Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-01-13-Speech-2-185"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040113.7.2-185"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, we lacked the imagination, when preparing my statement, to include the aspect of hunting in Europe. I see that quite simply as being outside the scope of what one would normally expect this initiative to cover and fully agree with Mr De Rossa, Mr Corrie and others who have addressed this misunderstanding. We have enough real problems to cope with. The remarks made by Mrs Mathieu and others about hunting not being the only threat to these species are very important to bear in mind. There are two separate aspects: that of a deliberate threat, driven by greed, and that of a threat that is driven by people's need to survive. Both are equally dangerous for the species we are talking about. In this discussion I see a parallel with the difficult issue of the need for Africans to change and move from a pastoral lifestyle, where they roam the countryside grazing their cattle, but in which there is an imbalance between the number of people and cattle and the square kilometres available. It is this pressure on land use, reflecting urbanisation and population growth, which many people do not expect to be a problem in a place as big as Africa. However, when one looks at the environmental constraints, such as access to water, Africa is not so big. The pressure on forests is one such systemic, ongoing and dramatic pressure which presents perhaps the greatest obstacle to establishing a sustainable alternative because the issue has to do with poverty and with real problems. We should mount a strong front to tackle the problem of criminal acts driven by greed. Trying to convince logging companies to act within the law and to adhere to regulations, and for this to be more widely recognised by governments, is part of the drive to create a minimum of decency in matters relating to forestry in African countries. This is quite clearly part of the action and our policy. Finally, there are many aspects to the trade issue. One is quite simply our own legitimate defence of our health standards. We stopped imports of Nile perch from Lake Victoria for a number of years until we successfully managed – and this is one of my pet cases – to create an effective phytosanitary control. These exports are now up and running again and we have recreated thousands of jobs on a sustainable basis. I find it a little strange, however, that we have not done anything similar when it comes to bushmeat. What people have said in this debate is quite correct: ebola is one threat and there are many other very difficult aspects of this trade which require considerable attention. At the same time, many people depend for their survival on being able to hunt and eat bushmeat in their normal, traditional environment. We should respect that. We have had the debate about the brain drain. Maybe we can start discussing the protein drain, where the temptation to get our hands on exotic protein should be countered by focusing greater public attention on the issues involved. I would like to thank Parliament and the rapporteur for this initiative."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, da vi forberedte mit indlæg, havde vi ikke fantasi til at tage spørgsmålet om jagt i Europa med. Det ligger efter min mening helt uden for, hvad man normalt ville opfatte som dette initiativs mål, og jeg er helt enig med hr. De Rossa, hr. Corrie og andre, som har nævnt denne misforståelse. Vi har rigeligt med reelle problemer at tage os af. Fru Mathieus og andres bemærkninger om, at jagt ikke er den eneste trussel mod disse arter, er meget vigtige at huske på. Der er to separate aspekter. Dels den bevidste trussel, som drives af grådighed, og dels den trussel, som drives af menneskers behov for at overleve. De er begge lige farlige for de arter, vi taler om. Jeg ser i denne diskussion en parallel til det vanskelige spørgsmål om afrikanernes behov for at forandre sig og gå bort fra et liv som hyrder, hvor de vandrer om på landet og søger græsningsmuligheder til deres kvæg, men hvor der ikke er balance mellem antallet af mennesker og kreaturer og de kvadratkilometer, der er til rådighed. Dette pres på udnyttelsen af jorden afspejler urbaniseringen og befolkningsvæksten, og mange forventer ikke, det vil være et problem så stort et sted som Afrika. Men når man ser på de miljømæssige begrænsninger, f.eks. adgangen til vand, er Afrika ikke så stort endda. Presset på skovene er et sådant systematisk, vedvarende og dramatisk pres, som udgør den måske største forhindring for at etablere et bæredygtigt alternativ, fordi det har at gøre med fattigdom og virkelige problemer. Vi bør opbygge en stærk front for at tackle problemet med kriminelle handlinger, som drives af grådighed. Forsøget på at overbevise tømmerselskaberne om, at de skal følge loven og efterleve bestemmelserne, og at udbrede forståelsen for det hos regeringerne, er en del af bestræbelserne på at skabe et minimum af anstændighed omkring skovbruget i de afrikanske lande. Det er helt klart en del af indsatsen og vores politik. Endelig er der mange aspekter omkring handelsspørgsmålet. Et aspekt er helt enkelt vores eget berettigede forsvar af vores sundhedsstandarder. Vi standsede importen af nilaborrer fra Victoriasøen for nogle år siden, indtil det lykkedes - det er en af mine yndlingssager - at etablere en effektiv veterinærkontrol. Denne eksport kører nu igen, og vi har genskabt tusindvis af job på en bæredygtig basis. Jeg synes imidlertid, det er lidt underligt, at vi ikke har gjort noget lignende med hensyn til bushmeat. Det er helt korrekt, hvad der er blevet sagt i denne debat - ebola er en trussel, og der er mange andre meget vanskelige aspekter af denne handel, som kræver stor opmærksomhed. Samtidig er mange menneskers overlevelse afhængig af, at de kan jage og spise bushmeat i deres normale, traditionelle miljø. Det bør vi respektere. Vi har haft debatten om hjerneflugt . Måske kan vi begynde at diskutere hvor fristelsen til at få fingre i eksotiske proteiner skal imødegås ved at øge den offentlige opmærksomhed om de konsekvenser, det medfører. Jeg vil gerne takke Parlamentet og ordføreren for dette initiativ."@da1
". Herr Präsident, als wir meine Erklärung vorbereiteten, fehlte uns einfach die Phantasie, um auch die Jagd in Europa zu integrieren. Meiner Ansicht nach befindet sie sich ganz einfach außerhalb des Anwendungsbereiches, auf den sich diese Initiative normalerweise erstrecken sollte, und ich teile die Ansicht von Herrn De Rossa, Herrn Corrie und anderen, die dieses Missverständnis erwähnt haben. Wir haben genügend echte Probleme, mit denen wir fertig werden müssen. Die Feststellungen von Frau Mathieu und anderen Abgeordneten, dass die Jagd nicht die einzige Gefahr für diese Arten darstellt, müssen unbedingt berücksichtigt werden. Es gibt zwei verschiedene Aspekte. Einerseits haben wir es mit der absichtlichen, durch Habgier ausgelösten Bedrohung zu tun und andererseits mit einer Bedrohung, die ihre Ursache im Überlebenskampf der Menschen hat. Beide sind für die Arten, um die es hier geht, gleichermaßen gefährlich. Ich stelle bei dieser Diskussion Parallelen mit einer anderen schwierigen Thematik fest. Dabei geht es darum, dass Afrikaner ihren auf der Weidewirtschaft beruhenden Lebensstil ändern müssen, der sie zwingt, mit ihren Tieren von Weideplatz zu Weideplatz zu ziehen, und der ein Ungleichgewicht zwischen der Anzahl der Menschen und Tiere und der zur Verfügung stehenden Fläche zur Folge hat. Viele Menschen sind überrascht, dass auf einem so großen Kontinent wie Afrika ein derartiger Druck auf der Bodennutzung lastet, der ein Ausdruck für die Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum ist. Schaut man sich jedoch die Umweltzwänge wie Zugang zu Wasser an, dann kann keine Rede von einem großen Kontinent sein. Der auf den Wäldern lastende Druck ist eines dieser kontinuierlich vorhandenen systembedingten und dramatischen Probleme, die möglicherweise das größte Hindernis für die Entwicklung einer nachhaltigen Alternative sind, weil das Ganze etwas mit Armut und echten Problemen zu tun hat. Wir sollten ganz entschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung von Straftaten ergreifen, die das Ergebnis von Habgier sind. Im Rahmen unserer Bemühungen um einen verantwortungsbewussten Umgang mit den afrikanischen Wäldern müssen wir versuchen, Holzunternehmen zur Einhaltung von Gesetzen und sonstigen Vorschriften zu bewegen und auch Regierungen für diese Ziele zu gewinnen. Das ist eindeutig Teil unserer Strategie und unserer Politik. Der Handel ist ein sehr vielschichtiges Problem. Ein Aspekt betrifft schlicht und einfach den legitimen Schutz unserer Gesundheitsnormen. Wir stellten die Einfuhr von Nilbarsch aus dem Victoriasee für eine Reihe von Jahren ein, bis es uns gelungen war, – das ist eines meiner Lieblingsbeispiele – eine wirksame Pflanzenschutzkontrolle aufzubauen. Diese Exporte sind wieder angelaufen, und wir haben Tausende von Arbeitsplätzen auf nachhaltiger Basis geschaffen. Ich finde es jedoch etwas merkwürdig, dass wir in Bezug auf Buschfleisch keine ähnlichen Maßnahmen ergriffen haben. Was meine Vorredner gesagt haben, stimmt. Ebola stellt eine Gefahr dar, und in Bezug auf den Handel gibt es viele andere sehr schwierige Aspekte, die beträchtliche Aufmerksamkeit erfordern. Gleichzeitig sind viele Menschen darauf angewiesen, dass sie Buschfleisch in ihrer normalen, traditionellen Umgebung jagen und verzehren können. Das sollten wir respektieren. Wir hatten eine Debatte über den Braindrain. Vielleicht sollten wir eine Debatte über den „Proteindrain“ beginnen und der Versuchung, sich exotisches Protein zu verschaffen, mit der Aufklärung der Öffentlichkeit über die damit verbundenen Aspekte begegnen. Ich möchte dem Parlament und dem Berichterstatter für diese Initiative danken."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, όταν ετοιμάζαμε τη δήλωσή μου, δεν φανταστήκαμε να συμπεριλάβουμε την πτυχή του κυνηγιού στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτό βρίσκεται εκτός του πεδίου που θα περίμενε κανείς φυσιολογικά να καλύψει αυτή η πρωτοβουλία και συμφωνώ πλήρως με τον κ. De Rossa, τον κ. Corrie και με άλλους που μίλησαν για αυτήν την παρανόηση. Έχουμε αρκετά προβλήματα με τα οποία πρέπει να καταπιαστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου τις παρατηρήσεις που έκανε η κ. Mathieu και άλλοι σχετικά με το ότι το κυνήγι δεν είναι η μοναδική απειλή για αυτά τα είδη. Υπάρχουν δύο διαφορετικές πτυχές: αυτή της εσκεμμένης απειλής, που κινείται από την απληστία, και αυτή της απειλής που κινείται από την ανάγκη επιβίωσης των ανθρώπων. Και οι δύο είναι εξίσου επικίνδυνες για τα είδη για τα οποία μιλάμε. Σε αυτήν τη συζήτηση βλέπω έναν παραλληλισμό με το δύσκολο ζήτημα της ανάγκης των Αφρικανών να αλλάξουν και να απομακρυνθούν από έναν ποιμενικό τρόπο ζωής, όπου περιπλανώνται στην ύπαιθρο βόσκοντας τα ζώα τους, αλλά στον οποίο υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ του αριθμού ανθρώπων και ζώων και των διαθέσιμων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Είναι πολλοί αυτοί που δεν περιμένουν ότι η πίεση σχετικά με τη χρήση της γης, η οποία αντικατοπτρίζει την αστικοποίηση και την αύξηση του πληθυσμού, θα αποτελεί πρόβλημα σε ένα μέρος τόσο μεγάλο όσο η Αφρική. Ωστόσο, εάν κοιτάξει κανείς τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, όπως η πρόσβαση στο νερό, η Αφρική δεν είναι τόσο μεγάλη. Η πίεση στα δάση είναι μια τέτοια συστημική, συνεχιζόμενη και δραματική πίεση που παρουσιάζει ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη δημιουργία μιας βιώσιμης εναλλακτικής, διότι το ζήτημα έχει σχέση με τη φτώχεια και τα αληθινά προβλήματα. Πρέπει να αναπτύξουμε ισχυρό μέτωπο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αξιόποινων πράξεων που καθοδηγούνται από την απληστία. Η προσπάθεια να πείσουμε τις εταιρείες υλοτομίας να ενεργούν έννομα και να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς, και άρα να αναγνωριστούν ευρύτερα από τις κυβερνήσεις είναι μέρος της προσπάθειας δημιουργίας ενός ελάχιστου επιπέδου ευπρέπειας σε θέματα που σχετίζονται με τη δασοκομία στις αφρικανικές χώρες. Αυτό είναι σαφέστατα μέρος της δράσης και της πολιτικής μας. Τέλος, υπάρχουν πολλές πτυχές που συνδέονται με το θέμα του εμπορίου. Μία από αυτές είναι πολύ απλά η δική μας δικαιολογημένη υπεράσπιση των υγειονομικών προτύπων. Σταματήσαμε τις εισαγωγές της πέρκας του Νείλου από τη λίμνη Βικτωρία για αρκετά χρόνια μέχρι να μπορέσουμε επιτυχώς –και αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου υποθέσεις– να δημιουργήσουμε έναν αποτελεσματικό φυτοϋγειονομικό έλεγχο. Οι εξαγωγές αυτές έχουν τώρα ξαναρχίσει και ξαναδημιουργήσαμε χιλιάδες θέσεις εργασίας σε μόνιμη βάση. Το θεωρώ λίγο παράξενο, ωστόσο, που δεν κάναμε κάτι παρόμοιο όσον αφορά το κρέας αγρίων ζώων. Αυτό που είπατε σε αυτήν τη συζήτηση είναι πολύ σωστό: ο ιός Έμπολα είναι μία απειλή και υπάρχουν πολλές άλλες πολύ δύσκολες πτυχές του εμπορίου αυτού που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι εξαρτούν την επιβίωσή τους από την ικανότητά τους να κυνηγούν και να τρώνε κρέας άγριων ζώων στο κανονικό, φυσιολογικό περιβάλλον τους. Πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Κάναμε μια συζήτηση σχετικά με τη διαρροή εγκεφάλων. Ίσως μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε για τη διαρροή πρωτεϊνών, όπου ο πειρασμός να εξοικειωθούμε με εξωτικές πρωτεΐνες πρέπει να αντισταθμίζεται με το να εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή του κοινού στα σχετικά ζητήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και τον εισηγητή για αυτήν την πρωτοβουλία."@el8
". Señor Presidente, nos faltó imaginación cuando preparábamos esta declaración, para incluir el aspecto de la caza en Europa. Simplemente creo que queda fuera del alcance de lo que normalmente cabría esperar que abarcara esta iniciativa y estoy plenamente de acuerdo con el Sr. De Rossa, el Sr. Corrie y otros que se han referido a este malentendido. Tenemos suficientes problemas reales a los que enfrentarnos. Es muy importante tener presentes las observaciones de la Sra. Mathieu y otros acerca de que la caza no es la única amenaza para estas especies. Hay dos aspectos independientes: el de una amenaza deliberada, empujada por la codicia, y la de una amenaza empujada por la necesidad de sobrevivir de las personas. Ambas son igualmente peligrosas para las especies de que hablamos. En este debate, veo un paralelismo con la difícil cuestión de la necesidad de que los africanos cambien y pasen a un estilo de vida pastoral, en el que recorran el campo para que paste su ganado, pero en que hay un desequilibrio entre el número de personas y el ganado y los kilómetros cuadrados disponibles. Es esta presión sobre el uso de la tierra, que refleja la urbanización y el crecimiento de la población, lo que muchas personas no esperan que sea un problema en un lugar tan grande como África. Sin embargo, si se consideran las limitaciones medioambientales, como el acceso al agua, África no es tan grande. La presión sobre los bosques es una presión tan sistemática, continua y dramática que presenta quizás el mayor obstáculo para establecer una alternativa sostenible, porque la cuestión tiene que ver con la pobreza y con problemas reales. Deberíamos organizar un frente sólido para abordar el problema de los actos criminales movidos por la codicia. Intentar convencer a las empresas de explotación forestal de que actúen de acuerdo con la ley y se adhieran a la normativa, y para que ello sea reconocido de forma más amplia por los Gobiernos, forma parte del impulso a favor de observar un mínimo de decencia en cuestiones relacionadas con la silvicultura en los países africanos. Esto forma parte sin duda de la acción y de nuestra política. Por último, hay muchos otros aspectos relacionados con la cuestión del comercio. Uno es simplemente nuestra defensa legítima de nuestros niveles de salud. Pusimos coto a las importaciones de perca del Nilo procedentes del lago Victoria durante varios años, hasta que conseguimos con éxito –y este es uno de mis casos preferidos– establecer un control fitosanitario eficaz. Ahora estas importaciones están aumentando y hemos creado de nuevo miles de puestos de trabajo de forma sostenible. Sin embargo, me parece un poco extraño que no hayamos hecho algo similar en lo que respecta a la carne de animales silvestres. Lo que se ha dicho en este debate es bastante correcto: el ébola es una amenaza y hay muchos otros aspectos muy difíciles de este comercio que exigen bastante atención. Al mismo tiempo, muchas personas dependen para su supervivencia de la caza y la ingesta de carne de animales silvestres en su entorno tradicional normal. Deberíamos respetarlo. Hemos celebrado el debate sobre la fuga de cerebros. Quizás podamos empezar debatiendo acerca de la fuga de proteínas, cuestión en que deberíamos contrarrestar la tentación de conseguir proteínas exóticas llamando la atención del público sobre las cuestiones implicadas. Quiero dar las gracias al Parlamento y al ponente por esta iniciativa."@es12
". Arvoisa puhemies, lausuntoani laadittaessa ei tullut mieleenkään, että olisi pitänyt käsitellä Euroopassa harjoitettavaa metsästystä. Minusta se ei yksinkertaisesti kuulu siihen, mitä tällaisen aloitteen normaalitapauksessa odottaisi kattavan, ja olen täysin samaa mieltä jäsen De Rossan, jäsen Corrien ja muiden kanssa, jotka ottivat tämän väärinkäsityksen puheeksi. Meillä on tarpeeksi todellisia ongelmia ratkottavanamme. Jäsen Mathieun ja muiden esittämät huomautukset siitä, että näitä eläinlajeja uhkaavat muutkin vaarat kuin metsästys, on erittäin tärkeää pitää mielessä. Asiaan liittyy kaksi erillistä näkökohtaa: tahallinen uhka, jonka taustalla on ahneus, ja uhka, jonka taustalla on väestön selviytymistarve. Kumpikin on käsittelemillemme eläinlajeille yhtä suuri uhka. Tämä keskustelu rinnastuu vaikeaan kysymykseen afrikkalaisten tarpeesta muuttaa elintapojaan ja luopua paimentolaisuudesta, jossa he vaeltavat maaseudulla karjaansa laiduntaen mutta jossa väestön ja karjan lukumäärä ei ole tasapainossa käytettävissä oleviin neliökilometreihin nähden. Monetkaan eivät tule ajatelleeksi, että kaupungistumisesta ja väestönkasvusta kertova maankäyttöön kohdistuva paine voisi olla ongelma Afrikan kokoisella mantereella. Jos kuitenkin tarkastellaan ympäristöstä aiheutuvia rajoituksia, kuten vedensaantia, Afrikka ei näytäkään niin suurelta. Metsiin kohdistuva paine on yksi näistä kokonaisvaltaisesti vaikuttavista, jatkuvista ja dramaattisista näkökohdista, ja koska paineen taustalla on köyhyyttä ja todellisia ongelmia, se lienee suurin este kestävien vaihtoehtoisten toimintatapojen vakiinnuttamiselle. Meidän olisi muodostettava vahva rintama puuttuaksemme ahneudesta kumpuavien rikosten ongelmaan. Puutavarayhtiöt olisi saatava vakuuttuneiksi siitä, että niiden on noudatettava lakia ja säännöksiä, ja hallitusten olisi tunnustettava tämä laajemmin. Näin Afrikan maiden metsätaloutta koskevissa kysymyksissä voitaisiin saavuttaa edes jonkinlainen säädyllisyyden taso. Tämä kuuluu toimintaamme aivan selkeänä osana. Myös kauppaan liittyy lukuisia näkökohtia. Yksi on yksinkertaisesti omien aiheellisten terveysvaatimustemme puolustaminen. Lopetimme niilinahvenen tuonnin Victorianjärveltä muutamiksi vuosiksi, kunnes olimme saaneet vakiinnutettua – tämä on yksi mielitapauksistani – tehokkaan kasvien terveyden valvonnan. Nyt vienti pelaa jälleen, ja samalla olemme luoneet tuhansia kestäviä työpaikkoja. Sitä vastoin minusta on hiukan kummallista, ettemme ole tehneet bushmeat-lihalle mitään vastaavaa. Puheenvuoron tässä keskustelussa käyttäneet jäsenet ovat varsin oikeassa: Ebola-virus on yksi vaaratekijä, ja tähän kauppaan liittyy monia muita todella vaikeita ongelmia, jotka vaativat paljon huomiota. Toisaalta monien ihmisten toimeentulo riippuu vapaudesta metsästää ja syödä bushmeat-lihaa tavanomaiseen ja perinteiseen tapaan. Tätä vapautta meidän olisi kunnioitettava. Olemme keskustelleet aivovuodosta. Ehkä nyt voimme aloittaa keskustelut proteiinien vuodosta – sen sijaan, että annamme periksi houkutuksille päästä käsiksi eksoottisiin proteiineihin, meidän pitäisi kiinnittää kansalaisten huomio paremmin tähän asiaan liittyviin kysymyksiin. Kiitän parlamenttia ja esittelijää tästä aloitteesta."@fi5,5
". Monsieur le Président, nous avons manqué d’imagination lors de la préparation de ma déclaration et nous n’avons pas inclus l’aspect de la chasse en Europe. Je considère simplement qu’elle est étrangère à la sphère qui devrait normalement être couverte par cette initiative et suis entièrement d’accord avec M. De Rossa, M. Corrie et les autres qui ont évoqué ce malentendu. Nous avons assez de problèmes concrets à traiter. Il est très important de garder en tête les remarques de Mme Mathieu et d’autres sur le fait que la chasse ne constitue pas la seule menace pour ces espèces. Il y a deux aspects distincts: l’existence d’une menace délibérée, alimentée par l’appât du gain, et celle d’une menace issue du besoin de survie des peuples. Les deux sont tout aussi dangereux pour les espèces dont nous parlons. Dans ce débat, je vois un parallèle avec la question difficile du besoin pour les Africains de changer et de sortir du mode de vie pastoral - où les habitants sillonnent la campagne pour faire paître leurs troupeaux - qui présente un déséquilibre entre le nombre de personnes et de têtes de bétail et les kilomètres carrés disponibles. C’est cette pression sur l’utilisation de la terre, qui reflète l’urbanisation et la croissance démographique, que beaucoup n’entrevoient pas comme étant un problème dans un espace aussi grand que l’Afrique. Toutefois, si l’on regarde les contraintes environnementales, comme l’accès à l’eau, l’Afrique n’est pas si grande. La pression sur les forêts est tellement systémique, constante et dramatique qu’elle représente peut-être le plus grand obstacle à l’établissement d’une alternative durable, car la question est en lien avec la pauvreté et des problèmes concrets. Nous devrions faire front pour aborder le problème des actes criminels motivés par l’appât du gain. Le fait d’essayer de convaincre les sociétés d’exploitation forestière à agir en respectant la loi et à adhérer aux réglementations et être ainsi mieux reconnues par les gouvernements, fait partie de l’effort qui vise à créer un minimum de décence dans des matières relatives à la sylviculture dans les pays africains. Cela fait clairement partie de nos actions et de notre politique. Enfin, la question du commerce a de nombreuses facettes. L’une d’entre elles est simplement la défense légitime de nos normes de santé. Nous avons mis fin aux importations de perches du Nil en provenance du lac Victoria pendant un certain nombre d’années jusqu’à ce que nous soyons parvenus - et c’est l’un de mes exemples favoris - à créer un contrôle phytosanitaire efficace. Les exportations ont repris et nous avons recréé des milliers d’emplois sur une base durable. Je trouve cependant un peu bizarre que nous n’ayons rien fait de semblable pour la viande d’animaux sauvages. Ce que les gens ont dit au cours de ce débat est correct: l’Ébola est une menace et il y a de nombreuses autres problématiques inhérentes à ce commerce qui requièrent une grande attention. Dans le même temps, la survie de beaucoup de personnes dépend de leur capacité à chasser et manger de la viande d’animaux sauvages dans leur environnement normal, traditionnel. Nous devrions le respecter. Nous avons débattu de la fuite des cerveaux. Nous devrions peut-être commencer à parler de la fuite des protéines: nous devrions nous opposer à la tentation de faire main basse sur les protéines exotiques en amenant le public à considérer avec une plus grande attention les enjeux. Je voudrais remercier le Parlement et le rapporteur pour cette initiative."@fr6
"Signor Presidente, non abbiamo pensato, preparando la mia dichiarazione, di includere il tema della caccia in Europa. Infatti ritengo che questo aspetto esuli semplicemente dall’ambito delle questioni che, secondo le normali aspettative, dovrebbero essere trattate da questa iniziativa e concordo pienamente con l’onorevole De Rossa, l’onorevole Corrie e altri che hanno fatto riferimento a questo malinteso. Abbiamo sufficienti problemi concreti da affrontare. Le osservazioni espresse dall’onorevole Mathieu e altri sul fatto che la caccia non è l’unica minaccia per queste specie sono molto importanti da tenere a mente. Vi sono due aspetti distinti: quello di una minaccia intenzionale, determinata dall’avidità, e quello di una minaccia causata da necessità di sussistenza di gruppi di popolazione. Entrambe sono ugualmente pericolose per le specie in questione. In questa discussione vedo un parallelo con il difficile problema della necessità degli africani di cambiare e abbandonare uno stile di vita pastorale, in cui percorrono la campagna facendo pascolare il bestiame, ma in cui esiste uno squilibrio tra il numero di persone e il bestiame e i chilometri quadrati disponibili. E’ questa pressione sull’utilizzo del territorio, che riflette l’urbanizzazione e l’incremento demografico, che molti non si aspettano costituisca un problema in un continente esteso come l’Africa. Tuttavia, quando si esaminano i vincoli ambientali, come l’accesso alle risorse idriche, l’Africa non è un continente così grande. La pressione sulle foreste è così sistematica, costante e drammatica che presenta forse l’ostacolo più grande per la creazione di un’alternativa sostenibile, perché il problema riguarda la povertà e problemi concreti. Dovremmo adottare un atteggiamento di forza per affrontare il problema degli atti criminali perpetrati per avidità. Provare a convincere le compagnie di taglio e trasporto del legname a operare nell’ambito della legge e a rispettare le normative, ottenendo per questo un maggiore riconoscimento da parte dei governi, fa parte dei passi da compiere per dotare di un minimo di decenza le questioni collegate al settore forestale nei paesi africani. Anche questo fa parte evidentemente dell’azione e della nostra politica. Infine, vi sono molti aspetti inerenti alla questione del commercio. Uno è semplicemente la legittima difesa dei nostri sanitari. Abbiamo bloccato per anni le importazioni dal Lago Vittoria di pesce persico del Nilo, finché siamo riusciti – e questo è uno dei miei argomenti preferiti – a istituire un efficace controllo fitosanitario. Ora queste esportazioni sono di nuovo in corso e abbiamo ricreato migliaia di posti di lavoro su base sostenibile. Trovo un po’ strano, tuttavia, che non abbiamo fatto qualcosa di simile riguardo alla carne di animali selvatici. Ciò che è stato detto nella presente discussione è del tutto corretto: il virus ebola costituisce una minaccia e vi sono numerosi altri aspetti molto difficili legati a questo commercio, che richiedono una particolare attenzione. Allo stesso tempo, vi sono gruppi della popolazione che nel loro ambiente normale, tradizionale, dipendono per la loro sopravvivenza dalla possibilità di cacciare e di alimentarsi con carne di animali selvatici. Dobbiamo rispettare questo modo di vivere. Abbiamo discusso a proposito della fuga di cervelli. Forse possiamo cominciare a discutere della fuga delle proteine e della necessità di contrastare la tentazione di mettere le mani su proteine esotiche richiamando maggiormente l’attenzione pubblica sulle questioni implicate. Ringrazio il Parlamento e il relatore per questa iniziativa."@it9
". Mr President, we lacked the imagination, when preparing my statement, to include the aspect of hunting in Europe. I see that quite simply as being outside the scope of what one would normally expect this initiative to cover and fully agree with Mr De Rossa, Mr Corrie and others who have addressed this misunderstanding. We have enough real problems to cope with. The remarks made by Mrs Mathieu and others about hunting not being the only threat to these species are very important to bear in mind. There are two separate aspects: that of a deliberate threat, driven by greed, and that of a threat that is driven by people's need to survive. Both are equally dangerous for the species we are talking about. In this discussion I see a parallel with the difficult issue of the need for Africans to change and move from a pastoral lifestyle, where they roam the countryside grazing their cattle, but in which there is an imbalance between the number of people and cattle and the square kilometres available. It is this pressure on land use, reflecting urbanisation and population growth, which many people do not expect to be a problem in a place as big as Africa. However, when one looks at the environmental constraints, such as access to water, Africa is not so big. The pressure on forests is one such systemic, ongoing and dramatic pressure which presents perhaps the greatest obstacle to establishing a sustainable alternative because the issue has to do with poverty and with real problems. We should mount a strong front to tackle the problem of criminal acts driven by greed. Trying to convince logging companies to act within the law and to adhere to regulations, and for this to be more widely recognised by governments, is part of the drive to create a minimum of decency in matters relating to forestry in African countries. This is quite clearly part of the action and our policy. Finally, there are many aspects to the trade issue. One is quite simply our own legitimate defence of our health standards. We stopped imports of Nile perch from Lake Victoria for a number of years until we successfully managed – and this is one of my pet cases – to create an effective phytosanitary control. These exports are now up and running again and we have recreated thousands of jobs on a sustainable basis. I find it a little strange, however, that we have not done anything similar when it comes to bushmeat. What people have said in this debate is quite correct: ebola is one threat and there are many other very difficult aspects of this trade which require considerable attention. At the same time, many people depend for their survival on being able to hunt and eat bushmeat in their normal, traditional environment. We should respect that. We have had the debate about the brain drain. Maybe we can start discussing the protein drain, where the temptation to get our hands on exotic protein should be countered by focusing greater public attention on the issues involved. I would like to thank Parliament and the rapporteur for this initiative."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, tijdens de voorbereiding van mijn verklaring ontbrak het ons aan de verbeeldingskracht om het aspect van de jacht in Europa op te nemen. In mijn ogen valt dit eenvoudig buiten het gangbare bestek van dit initiatief en ik ben het dan ook volledig eens met de heer De Rossa, de heer Corrie en de anderen die dit misverstand aan de orde hebben gesteld. We hebben genoeg echte problemen die we het hoofd moeten bieden. De opmerking van mevrouw Mathieu en andere sprekers, dat de jacht niet de enige bedreiging van deze diersoorten vormt is erg belangrijk om te onthouden. Er zijn twee afzonderlijke aspecten: de opzettelijke bedreiging, die voortkomt uit hebzucht, en de bedreiging die voortkomt uit de noodzaak van mensen om te overleven. Maar beide zijn even gevaarlijk voor de soorten waar we het over hebben. In dit debat zie ik een parallel met de moeilijke kwestie van de noodzaak voor Afrikanen om te veranderen en af te stappen van de pastorale levensstijl, waarbij ze met hun grazende kuddes over het platteland trekken, maar waarbij de verhouding tussen het aantal mensen en stuks vee en het aantal beschikbare vierkante kilometers scheefgegroeid is. Van deze druk op het landgebruik, die wijst op een toenemende verstedelijking en bevolkingsgroei, vermoeden maar weinig mensen dat hij een probleem vormt in een gebied zo groot als Afrika. Maar als we nu eens kijken naar de ecologische beperkingen zoals toegang tot water, dan is Afrika helemaal niet zo groot. De druk op de bossen is dermate systematisch, permanent en drastisch van aard dat deze misschien wel de grootste belemmering vormt voor een duurzaam alternatief omdat het probleem met armoede te maken heeft en met werkelijke problemen. Wij zouden een krachtig front moeten vormen om het probleem van criminele activiteiten gedreven door hebzucht een halt toe te roepen. Pogingen om houtkapondernemingen ertoe te brengen zich aan de wet en aan reglementen te houden, en om de noodzaak hiervoor beter door te laten dringen bij regeringen, zijn onderdeel van de totale inspanning om een minimum aan fatsoen te creëren bij zaken die betrekking hebben op bosbeheer in Afrikaanse landen. Dit is duidelijk een onderdeel van ons handelen en van ons beleid. Tenslotte kleven er vele diverse aspecten aan de handelskwestie. Een daarvan is simpelweg onze eigen gerechtvaardigde verdediging van onze gezondheidsnormen. We hebben de invoer van nijlbaars uit het Victoriameer een aantal jaren stopgezet tot we erin slaagden - en dit is een van mijn stokpaardjes – om effectieve fytosanitaire controles te creëren. De export is nu weer helemaal draaiende en we hebben duizenden banen op duurzame basis herschapen. Ik vind het een beetje vreemd dat we nog niets soortgelijks hebben ondernomen op het gebied van bushmeat. Wat de mensen in dit debat hebben gezegd is geheel juist: ebola is een gevaar en er kleven nog veel meer andere aspecten aan deze handel die onze aandacht nodig hebben. Maar tegelijkertijd zijn veel mensen voor hun levensonderhoud in hun normale, traditionele omgeving afhankelijk van de jacht op en consumptie van bushmeat. Dat moeten we respecteren. We hebben al een debat gehad over de . Misschien kunnen we het nu gaan hebben over de waarbij de verleiding om exotische eiwitten te bemachtigen zou moeten worden gecompenseerd door de aandacht van het publiek te vestigen op de kwesties die ermee samenhangen. Ik wil het Parlement en de rapporteur bedanken voor dit initiatief."@nl2
"Senhor Presidente, demos prova de falta de imaginação, ao elaborar a minha declaração, incluindo o aspecto da caça na Europa. Reconheço que, muito simplesmente, nada tem a ver com o âmbito que esperaríamos que esta iniciativa cobrisse e concordo plenamente com os senhores deputados De Rossa, Corrie e outros que abordaram este mal entendido. Temos problemas de sobra para enfrentar. É importante ter presentes os comentários da senhora deputada Mathieu e de outros, no sentido de que a caça não constitui a única ameaça para estas espécies. Há dois aspectos distintos: uma ameaça deliberada, conduzida pela ganância; e uma ameaça causada pelas pessoas que precisam de sobreviver. Ambas são igualmente perigosas para as espécies de que estamos a falar. Neste debate, vejo um paralelo com a difícil questão da necessidade de os Africanos deixarem o pastoreio, percorrendo os pastos com o seu gado onde existe um desequilíbrio entre o número de pessoas e de cabeças de gado e o número de quilómetros quadrados disponíveis. É esta pressão de ocupação dos solos, reflectindo o crescimento da urbanização e o crescimento demográfico, que muitas pessoas não esperam constituir um problema num local tão vasto como é o continente africano. No entanto, quando olhamos para as limitações ambientais, tais como o acesso à água, África não é assim tão vasta. A pressão sobre as florestas é uma das pressões constantes, sistemáticas e dramáticas, representando, talvez, o maior obstáculo ao estabelecimento de uma alternativa sustentável, porque esta questão tem a ver com a pobreza e com problemas concretos. Deveríamos montar uma poderosa frente com vista à resolução do problema que representam os actos criminosos conduzidos pela ganância. Tentar convencer as empresas de madeira a agir dentro da lei e a aderir aos regulamentos, e fazer com que a questão seja mais amplamente reconhecida pelos Governos, faz parte do movimento com vista à criação de um mínimo de decência em questões que se relacionam com a floresta nos países africanos. Faz claramente parte da nossa actuação e da nossa politica. Por fim, a questão do comércio tem múltiplos aspectos. Um deles é, muito simplesmente, a nossa própria legítima defesa com base nos nossos padrões de saúde. Acabámos com as importações de perca do Nilo do Lago Vitória, durante uma série de anos, até que conseguimos, com êxito – e este é um dos casos que me são caros –, criar um controlo fitossanitário eficaz. Estas exportações regressaram e estão agora a aumentar, e criámos milhares de postos de trabalho de uma forma sustentável. No entanto, nada fizemos de semelhante no que se refere à carne de animais selvagens. O que aqui foi dito neste debate é bastante acertado: o ébola é uma ameaça, e há muitos outros aspectos difíceis deste comércio que exigem particular atenção. Ao mesmo tempo, muitas são as pessoas que dependem, para a sua sobrevivência, da possibilidade de caçarem e consumirem carne de animais selvagens no seu ambiente normal e tradicional. Deveremos respeitar isso. Já aqui realizámos um debate sobre a fuga de cérebros. Talvez possamos dar início a um debate sobre a fuga de proteínas, devendo a nossa tentação de pormos as mãos em proteínas exóticas ser contrariada, chamando a atenção do grande público para as questões em causa. Gostaria de agradecer ao Parlamento e ao relator esta iniciativa."@pt11
". Herr talman! Vi var alltför fantasilösa då vi förberedde mitt uttalande för att inbegripa aspekten jakt i Europa. Jag anser att detta helt enkelt ligger utanför initiativets räckvidd och vad man normalt förväntar sig att det bör täcka samt instämmer fullständigt med Proinsias De Rossa, John Corrie och andra som har tagit upp detta missförstånd. Vi har tillräckligt med problem att handskas med. Påpekanden från Véronique Mathieu med flera om att jakt inte är det enda hotet mot dessa arter är mycket viktigt att komma ihåg. Det finns två separata aspekter: det avsiktliga hotet som motiveras av girighet, och det hot som motiveras av människors behov att överleva. Båda är lika farliga för de arter som vi talar om. I denna diskussion ser jag en parallell med den svåra frågan om Afrikas behov att ändra och frångå en idyllisk livsstil, där de strövar omkring på landsbygden och låter kreaturen beta, men där det finns en obalans mellan antalet människor och boskap i förhållande till de kvadratkilometer som finns att tillgå. Det är denna påfrestning på markbruk, som återspeglas av urbanisering och befolkningstillväxt, som många inte förväntar sig vara ett problem på en plats som är så stor som Afrika. Men när man ser till de miljömässiga begränsningarna, som tillgång till vatten, är Afrika inte så stort. Påfrestningarna på skogen är så systematiska, fortgående och dramatiska att de kanske utgör det största hindret för att införa ett hållbart alternativ eftersom frågan har att göra med fattigdom och med verkliga problem. Vi borde visa upp en stark front för att tackla problemen med kriminella handlingar som styrs av girighet. Att försöka övertyga skogsavverkningsbolag att handla inom lagen och hålla sig till förordningar, och att regeringar skall erkänna detta i ett bredare perspektiv, är del av ansträngningen för att skapa ett minimum av anständighet i angelägenheter som rör skogsvård i afrikanska länder. Detta utgör helt klart en del av verksamheten och vår politik. Det finns avslutningsvis många aspekter på handelsfrågan. En är helt enkelt vårt eget legitima skydd av våra hälsovårdsnormer. Vi slutade importera nilabborre från Victoriasjön för ett antal år sedan, tills vi framgångsrikt lyckades – och detta är något som jag är särskilt nöjd med – skapa en effektiv fytosanitär kontroll. Denna export har nu återupptagits och pågår, och vi har återskapat tusentals arbetstillfällen på en hållbar grund. Men jag tycker att det är lite konstigt att vi inte har gjort något liknande när det gäller bushmeat. Det som man har sagt under denna debatt är helt riktigt: ebola är ett hot, och det finns många andra mycket svåra aspekter på denna handel som kräver betydande uppmärksamhet. Samtidigt är många människor beroende av att kunna jaga och äta bushmeat i sin normala, traditionella miljö för att kunna överleva. Vi måste respektera detta. Vi har fört debatten om forskarflykten. Vi kan kanske börja diskutera proteinflykten, där frestelsen att få tag i exotiskt protein borde bemötas genom att i högre grad fästa allmänhetens uppmärksamhet på de frågor som berörs. Jag skulle vilja tacka parlamentet och föredraganden för detta initiativ."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph