Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-13-Speech-2-191"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040113.8.2-191"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, the magnitude of the Bam earthquake and the degree of devastation that it caused prompted an appeal from the Iranian authorities for international assistance and a massive international and European response within hours of the disaster occurring. The toll has now risen to 30 000 dead, with a similar number of people injured, 45 000 homeless, and 85% of Bam destroyed. The Commission has been active in providing emergency humanitarian assistance in coordinating the efforts of search-and-rescue teams from EU Member States and from the EEA, candidate and accession countries. On Saturday 27 December 2003, the Commission, through its humanitarian aid office ECHO, adopted a primary emergency decision for EUR 2.3 million to address the most urgent needs arising from the earthquake. EUR 1 452 129 were granted to the Red Cross family – the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, the Finnish Red Cross and the German Red Cross – to support the relief efforts of the Iranian Red Crescent Society with the provision of food parcels, tents, blankets, heaters, kitchen sets and hygienic kits, and to address health needs through the establishment of a field hospital and basic health units. Another EUR 813 577 were allocated to the and for health care and related activities, and finally EUR 34 294 were provided to to set up a satellite-based communication network to facilitate communication and coordination between the relief agencies working in the disaster region. Alongside the humanitarian aid response, the EU Civil Protection Monitoring and Information Centre, hosted by the Commission, had initiated, after agreement from the Iranian authorities, the dispatch of urgent response teams. Immediately after the earthquake, in the morning of 26 December, the EU Civil Protection Monitoring and Information Centre offered assistance to Iran and distributed an advance warning to its 30 Contact Points in countries participating in the Civil Protection Cooperation Mechanism. On 26 December, the first teams left their respective countries and by 27 December, the EU coordination of the search and rescue efforts, headed by the Italian civil protection unit, was operational in Bam. In total, 18 countries participated in this joint effort with assistance ranging from search and rescue teams – sniffer dogs, firefighters and other specialists – to the provision of relief items – field hospitals and other equipment. As the search-and-rescue phase of the emergency response came to an end, the attention shifted to ensuring that the basic humanitarian needs of the survivors of the earthquake are covered in the next few months. On 8 January 2004, both the International Federation of the Red Cross and the Red Crescent and the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs launched appeals to assist in the relief and recovery response in Bam. Following a first assessment mission which took place between 29 and 31 December, ECHO dispatched a second experts’ mission to Bam between 5 and 8 January to review the situation, assess further needs and coordinate with the other agencies present on the ground. As a result of this second assessment, a number of sectors stand out as priority areas for intervention: health; sanitation and hygiene; psychosocial support and tracing; and a focus on vulnerable groups, notably children and the elderly. On the basis of its own assessments and of the UN and Red Cross Appeals, the Commission is considering taking a second decision in favour of the victims of the Bam earthquake in the next few weeks. By responding as we did, we were able to use the first EUR 2.3 million to cover all the requests that we had at the time and can now consider new requests. It is extremely important that the international community be able to do something that goes beyond the very immediate assistance required in situations such as this."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, omfanget af jordskælvet i Bam og de ødelæggelser, det forårsagede, fik de iranske myndigheder til at anmode om international bistand, og få timer efter katastrofen kom der massive tilkendegivelser fra internationalt og europæisk hold. Dødstallet er nu steget til 30.000 med et tilsvarende antal kvæstede, 45.000 hjemløse, og 85 % af Bam er ødelagt. Kommissionen har været aktiv med levering af humanitær nødhjælp gennem koordinering af indsatsen med eftersøgnings- og redningshold fra EU's medlemsstater samt fra EØS-, kandidat- og tiltrædelseslande. Lørdag den 27. december 2003 vedtog Kommissionen gennem sit kontor for humanitær bistand, ECHO, en hastebeslutning om at bidrage med 2,3 millioner euro for at dække de mest påtrængende behov som følge af jordskælvet. 1.452.129 euro blev tildelt Røde Kors-familien - Internationalt Røde Kors og Røde Halvmåne-organisationerne, finsk Røde Kors og tysk Røde Kors - som støtte til den iranske Røde Halvmånes hjælpeindsats i form af fødevarepakker, telte, tæpper, ovne, køkkensæt og hygiejnesæt samt for at løse de sundhedsmæssige behov gennem etablering af et felthospital og enheder for basal sundhedspleje. Andre 813.577 euro gik til Comité d'Aide Médicale og Médecins du Monde til lægebehandling og tilhørende aktiviteter, og endelig gik 34.294 euro til Télécoms Sans Frontières med henblik på oprettelse af et satellitbaseret kommunikationsnet for at lette kommunikationen og koordineringen mellem nødhjælpsorganisationer, der arbejder i katastrofeområdet. Ved siden af den humanitære nødhjælp indledte EU's overvågnings- og informationscenter for civilbeskyttelse inden for Kommissionen efter aftale med de iranske myndigheder udsendelsen af indsatshold. Umiddelbart efter jordskælvet, om morgenen den 26. december, tilbød EU's overvågnings- og informationscenter for civilbeskyttelse bistand til Iran og udsendte et varsel til sine 30 kontaktpunkter i lande, der deltager i samordningsmekanismen for civilbeskyttelse. Den 26. december forlod de første hold deres respektive lande, og den 27. december var EU-koordineringen af eftersøgnings- og redningsindsatsen under ledelse af den italienske enhed for civilbeskyttelse operationel i Bam. I alt 18 lande deltog i denne indsats med bistand, der gik lige fra eftersøgnings- og redningshold - sporhunde, brandfolk og andre specialister - til levering af nødhjælp - felthospitaler og andet udstyr. Da eftersøgnings- og redningsfasen sluttede, skiftede fokus til at sikre, at de grundlæggende humanitære behov hos de overlevende efter jordskælvet er dækket i de næste par måneder. Den 8. januar 2004 appellerede både Internationalt Røde Kors, Røde Halvmåne og De Forenede Nationers kontor for koordinering af humanitære anliggender om hjælp til nødhjælps- og redningsindsatsen i Bam. Efter den første evalueringsmission, som fandt sted mellem den 29. og 31. december, udsendte ECHO endnu et eksperthold til Bam mellem den 5. og 8. januar for at undersøge situationen, vurdere yderligere behov og samordne med andre agenturer på stedet. Som et resultat af denne anden evalueringsmission prioriterer vi en række sektorer i indsatsen: sundhed, sanitet og hygiejne, psykosocial støtte og sporing, samt fokus på sårbare grupper, især børn og ældre. På grundlag af sine egne vurderinger samt appellerne fra FN og Røde Kors overvejer Kommissionen at træffe endnu en beslutning til fordel for ofrene fra jordskælvet i Bam i løbet af de næste par uger. Ved at reagere, som vi gjorde, kunne vi anvende de første 2,3 millioner euro til at dække alle behov på daværende tidspunkt og kan nu overveje nye behov. Det er utroligt vigtigt, at det internationale samfund er i stand til at udføre noget, der går ud over den umiddelbare bistand, der er nødvendig i sådanne situationer."@da1
". Herr Präsident, das Ausmaß des Erdbebens von Bam und der von ihm angerichteten Verwüstung haben die iranischen Behörden veranlasst, um internationale Hilfe zu ersuchen. Schon wenige Stunden nach der Katastrophe liefen umfangreiche internationale und europäische Hilfsmaßnahmen an. Die Zahl der Toten hat sich inzwischen auf 30 000 erhöht, und die Anzahl der Verletzten ist etwa ebenso groß. 45 000 Menschen sind obdachlos, und die Stadt Bam ist zu 85 % zerstört. Die Kommission hat humanitäre Soforthilfe veranlasst, in deren Rahmen sie die Tätigkeit der Such- und Rettungsteams aus EU-Mitgliedstaaten und dem EWR, aus Kandidaten- und Beitrittsländern koordiniert. Am Sonnabend, dem 27. Dezember 2003, fasste die Kommission über ECHO, ihr Amt für humanitäre Hilfe, einen Beschluss aufgrund absoluter Dringlichkeit über die sofortige Bereitstellung von 2,3 Millionen Euro zur Linderung der größten Not. 1 452 129 Euro wurden an die Rotkreuzfamilie – die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Halbmondgesellschaften, das Finnische Rote Kreuz und das Deutsche Rote Kreuz – zur Unterstützung von Hilfsmaßnahmen des Iranischen Roten Halbmondes mit Lebensmittelpaketen, Zelten, Decken, Heizgeräten, Küchensets und Hygieneartikeln bereitgestellt. Diese Mittel waren ferner für die Einrichtung eines Notkrankenhauses und von Basis-Gesundheitsstationen bestimmt. Weitere 813 577 Euro wurden dem Comité d’Aide Médicale und der Organisation Médecins du Monde für die gesundheitliche Betreuung und ähnliche Maßnahmen bereitgestellt. Schließlich wurden 34 294 Euro für Télécoms Sans Frontières zum Aufbau eines satellitengestützten Kommunikationsnetzes zur Verfügung gestellt, um die Kommunikation und die Koordination zwischen den im Katastrophengebiet tätigen Hilfsorganisationen zu erleichtern. Zusätzlich zur humanitären Hilfe hat das in der Kommission angesiedelte Überwachungs- und Informationszentrum für den EU-Katastrophenschutz nach Absprache mit den iranischen Behörden die Entsendung von Hilfsteams eingeleitet. Unmittelbar nach dem Erdbeben informierte das Überwachungs- und Informationszentrum am Morgen des 26. Dezember seine in den am Mechanismus zur Koordinierung der Maßnahmen im Katastrophenschutz beteiligten Ländern bestehenden 30 Kontaktpunkte über einen bevorstehenden Einsatz. Am 26. Dezember verließen die ersten Teams ihre Länder, und am 27. Dezember konnte die durch die italienische Katastrophenschutzeinheit geleitete EU-Koordinierung der Such- und Rettungsmaßnahmen in Bam anlaufen. Insgesamt waren 18 Länder an diesem gemeinsamen Einsatz beteiligt, deren Beitrag von Such- und Rettungsteams – Suchhunde, Brandbekämpfungs- und andere Spezialisten – bis zur Bereitstellung von Hilfseinrichtungen wie Notkrankenhäuser und andere Ausrüstungen reichte. Mit dem Abschluss der Such- und Rettungsmaßnahmen trat die Absicherung der humanitären Versorgung der Überlebenden des Erdbebens für die kommenden Monate in den Vordergrund. Am 8. Januar 2004 riefen sowohl die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Halbmondgesellschaften als auch das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der UNO zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen in Bam auf. Nach einem ersten Besuch zur Bewertung der Lage, der zwischen dem 29. und 31. Dezember stattgefunden hatte, entsandte ECHO eine zweite Expertengruppe nach Bam, die sich zwischen dem 5. und 8. Januar einen Überblick über die Lage verschaffte, eine Einschätzung des Bedarfs vornahm und sich mit den anderen Hilfsorganisationen vor Ort abstimmte. Diese zweite Einschätzung ergab, dass in folgenden Bereichen besonderer Handlungsbedarf bestand: Gesundheit; Zugang zu sauberem Wasser und Abwasserentsorgung; psychosoziale Betreuung und Suche nach Personen; Betreuung gefährdeter Gruppen, vor allem Kinder und alte Menschen. Ausgehend von ihrer eigenen Einschätzung und den Aufrufen der UNO und des Roten Kreuzes prüft die Kommission derzeit die Bereitstellung von Hilfe für die Erdbebenopfer von Bam im Rahmen eines zweiten Beschlusses innerhalb der nächsten Wochen. Dank unseres Vorgehens waren wir in der Lage, mit den ersten 2,3 Millionen Euro den gesamten uns zum gegebenen Zeitpunkt vorliegenden Bedarf abzudecken, und wir sind jetzt in der Lage, neue Anfragen zu prüfen. Es ist äußerst wichtig, dass die internationale Gemeinschaft Unterstützung leisten kann, die über den ersten unmittelbaren Bedarf in solchen Situationen hinausgeht."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η ισχύς του σεισμού στην πόλη Bam και οι καταστροφές που προκάλεσε ανάγκασαν τις ιρανικές αρχές να ζητήσουν αμέσως βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα. Στο αίτημά τους ανταποκρίθηκαν μαζικά λίγες μόλις ώρες μετά την καταστροφή ολόκληρη η διεθνής κοινότητα και η Ευρώπη. Αυτήν τη στιγμή οι νεκροί ανέρχονται σε 30 000 ενώ άλλοι τόσοι περίπου είναι οι τραυματίες, οι άστεγοι ανέρχονται σε 45 000 και το 85% της πόλης Bam έχει καταστραφεί. Η Επιτροπή δραστηριοποιήθηκε άμεσα παρέχοντας επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και συντονίζοντας τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων των κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ, των υποψήφιων και υπό ένταξη χωρών. Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2003, η Επιτροπή, μέσω της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας ECHO, ενέκρινε μια πρώτη απόφαση για τη διάθεση επείγουσας βοήθειας ύψους 2,3 εκατ. ευρώ με σκοπό την αντιμετώπιση των πλέον έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό. Στις οργανώσεις του Ερυθρού Σταυρού –τη Διεθνή Ομοσπονδία των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, στον φινλανδικό Ερυθρό Σταυρό και στον γερμανικό Ερυθρό Σταυρό– δόθηκαν 1 452 129 ευρώ για την ενίσχυση των προσπαθειών της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου παρέχοντας δέματα με φαγητό, σκηνές, κουβέρτες, θερμάστρες, σκεύη κουζίνας και είδη υγιεινής, και για την ικανοποίηση των αναγκών στον τομέα της υγείας στήνοντας υπαίθριο νοσοκομείο και συστήνοντας μονάδες πρώτων βοηθειών. Άλλα 813 577 ευρώ διατέθηκαν στην Επιτροπή Ιατρικής Βοήθειας και στους Γιατρούς του Κόσμου για υγειονομική περίθαλψη και συναφείς δραστηριότητες, και τέλος, 34 294 ευρώ δόθηκαν στις Τηλεπικοινωνίες χωρίς σύνορα με σκοπό τη δημιουργία τηλεπικοινωνιακού δικτύου μέσω δορυφόρου, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και ο συντονισμός μεταξύ των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή όπου συνέβη η καταστροφή. Παράλληλα με την ανταπόκριση στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, το κέντρο πολιτικής προστασίας, παρακολούθησης και πληροφόρησης της ΕΕ, που φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις της Επιτροπής, προέβη, με τη συγκατάθεση των ιρανικών αρχών, στην αποστολή σωστικών συνεργείων. Αμέσως μετά τον σεισμό, το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου, το κέντρο πολιτικής προστασίας, παρακολούθησης και πληροφόρησης της ΕΕ πρόσφερε τη βοήθειά του στο Ιράν και έθεσε σε ετοιμότητα τα 30 συνεργαζόμενα με αυτό γραφεία στις χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό συνεργασίας για την παροχή πολιτικής προστασίας. Στις 26 Δεκεμβρίου, τα πρώτα συνεργεία αναχώρησαν από τις χώρες τους και στις 27 Δεκεμβρίου είχε ήδη πια αρχίσει στην πόλη Bam ο συντονισμός των κοινοτικών σωστικών συνεργείων, υπό την καθοδήγηση της μονάδας πολιτικής προστασίας της Ιταλίας. Στην κοινή αυτή προσπάθεια συμμετείχαν συνολικά 18 χώρες οι οποίες παρείχαν βοήθεια ποικιλοτρόπως – είτε στέλνοντας ομάδες έρευνας και διάσωσης (ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, πυροσβέστες και άλλους ειδικούς) είτε παρέχοντας υλική ανθρωπιστική βοήθεια (υπαίθρια νοσοκομεία και άλλον εξοπλισμό). Όταν ολοκληρώθηκε το στάδιο έρευνας και διάσωσης, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην κάλυψη των βασικών αναγκών όσων επιβίωσαν από τον σεισμό κατά τη διάρκεια των προσεχών μηνών. Στις 8 Ιανουαρίου 2004, η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου και το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Θεμάτων των Ηνωμένων Εθνών απηύθυναν έκκληση για παροχή βοήθειας με σκοπό την ανακούφιση και ανοικοδόμηση της πόλης Bam. Μετά από μία πρώτη αποστολή αξιολόγησης, η οποία έλαβε χώρα από τις 29 έως τις 31 Δεκεμβρίου, η ECHO προέβη σε δεύτερη αποστολή εμπειρογνωμόνων στην πόλη Bam από τις 5 έως τις 8 Ιανουαρίου για να επανεξετάσει την κατάσταση, να αξιολογήσει τις περαιτέρω ανάγκες και να συντονιστεί με τις άλλες οργανώσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στη περιοχή. Σύμφωνα με τη δεύτερη αυτή αξιολόγηση, αρκετοί είναι οι τομείς στους οποίους απαιτούνται κατά προτεραιότητα παρεμβάσεις: υγεία, αποχέτευση και υγιεινή, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και βοήθεια και επικέντρωση σε ευάλωτες ομάδες και κυρίως στα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Βάσει των δικών της αξιολογήσεων και των εκκλήσεων του ΟΗΕ και του Ερυθρού Σταυρού, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο έγκρισης μιας δεύτερης απόφασης για τη στήριξη των θυμάτων του σεισμού στην πόλη Bam μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Χάρη στον τρόπο με τον οποίο ανταποκριθήκαμε, μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τα πρώτα 2,3 εκατ. ευρώ για να καλύψουμε όλα τα αιτήματα που μας είχαν υποβληθεί εκείνη την περίοδο και είμαστε τώρα σε θέση να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ικανοποίησης νέων αιτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσει η διεθνής κοινότητα να επιτύχει κάτι πέρα από την παροχή άμεσης βοήθειας που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις."@el8
". Señor Presidente, la magnitud del terremoto de Bam y el grado de devastación que ocasionó dio lugar a un llamamiento a la ayuda internacional por parte de las autoridades iraníes y a una respuesta internacional y europea masiva transcurridas tan solo unas horas después el desastre. El número de muertos ha ascendido ahora a 30 000, hay una cifra similar de heridos, 45 000 personas sin hogar y el 85% de Bam ha quedado destruida. La Comisión ha prestado activamente ayuda humanitaria de emergencia coordinando los esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate de los Estados miembros de la UE y el EEE, países candidatos y en vías de adhesión. El sábado, 27 de diciembre de 2003, la Comisión, a través de la ECHO, su oficina de ayuda humanitaria, adoptó una primera decisión de emergencia destinando 2,3 millones de euros para cubrir las necesidades más urgentes originadas por el terremoto. Se han concedido 1 452 129 millones de euros a la familia de la Cruz Roja –la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Cruz Roja Finlandesa y la Cruz Roja Alemana– para prestar apoyo a las medidas de ayuda a los damnificados de la Sociedad Iraní de la Media Luna Roja, proporcionando paquetes de comida, tiendas de campaña, mantas, calefactores, equipos de cocina y equipos higiénicos, además de tratar las necesidades sanitarias mediante el establecimiento de un hospital de campaña y de unidades sanitarias básicas. Otros 813 577 euros se asignaron al y a para actividades sanitarias y similares, y por último se otorgaron 34 294 euros a para establecer una red de comunicaciones por satélite para facilitar la comunicación y la coordinación entre las organizaciones de ayuda humanitaria que trabajan en la zona catastrófica. Además de la respuesta de ayuda humanitaria, el Centro de Control e Información de Protección Civil de la UE, un organismo de la Comisión, había iniciado, con el consentimiento de las autoridades iraníes, el envío de equipos de respuesta urgente. Inmediatamente después del terremoto, en la mañana del 26 de diciembre, el Centro de Control e Información de Protección Civil de la UE ofreció ayuda a Irán y emitió una alarma avanzada a sus 30 Puntos de Contacto en países que participan en el Mecanismo de Cooperación de Protección Civil. El 26 de diciembre, los primeros equipos partieron de sus respectivos países y el 27 de diciembre, la coordinación comunitaria de las medidas de búsqueda y rescate, dirigida por la unidad de protección civil italiana, ya estaba funcionando en Bam. En total, 18 países participaron en esta iniciativa conjunta prestando ayuda que iba desde equipos de búsqueda y rescate –perros rastreadores, bomberos y otros especialistas– hasta el suministro de artículos de ayuda a los damnificados, hospitales de campaña y otros equipos. Una vez concluida la fase de búsqueda y rescate de la respuesta de emergencia, la atención se centró en garantizar que las necesidades humanitarias básicas de los supervivientes del terremoto están cubiertas durante los próximos meses. El 8 de enero de 2004, tanto la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzaron llamamientos para contribuir a la respuesta de socorro y recuperación en Bam. Tras una primera misión de evaluación que tuvo lugar del 29 al 31 de diciembre, la ECHO envió una segunda misión de expertos a Bam, entre el 5 y el 8 de enero, para examinar la situación, evaluar las necesidades adicionales y coordinarse con las demás agencias presentes sobre el terreno. Como resultado de esta segunda evaluación, varios factores destacan como áreas prioritarias de intervención: la salud; las condiciones de salubridad e higiene; el apoyo y seguimiento psicosocial; y la concentración en los grupos más vulnerables, especialmente niños y ancianos. Basándose en sus propias evaluaciones y en los llamamientos de las Naciones Unidos y la Cruz Roja, la Comisión se plantea tomar una segunda decisión a favor de las víctimas del terremoto de Bam en las próximas semanas. Al responder como lo hicimos, pudimos utilizar los primeros 2,3 millones de euros para cubrir todas las peticiones que teníamos en ese momento y ahora podemos considerar nuevas peticiones. Es muy importante que la comunidad internacional pueda hacer algo que vaya más allá de la ayuda inmediata necesaria en situaciones como esta."@es12
". Arvoisa puhemies, Bamin maanjäristyksen voimakkuus ja sen aiheuttaman tuhon laajuus sai Iranin viranomaiset pyytämään kansainvälistä apua ja laajoja kansainvälisiä ja eurooppalaisia toimia vain muutamien tuntien kuluttua suuronnettomuudesta. Kuolonuhrien määrä on nyt noussut 30 000:een, loukkaantuneita on saman verran, 45 000 ihmistä on jäänyt kodittomiksi ja 85 prosenttia Bamin kaupungista on tuhoutunut. Komissio on osallistunut aktiivisesti humanitaarisen hätäavun toimittamiseen koordinoimalla EU:n jäsenvaltioista, ETA-maista sekä ehdokasmaista ja unioniin liittyvistä maista saapuneiden etsintä- ja pelastusryhmien toimintaa. Lauantaina 27. joulukuuta 2003 komissio teki Euroopan yhteisön humanitaarisen avun toimiston ECHOn välityksellä ensimmäisiä hätäaputoimia koskevan päätöksen 2,3 miljoonan euron myöntämisestä maanjäristyksen aiheuttamien kiireellisimpien tarpeiden täyttämiseen. Punaiselle Ristille – Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainväliselle liitolle sekä Suomen Punaiselle Ristille ja Saksan Punaiselle Ristille – myönnettiin yhteensä 1 452 129 euroa, jolla oli määrä tukea Iranin Punaisen Puolikuun toteuttamaa hätäapua toimittamalla ruokapaketteja, telttoja, huopia, lämmittimiä, keittiötarvikkeita ja hygieniatarvikkeita sekä vastata terveydenhuollon tarpeisiin perustamalla kenttäsairaala ja perusterveydenhuoltopisteitä. Toiset 813 577 euroa myönnettiin sekä järjestölle terveydenhuoltoon ja siihen liittyviin toimiin. Lisäksi järjestölle myönnettiin 34 294 euroa satelliittiviestintäverkon perustamiseen katastrofialueella työskentelevien avustusjärjestöjen välisen yhteydenpidon ja koordinoinnin helpottamiseksi. Humanitaarisen avun toimittamisen lisäksi komission suojissa toimiva EU:n pelastuspalvelualan seuranta- ja tiedotuskeskus on alkanut lähettää alueelle omia avustusryhmiään antamaan kiireellistä apua saatuaan siihen ensin suostumuksen Iranin viranomaisilta. Välittömästi maanjäristyksen jälkeen, joulukuun 26. päivän aamuna, EU:n pelastuspalvelualan seuranta- ja tiedotuskeskus tarjosi apuaan Iranille ja antoi ennakkovaroituksen 30:lle yhteyshenkilölleen pelastuspalvelumekanismiin osallistuvissa maissa. Ensimmäiset ryhmät lähtivät matkaan 26. joulukuuta, ja joulukuun 27. päivään mennessä EU:n koordinoimat etsintä- ja pelastustyöt Bamissa oli saatu käyntiin Italian pelastuspalveluyksikön johdolla. Tähän yhteiseen toimintaan osallistui yhteensä 18 maata, joiden panos vaihteli etsintä- ja pelastusryhmien – vainukoirien, palomiesten ja muiden asiantuntijoiden – lähettämisestä avustustarvikkeiden, kuten kenttäsairaaloiden ja muiden tarvikkeiden toimittamiseen. Hätäavun etsintä- ja pelastusvaiheen päätyttyä huomio siirtyi sen varmistamiseen, että eloonjääneiden humanitaarisista perustarpeista pystytään huolehtimaan muutamien seuraavien kuukausin ajan. Tammikuun 8. päivänä 2004 Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto sekä YK:n humanitaarisen asioiden koordinointitoimisto esittivät vetoomukset avun saamiseksi avustus- ja jälleenrakennustyöhön Bamissa. Ensimmäisen arviointikäynnin jälkeen, joka tapahtui 29.–31. joulukuuta, ECHO lähetti toisen asiantuntijaryhmän Bamiin 5.–8. tammikuuta tarkastelemaan tilannetta, arvioimaan lisätarpeita ja koordinoimaan työtä muiden paikalla olevien avustusjärjestöjen kanssa. Tämän toisen arviointikäynnin perusteella muutamien alojen todettiin tarvitsevan ensisijaista huomiota. Tällaisia aloja olivat terveydenhuolto, puhtaanapito ja hygienia, psykososiaalinen tuki ja omaisten jäljittäminen sekä keskittyminen heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten lapsiin ja vanhuksiin. Omien arvioidensa sekä YK:n ja Punaisen Ristin vetoomusten perusteella komissio harkitsee toisen rahoituspäätöksen tekemistä seuraavien parin viikon aikana Bamin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. Tällä tavoin reagoimalla saimme käyttöömme ensimmäiset 2,3 miljoonaa euroa, joilla pystyimme täyttämään kaikki tuolloin esitetyt pyynnöt, ja voimme nyt käsitellä uusia pyyntöjä. On äärimmäisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö kykenee myös tämänkaltaisissa tilanteissa toimiin, jotka eivät rajoitu vain kaikkein välittömimpään apuun."@fi5
". Monsieur le Président, la magnitude du tremblement de terre de Bam et l’ampleur des destructions qu’il a causées ont incité les autorités iraniennes à lancer un appel à l’aide internationale et une réaction internationale et européenne massive a vu le jour dans les heures qui ont suivi le désastre. Le bilan s’élève maintenant à 30 000 morts et à environ le même nombre de blessés, 45 000 sans-abri et 85% de la ville de Bam sont détruits. La Commission a activement fourni une aide humanitaire d’urgence en coordonnant les efforts des équipes de sauvetage des États membres de l’UE et des pays EEE, des pays candidats et des pays adhérents. Le samedi 27 décembre 2003, la Commission, par le biais de son office d’aide humanitaire ECHO, a adopté une décision de première urgence pour l’octroi de 2,3 millions d’euros afin de répondre aux besoins les plus urgents qui résultent du tremblement de terre. Un financement à concurrence de 1 452 129 euros a été octroyé à des organisations de la Croix-Rouge - la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge finlandaise et la Croix-Rouge allemande - afin de soutenir les efforts humanitaires du Croissant-Rouge iranien en vue de fournir des colis de vivres, des tentes, des couvertures, des systèmes de chauffage, du matériel de cuisine et des kits de produits d’hygiène, et en vue de répondre aux besoins sanitaires créant un hôpital de campagne et des centres de santé de base. 813 577 euros ont aussi été octroyés au Comité d’aide médicale et à Médecins du monde pour des activités en soins de santé et des activités connexes. Enfin, Télécoms sans frontières a reçu 34 294 euros pour la création d’un réseau de communication par satellite dans le but de faciliter la communication et la coordination entre les différentes organisations humanitaires qui travaillent dans la région sinistrée. Parallèlement à la réaction sous forme d’aide humanitaire, le Centre de suivi et d’information pour la protection civile de l’UE, mis en place par la Commission, a pris l’initiative, après avoir obtenu l’accord des autorités iraniennes, d’envoyer des équipes d’intervention d’urgence. Aussitôt après le tremblement de terre, le matin du 26 décembre, le Centre de suivi et d’information pour la protection civile de l’UE a offert son aide à l’Iran et adressé un avis d’alerte précoce à ses 30 points de contact dans des pays qui participent au mécanisme de coopération pour la protection civile. Le 26 décembre, les premières équipes ont quitté leurs pays respectifs et le 27 décembre, la coordination européenne des efforts de recherche et de sauvetage, dirigée par l’unité italienne de protection civile, était opérationnelle à Bam. En tout, 18 pays ont participé à cet effort commun en offrant une aide allant des équipes de recherche et de sauvetage - chiens renifleurs, pompiers et autres spécialistes - à la fourniture de matériel de secours - hôpitaux de campagne et autres équipements. Au terme de la phase de recherche et de sauvetage de l’intervention d’urgence, l’attention s’est portée sur les efforts en vue de garantir que les besoins humanitaires fondamentaux des survivants du tremblement de terre soient satisfaits dans les prochains mois. Le 8 janvier 2004, tant la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que l’Office de coordination des affaires humanitaires des Nations unies ont lancé des appels afin de soutenir la réaction humanitaire et la reconstruction à Bam. Après une première mission d’évaluation qui a eu lieu du 29 au 31 décembre, ECHO a envoyé une deuxième mission d’experts à Bam du 5 au 8 janvier afin d’examiner la situation, d’évaluer de nouveaux besoins et de coordonner avec les autres organisations présentes sur le terrain. À la suite de cette deuxième évaluation, plusieurs secteurs se détachent en tant que domaines d’intervention prioritaires: la santé; le système sanitaire et l’hygiène; le soutien et le suivi psychologiques; et une priorité accordée aux groupes vulnérables, notamment aux enfants et aux personnes âgées. Sur la base de ses propres évaluations et des appels de l’ONU et de la Croix-Rouge, la Commission envisage d’adopter, au cours des semaines à venir, une deuxième décision en faveur des victimes du tremblement de terre de Bam. En réagissant comme nous l’avons fait, nous avons pu utiliser le premier financement de 2,3 millions d’euros pour satisfaire toutes les demandes qui nous ont été faites à ce moment-là et nous pouvons maintenant envisager de nouvelles demandes. Il est extrêmement important que la communauté internationale soit capable de prendre des mesures allant au-delà de l’aide de première urgence requise dans des situations telles que celle-ci."@fr6
"Signor Presidente, la gravità del terremoto di Bam e il grado di devastazione che ha causato ha indotto una richiesta di assistenza internazionale da parte delle autorità iraniane e una massiccia risposta internazionale ed europea a poche ore dal disastro. Il bilancio è giunto a 30 000 morti, un numero analogo di feriti, 45 000 senzatetto e l’85 per cento della città di Bam distrutto. La Commissione si è attivata per fornire assistenza umanitaria di emergenza per coordinare gli sforzi delle squadre di ricerca e salvataggio provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e dai paesi del SEE, dai paesi candidati e dai paesi aderenti. Sabato 27 dicembre 2003, tramite ECHO, il suo Ufficio per gli aiuti umanitari, la Commissione ha adottato una decisione di emergenza primaria di 2,3 milioni di euro per affrontare le necessità più urgenti causate dal terremoto. Di questi, 1 452 129 euro sono stati destinati alla famiglia della Croce Rossa – la Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, la Croce Rossa finlandese e la Croce Rossa tedesca – per sostenere le attività assistenziali della Mezzaluna Rossa iraniana, fornendo pacchi di viveri, tende, coperte, stufe, attrezzature da cucina e igienici, e per affrontare le urgenze sanitarie con la creazione di un ospedale da campo e di unità sanitarie di base. Altri 813 577 euro sono stati versati al e a per assistenza sanitaria e attività collegate, e infine 34 294 euro sono stati devoluti a per la creazione di una rete di comunicazioni via satellite per facilitare le comunicazioni e il coordinamento tra gli organismi di assistenza operanti nella regione colpita dal disastro. Parallelamente agli aiuti umanitari, il centro dell’Unione europea di monitoraggio e informazione della protezione civile, presso la Commissione, aveva iniziato, previa autorizzazione da parte delle autorità iraniane, a inviare squadre di intervento rapido. Subito dopo il terremoto, la mattina del 26 dicembre, il centro dell’Unione europea ha offerto assistenza all’Iran e ha diffuso un’allerta ai suoi 30 punti di contatto nei paesi partecipanti al meccanismo di cooperazione per la protezione civile. Il 26 dicembre, le prime squadre hanno lasciato i rispettivi paesi e il 27 dicembre era operativo a Bam il coordinamento dell’Unione europea degli sforzi di ricerca e salvataggio, guidato dall’unità di protezione civile italiana. In totale, 18 paesi hanno partecipato a questo sforzo congiunto, fornendo un’assistenza che spaziava dalle squadre di ricerca e di salvataggio – cani da fiuto, pompieri e altri specialisti – alla fornitura di attrezzature di assistenza – ospedali da campo e altre dotazioni. Quando si è conclusa la fase di ricerca e salvataggio, l’attenzione si è spostata sulla copertura delle necessità umanitarie di base dei sopravvissuti al terremoto per i mesi successivi. L’8 gennaio 2004 sia la Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari hanno lanciato appelli per sollecitare contributi nella fase di assistenza e di ricupero a Bam. Dopo una prima missione di valutazione svoltasi dal 29 al 31 dicembre, ECHO ha inviato a Bam una seconda missione di esperti dal 5 all’8 gennaio per fare il punto della situazione, valutare le ulteriori necessità e coordinarsi con le altre agenzie presenti sul campo. Come risultato di questa seconda valutazione, sono stati individuati alcuni settori come aree prioritarie di intervento: salute; misure sanitarie e igieniche; sostegno psicosociale e rintracciamento delle persone; attenzione mirata ai gruppi vulnerabili, in particolare bambini e anziani. In base alle proprie valutazioni e agli appelli delle Nazioni Unite e della Croce Rossa, la Commissione sta esaminando la possibilità di adottare una seconda decisione a favore delle vittime del terremoto di Bam nelle prossime settimane. Con la risposta che abbiamo fornito, abbiamo potuto utilizzare i primi 2,3 milioni di euro per coprire tutte le richieste pervenuteci in quel momento e possiamo ora esaminare nuove richieste. E’ estremamente importante che la comunità internazionale possa fare qualcosa che vada al di là dell’assistenza immediata necessaria in situazioni come questa."@it9
". Mr President, the magnitude of the Bam earthquake and the degree of devastation that it caused prompted an appeal from the Iranian authorities for international assistance and a massive international and European response within hours of the disaster occurring. The toll has now risen to 30 000 dead, with a similar number of people injured, 45 000 homeless, and 85% of Bam destroyed. The Commission has been active in providing emergency humanitarian assistance in coordinating the efforts of search-and-rescue teams from EU Member States and from the EEA, candidate and accession countries. On Saturday 27 December 2003, the Commission, through its humanitarian aid office ECHO, adopted a primary emergency decision for EUR 2.3 million to address the most urgent needs arising from the earthquake. EUR 1 452 129 were granted to the Red Cross family – the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, the Finnish Red Cross and the German Red Cross – to support the relief efforts of the Iranian Red Crescent Society with the provision of food parcels, tents, blankets, heaters, kitchen sets and hygienic kits, and to address health needs through the establishment of a field hospital and basic health units. Another EUR 813 577 were allocated to the and for health care and related activities, and finally EUR 34 294 were provided to to set up a satellite-based communication network to facilitate communication and coordination between the relief agencies working in the disaster region. Alongside the humanitarian aid response, the EU Civil Protection Monitoring and Information Centre, hosted by the Commission, had initiated, after agreement from the Iranian authorities, the dispatch of urgent response teams. Immediately after the earthquake, in the morning of 26 December, the EU Civil Protection Monitoring and Information Centre offered assistance to Iran and distributed an advance warning to its 30 Contact Points in countries participating in the Civil Protection Cooperation Mechanism. On 26 December, the first teams left their respective countries and by 27 December, the EU coordination of the search and rescue efforts, headed by the Italian civil protection unit, was operational in Bam. In total, 18 countries participated in this joint effort with assistance ranging from search and rescue teams – sniffer dogs, firefighters and other specialists – to the provision of relief items – field hospitals and other equipment. As the search-and-rescue phase of the emergency response came to an end, the attention shifted to ensuring that the basic humanitarian needs of the survivors of the earthquake are covered in the next few months. On 8 January 2004, both the International Federation of the Red Cross and the Red Crescent and the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs launched appeals to assist in the relief and recovery response in Bam. Following a first assessment mission which took place between 29 and 31 December, ECHO dispatched a second experts’ mission to Bam between 5 and 8 January to review the situation, assess further needs and coordinate with the other agencies present on the ground. As a result of this second assessment, a number of sectors stand out as priority areas for intervention: health; sanitation and hygiene; psychosocial support and tracing; and a focus on vulnerable groups, notably children and the elderly. On the basis of its own assessments and of the UN and Red Cross Appeals, the Commission is considering taking a second decision in favour of the victims of the Bam earthquake in the next few weeks. By responding as we did, we were able to use the first EUR 2.3 million to cover all the requests that we had at the time and can now consider new requests. It is extremely important that the international community be able to do something that goes beyond the very immediate assistance required in situations such as this."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, de ernst van de aardbeving in Bam en de omvang van de verwoesting die deze heeft veroorzaakt, heeft de Iraanse autoriteiten ertoe bewogen een oproep voor internationale hulp te doen, waarop binnen een tijdsbestek van uren een enorme internationale en Europese reactie kwam. Er zijn nu al 30.000 doden en ongeveer evenveel gewonden, terwijl er 45.000 mensen dakloos zijn geworden en 85 procent van Bam verwoest is. De Commissie is actief geweest bij de verlening van humanitaire noodhulp door de inspanningen van zoek- en reddingsteams uit EU-lidstaten en uit de EER, kandidaat-lidstaten en toetredende landen met elkaar te coördineren. Op zaterdag 27 december 2003 heeft de Commissie, via haar bureau voor humanitaire hulp, ECHO, een primair noodbesluit voor 2,3 miljoen euro genomen om de meest urgente nood die door de aardbeving is gecreëerd te lenigen. Er is 1.452.129 euro toegekend aan de Rode Kruis-familie – de Internationale Federatie van Rodekruis- en Rodehalvemaanverenigingen, het Finse Rode Kruis en het Duitse Rode Kruis – voor steun aan de noodhulpinspanningen van de Iraanse Rodehalvemaanvereniging in de vorm van levering van voedselpakketten, tenten, dekens, kachels, keukensets en hygiënische pakketten en voor de leniging van medische behoeften middels de oprichting van een veldhospitaal en elementaire medische posten. Er is nog 813.577 euro toegewezen aan het en voor gezondheidszorg en aanverwante activiteiten, en tot slot is er 34.294 euro toegekend aan om een satellietcommunicatienetwerk op te zetten waarmee de communicatie en coördinatie tussen de hulporganisaties in het rampgebied kan worden verbeterd. Naast de reactie in de vorm van humanitaire hulp heeft het waarnemings- en informatiecentrum voor de burgerbescherming van de EU, dat onder de vleugels van de Commissie valt, na toestemming van de Iraanse autoriteiten, de uitzending van snelle-reactieteams in gang gezet. Direct na de aardbeving, in de ochtend van 26 december, heeft het waarnemings- en informatiecentrum voor de burgerbescherming van de EU hulp aan Iran geboden en heeft het een vroege waarschuwing doen uitgaan naar de dertig contactpunten in de landen die deelnemen aan het samenwerkingsmechanisme voor burgerbescherming. Op 26 december hebben de eerste teams hun eigen land verlaten en op 27 december was de EU-coördinatie van zoek- en reddingswerkzaamheden, onder leiding van de Italiaanse burgerbescherming, operationeel in Bam. In totaal hebben er achttien landen meegedaan aan deze gezamenlijke actie, waarbij steun werd geleverd die uiteenliep van zoek- en reddingsteams - snuffelhonden, brandweermannen en andere specialisten - tot hulpvoorzieningen zoals veldhospitalen en dergelijke. Toen de zoek- en reddingsfase van de noodhulpactie op zijn einde liep, kwam het accent van de hulpwerkzaamheden meer te liggen op de vervulling van de primaire humanitaire behoeften van de overlevenden van de aardbeving gedurende de komende paar maanden. Op 8 januari 2004 hebben de Internationale Federatie vanRodekruis- en Rodehalvemaanverenigingen en het Bureau voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden van de VN beide opgeroepen om hulp te verschaffen in de hulp- en reddingsacties in Bam. Na een eerste beoordelingsmissie die plaatsvond tussen 29 en 31 december heeft ECHO tussen 5 en 8 januari een tweede deskundigenmissie naar Bam gestuurd om de situatie te evalueren, de behoeften in te schatten en samen te werken met de andere bureaus die ter plaatse aanwezig zijn. Uit deze tweede beoordeling zijn een aantal aspecten naar voren gekomen die als prioriteitsterreinen gelden voor interventie: gezondheid, sanitaire voorzieningen en hygiëne, psychosociale hulp en opsporingactiviteiten, en bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, met name kinderen en oudere mensen. Op basis van haar eigen beoordelingen en van de oproepen van de VN en het Rode Kruis overweegt de Commissie de komende paar weken een tweede besluit vast te stellen ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Bam. Door te reageren zoals wij hebben gedaan, waren we in staat om de eerste 2,3 miljoen euro te gebruiken voor alle verzoeken om steun die er op dat moment waren en kunnen we nu nieuwe verzoeken in overweging nemen. Het is uitermate belangrijk dat de internationale gemeenschap iets kan doen wat verder gaat dan de zeer directe noodhulp die geboden is in dit soort situaties."@nl2
"Senhor Presidente, a magnitude do sismo de Bam e o grau de devastação que causou justificaram um apelo das autoridades iranianas à assistência internacional, estando a decorrer, escassas horas após o desastre, uma maciça resposta internacional e europeia. O número de mortes subiu já para 30 000, sendo semelhante o número de feridos, 45 000 pessoas ficaram sem alojamento e 85% de Bam ficou destruída. A Comissão tem estado empenhada activamente na prestação de assistência humanitária e na coordenação dos esforços das equipas de resgate e socorro dos Estados-Membros da UE, do EEE, dos países candidatos e dos futuros Estados-Membros. No Sábado, 27 de Dezembro de 2003, a Comissão, através do seu gabinete de ajuda humanitária, ECHO, adoptou uma primeira decisão de emergência, no valor de 2,3 milhões de euros, com vista a enfrentar as necessidades mais urgentes decorrentes do tremor de terra. Foram concedidos 1 452 129 euros à família da Cruz Vermelha – a Federação Internacional da Cruz Vermelha e as Sociedades do Crescente Vermelho, a Cruz Vermelha finlandesa e a Cruz Vermelha Alemã – para ajudar nos esforços de socorro da Sociedade do Crescente Vermelho iraniana, mediante a entrega de rações de alimentos, tendas, cobertores, aquecedores, trens de cozinha e de higiene, assim como para fazer face às necessidades de saúde, através da criação de um hospital de campanha e de unidades de saúde de base. Foram ainda atribuídos 813 577 euros ao e à para assistência sanitária e actividades conexas e, por fim, foram concedidos 34 294 euros à com vista a instalar uma rede de comunicações via satélite para facilitar a comunicação e coordenação entre as equipas de resgate que trabalham na zona sinistrada. Paralelamente à resposta de ajuda humanitária, o Centro de Monitorização e Informação da Protecção Civil da UE, patrocinado pela Comissão, iniciou, após acordo com as autoridades iranianas, o envio de equipas de resposta urgente. Imediatamente após o sismo, na manhã de 26 de Dezembro, o Centro de Monitorização e Informação da Protecção Civil da UE ofereceu assistência ao Irão, tendo enviado um alerta avançado a todos os seus 30 Pontos de Contacto em países participantes no Mecanismo de Cooperação em matéria de Protecção Civil. A 26 de Dezembro, as primeiras equipas deixaram os seus países e, a 27 de Dezembro, a coordenação por parte da UE dos esforços de resgate e socorro, encabeçada pela unidade de protecção civil italiana, estava operacional em Bam. Ao todo, 18 países participaram neste esforço conjunto, prestando uma assistência, que incluía desde equipas de resgate e socorro – cães treinados, bombeiros e outros especialistas – até ao fornecimento de equipamento de socorro – hospitais de campanha e outro tipo de equipamento. À medida que a fase de resgate e socorro da resposta de emergência chegava ao fim, a atenção foi desviada para a garantia de que as necessidades humanitárias fundamentais dos sobreviventes do sismo sejam cobertas nos próximos meses. A 8 de Janeiro de 2004, quer a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, quer o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação das Questões Humanitárias lançaram apelos com vista à assistência e recuperação de Bam. Na sequência de uma primeira missão de levantamento, que teve lugar entre 29 e 31 de Dezembro, o ECHO enviou uma segunda missão de especialistas a Bam, entre os dias 5 e 8 de Janeiro, a fim de avaliar novamente a situação, aferir novas necessidades e coordenar os esforços com outras agências presentes no terreno. Como resultado desta segunda análise, identificou-se uma série de sectores como áreas prioritárias de intervenção: saúde, saneamento e higiene; apoio e acompanhamento psico-social; e uma atenção especial aos grupos vulneráveis, crianças e idosos. Com base nas suas próprias avaliações e nas da ONU e nos apelos da Cruz Vermelha, a Comissão está a estudar a oportunidade de tomar uma segunda decisão a favor das vítimas do sismo de Bam nas próximas semanas. Respondendo da forma como fizemos, conseguimos utilizar os primeiros 2,3 milhões de euros para cobrir os pedidos que recebidos na altura, podendo agora ponderar sobre novos pedidos. É extremamente importante que a comunidade internacional possa fazer qualquer coisa que vá para além da assistência imediata, exigida em situações como esta."@pt11
". Herr talman! Omfattningen av jordbävningen i Bam och den mängd förödelse som den orsakade ledde till en vädjan från de iranska myndigheterna om internationellt bistånd och ett massivt internationellt och europeiskt gensvar bara timmar efter det att katastrofen hade inträffat. Antalet offer har nu stigit till 30 000 döda, med ett motsvarande antal skadade, 45 000 hemlösa och med 85 procent av Bam förstört. Kommissionen har aktivt sörjt för humanitärt katastrofbistånd genom att samordna räddningsinsatser från EU:s medlemsstater och från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt kandidat- och anslutningsländer. Lördagen den 27 december 2003 fattade kommissionen genom sitt kontor för humanitärt bistånd ECHO ett nödhjälpsbeslut avseende 2,3 miljoner euro för de mest brådskande behoven som uppstått på grund av jordbävningen. Röda korsets organisation – Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, finska Röda korset och tyska Röda korset – beviljades 1 452 129 euro för att stödja iranska Röda halvmånens hjälpaktioner för att tillhandahålla matpaket, tält, filtar, värmeapparater, köksutrustning och hygienartiklar, och för att ta itu med hälsovårdsbehoven genom att upprätta ett fältsjukhus och enheter för bashälsovård. Ytterligare 813 577 euro anslogs till [Medicinska hjälpkommittén] och [Världens läkare] för hälsovård och relaterad verksamhet, och slutligen anslogs 34 294 euro till [Telekom utan gränser] för att inrätta ett satellitbaserat kommunikationsnät för att underlätta kommunikation och samordning mellan de humanitära hjälporganisationer som arbetar i katastrofområdet. Vid sidan av det humanitära biståndet hade EU:s räddningstjänstcentrum för övervakning och information under kommissionens ledning, efter samtycke från de iranska myndigheterna, tagit initiativ till utsändandet av akuta insatsgrupper. På morgonen den 26 december, omedelbart efter jordbävningen, erbjöd EU:s räddningstjänstcentrum för övervakning och information Iran bistånd och utfärdade en förvarning till sina 30 kontaktpunkter i länder som deltar i mekanismen för räddningstjänsten. Den 26 december lämnade de första grupperna sina respektive länder, och den 27 december var EU:s samordning av ansträngningarna för räddningsarbetet i gång i Bam under ledning av den italienska räddningstjänstenheten. Totalt deltog 18 länder i denna gemensamma insats med bistånd som omfattade räddningsarbetare – räddningshundar, brandmän och andra specialister – och tillhandahållande av hjälpartiklar – fältsjukhus och annan utrustning. När sök- och räddningsfasen inom ramen för nödinsatsen var avslutad riktades uppmärksamheten på att säkerställa att de grundläggande mänskliga behoven för de som överlevt jordbävningen är täckta under de närmaste månaderna. Den 8 januari 2004 vädjade både Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor om bistånd för hjälp- och återhämtningsinsatsen i Bam. Efter ett första bedömningsuppdrag, som ägde rum mellan den 29 och 31 december, sände ECHO ut ett andra expertisuppdrag till Bam mellan den 5 och 8 januari för att granska situationen, bedöma ytterligare behov och svara för samordning med de andra organisationerna som fanns på plats. Som ett resultat av denna andra bedömning har det visat sig att ett antal sektorer är prioriterade områden när det gäller insatser: hälsovård, hygien, psykosocialt stöd och spårande samt fokus på svaga grupper, särskilt barn och äldre. På grundval av sina egna bedömningar samt FN:s och Röda korsets vädjan överväger kommissionen att fatta ett andra beslut till förmån för jordbävningsoffren i Bam under de närmaste veckorna. Genom att reagera som vi gjorde lyckades vi använda de första 2,3 miljonerna euro för att täcka alla de önskemål som vi hade då, och vi kan nu överväga nya önskemål. Det är oerhört viktigt att världssamfundet kan göra något som sträcker sig utöver det helt omedelbara bistånd som krävs i situationer som denna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Comité d’Aide Médicale"13,5,2,10,3,12,11,9
"Médecins du Monde"13,5,2,10,3,12,11,9
"Télécoms sans Frontières"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph