vooral ook als een absolute voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, in harmonie met de ons omringende wereld die elke nieuwe generatie erft en doorgeeft. Ik ben van oordeel dat de Unie moet vooruitlopen op de volgende Algemene Conferentie van de UNESCO en op het debat over en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, die een afdoend antwoord bieden op de eisen van een nieuwe wereld waarin Europa vastberaden en op beslissende wijze blijft bijdragen aan de bevordering van de culturele verscheidenheid, de culturele dialoog en het wederzijds begrip en respect."@nl2
lpv:translated text
". Όπως είπαν τόσο εύγλωττα η εισηγήτριά μας και η συντάκτρια γνωμοδότησής μας, “η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, αποτελεί μέλημα της κοινωνίας των πολιτών καθώς η διατήρηση και η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας αποτελεί εγγύηση ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και προόδου”. Η διατήρηση αυτή απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις. Στο πνεύμα αυτό δημιουργήθηκαν η Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτιστική Πολυμορφία και η Διακήρυξη για την Πολιτιστική Πολυμορφία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι διακηρύξεις αυτές κατάφεραν να προχωρήσουν πέρα από τις απλές εμπορικές πτυχές των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών υπηρεσιών και των πολιτιστικών αγαθών, περιγράφοντας συγκεκριμένους στόχους όπως η ανάπτυξη βιώσιμων τοπικών πολιτιστικών βιομηχανιών και η βελτίωση της παγκόσμιας διανομής των πολιτιστικών έργων. Ο σεβασμός και η προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας είναι ζωτικής σημασίας, από την άποψη όχι μόνο της συλλογικής γνώσης, αλλά, ευελπιστούμε, και της αειφόρου ανάπτυξης. Η πολιτιστική πολυμορφία είναι εναρμονισμένη με τον κόσμο γύρω μας και είναι κάτι που κάθε γενιά κληρονομεί από τις προηγούμενες και κληροδοτεί στις επόμενες γενιές. Πιστεύω ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει δυναμικό ρόλο στη συζήτηση και τη δημιουργία νέων μέσων στην επόμενη Γενική Διάσκεψη της UNESCO, και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενός νέου κόσμου στον οποίο η Ευρώπη πρέπει να καλλιεργήσει με ακλόνητη αποφασιστικότητα την προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας, να συνεισφέρει στον πολιτιστικό διάλογο και να προάγει την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό."@el8
lpv:translated text
". As our rapporteur (and the draftsman of our opinion) so eloquently expressed, ‘preserving the cultural heritage as the common heritage of mankind is a central concern of our civil society, and the preservation and encouragement of cultural diversity helps to ensure peace, security, stability and development’. This preservation requires specific actions. It was in this light that the Universal Declaration of Cultural Diversity drawn up by Unesco, and the Council of Europe’s Declaration on Cultural Diversity appeared. These declarations succeeded in going beyond mere trade aspects of educational and cultural services and cultural goods, by encompassing specific objectives such as the development of viable local cultural industries and improving the worldwide distribution of cultural works. The respect for and protection of cultural diversity are of crucial importance, from the point of view not only of collective awareness, but also of hopefully sustainable development. Cultural diversity is, in turn, in harmony with the world around us and is something that each generation inherits and then passes down. I believe that the EU must take a pro-active role in the discussion and emergence of new instruments at the next Unesco General Conference, capable of addressing the needs of a new world in which Europe must foster, with steadfast determination, the promotion of cultural diversity, make a contribution towards cultural dialogue and promote mutual understanding and respect."@lv10
lpv:translated text
". As our rapporteur (and the draftsman of our opinion) so eloquently expressed, ‘preserving the cultural heritage as the common heritage of mankind is a central concern of our civil society, and the preservation and encouragement of cultural diversity helps to ensure peace, security, stability and development’. This preservation requires specific actions. It was in this light that the Universal Declaration of Cultural Diversity drawn up by Unesco, and the Council of Europe’s Declaration on Cultural Diversity appeared. These declarations succeeded in going beyond mere trade aspects of educational and cultural services and cultural goods, by encompassing specific objectives such as the development of viable local cultural industries and improving the worldwide distribution of cultural works. The respect for and protection of cultural diversity are of crucial importance, from the point of view not only of collective awareness, but also of hopefully sustainable development. Cultural diversity is, in turn, in harmony with the world around us and is something that each generation inherits and then passes down. I believe that the EU must take a pro-active role in the discussion and emergence of new instruments at the next Unesco General Conference, capable of addressing the needs of a new world in which Europe must foster, with steadfast determination, the promotion of cultural diversity, make a contribution towards cultural dialogue and promote mutual understanding and respect."@en3
lpv:translated text
"Tal como ha expresado con tanta elocuencia nuestra ponente (y el ponente de nuestra opinión), «la conservación del patrimonio cultural, en tanto que patrimonio común de la humanidad, constituye una exigencia de nuestra sociedad civil y el mantenimiento y el fomento de la diversidad cultural, una garantía de paz, estabilidad y desarrollo». Esta conservación exige que se tomen acciones específicas. Fue desde esta perspectiva desde donde salieron a la luz la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural elaborada por la UNESCO y la Declaración del Consejo de Europa sobre Diversidad cultural. Estas declaraciones consiguieron ir más allá de los meros aspectos comerciales de los servicios educativos y culturales y de los bienes culturales, abarcando objetivos específicos como el desarrollo de industrias culturales locales y mejorando la distribución mundial de obras culturales. El respeto y la protección de la diversidad cultural son de crucial importancia, desde el punto de vista no solo de la concienciación colectiva sino también, es de esperar, del desarrollo sostenible. La diversidad cultural, a su vez, está en armonía con el mundo que nos rodea y es algo que cada generación hereda y transmite. Creo que la UE debe desempeñar un papel activo en el debate y emergencia de nuevos instrumentos en la Conferencia General de la UNESCO, capaces de abordar las necesidades de un nuevo mundo en el que Europa tiene que promover, con determinación férrea, el fomento de la diversidad cultural, contribuir al diálogo cultural y promover el entendimiento y respeto mutuos."@es12
lpv:translated text
"Wie unser Berichterstatter (und der Verfasser unserer Stellungnahme) so wortgewandt erklärte, ist das „Bewahren von kulturellem Erbe, als gemeinsames Erbe der Menschheit, [...] ein Anliegen unserer Zivilgesellschaft und die Erhaltung und Förderung der kulturellen Vielfalt ein Garant für Frieden, Sicherheit, Stabilität und Entwicklung.“ Dieses Bewahren verlangt spezielle Maßnahmen. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Annahme die Allgemeinen Erklärung der UNESCO zur kulturellen Vielfalt und der Erklärung des Europarats zur kulturellen Vielfalt. Diese Erklärungen gingen über die reinen Handelsaspekte von Bildungs- und Kulturdiensten und Kulturgütern hinaus, indem sie spezielle Zielsetzungen wie die Entwicklung lebensfähiger einheimischer Kulturindustrien und die Verbesserung der weltweiten Verbreitung von kulturellen Werken aufnahmen. Die Achtung und der Schutz der kulturellen Vielfalt sind von entscheidender Bedeutung, nicht nur aus Sicht einer allgemeinen Sensibilisierung, sondern auch für eine hoffentlich nachhaltige Entwicklung. Die kulturelle Vielfalt wiederum befindet sich in Harmonie mit der Welt um uns herum und ist etwas, das von Generation zu Generation vererbt und weitergegeben wird. Ich glaube, die EU muss auf der nächsten UNESCO-Generalkonferenz eine aktive Rolle bei der Diskussion und Entwicklung neuer Instrumente spielen, die den Bedürfnissen einer neuen Welt Rechnung tragen, in der Europa mit unerschütterlicher Entschlossenheit die Förderung der kulturellen Vielfalt unterstützen und einen Beitrag zum kulturellen Dialog und zur Förderung von gegenseitigem Verständnis und Respekt leisten muss."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". Como bem enunciou o colega relator (tal como o relator de parecer) "a preservação da herança cultural, como herança comum da Humanidade, é uma preocupação da nossa sociedade civil, e a manutenção e a promoção da diversidade cultural constitui garante da paz, da segurança, da estabilidade e do desenvolvimento". Ora, essa preservação implica acções concretas. Foi já nessa linha que surgiram a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, elaborada pela UNESCO, e a Declaração sobre a Diversidade Cultural, do Conselho da Europa, que souberam ir para além dos simples aspectos comerciais dos serviços educativos e culturais e dos bens culturais, englobando objectivos específicos como o desenvolvimento das indústrias culturais locais que possuem viabilidade e melhorando a distribuição das obras culturais a nível mundial. O respeito e a protecção da diversidade cultural são imperativos, não só de consciência colectiva, mas condição insubstituível de um desenvolvimento que se deseja sustentável, isto é, harmonioso com o mundo que nos rodeia e que cada geração herda e lega. Acredito que a União se deve associar pró-activamente à discussão e emergência de novos instrumentos na próxima Conferência Geral da UNESCO que possam dar resposta às exigências de um mundo novo no qual, Europa deve prosseguir, segura e determinada, a promoção da diversidade cultural, contribuir para o diálogo cultural e promover a compreensão e o respeito mútuos."@pt11
lpv:translated text
"Come ben illustrato dalla relatrice e dalla relatrice per parere, “la conservazione del patrimonio culturale, in quanto patrimonio comune dell’umanità, è un’esigenza della nostra società civile e il mantenimento e la promozione della diversità culturale sono garanzia di pace, sicurezza, stabilità e sviluppo”. Tale conservazione richiede azioni concrete. E’ su questa linea che sono nate la Dichiarazione universale sulla diversità culturale elaborata dall’UNESCO e la Dichiarazione sulla diversità culturale del Consiglio d’Europa, le quali trascendono i meri aspetti commerciali dei servizi educativi, dell’istruzione e dei beni culturali, inglobando obiettivi specifici come lo sviluppo delle industrie culturali e locali vitali e il miglioramento della distribuzione di opere culturali a livello mondiale. Il rispetto e la protezione della diversità culturale non sono solo imperativi della coscienza collettiva, ma anche condizione irrinunciabile di uno sviluppo che sia sostenibile, cioè in armonia con il mondo che ci circonda e che ogni generazione riceve e lascia in eredità. Credo che l’Unione debba assumere un ruolo proattivo nella discussione e nell’ideazione di strumenti nuovi alla prossima conferenza generale dell’UNESCO, in grado di dar risposta alle esigenze di un mondo nuovo nel quale l’Europa deve continuare a promuovere, con sicurezza e determinazione, la diversità culturale, contribuire al dialogo culturale e favorire la comprensione e il rispetto reciproci."@it9
lpv:translated text
"Ainsi que l’a exprimé en termes si éloquents notre rapporteur (et notre rapporteur pour avis), "la conservation du patrimoine culturel, en tant que patrimoine commun de l’humanité, constitue une demande de notre société civile et la préservation et la promotion de la diversité culturelle constituent un garant pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement". Cette préservation exige des mesures spécifiques. C’est dans cette perspective qu’ont été rédigées la Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle et la Déclaration du Conseil de l’Europe sur la diversité culturelle. Ces déclarations sont parvenues à dépasser les simples aspects commerciaux des services éducatifs et culturels et des biens culturels pour intégrer des objectifs précis comme le développement d’industries culturelles locales viables et l’amélioration de la diffusion des œuvres culturelles dans le monde. Le respect et la protection de la diversité culturelle présentent une importance fondamentale sous l’angle non seulement de la sensibilisation collective, mais également, nous l’espérons, du développement durable. La diversité culturelle est en effet en harmonie avec le monde qui nous entoure et représente un bien que chaque génération hérite de ses prédécesseurs et transmet à ses successeurs. Je pense que l’UE doit endosser un rôle proactif dans les pourparlers et l’élaboration de nouveaux instruments lors de la prochaine Conférence générale de l’Unesco, de manière à répondre aux besoins d’un monde nouveau dans lequel l’Europe doit encourager avec une détermination inébranlable la promotion de la diversité culturelle, contribuer au dialogue culturel et favoriser la compréhension et le respect mutuels."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040114.2.3-142"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph